Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Nyomtatva :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redigert : 13.10.2014 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Nyomtatva : 13.10.2014"

Transkript

1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot Identifiserte relevante bruksmåter FD 322 er en aldehydfri oppløsning både for hurtigvirkende sprøte- og tørkedesinfeksjon og for rengjøring av overflater av medisinske produkter (behandlingsstoler, svingbord, instrumentbord, hånd- og vinkelstykker, beskyttelseshylster for intraorale filmer, OP-lampehåndtak etc.). Produktkategorier [PC] PC0 - Øvrige Desinfeksjonsmiddel Bruk som blir frarådd ved sakkyndig håndtering. Bemerkning Produktet er laget for profesjonell bruk. 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør (produsent/importør/etterordnet bruker/forhandler) orochemie GmbH + Co. KG Gate : Max-Planck-Straße 27 Postnummer/Sted : Kornwestheim Telefon : Telefax : Kontaktinformasjon : DÜRR DENTAL AG, Höpfigheimer Straße 17, Bietigheim-Bissingen, Germany Tel: , Fax: , i Norge: DÜRR DENTAL AG, Hvidovre boulevard 40, 2650 Hvidovre, Denmark Tel.: , 1.4 Nødtelefonnummer INT: (/7 d) Giftinformasjonen: døgnåpen INT: (/7 d) AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Flam. Liq. 3 ; H226 - Antennelige flytende stoffer : Kategori 3 ; Brannfarlig væske og damp. STOT SE 3 ; H336 - Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) : Kategori 3 ; Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Innordningsmetode Plasseringen ble foretatt etter beregningsmetodene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] samt egne undersøkelser. Klassifisering i henhold til direktiv 1999/45/EF Brannfarlig. Dampene kan føre til at man føler seg søvnig eller omtåket. R 10 R Merkingselementer Kjennetegn ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Hensvisniger om fare Side : 1 / 14

2 Flamme (GHS02) Utropstegn (GHS07) Signalord Fare Farlige komponenter må merkes 1-PROPANOL ; CAS-nr. : Henvisniger om fare H226 Brannfarlig væske og damp. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Sikkerhetssetninger P210 Holdes vekk fra varme/ gnister/ åpen flamme/ varme overflater. - Røyking forbudt. P280 Bruk vernehansker og øye-/ansiktsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. P501 Innhold/ beholder leveres til gedkjent avfallsbehandlingsanlegg. Merking (1999/45/EU) R-settninger 10 Brannfarlig. 67 Dampene kan føre til at man føler seg søvnig eller omtåket. Sikkerhets-setning 37 Bruk egnede vernehansker. 16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. 2.3 Andre farer AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler 3.2 Stoffblandinger Beskrivelse FD 322 inneholder alkoholer, duft- og hjelpestoffer i vannoppløsning. Farlige komponenter 1-PROPANOL ; REACH registreringsnr. : ; EU-nummer : ; CAS-nr. : Vektandel : % Plassering 67/548/EEC : F ; R11 Xi ; R41 R67 Plassering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Dam. 1 ; H318 STOT SE 3 ; H336 ETHANOL ; REACH registreringsnr. : ; EU-nummer : ; CAS-nr. : Vektandel : % Plassering 67/548/EEC : F ; R11 Plassering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 BUTANONE ; REACH registreringsnr. : - ; EU-nummer : ; CAS-nr. : Vektandel : 1-3 % Plassering 67/548/EEC : F ; R11 Xi ; R36 R67 R66 Plassering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336 PROPAN-2-OL ; REACH registreringsnr. : ; EU-nummer : ; CAS-nr. : Vektandel : 1-5 % Plassering 67/548/EEC : F ; R11 Xi ; R36 R67 Plassering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336 Side : 2 / 14

3 Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender Ordlyd i R-, H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Første hjelp Almene oplysninger I alle tvilstilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege. Etter innånding Sørg for frisk luft. Oppsøk lege ved irritasjon av luftveiene. Ved hudkontakt Må vaskes av med rikelig vann. I alle tvilstilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege. Etter øyekontakt Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege. Etter svelging Ved inntak må man straks drikke: Vann Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper. Forhindere oppkast. Kontakt lege umiddelbart. 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Det foreligger ingen informasjoner. 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slokkingsmidler Egnet løsemiddel Kulldioksyd (CO2). Slokningspulver. Vanndusj. Vanntåke. Uegnet løsemiddel Full vannstråle. 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen kjent. Farlige forbrenningsprodukter Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding. 5.3 Råd til brannmannskaper Beholder som er utsatt for fare avkjøles med vannsprutestråle. Spesielt værneutstyr skal brukkes ved brannsluking Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Sikkerhetstiltak for personer, sersonlig verneutstyr og nødsfallinformasjon Bruk personlig verneutstyr. Fjern tenningskilder. Dette må ikke røykes under bruk. Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8. Ikke for personer utdannet i krisehåndtering Bruk personlig verneutstyr. Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8. Militære styrker Personlig beskyttelsesutrustning Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8. Side : 3 / 14

4 6.2 Miljøbeskyttelsestiltak Må ikke komme i kloaksystemet eller i vassdrag. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken. 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing Til rengjøring Må opptaes med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). Samles sammen i egnede, lukkede beholder og avfallshåndteres. Andre opplysninger Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering. 6.4 Henvisning til andre avsnitt AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Oppbevares/lagres kun i orginalbeholderen. Vennligst følg etikett/bruksanvisning! Skal behandles og åpnes med forsiktighet. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Ikke innånd damp, aerosol. Beskyttelsestiltak Brannvernstiltak Vanlige tiltak for forebyggende brannvern. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Krav til oppbevaringsrom og beholdere Oppbevares/lagres kun i orginalbeholderen. Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares kjølig og på et godt ventilert sted. Må ikke oppbevares ved temperaturer under 5 C. Informasjon om lagering i Fellersrom Må ikke lagres sammen med brannfarlige og selvantennelige farlige stoffer og med lettantennelige faststoffer. Må ikke lagres sammen med næringsmidler. 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse 8.1 Kontrollparametere Arbeidsplassgrenseverdi 1-PROPANOL ; CAS-nr. : Grenseverditype (opprinnelsesland) : TLV/TWA ( N ) 100 ppm / 245 mg/m 3 Bemerkning : H ETHANOL ; CAS-nr. : Grenseverditype (opprinnelsesland) : TLV/TWA ( N ) 500 ppm / 950 mg/m 3 BUTANONE ; CAS-nr. : Grenseverditype (opprinnelsesland) : STEL ( EC ) 300 ppm / 900 mg/m 3 Versjon : Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA ( EC ) 200 ppm / 600 mg/m 3 Versjon : Grenseverditype (opprinnelsesland) : TLV/STEL ( EC ) 300 ppm / 900 mg/m 3 Versjon : Side : 4 / 14

5 Grenseverditype (opprinnelsesland) : TLV/TWA ( EC ) 200 ppm / 600 mg/m 3 Versjon : DNEL/DMEL og PNEC-verdiene Det er ingen tilgjengelige data for selve preparatet. DNEL/DMEL Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Lokal) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Korttids (akutt) 950 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Oral 87 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) Oral 31 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Korttids (akutt) 1036 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 319 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 89 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 81 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 412 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 206 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 114 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 106 mg/m 3 Side : 5 / 14

6 Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 80 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Oral 26 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Oral 61 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Lokal) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Korttids (akutt) 1900 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 343 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 1161 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Korttids (akutt) 1723 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 888 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 500 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 136 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 600 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 950 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 268 mg/m 3 Side : 6 / 14

7 PNEC Grenseverditype : PNEC akvatiske, ferskvann ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 960 µg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, ferskvann ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) Vann (Iberegnet renseanlegg) 55,8 mg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, ferskvann ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 10 mg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, ferskvann ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 140,9 mg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, periodiske utslipp ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 55,8 mg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, havvann ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 55,8 mg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, havvann ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 790 µg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, havvann ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 140,9 mg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, havvann ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 1 mg/l Grenseverditype : PNEC (Industri) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Grunn 2,2 mg/kg Grenseverditype : PNEC (Industri) ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Grunn 28 mg/kg Grenseverditype : PNEC (Industri) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Grunn 0,63 mg/kg Grenseverditype : PNEC (Industri) ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) Grunn 22,5 mg/kg Grenseverditype : PNEC sediment, ferskvann ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 284,74 mg/kg Grenseverditype : PNEC sediment, ferskvann ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 3,6 mg/kg Grenseverditype : PNEC sediment, ferskvann ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 552 mg/kg Grenseverditype : PNEC sediment, ferskvann ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 22,8 mg/kg Grenseverditype : PNEC sediment, havvann ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 2,28 mg/kg Grenseverditype : PNEC sediment, havvann ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 284,7 mg/kg Grenseverditype : PNEC Sekundærforgiftning ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 0,72 mg/kg Grenseverditype : PNEC Sekundærforgiftning ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 160 mg/kg Grenseverditype : PNEC vannavlopsystemet (STP) ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 2251 mg/l Grenseverditype : PNEC vannavlopsystemet (STP) ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 709 mg/l 8.2 Begrensning og overvåkning av ekposisjonen Personlig beskyttelsesutrustning Øye-/ansiktsbeskyttelse Side : 7 / 14

8 Vernebriller med sidebeskyttelse DIN EN 166 Hudvern Håndvern Korttidskontakt (Level 2: < 30 min): Engangs-vernehandsker av klasse III etter EN 374, f. oks. nitrile-materiale, lagtykkelse 0,1 mm. Landtidskontakt (Level 6: < 480 min): Vernehandsker av klasse III etter EN 374, f. oks. nitrile-materiale, lagtykkelse 0,7 mm. Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernhansker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer. Beskyttelse av kroppen Beskyttelse av kroppen: ikke nodvendig. Pustebeskyttelse Normalt behøves ikke personlig respirasjonsbeskyttelse. Generelle helse- og sikkerhetsbestemmelser Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ta av tilsmussede eller kontaminerte klær Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Adskilt oppbevaring for arbeidstøy. Ikke spise, drikke, royke, snuse på arbedsplassen. Begrensning og overvåkning av eksposisjonen på arbeidsplassen Tekniske tiltak for å hindre eksponeringen Det må sørges for tilstrekkelig lufting. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : flytende Farge : farveløs Lukt : Alkohol Sikkerhetsrelevante data Smeltepunkt : ( 1013 hpa ) ikke data kjent Kokepunkt : ( 1013 hpa ) ikke data kjent Spaltningstemperatur : ( 1013 hpa ) ikke data kjent Brannpunkt : 23 C Antennelsestemperatur : 360 C Nedre eksplosjonsgrense : 2,1 Vol-% Ovre eksplosjonsgrense : 15 Vol-% Damptrykk : ( 50 C ) ca. 150 hpa Tetthet : ( 20 C ) 0,87-0,91 g/cm 3 Opplosningsmiddel-skilleprovelse : ( 20 C ) < 3 % Opløslighet i vann : ( 20 C ) 100 Vkt-% ph-verdi : 5,5-8 log P O/W : data tilgjengelige Utløpstid : ( 20 C ) < 20 s DIN-beger 4 mm Lukte grense : data tilgjengelige Oksiderende væsker : Eksplosive egenskaper : Korroderer metall : 9.2 Andre opplysninger Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Virker ikke korroderende på metaller. AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Side : 8 / 14

9 10.1 Reaktivitet ved sakkyndig håndtering Kjemisk stabilitet Stable under recommended storage and handling conditions (see section 7) Mulighet for farlige reaksjoner Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding Forhold som skal unngås Det foreligger ingen informasjoner Uforenlige materialer Oksyderingsmidler Farlige nedbrydningsprodukter kjent. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt virkning Akut oral toksitet Parameter : LD50 Oral Rotte > 2000 mg/kg Methode : OECD 423 Praktiske erfaringer/ved mennesket Produktet har hverken egenskaper som irriterer hud eller øyne eller som er sensibiliserende. Ved normal bruk fins ingen inhalasjonsrisiko. Akutt hudtoksisitet Parameter : LD50 Rotte > 2000 mg/kg Methode : OECD 402 Irritasjon og etsevirkning In vitro hudkorrosjon: ingen irriterende virkning. Methode : OECD 431. Kaninøye: ikke irriterende. Methode : OECD 405. Sensibilisering Marsvin: ikke sensibiliserende. Methode : OECD 406. CMR-virkninger ( kreftfremkallende, arvestoff-forandrende og forplantningstruende virkning) kjent Ytterligere informasjon Plasseringen ble foretatt etter beregningsmetodene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] samt egne undersøkelser. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 12.1 Toksisitet Akvatoxicitet Det er ingen tilgjengelige data for selve preparatet. Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet Side : 9 / 14

10 Parameter : LC50 ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet mg/l Parameter : LC50 ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas (Storhodet ørekyte) Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet 3220 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas (Storhodet ørekyte) Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet 4480 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas (Storhodet ørekyte) Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet 9640 mg/l 96 h Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet Parameter : EC50 ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (Stor dafnie) Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet 5091 mg/l 48 h Parameter : EC50 ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (Stor dafnie) Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet 3644 mg/l 48 h Parameter : EC50 ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (Stor dafnie) Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet mg/l 48 h Parameter : EC50 ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (Stor dafnie) Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet 9714 mg/l Parameter : EC50 ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Ceriodaphnia spec Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet 1806 mg/l Akutt (kortsiktig) algetoksitet Parameter : EC50 ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Scenedesmus subspicatus Bremsing av vekstraten 3100 mg/l 168 h Parameter : EC50 ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Pseudokirchneriella subcapitata Akutt (kortsiktig) algetoksitet > 1000 mg/l 72 h Side : 10 / 14

11 Parameter : EC50 ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Scenedesmus subspicatus Akutt (kortsiktig) algetoksitet > 100 mg/l 72 h Parameter : EC50 ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Chlorella vulgaris Akutt (kortsiktig) algetoksitet 275 mg/l Parameter : EC50 ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Selenastrum capricornutum Akutt (kortsiktig) algetoksitet 440 mg/l Parameter : IC50 ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Scenedesmus subspicatus Akutt (kortsiktig) algetoksitet > 100 mg/l Bakterietoksisitet Parameter : Bakterietoksisitet ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) Pseudomonas putida Bakterietoksisitet => 1150 mg/l 16 h Parameter : EC50 ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Pseudomonas putida Bakterietoksisitet 2700 mg/l 16 h Parameter : EC10 ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Pseudomonas putida Bakterietoksisitet 5175 mg/l 18 h 12.2 Opplysning om eliminering Abiotisk nedbryting Ikke kjent. Biologisk nedbryting Etter kriteriene fra OECD er produktet biologisk lett nedbrytbart. Methode : OECD 301 D Bioakkumulasjonspotensial Det foreligger ingen informasjoner Mobilitet i jord Kjent eller forventet fordeling av miljøkompartimenter Det er ingen tilgjengelige data for selve preparatet Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Det foreligger ingen informasjoner Andre skadelige følger Det foreligger ingen informasjoner Videre økologiske henvisninger Må ikke komme inn i overflatevann/grunnvann. AVSNITT 13: Disponering Side : 11 / 14

12 13.1 Avfallshåndterings-metoder Avfallshåndtering av produktet/innpakningen Avfallskoder / avfallsbetegnelser ifølge EAK Avfallnøkkel produkt Konsentrat/større mengder: * (desinfeksjonsmiddel). Avfallshåndteringsmuligheter Avfallshändtering / Produkt Fjern i samsvar med lokale myndigheters bestemmelser. Snakk med ansvarlig renovatør om bortfrakting av avfall. Avfallshändtering / Emballasje Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilfort en gjenutytting. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter. AVSNITT 14: Transportopplysninger 14.1 UN-Nummer UN Offisiell benevnelse for transporten Vejtransport (ADR/RID) ALKOHOLER, N.O.S. ( N-PROPANOL ETHANOL) Sjøfart (IMDG) ALCOHOLS, N.O.S. ( N-PROPANOL ETHANOL ) Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) ALCOHOLS, N.O.S. ( N-PROPANOL ETHANOL ) 14.3 Klassifisering Vejtransport (ADR/RID) Klasse(r) : 3 Klassifiseringskode : F1 Fareklasse : 30 Tunnelbegrensingskode : D/E Spesialforskrifterregneart : LQ 5 l LQ 7 E 1 Fareseddel : 3 Sjøfart (IMDG) Klasse(r) : 3 Ems-nr. : F-E / S-D Spesialforskrifterregneart : LQ 5 l E 1 Fareseddel : 3 Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) Klasse(r) : 3 Spesialforskrifterregneart : E 1 Fareseddel : Emballasjegruppe III 14.5 Miljøfarer Vejtransport (ADR/RID) : Nei Sjøfart (IMDG) : Nei Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nei 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden ikke relevant Side : 12 / 14

13 AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Nasjonale forskrifter PRN Yrkesmessige begrensninger Ungdom får omgåes med produktet ifølge retningslinje 94/33/EU bare så lenge skadelig påvirkning av risikostoff blir unngått Vurdering av kjemikaliesikkerhet En stoffsikkerhetsbedømmelse ble ikke gjennomført for denne blandingen. AVSNITT 16: Andre opplysninger 16.1 Endringsindikasjoner 02. Kjennetegn ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 02. Kjennetegn ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] - Farlige komponenter må merkes 02. Merking (67/548/EEC eller 1999/45/EU) 03. Farlige komponenter 16.2 Forkortelser og akronymer ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods ATE = Akutt toksisitets estimat CAS = Chemical Abstracts Service CEN = Europeisk Standardiseringskommite CLP = Klassifisering, merking og innpakning CMR = Kreftfremkallende, mutagen og forplantningsgiftig stoff CO₂= Karbon diokside DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå EAK = Europeisk Avfallskoder EC = Den europeiske kommisjonen EC50 = Halv maksimaleffekt konsentrasjon EN = Europeisk Standard EU = Den europeiske union EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier H statement = GHS fare setninger IATA = Internasjonal lufttransport Forening ICAO-TI = Internasjonale organisasjonen for sivil luftfart - teknisk opplæring IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods LC50 = Middels dødelig konsentrasjon LD50 = Middels dødlig dose LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol/vann MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978 NOEC/NOEL = Koncentration/dose, hvor der ikke ses nogen virkning OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon REACH = Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) [Forordning EF) Nr. 1907/2006] RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering SVHC = Stoffer med meget høy viktighet TLV/STEL = Grenseverdi for 15 minuter eksponering TLV/TWA = Grenseverdi for daglig eksponering UN = Forenede Nasjoner VOC = Flyktig organisk forbindelse Side : 13 / 14

14 vpvb = Meget persistente og meget bioakkumulerende 16.3 Viktige litteratur-referanser og datakilder 16.4 Ordlyd i R-, H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst) H225 H226 H318 H319 H336 Meget brannfarlig væske og damp. Brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeskade. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 10 Brannfarlig. 11 Meget brannfarlig. 36 Irriterer øynene. 41 Fare for alvorlig øyeskade. 66 Gjentatt kontakt kan føre til sprø hud eller til revner i huden. 67 Dampene kan føre til at man føler seg søvnig eller omtåket Skoleringshenvisning 16.6 Ytterligere informasjon Les bruksanvisningen på etiketten. Dr. Klaus-Michael Wolf Tel-nr.: Telefax-nr.: Dipl. Ing. Elisabeth Gehring Tel-nr.: Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet. Side : 14 / 14

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det 1.2 advares mot

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 20.07.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Chromate IC Standard

Detaljer

Date 09.10.2013, Revisjon 05.06.2013 Version 01 Siden 1 / 9

Date 09.10.2013, Revisjon 05.06.2013 Version 01 Siden 1 / 9 Date 09.10.2013, Revisjon 05.06.2013 Version 01 Siden 1 / 9 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator ITH-Wi vinter (ITH 300 Wi (72947), ITH

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 29.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Artikkelnummer Registreringsnummer

Detaljer

: METFORMIN IMPURITY F CRS

: METFORMIN IMPURITY F CRS Utgivelsesdato: 28/11/2013 Redigert: 07/07/2015 Erstatter: 01/06/2015 Versjon: 1.2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper Side : 1 / 20 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Produktkode : 1276 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller

Detaljer

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61218, 64246 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II Side 1 af 15 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 26.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Artikkelnummer 2978

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. HSRoute HS-Airport Rød 3020 High-Solid

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. HSRoute HS-Airport Rød 3020 High-Solid Side 1 av 10 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Navnet på firma Selskap: Gate: Sted: Postkontor-boks: Løsemiddelbasert veimerking maling PLASTIROUTE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 174438 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder Integra glassfiberlim Herder Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: 01-2119458049-33 Produktregisternummer:

Detaljer

: Mildew Stain Remover

: Mildew Stain Remover Utgivelsesdato: 31-07-2014 Redigert: 31-07-2014 Erstatter: 18-11-2013 Versjon: 4.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter Side: 1/8 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

Sikkerhetsdatablad BRO-CURE RTU

Sikkerhetsdatablad BRO-CURE RTU Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer