Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Nyomtatva :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redigert : 13.10.2014 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Nyomtatva : 13.10.2014"

Transkript

1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot Identifiserte relevante bruksmåter FD 322 er en aldehydfri oppløsning både for hurtigvirkende sprøte- og tørkedesinfeksjon og for rengjøring av overflater av medisinske produkter (behandlingsstoler, svingbord, instrumentbord, hånd- og vinkelstykker, beskyttelseshylster for intraorale filmer, OP-lampehåndtak etc.). Produktkategorier [PC] PC0 - Øvrige Desinfeksjonsmiddel Bruk som blir frarådd ved sakkyndig håndtering. Bemerkning Produktet er laget for profesjonell bruk. 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør (produsent/importør/etterordnet bruker/forhandler) orochemie GmbH + Co. KG Gate : Max-Planck-Straße 27 Postnummer/Sted : Kornwestheim Telefon : Telefax : Kontaktinformasjon : DÜRR DENTAL AG, Höpfigheimer Straße 17, Bietigheim-Bissingen, Germany Tel: , Fax: , i Norge: DÜRR DENTAL AG, Hvidovre boulevard 40, 2650 Hvidovre, Denmark Tel.: , 1.4 Nødtelefonnummer INT: (/7 d) Giftinformasjonen: døgnåpen INT: (/7 d) AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Flam. Liq. 3 ; H226 - Antennelige flytende stoffer : Kategori 3 ; Brannfarlig væske og damp. STOT SE 3 ; H336 - Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) : Kategori 3 ; Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Innordningsmetode Plasseringen ble foretatt etter beregningsmetodene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] samt egne undersøkelser. Klassifisering i henhold til direktiv 1999/45/EF Brannfarlig. Dampene kan føre til at man føler seg søvnig eller omtåket. R 10 R Merkingselementer Kjennetegn ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Hensvisniger om fare Side : 1 / 14

2 Flamme (GHS02) Utropstegn (GHS07) Signalord Fare Farlige komponenter må merkes 1-PROPANOL ; CAS-nr. : Henvisniger om fare H226 Brannfarlig væske og damp. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Sikkerhetssetninger P210 Holdes vekk fra varme/ gnister/ åpen flamme/ varme overflater. - Røyking forbudt. P280 Bruk vernehansker og øye-/ansiktsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. P501 Innhold/ beholder leveres til gedkjent avfallsbehandlingsanlegg. Merking (1999/45/EU) R-settninger 10 Brannfarlig. 67 Dampene kan føre til at man føler seg søvnig eller omtåket. Sikkerhets-setning 37 Bruk egnede vernehansker. 16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. 2.3 Andre farer AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler 3.2 Stoffblandinger Beskrivelse FD 322 inneholder alkoholer, duft- og hjelpestoffer i vannoppløsning. Farlige komponenter 1-PROPANOL ; REACH registreringsnr. : ; EU-nummer : ; CAS-nr. : Vektandel : % Plassering 67/548/EEC : F ; R11 Xi ; R41 R67 Plassering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Dam. 1 ; H318 STOT SE 3 ; H336 ETHANOL ; REACH registreringsnr. : ; EU-nummer : ; CAS-nr. : Vektandel : % Plassering 67/548/EEC : F ; R11 Plassering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 BUTANONE ; REACH registreringsnr. : - ; EU-nummer : ; CAS-nr. : Vektandel : 1-3 % Plassering 67/548/EEC : F ; R11 Xi ; R36 R67 R66 Plassering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336 PROPAN-2-OL ; REACH registreringsnr. : ; EU-nummer : ; CAS-nr. : Vektandel : 1-5 % Plassering 67/548/EEC : F ; R11 Xi ; R36 R67 Plassering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336 Side : 2 / 14

3 Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender Ordlyd i R-, H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Første hjelp Almene oplysninger I alle tvilstilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege. Etter innånding Sørg for frisk luft. Oppsøk lege ved irritasjon av luftveiene. Ved hudkontakt Må vaskes av med rikelig vann. I alle tvilstilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege. Etter øyekontakt Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege. Etter svelging Ved inntak må man straks drikke: Vann Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper. Forhindere oppkast. Kontakt lege umiddelbart. 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Det foreligger ingen informasjoner. 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slokkingsmidler Egnet løsemiddel Kulldioksyd (CO2). Slokningspulver. Vanndusj. Vanntåke. Uegnet løsemiddel Full vannstråle. 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen kjent. Farlige forbrenningsprodukter Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding. 5.3 Råd til brannmannskaper Beholder som er utsatt for fare avkjøles med vannsprutestråle. Spesielt værneutstyr skal brukkes ved brannsluking Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Sikkerhetstiltak for personer, sersonlig verneutstyr og nødsfallinformasjon Bruk personlig verneutstyr. Fjern tenningskilder. Dette må ikke røykes under bruk. Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8. Ikke for personer utdannet i krisehåndtering Bruk personlig verneutstyr. Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8. Militære styrker Personlig beskyttelsesutrustning Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8. Side : 3 / 14

4 6.2 Miljøbeskyttelsestiltak Må ikke komme i kloaksystemet eller i vassdrag. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken. 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing Til rengjøring Må opptaes med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). Samles sammen i egnede, lukkede beholder og avfallshåndteres. Andre opplysninger Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering. 6.4 Henvisning til andre avsnitt AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Oppbevares/lagres kun i orginalbeholderen. Vennligst følg etikett/bruksanvisning! Skal behandles og åpnes med forsiktighet. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Ikke innånd damp, aerosol. Beskyttelsestiltak Brannvernstiltak Vanlige tiltak for forebyggende brannvern. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Krav til oppbevaringsrom og beholdere Oppbevares/lagres kun i orginalbeholderen. Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares kjølig og på et godt ventilert sted. Må ikke oppbevares ved temperaturer under 5 C. Informasjon om lagering i Fellersrom Må ikke lagres sammen med brannfarlige og selvantennelige farlige stoffer og med lettantennelige faststoffer. Må ikke lagres sammen med næringsmidler. 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse 8.1 Kontrollparametere Arbeidsplassgrenseverdi 1-PROPANOL ; CAS-nr. : Grenseverditype (opprinnelsesland) : TLV/TWA ( N ) 100 ppm / 245 mg/m 3 Bemerkning : H ETHANOL ; CAS-nr. : Grenseverditype (opprinnelsesland) : TLV/TWA ( N ) 500 ppm / 950 mg/m 3 BUTANONE ; CAS-nr. : Grenseverditype (opprinnelsesland) : STEL ( EC ) 300 ppm / 900 mg/m 3 Versjon : Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA ( EC ) 200 ppm / 600 mg/m 3 Versjon : Grenseverditype (opprinnelsesland) : TLV/STEL ( EC ) 300 ppm / 900 mg/m 3 Versjon : Side : 4 / 14

5 Grenseverditype (opprinnelsesland) : TLV/TWA ( EC ) 200 ppm / 600 mg/m 3 Versjon : DNEL/DMEL og PNEC-verdiene Det er ingen tilgjengelige data for selve preparatet. DNEL/DMEL Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Lokal) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Korttids (akutt) 950 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Oral 87 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) Oral 31 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Korttids (akutt) 1036 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 319 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 89 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 81 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 412 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 206 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 114 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 106 mg/m 3 Side : 5 / 14

6 Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 80 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Oral 26 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (DNEL Forbruker, Systemisk) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Oral 61 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Lokal) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Korttids (akutt) 1900 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 343 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 1161 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Korttids (akutt) 1723 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 888 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 500 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 136 mg/kg Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 600 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 950 mg/m 3 Grenseverditype : DNEL/DMEL (Arbeidstakeren, Systemisk) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 268 mg/m 3 Side : 6 / 14

7 PNEC Grenseverditype : PNEC akvatiske, ferskvann ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 960 µg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, ferskvann ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) Vann (Iberegnet renseanlegg) 55,8 mg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, ferskvann ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 10 mg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, ferskvann ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 140,9 mg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, periodiske utslipp ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 55,8 mg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, havvann ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 55,8 mg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, havvann ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 790 µg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, havvann ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 140,9 mg/l Grenseverditype : PNEC akvatiske, havvann ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 1 mg/l Grenseverditype : PNEC (Industri) ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Grunn 2,2 mg/kg Grenseverditype : PNEC (Industri) ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Grunn 28 mg/kg Grenseverditype : PNEC (Industri) ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Grunn 0,63 mg/kg Grenseverditype : PNEC (Industri) ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) Grunn 22,5 mg/kg Grenseverditype : PNEC sediment, ferskvann ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 284,74 mg/kg Grenseverditype : PNEC sediment, ferskvann ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 3,6 mg/kg Grenseverditype : PNEC sediment, ferskvann ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 552 mg/kg Grenseverditype : PNEC sediment, ferskvann ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 22,8 mg/kg Grenseverditype : PNEC sediment, havvann ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) 2,28 mg/kg Grenseverditype : PNEC sediment, havvann ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 284,7 mg/kg Grenseverditype : PNEC Sekundærforgiftning ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) 0,72 mg/kg Grenseverditype : PNEC Sekundærforgiftning ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 160 mg/kg Grenseverditype : PNEC vannavlopsystemet (STP) ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) 2251 mg/l Grenseverditype : PNEC vannavlopsystemet (STP) ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) 709 mg/l 8.2 Begrensning og overvåkning av ekposisjonen Personlig beskyttelsesutrustning Øye-/ansiktsbeskyttelse Side : 7 / 14

8 Vernebriller med sidebeskyttelse DIN EN 166 Hudvern Håndvern Korttidskontakt (Level 2: < 30 min): Engangs-vernehandsker av klasse III etter EN 374, f. oks. nitrile-materiale, lagtykkelse 0,1 mm. Landtidskontakt (Level 6: < 480 min): Vernehandsker av klasse III etter EN 374, f. oks. nitrile-materiale, lagtykkelse 0,7 mm. Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernhansker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer. Beskyttelse av kroppen Beskyttelse av kroppen: ikke nodvendig. Pustebeskyttelse Normalt behøves ikke personlig respirasjonsbeskyttelse. Generelle helse- og sikkerhetsbestemmelser Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ta av tilsmussede eller kontaminerte klær Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Adskilt oppbevaring for arbeidstøy. Ikke spise, drikke, royke, snuse på arbedsplassen. Begrensning og overvåkning av eksposisjonen på arbeidsplassen Tekniske tiltak for å hindre eksponeringen Det må sørges for tilstrekkelig lufting. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : flytende Farge : farveløs Lukt : Alkohol Sikkerhetsrelevante data Smeltepunkt : ( 1013 hpa ) ikke data kjent Kokepunkt : ( 1013 hpa ) ikke data kjent Spaltningstemperatur : ( 1013 hpa ) ikke data kjent Brannpunkt : 23 C Antennelsestemperatur : 360 C Nedre eksplosjonsgrense : 2,1 Vol-% Ovre eksplosjonsgrense : 15 Vol-% Damptrykk : ( 50 C ) ca. 150 hpa Tetthet : ( 20 C ) 0,87-0,91 g/cm 3 Opplosningsmiddel-skilleprovelse : ( 20 C ) < 3 % Opløslighet i vann : ( 20 C ) 100 Vkt-% ph-verdi : 5,5-8 log P O/W : data tilgjengelige Utløpstid : ( 20 C ) < 20 s DIN-beger 4 mm Lukte grense : data tilgjengelige Oksiderende væsker : Eksplosive egenskaper : Korroderer metall : 9.2 Andre opplysninger Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Virker ikke korroderende på metaller. AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Side : 8 / 14

9 10.1 Reaktivitet ved sakkyndig håndtering Kjemisk stabilitet Stable under recommended storage and handling conditions (see section 7) Mulighet for farlige reaksjoner Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding Forhold som skal unngås Det foreligger ingen informasjoner Uforenlige materialer Oksyderingsmidler Farlige nedbrydningsprodukter kjent. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt virkning Akut oral toksitet Parameter : LD50 Oral Rotte > 2000 mg/kg Methode : OECD 423 Praktiske erfaringer/ved mennesket Produktet har hverken egenskaper som irriterer hud eller øyne eller som er sensibiliserende. Ved normal bruk fins ingen inhalasjonsrisiko. Akutt hudtoksisitet Parameter : LD50 Rotte > 2000 mg/kg Methode : OECD 402 Irritasjon og etsevirkning In vitro hudkorrosjon: ingen irriterende virkning. Methode : OECD 431. Kaninøye: ikke irriterende. Methode : OECD 405. Sensibilisering Marsvin: ikke sensibiliserende. Methode : OECD 406. CMR-virkninger ( kreftfremkallende, arvestoff-forandrende og forplantningstruende virkning) kjent Ytterligere informasjon Plasseringen ble foretatt etter beregningsmetodene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] samt egne undersøkelser. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 12.1 Toksisitet Akvatoxicitet Det er ingen tilgjengelige data for selve preparatet. Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet Side : 9 / 14

10 Parameter : LC50 ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet mg/l Parameter : LC50 ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas (Storhodet ørekyte) Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet 3220 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas (Storhodet ørekyte) Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet 4480 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas (Storhodet ørekyte) Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet 9640 mg/l 96 h Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet Parameter : EC50 ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (Stor dafnie) Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet 5091 mg/l 48 h Parameter : EC50 ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (Stor dafnie) Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet 3644 mg/l 48 h Parameter : EC50 ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (Stor dafnie) Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet mg/l 48 h Parameter : EC50 ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (Stor dafnie) Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet 9714 mg/l Parameter : EC50 ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Ceriodaphnia spec Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet 1806 mg/l Akutt (kortsiktig) algetoksitet Parameter : EC50 ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Scenedesmus subspicatus Bremsing av vekstraten 3100 mg/l 168 h Parameter : EC50 ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Pseudokirchneriella subcapitata Akutt (kortsiktig) algetoksitet > 1000 mg/l 72 h Side : 10 / 14

11 Parameter : EC50 ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Scenedesmus subspicatus Akutt (kortsiktig) algetoksitet > 100 mg/l 72 h Parameter : EC50 ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Chlorella vulgaris Akutt (kortsiktig) algetoksitet 275 mg/l Parameter : EC50 ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Selenastrum capricornutum Akutt (kortsiktig) algetoksitet 440 mg/l Parameter : IC50 ( ETHANOL ; CAS-nr. : ) Scenedesmus subspicatus Akutt (kortsiktig) algetoksitet > 100 mg/l Bakterietoksisitet Parameter : Bakterietoksisitet ( BUTANONE ; CAS-nr. : ) Pseudomonas putida Bakterietoksisitet => 1150 mg/l 16 h Parameter : EC50 ( 1-PROPANOL ; CAS-nr. : ) Pseudomonas putida Bakterietoksisitet 2700 mg/l 16 h Parameter : EC10 ( PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : ) Pseudomonas putida Bakterietoksisitet 5175 mg/l 18 h 12.2 Opplysning om eliminering Abiotisk nedbryting Ikke kjent. Biologisk nedbryting Etter kriteriene fra OECD er produktet biologisk lett nedbrytbart. Methode : OECD 301 D Bioakkumulasjonspotensial Det foreligger ingen informasjoner Mobilitet i jord Kjent eller forventet fordeling av miljøkompartimenter Det er ingen tilgjengelige data for selve preparatet Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Det foreligger ingen informasjoner Andre skadelige følger Det foreligger ingen informasjoner Videre økologiske henvisninger Må ikke komme inn i overflatevann/grunnvann. AVSNITT 13: Disponering Side : 11 / 14

12 13.1 Avfallshåndterings-metoder Avfallshåndtering av produktet/innpakningen Avfallskoder / avfallsbetegnelser ifølge EAK Avfallnøkkel produkt Konsentrat/større mengder: * (desinfeksjonsmiddel). Avfallshåndteringsmuligheter Avfallshändtering / Produkt Fjern i samsvar med lokale myndigheters bestemmelser. Snakk med ansvarlig renovatør om bortfrakting av avfall. Avfallshändtering / Emballasje Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilfort en gjenutytting. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter. AVSNITT 14: Transportopplysninger 14.1 UN-Nummer UN Offisiell benevnelse for transporten Vejtransport (ADR/RID) ALKOHOLER, N.O.S. ( N-PROPANOL ETHANOL) Sjøfart (IMDG) ALCOHOLS, N.O.S. ( N-PROPANOL ETHANOL ) Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) ALCOHOLS, N.O.S. ( N-PROPANOL ETHANOL ) 14.3 Klassifisering Vejtransport (ADR/RID) Klasse(r) : 3 Klassifiseringskode : F1 Fareklasse : 30 Tunnelbegrensingskode : D/E Spesialforskrifterregneart : LQ 5 l LQ 7 E 1 Fareseddel : 3 Sjøfart (IMDG) Klasse(r) : 3 Ems-nr. : F-E / S-D Spesialforskrifterregneart : LQ 5 l E 1 Fareseddel : 3 Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) Klasse(r) : 3 Spesialforskrifterregneart : E 1 Fareseddel : Emballasjegruppe III 14.5 Miljøfarer Vejtransport (ADR/RID) : Nei Sjøfart (IMDG) : Nei Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nei 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden ikke relevant Side : 12 / 14

13 AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Nasjonale forskrifter PRN Yrkesmessige begrensninger Ungdom får omgåes med produktet ifølge retningslinje 94/33/EU bare så lenge skadelig påvirkning av risikostoff blir unngått Vurdering av kjemikaliesikkerhet En stoffsikkerhetsbedømmelse ble ikke gjennomført for denne blandingen. AVSNITT 16: Andre opplysninger 16.1 Endringsindikasjoner 02. Kjennetegn ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 02. Kjennetegn ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] - Farlige komponenter må merkes 02. Merking (67/548/EEC eller 1999/45/EU) 03. Farlige komponenter 16.2 Forkortelser og akronymer ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods ATE = Akutt toksisitets estimat CAS = Chemical Abstracts Service CEN = Europeisk Standardiseringskommite CLP = Klassifisering, merking og innpakning CMR = Kreftfremkallende, mutagen og forplantningsgiftig stoff CO₂= Karbon diokside DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå EAK = Europeisk Avfallskoder EC = Den europeiske kommisjonen EC50 = Halv maksimaleffekt konsentrasjon EN = Europeisk Standard EU = Den europeiske union EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier H statement = GHS fare setninger IATA = Internasjonal lufttransport Forening ICAO-TI = Internasjonale organisasjonen for sivil luftfart - teknisk opplæring IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods LC50 = Middels dødelig konsentrasjon LD50 = Middels dødlig dose LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol/vann MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978 NOEC/NOEL = Koncentration/dose, hvor der ikke ses nogen virkning OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon REACH = Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) [Forordning EF) Nr. 1907/2006] RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering SVHC = Stoffer med meget høy viktighet TLV/STEL = Grenseverdi for 15 minuter eksponering TLV/TWA = Grenseverdi for daglig eksponering UN = Forenede Nasjoner VOC = Flyktig organisk forbindelse Side : 13 / 14

14 vpvb = Meget persistente og meget bioakkumulerende 16.3 Viktige litteratur-referanser og datakilder 16.4 Ordlyd i R-, H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst) H225 H226 H318 H319 H336 Meget brannfarlig væske og damp. Brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeskade. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 10 Brannfarlig. 11 Meget brannfarlig. 36 Irriterer øynene. 41 Fare for alvorlig øyeskade. 66 Gjentatt kontakt kan føre til sprø hud eller til revner i huden. 67 Dampene kan føre til at man føler seg søvnig eller omtåket Skoleringshenvisning 16.6 Ytterligere informasjon Les bruksanvisningen på etiketten. Dr. Klaus-Michael Wolf Tel-nr.: Telefax-nr.: Dipl. Ing. Elisabeth Gehring Tel-nr.: Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet. Side : 14 / 14

Redigert : 07.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det

Redigert : 07.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares mot Identifiserte relevante

Detaljer

Redigert : 10.11.2014 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Nyomtatva : 10.11.2014

Redigert : 10.11.2014 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Nyomtatva : 10.11.2014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Redigert : 20.04.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 20.04.2015

Redigert : 20.04.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 20.04.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Redigert : 06.04.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 06.04.2015

Redigert : 06.04.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 06.04.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Redigert : 03.05.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 03.05.2015

Redigert : 03.05.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 03.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Redigert : 12.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det

Redigert : 12.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares mot Identifiserte relevante

Detaljer

Redigert : 09.05.2015 Versjon (Redigert) : 1.1.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 11.05.2015

Redigert : 09.05.2015 Versjon (Redigert) : 1.1.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 11.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Redigert : 05.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det

Redigert : 05.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares mot Identifiserte relevante

Detaljer

Produktnavn: : Univ ersalrens Komponent 2 Redigert : 07.10.2014 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Nyomtatva : 07.10.2014

Produktnavn: : Univ ersalrens Komponent 2 Redigert : 07.10.2014 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Nyomtatva : 07.10.2014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Universalrens Komponent 2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

Produktnavn : Universalrens Komponent 2 Redigert : 17.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012

Produktnavn : Universalrens Komponent 2 Redigert : 17.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Universalrens Komponent 2 Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares

Detaljer

Redigert : 25.05.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 25.05.2015

Redigert : 25.05.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 25.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Redigert : 18.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det

Redigert : 18.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares mot Identifiserte relevante

Detaljer

Redigert : 06.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det

Redigert : 06.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares mot Identifiserte relevante

Detaljer

Redigert : 05.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det

Redigert : 05.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares mot Identifiserte relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. SWISSVAX Alcanta Reiniger

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. SWISSVAX Alcanta Reiniger Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Side 1/6 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/ foretaket 1.1. Produktidentifikator Ytterligere opplysninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006 EC

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006 EC 01. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse : Bruk av stoffet/tilberedningen : Produsent/omsetter : Røntgens-spesial-sett for fremkallerapparater. orochemie GmbH + Co. KG Gate/postboks : Max-Planck-Straße

Detaljer

Redigert : Versjon (Redigert) : (2.0.0) Utskriftsdato :

Redigert : Versjon (Redigert) : (2.0.0) Utskriftsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Scrubs hand cleaning towels

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Scrubs hand cleaning towels i henhold til Forordning (EF) nr. 107/2006 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: Hygicult E Katalognummer: 68012 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Frysskydd 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Frostskyddsmedel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Redigert : Versjon : Nyomtatva : Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det

Redigert : Versjon : Nyomtatva : Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares mot Identifiserte relevante

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator MPR 200 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Hand Cleaner Yellow (R840) Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal Smältlim 282 Universal Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Adhesive AC

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Adhesive AC Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE PAINT PRO RENOVATE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1. Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Stoff-navn : Plastic additive 21

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 506244; 506245 1.2. Relevante

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Exactaphos P612/ P1020_950049-950098-950153-1005077-950048

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Exactaphos P612/ P1020_950049-950098-950153-1005077-950048 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 950049; 950098; 950153; 1005077;

Detaljer

Redigert : Versjon : Nyomtatva : Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det

Redigert : Versjon : Nyomtatva : Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares mot Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1005215; 1027657; 1005214; 1027655;

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Reagent_1002859-1021268

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Reagent_1002859-1021268 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Stoffgruppe: Zulieferprodukt 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 914925; 505533; 791440; 791441

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Soundsafe 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Beskrivelse Bedrift

Detaljer

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 SIKKERHETSDATABLAD Utgave: 1.3 Revisjonsdato 08.07.2015 Utskriftsdato 19.08.2016 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Interein (R923) Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Cementitious Coating

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Synergy Nano Formula

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Synergy Nano Formula Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Margin Bond

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Margin Bond Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006 01 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn Geberit AquaClean rengjøringsmiddel til dusjarm (Art. Nr. 242.545.00.1) Bruk av stoffet / tilberedningen Rengjøringsmiddel for automatisk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Materialnr. 1024558 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel Page: 1/5 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator REF 727423 Produktnavn Flash Sea sand, 1000 g 1 x 1.2 Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Cement Katalysator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Cement Katalysator Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Seal All

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Seal All Fugger Seal All Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Seal All Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PRF 101 Cold Spray

SIKKERHETSDATABLAD PRF 101 Cold Spray PRF 101 Cold Spray Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PRF 101 Cold Spray Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1001389; 791437; 506253; 150536

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Side 1/6 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/ foretaket 1.1. Produktidentifikator Ytterligere opplysninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Endo-Frost

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Endo-Frost Side 1 av 7 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM BIRD DROPPING WIPES

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM BIRD DROPPING WIPES AUTOGLYM BIRD DROPPING WIPES Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM BIRD DROPPING WIPES SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Sidan 1 av 5

Sikkerhetsdatablad. Sidan 1 av 5 Sikkerhetsdatablad Del 1- Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Produktegenskaper: Produktets navn: TFL SCHEIBENREINIGUNG IMECO Bruksområde: Væske for våtservietter Nødtelefonnummer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER ELEPHANT LEATHER PRESERVER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Utskriftsdato :

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Utskriftsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat Bond

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat Bond Trykkingsdato: 25.06.2014 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator YELLOW HAND CLEANSER Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe.

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe. Lano Flytende Håndsåpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Lano Flytende Håndsåpe Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM AUTOGLYM LEATHER CARE BALM Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_ Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Staples Cream Hand Soap "Vanille & Honey"

SIKKERHETSDATABLAD. Staples Cream Hand Soap Vanille & Honey Staples Cream Hand Soap "Vanille & Honey" Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Staples Cream Hand Soap "Vanille & Honey" Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 og Forordning (EU) nr. 453/2010 (REACH)

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 og Forordning (EU) nr. 453/2010 (REACH) Side: 1 av 7 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn:: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iht. forordning 1907/2006 bilag II (endret i 453/2010)

Sikkerhetsdatablad iht. forordning 1907/2006 bilag II (endret i 453/2010) Sikkerhetsdatablad iht. forordning 1907/2006 bilag II (endret i 453/2010) Forberedt den 2010-05-31 Sider: 5 1. Angivelse av stoffet / stoffblandingen og av selskapet / foretaket Produkt Blue spray (blå

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Temposil 2. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Temposil 2. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket i henhold til Forordning (EF) nr. 107/2006 Trykkingsdato: 10.12.2012 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator Relevante identifiserte

Detaljer

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Utskriftsdato :

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Utskriftsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 og Forordning (EU) nr. 453/2010 (REACH)

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 og Forordning (EU) nr. 453/2010 (REACH) Side: 1 av 6 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn:: Dette sikkerhetsdatabladet gjelder for følgende produkter: Artikkelnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soda Blasting Media

SIKKERHETSDATABLAD Soda Blasting Media Soda Blasting Media Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Soda Blasting Media Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Redigert : 01.12.2011 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 04-01-2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det

Redigert : 01.12.2011 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 04-01-2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares mot Identifiserte relevante

Detaljer

Redigert : Versjon (Redigert) : (2.0.0) Utskriftsdato :

Redigert : Versjon (Redigert) : (2.0.0) Utskriftsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 4_791436-506251-150535

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 4_791436-506251-150535 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret:

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40700047, 40700048, 40700049, 40700038, 40700039, 40700040, 40700041 CAS-nummer: 1344-28-1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ET675 Tejp

SIKKERHETSDATABLAD ET675 Tejp ET675 Tejp Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ET675 Tejp AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 26.12.2011 1.1. Produktidentifikator Kjemikaliets navn ET675

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830. Monosil Monosil 501

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830. Monosil Monosil 501 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Monosil Monosil 501 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Monosil Monosil 501 1.2 Identifiserte

Detaljer