HMS-datablad. 1) Identifikasjon av produkt og selskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-datablad. 1) Identifikasjon av produkt og selskap"

Transkript

1 1) Identifikasjon av produkt og selskap Produkt-ID: 2 Chemring Marine Ltd Brands: Signalpatron, Pen Gun, rød Comet Personal Signal Launcher Art. Nr Comet Compact Signal Launcher Art Nr Pains Wessex Personal Distress Signals Item No Pains Wessex Compact Distress Signals Item No Bruksområde: Havsnødssignal Produsentnavn: Levert av: Chemring Defence Germany GmbH Chemring Marine Ltd Pyrotechnik Apparatebau 1500 Parkway Vieländer Weg 147 Whiteley, Fareham Bremerhaven Hampshire Tyskland PO15 7AF Storbritannia Tlf: +44(0) E-post: Kontaktpunkt for Teknisk informasjon: Telefonnummer i arbeidstiden: +49 (0) , FAKS:-210, Ansvarlig for Databladet: Ulykkesinformasjon: Tlf.: +049-(0) (Konsulent Lutz Harder GmbH) (Tyskland) Giftinformasjonssentralen: Tel.: (+47) (Norge) Utgave: 1 11/2011 Page 1 of 7

2 2) Fareinformasjon Klassifisering: Eksplosjonsfare Underklasse 1.4 Faresymbol: Nøkkelord: Advarsel Farerådgivningsdokumenter: H204 Risiko ved brann for splinter, eksplosive deler P210 Oppbevares unna varme/gnister/åpen flamme/varme flater. Røyking forbudt P240 Jord beholderen og anordningen den brukes i P250 Ikke skrap på, slå eller gni på anordningen P280 Bruk av beskyttelseshansker, -klær, vernebriller og ansiktsmaske P370 + P380 I tilfelle brann, evakuer området med en gang P372 Eksplosjonsfare ved brann P374 Brannslukning med vanlige forholdsregler fra fornuftig avstand P401 Oppbevares under følgende forhold: Tørt og ikke over 75 C P501 Produktet skal håndteres som farlig avfall. Ytterligere fare for mennesker og miljø: Farebeskrivelse: Fare for antennelse på grunn av: Brennbar Fare for eksplosjon/antennelse hvis signalpatronen faller ned Oppbevares unna sterke elektriske felter (det vil si høyspentkabler, mobiltelefoner etc.) Kan antennes ved kontakt med åpen flamme Ikke åpne signalpatronen med makt Ikke bruk skadde patroner Oppbevares utilgjengelig for barn 3) Komponentinformasjon Kjemiske karakteristikker: Oksiderende og brennbar blanding Beskrivelse: Sammenpresset, pyroteknisk krutt Farlig innhold: Navn CAS-Nr. EG-Nr. EG-Index-Nr. R-setninger H- Sets / Innhold Lightersammensetning: Strontiumnitrat , 36, 37, 38 H272, H319; H335, H315 / Magnesium , 15 H228, H261 / 10-30% PVC-krutt nei 10-30% Tenningssammensetning: Svartkruttt H200-H205 / 30-60% Aluminium , 15 H226, H261 / 10-30% Bariumnitrat , 22 H302, H332 / 10-30% Propellant: Svartkruttt H200-H205 / % Utgave: 1 11/2011 Page 2 of 7

3 4) Førstehjelpstiltak Generelle råd: Etter inhalering (forbrenningsgasser): Etter hudkontakt: Etter kontakt med øynene: Etter svelging: Etter å ha svelget innholdet: Råd til legen: Symptomer: Fare: Tiltak som bør iverksettes: 5) Brannslukningstiltak Egnet brannslukningsmetode: Uegnede brannslukningsmetoder: Særlige farer ved bruk av produktet, produktene eller dets forbrenningsgasser: Spesifikt verneutstyr: Brannklasse: Temperaturklasse: 6) Ulykkesforebyggende tiltak Personellrelaterte sikkerhetsspørsmål: Miljøbeskyttelsesspørsmål: Rengjøringsmetode: Søk lege hvis du har problemer etter innånding av røyken Skyll med vann Skyll med vann og oppsøk lege Oppsøk lege umiddelbart. Problemer etter svelging av røyk; oppsøk lege Oppsøk lege umiddelbart Ikke mulig å slukke Slukkemetode må velges på grunnlag av omgivelsene data tilgjengelig Se punkt 6 Personellrelaterte sikkerhetsspørsmål Vanlig beskyttelsesutstyr i tilfelle brann Under avfyring er det en fare for at fragmenter av materialet kan kastes ut i høy hastighet; det må derfor aldri siktes direkte på en person Utgave: 1 11/2011 Page 3 of 7

4 7) Spørsmål vedrørende håndtering og oppbevaring Håndtering Råd om sikker håndtering: Råd om beskyttelse mot eksplosjon og brann: Overhold instruksjoner som er trykt på signalet Selges bare mot framlegging av gyldig våpenlisens Beskyttes mot eksponering for slag, friksjon, varme, brann, gnister, elektrostatiske utladninger og andre antennelseskilder Ikke bruk skadde produkter, unngå varmekilder Bruk produktet kun til det offisielt tiltenkte bruksformålet. Oppbevaring Krav til oppbevaringsfasiliteter og beholder: Oppbevares på et tørt og kjølig sted Må kun oppbevares i originalforpakning i samsvar med de relevante lokale reglene for oppbevaring av eksplosivt materiale Kollektivt oppbevaringsråd: Oppbevares kun med ufarlig gods eller sammen med gods av samme fareklasse Ytterligere råd om oppbevaring: Klassifisering som farlig gods: 1.4 Kompatibilitetsgruppe: G 8) Eksplosjonsbegrensning og beskyttelsesutstyr Ytterligere råd med hensyn til montering av anordningen: Komponenter som innebærer en arbeidsplassorientert fare for overvåking av grensene: AGW-verdi (TRGS 900) CAS-Nr. Substans karakter verdi BGW-verdi (TRGS 903) CAS-Nr. Substans BGW-verdi Parameter materiale CMR-substans (TRGS 905) CAS-Nr. Substans kategori merk Åndedrettsutstyr: Håndbeskyttelse: Øyebeskyttelse: Kroppsvern: Begrensning og overvåking av eksponering: Fare: Hørselsskade. Husk å bruke hørselvern Utgave: 1 11/2011 Page 4 of 7

5 9) Fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Form: Patron med sammenpressede eksplosiver Farge: Ytre kappe: Metall - Pyroteknisk innhold: svart/grå Lukt: Nøytral Sikkerhetsdata: Karakter verdi metode comment ph-verdi ved 20 Smeltepunkt ( C) Kokepunkt ( C) Antennelsespunkt ( C / F) 160 / 320 Tenningstemperatur ( C) N.a. Damptrykk (hpa ved 20 C) Tetthet (g/cm³) data tilgjeng. Tetthet av det pyrotekniske innholdet (g/cm³) N.a. Sannsynlig tetthet (Kg/m³) data tilgjengelig Vannløselighet (20 C i g/l) Ikke vannoppløselig Fordelingskoeffisient n- Oktanol/vann (log Pow) Viskositetsdynamikk (mpa s/20 C) Laveste eksplosive grense data tilg. Øvre eksplosive grense data tilgjeng. 10) Stabilitet og reaktivitet Termisk nedbryting / forhold som bør unngås: Materialer som må unngås: Farlige reaksjoner: Farlige korrosjonsprodukter: Temperaturer >71 C. Sterk mekanisk påvirkning, for eksempel skyving eller kasting En sterk flamme, varme og røyk etter aktivering Forbrenningsgasser etter avfyring 11) Toksikologisk informasjon (for produktene i bruk når de brukes på korrekt måte) Akutt toksisitet: Innånding av forbrenningsgasser (luftgrense 6 mg/m³) Virkning på dyr: Irritasjon og kauterisasjonsvirkning: På huden: I øynene: Allergiframkallende effekt: Subakutt / kronisk toksisitet: Lett irritasjon av slimhinnene er mulig Bruksrelaterte observasjoner: Klassifikasjon av relevante observasjoner: Når det brukes på korrekt måte er det ingen fare Andre observasjoner: Ytterligere råd om toksikologi: Utgave: 1 11/2011 Page 5 of 7

6 12) Økologisk informasjon Økotoksisitet: Mobilitet: Persistens og nedbrytbarhet: Absorpsjon og akkumulering i organismer: Andre skadelige egenskaper: økologisk relevante virkninger dannes under bruk 13) Avfallshåndtering Avfall (produkt): Anbefaling: Signalpatron, rød Produktet skal håndteres i samsvar med de lokale reglene for helse og sikkerhet, avfall, miljø og oppbevaring / Regler for produksjon av eksplosiver 14) Transportinformasjon Landtransport (ADR,RID,GGVSEB) Klassifisering som farlig gods: 1 Kompatibilitetsgruppe: 1.4G UN-nummer: 0312 Faremerking / Varselmerking: Ja Korrekt forsendelsesnavn: UN0312 Cartridges, Signal (Patroner, signal Sjøveis transport (IMDG-Code/GGVSee) Eksplosive Klassifisering som farlig gods: 1 substanser og Kompatibilitetsgruppe: UN-nummer: 1.4G 0312 eksplosive artikler Underklasse 1.4 Faremerking / Varselmerking: Ja Korrekt forsendelsesnavn: UN0312 Cartridges, Signal (Patroner, signal) Lufttransport (ICAO-IATA/DGR) Klassifisering som farlig gods: 1 Kompatibilitetsgruppe: 1.4G UN-nummer: 0312 Pakkegruppe: II Faremerking / Varselmerking: Ja Korrekt forsendelsesnavn: UN0312 Cartridges, Signal (Patroner, signal) Utgave: 1 11/2011 Page 6 of 7

7 15) Nasjonale og regionale regler Sikkerhetsvurdering: Merking: ID-bokstav for symbol: Fareindikasjon: Spesiell merking av definert preparat: Forslag til merking: Andre EU-regler: Nasjonale regler: Aktivitetsbegrensninger: Kjemiske forbudsreguleringer: Ulykkes-/feilfunksjonsregler: TA-Air: Vannfareklasse: Andre regler: Materialsikkerhetsvurdering: E Se punkt 2 Fareinformasjon Minimumsalder: 18 år Arbeidsmiljøloven, Helseloven, Reglene for eksplosiver må overholdes Dette produktet er ikke gjenstand for sikkerhetsevaluering 16) Annen informasjon Informasjonen i materialsikkerhetsarket bygger på vår kunnskap per i dag. Den har til hensikt å beskrive våre produkter med hensyn til sikkerhetskravene og er ment å garantere for noen spesielle egenskaper. Forkortelser og akronymer GHS CAS-nr. EG-nr. EG-Index-nr. AGW-verdi BGW-verdi CMR- substans R-setninger: # 2 = Eksplosiv som følge av kraftige støt, friksjon eller åpen flamme # 8 = Antennelig ved kontakt med andre brennbare materialer # 10 = Brennbar(t) # 11 = Lettantennelig # 15 = Lett antennelige gasser oppstår ved reaksjon med vann # 20 = Helseskadelig ved innånding # 22 = Helseskadelig ved svelging # 36 = Irriterende for øyne # 37 = Irriterende for åndedrettsorgan # 38 = Irriterende for hud Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier Registreringsnummer i Chemical Abstract Service Registreringsnummer i European Inventory of Existing Chemical Substances (EINECS) ID-kode for et bestemt farlig materiale Sikkerhet på arbeidsplassen/grenseverdi Sikkerhet på biologisk arbeidsplass/grenseverdi Kreftframkallende, mutasjonsfremmende, skadelig for forplantningsevnen Utgave: 1 11/2011 Page 7 of 7

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 174438 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 0682071 REZ199 1K Universal Fill in für Lsm-Lacke 100 ml Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/9 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 02233121, 02233122, 02233123, 02233124 REZ04 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter Side: 1/8 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 1536055, 9701044, 10040470, 10041579, L1536055, 10041578, L9701044 CAS-nummer: 7790-28-5 EC

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 871125276428 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 56L051040 CAS-nummer: 77-92-9 EC nummer: 201-069-1 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 7070 Side 1 av 11 SDB-Nr. : 179511 V004.3 bearbeidet den: 31.05.2015 Trykkdato: 01.10.2015 Erstatter versjon fra: 25.03.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: 651 Bruk av stoffet/ tilberedning beskyttelsesmaling Produsent/leverandør: Concept Chemicals & Coatings

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A7615 CAS-nummer: 143-74-8 EC nummer: 205-609-7 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av

Detaljer

PRODUKTDATABLAD Ifølge norsk lovgivning. Side 1 av 5

PRODUKTDATABLAD Ifølge norsk lovgivning. Side 1 av 5 PRODUKTDATABLAD Ifølge norsk lovgivning. Side 1 av 5 Revisjonsdato: 05.12.2007 Tidligere dato: 21.03.2007 "*" # Indikerer oppdatert avsnitt., i.a. = ikke anvendbar, = ingen data tilgjengelig 1 IDENTIFIKASJON

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien 82

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/6 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 9703023 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10 Pearltec GmbH Dieselstrasse 16 86368 Gersthofen Tel: +49 (0)821 478 66 790 Fax: +49 (0)821 271 90 35 Revisjonsdato 04.2013 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Anbefalt bruksområde: Overtrykks

Detaljer

Avsnitt 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering 3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger Beskrivelse: - (fortsatt på side 2) N

Avsnitt 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering 3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger Beskrivelse: - (fortsatt på side 2) N Side: 1/5 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: VEUS Pearl 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt

Detaljer