HMS-BLAD. SIKKERHETSBLAD Dette sikkerhetsbladet er i overensstemmelse med 91/155/EEC og 2001/58/EC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-BLAD. SIKKERHETSBLAD Dette sikkerhetsbladet er i overensstemmelse med 91/155/EEC og 2001/58/EC"

Transkript

1 HMS-BLAD Dette HMS-bladet er i overensstemmelse med ISO :1994 og i henhold til ANSI standarden Z SIKKERHETSBLAD Dette sikkerhetsbladet er i overensstemmelse med 91/155/EEC og 2001/58/EC Del 1: Kjemisk produkt og selskapets identitet PRODUKTNAVN: TILSIKTET BRUK: Forhåndsbehandling av overflater Ukromatert forhåndsbehandling av overflateerstatning Produsent: 225 West Deer Valley Road Phoenix, Arizona Telefon: (623) Grønt telefonnr.: FAKS: (623) Utarbeidelsesdato HMS-/sikkerhetsblad: juli 8, 2013 Del 2: Sammensetning, opplysninger om bestanddeler PRODUKT- SAMMENSETNING CA. % ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH REL CAS NR. EINECS SYMBOL RISIKO Vann Dietylenglykol < Xi, R:36 monobutyleter (DGBE) N-metyl-2- < Xi, 36/38 pyrrolidon () Noen punkter på dette HMS-bladet er å regne som forretningshemmeligheter. Bona fide anmodninger om informasjon som er forretningshemmeligheter til medisinsk personell må gjøres i henhold til bestemmelsene i 29 CFR I Hele teksten for alle R-uttrykkene vises i Del 16. Del 3: Identifisering av farer FAREKLASSIFIKASJON: BRANN OG EKSPLOSJON: UTSEENDE: Ikke brennbar (basert på IMO og DOT) Klar, ravfarget væske Mulige helseeffekter Mulige symptomer INNÅNDING: problemer forventet. HUDKONTAKT: Kan forårsake mild hudirritasjon. ØYEKONTAKT: Øyeirritasjon kan forekomme. INNTAK: Kan være skadelig ved svelging. R: 36 Øyeirriterende. R: 38 Hudirriterende. NFPA-GRADERING: Bestanddel Helse Brennbarhet (Rød) Reaktivitet Spesielt (Hvitt) (Blå) (Gul) PreKote Revisjonsdato: 7/8/2013 Rev: 2.0 MSDS/SDS Side 1 av 6

2 Del 4: Førstehjelpstiltak Øyeblikkelig hjelp og førstehjelpsprosedyrer GENERELT: HUDKONTAKT: ØYEKONTAKT: INNTAK: INNÅNDING: Skyll alle utsatte områder med rikelig vann. Vask grundig med såpe og skyll med vann. Skyll straks med vann, og søk medisinsk råd. Drikk store mengder vann. IKKE fremtving oppkast. Søk medisinsk hjelp. problemer forventet. Del 5: Brannverntiltak ANTENNINGSPUNKT: BRENNBARE GRENSER I LUFT (% ved vol.): Ikke aktuelt BRANNSLUKNINGSMIDDEL: Ikke aktuelt SPESIELLE BRANNSLUKNINGSMETODER: Ikke aktuelt UVANLIGE BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER: Del 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp TILTAK SOM MÅ TAS DERSOM MATERIALET SLIPPES UT ELLER SØLES Produktet er nedbrytbart. Tørk opp så mye som mulig og plasser det i en egnet beholder for senere avhending. Forebygg søl eller kontaminert skyllevann fra å trenge inn i regnavløp, avløpsbrønner, vannveier eller landområder. Se i Del 15 om gjeldende forskrifter. AVHENDINGSMETODE: Avhendes i henhold til sentrale og lokale forskrifter. Del 7: Håndtering og oppbevaring FORHÅNDSREGLER SOM MÅ TAS VED HÅNDTERING OG OPPBEVARING: Må ikke oppbevares ved temperaturer under frysepunktet. Benytt egnet verneutstyr og unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask hendene etter håndtering av dette produktet. Hold det unna barn. Følg alle gjeldende lokale forskrifter for håndtering og oppbevaring. Benytt kjemisk adskillelse fra syrer. SPESIFIKK BRUK: Dette produktet er et ukromatert produkt for overflate-forhåndsbehandling av metall eller som sammensetning for maling. INFORMASJON OM TØMT BEHOLDER Avhend denne beholderen i henhold til lokalt og sentralt lovverk. Del 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING EKSPONERINGSGRENSER Se del 2 VENTILASJON: spesielle forholdsregler er påkrevet SPESIELL VENTILASJONSKONTROLL: påkrevet ÅNDEDRETTSBESKYTTELSE: påkrevet Revisjonsdato: 7/8/2013 Rev: 2.0 MSDS/SDS Side 2 av 6

3 HÅNDBESKYTTELSE: ØYEBESKYTTELSE: HUDBESKYTTELSE: ANNET UTSTYR: ARBEIDS-/HYGIENEPRAKSIS: MILJØMESSIGE HENSYN: Gummihansker Vernebriller, kjemibriller, eller ansiktsbeskyttelse Egnete verneklær for å unngå hudkontakt Gjør sikkerhetsdusjer, øyeskyllingsstasjoner og håndvasker tilgjengelige på arbeidsområdet Unngå øyenkontakt. Vask hendene etter håndtering. påkrevet Del 9: Fysiske og kjemiske egenskaper KOKEPUNKT: 104 o C SPESIFIKK EGENVEKT (ved 25 o C): 0,96 til 1,04 PRODUKTETS DAMPTRYKK: PreKote 17.3 mmhg ved 20 o C BESTANDDELENES DAMPTRYKK: DGBE 0,02 mmhg ved 20 o C 0,30 mmhg ved 20 o C FRYSEPUNKT: -2 ºC OPPLØSBARHET I VANN: 100 % UTSEENDE FARGE: Klar uklar ravfarget FYSISK STAND: Væske LUKT: PH 10,5 11,5 KORRODERENDE Nei Del 10: Stabilitet og reaktivitet STABILITET FORHOLD SOM MÅ UNNGÅS: INKOMPATIBILITET (MAT. SOM MÅ UNNGÅS): FARLIGE NEDBRYTNINGSPRODUKTER: FARLIG POLYMERISERING: Stabil. kjente Sterke syreløsninger Dette produktet vil ha en eksotermisk reaksjon med sterke syreløsninger. Vil ikke oppstå Del 11: Toksologiske opplysninger opplysninger er tilgjengelig for denne produktblandingen. HUDIRRITASJON: Produkt Moderat ØYEIRRITASJON DGBE Alvorlig Moderat AKUTT TOKSISITET (LD50): LD50 (Oral rotte): DGBE 5660 mg/kg LD50 (Oral rotte): 3914 mg/kg LD50 (Hud kanin): 8 g/kg REPRODUKTIV TDLo 9700 mg/kg KARSIOGENISKE OPPLYSNINGER: NTP: OSHA oppført oppført Revisjonsdato: 7/8/2013 Rev: 2.0 MSDS/SDS Side 3 av 6

4 IARC: oppført CALIFORNIA: Følgende nivåer representerer ingen observerbare effektnivåer (NOEL) for. Se Del 15, Lovmessige opplysninger Maksimalt tillatt daglig nivå: 3,200 ug/dag innåndig Maksimalt tillatt daglig nivå: 17,000 ug/dag hudkontakt MERK: Normal bruk av PreKote vil medføre eksponeringsnivåer mye lavere enn NOEL for. AMES TESTRESULTATER: tilgjengelig informasjon ANDRE OPPLYSNINGER: Kun utvalgte oppføringer for toksiske effekter av kjemiske substanser (RTECS) er presentert. Se virkelig oppføring i RTECS for fullstendig informasjon. Del 12: Økologiske opplysninger BIOLOGISK NEDBRYTBAR: BIOAKKUMULERING: AKVATISK TOKSISITET: ANDRE OPPLYSNINGER: 1999/45/EC Tillegg III Ja tilgjengelig informasjon. : 100 % kan være skadelig for akvatisk liv ved konsentrasjoner over 100 mg/l. LC50 (Pimephales promelas, 96 timer) = 100 mg/l; og LC50 (Ceriodaphnia dubia, 48 timer) = 100 mg/l. miljømessige farer Del 13: Vurderinger ved avhending Skyll beholdere godt før avhending. Avhendes i henhold til sentrale og lokale forskrifter. Store avfallsmengder kan kreve justering til en nøytral ph. av kjemikaliene brukt i dette produktet er oppført som et prioritert forurensende stoff i vedlegg A til 40 CFR, del Priority Pollutants. Del 14: Transportopplysninger (pr. 49 CFR ) SKILT FOR TRANSPORT (EU): VEITRANSPORT: DOT (USAs Samferdselsdepartement) UN-NUMMER: DOT / ADR FAREKLASSE: DOT / ADR-SKILT: PLACARD: DOT / ADR FORPAKNINGSGRUPPE: FARENUMMER ADR: DOT / ADR RIKTIG FOSENDELSESNAVN: EPA KLASSE FOR FARLIG AVFALL: MARINT FORURENSENDE: DOT RAPPORTERBAR MENGDE: JERNBANETRANSPORT: RID-klassenr.: RID FORPAKNINGSGRUPPE: Ikke regulert Revisjonsdato: 7/8/2013 Rev: 2.0 MSDS/SDS Side 4 av 6

5 SJØTRANSPORT: UN-NUMMER SJØ: IMDG-KLASSE: IMDG FORPAKNINGSGRUPPE: EmS Nr.: MARINT FORURENSENDE: SJØTRANSPORTMERKNADER: FLYFRAKT: IATA/ICAO-KLASSE: FLYFORPAKNINGSGRUPPE: Del 15: Opplysninger pålagt av myndighetene LOVEN OM TOKSISKE STOFFER (TSCA), STATUS: Alle stoffene i dette produktet er oppført av TSCA. TILLEGGENDE TIL SUPERFUND OG REAUTORISERINGSLOVEN AV 1986 (SARA) TITTEL III DEL 313 LEVERANDØRVARSEL: Denne bestemmelsen regulerer innlevering av årsrapporter for toksiske kjemikalier som fremkommer i del 313 i loven Emergency Planning and Community Right To Know Act" (Loven om kriseplanlegging og lokalsamfunns rett til å vite) av 1986 og 40 CFR 372. Disse opplysningene må inkluderes i alle HMS-blad som kopieres og distribueres for materialet. Delen 313, de toksiske kjemikaliene dette produktet er: Glykol Eter, CALIFORNIA ERKLÆRING 65: Denne forskriften krever en advarsel for Californias bestemmelse 65-kjemikaler under denne bestemmelsen. Californias bestemmelse 65, de toksiske kjemikaliene i dette produktet er: er kjent i staten California for å forårsake reproduktiv skade. Følgende nivåer representerer ingen observerbare effektnivåer (NOEL) for : Maksimalt tillatt daglig nivå: 2003 utkast: ug/dag innåndig Maksimalt tillatt daglig nivå: 2003 utkast: ug/dag hudkontakt MERK: Normal bruk av PreKote vil medføre eksponeringsnivåer mye lavere enn NOEL for. LISTE OVER STATER MED "RETT TIL Å VITE OM TOKSISKE ELLER FARLIGE STOFFER: Florida toksiske stoffer: Massachusettss farlige stoffer: Pennsylvania kodeks vedrørende farlige stoffer): New Jersey TILLEGG TIL LOVEN OM REN LUFT (1990): DEL 112, FARLIGE LUFTFORURENSERE: Denne substansen er oppført som en farlig luftforurenser Glykol Eter DEL 111, FLYKTIGE ORGANISKE BLANDINGER Dette stoffet er underlagt bestemmelsene om utslippsstandarder i 40 CFR, Del 60: NNN, RRR. LOV OM RENT VANN: av kjemikaliene brukt i dette produktet er oppført som et prioritert forurensende stoff i vedlegg A til 40 CFR, del Priority Pollutants. CANADA: WHMIS-OPPLYSNINGER: Klassifiseringen i det canadiske informasjonssystemet om farlige materialer på arbeidsplassen (WHMIS) er: Revisjonsdato: 7/8/2013 Rev: 2.0 MSDS/SDS Side 5 av 6

6 DGBE: Canada Gazette, Del II, 122(2)(1. Jan. 88) : Canada Gazette, Del I, 135 #12:940 (24. mars 2001) Dette produktet er klassifisert i henhold til farekriteriene i forskriftene om kontrollerte produkter (CPR) og HMS-bladet inneholder alle de opplysningene som er påkrevd i CPR. DSL-oppført: DGBE: Ja : Ja DEN EUROPEISKE UNION: Dette produktet er gjennomgått for overensstemmelse med følgende EU-direktiver: Direktiv 67/548/EEC, direktiv 2001/59/EC, direktiv 1999/45/EC, direktiv 91/155/EC, direktiv 2001/58/EC og direktiv 2001/60/EC. Merk: Alle bestanddelene i dette produktet er oppført i EINICS. BESTANDDEL EINEC/ ELINC NUMMER EINEC/ ELINC STATUS CMR KLASSIFISERING FARE- SYMBOL RISIKO UTTRYKKS- NUMMER SIKKERHETS- UTTRYKKS- NUMMER WGK C DGBE OPPFØRT Xi, R 36 Xi R36 S(-2) OPPFØRT Xi, R 36/38 Xi R: 36/38 S(-2)41 1 >=10% EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Products (europeisk oversikt over eksisterende kommersielle, kjemiske produkter). ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (europeisk oversikt over innrapporterte kjemiske stoffer) Del 16: Annen informasjon Opplysningene som er presentert her er samlet fra kilder som antas å være pålitelige og er nøyaktige så godt det har latt seg gjøre etter Pantheon Chemical, Inc.s kunnskap. Pantheon Chemical, Inc. garanterer imidlertid ikke på noen mate, hverken uttrykt eller underforstått, SALGBARHETEN eller EGNETHETEN FOR SPESIELLE FORMÅL, nøyaktigheten av slike data, eller resultatene av å bruke dem. Pantheon Chemical, Inc. tar intet ansvar for skader på mottaker eller tredjepersoner for noen skade på eiendom, og mottaker tar alt slikt ansvar. Fullstendig tekst: Den europeiske unions fareidentifikasjon: R: 36 Øyeirriterende. R: 38 Hudirriterende. S: (2-) Hold det unna barns rekkevidde S: 41 I tilfelle brann og/eller eksplosjon, ikke innånd gassene. S: 26 Ved øyekontakt, skyll straks med rikelig med vann og søk medisinsk råd. S: 36/37 Benytt egnete verneklær og hansker. Faresymbol(er): Xi Irritant Reviderte kommentarer: Egenskaper ved fysiske endringer Revisjonsdato: 7/8/2013 Revisjonsnummer: 2.0 Informasjonskilder: RTECS Revisjonsdato: 7/8/2013 Rev: 2.0 MSDS/SDS Side 6 av 6

PRODUKTDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

PRODUKTDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruk av blandingen Bedriftsidentifikasjon Nødtelefon Nasjonal Giftinformasjon HP Q3683C svart toner Dette produktet er en tonersammensetning

Detaljer

HMS-DATABLAD. Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon.

HMS-DATABLAD. Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon. HMSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer C1Q40Series N/A

Detaljer

Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD

Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hånd og mekanisk rengjøring

SIKKERHETSDATABLAD. Hånd og mekanisk rengjøring SIKKERHETSDATABLAD Endret: 14 mai 2015 Revisjonsnummer: 4.1 1. Identifikasjon av kjemikaliet / blandingen og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn: Grime-Away Multi-Purpose Cleaner Wipes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SybronEndo. Sikkerhets datablad i samsvar med EU regulativ 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) Revisjonsdato: 02 dre januar 2009

SybronEndo. Sikkerhets datablad i samsvar med EU regulativ 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) Revisjonsdato: 02 dre januar 2009 Sikkerhets datablad i samsvar med EU regulativ 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) Revisjonsdato: 02 dre januar 2009 SEKSJON 1 Identifikasjon av produktet og ansvarlig firma 1.1 Produktnavn SMEAR CLEAR 1.2 Anvendelse/applikasjon:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. - 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. - 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Ingen.

Detaljer

* * * Kapittel 1 - Kjemisk produkt- og bedriftsidentifikasjon * * * * * * Kapittel 2 - Identifisering av farer * * *

* * * Kapittel 1 - Kjemisk produkt- og bedriftsidentifikasjon * * * * * * Kapittel 2 - Identifisering av farer * * * * * * Kapittel 1 - Kjemisk produkt- og bedriftsidentifikasjon * * * Kjemikaliets navn: ACETYLERTE TREPRODUKTER Saget helt treverk Konstruerte trematerialer (fingerskjøtet treverk og laminert treverk) Bruk

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A HMSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Utstedelsesdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFLOOR FINISH 630 comp. B

Sikkerhetsdatablad MAPEFLOOR FINISH 630 comp. B Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter Endret 17/12/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 22/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1807813

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

Pineline Brushshampoo

Pineline Brushshampoo Side nr. 1/11 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1. Identifikasjon for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Kode: 1234-120010 1234-120001 1234-120002 Navn 1.2. Relevant

Detaljer

Sikkerhetsskjema MAPEPOXY BI-IMP /A

Sikkerhetsskjema MAPEPOXY BI-IMP /A Sikkerhetsskjema for 24/10/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk CM0910 Laboratoriekjemikalier Firma Oxoid Ltd

Detaljer

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, samt bruksområder som frarådes Konsentrat

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPECRETE SRA-N

Sikkerhetsdatablad MAPECRETE SRA-N Sikkerhetsdatablad 9/5/2015, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet: Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert

Detaljer

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8690Z70006 Produktnavn: Pyroclad X1 Part A Revisjonsdato:

Detaljer

Produkt-Sikkerhetsdatablad

Produkt-Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Identifikasjon Produktnavn: ADIPIC ACID Dato 10.10.2002 Produkttype Stoffet Anvendelse av stoffet eller preparatet Tilsetningsstoffer mat/matvarer, Mellomliggende

Detaljer

: sds.no@univareurope.com

: sds.no@univareurope.com 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Materialnavn : Bruksmåter : Smørefett for bilindustri og industri. Produktkode : 001A0407 Produsent/leverandør: : Univar AS Østensjøveien 32 NO-0667

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto Side : 1 / 9 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode : : CRX4677 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad VISCOSTAR 6K

Sikkerhetsdatablad VISCOSTAR 6K Sikkerhetsdatablad 11/6/2015, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD GE Healthcare HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer