SybronEndo. Sikkerhets datablad i samsvar med EU regulativ 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) Revisjonsdato: 02 dre januar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SybronEndo. Sikkerhets datablad i samsvar med EU regulativ 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) Revisjonsdato: 02 dre januar 2009"

Transkript

1 Sikkerhets datablad i samsvar med EU regulativ 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) Revisjonsdato: 02 dre januar 2009 SEKSJON 1 Identifikasjon av produktet og ansvarlig firma 1.1 Produktnavn SMEAR CLEAR 1.2 Anvendelse/applikasjon: Endodontisk irrigerende oppløsning. 1.3 Selskap (Navn, adresse og informasjonstelefonnummer) ORMCO B.V./SybronEndo Basicweg, 20 NL 3821 BR AMERSFOORT (NEDERLAND) Nødtelefon (ifølge EU direktiv 99/45/EC, artikkel 17) ( , Europeisk tid, GMT+1) E-post adresse: SEKSJON 2 Fare identifikasjon 2.1 Fareklassifisering (i henhold til EU direktiv 67/548/EEC & 99/45/EC) 2.2 Annen fare SEKSJON 3 Sammensetning/Informasjon om innholdsstoffer (i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 99/45/EC & 2001/58/EC) 3.1 Farlige innholdsstoffer FARLIGE % FARE RISIKO CAS N. EINECS INNHOLDSSTOFFER SYMBOLER FRASER N. Polyetylenglykoloktylfenyl eter < 1 Xi; N / Polymer 3.2 Andre ikke-farlige innholdsstoffer

2 SEKSJON 4 Førstehjelpstiltak 4.1 Behandling ved øyekontakt: Skyll med vann i minimum 15 minutter. 4.2 Behandling ved hudkontakt: Vask med såpe og vann. 4.3 Behandling ved inhalasjon (innånding): Dette produktet regnes som trygt når brukt i henhold til retningslinjene. 4.4 Behandling ved inntak (svelging): Inntak av små mengder med dette stoffet under normale forhold ville ikke forårsake alvorlige skadelige effekter. SEKSJON 5 Tiltak ved brannslukking 5.1 Egnede slukningsmidler: Ikke anvendbart. 5.2 Uegnede slokningsmidler: Ukjent. 5.3 Særskilte brannvern tiltak: 5.4 Uvanlige brann og eksplosjonsfarer: 5.5 Særskilt beskyttelsesutstyr: Ingen påkrevd. SEKSJON 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Tiltak til personlig beskyttelse: Ta samme forholdsregler som i seksjon Miljøtiltak: Unngå at utslipp renner ut i kloakk. 6.3 Egnede metoder for opprenskning: Trekk opp søl med papirhåndkle og overfør til egnede beholdere. SEKSJON 7 Håndtering og oppbevaring (i henhold til artikkel 5 i EU direktiv 98/24/EC) 7.1 Forholdsregler ved håndtering: Adopter forholdsregler listet i avsnitt Forholdsregler i tilfelle brann og eksplosjon: Ingen særskilte. 7.3 Lagringsforhold: Oppbevares ved romtemperatur. 7.4 Foreslått(e) beholder(e): Originalbeholderne gitt av produsenten. 7.5 Indikasjoner for kombinert lagring: Ukjent.{2} 7.6 Miljøtiltak: Unngå at produktet lekker ut i kloakk. 7.7 Andre forholdsregler: Benyttes i henhold til direktiver og god personlig hygiene og sikkerhetspraksis.

3 SEKSJON 8 Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Eksponeringsgrenser: Ingen 8.2 Eksponeringskontroll tiltak Forsiktighetstiltak: (i henhold til EU direktiver 89/686/EEC & artikkel 4 i 98/24/EC) Ventilasjon av lokal eksos: Ikke nødvendig. Ventilasjon: Spesialventilasjon: Ingen nødvendig. Mekanisk (generell) ventilasjon: Burde være tilstrekkelig. Annen ventilasjon: Ingen nødvendig. Åndedrettsvern: Beskyttelse av hender: Øyevern: Hudvern: Annet beskyttelsesutstyr: Ingen påkrevd Tette hansker. Beskyttelsesbriller. Håndter i henhold til god personlig hygiene og sikkerhetstiltak. Det er foretrukket at labfrakk er brukt. Tiltak listet i dette avsnittet skal oppfattes som indikasjoner og IKKE som påbud (89/656/EEC) Kontrolltiltak for miljøeksponering Ikke anvendbart. SEKSJON 9 Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Generell informasjon Utseende: Klar væske. Lukt: Luktfri. 9.2 Informasjon vedrørende helse, miljø og sikkerhet ph: Ikke bestemt Relativ tetthet: Ikke anvendbart Kokepunkt: Ikke bestemt Flammepunkt: Ikke anvendbart Brennbarhet: Ikke brennbart. Nedre eksplosjonsgrense (L.E.L.): Ikke gjeldende Øvre eksplosjonsgrense (U.E.L.): Ikke gjeldende Oksiderende egenskaper: Ingen Damptrykk: Ikke anvendbart Spesifikk tetthet: Ikke bestemt Løselighet: Løselig i vann Partisjonskoeffisient n-oktanol/vann: Ikke gjeldende Viskositet: Tilsvarende vann Damptrykk (luft=1): Ikke gjeldende Fordampningsrate (n-butane =1): Ikke anvendbart Smeltepunkt: Ikke anvendbart 9.3 Annen informasjon (i henhold til EU direktiv 94/9/EC): Blandbarhet: N/D. Ledningsegenskaper: Tilsvarende vann Lipidløselighet: Ikke tilgjengelig Gassgruppe: Ikke gjeldende

4 SEKSJON 10 Stabilitet og reaktivitet Stabilitet: Stabilt Forhold å unngå: Ukjent Stoffer å unngå (inkompatibilitet): Ukjent Farlige nedbrytingsprodukter: Ukjent. Andre forholdsregler: Farlige polymeriseringsprodukter: Vil ikke inntreffe Sikkerhetssignifikans i tilfelle endring i fysisk utseende: Ingen kjent Stabilisatorer: Produktet behøver ikke stabiliseres. SEKSJON 11 Toksikologisk informasjon CMR effekter (karsinogenitet, mutagenitet og toksisitet for forplantning): Effekter og farer ved øyekokntakt: Kan irritere øyne. Effekter og farer ved hudkontakt: Kan irritere øyne. Effekter og farer ved innånding (respirasjon): Vil sannsynligvis ikke forekomme om benyttet som anvist. Effekter og farger ved innføring (svelging): inntak av små mengder av dette materialet vil ikke forårsake skade under normale betingelser. Effekter ved forlenget eksponering: Ukjent.{2} Toksisk-kinetiske effekter: Ukjent.{2} Effekter på metabolisme: Ukjent.{2} Toksikologiske data for bestanddeler:

5 SEKSJON 12 Økologisk informasjon Dette produktet har ingen kjente økologisk skadelige effekter Økotoksisitet: Ikke tilgjengelig 12.2 Mobilitet: Ikke tilgjengelig 12.3 Varighet og nedbrytbarhet: Ikke tilgjengelig 12.4 Bioakkumulativt potensiale: Ikke tilgjengelig 12.5 Resultater fra PBT (vedvarende biotoksisitet) vurdering: Ikke tilgjengelig 12.6 Andre skadeeffekter: Ikke tilgjengelig Akvatisk toksisitetsdata for bestanddeler: SEKSJON 13 Overveielse ved kasting Kastes i henhold til lokale reguleringer. SEKSJON 14 Transportinformasjon 14.1 Sjøtransport (IMDG) Produktet er ikke regulert Lufttransport (ICAO/IATA) Produktet er ikke regulert Vei/jernbanetransport (RID/ADR) Produktet er ikke regulert. SEKSJON 15 (Klassifisering i henhold til EU direktiver 67/548/EEC & 99/45/EC) Reguleringsinformasjon Faremerking ikke påkrevd. Dette produktet er unntatt regulering av medisinsk utstyr (direktiv 1999/45/EC, artikkel 1, paragraf 5g).

6 SEKSJON 16 Øvrig informasjon 16.1 Risikofraser for alle innholdsstoffer 36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. 51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Sikkerhetsfraser for alle innholdsstoffer 2 Oppbevares utilgjengelig for barn. 24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. 57 Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. (Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning) 16.2 Kilder til nøkkeldata benyttet for å sammensette sikkerhetsdatabladet: European Chemicals Bureau (ECB European chemical Substances Information System (ESIS - A.C.G.I.H. (www.acgih.org) N.I.OS.H. (www.cdc.gov/niosh/) O.S.H.A. (www.osha.gov/) U.E. (www.europa.eu/index_it.htm) I.A.R.C. (www.iarc.fr/) N.T.P. (www.ntp.niehs.nih.gov) European Community Directives: 67/548/EEC: 99/45/EC: 2001/58/EC: 89/656/EEC: 89/686/EEC: 94/9/EC: 98/24/EC: Klassifisering, pakking og merking av farlige substanser. Direktiv vedrørende tilnærming av lover, regulering og administrative forhold til medlemsstatene i forhold til klassifisering, pakking og merking av farlige preparater. Andre endring til direktiv 91/155/EEC for definisjonen av en detaljert anordning over spesifikk informasjon vedrørende farlige preparater (art. 14 i 99/45/EC) og substanser (art. 27 i 67/548/EEC). Direktiv over minimums- helse og sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidere som bruker personlig verneutstyr på arbeidsplassen (tredje enkeltdirektiv innen forståelse av artikkel 16 (1) i direktiv 89/391/EEC). Tilnærming av lover i medlemsstatene relatert til personlig verneutstyr. Tilnærming av lover i medlemsstatene relatert til utstyr og beskyttelsessystemer tiltenkt bruk i mulig eksplosive luftblandinger Beskyttelse av helsen og sikkerheten av arbeidere fra risikoer relatert til kjemiske stoffer på arbeidsplassen. Dokumentendringshistorikk: Første versjon i samsvar med EU regulativ 2006/1907/EC (R.E.A.C.H.)

7 OBS: PRODUKTET ER TIL PROFESJONELT BRUK Informasjonen på dette sikkerhetsdataarket er basert på nåværende tilgjengelige data og etter vår beste kunnskap om korrekt håndtering av produktet under normale forhold. Ethvert bruk av dette produktet på noe vis som ikke er indikert på dette databladet eller bruk av dette produktet sammen med hvilken som helst annen prosess/prosedyre er fullstendig på brukerens eget ansvar. Dette dokumentet utgjør ikke uttrykkelig eller underforstått garanti angående produktkvalitet eller egnethet til noe gitt formål.

Revisjon: 20/10/2009 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 20/10/2009 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 625715 6. 0. 4 Kjemikaliets bruksområde: Basseng/boblebad behandling Produktkode: 625715 (25 kg) Leverandørens

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X COBALT CHLORIDE Utstyrnavn: SOLiD(TM) BEAD DEPOSITION KIT BOX 1 OF 2 Leverandør: Applied Biosystems,

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25 Sikkerhetsdatablad 30/11/2012, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10 Pearltec GmbH Dieselstrasse 16 86368 Gersthofen Tel: +49 (0)821 478 66 790 Fax: +49 (0)821 271 90 35 Revisjonsdato 04.2013 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Anbefalt bruksområde: Overtrykks

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-03 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

Pineline Brushshampoo

Pineline Brushshampoo Side nr. 1/11 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1. Identifikasjon for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Kode: 1234-120010 1234-120001 1234-120002 Navn 1.2. Relevant

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma 1.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE KETAC-BOND APLICAP Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ONA OIL

Sikkerhetsdatablad ONA OIL AVSNITT 1: IDENTIFISERING AV SUBSTANS/BLANDING OG AV FIRMA/SELSKAP 1.1 Produktidentifikasjon: Indeks: REACH: Ikke tilgjengelig 01-2119485515-31-XXXX 1.2 Relevant og kjent bruk av substansen eller blandingen,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Dokumentnr.: 05-4615-0 Utgitt : 04/01/05 Versjon : 07.00 Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 1 av 14

Dokumentnr.: 05-4615-0 Utgitt : 04/01/05 Versjon : 07.00 Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 1 av 14 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ketac-Bond Aplicap Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer