Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 21.08.2013. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest til utvalgets leder. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Per Horven utvalgets leder

2 Saksliste PS 20/13 Innhold Saker til behandling Referater Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 21/13 Møteprotokoll HOK /47 RS 22/13 Resolusjon fra DNTs landsmøte /508 RS 23/13 Rapport om forsvarlighet ved oppstart kommunalt ø.hjelp innleggelsestilbud Værnesregionen 2013/12 RS 24/13 Etablering av dagtilbud innen helsetjenesten. 2013/518 RS 25/13 Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen - søk midler RS 26/13 RS 27/13 RS 28/13 Høring - Foslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse-og omsorgstjenesten Informasjon om betjeningskravet for solarievirksomheter Plan for å overholde undersøkelsesfrister (Gjenpart av brev til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag) 2010/ / / /465 RS 29/13 Akuttberedskapen i kommunalt barnevern 2011/1018 RS 30/13 RS 31/13 RS 32/13 PS 21/13 PS 22/13 Plan for å overholde frister for lov om barneverntjenester (Kopi brev sendt Stjørdal kommune) Barneverntjenestens plikt til å gi opplysninger til andre barneverntjenester Kvartalsrapportering barnevern 1. kvartal 2013 (Kopi av brev sendt til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag) Saker til behandling Halvårsrapport Utvalg for helse, oppvekst og kulturs ansvarsområder. Budsjettjustering Ansvarsområde 3, helse, sosial og omsorg. 2010/ /378 X 2010/ / /575

3 Sakertilbehandling

4 PS20/13Referater

5 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Per Horven Leder A/SV Jo Vegard Hilmo Medlem A/SV Edel Kleiven Medlem A/SV John Olav Dyrhaug Nestleder V/SP Anne Haarstad Medlem TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Anders Marius Aune MEDL V/SP Berit Aune MEDL V/SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Aud Mari Østby Berit Aune V/SP Ingjald Græsli Anders Marius Aune V/SP Lilly Kåsen Jo Vegard Hilmo ( PS18/13 A/SV og 19/13) Svein Hilmo Per Horven ( PS18/13) A/SV Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Ragnhild Wesche Kvål helse- og sosialsjef Jo Vegard Hilmo kulturkonsulent Ragnhild Wesche Kvål helse- og sosialsjef

6 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr PS 16/13 REFERATER RS 20/13 MØTEPROTOKOLL HOK /47 PS 17/13 SAKER TIL BEHANDLING PLAN FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN I TYDAL KOMMUNE PS 18/13 SØKNAD OM STARTLÅN, ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/459 X 2013/354 PS 19/13 KULTURMIDLAR /203

7 Saker til behandling PS 16/13 Referater Merknader i Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kulturkonsulent Jo Vegard Hilmo orienterte om: -plan for museumsdrifta sommeren ny kulturkalender. -ungdomskveld i Tydalshallen 19.juni. HOK-utvalget ber om at det framlegges orientering om tildeling av midler til kultur fra næringsfondet i 2013 ved neste møte. Det vil også bli evaluering av årets arbeid som 17.mai komite i neste møte. RS 20/13 Møteprotokoll HOK

8 Saker til behandling PS 17/13 Plan for svangerskapsomsorgen i Tydal kommune Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur Plan for svangerskaps- og barselomsorg for Tydal kommune for godkjennes som framlagt PS 18/13 Søknad om startlån, ***** ***** ***** ***** ***** ***** PS 19/13 Kulturmidlar 2013 Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur Jo Vegard Hilmo fratrådte på grunn av inhabilitet som saksbehandler. Lilly Kåsen tiltrådte som vararepresentant. Forslag fra Edel Kleiven: Som rådmannens innstilling, men med følgende tillegg: Innkomne søknader legges ved saken til neste års behandling. Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kulturmidlar 2013 blir fordelt i tråd med forslaget: 1.Græsli I.L. kr Tydal Idrettslag kr Tydal Motorsykkelklubb kr Tydal Skytterlag kr Tydal Trekkspillklubb kr U.L.Vårfryd kr U.L.Fjellblink kr Tydal Jeger- og Fiskeforening kr Tydal Husflidslag kr Tydal 4H kr Seniordans i Tydal kr Kor Magnon kr Tydal Bridgeklubb kr Norsk Folkehjelp Tydal kr Hommel i Dommel kr Selbu og Tydal Historielag kr Innkomne søknader legges ved saken til neste års behandling.

9 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortetyd/60776_fix.html Side 1 av Fra: Lise Dato: :31:19 Til: Lise Corwin Kopi: Kristin Krohn Devold; Berit K Tittel: DNTs resolusjon 2013 Til Helseminister Jonas Gahr Støre, Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, Kulturminister Hadia Tajik, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Kulturdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, KS, Direktoratet for Naturforvaltning, Helsedirektoratet, Norges kommuner og fylkeskommuner. Tillitsvalgte fra 57 medlemsforeninger var i helgen samlet til Den Norske Turistforenings landsmøte. I en resolusjon utfordrer organisasjonen nasjonale, regionale og lokale myndigheter til å sørge for at alle i Norge har tilgang til en tursti innen 500 meter fra boligen. DNT er Norges største frivillige friluftslivsorganisasjon med ca medlemmer. Resolusjonen er vedlagt. Med vennlig hilsen Den Norske Turistforening Lise Corwin fagsjef folkehelse Postadresse: Youngstorget 1, 0181 Oslo, Besøksadresse: Youngstorget 1 Telefon: , Mobil: Før du tar utskrift, tenk på miljøet

10 DNTs LANDSMØTE Tromsø, juni 2013 Resolusjon fra DNTs landsmøte meter for folkehelsa Tilgang til tursti innen 500 meters avstand fra boligen. Dette er DNTs råd for bedre livskvalitet og folkehelse i Norge. Nå ber DNT nasjonale, regionale og lokale myndigheter om innsats for å tilrettelegge for mer friluftsliv der folk bor. Med økende folkehelseutfordringer må det bli lettere for folk å komme seg ut og i aktivitet i hverdagen. Undersøkelser viser at syv av ti inaktive vil gå tur for å bli mer aktive. Friluftsliv må derfor prioriteres langt bedre i kommunale og regionale samfunns- og arealplaner. Det norske landskapet og våre grøntområder gir oss rike og gode opplevelser, trivsel og tilhørighet. Landskapet bidrar til vår identitet og dets verdier må sikres og styrkes. Det må også settes av midler til skilt, etablering av turstier og merking fram til turstier. For å skape attraktive og sunne bomiljøer, må man ha umiddelbar tilgang på merkede turstier og natur. Framtidens bomiljøer må utvikles slik at mennesker får lyst til å bevege seg mer. Attraktive turstier fra boligområder og utfartssteder krever bevisst planlegging og forvaltning. DNT har betydelig kompetanse og erfaring i å utvikle et nett av stier og løyper, samt friluftsbaserte aktiviteter. Sammen kan vi tilrettelegge for livskvalitet, økt fysisk aktivitet, mer frivillighet, bolyst og folkehelse. DNT utfordrer helseministeren, miljøvernministeren og kulturministeren til å ta et felles grep om å styrke friluftslivet. Å samarbeide med DNT og andre frivillige organisasjoner om enkle tiltak kan bidra til at enda flere får merkede turstier og tilgang til naturopplevelser i nære naturområder. Ministrene må sørge for at brorparten av Norges aktivitetsmidler går til hva folk faktisk vil gjøre for å være aktive: å gå på tur! Norske myndigheter både nasjonale, regionale og lokale utfordres til å sørge for at folk ikke har mer enn 500 meter til en tursti fra der de bor. Det må legges til rette for at folk kan bruke og oppleve naturen gjennom gode gang- og sykkelveier, merkede stier og skiløyper, tilrettelaget møteplasser i lokalmiljøet, og i utfartsområder. DNT er klar til innsats for å bedre folkehelsen i Norge. Myndigheter blir dere med?

11 Rapport Kvalitetsvurdering av oppstart av kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbudet ved Værnesregionen distriktsmedisinske senter (VR-DMS) i Stjørdal kommune De 30 første pasientene i dette behandlingstilbudet evalueres av et kvalitetsteam for å vurdere om innleggelsene er i tråd med intensjonene for plassene, og om tilbudet er faglig forsvarlig. Kvalitetsteamet består av enhetsleder ved VR-DMS Ann Sissel Helgesen, medisinsk fagansvarlig i VR Legevakt Børge Lillebo, kommuneoverlege i Stjørdal Leif E. M. Vonen, overlege ved akuttmottaket i St. Olavs Hospital Jostein Dale, fagsjef i Helse Nord-Trøndelag (HNT) Paul G. Skogen, og allmennlegene i DMS-VR Tommy Valio og Sverre Ørgersen. Bakgrunn og oppstart Dette behandlingstilbudet er opprettet for å møte et av kravene i Samhandlingsreformen. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenking, med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging, slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor «laveste effektive omsorgsnivå» (LEON). Sykehusene opplever nå for tiden en drastisk økning i antall innleggelser, og med befolkningsframskrivningene fra Statistisk Sentralbyrå for de nærmeste 20 årene, forsterker dette et behov for å sikre at kommunehelsetjenesten gjør en god jobb for sine innbyggere. Pasienttilbudet startet med 4 kommunale øyeblikkelig hjelp senger/plasser (KØH). Disse er nye senger i VR-DMS og kommer i tillegg til de 12 intermediære og 4 kommunale korttidsplassene som ble opprettet i mars Det var Værnesregionen med kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal som sammen med St. Olavs Hospital og HNT søkte Helsedirektoratet om opprettelse av 4 KØH plasser. Plassene er forbeholdt innbyggerne i Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal og kan benyttes av praktiserende lege i fastlegeordningen, sykehjemsleger og leger i vår interkommunale legevakt (IKLV). Tjenesten drives av Stjørdal kommune etter en vertskommunemodell. Målgruppe pasienter KØH skal være et kommunalt tilbud om innleggelse for pasienter som kan behandles i kommunal regi, men som ellers ville blitt sendt på sykehus til avklaring eller behandling. Innleggelseskriteriene er utarbeidet lokalt, og i tråd med gjeldende nasjonale føringer hentet fra Helsedirektoratets veileder. Tilbudet er tilgjengelig for pasienter som oppfyller ett hovedkriterium og flere tilleggskriterier. Hovedkriteriet er at pasienten skal ha en allmennmedisinsk avklart tilstand som medfører behov for en medisinsk behandling og/eller medisinsk oppfølging og observasjon i en kortere periode, beregnet til maksimalt 5 døgn.

12 Tilleggskriterier omhandler pasienten samtykke, informasjon om forventet utvikling av tilstand, og krav til innhold i innleggelsesskriv med diagnose, funn, og plan for behandling. Det kreves også en oppdatert medisinliste. Bemanning KØH har tilknyttet en sykepleier på dag, aften og natt hele uka. Dette er tilstrekkelig når ø.hjelpssengene er plassert inn i en intermediærsengepost som allerede har høy sykepleiekompetanse. Legevisitt daglig, både ukedager, helg og helligdager er påkrevet. VR- DMS har legedekning alle ukedager, og legevaktlege går egen visitt ved KØH på helg og helligdager. Vår stasjonære legevakt er plassert ca. 5 minutter unna på kveld, natt, helg og helligdager. RådhusetMerkantil ressurs er satt opp med 20% stilling (en dag pr uke). Leder er satt opp med 20% stilling. Utstyr VR-DMS har fått noe nytt medisinsk teknisk utstyr i forbindelse med oppstart av KØH. Dette skal sikre og kvalitetsforbedre DMS-legenes mulighet for vurdering av pasientenes tilstand og utvikling av sykdomsforløp. Utstyrslisten vises i eget vedlegg. Kompetanse tilpasset tilbudet Sykepleiere ved DMS ble sendt til hospitering ved Akuttmottaket ved Sykehuset Levanger, med fokus på bakgrunnskompetanse for triage-arbeid. Det ble lagt vekt på at sykepleierne skal kunne observere, vurdere og aksjonere etter hastegrad ved klinisk problemstilling. Grunnbemanning i DMS har fra før et høyt innnslag av spesialkompetanse, der bl.a. 6 stk. har videreutdanning og praksis som intensivsykepleier. I tillegg har DMS sykepleiere med videreutdanning i kardiologi og kreftsykdommer, og de fleste har lang fartstid i spesialisthelsetjenesten. Funn Pasientenes liggetid I 2012 (perioden ) var det 11 innleggelser på KØH. Totalt 40 liggedøgn, gjennomsnitt på 3.63 liggedøgn. Lengste innleggelse 8 døgn og korteste 1 døgn. I 2013 har vi per hatt 19 innleggelser. Totalt 55 liggedøgn, gjennomsnitt 2.89 liggedøgn. Lengste innleggelse 8 døgn og korteste 1 døgn. Pasientlogistikk Av de 30 første KØH innleggelsene ble 8 av pasientene innlagt på dagtid via fastlegekontor og 22 av innleggelsene via lege på legevakt. Innlagt fra Annet 7 % Fastlege 27 % Legevakt 66 %

13 Etter behandlingen ble 21 pasienter utskrevet til hjemmet med eller uten hjemmesykepleie (HSP). 5 ble sendt til sykehus for innleggelse, hvorav 4 til Levanger og 1 til St. Olavs Hospital. 4 pasienter fikk forlenget opphold på kommunal korttidsopphold (KO), enten ved VR-DMS eller annen kommunal enhet. 1 pasient ble sendt til sykehuspoliklinikk og senere samme dag sendt hjem etter avklaring. Korttids 4 % Omsorgsb. m/hj.tj. 0 % Langtids 4 % Heimen m/hj.tj 22 % Rehab 0 % Annet 0 % Mors 0 % Reinnleggelse 0 % DMS INT 0 % Sykehuset Levanger 15 % St.Olav 4 % Heimen 44 % DMS KO 7 % Utskrevet til 28 av pasientene er fra Stjørdal og 2 pasienter er fra Selbu. Meråker og Tydal er enda ikke representert med KØH innleggelser, men har samme tilgang til dette tilbudet. Befolkningsstørrelsen i kommunene tilsier at skjevheten er innenfor normalvariasjon i behov. Kjønn og alder I kjønnsfordeling er 16 av pasientene kvinner og 14 menn. Gjennomsnittsalderen for de 30 første er 75,9 år. Faglige vurderinger av de 30 første innleggelsene Forsvarligheten er bedømt av kvalitetsutvalget underveis og i ettertid, basert på innleggelsespapirer, journalopplysninger fra sykepleiere og leger under oppholdet, og epikrisen fra oppholdet. Innholdet i dokumentasjonen er bedømt ut fra faglig forsvarlighet i tilbudet, informasjonskvaliteten og forholdet til kriteriene. Vi har sett etter medisinske vurderinger, om nødvendig informasjon vitterlig er gitt og mottatt til rett tid, og om det som

14 er formidlet tyder på at leger og sykepleiere har holdt seg innenfor kriteriene som er lagt for bruk av plassene. Avvik fra innleggelseskriteriene Noen få innleggelser er ikke utført etter kriteriene, men er likevel bedømt faglig forsvarlig i ettertid. Den ene viser fravikelse fra hovedkriteriet, og gjenspeiler et viktig element i allmennmedisinske kliniske vurderinger. Pasient, som er godt kjent av sykepleierne og legene i VR DMS fra tidligere, er tilbudt hjelp i VR-DMS for forverring av kroniske tilstander, mens situasjonen utenfra sett ikke kunne blitt vurdert som stabil. Forsvarlighet synes likevel å være ivaretatt sett i ettertid, basert på at den kliniske kompetansen i behandlingen av pasienter en kjenner godt fra tidligere, kan være mer avansert enn kompetansen overfor pasienter en ikke kjenner fra før. Dette kan utgjøre et supplement til våre skrevne kriterier, og har vært vanskelig å formulere i forkant. Innleggende lege kan ikke gjøre denne vurderingen uten en drøfting med personalet i VR-DMS. Innleggelse og risiko er åpent drøftet med aktuelle pasient i forkant, og innleggelse ved VR-DMS har vært sterkt foretrukket fra pasienten. Tre pasienter ble henvist og tatt imot uten nødvendige medisinske opplysninger, slik at disse måtte innhentes etter innleggelsen. Bekreftet medikamentliste manglet derimot i 16 av innleggelsene, men de fleste av disse hadde oppdaterte opplysninger liggende i kommunens journalsystem, og disse ble dermed gjort tilgjengelig ved innleggelsen. Her blir det viktig å sikre rutinene. Pasientene har vært tatt hånd om i avdelingen på forsvarlig måte. To tilfeller bedømt som mindre forsvarlig Av de 30 første innleggelsene ble 28 vurdert som klart faglig forsvarlig og 2 som mindre forsvarlig. En pasient ble av personalet vurdert å være for dårlig for KØH plass og burde ha vært sendt direkte på sykehus. Pasienten, som i realiteten hadde en avklart diagnostisk tilstand, hadde forverring av to kroniske sykdommer samtidig, og i tillegg en akutt tilstand. Alle tre diagnosene var avklart. Det sammensatte kliniske bildet medførte derimot at kompetansen ved VR-DMS var utilstrekkelig, og risiko i tilfelle ytterligere forverring var for stor. Dette burde vært avklart før innleggelsen. Pasienten ble sendt sykehus etter 2 timer på bakgrunn av klinisk vurdering i DMS. Den andre pasienten ble vurdert som diagnostisk uavklart, og fremviste en akutt tilstand som følgetilstand til somatisk tilstand. Pasienten responderte på behandling, og ble derfor ferdigbehandlet i KØH. Dette er utenfor kriteriene for innleggelse fordi tilstanden kunne ha mange potensielt alvorlige underliggende årsaker, og pasienten burde etter kvalitetsteamets vurdering utredes i sykehus. Behandlingen ble vellykket, men risikoen i startfasen var ikke godt nok kjent, og dette var et brudd på innleggelseskriteriene. Pasienter som ble innlagt direkte til sykehus etter KØH En av disse er nevnt i forrige avsnitt. De øvrige fire av i alt fem pasienter som ble sendt til sykehus direkte etter opphold ved ø.hjelpstilbudet bør nevnes. Disse fire pasientforløpene bedømmes helt forsvarlig.

15 En av disse gjaldt behov for spesialisthjelp til prosedyre som viste seg mer komplisert enn vanlig. For én pasient har sykdomstilstand utviklet seg til en forverring, slik at behovet for sykehusbehandling oppstod underveis. For to pasienter har ikke igangsatt behandling i KØH gitt god nok respons, og pasientene ble henvist til spesialisthelsetjenesten for en nærmere avklaring. Disse eksemplene viser at medisinsk og sykepleiefaglig oppfølging og observasjon under oppholdet har vært meget god. Det har for øvrig ikke vært dødsfall i forbindelse med KØH innleggelser. Resultater Pasientenes gevinst 25 av innleggelsene gjelder pasienter som har fått et rent kommunalt pasientforløp, mot at de ellers ville blitt lagt inn på sykehus. Disse har dermed blitt spart for reise tur/retur Sykehuset Levanger eller St. Olavs Hospital, og har fått forsvarlig helsehjelp. Den oppfølgingen vi tilbyr i KØH-tilbudet er i nærmere kontakt med øvrige tjenester i kommunal regi, og informasjonsflyten antas å være mer betryggende enn ved en sykehusinnleggelse. Sparte innleggelser i sykehus Det er helt klart at man har spart noen innleggelser i sykehus. Nøyaktig hvor mange innleggelser og liggedøgn spart er noe usikkert. Direkte innleggelse i sykehus fra KØH vurderes som «ikke spart» innleggelse. Fra tallmaterialet på de 30 første innleggelsene i KØH ble 5 sendt sykehus i sykdomsforløpet, noe som indikerer inntil 25 sparte innleggelser totalt. Det er lite trolig at 25 sparte innleggelser på vel fire måneder vil merkes for sykehuset i denne tidlige fasen av KØH tilbudet. Kapasitet og utnyttelsesgrad KØH tilbudet er lite brukt så langt, med et gjennomsnittlig belegg på ca 25%. Dette er lavere enn stipulert behov på forhånd. Mulige årsaker som vi vil se nærmere på: Tilbudet er nytt Informasjonen til de som har innleggelsesrett ved KØH (fastlegene, sykehjemslegene og legevaktslegene i Værnesregionen) kan ha mangler. o Informasjonen om innleggelseskriteriene kan være lite bevisstgjort, slik at nytteverdien ikke blir tydelig nok. Det vil settes i verk informasjonstiltak både skriftlig og muntlig for å sikre at alle legene og annet helsepersonell i Værnesregionen får fornyet kunnskap om tilbudet, forstår innleggelseskriteriene og får innsyn i denne første kvalitetsvurderingen. I tillegg vil Stjørdal

16 kommune arbeide for omtale om tilbudet i lokal presse som dekker hele Værnesregionen. På den måten tror vi at tilbudet blir benyttet i større grad. Oppsummering KØH videreføres i dagens konsept. Kvalitetsteamet vurderer små justeringer i innleggelseskriteriene, og VR-DMS setter i gang en informasjonskampanje om tilbudet. Rutiner for å kontrollere bruk av innleggelseskriteriene styrkes også gjennom dette arbeidet. Denne rapporten publiseres i form av åpen forsendelse til samarbeidspartnere. Den vil bli brukt internt i kommunene i Værnesregionen, og benyttet som bakgrunnsstoff i videre samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Rapporten kan benyttes til å etablere forskningsmessig oppfølging av tilbudet videre. Stjørdal, Leif Edvard Muruvik Vonen kommuneoverlege Stjørdal kommune Sverre Ørgersen og Ann Sissel Helgesen Værnesregionen DMS

17 Vedlegg til Rapport forsvarlighet KØH i VR-DMS UTSTYRSLISTE SENGEPOST Medikamentrom Skap til A preparater m/lås Skap til B preparater m/lås Avtrekksvifte med Hepafilter Medikamentkjøleskap Medikamentrom etter ATC-nr. Medisinsk teknisk utstyr Er registerert via HNT Med.teknisk avd.(mtu), og følger MTU-kvalitetsystem i forhold til kontroller/testing/kalibrering. Medikamenter forordnes av lege, og en har en egen delegert liste til sykepleierne - Ajourføre jevnlig! Prosedyre for medikamenthåndtering og behandlingsprosedyrer(eqs/nel) er utarbeidet. Lab: Blodgassapparat vanlig arteriell blodgass med elektrolytter, samt Na og K venøst ABX Microsemi celleteller med integrert CRP IStat-apparat for hurtig måling av Kreatinin. Kan suppleres med ulike analyser etter behov. INR-apparat HbA1C-apparat Glucose apparat CRP-apparat HB-apparat Urinanalyse-apparat Sentrifuge til blodprøver Medisinsk apparatur: Temperaturmål- vanlige og elektroniske BT-app. mauelle og elektroniske Stetoscop Oftalmoskop/otoskop SaO2 Infusjonspumper Sprøytepumper Ernæringspumper Forstøvere O2-kolber O2-konsentratorer Sug V-scan Blærescanner Scop med 3-avlednings EKG, BT og SaO2 EKG Defibilirator Spiromertri Vekt - vanlig og elektrisk stolvekt Høydemåler Sakser, pinsetter, agraffertenger, kateter, pleuratappesett, suprapubis og annet medisinsk forbruksmateriale Revidert: Ann-Sissel Helgesen

18

19 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortetyd/61654_fix.html Side 1 av Fra: Vonen Leif Edvard Dato: :17:28 Til: Jenssen, Svanhild Dale, Jostein Ørgersen Sverre; Valio Tommy Alexander; Helgesen Ann Sissel Wangberg; Børge Lillebo; Selvaag Hans Frederik; Falstad Inge; Carlsen Anne; Kvål Ragnhild Wesche; Scott Birgit; Mikalsen Elin; Furuseth Knut; Asp Runar; Røkke Unni Petrine Tittel: Rapport om forsvarlighet ved oppstart kommunalt ø.hjelp innleggelsestilbud Værnesregionen Hei! Vedlagt er rapporten om forsvarlighetsvurdering etter oppstart og noe om veien videre. Vi mener å bekrefte at vi har et trygt pasienttilbud, med potensiale for økt utnyttelse. Samtidig ser vi muligheten for økt kunnskap om kommunal korttids behandlingsplass gjennom forskningsaktivitet. Dette siste er et potensiale vi ikke kan utnytte uten bistand fra andre, og vi tenker da særlig at NTNU, høyskolene og Helse Midt-Norge kan være aktuelle å samarbeide med. Leif Edvard Muruvik Vonen Kommuneoverlege Stjørdal kommune Tlf

20 TYDAL KOMMUNE Helse, sosial og omsorg Notat Til: Rådet for eldre og funksjonshemmede, Utvalg for helse, oppvekst og kultur, Formannskapet. Fra: Ragnhild Wesche Kvål Sak nr: Dato: 2013/ Etablering av dagtilbud innen helsetjenesten. Fra mai er det etablert et dagtilbud innen helsetjenesten i Tydal kommune. Tilbudet markedsføres under navnet I sammens og er for tiden hver andre tirsdag fra kl Bakgrunnen for etableringen er begrunnet i behovet for et målrettet aktivitetstilbud for flere brukergrupper. Dagtilbudet skal være et tilbud for ulike aldersgrupper og ulike brukergrupper. Det er ikke spesielt knyttet opp mot brukere med psykisk sykdom eller plager, men skal være et tilbud også for denne gruppen. Helsetjenesten i kommunen har sett behovet for et tilbud, som for enkelte brukere, kan bidra til å bryte sosial isolasjon og være ledd i pågående behandling. En har også tenkt at aktivisering, og det å spille på den enkeltes ressurser, kan gi mestring og være begynnelsen på en vei til arbeidsrettet trening for noen. For andre er det kun tenkt å bidra til en bedre hverdag. Brukerne av tilbudet skal i stor grad være med å forme tilbudet gjennom å velge innhold og aktiviteter og selv bidra til disse. Folkehelserapporten for Tydal kommune peker på ensomhet som en av to hovedutfordringer i forhold til folkehelse i kommunen. Tilbudet er også et tiltak som er iverksatt på bakgrunn av dette. Tilbudet er ment å skulle være et tillegg til øvrig kommunalt tilbud og de tilbud som i dag drives av frivilligsentralen og ulike frivillige organisasjoner. Deltakerne på dette kommunale tilbudet vil få informasjon om og oppfordres til å benytte seg av de ulike andre tilbud som finnes i bygda. Det er å håpe at deltakelse på I sammens for noen kan være en døråpner til et mer aktivt liv der en etter hvert deltar på en rekke tilbud. For noen kan tryggheten i at det her er helsepersonell, som en fra før kjenner og har relasjon til, være det som gjør at en ser mulighet til å delta. Tilbudet vil også være et supplement til øvrig kommunalt tilbud som for eksempel bruk av Inn på tunet-tjenester. Mål for tilbudet: - Bidra til å bryte sosial isolasjon og passivitet. - Gjennom aktivitet utløse ressurser hos den enkelte bruker og gi mestring. - Bidra til at sykmeldte raskere kommer tilbake i jobb - Gjennom aktivitet og oppgaver gi noe arbeidsrelatert trening for enkelte.

21 , saksnr. 2013/ Bidra til nettverk og gjensidig støtte brukerne i mellom. - Gi en mer meningsfull hverdag. Organisering: Aktiviteten drives av helsetjenesten i Tydal kommune, og er en del av det kommunale tilbudet. Ansvar og ledelse blir følgelig som ved andre tjenester på dette området. Det kan være aktuelt å forespørre frivilligsentral og frivillige organisasjoner om samarbeid knyttet til tilbudet, f.eks. i forbindelse med spesielle arrangement. Økonomi: Tilbudet belastes ansvarsområde 3123 psykisk helsearbeid. Det vil ikke kreve ekstra lønnsmidler, men det vil bli noen utgifter til aktiviteter og transport. Den enkelte deltaker betaler selv for mat ved lengre turer / utflukter. Slike arrangeres normalt 1-2 ganger pr. halvår. For inneværende år dekkes utgift innenfor ordinært budsjett. Det vil bli foreslått en sum til dekning i budsjett for 2014, anslagsvis kr. Innhold: Det lages en aktivitetsplan for hvert halvår. Denne utformes i samarbeid med brukerne. Aktiviteter som utløser egenbetaling skal varsles i god tid, og skal ikke være mer enn 1-2 ganger pr. halvår. Det legges vekt på å engasjere den enkelte bruker selv for oppgaver og ansvar knyttet til tilbudet. Tilbudet skal i størst mulig grad utformes slik at det kan passe for forskjellige brukere, og slik at det kan være mulighet til forskjellige aktiviteter. Ved behov for prioritering skal brukere som i liten grad har mulighet til å benytte seg av annet tilbud prioriteres. Det samme gjelder brukere der tilbudet vil være ledd i behandling. Side 2 av 2

22 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortetyd/62980_fix.html Side 1 av Fra: Anne Dato: :12:03 Til: Kopi: Bjerkreim kommune; Bokn kommune; Eigersund kommune; Finnøy kommune; Forsand kommune; Gjesdal kommune; Haugesund kommune; Hjelmeland kommune; Hå kommune; Karmøy kommune; Klepp kommune; Kvitsøy kommune; Lund kommune; Randaberg kommune; Rennesøy kommune; Sandnes kommune; Sauda kommune; Sokndal kommune; Sola kommune; Stavanger kommune; Stran kommune; Suldal kommune; Time kommune; Tysvær kommune; Utsira kommune; Vindafjord kommune; Askevoll kommune; Aurland kommune; Balestrand kommune; Bremanger kommune; Eid kommune; Fjaler kommune; Flora kommune; Førde kommune; Gaular kommune; Gloppen kommune; Gulen kommune; Hornindal kommune; Hyllestad kommune; Høyanger kommune; Jølster kommune; Leikanger kommune; Luster kommune; Lærdal kommune; Naustdal kommune; Selje kommune; Sogndal kommune; Solund kommune; Stryn kommune; Vagsøy kommune; Vik kommune; Årdal kommune; Agdenes kommune; Bjugn kommune; Frøya kommue; Hemne kommune; Hitra kommune; Holtdalen kommune; Klæbu kommune; Malvik kommune; Meldal kommune; Melhus kommune; Midtre-Gauldal kommune; Oppdal kommune; Orkdal kommune; Osen kommune; Rennebu kommune; Rissa kommune; Roan kommune; Røros kommune; Postmottak Selbu kommune; Skaun kommune; Snillfjord kommune; Trondheim kommune; Tyd.Postmottak Tydal kommune; Ørland kommune; Åfjord kommune; Bamble kommune; Bø kommune; Drangedal kommune; Fyresdal kommune; Hjartdal kommune; Kragerø kommune; Kvitseid kommune; Nissedal kommune; Nome kommune; Notodden kommune; Porsgrunn kommune; Sauherad kommune; Seljord kommune; Siljan kommune; Skien kommune; Tinn kommune; Tokke kommune; Vinje kommune; Balsfjord kommune; Bardu kommune; Berg kommune; Bjarkøy kommune; Dyrøy kommune; Gratangen kommune; Harstad kommune; Ibestad kommune; Kafjord kommune; Karlsøy kommune; Kvæfjord kommune; Kvænangen kommune; Lavangen kommune; Lenvik kommune; Lyngen kommune; Målselv kommune; Nordreisa kommune; Salangen kommune; Skjervøy kommune; Skånland kommune; Storfjord kommune; Sørreisa kommune; Torsken kommune; Tranøy kommune; Tromsø kommune; Audnedal kommune; Farsund kommune; Flekkefjord kommune; Hægebostad kommune; Kristiansand kommune; Kvinesdal kommune; Lindesnes kommune; Lyngdal kommune; Mandal kommue; Marnardal kommune; Sirdal kommune; Songdalen kommune; Søgne kommune; Vennesla kommune; Åseral kommune; Andebu kommune; Hof kommune; Holmestrand kommune; Horten kommune; Lardal kommune; Larvik kommune; Nøtterøy kommune; Re kommune; Sande kommune; Sandefjord kommune; Stokke kommune; Svelvik kommune; Tjøme kommune; Tønsberg kommune; Aremark kommune; Askim kommune; Eidsberg kommune; Fredrikstad kommune; Halden kommune; Hobøl kommune; Hvaler kommune; Marker kommune; Moss kommune; Rakkestad kommune; Rygge kommune; Rømskog kommune; Råde kommune; Sarpsborg kommune; Skiptvet kommune; Spydberg kommune; Trøgstad kommue; Våler kommune Tittel: Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen SØK MIDLER! Vennligst videreformidle til omsorgstjenestene i hele kommunen. Til omsorgstjenestene i kommunene Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen ØKTE SATSER! SØK MIDLER! Stortinget har bevilget ekstra midler slik at pårørendeskoler og samtalegrupper skal være tilgjengelig i hele landet innen Tilskuddsordningen, som ble etablert i 2011, videreføres med økte satser for høsten 2013 og våren Vi gjør oppmerksom på at det er gjort endringer i kriteriene for å søke tilskudd. Tilbud må gjennomføres i løpet av perioden 1. juli 2013 til 30. juni Søknader behandles fortløpende.

23 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortetyd/62980_fix.html Side 2 av Satser: Pårørendeskole i én kommune Interkommunal pårørendeskole Samtalegruppe kr kr kr. Benytt sjansen til å søke midler til å etablere tilbud og/eller videreføre tilbud som allerede er i gang. Se vedlagte kriterier og søknadsskjema. Ordningen administreres i et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet. (Hvis dere allerede har søkt om tilbud for høsten 2013/våren 2014 etter de gamle satsene, vil dere få beskjed om at søknadsbeløpet/utbetalingen blir oppjustert.) For spørsmål, ta gjerne kontakt. Vennlig hilsen Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Prosjektleder Kirsti Hotvedt, tlf e-post Prosjektmedarbeider Marit Fossberg, tlf / e-post Nasjonalforeningen for folkehelsen Fagkonsulent demens May-Hilde Garden, tlf e-post Se også

24 SØKNADSSKJEMA TILSKUDDTILPÅRØRENDESKOLER OGSAMTALEGRU PPERI DEMENSOMSORGEN Søknadengjelder lbud for periodenhøst2013og vår2014og i tråd med vedlagtekriterier. 1. ANSVARLIGSØKERI NSTANS Ansvarligsøkerinstans:(Kryssav) Kommune Frivilligorganisasjon Spesialisthelsetjeneste Navn: Adresse: Ti el/ navnkont.person: Tlf: E-post: Postnr./Sted: 2. TILBUDDETSØKE STØTTETIL(Kryssav) Kommunerog spesialisthelsetjenesten kansøke: Pårørendeskolei én kommune,navnkommune: Interkommunalpårørendeskole,navnøvrigekommuner: Antallpårørendeskolerdet søkeslskudd l: stk.(herregneshelekursetsom1 stk.og ikkeantallsamlinger) Periodefor gjennomføring: Høst2013 Vår2014 Ti el/ Tlf: navnkont.person: E-post: Kommuner,spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjonerkansøke: Samtalegruppe(Gjelderikkegruppesamtalenesomer en del avpårørendeskole) Antallsamtalegrupperdet søkeslskudd l: stk. (Herregnessamtalegruppensom1 stk.uavhengigavantallsamlingeri gruppen.) Periodefor gjennomføring: Høst2013 Vår2014 Ti el/ Tlf: navnkont.person: E-post: 3. SAMARBEIDSPARTER (Kryssav) Kommuner,hvilke: Frivilligeorganisasjoner,hvilke: Spesialisthelsetjeneste, hvilke: Andre,hvilke: 4. BEKREFTELSE Søkerbekre er medde e å ha lestog godta vilkårenei kriteriene. Sted: Dato: Søkersunderskri : Søknadenskannesogsendessome-post l: eller i post l: Nasjonaltkompetansesenterfor aldring og helse,postboks2136,3103tønsberg. Merk brevet: SØKNADTILBUDTILPÅRØRENDE NB! Huskå påføreunderskri. Sekriteriene.

25 Vedlegg til søknadsskjema Perioden høst 2013 og vår 2014 KRITERIER FOR TILSKUDD TIL PÅRØRENDESKOLER OG SAMTALEGRUPPER I DEMENSOMSORGEN Tilskudd, søkerinstans og samarbeidspartnere Stortinget har bevilget midler til pårørendeskoler og samtalegrupper som gjennomføres i forbindelse med Demensplan Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan søke om tilskudd til både pårørendeskoler og samtalegrupper. Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til samtalegrupper. I spesielle tilfeller kan frivillige organisasjoner stå som søkere til pårørendeskoler, der dette er mest formålstjenlig for gjennomføring av tilbudet. Det skal om mulig etableres et samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om gjennomføringen av pårørendetilbudene. Frivillige organisasjoner som arbeider innen demensfeltet og helsefremmende arbeid, som demensforeninger og øvrige helselag i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening, Røde Kors, Stiftelsen Kirkens Bymisjon, menigheter m.fl., kan bidra både faglig og praktisk. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Det gis tilskudd etter følgende satser: Pårørendeskole i én kommune kr per kurs. Interkommunal pårørendeskole kr per kurs. Samtalegruppe kr per gruppe. Søknader må være godkjent av ansvarlig leder hos søkerinstans og aktuelle samarbeidspartnere. Ved interkommunale tilbud må én av instansene stå som ansvarlig søker. Gjennomføring av tilbud faglig innhold Pårørendeskole: Kurset består av faglige forelesninger og temabaserte gruppesamtaler der deltakerne får informasjon, kunnskap og mulighet til å utveksle erfaringer. Kurset er av minimum 12 timers varighet med obligatoriske tema. Kursene arrangeres over flere samlinger eller som helgekurs. Det kan være aktuelt å tilpasse kurs spesielt for pårørende til yngre personer med demens, personer med minoritetsetnisk bakgrunn og demens, personer med utviklingshemning og demens m.fl. Mer informasjon finnes i Håndbok for etablering og drift av pårørendeskoler (www.aldringoghelse.no). Samtalegruppe: Gruppene er et selvstendig tilbud uavhengig av gruppesamtalene på pårørendeskolene. Samtalegruppene legges opp med en struktur som møter deltakernes behov for kunnskap, støtte og erfaringsutveksling. Det kan eksempelvis arrangeres egne grupper for ektefeller, eldre barn, ungdom, og spesielt for yngre personer med demens og deres pårørende. Målgrupper kan være både pårørende og personer med demens. Samtalegruppene arrangeres over minimum fire samlinger og med et begrenset antall deltakere. Se mer om samtalegrupper i dvd og veileder Ledelse av samtalegrupper i demensomsorgen (www.aldringoghelse.no). Informasjonsmateriale og veiledning Ved innvilget tilskudd vil arrangørene få tilsendt en «Temakoffert» med gratis informasjons og undervisningsmateriell som brosjyrer, håndbøker, dvd er m.m. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen vil bistå med råd og veiledning og knytte kontakt til instanser i regionene som har erfaring med drift av denne type tilbud. Rapportering og økonomi Arrangørene forplikter seg til å sende inn et enkelt rapporteringsskjema etter gjennomførte tilbud. Det forutsettes at de som samarbeider om tilbud fordeler dekning av utgifter etter nærmere avtale lokalt. Dersom tiltaket ikke gjennomføres, skal tilskuddsmidlene tilbakebetales. For spørsmål, råd og veiledning Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Prosjektleder Kirsti Hotvedt, tlf , e post: Prosjektmedarbeider Marit Fossberg, tlf , e post: Nasjonalforeningen for folkehelsen Fagkonsulent demens May-Hilde Garden, tlf , e post: Seksjonsleder Kari-Ann Baarlid, tlf , mobil , e post:

26

27 Høringsinstanser: Akademikerne Akupunkturforeningen Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY) Apotekforeningen Arbeidsgiverforeningen SPEKTER Barneombudet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO Bioteknologinemnda Datatilsynet DELTA Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM) Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) Den Norske Advokatforening Den Norske Dommerforening Den Norske Jordmorforening Den norske legeforening Departementene Det Norske Diakonforbund Diabetesforbundet Fagforbundet Farmasi Forbundet Fellesorganisasjonen FO Finansnæringens Hovedorganisasjon (Finans Norge) Forbrukerombudet Forbrukerrådet Forskningsstiftelsen FAFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus Fylkesrådet for funksjonshemmede Helsedirektoratet Helsetjenestens Lederforbund Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Human-Etisk Forbund Hørselshemmedes Landsforbund Innovasjon Norge Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for samfunnsforskning JURK Juss-Buss 1

28 Jussformidlingen Jusshjelpa Kreftforeningen Kreftregisteret KS Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets helseforetak Landets høgskoler (m/helsefaglig utdannelse) Landets kommuner Landets pasientombud Landets regionale helseforetak Landets universiteter Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Landsforeningen for Trafikkskadde Landsorganisasjonen i Norge (LO) Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Legeforeningens forskningsinstitutt Legemiddelindustriforeningen Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillingssenteret Mental Helse Norge MS-forbundet Nasjonalforeningen for folkehelsen Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin NAKOS Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Norges Astma- og allergiforbund Norges Blindeforbund Norges Døveforbund Norges Farmaceutiske Forening Norges forskningsråd Norges Handikapforbund Norges Juristforbund Norges kristelige legeforening Norges Røde Kors Norsk audiografforbund Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Forbund for Utviklingshemmede Norsk Forskerforbund Norsk Fysioterapeut Forbund Norsk Helse- og velferdsforum Norsk Helsesekretærforbund Norsk Manuellterapeutforening 2

29 Norsk Pasientforening Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Presseforbund Norsk Psykologforening Norsk Radiografforbund Norsk Redaktørforening Norsk Revmatikerforbund Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Norsk Sykepleierforbund Norsk Tjenestemannslag (NTL) Norske Homeopaters Landsforbund Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) PARAT PARAT Helse Pasientskadenemnda Personvernnemnda Politidirektoratet Politiets Fellesforbund Regjeringsadvokaten Redd Barna Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge Riksadvokaten Riksrevisjonen Røntgeninstituttenes forening Sametinget Senter for medisinsk etikk Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper SINTEF Helse Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Statens helsepersonellnemnd Statens helsetilsyn Statens legemiddelverk Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Statens strålevern Statistisk sentralbyrå Statsadvokatembetene Stiftelsen Organdonasjon Stortingets ombudsmann for forvaltningen Sysselmannen på Svalbard Teknologirådet 3

30 UNIO Virke Yngre legers forening Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) 4

31

32

33

34

35

36

37

38

39 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortetyd/62057_fix.html Side 1 av Fra: Postmottak Dato: :20:12 Til: Namsos kommune Namsskogan kommune Nannestad kommune Narvik kommune Naustdal kommune Nedre Eiker kommune Nes kommune (Akershus) Nes kommune (Buskerud) Nesna kommune Nesodden kommune Nesseby kommune Nesset kommune Nissedal kommune Nittedal kommune Nome kommune Nord- Aurdal kommune Norddal kommune Nord- Fron kommune Nordkapp kommune Nord-Odal kommune Nordre Land kommune Nordreisa kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Nærøy kommune Nøtterøy kommune Odda kommune Oppdal kommune Oppegård kommune Orkdal kommune Os kommune (1) Os kommune Osen kommune Oslo kommune Osterøy kommune Overhalla kommune Porsanger kommune Porsgrunn kommune Radøy kommune Rakkestad kommune Rana kommune Randaberg kommune Rauma kommune Re kommune Rendalen kommune Rennebu kommune Rennesøy kommune Rindal kommune Ringebu kommune Ringerike kommune Ringsaker kommune Rissa kommune Risør kommune Roan kommune Rollag kommune Rygge kommune Rælingen kommune Rødøy kommune Rømskog kommune Røros kommune Tana kommune Time kommune Tingvoll kommune Tinn kommune Tjeldsund kommune Tjøme kommune Tokke kommune Tolga kommune Torsken kommune Tranøy kommune Tromsø kommune Trondheim kommune Trysil kommune Træna kommune Trøgstad kommune Tvedestrand kommune Tyd.Postmottak Tydal kommune; Tynset kommune Tysfjord kommune Tysnes kommune Tysvær kommune Tønsberg kommune Ullensaker kommune Ullensvang herad Ulstein kommune Ulvik herad Utsira kommune Vadsø kommune Vaksdal kommune Valle kommune Vang kommune Vanylven kommune Vardø kommune Vefsn kommune Vega kommune Vegårdshei kommune Vennesla kommune Verdal kommune Verran kommune Vestby kommune Vestfold kommune Vestnes kommune Vestre Slidre kommune Vestre Toten kommune Vestvågøy kommune Vevelstad kommune Vik kommune Vikna kommune Vindafjord kommune Vinje kommune Volda kommune; Voss kommune Værøy kommune Vågan kommune Vågsøy kommune Vågå kommune Våler kommune Våler kommune Øksnes

40 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortetyd/62057_fix.html Side 2 av kommune Ørland kommune Ørskog kommune Ørsta kommune Østre Toten kommune Øvre Eiker kommune Øyer kommune Øygarden kommune Øystre Slidre kommune Åfjord kommune Ål kommune Ålesund kommune Åmli kommune Åmot kommune Årdal kommune Ås kommune Åseral kommune Åsnes kommune Røst kommune Røyken kommune Røyrvik kommune Råde kommune Salangen kommune Saltdalen kommune Samnanger kommune Sande kommune (1) Sande kommune Sandefjord kommune Sandnes kommune Sandøy kommune Sarpsborg kommune Sauda kommune Sauherad kommune Sel kommune Postmottak Selbu kommune; Selje kommune Seljord kommune Sigdal kommune Siljan kommune Sirdal kommune Skaun kommune Skedsmo kommune Ski kommune Skien kommune Skiptvet kommune Skjervøy kommune Skjåk kommune Skodje kommune Skånland kommune Smøla kommune Snillfjord kommune Snåsa kommune Sogndal kommune Sokndal kommune Sola kommune Solund kommune Songdalen kommune Sortland kommune Spydeberg kommune Stange kommune Stavanger kommune Steigen kommune Steinkjer kommune STJ.Postmottak.Stjørdal.kommune; Stokke kommune Stord kommune Stordal kommune Stor-Elvdal kommune Storfjord kommune Strand kommune Stranda kommune Stryn kommune Sula kommune Suldal kommune Sund kommune Sunndal kommune Surnadal kommune Sveio kommune Svelvik kommune Sykkulven kommune Søgne kommune Sømna kommune Søndre Land kommune Sør-Aurdal kommune Sørfold kommune Sør-Fron kommune Sør-Odal kommune Sørreisa kommune Sørum kommune Sør-Varanger kommune Tittel: Krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten - Høring Høringsbrev og høringsnotat finner du på under Dokumenter - Høringer. Høringsfrist 25. oktober Denne meldingen er sendt til: - Se egen liste Adressatene bes videresende til underliggende etater, avdelinger el underforeninger iflg liste over høringsinstanser. Med vennlig hilsen Helse- og omsorgsdepartementet

Kvalitetsvurdering av oppstart av kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbudet ved Værnesregionen distriktsmedisinske senter (VR-DMS) i Stjørdal kommune

Kvalitetsvurdering av oppstart av kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbudet ved Værnesregionen distriktsmedisinske senter (VR-DMS) i Stjørdal kommune Rapport Kvalitetsvurdering av oppstart av kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbudet ved Værnesregionen distriktsmedisinske senter (VR-DMS) i Stjørdal kommune De 30 første pasientene i dette behandlingstilbudet

Detaljer

Jussformidlingen Jusshjelpa Kreftforeningen Kreftregisteret KS Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets helseforetak Landets høgskoler

Jussformidlingen Jusshjelpa Kreftforeningen Kreftregisteret KS Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets helseforetak Landets høgskoler Høringsinstanser: Akademikerne Akupunkturforeningen Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY) Apotekforeningen Arbeidsgiverforeningen SPEKTER Barneombudet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-,

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikerne. Amnesty International Norge Apotekforeningen Aleris Helse

Høringsinstanser. Akademikerne. Amnesty International Norge Apotekforeningen Aleris Helse Høringsinstanser Akademikerne Amnesty International Norge Apotekforeningen Aleris Helse Barneombudet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bergen tingrett Bioingeniørfaglig

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Høringsinstanser Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Barnekreftforeningen Barneombudet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Bergen

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Fagleder KS - Rune Hallingstad Der livet leves 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444000 ansatte 11500 politikere 400 milliarder kroner 5 millioner innbyggere

Detaljer

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m.

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barneombudet Datatilsynet

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013 Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder VR DMS Ø.hjelpsplasser Værnesregionen med kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal søkte sammen med St.Olav og Helse

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset?

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset? alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon som forteller at alkohol og rus ikke bare er et problem, men også forbundet med lyse og positive sider. Til tross for at voksne drikker mer alkohol enn

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Værnesregionen. Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013

Værnesregionen. Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013 Værnesregionen Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013 Øyeblikkelig Hjelp Etablert 19.11.2012 Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal (30.000) 4 døgnplasser basert på et forarbeid som er presentert i en vitenskapelig

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen tobakk Samfunnet har de senere årene intensivert kampen mot røyking. I 1996 ble aldersgrensen for kjøp av tobakk hevet fra 16 til 18 år, og i 2 ble det innført totalforbud mot røyking på alle steder hvor

Detaljer

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, 2016. Kommunane Tabellforklaring Kolonne 1: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 2: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 3 Uttrekk i rammetilskotet

Detaljer

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk Kommune Innbyggere 0-19 år Tildeling, kroner Antall budsjetterte helsesøsterår sverk 2013 Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014 Endring årsverk Kommentar Oslo kommune 135991 18778002 236,95 259,45

Detaljer

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana?

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana? hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken fram mot, har vi sett en markert nedgang det siste tiåret i bruken av hasj og marihuana i aldersgruppa

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune Haram kommune

Detaljer

Høringsinstanser. Kommuner i Nord-Trøndelag

Høringsinstanser. Kommuner i Nord-Trøndelag Høringsinstanser pr 26. april 2010 Kommuner i Møre og Romsdal Kommuner i Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune

Detaljer

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Informasjon Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(antall

Detaljer

Ny plantevernmiddelforskrift fra 1. juni 2015 Delegerte oppgaver og bruk av plantevernmidler på kommunens areal

Ny plantevernmiddelforskrift fra 1. juni 2015 Delegerte oppgaver og bruk av plantevernmidler på kommunens areal Side 1 av 5 Fra: Postmottak[postmottak@mattilsynet.no] Dato: 08.05.2015 15:12:40 Til: 'Alstahaug'; 'Andøy'; 'Ballangen'; 'Beiarn'; 'Bindal'; 'Bodø'; 'Brønnøy'; 'Bø'; 'Dønna'; 'Evenes'; 'Fauske'; 'Flakstad';

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Innflyttingar Utflyttingar Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt

Detaljer

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Østfold Henemark Aremark 3,0 - Alvdal Askim 3,0 - Eidskog 3,5 6,5 Eidsberg 3,0 - Elverum Fredrikstad 2,5 - Engerdal Halden 3,0 - - nær Trøndelag

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Fylke Kommune Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel som har tilsynsfører Antall plassert i fosterhjem i mer enn

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Invitasjon til å foreslå nye medlemmer i Bioteknologinemnda

Invitasjon til å foreslå nye medlemmer i Bioteknologinemnda Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 11/1288-02.04.2013 Invitasjon til å foreslå nye medlemmer i Bioteknologinemnda Bioteknologinemnda er et rådgivende og frittstående organ for forvaltningen som særlig

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Informasjon Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger 20-66 år. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd,

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012 Antall jenter født 1997 Andel vaksinerte % (1 dose) Andel vaksinerte % (2 dose) Andel vaksinerte % (3 dose) Fylker Østfold 1832 68 % 67 % 65 % Akershus 3727 70 % 68 % 64 % Oslo 2684 68 % 67 % 64 % Hedmark

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved legevaktsentraler og akuttmottak

Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved legevaktsentraler og akuttmottak v2.2-18.03.2013 Landets fylkesmenn og Kommuner - nødnett - fase 2-5 Deres ref.: Vår ref.: 13/5586-2 Saksbehandler: Tove Sivertsen Dato: 05.07.2013 Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 RAPPORT NR. 1 2015 Juli 2015 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg Kommuner og fylkeskommuner Deres ref Vår ref Dato 200805733-/GIV 17.11.2008 Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 har Regjeringen

Detaljer

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 17.12.2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18, forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd

Detaljer

ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER

ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER Nr Kommune 1. Agdenes kommune 2. Alstahaug kommune 3. Alta kommune 4. Andøy kommune 5. Arendal kommune 6. Asker kommune 7. Askvoll kommune 8 Askøy kommune 9 Aukra kommune 10

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte næringer påvirkes Lavere etterspørsel

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV Østfold Bokmål (Rømskog til Oslo og Akershus) 15 2 Aetat Moss Bokmål Moss, Rygge, Råde og Våler 3 1 Aetat Fredrikstad Bokmål Fredrikstad og Hvaler 2 Aetat Sarpsborg

Detaljer

monica.sande@bremanger.kommune.no

monica.sande@bremanger.kommune.no Havn/kommune Epost Agdenes kommune postmottak@agdenes.kommune.no Alstahaug post@ath-havnevesen.no Alstahaug kommune post@alstahaug.kommune.no Alta Havn post@altahavn.no Alta kommune postmottak@ alta.kommune.no

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Helseregion Øst 1 692 046 379 441 1 312 605. Helseregion Sør 906 090 210 434 695 656. Helseregion Vest 967 471 242 397 725 074

Helseregion Øst 1 692 046 379 441 1 312 605. Helseregion Sør 906 090 210 434 695 656. Helseregion Vest 967 471 242 397 725 074 Vedlegg PV1 Folketall i helseregioner og foretaksområder. Psykisk helsevern Tabell 1 Folketall per 01.01.2007 etter helseregion Helseregion Øst 1 692 046 379 441 1 312 605 Helseregion Sør 906 090 210 434

Detaljer

Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI. (fleirtalsmålform) målvedtak bokmål nynorsk nøytral 38 3 8

Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI. (fleirtalsmålform) målvedtak bokmål nynorsk nøytral 38 3 8 Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI Statsorgan Tenestemål (fleirtalsmålform) Tenestekrins/kommunar Borgarting lagmannsrett bokmål Østfold, Akershus utanom Romerike, Oslo, Buskerud,

Detaljer