SAKSLISTE. Berg kommune. Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 32/14 14/490 33/14 14/491

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Berg kommune. Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 32/14 14/490 33/14 14/491"

Transkript

1 Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/14 14/490 VEDTAK IFM FORLENGELSE A V FL YTEBRYGGA I SENJAHOPEN 33/14 14/491 ETABLERING AV NY SJØLEDNING FRA SENJAHOPEN TIL KVALVIKA Skaland, Guttorm N er gård ordfører

2 Sak 32/14 FSK-Sak 32/14 VEDTAK IFM FORLENG ELSE AV FLYTEBRYGGA I SENJAHOPEN Saksbehandler: Bjørn Fredriksen Arkiv: D11 Arkivsaksm.: 14/490 Saksnr. : Utvalg 32/14 Formannskapet Møtedato Innstilling: Berg kommune vedtar utvidelse av flytebryggeanlegget ved Steinneset som beskrevet i saksutredningen og vedlegg. Kostnadsrammen er kr 2 mill ink mva og finansieres ved innvilget tilskudd fra kystverket og avsatt og ubenyttet låneramme til formålet. Skaland, den B j øm Fredriksen rådmann Side 2 av 8

3 Sak 32/14 Vedlegg: Tilsagnsbrev fra Kystverket Tilbudsprotokoll Multiconsult Kontrakt for totalentreprise med Marina Solutions AS Driftsavtale med Flerbrukshuset. Saksopplysninger: Berg kommune har etablert et flytebryggeanlegg ved Steinnesset i Senjahopen. Her var Fylkeskommunen og Kystverket delaktig i finansieringen som også innebar landfeste, strøm og vannforsyning til anlegget. Kommunen søkte og fikk innvilget tilskudd fra Kystverket til forlengelse av brygga med 60 meter (120 liggemeter, mao en dobbling av kapasitet) med kr forutsatt en samlet kostnadsramme på kr 2 mill inkl mva. Tilsagnet var signert 14 februar 2012 med gyldighet til 30 november Kystverket har senere forlenget denne fristen til 30 november Rådmannen har engasjert Multiconsult som prosjekterende og til prosjeketledelse. Tiltaket har vært ute på anbud ihht lov om offentlige anskaffelser og Marina Solutions AS fikk tilslaget etter gjennomførte forhandlinger. Prisen på brygga er ferdig montert og forankret. Jeg legger til grunn en samlet pris for strøm og vanntilknytning på kr ,- samt byggeledelse på max kr l ,-. Vi vil med dette komme opp i en ramme for investeringen som er på nivå med Kystverkets forutsetninger. Brygga er i identisk utførelse med eksisterende og anlegget vil fremstå enhetlig og tjenelig for alle tiltenkte formål. Det ligger ubrukte lånemidler på kr ifm isproblematikken i området. Dette tas inn i prosjektet og utredes under vegs i løpet av høsten. Prosjektet vil bli gjennomgått som byggesak umiddelbart etter ferien, og prosjektet søkes ferdigstilt i god tid innen kystverkets frist. Berg kommune har inngått avtale med Flerbrukshuset AS om drift og administrasjon av brygga, utleie og ettersyn, innkreving av leie for langtidsavtaler og for korttid med det enkelte fartøy. Det har vært stor interesse og behov for disse liggemeteme og det anses uproblematisk å få utnyttet ny kapasitet. Man bør etter hvert vurdere ytterligere kommersialisering av driften der også hele eller deler av finanskostnadene kan dekkes inn. Fiskeindustrien i Senjahopen har hatt en formidabel aktivitet de siste årene og sist vinter var "all time high" vedr antall fremmedbåter og innkjøpt volum. Havna er meget attraktiv og summen av den infrastruktur som er etablert og under etablering borger for ytterligere økning. Skaland, Bjørn Fredriksen rådmann Side 3 av 8

4 AVTALE OM PROSJEKTSAMARBEID MELLOM BERG KOMM UNE OG KYSTVERKET l samsvar med innvilget tilskudd over statsbudsjettet for 2012 kap 1062 post 60 inngås avtale om prosjektarbeid mellom Kystverket og kommunen om følgende tiltak:.:... F.:..:: is::..:.. k :..:: e :.:.. r i :..:.. h:..:: a:..:. v.:..: n.:..:...:k o..:..: m..:..:m u.:..: nc.::.e..:....:.:... X "" F v lk.. e..:... Ir.Qm.... -O:.:.. r.:.g.an:...:..:.: is:.:::: a s.l:jo::.:.n.:..:: s::..:.. n:..: u:.:.. m:..:..:.;. m:..: e:.:.. r..: Bank-/postgirokontonummer T ilsk;..:.; u"-'d d s;..;;..;...;.:....:.ṭ.:.!.ils::..: g..,_ru.:...;.n.:...;. a:::..og::l:n s::..: b::..: e:..:..: lø:::. Planlagt utbetalt nla'"""' g... :... _r:- j -. P. f.l.... ; p : : ! :...: 13 :......:...! (utbetalingsåret velges ut fra det tilsagnsåret som framgår av årsplanen for 2012) Tilsagnet er gyldig til: Det kan søkes om utsettelse av heving av tilsagnet i ett år etter fastsatt dato. Søknaden må være skriftlig og fremmet Kystverkets regionkontor innen det året tilsagnet går ut. Avtalen er utformet i to eksemplarer, hvor ett beholdes av mottaker og ett underskrevet eksemplarer returneres til Kystverket innen 1.mai d.å. Det vises til kommunens søknad datert om statlig tilskudd til flytebrygge i Senjahopen fiskerihavn. Søknaden/tiltaket ble tatt opp til finansiering gjennom St. prp. nr. 1, Fiskeri -og kystdepartementet for i år, med et tilskudd på inntil 35 % av de tilskuddsberettigede kostnadene, begrenset oppad til kr ,-. Tilsagnet er knyttet opp mot følgende tiltak: FLYTEKAIER 1. Byggekostnader/rigg 2. Fylling for landgang 3. Flytekai inkl. landgang 4. Forankring 5. Transportkostnader 6. Lovpålagt redningsutstyr/belysning 7. Øvrige enterprise kostnader 8. Uforutsett 9. Planlegging/prosjektering 1 O. Luftbobleanlegg komplett m 8 kom pr. 11. mva SUM GODKJENT KOSTNAD/INVESTERING - kr. Inkludert kr. Foreligger allerede kr kr kr kr kr kr kr kr kr KR

5 2 Finansieringsplan: Statsbudsjettets kap 1062 post 60 Næringslivet (fiskeindustri og fiskere) Kommunal egenandel Sum finansiering kr kr kr kr VILKÅR FOR TILDELING AV STATSMIDLER FRA KAP 1062 POST 60 Følgende vilkår er fastsatt i henhold til retningslinjer for tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak, Retningslinjer 2012 for tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak ( ) Statsbudsjettets kap 1062 Kystverket post 60 Tilskudd til kommunene: 1.0Vilkår 1.1 Utbyggingen skal utføres i samsvar med søkr: ad med vedlegg. Tiltaket skal utføres med kommunen som byggherre og under forsvarlig stedlig byggekontroll 1.2 Anlegget skal eies av kommunen, eller gjennom tinglyst avtale disponeres fritt av kommunen for den bindingstid som er angitt i tilskuddstildelingen. Ved tilskudd til kaianlegg skal kaien kunne benyttes av alle fiskefartøy etter de havneregler kommunen fastsetter. 1.3 Reguleringsplan må sikre bruk av arealene i samsvar med anvendelse av målrettet virkemidler. Kai og tilstrekkelig bakenforliggende areal bør reguleres til Spesialområde- fiskeri, eventuelt med underformål eller bestemmelser. Adkomstvei bør tas inn i "Spesialområde" eller reguleres til "Offentlig trafikkområde" med hensiktsmessig underformål eller bestemmelser. Godkjent reguleringsplan sendes Kystverket så snart den foreligger og senest samtidig med første anmodning om utbetaling. 1.4 Tiltaket skal reserveres til formålet i avtalt bindingstid. Tiltaket kan ikke selges eller overdras andre i bindingstiden uten tillatelse fra og på de vilkår som fastsettes av Kystverket. Bindingstiden er følgende: - Flytekai: 1 O- 15 år etter-konstruksjonstype og plassering. Hvis anlegget fjernes eller ikke er tilgjengelig til avtalt formål i bindingstiden, plikter kommunen å betale tilbake resttilskudd, lineært avskrevet over avtalt bindingstid for tilskuddet. Bindingstiden beregnes avrundet til nærmeste hele år regnet fra dato for kommunens utbetalingskrav til Kystverket. 1.5 Kommunen er ansvarlig for forvaltning og vedlikehold av anlegget. 1.6 Kommunen må innen 1. mai sende underskrevet tilsagnsbrev (dette) til Kystverket sammen med kommunens budsjettvedtak der finansiering av kommunal egenandel for prosjektet framgår. Underskrevet

6 3 tilsagnsbrev er en bekreftelse overfor Kystverket at det er aktuelt å gjennomføre prosjektet, og at statstilskuddet mottas på de vilkår som er satt. Hvis underskrevet tilsagnsbrev ikke er mottatt innen fristen, trekkes tilsagnet i sin helhet tilbake uten nærmere varsel. 1.7 Det skal føres spesifisert regnskap for arbeidene. Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenliknes både med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for statstilskuddet og de enkelte postene som er tilskuddsberettiget iht retningslinjene. Regnskapet i sin helhet skal oversendes Kystverket for godkjenning. Regnskapet skal godkjennes av revisor, uten slik godkjenning er utbetalingen avgrenset til 75% av tilskuddsbeløpet. Dersom prosjektet ikke er fullført iht søknad, til oppgitt kostnad, eller inneholder poster som ikke er tilskuddsberettiget, vil Kystverket redusere tilskuddet. 1.8 Tilsagnet vil kunne bortfalle helt eller delvis dersom støttemottaker uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kystverket, endrer planene som ligger til grunn for tilsagnet. Dersom prosjektet finansieres rimeligere enn forutsatt, vil Kystverket redusere sin finansieringsandel forholdsmessig. 1.9 KysNerket, eller den som gis fullmakt, har til enhver tid adgang til å iverksette kontroll for å påse at vilkårene for statstilskuddet overholdes. l henhold til 17 i Statens bevillingsreglementet tas det forbehold om adgang for Riksrevisjonen til å iverksette kontroll for å påse at midlene brukes etter forutsetningene. 1.1 O Ved salg eller overdragelse av anlegget eller tilhørende arealer tilknyttet anlegget uten at Kystverket har gitt tillatelse, kan Kystverket kreve tilbakebetaling av tilskuddet helt eller delvis Ved brudd på forutsetningene kan Kystverket omgjøre tilskudd til lån. Lånet tilbakebetales deretter i ett avdrag. Reaksjonsgraden avhenger av hvor grov forseelsen er Kystverket kan etter gjennomføring av anlegget fjerne statlig utlagte bunn kjettinger eller andre installasjoner som erstattes av tiltaket. 2.0 Dok umentasjon for utbetaling For å få utbetalt tilskuddet må støttemottaker skriftlig kontakte Kystverkets regionkontor og sende inn følgende dokumentasjon: Skriftlig rapport som beskriver hvordan prosjektet er gjennomført Revisorbekreftet regnskap og finansiering som kan sammenlignes med planene som ligger til grunn for tilsagnet (kostnadsopps.ett og finansiering). Regnskapet i sin helhet skal oversendes Kystverkets regionkontor. Reguleringsplan for området som samsvarer med formålet med bruk av anlegget Oppmåling ved Sjøkartverket for endret innsegling eller bunntopografi. Bekreftelse på at kommunen formelt står som anleggseier l rettighetshaver.

7 4 At anlegget er kontrollert av Kystverket. Kontrollen kan bli foretatt av Kystverket ved anmodning om sluttutbetaling. Søknad om delutbetaling må inneholde dokumentasjon av påløpte tilskuddsberettigede kostnader. Del utbetaling foretas ikke før vedtak om fullfinansiering er skriftlig dokumentert. Slik dokumentasjon skal følge som vedlegg ved retur av undertegnet avtale. 3.0 Utbetaling og sluttkontroll Betalingsplan for prosjektet sendes Kystverket innen 1.september. Tildelt tilskudd over ,- kan utbetales i to utbetalinger med en delutbetaling og en sluttutbetaling. Oelutbetalingen skal stå i forhold til prosjektets fremdrift innenfor 75 % av tilskuddsrammen. Når arbeidet er fullført, vilkårene er oppfylt og anlegget er sluttkontrollert av Kystverkets regionkontor, vil sluttutbetaling kunne finne sted.

8 Mulnconsult TILBUDSPROTOKOLL OPPDRAG Flytekai i Senjahopen, totalentreprise DOKUMENTKODE OPPDRAGSGIVER Berg kommune OPPDRAGSLEDER Trond Pedersen KONTAKTPERSON Bjørn Fredriksen SAKSBEH hg KOPI ANSVARLIG ENHET 4032 Tromsø, Plan l Bakgrunn På oppdrag fra Berg kommune har det vært avholdt åpen tilbuds konkurranse med forhandlinger om entreprisen «Fiytekai Senjahopen». Leveransen er satt sammen som en totalentreprise bestående av en- 1- flyte ka i i betong montering og fortøyning av flytekaia Tilbyder skal ha ansvaret for alle arbeider og kostnader hos underleverandører. Flytekaia skal plasseres innenfor eksisterende fiskerihavn i Senjahopen. Det vises til konkurransegrunnlaget for nærmere beskrivelse av anskaffelsen, prosedyrer, krav til leveransen, osv. 2 Tilbudsåpning Tilbudsåpningen ble gjennomført onsdag 9. juli 2014 klokken med Trond Pedersen og Hilde Grimstad tilstede. Det kom inn to tilbud, begge innen fristens utløp: Vik Ørsta AS Marina Solutions AS Tilbudene ble åpnet og tilbydernes pris ble ført inn i en protokoll og signert av de tilstedeværende. Videre evaluering av tilbudene fremkommer i foreliggende dokument. 3 Evaluering 3.1 Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav Da byggherre er Berg kommune, legges Forskrift om offentlige anskaffelser til grunn. Det vises til konkurransegrunnlaget for gjennomgang av krav til tilbudet. Gjennomgang av tilsendt dokumentasjon på formelle kvalifikasjonskrav: Kriterium Dokumentasjonskrav Vik Ørsta Marina Solutions l. Lovlig etablert Firmaattest ok ok foretak 2. Attest for betalte Skatteattest for mva ok ok skatter og avgifter MULTICONSULT l Sjølundvn 2 l Postboks 2274, 9269 TROMSØ l Tlf l multiconsult.no NO MVA

9 Flytekai i Senjahopen, totalentreprise multiconsult.no Tilbudsprotokoll Skatteattest for skatt ok ok 3. HMS-erklæring Utfylt og signert egenerklæring ok ok 4. Økonomisk og Foretakets årsregnskap ok ok finansiell stilling 5. Tekniske og faglige Foretakets viktigste prosjekter de siste 5 år ok ok kvalifikasjoner inkl. verdi, tidspunkt og mottaker (kunde) Oversikt over foretakets totale bemanning ok ok Begge tilbydere har levert tilfredsstillende dokumentasjon på alle formelle krav til foretaket, ref. punktene 1-4 over. 4 Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som er økonomisk mest fordelaktig ut fra de kriterier som fremgår nedenfor, men tildelingen kan også påvirkes av evnen til å imøtekomme spesifikke tilleggsjusteringer som ikke er fanget opp i de generelle kvalitetskriteriene. For beskrivelse av leveransen (herunder standard/kvalitet}, vises til pkt. 9 i konkurransegrunnlaget som beskriver planlegging og prosjekteringer, rigging og drift av byggeplass, flytebrygger og fortøyninger. Kriterier l. Pris: Totalpris Enhetspriser Timepriser Påslagsfaktorer 2. Kvalitet Vekt 50% 50% Dokumentasjonskrav Utfylt tilbudsskjema med opplysninger om totalpris, timesatser og påslagsfaktorer. Mengdebeskrivelser med opplysninger om enhetspriser Pristillegg pga. forbehold eller avvik skal fremgå eksplisitt Beskrivelse/dokumentasjon av Prosjektorganisasjon Byggetid: Redegjørelse for tilbyderens prosjektorganisasjon for å løse dette oppdraget med navn og CV for alle nøkkelpersoner. CV skal angi formell utdannelse og arbeidserfaring. (Den som støtter seg på andre norske foretak skal vedlegge tilsvarende dokumentasjon fra disse foretakene, samt forpliktelseserklæring, jf. Innledende tekst i dette punkt 4.} Organisering av byggeplass: Beskrivelse av hvordan byggeplassen er tenkt bemannet i prosjektets ulike faser. Beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig utstyr med relevans for utførelse av denne kontrakten juli 2014 Side 2 av 6

10 Flytekai i Senjahopen, totalentreprise multiconsult.no Tilbudsprotokoll 4.1 Vik Ørsta Det er tilbudt en pris på flyte kaien på kroner ,- eks kl. mva. etter NS8407. Regningsarbeider er i tillegg beregnet til kroner 252,500,- ekskl. mva. l tillegg kan det leveres belysning (3m høy mast med armatur) for 7.000,- kroner per stk. ekskl. mva. Stykkpris per strømsøyle (PILA CAP) er 8.300,- kroner eks kl. mva. Betalingsbetingelser: Etter nærmere avtale. Følgende foreslås: 30% ved kontraktsinngåelse, 60% ved leveringsklart materiell fra fabrikk og 4 virkedager før bestilling av transport. 10% etter overlevering. Lever i ngsbetingelser: Ferdigstillelse til innebærer at kontrakt signeres seinest i uke 31. Brygge, utriggere og landganger leveres med 5 års garanti i hht. vedlikeholdsinstruks og garanti bevis. Kunden er ansvarlig søker iht. plan- og bygningsloven, og sørger for at igangsettelsestillatelse er Vik Ørsta i hende senest 4 uker før levering. Kunden besørger ansvarlig prosjekterende og utførende for elektro, vann og avløp. Prosjektorganisering: Anbudsansvar: Rita Johansen Prosjektplanleggings- og gjennomføringsansvar: Anita Ryste Ansvar på byggeplass: Egil Markussen Kontroll prosjektering og tilpassinger: Roy l. Almestad CV for nøkkelpersonene over er vedlagt Organisering på byggeplass: Egil Markussen har ansvar på byggeplass, og montør Jan Tommy Gaarder arbeider sammen med han. Innleid kranbil under montering og utkraning. Betongbryggene/flytekaiene kommer med båt og sjøsettes på nærmere egnet sted. Slepes til montasjested. Forankringsmateriell skipes til Tromsø og transporteres på bil til lokasjonene og losses med kranbil. Innleid kranbil min. 40 tm med bærbart konsoll for fjernstyring. Innleid slepebåt ved behov. Utleggsflåte med min. 25 hk påhengsmotor, hydraulisk oppspenningsverktøy, diverse verktøy som boremaskiner og vinkelkuttere. 4.2 Marina Solutions Det er tilbudt en pris på kroner ,- ekskl. mva. Betalingsbetingelser: Etter spesifikasjon Leveringsbetingelser: Leveringstid er 6-8 uker fra signert kontrakt og/eller igangsettelseserklæring. Kunden er ansvarlig søker iht. plan- og bygningsloven, og sørger for at igangsettelsestillatelse er Marina Solutions i hende senest 4 uker før levering. Kunden besørger tekniske installasjoner som el-kabler, vannledninger, rør, etc. på anleggsområdet og lokaliteten må være merket. Opparbeiding av landfester til brygger og fundameringer til landgang Marina Solutions utfører utlegging av lodd med medbragt monteringsflåte, kraningskostnad med forankringsarbeidet. Leverandør besørger mottak av betongbrygger som kommer med båt, samt reise og opphold for montører juli 2014 Side 3 av 6

11 Flytekai i Senjahopen, totalentreprise multiconsult.no Tilbudsprotokoll Det tas forbehold om udokumenterte forhold på lokaliteten (eks. fjellgrunn som har betydning for forankringsarbeidet). Montasje og installasjon av strøm og vannposter er ikke inkludert i leveransen. Prosjektorganisering: Det er ikke oppgitt noen spesifikk prosjektorganisering. Det er vedlagt oversikt over firmaets nøkkelpersonell samt CV for Geir Inge Follestad som antas å være Marina Solutions' prosjektleder for dette oppdraget. l tillegg følger kopi av kursbevis «Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse» for Geir Inge Follestad, kursbevis i «Vurdering av fysiske miljøforhold ved plassering av flytemoloer/brygger» for Torgeir Iversen og Otto Aam. Organisering på byggeplass: Ikke oppgitt. 5 Sammenstilling l evaluering Informasjon fra innleverte tilbud er sammenstilt under: Kriterium Fremdriftsplan Flytekai (pkt ) Vik Ørsta Forutsetter kontraktsinngåelse i uke 31 for å holde overleveringsdato. Byggetid: 8 uker Overleveringsdato: ,- ekskl. mva ekskl. mva. inkl. regningsarbeider på ,- Marina Solutions Oppstart byggeplass Byggetid: Oppstart l uke etter signert kontrakt Overleveringsdato: ,- ekskl. mva. Regningsarbeider ikke beregnet. Prosjektering Rigg og drift Flytekai: Levering/mottak leveringssted Betongkai * lengde 60m, bredde 3,5m Fortøyninger** Fortøyningsa rbeider Belysning på brygge Regningsarbeider Timelønnssatser (pkt ) o ingen info. Mannskap Maskiner Underleverandører 450,-ekskl. mva. Kompressor med boreutstyr: 100, kr/t Mobilkran 40 tn.: 500,- kr/t Flåte: 0,- Utleiebyråsatser: + 10% Ventetid, reduksjon: 5% 650,- ekskl. mva. -ingen info juli 2014 Side 4 av 6

12 Flytekai i Senjahopen, totalentreprise multiconsult.no Tilbudsprotokoll *leverandørene benytter samme produsent av betongkaia. **Vik Ørsta sin foreslåtte løsning er sandanker. Marine Solutions sin foreslåtte løsning er betonglodd Evalueringskriteriene er 50% pris og 50% kvalitet. Vår vurdering av tilbudene basert på priskriteriet: Evaluering av priskriteriet innebærer at tilbudene er sammenliknbare. Basert på vår gjennomgang fremkommer følgende: Totalpris: Vik Ørsta leverer et tilbud som reelt sett er lavere enn Marina Solutions fordi sistnevnte ikke har inkludert regningsarbeider. Enhetspriser: tilbudene er bare i begrenset grad sammenliknbare hva gjelder enhetspriser for flytekaien. Av den grunn vil laveste pris for selve flytekaien oppnå høyest score. Timepriser: Vik Ørsta har oppgitt timelønnssats på 450,- og Marina Solutions kroner 650,- per time. Påslagsfaktorer: Vik Ørsta har oppgitt +10% på utleiebyråsatser, og reduksjon av 5% ved ventetid. Marina Solutions har ikke oppgitt noen faktorer, og en sats på null legges da til grunn. Pristillegg, forbehold eller avvik: Se gjennomgang i kap. foran. Vi finner ingen grunn for å skille tilbyderne på dette punktet. Vår vurdering av tilbudene basert på kvalitetskriteriet: Byggetid: Begge tilbydere kan gjennomføre innen oppgitt frist , og det tas forbehold om tidspunkt for kontraktsinngåelse, oppstarttillatelse, o.a. (ref. redegjørelse foran) Prosjektorganisasjon: Vik Ørsta har levert god redegjørelse for prosjektorganisasjon, ansvarsområder, kompetanse og erfaring. Marina Solutions har levert mangelfull informasjon om tilsvarende, men CV for den som antas å være byggeleder er vedlagt tilbudet. Organisering på byggeplass: Vik Ørsta har levert god redegjørelse for organisering på byggeplass, utstyr og materiell. Marina Solutions har ikke spesifisert informasjon om organisering på byggeplass, utstyr og materiell. Dokumentasjonen er noe tynn, men tillegges ikke avgjørende betydning. Hva gjelder kvalitet på leveransen, kan det nevnes at Marina Solutions har levert pris på betonglodd og Vik Ørsta har levert pris på sandanker. Sistnevnte løsning er vurdert som kvalitativt best utfra grunnforhold og kaias bruksområde. Dette følges opp i forhandlingene juli 2014 Side 5 av 6

13 Flytekai i Senjahopen, totalentreprise multiconsult.no Tilbudsprotokoll 6 Forhandlinger Det er gjennomført forhandlinger med begge tilbydere både med tanke på kvalitet (for å sikre sammenliknbarhet mellom tilbudene) og på pris. Resultat etter flere runder med forhandlinger: Vik Ørsta: Ny pris ,-ekskl. mva. uten tekniske endringer Marine Solutions: Ny pris ,- ekskl. mva. der fortøyningsløsningene er endret fra lodd til 6 sandanker. 7 Innstilling På bakgrunn av overnevnte innstiller vi på at Berg kommune tegner kontrakt med Marina Solutions. Vi gjør oppmerksom på tidsfrister som er avgjørende for fremdrift. Tromsø, 14. juli 2014 MULTICONSULT AS Trond Pedersen Hilde Grimstad juli 2014 Side 6 av 6

14 tandard '- norge Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved Inngåelse av kontrakt elter NS 6407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalantreprlser.. :....: rbyggh l; Navn Berg kommune Adresse Postnr Or nlsasjonsnr Poststed Skaland, Telefon Mob41telsfon E.:: i><l. ta.<jre. :e l Nøvn Marina Solutions AS Orgenlsasjonsnr Adresse Rystene 24 Postnr Poststed Eidsnes Telefon Mobiltelefon E-po1>tadresse Mellom kootraktspartene er del Inngått følgende kontrakt.,...,.",...,., -.,...,...,.- :: : ]!' ""' -.. l Adresse Postboks 2274, Telefon i L Ir otalentre r re ;;presentanl er. l Etternavn Aam l Adresse. Rystene24 Telefon l --- Fornavn Trond E-postadresse E-postadressa Fornavn Otto Postnr Postnr Poststed Tromsø Poststed Eidsnes l,1:1 Standard Norge. Byggblankett8407 A Jull2011 Utgave 2 Side 1(5)

15 Henvendelse om blankeuen rettes til Standard Onllne AS Telefon. 6'! E-post For denne kontralden gjelder NS 8407 Alminnelige kontrektsbest&mmmelser for totalentroprlser. "..."..., _..._, l.. (4 Totalentreprenøren påtar seg å levere følgende kontraktsgjenstand: :: Aytekall Senjahopen, Berg kommune Følgende dokumenter lnng!r l kontrakten: 1. Dette dokumentet 2. Tllbudsprotokoll med forhandet pris og spee. datert Marina Solutlons' tllbud, datert Konkurransegrunnlaget, datert De dokumentene som lnngsr l kontrakten, utfyller hverandre. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjeld!ll' yngre dokumenter foril!l eldre. Løser ikke dette moætrklen, gjelder spesle!le bestemmelser foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særsldrt for kontrakten roran standardlserte bestemmelser. Kontraktarbeldel skal utføre6 for: Tilbudssum Sum for eventuelle korreksjoner Herav ytelser som er mva belagt, Inkl. korreksjoner Ny pris etter forhandlinger endret fortøyningssystem fra lodd til sandanker (6 stk.) Kr Kr Beløp Kr Kr Kr Kr Kr , , ,00 Sum ytelser som er mva belagt ekskf. mva Kr ,00 MVA 25% Kr ,00 Sum ytelser som er mva belagt Inkl. mva Kr ,00 K011lraklssum Inkl. mva Kr ,00 r Altematlv 1: Kontrektssummon lrldeksregulere$. r Alternativ a. Kootraktssummen skal indeksreguleres atter totalindeksmeloden l henhold Ill NS 84t)7 punkt 26.2 r Alternativ a 1: Ved reguletfngen brukes SSBs ll'ldeks so!lgblokk, l all'. r Alternativ a 2: Ved reguleringen benyttes følgende Indeks; r Alternativ b Kontraktssummen skal Indeksreguleres etter dellndeksmetoden. Følgende Indekser og lønnsstallsukkor skal følge$: O Standard Norge, By(l9blankelt 8407 A Juli Utgava 2 (\ M Side G 2(5)

16 ;tandard '-..norge Henvendelse om bi anket! en rettes \il. Standard Online AS Telefon: E-post no Materlalandel og lønnsandel. Felles ror a og b: Avregningsperioden fastsettes til (Skal bare fylles ut dersom en annen svmgnlngsperlode enn en måned gjelder ) fx Alternativ 2: Kontraktssummen Indeksreguleres Ikke...,.",.,...,.,..",..,."._,...,.","...,...,.,.,...",_,..._.....,, '... f 9( ,..,.,..,.. ".,"0 ;. ' -,..,.,.. r:, oo; -..., -] "--- Del er avtalt følgende Umeprlser for regnlngsarbelder Inklusive påslag til dekning av Indirekte kostnader, risillo og fortjeneste, men eksklusive merverdiavgift: ikke relevant Kr Kr Kr Kr Påslag for materialer. % Påslag for andre kostnader: % o o som l Altemellv 1: TotalentreprenØfen stlner slkkarhot for sine kootrakt5forpllk1elser med kr tilsvarer 10% av konlraktssummen. Sillkerheten nedtrappes atter overtakelsen l samsvar med NS 8407, punkl7.2. Sikkerhet l form ev selvskyldnerkausjon stilles ved bruk av Byggblankett 8407 B l Allematlv a: Sikkerheten skal suiies l fomn av oolvskyldnerkausjon. j AllemaUv b: Sikkerheten skal stilles sorn forsikring wm Ulsvarer selvskyldnerkausjon. l AltemaUv 2: l stedet for det wm følger av NS 8407 punkl7.2 avtales det følgende om totalenlreprenørens slkllemetsstillelse J5Z Allernallv 3: Tolalenlreprenøn:on suii&f ikke sikkerhet l Alternativ 1: Byggherren suiier sikkerhet for sine kontralctsforplllåelser med kr som tilsvarer 17,5% av konttaktssummen, Jf. NS 8407 punkt 7.3 Silcl<erhetl form av selvskyldnerkausjon t>uies ved bruk av Byggblankett 8407 C J Alternativ a: Sikkerheten skal stllles i form av selvskyldnerkausjon r Altemaliv b: Slkkemeten kan også stilles som fon:jikring som tilsvarer selvskyldnerkausjon. J5< AllemaUv 2 Byggherren stdier Ikke sikkerhet! ::FCMii t _._,,. ;1.:.- ;..o.;.. -:.ti " > >(!.&; -.. "'- -.."..1. '""'. l 10.1 Forsikring av konltllk1sgjenstanden :t: Standard Norge, Byggblankett 6407 A Jull2011 Utgave 2

17 tandard '- iiorge Herwendelse om blanke lien relles til. Standard Oniine 1\S TelEfon E-posl no 15( Alternativ 1: Totalentreprenøren foreikrer. Totalenlreprnnøren skal forelegge byggherren f()(sikringsattestene for kontroll senest t Altemativ a Forsikringen gjelder lrmb1 hele kontraktgjenstanclen er overtatt av byggherren. 15( AltemaUv b Forsikringen gjelder Inntil alle arbelder vedrørende kootraktsgjenstanden er overtatt av byggherren. r Altemallv 2: Byggherren f()(sikrer Ansvareforslkrlng, Totalentreprenøren skbl forelegge byggherren fors!kringsattesten for kontroll senest Tidsfrister for totalentreprenøren: lgangsetlelse på byggeplassen: Sluttfrlst: Andre dagmulktbelagte frister: ikke relevant primo sept Tidsfrister som Ikke er dagmulktbelagt: Ikke relevant Tldefrl tor for byggherrens ytølaer. medio august ( Alternativ 1: For øvrig gjelder de tldst\1stene som er oppført l de øvrige kootraktsdokumentene r Alternativ 2: Ovenstående tidsfrister avløser de tidsfrister som er oppført l de øvrige kontraktsdokumentene 15( Totalentreprenøren kan få tlltransportert lnnffi 1 (antall) sldeentreprenører som blir hans kontraktsmedhjelpero r Totelentrepreneran kan få tlltransportart lnntn (antall) prosjekterende som blir hans kontraktsmedhjelpero. Påslag ved tillrensport av sideentreprenør, jf. NS 6407 punkt O % Påslag ved Uttransport av prosjekterende, jf. NS 8407 punkt 13 O % r Totalentreprenøren kan få byggeplassadministrasjon og fremdrlftsi<ontroll av Inntil (antall) sldeentreprenører Påslag ror byggeplassadmlnlslrasjon og lremdrlftskontroll av sldeentreprenør, jf. NS 6407 punkt 12.4: O %. Avtalte adresser for varsler og krev; Kontraktspartena v/representantene R Aftematlv 1 Varsler og krav kan gl.! ved e-po11! til følgende e postadresser: t Standard Norge, Byggblankelt 8407 A Jull2011 Utgave 2: f\ l \ i l tf' Sida 4(5)

18 tandard '- norge Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon E-post Kontraktspartene vfrepresentantene r AltemaUv 2: Varsler og krav kan Ikke gis ved e-post Betalingsfrister. 30% av kontraktssum betales 2 uker etter kontraktsinngåelse, 65 k betales når alt materiell er levert. montert og godkjent, 5% når komplett FDV-dokumentasjon foreligger (se for øvrig konkurransegrunnlag) Eventuelle tvister løses ved leveringsstedets verneting. Dette kontrektsdol<umenlet er utferdiget l to eksemplarer. med ett eksei'!1jiar til hver av partene. Skaland, 17. ]ull2014 Sted og dato Underskrln byggherre "-;f/t Sted a j Eidsnes, 0 "-( 0 'i?-. / '\. og dato --tll-iltrk Underskrift totalentreprenør V.f\A'.; ;.i, l : ;ui.u ri C Standard Norge, Byggblankett 8407 A Jull2011 Utgave 2 Slde5(5)

19 ' Driftsavtale SENJAHALLEN OG FLYTEBRYGGA l. Partene Driftselskap: Adresse: Flerbrukshuset AS Tørrfiskbygget 9386 Senjahopen Eier: Adresse: Berg kommune 9385 Skaland 2. Hensikten med avtalen. Berg kommune som er 100% eier av Flerbrukshuset A/S overfører driftsansvar og ettersyn med Senjahallen og flytebrygga ved Stein neset til Flerbrukshuset A/S. Flerbrukshuset A/S får da rett til å skrive avtaler med lag/foreninger og næringsliv for å organisere bruken av begge objektene. Inntektene av slike avtaler skal i fremtiden tilfalle Flerbrukshuset A/S. 3. Avtalens varighet Avtalen skal gjelde fra og inntil videre. 4. Berg kommunes plikter. 1.Berg kommune skal fortsatt eie anleggene. 2.Fremtidige investeringer skal foretas og belastes eier. 3. Strøm, renovasjon og forsikring skal belastes eier. 4.Bygningsmessige krav etter pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, eller annen offentlig myndighet, er eiers ansvar.

20 5. Flerbrukshusets plikter. l. Etablere personellmessige ressurser til å utføre driftsoppgavene for begge anleggene. Arbeidsgiveransvar og avlønning skal belastes Flerbrukshuset A/S 2.Etablere ordninger for renovasjon og renhold av begge anleggene. 3.Arbeide for å etablere Tv og internettløsninger i forbindelse med flytebrygga og havna i Senjahopen for øvrig. Slike løsninger skal søkes etablert og finansiert gjennom brukerbetaling. 4.Straks å melde til eier enhver skade på lokalet som må utbedres uten opphold. Annen skade eller mangel skal leieren sende melding om innen rimelig tid. Ellers opptre som representant for eier med ansvarlighet. 5. l den grad Berg kommune vil trenge fremtidige ressurser for drift av egne havnetjenester skal Flerbrukshuset A/S tilby og ha rett til å utføre disse. 6.Skole og barnehage skal ha fri bruk av Senjahallen på dagtid. Bruk av hallen skal være kostnadsfri for fotballag innen HGFB- sammarbeidet. Barn og unge skal prioriteres ved bruk av hallen. Det betyr at ved "kollisjoner" skal seniortrening forskyves til et senere tidspunkt på ettermiddagene. 6. Plikter knyttet til HMS Flerbrukshuset er pliktig til å delta på brannøvelser og er ellers ansvarlig for å sette seg inn i byggets rømningsveier og øvrige HMS-krav. 7. Endringer av driftsobjektene. Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av objektene må ikke finne sted uten eiers forhåndssamtykke. Enhver endring under dette punkt skal gjøres skriftlig mellom partene. 8. Eiers adgang til objektene. Flerbrukshuset A/S plikter i nødvendig utstrekning å gi eier, eller eiers representant adgang til lokalene for tilsyn. Leieren plikter å gi utleieren, eller andre adgang til lokalene i den utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider som må gjøres for å hindre skader på lokalene, eller eiendom forøvrig.

21 9. Avtalens opphør. Avtalen skal vurderes av partene etter 1. driftsår, etter det første driftsår, kan avtalen sies opp med 6 mnd oppsigelsestid av begge parter. lo. Underskrift Utleier og leier vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne leieavtale som er utferdiget i to eksemplarer, hvorav utleier og leier beholder hvert sitt eksemplar. Senjahopen den Roy-Willy Hansen Flerbrukshuset AS Rolf Erik Søreide Berg Kommune

22 Korttidsleie Minstepris Dagsats Uke sats Månedsavgift Fullt belegg Plass inntil 6 meter Pass inntil 8 meter Plass inntil10 meter Modul inntil15 meter langtidsleie 6 Måneder Årsleie Fullt belegg Styret fastsetter disse satser fra og inntil videre. Strøm kommer i tillegg og blir fakturert fra egen måler. For tiden kr 1,00 prkwtime Flytebrygga består av 4 moduler a 15 meters lengde på hver side. Totalt 60 meter

23 Sak 33/14 FSK-Sak 33/14 ETABLERING A V NY SJØLEDNING FRA SENJAHOPEN TIL KV AL VIKA Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/491 Bjørn Fredriksen Arkiv: Ml2 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Møtedato Innstilling: l. Berg kommune iverksetter etablering av ny sjøledning mellom Senjahopen og Kvalvika ihht konsept beskrevet i saksutredning og vedlegg med en kostnadsramme på kr l O, 35 mill som en fase l i en endelig løsning for vannforsyningen til Senjahopen. Fase l ferdigstilles i løpet av høsten Tiltaket finansieres med låneopptak på inntil kr 8 mill og bruk av disposisjonsfondet med inn til kr 2,35 mill. Det søkes tilskudd fra Fylkeskommunen og andre mulige bidragsytere og eventuelle bidrag her kommer til avkorting av lånefinansieringen i samme forhold. 3. Berg kommune iverksetter utredning, prosjektering, anbudsutlysning og finansiering av fase 2 som innebærer en ubrutt tilslutning fra Senjahopen opp til vannkilden, oppdemming av denne og driftskonsept rundt dette. Utredning og fullstendig beslutningsgrunnlag skal foreligge senest innen Mars Rådmannen utreder ulike modeller for vannavgiftsregimer som ivaretar selvkostprinsippet og som forelegges kommunestyret i forbindelse med behandlingen av fase Vedtaket er fattet i h.h.t kommunelovens 13. Skaland, Bjørn Fredriksen rådmann Side 5 av 8

24 Sak 33/14 Vedlegg: Rapport fra Norconsult. Tilstand og løsningsforslag. Mailer ad kapasiteter og snittkostnader vann i Fylket. Nye retningslinjer for Tilskudd fra Fylkeskommunen. Saksopplysninger: Viser til rapporten fra Norconsult som grundig redegjør for bakgrunn, tilstand, anbefalinger og forslag til løsninger i begge faser. Anbefaler at denne leses grundig før møtet. Jeg vil imidlertid fremheve følgende. Dagens sjøledning er 38 år, er egentlig for lengst gått ut på alle datoer, noe som ble bekreftet etter den filmingen vi fikk gjennomført ved lekkasje-søk her på forsommeren. Heldigvis var lekkasjen på grunt vann, ca 11 meter, og dette kunne repareres innen rekkevidde for dykker og uten at vi måtte heve ledningen. Dersom lekkasjen hadde oppstått på dypere vann der den største delen av ledningen ligger (50 til 80 meter) ville det ikke ha væti mulig å reparere denne uten betydelige kostnader ved "offshore-dykkere". Ledningen er ikke mulig å heve grunnet overhengende brekkasjerisiko samt at 2/3 deler av alle lodd er borte og at resten ville falle av ved en heving. Det er uansett ikke mulig å se for seg å bruke store kostnader på en ledning som ikke har restlevetid, har for lav i kapasitet og som ikke tåler noen form for håndtering. Det er rådmannens soleklare konklusjon etter å ha sett film og hørt ekspertenes vurdering at denne ledningen tør vi ikke å gå inn i en ny vinter med. Om vi får havari på dybden vil det gå inntil 3 mndr før vi har noe nytt på plass og det vil være katastrofe for befolkning og særlig for fiskeribedriftene som er storforbrukere av vann. Deres ansatte og det totale aktivitetsnivået i området. Jeg igangsatte umiddelbart Norconsult for å få en helhetlig, kompetent og nøytral vurdering av dagens anlegg samt komme med anbefalinger for tiltak. Dette foreligger i vedlagt rapport. Det anbefales å legge en ny sjøledning i større dimensjon, helsveiset og i betydelig mer robust utførelse. Bla vil godstykkelsen bli 40 millimeter mot dagens 14 millimeter når ledningen var ny. Den nye ledningen vil også tåle heving for reparasjoner etc selv om den vil være så solid at behovet for dette anses minimal og mer teorietisk. Ledningen vil også tåle betydelig større trykk og vil kunne medføre at hele forsyningen etter fase 2 kan drives av det trykket man setter på ved etablering av nytt vannspeil. Jfr vedlegg med beregning av kapasiteter ved ulike trykk. Ny ledning legges i hovedsak i samme trace som dagens ledning. Dette vil bli en permanent løsning og det vil da være naturlig å i denne sammenheng se for seg å etablere en endelig løsning også opp mot selve vannkilden som vil øke kapasitet i reservoar, øke kapasitet i mengde pr tid ved større trykk, innebære ny barriere der vi i dag kun har en ved UV anlegget og det meste vil kunne drives ved selvtrykk og ikke energikrevende pumper. Vi har allerede påstartet en skissemessig forprosjektering, utreder teknologi for boring og innhenter nye katidata i sommer for det aktuelle området. I kortform dreier Fase 2 seg om å bore inn i Burstindsvatnet fra ca kote 250, etablere oppdemming, ta ned vannet i rør til ønsket trykkbelastning eks kote 120 der det etableres et flottørstyrt vannspeilskammer hvor vannet tas inn i rør direkte til Senjahopen via sjøledningen fra Fase l. Side 6 av 8

25 Sak 33/14 Nærmere orienteringer om fase 2 vil bli gitt muntlig i møte. Formannskapet inviteres i denne sammenheng til å gi sin tilslutning for utredning av fase 2. Fase 2 vil etter foreløpige estimater medføre kostnader i vesentlig større omfang en fase l. Dette bør derfor følges av en gjennomgang av ulike modeller for vannavgiftsregimer, eventuelle kontantandeler, vurderinger rundt næringslivet som utløser hovedtyngden av behovet etc. Brt kostnader for denne fase vil etter alt å dømme ikke komme under kr 20 mill. Risikovurderinger må derfor gjøres vedr avgiftsnivået dersom det skulle bli vesentlige endringer i næringslivets behov. Risikoavlastning vil bli et hovedargument overfor tilskuddsmyndigheter ut fra dette resonnementet. Kommunen har hatt et innledende møte med Fylkeskommunen vedr mulig deltakelse i finansieringen av begge faser. Nye retningslinjer for Fylket er betydelig strammet inn og det vil ikke være selvsagt at man oppnår tilskudd. Viser i denne sammenheng til vedlagte retningslinjer, Komplett søknad til fylket må være ferdig innen søknadsfrist l O oktober og som det fremkommer er det et betydelig arbeid som innvolver mange parter som må gjøres innen denne tid. Finansieringen må være avklart snarest da det vil ha med fremdrift å gjøre. Formannskapet inviteres derfor til positiv behandling ihht innstillingen da dette vil være en helt nødvendig sikkerhet for den endelige finansieringen. Eventuelle tilskudd fra fylket, næringslivet eller andre bidrag vil da benyttes til å redusere låneopptaket og følgelig vannavgiftsgrunnlaget. Fase l vil ha en kostnadsramme på kr 10,35 mill. Konseptet er lagt ut på anbud og vi har løpende dialog med mulige leverandører som er i stand til å levere aktuell løsning innenfor rammen. Dersom vi inn til videre viderefører dagens avgiftsregime og belaster V AR regnskapet med 5,5% rente av 8 mill og 40 års avskrivninger vil avgiften øke med ca 60 øre m3 forutsatt samme totalbruk som tidligere. Berørt næringsliv er orientert om status for dagens vannledning samt de planer som foreligger for begge fasene og det har ikke vært annet en positive reaksjoner. Det må imidlertid tas runder med den enkelte i forhold til tankene rundt endret regime, eventuelle kontantandeler, annen medvirkning osv. Berg Kommune har svært lave kbm-pris på vann og det bør være mulig å ta inn nødvendige justeringer i avgiftsendring for å dekke inn selvkostprinsippet. Skaland, Bjørn Fredriksen Rådmann Side 7 av 7

26 Berg kommune Vannledning I{v( lv n Vurdering av teknisk tilstand og budsjett for ny ledning 2014-Q'f.Q3 Oppdragsnr.: (') Norconsult+ +

27 . Norconsult T""" ils -:-ta _n_d,-s_r_a _ p - p ort o ḡ bu s] d e tt r' T ""H --:-:H-.,- / : Y -c-:- -- JO - r , -- Y JO R:-ē v -. --t: o - a _ t _ o _: --- Beskr-iv-e-l s-e t 1!- )-eidet Fag-ko-ntro n IG"oclk-Je-ni L L-- -- Dette d.oku.lnøntt-:t er ut(l.rbeidøt av No.rcm:u-;nit AS som del av d t,,ppdraq.: i' sf.m' dckurndnlt. t t.l.rnhar:.dk!r Oppha.-srt-;t!f:n ull<ør<"}l N\xcoD.,:w.t. Dc>1<ument-eJ rnå barø bonyr.tc.; nl det forrt1ill som oppdraqsavteiim besknver, 09 m 'i lkl<f1 l':eph::ret; eller (JJØ' o::; Uo)'--:.r<rchq pn annfm rn <tc> r;l.r;;_ 1 ;;twn:i:) ut -:;tr(:;kninø enn fcrm;.\k:! tilsier, Norconsult.l,s [ Pb N Trnrnsø 1 SjØQ lt& 9. N0<1008 Tromsø

28 Norconsult Dolznrnont nr.: l Innhold 1 Bakgrunn for vurderingen 4 2 Tekniske opplysninger om vannledningen 4 3 Feil og mangler basert på ROV-film 5 4 Sammendrag 8 5. Kostnader ved etablering av ny ledning 8 6 Videre utbygging Senjahopen vannverk 11 n:\512\43\5124:31 0\G arb,..: idsdokumen!er \ rapport tilstand 8jølødnin9\rappon rilstancldoex 20 l. ll j Side 3 av l l

29 Norconsult +.+. l BAKGRUNN FOR VURDERINGEN Berg kommune har en gammel hovedvannledning liggende på sjøbunnen fra Kvalvika og inn til landtak ved Grashopen i Senjahopen. Vannledningen forsyner Senjahopen og omkringliggende områder med ferskvann fra et elveinntak i elva ned fra Burstindvatnet. Ledningen forsyner også bedrifter i området. l mai måned ble det registrert et kraftig trykkfall og reduksjon i vannmengden fram til Grashopen. Mistanken falt straks på sjøledningen og det ble igangsatt undersøkelser for om mulig å avdekke lekkasje(r) mellom Kvalvika og Grashopen. Ledningen ble filmet med en ROV (undervannsfarkost) fra landtaket i Kvalvika til landtaket ved Grashopen. Filmen er av svært god kvalitet og viser tydelig tilstanden på vannledningen. ROVen hadde ikke posisjoneringsutstyr slik at det er vanskelig å vite hvor den til enhver tid befinner seg, uten at dette endrer vurderingen som er gjort. Normalt er det lett å se store lekkasjer på sjøledninger. Ferskvannet gjør at bilder på filmen blir glassaktig, i tillegg til at sjøvekster forsvinner fordi de ikke tåler ferskvann. På sandbunn vil det som regel bli en sky av oppvirvlet sand samt en dyp grop såfremt lekkasjen er på siden eller undersiden av røret. l landtak, ned mot meters dyp, vil det bli en "boble" på overflaten fordi ferskvannet stiger opp. 2 TEKNISI{E OPPLYSNINGER OM VANNLEDNINGEN Vannledningen er av type PEH (PE80) 0250 mm PN6 fra Lengde ca meter. Vanndybden går fra O m til største dybde på ca. 80 meters vanndyp. Det meste av ledningen ligger rundt meters vanndyp. Ledningen er (var) loddbelastet med relativt små betonglodd av type "hakelodd", lodd uten bolteforbindelser. Den ble i sin tid levert i flere lengder og sammenkoblet vha. påsveiste PE-krager med løsflenser. På filmen kunne det registreres 3-4 slik koblinger. PEH-Iedninger fra 1976 var en helt annen kvalitet enn dagens PE-Iedninger. Kvaliteten PN6 betyr at ledningen er dimensjonert for et innvendig trykk på 6 bar, noe som i og for seg er tilstrekkelig i dette tilfelle. En 38 år gammel PEH-Iedning vil imidlertid ha mistet en del av styrken og selve materialet kan ha blitt sprøtt. Vi har tidligere undersøkt slike gamle ledninger, noen har vært bra, andre mindre bra. Slik ledningen ligger plassert på sjøbunnen må kvaliteten fortsatt være noenlunde tilfredstillende. For å få visshet i dette må det tas ut et stykke ledning for deteksjon, noen som her ikke er mulig ettersom ledningen er i konstant drift. Loddene som er benyttet var i sin tid bra konstruert, men betongkvaliteten var ikke særlig god, noe som erosjon på betongen viser. Låsemekanismen som er benyttet som erstatning for bolter ga dårlig feste og loddene hadde tendenser til å falle av i forbindelse med senking av ledningene. Ofte seilte loddene på ledningen slik at det ble liggende en klynge av lodd på samme sted. Flenseforbindelsene som skjøtet ledningene sammen var utført i varmgalvanisert stål, med bolter i samme kvalitet. Også for disse er kvaliteten vesentlig bedre i dag. n:v>l2\4:3\ \g arbc';id ;doknrn.øntc r\rapport tilstand sjol0dni::.:.9\rappen h! ;tand.d(}cx

30 Norconsult Doknrnnnt nr.: l --\ l 3 FEIL OG MANGLER BASERT PÅ ROV-FILM Vannledningen er filmet fra Kvalvika mot Grashopen, men dessverre ikke med utstyr som gir stedsangivelse. Filmen viser imidlertid trase og tilstand i hele ledningslengden. Belastningslodd Generelt er tilstanden svært dårlig % av belastningsloddene er falt av eller i i ferd med å falle av grunnet erodert betong, dvs. hakene i loddene har erodert så mye at hakene slipper og loddene brekker ettersom de ikke er armert. Eroderte "haker" Brukket belastningslodd Lodd som har løsnet Lodd i ferd med å Lodd rester gnager på ved senking falle av rørmaterialet Merker etter et lodd som nylig har falt av Vi kjenner ikke opprinnelig loddbelastning, men normalt ble det ikke benyttet mer enn maks. 30 % av ledningsvolumet. l dette tilfelle vil det si ca. 20 kg pr. meter. Vanlig loddavstand er i området 4 meter. Filmen viser at det over lange strekninger mangler lodd, som enten har falt av grunnet erosjon eller falt av ifm. senking av ledningen. Over lange partier svever ledningen langt over bunn og står opp i en bue som kan tyde på at det er noe luft i den. PE-materialets egenvekt er lavere enn vann og uten lodd vil ledningen flyte opp. Det er ting som tyder på at dette kan skje dersom ytterligere lodd faller av. l så fall havarerer ledningen fullstendig. Trase l landtak Kvalvika og Grashopen ligger ledningen fint på sandbunn med noe iblandet stein. Her har det tydeligvis vært gjort en god jobb med å plassere den. Når ledningen kommer ned mot 30 meter og særlig dypere enn 50 meter er den senket uten kontroll, noe som også i dag blir gjort på samme måte grunnet vanskeligheter/kostnader med dykking dypere enn 50 mvs. Over lange partier ligger den bra, men i en bratt sideskråning som faller ut mot nordøst. Sand har pakket seg på oppsiden av ledningen, slik at den der er skjult. Over andre strekninger ligger den svært dårlig, i steinur og over store blokker. Her er ledningen særlig utsatt for gnag, med påfølgende lekkasjer. Desto flere lodd som faller av, desto større sjanse for gnag. På filmen ser det ut som om det er bevegelse over et langt parti uten lodd. Vi antar derfor at ledningen beveger seg litt i strømmen, med fare for gnag på PE-materialet.

31 Norconsult Varmledrung Kvalvik;l- Grashopen i Vurdering av teknisk tllstand o.1 budsjetr fvr ny L dninq Dokmnent 111.: l Ødelagte lodd kunne registreres opp til 1 meter ut fra ledningen, noe som også indikerer at den flytter litt på seg. Kryssing over steinblokk skarp kant VL ligger med gnag over ligger over ledningen Stor steinblokk har rast ut og Ledningen har som nevnt lange ubelastede partier, hvor den flytter litt på seg. Fordelen ved at loddene er falt av, er at den er lett og dette bidrar til en viss grad til at den har holdt såpass lenge. Normalt vil en gammel PEH-PN6 ledning bli gnagd hull på ganske fort Godstykkelsen er kun ca. 14 mm. l et punkt, ref. bilde over, hadde en stor steinblokk rullet ned over ledningen. Det er ikke mulig å registrere skader på den, men vi har grunn til å anta at den i dette punktet er blitt noe oval eller sammenklemt, som igjen medfører mindre tverrsnitt og dårligere kapasitet Vanndybden varierer langs traseen, fra ca. 50 mvs til ca. 80 mvs. Noen steder stiger ledningen ganske bratt for så å falle ned igjen. Dvs. den ligger med en lang rekke høybrekk som kan medføre luftansamlinger som det ikke er mulig å lufte ut Dette er imidlertid vanlig for slike ledninger som dette ettersom det er svært vanskelig å unngå slike høybrekk. Ledninger som legges i dag utstyres ofte med muligheter for pluggrensing, hvor rensepluggene også drar med seg evt luftansamlinger. Flensekoblinger Ute på hovedstrekket ble det registrert 3 flensekoblinger, i tillegg til en nær landtaket ved Grashopen. Det antas at flenser og bolter ble levert i varmgalvanisert stål og at de derfor har hatt en svært lang levetid. Nå er de imidlertid blitt ganske "morken". Flenser og bolter har over årene korrodert slik at styrken i koblingene er vesentlig redusert. Flenseplate og bolter har mistet mye gods og for boltenes del er nok gjengepartiet svært medtatt Koblingene vil ikke tåle særlige påkjenninger, som kan oppstå ved at ledningen løfter seg i disse punktene. De vil da bli tilført et moment som gjør at koblingen deler seg, med en massiv lekkasje som resultat De 3 koblingene ligger alle på vanndybde større enn 50 meter og lar seg ikke reparere uten omfattende kostnader.

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser. 1. Partene Byggherre

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER INNHOLD: NS 8405 : Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider A. Referat fra evt. Kontraktsavklaringer B. Referat fra tilbudsbefaring C. Konkurransegrunnlag

Detaljer

Sage kraftverk. Dam Kringlevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering. Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise

Sage kraftverk. Dam Kringlevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering. Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise Sage kraftverk Dam inglevatn og Smørvivatn Oppgradering - Rehabilitering Avtaledokument Bygg- og anleggsteknisk entreprise Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00

Detaljer

BYGGBLANKETr8407 A. Formular for kontrakt om totalentreprise. Fornavn. Annar. Fornavn Vidar

BYGGBLANKETr8407 A. Formular for kontrakt om totalentreprise. Fornavn. Annar. Fornavn Vidar 2 SE1.,K Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETr8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse

Detaljer

Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: OO Epost: for kontrakt om totalentreprise

Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: OO Epost: for kontrakt om totalentreprise L ` standard norge 20:5/ans Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 OO Epost: salg@standard.no BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes

Detaljer

Formularfor kontraktom totalentreprise

Formularfor kontraktom totalentreprise ( Henvendelse om blanketten rettes til Standard Online AS. 67 83 87 00 E-post: salg@.no BYGGBLANKETT 8407 A Formularfor kontraktom totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter

Detaljer

AVTALEDOKUMENT mellom

AVTALEDOKUMENT mellom AVTALEDOKUMENT mellom 1. Partene Byggherre Navn Organisasjonsnr Telefaks Mobiltelefon og Totalentreprenør Navn Organisasjonsnr Telefaks Mobiltelefon Mellom kontraktspartene er det inngått følgende kontrakt:

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider. mellom. Navn Organisasjonsnr. Balsfjord kommune

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider. mellom. Navn Organisasjonsnr. Balsfjord kommune Henvendelse orn blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg standard:no : twz 1,.4 412 1Z- lavq3 Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

Formular for kontrakt om totalunderentreprise

Formular for kontrakt om totalunderentreprise Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 8417 A Formular for kontrakt om totalunderentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.08.2014 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Forfall:

Detaljer

Formularfor kontraktom utførelseav bygge- og anleggsarbeider

Formularfor kontraktom utførelseav bygge- og anleggsarbeider 5, JUN2015 BYGGBLANKETT 67 83 87 00 E-post: salg@.no 8405 A Formularfor kontraktom utførelseav bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge -

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

ELprosjekt Trondelag as

ELprosjekt Trondelag as ELprosjekt Trondelag as Ridgivendeingeniererelektrotekniske anlegg NTE Elektro AS, Sjøfartsgt. 2, 7736 STEINKJER Deres ref: Vår ref: Dato: Tor Åge Ingvaldsen Helge Høybakken/TS 15.04.13 Vikna kommune,

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Vedlegg : Kontraktsbestemmelser AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Øvre Eiker kommune (954 597 482) (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr..

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN

Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN Avtaledokument (Basert på NS 3431, 2. Utgave september 1994 med

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Formularfor kontraktom utførelseav bygge-og anleggsarbeider

Formularfor kontraktom utførelseav bygge-og anleggsarbeider Henvendelse om blanketlen rettes til: Standard Online AS BYGGBLANKETT 8405 A Teleton: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no Formularfor kontraktom utførelseav bygge-og anleggsarbeider Blanketten brukes

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Hias IKS Utvidelse og oppgradering av pumpestasjonene Børstad og Furuberget E21: Grunn og bygg

Hias IKS Utvidelse og oppgradering av pumpestasjonene Børstad og Furuberget E21: Grunn og bygg IKS Utvidelse og oppgradering av pumpestasjonene Børstad og Furuberget E21: Grunn og bygg Kvalifikasjonsgrunnlag Søknadsfrist 16. januar 2015 kl 12.00 IKS Vangsvegen 143, 2317 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 23.01.2007 kl. 13.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 23.01.2007 kl. 13.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 23.01.2007 kl. 13.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Havnestyret Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Møterom

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt KONKURRANSEGRUNNLAG Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

2. stk. rednings-leidere for montering på utriggere."

2. stk. rednings-leidere for montering på utriggere. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Marina Solutions AS Rystene 24 6037 EIDSNES Deres ref.: Vår ref.: 2014/0048-6 Saksbehandler: Lene Roska Aalén Dato: 10.02.2015 Avvisningsvedtak i klagesak

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer 11899 Vabakkjen Kontraktsnummer K 490 Doculive-nummer 201403610-2

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer 11899 Vabakkjen Kontraktsnummer K 490 Doculive-nummer 201403610-2 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer:

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten E2. Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 974 019 523 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim bydrift Postboks 2300, Sluppen, 7004

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager)

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager) TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte Prisene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen

KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen Grimstad kommune Side 2 av 8 Vedlegg nr 2 - Tilbudsskjema 1. Minsteav og kvalifikasjonsav jmf 4.1 og 4.2 Krav Dokumentasjon Vedlegg nr Firmaattest: Foretaket

Detaljer

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag Til søkere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato Evaluering av statsborgerregelverket Kvalifikasjonsgrunnlag Fase 1 Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring (FOA Del III) Sak

Detaljer

Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner

Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner Kap 1360 post 60 Rita Svendsbøe, senioringeniør Haugesund, 29.11.2016 Statsbudsjettet kap. 1360 post 60 Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Skjeftejordet Bofellesskap er et bygg på totalt 3000 kvm med 32 plasser.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING

VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING Vesterveien 15 B 4613 KRISTIANSAND Telefon 38 10 30 00 Kunde: Vest-Agder museet IKS Dokument nr.: 1887-01 Dokumenttittel: VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse 2+1årig Rammeavtale for leie av gravemaskiner, lastebiler, borerigg, traktorer, mannskap mv Utlyst doffin.no / FED Varhaug,

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Rikshospitalet HF Nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet

Rikshospitalet HF Nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet Rikshospitalet HF Nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet B1 Utkast til avtaledokument Revisjo n Revisjons dato Beskrivelse 1.0 11.08.2008 Konkurransegrunnlag F929 (Tilpasset denne konkurransen) Utarbeidet

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune

Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/24 Side 1 av 6 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer