HMS-DATABLAD ALIPHATIC POLYAMIDE BASED ADHESIVES,RAY/3143E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD ALIPHATIC POLYAMIDE BASED ADHESIVES,RAY/3143E"

Transkript

1 HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen ALIPHATIC POLYAMIDE BASED ADHESIVES,RAY/3143E 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Synonymer: DWTC-lim, RBK-MTS, S1017, S1048, S1132, S1245, S1282, S1283, SARS, TSAS, /42, /86, RAYBLOCK 85-lim, RAYBLOCK 105-lim CAS-nr. : I.A. Referanse : RAY/3143E revisjon 3 EF-indeks-nr. : I.A. NFPA-kode : I.F. EINECS-nr. : I.A. Molekylvekt : I.A. RTECS-nr. : I.A. Formel : I.A. 1.2 Bruk av stoff eller preparat: Tape Lim 1.3 Firma-/foretaksidentifisering: TYCO Electronics Cheney Manor Industrial Estate SN2 2QE Swindon, United Kingdom Tlf.: : Faks: Telefonnummer i nødsfall: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (B.I.G.) Technische Schoolstraat 43A, B-2440 Geel 2. Opplysninger om kjemisk sammensetning Polyamidbasert varmtsmeltende lim for bruk sammen med Raychem varmekrympende polymeriske produkter Farlige ingredienser CAS-nr. EINECS-/ELINCS-nr. Kons. i % Faresymbol Risikoer (R-utsagn) aromatisk uretan akrylat - < 3 Xi 36 (1) 6,6'-di-tert-butyl-4,4'- thiodi-m-kresol 3. Viktigste faremomenter <0.5 Xi;N 36/37-50/53 (1) (1) For fullstendige R-utsagn: se punkt 16 - ingen fareklassifisering iht. direktivene 67/548/EØF og 1999/45/EF - Materialene kan avgi farlige dekomponerte produkter hvis overopphetet eller brent (se avsnitt 10.3) 4. Førstehjelpstiltak 4.1 Kontakt med øyne: - Kontakt lege/sykehus hvis irritasjonen vedvarer - Hold øyelokk fra hverandre og skyll øynene med rent vann eller nøytral saltoppløsning i 15 minutter - Hvis smeltet materiale kommer i kontakt med øynene: skyll straks grundig med store mengder vann ikke forsøk å fjerne materiale som har festet seg til øynene Utskriftsdato : /1 Utarbeidet av : Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke Stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel E-post: MSDS opprettet : Oppdateringsdato : Referansenummer : BIG\29850NO Versjonnummer : 003 Årsak til oppdateringen : Direktiv 2001/58/EF

2 4.2 Kontakt med hud: - Ikke relevant for dette produktet - Hvis smeltet materiale kommer i kontakt med huden: skyll øyeblikkelig med kaldt vann i 15 minutter ikke forsøk å fjerne materiale som har festet seg til huden behandle som brannsår - Kontakt lege/sykehus 4.3 Etter inhalering: - Kontakt lege/sykehus hvis pasienten utvikler pustebesvær - Hvis utsatt for damp/røyk fra varmt materiale: ta med pasienten ut i frisk luft hold varm og i ro 4.4 Etter svelging: - Ikke relevant - Kontakt lege/sykehus hvis du føler deg uvel 5. Tiltak ved brannslukning 5.1 Egnede brannslukningsmedier: - Vannstråle - Polyvalent skum - ABC-pulver - Karbondioksid 5.2 Uegnede brannslukningsmedier: - Hel vannstråle er ikke effektiv som brannslukningsmiddel 5.3 Spesielle eksponeringsfarer: - Giftige dekomponerte produkter kan utvikle seg i brann (se avsnitt 10.3) 5.4 Instruksjoner: - Fortynn giftige gasser med vannsprut 5.5 Spesielt beskyttelsesutstyr for brannfolk: - Selvforsynt pusteapparat med full ansiktsmaske - Verneklær ved eksponering for kjemikalier 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlig beskyttelse/forholdsregler: se punkt 8.2/8.3/ Miljømessige forholdsregler: - Ikke relevant 6.3 Metoder for opprensing: - Hvis smelter: la væske stivne før den tas opp - Start opprensking kun hvis sølet er fullstendig avkjølt - Spill av fast stoff: skufle - Samle forsiktig opp alt spill/rester - Skrap opp og legg i beholder for deponering - Vask klær og utstyr etter bruk 7. Håndtering og oppbevaring 7.1 Håndtering: - Se Tyco Electronics anvisning for installasjon av produktet - Bruk personlig verneutstyr (se avsnitt 8.3) - Unngå overoppheting av limet når man installerer Raychem varmekrypeprodukter - Stopp oppvarming øyeblikkelig hvis limet bobler, forkuller eller viser andre tegn på degradering - Unngå inhalering av damp/røyk som kan ha utviklet seg og luft området godt før man fortsetter arbeidet - Unngå kontakt med smeltet materiale - Vask hendene etter håndtering av materialet - Ikke tøm avfall i avløpet Utskriftsdato : /2

3 7.2 Oppbevaring: - Oppbevares kjølig - Oppbevares tørt - Oppbevares på godt ventilert sted - Overhold lovfestede krav - Må ikke komme i nærheten av: varmekilder, oksiderende stoffer, syrer, baser Oppbevaringstemperatur : I.F. C Mengdebegrensning : I.F. kg Oppbevaringstid : I.F. dager Emballeringsmateriale : - egnet : ingen data tilgjengelig - må unngås : ingen data tilgjengelig 7.3 Spesifikk bruk: - Se informasjonen fra produsenten 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr 8.1 Grenseverdier for eksponering: 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-kresol TLV-TWA : 10 mg/m 3 ppm TLV-STEL : - mg/m 3 ppm TLV-Ceiling : mg/m 3 ppm OES-LTEL OES-STEL : : mg/m 3 mg/m ppm ppm MAK TRK : : mg/m 3 mg/m 3 ppm ppm MAC-TGG 8 t : 10 mg/m 3 MAC-TGG 15 min : mg/m 3 MAC-Ceiling : mg/m 3 VME-8 t : 10 mg/m 3 - ppm VLE-15 min : - mg/m 3 - ppm GWBB-8 t : 10 mg/m 3 - ppm GWK-15 min : - mg/m 3 - ppm Momentverdi : mg/m 3 ppm EF : mg/m 3 ppm EF-STEL : mg/m 3 ppm GJENNOMSNITTSVERDIER: mg/m 3 ppm Prøvemetoder: - 4,4'-Thiobis (6-tert-Butyl-m-Cresol), (total and resp. dust)osha CSI 8.2 Eksponeringskontroller: Eksponeringskontroller for arbeidsplasser: - Bruk generell og/eller lokalt avtrekk på arbeidsplassen når man installerer Raychem varmekrympeprodukter - Når man bruker gassbrennere på lukkede steder må man sørge for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft for å unngå oksygenmangel Miljømessige eksponeringskontroller: se punkt Personlig beskyttelse: åndedrettsvern: - Åndedrettsvern er ikke nødvendig under normale forhold - Hvis ventilasjonen ikke er tilstrekkelig til å kontrolere eksponering for damp/røyk som utvikles under installasjon, må man bruke egnet åndedrettsvern eller vern med tilførsel av luft Utskriftsdato : /3

4 8.3.2 håndbeskyttelse: - Varmebestandige hansker hvor det er fare for kontakt med varmt/smeltet materiale Egnede materialer: Ingen data tilgjengelig - Gjennombruddstid: I.F øyevern: - Sikkerhetsbrikker med ansiktsvisir, briller og/eller skjerm, avhengig av applikasjon hudbeskyttelse: - Vernetøy hvor det er fare for kontakt med varmt/smeltet materiale Egnede materialer: Ingen data tilgjengelig 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Generell informasjon: Utseende (ved 20 C) : Tape eller belegg på Raychem varmekrympeprodukter Lukt : Ingen tydelig lukt Farge : Variabel farge 9.2 Viktig helse-, sikkerhets- og miljøinformasjon: ph-verdi : I.F. Kokepunkt/kokeområde : I.F. C Flammepunkt : I.F. C Eksplosjonsgrenser : I.F. vol% ( C) Damptrykk (ved 20 C) : I.F. hpa Damptrykk (ved 50 C) : I.F. hpa Relativ tetthet (ved 20 C) : 0,92/1,0 Vannløselighet : Uløselig Løselig i : I.F. Relativ damptetthet : I.F. Viskositet : I.F. Pa.s Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) : I.F. Fordampningshastighet forhold til butylacetat : I.F. forhold til eter : I.F. 9.3 Annen informasjon: Smeltepunkt/smelteområde : 90/125 C Selvantennelsespunkt : I.F. C Metningskonsentrasjon : I.F. g/m Stabilitet og reaktivitet 10.1 Forhold som må unngås/reaksjonsevne: - Stabil under normale forhold - Unngå overoppheting av produkter under installasjon 10.2 Materialer som må unngås: - Må ikke komme i nærheten av: varmekilder, oksiderende stoffer, syrer, baser 10.3 Farlige nedbrytingsprodukter: - Termisk dekomponering er ikke signifikant når produktene brukes i samsvar med Tyco Electronics anvisning for installasjon av produktene - Ved høyere temperaturer, og hvis materialene brenner, kan det oppstå termisk dekomponering, inklusive, men ikke begrenset til: aldehyder, karbonmonoksid, karbondioksid, hydrokarboner og nitrøse sammensetninger Utskriftsdato : /4

5 11. Opplysninger om helsefare 11.1 Akutt toksisitet: LD50 oralt hos rotte : I.F. mg/kg LD50 dermalt hos rotte : I.F. mg/kg LD50 dermalt hos kanin : I.F. mg/kg LC50 inhalering hos rotte : I.F. mg/l/4 t LC50 inhalering hos rotte : I.F. ppm/4 t 11.2 Kronisk toksisitet: 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-kresol EF kars. kat. : ikke oppgitt EF muta. kat. : ikke oppgitt EF kars. kat. : ikke oppgitt Karsinogenisitet (TLV) : A4 Karsinogenisitet (MAC) : ikke oppgitt Karsinogenisitet (VME) : ikke oppgitt Karsinogenisitet (GWBB) : ikke oppgitt Karsinogenisitet (MAK) : ikke oppgitt Mutagenisitet (MAK) : ikke oppgitt Teratogenisitet (MAK) : ikke oppgitt ARCK-klassifisering : ikke oppgitt 11.3 Eksponeringsveier: inhalering av termisk dekomponerte produkter 11.4 Akutte virkninger/symptomer: - ETTER INNÅNDING - Overoppheting av lim under installsjon kan produsere damp/røyk som kan forårsake - irritasjon av luftveiene - Hoste - Kvalme - Svimmelhet - Hodepine - i fravær av ventilajson, mulig kvelning - ETTER HUDKONTAKT - Kontakt med varm/smeltet materiale kan forårsake brannsår - ETTER KONTAKT MED ØYNE - Overoppheting av lim under installsjon kan produsere damp/røyk som kan forårsake - Irritasjon av øyevevet - Lakrimasjon - Rødt øyevev - ETTER SVELGING - Ikke normal måte å bli eksponert på - Akutt oral toksitet forventes å være lav 11.5 Kroniske virkninger: - Ikke angitt i karsinogenisitetsklasse (IARC, EF, TLV, MAK) - Ikke angitt i mutagenisitetsklasse (EF, MAK) - Ikke klassifisert som reproduksjonstoksisk (EF) Utskriftsdato : /5

6 12. Opplysninger om miljøfare 12.1 Miljøgiftighet: 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-kresol: - DK50 (96 t): 0,24/0,51 ppm (LEPOMIS MACROCHIRUS) - DK50 (96 t): 0,7 ppm (DAPHNIA MAGNA) - EC50 (96 t) : 126 mg/l (ALGAE) 12.2 Mobilitet: - Flyktige organiske forbindelser (VOC): I.F.% - Uløselig i vann Se punkt 9 angående andre fysiokjemiske egenskaper Persistens og nedbrytbarhet: - biologisk nedbrytbarhet BOD 5 : I.F. % ThOD - vann : - Ikke dirkete dedbrytbar i vann - - jordsmonn : T ½: I.F. dager 12.4 Potensial for bioakkumulering: - log P ow : I.F. - BCF : I.F Andre bivirkninger: - WGK : I.F. - Virkning på ozonlaget : Ikke farlig for ozonlaget (1999/45/EF) - Drivhuseffekt : ingen data tilgjengelig - Virkning på avløpsvannrenhet : ingen data tilgjengelig 13. Fjerning av avfall 13.1 Bestemmelser vedrørende avfallshåndtering: - Bestemmelser om avfallsmateriale (75/442/EØF, Rådsvedtak 2001/118/EF, EFT L47 av 16/2/2001): (avfall som ikke er spesifisert på annen måte) 13.2 Avhendingsmetoder: - Deponer eller brenn i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter - Ta med til autorisert forbrenningsovn med etterbrenner og røykgassutskiller 13.3 Emballasje/beholder: - Ingen data tilgjengelig Utskriftsdato : /6

7 14. Opplysninger om transport 14.1 Klassifisering av stoffet i henhold til FNs anbefalinger FN-nummer : KLASSE : - UNDERRISIKOER : KORREKT FORSENDELSESNAVN : 14.2 ADR (transport på vei) KLASSIFISERINGSKODE : FAREMERKING TANKER : FAREMERKING PAKKER : 14.3 RID (transport med tog) KLASSIFISERINGSKODE : FAREMERKING TANKER : FAREMERKING PAKKER : 14.4 ADNR (transport på innenlandske vannveier) KLASSIFISERINGSKODE : FAREMERKING TANKER : FAREMERKING PAKKER : 14.5 IMDG (maritim transport) UNDERRISIKOER : MFAG : EMS : HAVFORURENSENDE : 14.6 ICAO (lufttransport) UNDERRISIKOER : EMBALLERINGSINSTRUKSJONER FOR PASSASJERFLY : EMBALLERINGSINSTRUKSJONER FOR FRAKTFLY : 14.7 Spesielle forholdsregler i forbindelse med transport : ikke begrenset for noen type internasjonal transport 15. Opplysninger om lover og forskrifter Dette preparatet, selv om det er klassifisert som farlig i samsvar med direktiv 1999/45/EF, krever ikke merking på grunn av måten det er tilgjengelig i markedet på (1999/45/EF, Article 12, (2)) IKKE AKTUELT Utskriftsdato : /7

8 16. Annen informasjon Brukere informeres om at de kan ha tilleggsplikter i henhold til andre nasjonale og lokale lover. Brukere anbefales å forsikre seg om at denne informasjonen gjøres kjent for alle ansatte, agenter og kontraktører som håndterer dette produktet. Brukere av produkter fra Tyco Electronics skal utføre sin egen evaluering for å bestemme egnetheten av et slikt produkt til et bestemt formål, og å etablere sikker håndterings- og installasjonsrutiner. Distributører av dette produktet skal gi videre dette dokumentet, eller informasjonen i dette, til alle som kjøper dette produktet. Tyco Electronics gir ingen garantier for nøyaktigheten og fullstendigheten til denne informasjonen, og fraksriver seg ansvar i forbindelse med bruk av det. Tyco Electronics sine forpliktelser er definert i Tyco Electronics sine standard vilkår og betingelser for slag av dette produktet. Ikke i noe tilfelle skal Tyco Electronics være ansvarlig for tilfeldige skader, indirekte skader eller følgeskader som skyldes salg, videresalg, bruk eller misbruk av dette produktet. I.A. = IKKE AKTUELT I.F. = IKKE FASTSATT (*) = INTERN KLASSIFISERING (NFPA) Eksponeringsgrenser: TLV : Threshold Limit Value - ACGIH USA 2004 OES : Occupational Exposure Standards - Storbritannia 2003 MEL : Maximum Exposure Limits - Storbritannia 2003 MAK : Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen Tyskland 2002 TRK : Technische Richtkonzentrationen Tyskland 2002 MAC : Maximale aanvaarde concentratie - Nederland 2004 VME : Valeurs limites de Moyenne d Exposition - Frankrike 1999 VLE : Valeurs limites d Exposition à court terme - Frankrike 1999 GWBB : Grenswaarde beroepsmatige blootstelling - Belgia 2002 GWK : Grenswaarde kortstondige blootstelling - Belgia 2002 EF : Rettledende grenseverdier for eksponering i arbeidet - direktiv 2000/39/EF GJENNOMSNITTSVERDIER : Norway 2003 Kronisk toksisitet: K : Liste over karsinogene stoffer og prosesser Nederland 2004 Full tekst for eventuelle R-utsagn det henvises til under punkt 2: R36 : Irriterer øynene R36/37 : Irriterende for øyne og åndedrett R50/53 : Svært giftig for vannlevende organismer. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Utskriftsdato : /8

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKSEAM SA FLASHING 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn : QUICKSEAM

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Maler Akryl

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Maler Akryl HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

Informasjonsblad om produktsikkerhet. : EPS Heat Shrinkable Polymeric Products

Informasjonsblad om produktsikkerhet. : EPS Heat Shrinkable Polymeric Products Informasjonsblad om produktsikkerhet I henhold til kravene i Artikkel 32 i Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. : Qlima Extra

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. : Qlima Extra HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER TILBEREDELSE OG FIRMAET 2. MULIGE FARER 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER TILBEREDELSE OG FIRMAET 2. MULIGE FARER 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING EF-sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Produktbetegnelse BAUER-KOMPRESSOROLJE Bestillingsnummer: N19745 Bruksområde Kompressorolje Identifikasjon av firmaet BAUER KOMPRESSOREN

Detaljer

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464 Sida 1 av 6 Sikkerhetsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Produktnavn : MOTOR STARTER Utarbeidet dato : 09.09.11 Version : 1.0 Ref.nr.: BDS000031_11_20110909 Erstatter: AB15100 This is a translation

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien 82

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer