HMS-DATABLAD ALIPHATIC POLYAMIDE BASED ADHESIVES,RAY/3143E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD ALIPHATIC POLYAMIDE BASED ADHESIVES,RAY/3143E"

Transkript

1 HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen ALIPHATIC POLYAMIDE BASED ADHESIVES,RAY/3143E 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Synonymer: DWTC-lim, RBK-MTS, S1017, S1048, S1132, S1245, S1282, S1283, SARS, TSAS, /42, /86, RAYBLOCK 85-lim, RAYBLOCK 105-lim CAS-nr. : I.A. Referanse : RAY/3143E revisjon 3 EF-indeks-nr. : I.A. NFPA-kode : I.F. EINECS-nr. : I.A. Molekylvekt : I.A. RTECS-nr. : I.A. Formel : I.A. 1.2 Bruk av stoff eller preparat: Tape Lim 1.3 Firma-/foretaksidentifisering: TYCO Electronics Cheney Manor Industrial Estate SN2 2QE Swindon, United Kingdom Tlf.: : Faks: Telefonnummer i nødsfall: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (B.I.G.) Technische Schoolstraat 43A, B-2440 Geel 2. Opplysninger om kjemisk sammensetning Polyamidbasert varmtsmeltende lim for bruk sammen med Raychem varmekrympende polymeriske produkter Farlige ingredienser CAS-nr. EINECS-/ELINCS-nr. Kons. i % Faresymbol Risikoer (R-utsagn) aromatisk uretan akrylat - < 3 Xi 36 (1) 6,6'-di-tert-butyl-4,4'- thiodi-m-kresol 3. Viktigste faremomenter <0.5 Xi;N 36/37-50/53 (1) (1) For fullstendige R-utsagn: se punkt 16 - ingen fareklassifisering iht. direktivene 67/548/EØF og 1999/45/EF - Materialene kan avgi farlige dekomponerte produkter hvis overopphetet eller brent (se avsnitt 10.3) 4. Førstehjelpstiltak 4.1 Kontakt med øyne: - Kontakt lege/sykehus hvis irritasjonen vedvarer - Hold øyelokk fra hverandre og skyll øynene med rent vann eller nøytral saltoppløsning i 15 minutter - Hvis smeltet materiale kommer i kontakt med øynene: skyll straks grundig med store mengder vann ikke forsøk å fjerne materiale som har festet seg til øynene Utskriftsdato : /1 Utarbeidet av : Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke Stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel E-post: MSDS opprettet : Oppdateringsdato : Referansenummer : BIG\29850NO Versjonnummer : 003 Årsak til oppdateringen : Direktiv 2001/58/EF

2 4.2 Kontakt med hud: - Ikke relevant for dette produktet - Hvis smeltet materiale kommer i kontakt med huden: skyll øyeblikkelig med kaldt vann i 15 minutter ikke forsøk å fjerne materiale som har festet seg til huden behandle som brannsår - Kontakt lege/sykehus 4.3 Etter inhalering: - Kontakt lege/sykehus hvis pasienten utvikler pustebesvær - Hvis utsatt for damp/røyk fra varmt materiale: ta med pasienten ut i frisk luft hold varm og i ro 4.4 Etter svelging: - Ikke relevant - Kontakt lege/sykehus hvis du føler deg uvel 5. Tiltak ved brannslukning 5.1 Egnede brannslukningsmedier: - Vannstråle - Polyvalent skum - ABC-pulver - Karbondioksid 5.2 Uegnede brannslukningsmedier: - Hel vannstråle er ikke effektiv som brannslukningsmiddel 5.3 Spesielle eksponeringsfarer: - Giftige dekomponerte produkter kan utvikle seg i brann (se avsnitt 10.3) 5.4 Instruksjoner: - Fortynn giftige gasser med vannsprut 5.5 Spesielt beskyttelsesutstyr for brannfolk: - Selvforsynt pusteapparat med full ansiktsmaske - Verneklær ved eksponering for kjemikalier 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlig beskyttelse/forholdsregler: se punkt 8.2/8.3/ Miljømessige forholdsregler: - Ikke relevant 6.3 Metoder for opprensing: - Hvis smelter: la væske stivne før den tas opp - Start opprensking kun hvis sølet er fullstendig avkjølt - Spill av fast stoff: skufle - Samle forsiktig opp alt spill/rester - Skrap opp og legg i beholder for deponering - Vask klær og utstyr etter bruk 7. Håndtering og oppbevaring 7.1 Håndtering: - Se Tyco Electronics anvisning for installasjon av produktet - Bruk personlig verneutstyr (se avsnitt 8.3) - Unngå overoppheting av limet når man installerer Raychem varmekrypeprodukter - Stopp oppvarming øyeblikkelig hvis limet bobler, forkuller eller viser andre tegn på degradering - Unngå inhalering av damp/røyk som kan ha utviklet seg og luft området godt før man fortsetter arbeidet - Unngå kontakt med smeltet materiale - Vask hendene etter håndtering av materialet - Ikke tøm avfall i avløpet Utskriftsdato : /2

3 7.2 Oppbevaring: - Oppbevares kjølig - Oppbevares tørt - Oppbevares på godt ventilert sted - Overhold lovfestede krav - Må ikke komme i nærheten av: varmekilder, oksiderende stoffer, syrer, baser Oppbevaringstemperatur : I.F. C Mengdebegrensning : I.F. kg Oppbevaringstid : I.F. dager Emballeringsmateriale : - egnet : ingen data tilgjengelig - må unngås : ingen data tilgjengelig 7.3 Spesifikk bruk: - Se informasjonen fra produsenten 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr 8.1 Grenseverdier for eksponering: 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-kresol TLV-TWA : 10 mg/m 3 ppm TLV-STEL : - mg/m 3 ppm TLV-Ceiling : mg/m 3 ppm OES-LTEL OES-STEL : : mg/m 3 mg/m ppm ppm MAK TRK : : mg/m 3 mg/m 3 ppm ppm MAC-TGG 8 t : 10 mg/m 3 MAC-TGG 15 min : mg/m 3 MAC-Ceiling : mg/m 3 VME-8 t : 10 mg/m 3 - ppm VLE-15 min : - mg/m 3 - ppm GWBB-8 t : 10 mg/m 3 - ppm GWK-15 min : - mg/m 3 - ppm Momentverdi : mg/m 3 ppm EF : mg/m 3 ppm EF-STEL : mg/m 3 ppm GJENNOMSNITTSVERDIER: mg/m 3 ppm Prøvemetoder: - 4,4'-Thiobis (6-tert-Butyl-m-Cresol), (total and resp. dust)osha CSI 8.2 Eksponeringskontroller: Eksponeringskontroller for arbeidsplasser: - Bruk generell og/eller lokalt avtrekk på arbeidsplassen når man installerer Raychem varmekrympeprodukter - Når man bruker gassbrennere på lukkede steder må man sørge for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft for å unngå oksygenmangel Miljømessige eksponeringskontroller: se punkt Personlig beskyttelse: åndedrettsvern: - Åndedrettsvern er ikke nødvendig under normale forhold - Hvis ventilasjonen ikke er tilstrekkelig til å kontrolere eksponering for damp/røyk som utvikles under installasjon, må man bruke egnet åndedrettsvern eller vern med tilførsel av luft Utskriftsdato : /3

4 8.3.2 håndbeskyttelse: - Varmebestandige hansker hvor det er fare for kontakt med varmt/smeltet materiale Egnede materialer: Ingen data tilgjengelig - Gjennombruddstid: I.F øyevern: - Sikkerhetsbrikker med ansiktsvisir, briller og/eller skjerm, avhengig av applikasjon hudbeskyttelse: - Vernetøy hvor det er fare for kontakt med varmt/smeltet materiale Egnede materialer: Ingen data tilgjengelig 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Generell informasjon: Utseende (ved 20 C) : Tape eller belegg på Raychem varmekrympeprodukter Lukt : Ingen tydelig lukt Farge : Variabel farge 9.2 Viktig helse-, sikkerhets- og miljøinformasjon: ph-verdi : I.F. Kokepunkt/kokeområde : I.F. C Flammepunkt : I.F. C Eksplosjonsgrenser : I.F. vol% ( C) Damptrykk (ved 20 C) : I.F. hpa Damptrykk (ved 50 C) : I.F. hpa Relativ tetthet (ved 20 C) : 0,92/1,0 Vannløselighet : Uløselig Løselig i : I.F. Relativ damptetthet : I.F. Viskositet : I.F. Pa.s Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) : I.F. Fordampningshastighet forhold til butylacetat : I.F. forhold til eter : I.F. 9.3 Annen informasjon: Smeltepunkt/smelteområde : 90/125 C Selvantennelsespunkt : I.F. C Metningskonsentrasjon : I.F. g/m Stabilitet og reaktivitet 10.1 Forhold som må unngås/reaksjonsevne: - Stabil under normale forhold - Unngå overoppheting av produkter under installasjon 10.2 Materialer som må unngås: - Må ikke komme i nærheten av: varmekilder, oksiderende stoffer, syrer, baser 10.3 Farlige nedbrytingsprodukter: - Termisk dekomponering er ikke signifikant når produktene brukes i samsvar med Tyco Electronics anvisning for installasjon av produktene - Ved høyere temperaturer, og hvis materialene brenner, kan det oppstå termisk dekomponering, inklusive, men ikke begrenset til: aldehyder, karbonmonoksid, karbondioksid, hydrokarboner og nitrøse sammensetninger Utskriftsdato : /4

5 11. Opplysninger om helsefare 11.1 Akutt toksisitet: LD50 oralt hos rotte : I.F. mg/kg LD50 dermalt hos rotte : I.F. mg/kg LD50 dermalt hos kanin : I.F. mg/kg LC50 inhalering hos rotte : I.F. mg/l/4 t LC50 inhalering hos rotte : I.F. ppm/4 t 11.2 Kronisk toksisitet: 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-kresol EF kars. kat. : ikke oppgitt EF muta. kat. : ikke oppgitt EF kars. kat. : ikke oppgitt Karsinogenisitet (TLV) : A4 Karsinogenisitet (MAC) : ikke oppgitt Karsinogenisitet (VME) : ikke oppgitt Karsinogenisitet (GWBB) : ikke oppgitt Karsinogenisitet (MAK) : ikke oppgitt Mutagenisitet (MAK) : ikke oppgitt Teratogenisitet (MAK) : ikke oppgitt ARCK-klassifisering : ikke oppgitt 11.3 Eksponeringsveier: inhalering av termisk dekomponerte produkter 11.4 Akutte virkninger/symptomer: - ETTER INNÅNDING - Overoppheting av lim under installsjon kan produsere damp/røyk som kan forårsake - irritasjon av luftveiene - Hoste - Kvalme - Svimmelhet - Hodepine - i fravær av ventilajson, mulig kvelning - ETTER HUDKONTAKT - Kontakt med varm/smeltet materiale kan forårsake brannsår - ETTER KONTAKT MED ØYNE - Overoppheting av lim under installsjon kan produsere damp/røyk som kan forårsake - Irritasjon av øyevevet - Lakrimasjon - Rødt øyevev - ETTER SVELGING - Ikke normal måte å bli eksponert på - Akutt oral toksitet forventes å være lav 11.5 Kroniske virkninger: - Ikke angitt i karsinogenisitetsklasse (IARC, EF, TLV, MAK) - Ikke angitt i mutagenisitetsklasse (EF, MAK) - Ikke klassifisert som reproduksjonstoksisk (EF) Utskriftsdato : /5

6 12. Opplysninger om miljøfare 12.1 Miljøgiftighet: 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-kresol: - DK50 (96 t): 0,24/0,51 ppm (LEPOMIS MACROCHIRUS) - DK50 (96 t): 0,7 ppm (DAPHNIA MAGNA) - EC50 (96 t) : 126 mg/l (ALGAE) 12.2 Mobilitet: - Flyktige organiske forbindelser (VOC): I.F.% - Uløselig i vann Se punkt 9 angående andre fysiokjemiske egenskaper Persistens og nedbrytbarhet: - biologisk nedbrytbarhet BOD 5 : I.F. % ThOD - vann : - Ikke dirkete dedbrytbar i vann - - jordsmonn : T ½: I.F. dager 12.4 Potensial for bioakkumulering: - log P ow : I.F. - BCF : I.F Andre bivirkninger: - WGK : I.F. - Virkning på ozonlaget : Ikke farlig for ozonlaget (1999/45/EF) - Drivhuseffekt : ingen data tilgjengelig - Virkning på avløpsvannrenhet : ingen data tilgjengelig 13. Fjerning av avfall 13.1 Bestemmelser vedrørende avfallshåndtering: - Bestemmelser om avfallsmateriale (75/442/EØF, Rådsvedtak 2001/118/EF, EFT L47 av 16/2/2001): (avfall som ikke er spesifisert på annen måte) 13.2 Avhendingsmetoder: - Deponer eller brenn i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter - Ta med til autorisert forbrenningsovn med etterbrenner og røykgassutskiller 13.3 Emballasje/beholder: - Ingen data tilgjengelig Utskriftsdato : /6

7 14. Opplysninger om transport 14.1 Klassifisering av stoffet i henhold til FNs anbefalinger FN-nummer : KLASSE : - UNDERRISIKOER : KORREKT FORSENDELSESNAVN : 14.2 ADR (transport på vei) KLASSIFISERINGSKODE : FAREMERKING TANKER : FAREMERKING PAKKER : 14.3 RID (transport med tog) KLASSIFISERINGSKODE : FAREMERKING TANKER : FAREMERKING PAKKER : 14.4 ADNR (transport på innenlandske vannveier) KLASSIFISERINGSKODE : FAREMERKING TANKER : FAREMERKING PAKKER : 14.5 IMDG (maritim transport) UNDERRISIKOER : MFAG : EMS : HAVFORURENSENDE : 14.6 ICAO (lufttransport) UNDERRISIKOER : EMBALLERINGSINSTRUKSJONER FOR PASSASJERFLY : EMBALLERINGSINSTRUKSJONER FOR FRAKTFLY : 14.7 Spesielle forholdsregler i forbindelse med transport : ikke begrenset for noen type internasjonal transport 15. Opplysninger om lover og forskrifter Dette preparatet, selv om det er klassifisert som farlig i samsvar med direktiv 1999/45/EF, krever ikke merking på grunn av måten det er tilgjengelig i markedet på (1999/45/EF, Article 12, (2)) IKKE AKTUELT Utskriftsdato : /7

8 16. Annen informasjon Brukere informeres om at de kan ha tilleggsplikter i henhold til andre nasjonale og lokale lover. Brukere anbefales å forsikre seg om at denne informasjonen gjøres kjent for alle ansatte, agenter og kontraktører som håndterer dette produktet. Brukere av produkter fra Tyco Electronics skal utføre sin egen evaluering for å bestemme egnetheten av et slikt produkt til et bestemt formål, og å etablere sikker håndterings- og installasjonsrutiner. Distributører av dette produktet skal gi videre dette dokumentet, eller informasjonen i dette, til alle som kjøper dette produktet. Tyco Electronics gir ingen garantier for nøyaktigheten og fullstendigheten til denne informasjonen, og fraksriver seg ansvar i forbindelse med bruk av det. Tyco Electronics sine forpliktelser er definert i Tyco Electronics sine standard vilkår og betingelser for slag av dette produktet. Ikke i noe tilfelle skal Tyco Electronics være ansvarlig for tilfeldige skader, indirekte skader eller følgeskader som skyldes salg, videresalg, bruk eller misbruk av dette produktet. I.A. = IKKE AKTUELT I.F. = IKKE FASTSATT (*) = INTERN KLASSIFISERING (NFPA) Eksponeringsgrenser: TLV : Threshold Limit Value - ACGIH USA 2004 OES : Occupational Exposure Standards - Storbritannia 2003 MEL : Maximum Exposure Limits - Storbritannia 2003 MAK : Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen Tyskland 2002 TRK : Technische Richtkonzentrationen Tyskland 2002 MAC : Maximale aanvaarde concentratie - Nederland 2004 VME : Valeurs limites de Moyenne d Exposition - Frankrike 1999 VLE : Valeurs limites d Exposition à court terme - Frankrike 1999 GWBB : Grenswaarde beroepsmatige blootstelling - Belgia 2002 GWK : Grenswaarde kortstondige blootstelling - Belgia 2002 EF : Rettledende grenseverdier for eksponering i arbeidet - direktiv 2000/39/EF GJENNOMSNITTSVERDIER : Norway 2003 Kronisk toksisitet: K : Liste over karsinogene stoffer og prosesser Nederland 2004 Full tekst for eventuelle R-utsagn det henvises til under punkt 2: R36 : Irriterer øynene R36/37 : Irriterende for øyne og åndedrett R50/53 : Svært giftig for vannlevende organismer. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Utskriftsdato : /8

HMS-DATABLAD. Soudal Fix All

HMS-DATABLAD. Soudal Fix All HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Fix All 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: - Ikke relevant 1.2 Bruk

Detaljer

HMS-DATABLAD. Soudal Acryrub

HMS-DATABLAD. Soudal Acryrub HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Acryrub 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Produktnavn: Soudal Acryrub

Detaljer

HMS-DATABLAD U-JOINT & GIMBAL BEARING LUBRICANT

HMS-DATABLAD U-JOINT & GIMBAL BEARING LUBRICANT HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen U-JOINT & GIMBAL BEARING LUBRICANT 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Synonymer:

Detaljer

HMS-DATABLAD. Soudaseal 215LM

HMS-DATABLAD. Soudaseal 215LM HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudaseal 215LM 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Produktnavn: Soudaseal

Detaljer

HMS-DATABLAD. Soudaseal High Tack

HMS-DATABLAD. Soudaseal High Tack HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudaseal High Tack 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Produktnavn: Soudaseal

Detaljer

HMS-DATABLAD PWC-OIL

HMS-DATABLAD PWC-OIL HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen PWC-OIL 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Synonymer : ingen CAS-nr. I.A.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD : S1301 M, PART A

SIKKERHETSDATABLAD : S1301 M, PART A SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II S1301 M, PART A 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoffet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Firesilicone B1 FR

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Firesilicone B1 FR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Firesilicone B1 FR 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn: Soudal

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Firecryl FR

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Firecryl FR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Soudal Firecryl FR 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKSEAM SA FLASHING 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn : QUICKSEAM

Detaljer

HMS-DATABLAD. Soudal Fix All Crystal

HMS-DATABLAD. Soudal Fix All Crystal HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Fix All Crystal 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Produktnavn:

Detaljer

HMS-DATABLAD. Soudal Fix All High Tack

HMS-DATABLAD. Soudal Fix All High Tack HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Fix All High Tack 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Produktnavn:

Detaljer

HMS DATABLAD. Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen FLAME RETARDANT ZERO HALOGEN HEAT-SHRINKABLE POLYMERIC PRODUCTS

HMS DATABLAD. Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen FLAME RETARDANT ZERO HALOGEN HEAT-SHRINKABLE POLYMERIC PRODUCTS HMS DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen FLAME RETARDANT ZERO HALOGEN HEAT-SHRINKABLE POLYMERIC PRODUCTS 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD RUBBERGARD EPDM SERIES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD RUBBERGARD EPDM SERIES HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen RUBBERGARD EPDM SERIES 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer: LS-FR;

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD ACRYLITOP PC-100

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD ACRYLITOP PC-100 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen ACRYLITOP PC-100 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer : Acrylic Coating

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD : S1401 PART A

SIKKERHETSDATABLAD : S1401 PART A SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II S1401 PART A 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoffet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD WATER-BLOCK S-20

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD WATER-BLOCK S-20 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen WATER-BLOCK S-20 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer : ingen CAS-nr.

Detaljer

POURABLE SEALER S-10 DEL B

POURABLE SEALER S-10 DEL B HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen POURABLE SEALER S-10 DEL B 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer : ingen

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD LAP SEALANT HS

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD LAP SEALANT HS HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen LAP SEALANT HS 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer : ingen CAS-nr.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Butyrub

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Butyrub HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Soudal Butyrub 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Glaskit TS

SIKKERHETSDATABLAD. Glaskit TS SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Glaskit TS 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoffet eller

Detaljer

HMS-DATABLAD. Soudal Spanplattelim

HMS-DATABLAD. Soudal Spanplattelim HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Spanplattelim 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Produktnavn: Soudal

Detaljer

Soudal Surface Activator

Soudal Surface Activator HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Surface Activator 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. #Soudal Primer 150#

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. #Soudal Primer 150# HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen #Soudal Primer 150# 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn: #Soudal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen KRYMPEPRODUKTER FOR MILJØ- OG KORROSJONSBESKYTTELSE

SIKKERHETSDATABLAD. Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen KRYMPEPRODUKTER FOR MILJØ- OG KORROSJONSBESKYTTELSE SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen KRYMPEPRODUKTER FOR MILJØ- OG KORROSJONSBESKYTTELSE 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. QUICKSEAM SPLICE TAPE (3" eller 6/7")

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. QUICKSEAM SPLICE TAPE (3 eller 6/7) HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKSEAM SPLICE TAPE (3" eller 6/7") 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer

Detaljer

HMS-DATABLAD. Soudal Butyrub

HMS-DATABLAD. Soudal Butyrub HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Butyrub 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Produktnavn: 0639 1.2

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKPRIME PLUS

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKPRIME PLUS HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKPRIME PLUS 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer: ingen CAS-nr.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SPLICE WASH SW-100

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SPLICE WASH SW-100 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen SPLICE WASH SW-100 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer : ingen CAS-nr.

Detaljer

HMS DATABLAD THERMOFIT HEAT-SHRINKABLE POLYMERIC PRODUCTS

HMS DATABLAD THERMOFIT HEAT-SHRINKABLE POLYMERIC PRODUCTS HMS DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen THERMOFIT HEAT-SHRINKABLE POLYMERIC PRODUCTS 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat:

Detaljer

Handelsnavn: Soudal Butyrub

Handelsnavn: Soudal Butyrub SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 16.03.2009 Handelsnavn: Soudal Butyrub Produkttype: Anvendelsesområde: PR-nr: FUGE- OG TETTEMASSER Tetningsstoff Nødtelefon1:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Maler Akryl

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Maler Akryl HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Silirub + S8000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Silirub + S8000 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Silirub + S8000 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn: Soudal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD : S1239 PRIMER PART A

SIKKERHETSDATABLAD : S1239 PRIMER PART A SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II S1239 PRIMER PART A 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudafill Light

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudafill Light HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD : S1401 PART B

SIKKERHETSDATABLAD : S1401 PART B SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II S1401 PART B 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoffet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudaband T80

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudaband T80 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Butyband

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Butyband HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD : S1239 PRIMER PART B

SIKKERHETSDATABLAD : S1239 PRIMER PART B SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II S1239 PRIMER PART B 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X phosphatase Buffer Utstyrnavn: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING ENZYME KIT Leverandør: Applied Biosystems,

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Acryrub

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Acryrub HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Timber Adhesive PRO30D

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Timber Adhesive PRO30D HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

MULTISOLVE. 1. Identifikasjon av kjemikaliet/ utarbeiding og selskapet. Konsentrasjon i

MULTISOLVE. 1. Identifikasjon av kjemikaliet/ utarbeiding og selskapet. Konsentrasjon i SIKKERHETS DATABLAD MULTISOLVE 1. Identifikasjon av kjemikaliet/ utarbeiding og selskapet 1.1 Identifisering av substanser eller utarbeidelse Synonymer: Ingen CAS Nr. N.A. EC index Nr. N.A. BFBft kode

Detaljer

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA X Godkjent for bruk O Godkjent for lab.bruk O Modifisert HANDELSNAVN SYNONYMER GRUPPENAVN PRODUKTTYPE O Utvikler giftig gass ved brann O Gass under trykk

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: WAX SPRAY GA06 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II : KRYMPEPRODUKTER FOR MILJØ- OG KORROSJONSBESKYTTELSE

SIKKERHETSDATABLAD. Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II : KRYMPEPRODUKTER FOR MILJØ- OG KORROSJONSBESKYTTELSE SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II KRYMPEPRODUKTER FOR MILJØ- OG KORROSJONSBESKYTTELSE 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes FUGGER NORGE AS HMS-DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 05/01/2012 Revidert utgave nr.: 2 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2.

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD BONDING ADHESIVE BA-2004

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD BONDING ADHESIVE BA-2004 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen BONDING ADHESIVE BA-2004 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer: ingen

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Montage PRO140

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Montage PRO140 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoffet

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 14/05/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: IC8-RTU 1.2. Relevante,

Detaljer

SSR ULTRA COOLANT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET:

SSR ULTRA COOLANT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET: SSR ULTRA COOLANT HMS-DATABLAD I henhold til EU-direktiv 93/112/EØF Produktnavn: SSR Ultra Coolant 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: SSR Ultra Coolant

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken Randaberg Norway T: F: Epost:

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken Randaberg Norway T: F: Epost: Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode 2408 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET 2K SYSTEM 20 VOC COMPLIANT FAST THINNERS Side 1 Utgitt: 11/12/2007 Revidert utgave nr.: 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET Produktnavn: Produktkode: Bruk/beskrivelse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i.h.t. 1907/2006/EC, artikkel 31

SIKKERHETSDATABLAD i.h.t. 1907/2006/EC, artikkel 31 Side: 1 av 5 1. Identifisering av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Cleanpelletz 1,8 kg Produsent DMS Europe B.V. Adresse IJburglaan 1448 1087 KG Amsterdam Nederland Distributør Linfo.Tec Gålarmora

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2003-03-12 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 60612 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Peran

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EØF - 2001/58/EF - Norge Topactive LA Kode 10689E Versjon 1 Utstedelsesdato 28 August 2005 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: FAST FINISH GB07 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Flexifoam All Season

SIKKERHETSDATABLAD. Flexifoam All Season SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Flexifoam All Season 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: CHAIN ACE AE21 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44(0)1823 276506 www.autoday.com

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Mir-O-Bond

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Mir-O-Bond HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II Mir-O-Bond 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge Revisjonsdato: 30.08.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 30.08.2007 Produsent, importør Land Internett E-post Nødtelefon ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET BARCOAT Side 1 Utgitt: 11/12/2007 Revidert utgave nr.: 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET Produktnavn: Produktkode: Selskapets navn: BARCOAT BAR/1 U-Pol Products

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET 20 SLOW PANEL WIPE Side 1 Utgitt: 05/12/2007 Revidert utgave nr.: 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET Produktnavn: Produktkode: Bruk/beskrivelse av produktet: Selskapets

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 P-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Smøremiddel Emballasjestørrelse: 0.5 l - 5 l Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Detaljer

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 659292-A 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Engineering Repair Compound Produktkode: 659292 Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2004-12-08 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 60598 Bruksområde : Epoksylim og sparkelprodukt. Forhandler

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

HMS-DATABLAD KEMECTANT EB3. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD KEMECTANT EB3. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/02/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: LK-EB3 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET RAPTOR LINER Side 1 Utgitt: 12/12/2007 Revidert utgave nr.: 4 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET Produktnavn: Synonymer: Bruk/beskrivelse av produktet: Selskapets

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Superbeskytter til vegg- og gulvfuger

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Superbeskytter til vegg- og gulvfuger 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Anvendelsesområde Identifikasjon for selskap/virksomhet Produsent HG International b.v. Adresse

Detaljer

HMS Datablad Utarbeidet: 2005-10-24

HMS Datablad Utarbeidet: 2005-10-24 Side 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Art nr: 11414571 (Produsent) 040K368143000 (Leverandør) Varetype: Spray Leverandør: Møller Undall AS PB 3634, 3007 Drammen Telefon: 32 20 23

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. #Silicone U#

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. #Silicone U# HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II #Silicone U# 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 E-postadresse

Detaljer

3. Sammensetning og opplysninger om ingredienser

3. Sammensetning og opplysninger om ingredienser Sikkerhetsdatablad 1. Produktog foretaksinformasjon 1.1 Kjemikaliets identifikasjonsopplysninger 1.1.1 Handelsnavn Nordblast rengjørings og blåsesoda NaHCO3 natriumbikarbonat 1.1.2 IDkode NABICACOAR, NB

Detaljer

Epoxy OH / Herder Internt nr.: 7075H Sist forandret: 20-08-00

Epoxy OH / Herder Internt nr.: 7075H Sist forandret: 20-08-00 HMS-Datablad Produkt: Epoxy OH/Herder Epoxy OH / Herder Internt nr.: 7075H Sist forandret: 20-08-00 1. INDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Epoxy OH / Herder Produkttype Herder

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EEC, korrigert ved 2001/58/EF - Norge Aquanta XTR Kode 111099E Versjon 1 Utgitt dato 18 Januar 2007 1. Identifikasjon av kjemikaliet og

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/10/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: ELECTRICAL CONTACT CLEANER / DEOXIDISER GA10 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: SODIUM ACETATE Solution Utstyrnavn: SOLiD(TM) MATE-PAIRED SEQUENCING BUFFER KIT Leverandør: Applied

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer