HMS-DATABLAD ALIPHATIC POLYAMIDE BASED ADHESIVES,RAY/3143E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD ALIPHATIC POLYAMIDE BASED ADHESIVES,RAY/3143E"

Transkript

1 HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen ALIPHATIC POLYAMIDE BASED ADHESIVES,RAY/3143E 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Synonymer: DWTC-lim, RBK-MTS, S1017, S1048, S1132, S1245, S1282, S1283, SARS, TSAS, /42, /86, RAYBLOCK 85-lim, RAYBLOCK 105-lim CAS-nr. : I.A. Referanse : RAY/3143E revisjon 3 EF-indeks-nr. : I.A. NFPA-kode : I.F. EINECS-nr. : I.A. Molekylvekt : I.A. RTECS-nr. : I.A. Formel : I.A. 1.2 Bruk av stoff eller preparat: Tape Lim 1.3 Firma-/foretaksidentifisering: TYCO Electronics Cheney Manor Industrial Estate SN2 2QE Swindon, United Kingdom Tlf.: : Faks: Telefonnummer i nødsfall: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (B.I.G.) Technische Schoolstraat 43A, B-2440 Geel 2. Opplysninger om kjemisk sammensetning Polyamidbasert varmtsmeltende lim for bruk sammen med Raychem varmekrympende polymeriske produkter Farlige ingredienser CAS-nr. EINECS-/ELINCS-nr. Kons. i % Faresymbol Risikoer (R-utsagn) aromatisk uretan akrylat - < 3 Xi 36 (1) 6,6'-di-tert-butyl-4,4'- thiodi-m-kresol 3. Viktigste faremomenter <0.5 Xi;N 36/37-50/53 (1) (1) For fullstendige R-utsagn: se punkt 16 - ingen fareklassifisering iht. direktivene 67/548/EØF og 1999/45/EF - Materialene kan avgi farlige dekomponerte produkter hvis overopphetet eller brent (se avsnitt 10.3) 4. Førstehjelpstiltak 4.1 Kontakt med øyne: - Kontakt lege/sykehus hvis irritasjonen vedvarer - Hold øyelokk fra hverandre og skyll øynene med rent vann eller nøytral saltoppløsning i 15 minutter - Hvis smeltet materiale kommer i kontakt med øynene: skyll straks grundig med store mengder vann ikke forsøk å fjerne materiale som har festet seg til øynene Utskriftsdato : /1 Utarbeidet av : Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke Stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel E-post: MSDS opprettet : Oppdateringsdato : Referansenummer : BIG\29850NO Versjonnummer : 003 Årsak til oppdateringen : Direktiv 2001/58/EF

2 4.2 Kontakt med hud: - Ikke relevant for dette produktet - Hvis smeltet materiale kommer i kontakt med huden: skyll øyeblikkelig med kaldt vann i 15 minutter ikke forsøk å fjerne materiale som har festet seg til huden behandle som brannsår - Kontakt lege/sykehus 4.3 Etter inhalering: - Kontakt lege/sykehus hvis pasienten utvikler pustebesvær - Hvis utsatt for damp/røyk fra varmt materiale: ta med pasienten ut i frisk luft hold varm og i ro 4.4 Etter svelging: - Ikke relevant - Kontakt lege/sykehus hvis du føler deg uvel 5. Tiltak ved brannslukning 5.1 Egnede brannslukningsmedier: - Vannstråle - Polyvalent skum - ABC-pulver - Karbondioksid 5.2 Uegnede brannslukningsmedier: - Hel vannstråle er ikke effektiv som brannslukningsmiddel 5.3 Spesielle eksponeringsfarer: - Giftige dekomponerte produkter kan utvikle seg i brann (se avsnitt 10.3) 5.4 Instruksjoner: - Fortynn giftige gasser med vannsprut 5.5 Spesielt beskyttelsesutstyr for brannfolk: - Selvforsynt pusteapparat med full ansiktsmaske - Verneklær ved eksponering for kjemikalier 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlig beskyttelse/forholdsregler: se punkt 8.2/8.3/ Miljømessige forholdsregler: - Ikke relevant 6.3 Metoder for opprensing: - Hvis smelter: la væske stivne før den tas opp - Start opprensking kun hvis sølet er fullstendig avkjølt - Spill av fast stoff: skufle - Samle forsiktig opp alt spill/rester - Skrap opp og legg i beholder for deponering - Vask klær og utstyr etter bruk 7. Håndtering og oppbevaring 7.1 Håndtering: - Se Tyco Electronics anvisning for installasjon av produktet - Bruk personlig verneutstyr (se avsnitt 8.3) - Unngå overoppheting av limet når man installerer Raychem varmekrypeprodukter - Stopp oppvarming øyeblikkelig hvis limet bobler, forkuller eller viser andre tegn på degradering - Unngå inhalering av damp/røyk som kan ha utviklet seg og luft området godt før man fortsetter arbeidet - Unngå kontakt med smeltet materiale - Vask hendene etter håndtering av materialet - Ikke tøm avfall i avløpet Utskriftsdato : /2

3 7.2 Oppbevaring: - Oppbevares kjølig - Oppbevares tørt - Oppbevares på godt ventilert sted - Overhold lovfestede krav - Må ikke komme i nærheten av: varmekilder, oksiderende stoffer, syrer, baser Oppbevaringstemperatur : I.F. C Mengdebegrensning : I.F. kg Oppbevaringstid : I.F. dager Emballeringsmateriale : - egnet : ingen data tilgjengelig - må unngås : ingen data tilgjengelig 7.3 Spesifikk bruk: - Se informasjonen fra produsenten 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr 8.1 Grenseverdier for eksponering: 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-kresol TLV-TWA : 10 mg/m 3 ppm TLV-STEL : - mg/m 3 ppm TLV-Ceiling : mg/m 3 ppm OES-LTEL OES-STEL : : mg/m 3 mg/m ppm ppm MAK TRK : : mg/m 3 mg/m 3 ppm ppm MAC-TGG 8 t : 10 mg/m 3 MAC-TGG 15 min : mg/m 3 MAC-Ceiling : mg/m 3 VME-8 t : 10 mg/m 3 - ppm VLE-15 min : - mg/m 3 - ppm GWBB-8 t : 10 mg/m 3 - ppm GWK-15 min : - mg/m 3 - ppm Momentverdi : mg/m 3 ppm EF : mg/m 3 ppm EF-STEL : mg/m 3 ppm GJENNOMSNITTSVERDIER: mg/m 3 ppm Prøvemetoder: - 4,4'-Thiobis (6-tert-Butyl-m-Cresol), (total and resp. dust)osha CSI 8.2 Eksponeringskontroller: Eksponeringskontroller for arbeidsplasser: - Bruk generell og/eller lokalt avtrekk på arbeidsplassen når man installerer Raychem varmekrympeprodukter - Når man bruker gassbrennere på lukkede steder må man sørge for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft for å unngå oksygenmangel Miljømessige eksponeringskontroller: se punkt Personlig beskyttelse: åndedrettsvern: - Åndedrettsvern er ikke nødvendig under normale forhold - Hvis ventilasjonen ikke er tilstrekkelig til å kontrolere eksponering for damp/røyk som utvikles under installasjon, må man bruke egnet åndedrettsvern eller vern med tilførsel av luft Utskriftsdato : /3

4 8.3.2 håndbeskyttelse: - Varmebestandige hansker hvor det er fare for kontakt med varmt/smeltet materiale Egnede materialer: Ingen data tilgjengelig - Gjennombruddstid: I.F øyevern: - Sikkerhetsbrikker med ansiktsvisir, briller og/eller skjerm, avhengig av applikasjon hudbeskyttelse: - Vernetøy hvor det er fare for kontakt med varmt/smeltet materiale Egnede materialer: Ingen data tilgjengelig 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Generell informasjon: Utseende (ved 20 C) : Tape eller belegg på Raychem varmekrympeprodukter Lukt : Ingen tydelig lukt Farge : Variabel farge 9.2 Viktig helse-, sikkerhets- og miljøinformasjon: ph-verdi : I.F. Kokepunkt/kokeområde : I.F. C Flammepunkt : I.F. C Eksplosjonsgrenser : I.F. vol% ( C) Damptrykk (ved 20 C) : I.F. hpa Damptrykk (ved 50 C) : I.F. hpa Relativ tetthet (ved 20 C) : 0,92/1,0 Vannløselighet : Uløselig Løselig i : I.F. Relativ damptetthet : I.F. Viskositet : I.F. Pa.s Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) : I.F. Fordampningshastighet forhold til butylacetat : I.F. forhold til eter : I.F. 9.3 Annen informasjon: Smeltepunkt/smelteområde : 90/125 C Selvantennelsespunkt : I.F. C Metningskonsentrasjon : I.F. g/m Stabilitet og reaktivitet 10.1 Forhold som må unngås/reaksjonsevne: - Stabil under normale forhold - Unngå overoppheting av produkter under installasjon 10.2 Materialer som må unngås: - Må ikke komme i nærheten av: varmekilder, oksiderende stoffer, syrer, baser 10.3 Farlige nedbrytingsprodukter: - Termisk dekomponering er ikke signifikant når produktene brukes i samsvar med Tyco Electronics anvisning for installasjon av produktene - Ved høyere temperaturer, og hvis materialene brenner, kan det oppstå termisk dekomponering, inklusive, men ikke begrenset til: aldehyder, karbonmonoksid, karbondioksid, hydrokarboner og nitrøse sammensetninger Utskriftsdato : /4

5 11. Opplysninger om helsefare 11.1 Akutt toksisitet: LD50 oralt hos rotte : I.F. mg/kg LD50 dermalt hos rotte : I.F. mg/kg LD50 dermalt hos kanin : I.F. mg/kg LC50 inhalering hos rotte : I.F. mg/l/4 t LC50 inhalering hos rotte : I.F. ppm/4 t 11.2 Kronisk toksisitet: 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-kresol EF kars. kat. : ikke oppgitt EF muta. kat. : ikke oppgitt EF kars. kat. : ikke oppgitt Karsinogenisitet (TLV) : A4 Karsinogenisitet (MAC) : ikke oppgitt Karsinogenisitet (VME) : ikke oppgitt Karsinogenisitet (GWBB) : ikke oppgitt Karsinogenisitet (MAK) : ikke oppgitt Mutagenisitet (MAK) : ikke oppgitt Teratogenisitet (MAK) : ikke oppgitt ARCK-klassifisering : ikke oppgitt 11.3 Eksponeringsveier: inhalering av termisk dekomponerte produkter 11.4 Akutte virkninger/symptomer: - ETTER INNÅNDING - Overoppheting av lim under installsjon kan produsere damp/røyk som kan forårsake - irritasjon av luftveiene - Hoste - Kvalme - Svimmelhet - Hodepine - i fravær av ventilajson, mulig kvelning - ETTER HUDKONTAKT - Kontakt med varm/smeltet materiale kan forårsake brannsår - ETTER KONTAKT MED ØYNE - Overoppheting av lim under installsjon kan produsere damp/røyk som kan forårsake - Irritasjon av øyevevet - Lakrimasjon - Rødt øyevev - ETTER SVELGING - Ikke normal måte å bli eksponert på - Akutt oral toksitet forventes å være lav 11.5 Kroniske virkninger: - Ikke angitt i karsinogenisitetsklasse (IARC, EF, TLV, MAK) - Ikke angitt i mutagenisitetsklasse (EF, MAK) - Ikke klassifisert som reproduksjonstoksisk (EF) Utskriftsdato : /5

6 12. Opplysninger om miljøfare 12.1 Miljøgiftighet: 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-kresol: - DK50 (96 t): 0,24/0,51 ppm (LEPOMIS MACROCHIRUS) - DK50 (96 t): 0,7 ppm (DAPHNIA MAGNA) - EC50 (96 t) : 126 mg/l (ALGAE) 12.2 Mobilitet: - Flyktige organiske forbindelser (VOC): I.F.% - Uløselig i vann Se punkt 9 angående andre fysiokjemiske egenskaper Persistens og nedbrytbarhet: - biologisk nedbrytbarhet BOD 5 : I.F. % ThOD - vann : - Ikke dirkete dedbrytbar i vann - - jordsmonn : T ½: I.F. dager 12.4 Potensial for bioakkumulering: - log P ow : I.F. - BCF : I.F Andre bivirkninger: - WGK : I.F. - Virkning på ozonlaget : Ikke farlig for ozonlaget (1999/45/EF) - Drivhuseffekt : ingen data tilgjengelig - Virkning på avløpsvannrenhet : ingen data tilgjengelig 13. Fjerning av avfall 13.1 Bestemmelser vedrørende avfallshåndtering: - Bestemmelser om avfallsmateriale (75/442/EØF, Rådsvedtak 2001/118/EF, EFT L47 av 16/2/2001): (avfall som ikke er spesifisert på annen måte) 13.2 Avhendingsmetoder: - Deponer eller brenn i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter - Ta med til autorisert forbrenningsovn med etterbrenner og røykgassutskiller 13.3 Emballasje/beholder: - Ingen data tilgjengelig Utskriftsdato : /6

7 14. Opplysninger om transport 14.1 Klassifisering av stoffet i henhold til FNs anbefalinger FN-nummer : KLASSE : - UNDERRISIKOER : KORREKT FORSENDELSESNAVN : 14.2 ADR (transport på vei) KLASSIFISERINGSKODE : FAREMERKING TANKER : FAREMERKING PAKKER : 14.3 RID (transport med tog) KLASSIFISERINGSKODE : FAREMERKING TANKER : FAREMERKING PAKKER : 14.4 ADNR (transport på innenlandske vannveier) KLASSIFISERINGSKODE : FAREMERKING TANKER : FAREMERKING PAKKER : 14.5 IMDG (maritim transport) UNDERRISIKOER : MFAG : EMS : HAVFORURENSENDE : 14.6 ICAO (lufttransport) UNDERRISIKOER : EMBALLERINGSINSTRUKSJONER FOR PASSASJERFLY : EMBALLERINGSINSTRUKSJONER FOR FRAKTFLY : 14.7 Spesielle forholdsregler i forbindelse med transport : ikke begrenset for noen type internasjonal transport 15. Opplysninger om lover og forskrifter Dette preparatet, selv om det er klassifisert som farlig i samsvar med direktiv 1999/45/EF, krever ikke merking på grunn av måten det er tilgjengelig i markedet på (1999/45/EF, Article 12, (2)) IKKE AKTUELT Utskriftsdato : /7

8 16. Annen informasjon Brukere informeres om at de kan ha tilleggsplikter i henhold til andre nasjonale og lokale lover. Brukere anbefales å forsikre seg om at denne informasjonen gjøres kjent for alle ansatte, agenter og kontraktører som håndterer dette produktet. Brukere av produkter fra Tyco Electronics skal utføre sin egen evaluering for å bestemme egnetheten av et slikt produkt til et bestemt formål, og å etablere sikker håndterings- og installasjonsrutiner. Distributører av dette produktet skal gi videre dette dokumentet, eller informasjonen i dette, til alle som kjøper dette produktet. Tyco Electronics gir ingen garantier for nøyaktigheten og fullstendigheten til denne informasjonen, og fraksriver seg ansvar i forbindelse med bruk av det. Tyco Electronics sine forpliktelser er definert i Tyco Electronics sine standard vilkår og betingelser for slag av dette produktet. Ikke i noe tilfelle skal Tyco Electronics være ansvarlig for tilfeldige skader, indirekte skader eller følgeskader som skyldes salg, videresalg, bruk eller misbruk av dette produktet. I.A. = IKKE AKTUELT I.F. = IKKE FASTSATT (*) = INTERN KLASSIFISERING (NFPA) Eksponeringsgrenser: TLV : Threshold Limit Value - ACGIH USA 2004 OES : Occupational Exposure Standards - Storbritannia 2003 MEL : Maximum Exposure Limits - Storbritannia 2003 MAK : Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen Tyskland 2002 TRK : Technische Richtkonzentrationen Tyskland 2002 MAC : Maximale aanvaarde concentratie - Nederland 2004 VME : Valeurs limites de Moyenne d Exposition - Frankrike 1999 VLE : Valeurs limites d Exposition à court terme - Frankrike 1999 GWBB : Grenswaarde beroepsmatige blootstelling - Belgia 2002 GWK : Grenswaarde kortstondige blootstelling - Belgia 2002 EF : Rettledende grenseverdier for eksponering i arbeidet - direktiv 2000/39/EF GJENNOMSNITTSVERDIER : Norway 2003 Kronisk toksisitet: K : Liste over karsinogene stoffer og prosesser Nederland 2004 Full tekst for eventuelle R-utsagn det henvises til under punkt 2: R36 : Irriterer øynene R36/37 : Irriterende for øyne og åndedrett R50/53 : Svært giftig for vannlevende organismer. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Utskriftsdato : /8

HMS-DATABLAD. Soudal Fix All

HMS-DATABLAD. Soudal Fix All HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Fix All 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: - Ikke relevant 1.2 Bruk

Detaljer

HMS-DATABLAD. Soudal Acryrub

HMS-DATABLAD. Soudal Acryrub HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Acryrub 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Produktnavn: Soudal Acryrub

Detaljer

HMS-DATABLAD U-JOINT & GIMBAL BEARING LUBRICANT

HMS-DATABLAD U-JOINT & GIMBAL BEARING LUBRICANT HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen U-JOINT & GIMBAL BEARING LUBRICANT 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Synonymer:

Detaljer

HMS-DATABLAD. Soudaseal 215LM

HMS-DATABLAD. Soudaseal 215LM HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudaseal 215LM 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Produktnavn: Soudaseal

Detaljer

HMS-DATABLAD PWC-OIL

HMS-DATABLAD PWC-OIL HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen PWC-OIL 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Synonymer : ingen CAS-nr. I.A.

Detaljer

HMS-DATABLAD. Soudaseal High Tack

HMS-DATABLAD. Soudaseal High Tack HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudaseal High Tack 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Produktnavn: Soudaseal

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Firecryl FR

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Firecryl FR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Soudal Firecryl FR 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Firesilicone B1 FR

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Firesilicone B1 FR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Firesilicone B1 FR 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn: Soudal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD : S1301 M, PART A

SIKKERHETSDATABLAD : S1301 M, PART A SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II S1301 M, PART A 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoffet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKSEAM SA FLASHING 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn : QUICKSEAM

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD ACRYLITOP PC-100

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD ACRYLITOP PC-100 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen ACRYLITOP PC-100 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer : Acrylic Coating

Detaljer

HMS DATABLAD. Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen FLAME RETARDANT ZERO HALOGEN HEAT-SHRINKABLE POLYMERIC PRODUCTS

HMS DATABLAD. Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen FLAME RETARDANT ZERO HALOGEN HEAT-SHRINKABLE POLYMERIC PRODUCTS HMS DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen FLAME RETARDANT ZERO HALOGEN HEAT-SHRINKABLE POLYMERIC PRODUCTS 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD. Soudal Fix All Crystal

HMS-DATABLAD. Soudal Fix All Crystal HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Fix All Crystal 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Produktnavn:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD WATER-BLOCK S-20

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD WATER-BLOCK S-20 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen WATER-BLOCK S-20 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer : ingen CAS-nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD : S1401 PART A

SIKKERHETSDATABLAD : S1401 PART A SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II S1401 PART A 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoffet

Detaljer

POURABLE SEALER S-10 DEL B

POURABLE SEALER S-10 DEL B HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen POURABLE SEALER S-10 DEL B 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer : ingen

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD LAP SEALANT HS

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD LAP SEALANT HS HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen LAP SEALANT HS 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer : ingen CAS-nr.

Detaljer

HMS-DATABLAD. Soudal Spanplattelim

HMS-DATABLAD. Soudal Spanplattelim HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Spanplattelim 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Produktnavn: Soudal

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Butyrub

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Butyrub HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Soudal Butyrub 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn

Detaljer

Soudal Surface Activator

Soudal Surface Activator HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Surface Activator 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. #Soudal Primer 150#

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. #Soudal Primer 150# HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen #Soudal Primer 150# 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn: #Soudal

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. QUICKSEAM SPLICE TAPE (3" eller 6/7")

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. QUICKSEAM SPLICE TAPE (3 eller 6/7) HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKSEAM SPLICE TAPE (3" eller 6/7") 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Glaskit TS

SIKKERHETSDATABLAD. Glaskit TS SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Glaskit TS 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen KRYMPEPRODUKTER FOR MILJØ- OG KORROSJONSBESKYTTELSE

SIKKERHETSDATABLAD. Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen KRYMPEPRODUKTER FOR MILJØ- OG KORROSJONSBESKYTTELSE SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen KRYMPEPRODUKTER FOR MILJØ- OG KORROSJONSBESKYTTELSE 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn:

Detaljer

HMS-DATABLAD. Soudal Butyrub

HMS-DATABLAD. Soudal Butyrub HMS-DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Butyrub 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat: Produktnavn: 0639 1.2

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKPRIME PLUS

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKPRIME PLUS HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKPRIME PLUS 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer: ingen CAS-nr.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SPLICE WASH SW-100

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SPLICE WASH SW-100 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen SPLICE WASH SW-100 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Synonymer : ingen CAS-nr.

Detaljer

HMS DATABLAD THERMOFIT HEAT-SHRINKABLE POLYMERIC PRODUCTS

HMS DATABLAD THERMOFIT HEAT-SHRINKABLE POLYMERIC PRODUCTS HMS DATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen THERMOFIT HEAT-SHRINKABLE POLYMERIC PRODUCTS 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoff eller preparat:

Detaljer

Handelsnavn: Soudal Butyrub

Handelsnavn: Soudal Butyrub SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 16.03.2009 Handelsnavn: Soudal Butyrub Produkttype: Anvendelsesområde: PR-nr: FUGE- OG TETTEMASSER Tetningsstoff Nødtelefon1:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Maler Akryl

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Maler Akryl HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Silirub + S8000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Silirub + S8000 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Soudal Silirub + S8000 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn: Soudal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD : S1239 PRIMER PART A

SIKKERHETSDATABLAD : S1239 PRIMER PART A SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II S1239 PRIMER PART A 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD : S1401 PART B

SIKKERHETSDATABLAD : S1401 PART B SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II S1401 PART B 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoffet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudafill Light

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudafill Light HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Butyband

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Butyband HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudaband T80

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudaband T80 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD : S1239 PRIMER PART B

SIKKERHETSDATABLAD : S1239 PRIMER PART B SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II S1239 PRIMER PART B 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

MULTISOLVE. 1. Identifikasjon av kjemikaliet/ utarbeiding og selskapet. Konsentrasjon i

MULTISOLVE. 1. Identifikasjon av kjemikaliet/ utarbeiding og selskapet. Konsentrasjon i SIKKERHETS DATABLAD MULTISOLVE 1. Identifikasjon av kjemikaliet/ utarbeiding og selskapet 1.1 Identifisering av substanser eller utarbeidelse Synonymer: Ingen CAS Nr. N.A. EC index Nr. N.A. BFBft kode

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Timber Adhesive PRO30D

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Timber Adhesive PRO30D HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X phosphatase Buffer Utstyrnavn: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING ENZYME KIT Leverandør: Applied Biosystems,

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: WAX SPRAY GA06 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA X Godkjent for bruk O Godkjent for lab.bruk O Modifisert HANDELSNAVN SYNONYMER GRUPPENAVN PRODUKTTYPE O Utvikler giftig gass ved brann O Gass under trykk

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II : KRYMPEPRODUKTER FOR MILJØ- OG KORROSJONSBESKYTTELSE

SIKKERHETSDATABLAD. Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II : KRYMPEPRODUKTER FOR MILJØ- OG KORROSJONSBESKYTTELSE SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II KRYMPEPRODUKTER FOR MILJØ- OG KORROSJONSBESKYTTELSE 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes FUGGER NORGE AS HMS-DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 05/01/2012 Revidert utgave nr.: 2 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Flexifoam All Season

SIKKERHETSDATABLAD. Flexifoam All Season SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen Flexifoam All Season 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen:

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: FAST FINISH GB07 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

SSR ULTRA COOLANT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET:

SSR ULTRA COOLANT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET: SSR ULTRA COOLANT HMS-DATABLAD I henhold til EU-direktiv 93/112/EØF Produktnavn: SSR Ultra Coolant 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: SSR Ultra Coolant

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EØF - 2001/58/EF - Norge Topactive LA Kode 10689E Versjon 1 Utstedelsesdato 28 August 2005 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2003-03-12 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 60612 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Peran

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i.h.t. 1907/2006/EC, artikkel 31

SIKKERHETSDATABLAD i.h.t. 1907/2006/EC, artikkel 31 Side: 1 av 5 1. Identifisering av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Cleanpelletz 1,8 kg Produsent DMS Europe B.V. Adresse IJburglaan 1448 1087 KG Amsterdam Nederland Distributør Linfo.Tec Gålarmora

Detaljer

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET 2K SYSTEM 20 VOC COMPLIANT FAST THINNERS Side 1 Utgitt: 11/12/2007 Revidert utgave nr.: 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET Produktnavn: Produktkode: Bruk/beskrivelse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2004-12-08 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 60598 Bruksområde : Epoksylim og sparkelprodukt. Forhandler

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Superbeskytter til vegg- og gulvfuger

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Superbeskytter til vegg- og gulvfuger 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Anvendelsesområde Identifikasjon for selskap/virksomhet Produsent HG International b.v. Adresse

Detaljer

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET BARCOAT Side 1 Utgitt: 11/12/2007 Revidert utgave nr.: 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET Produktnavn: Produktkode: Selskapets navn: BARCOAT BAR/1 U-Pol Products

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 659292-A 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Engineering Repair Compound Produktkode: 659292 Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: CHAIN ACE AE21 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44(0)1823 276506 www.autoday.com

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 14/05/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: IC8-RTU 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET 20 SLOW PANEL WIPE Side 1 Utgitt: 05/12/2007 Revidert utgave nr.: 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET Produktnavn: Produktkode: Bruk/beskrivelse av produktet: Selskapets

Detaljer

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge Revisjonsdato: 30.08.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 30.08.2007 Produsent, importør Land Internett E-post Nødtelefon ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre

Detaljer

HMS Datablad Utarbeidet: 2005-10-24

HMS Datablad Utarbeidet: 2005-10-24 Side 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Art nr: 11414571 (Produsent) 040K368143000 (Leverandør) Varetype: Spray Leverandør: Møller Undall AS PB 3634, 3007 Drammen Telefon: 32 20 23

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET

HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET RAPTOR LINER Side 1 Utgitt: 12/12/2007 Revidert utgave nr.: 4 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET Produktnavn: Synonymer: Bruk/beskrivelse av produktet: Selskapets

Detaljer

HMS-DATABLAD KEMECTANT EB3. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD KEMECTANT EB3. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/02/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: LK-EB3 1.2. Relevante,

Detaljer

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 E-postadresse

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: ELECTRICAL CONTACT CLEANER / DEOXIDISER GA10 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1

Detaljer

Epoxy OH / Herder Internt nr.: 7075H Sist forandret: 20-08-00

Epoxy OH / Herder Internt nr.: 7075H Sist forandret: 20-08-00 HMS-Datablad Produkt: Epoxy OH/Herder Epoxy OH / Herder Internt nr.: 7075H Sist forandret: 20-08-00 1. INDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Epoxy OH / Herder Produkttype Herder

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EEC, korrigert ved 2001/58/EF - Norge Aquanta XTR Kode 111099E Versjon 1 Utgitt dato 18 Januar 2007 1. Identifikasjon av kjemikaliet og

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 P-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Smøremiddel Emballasjestørrelse: 0.5 l - 5 l Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: SODIUM ACETATE Solution Utstyrnavn: SOLiD(TM) MATE-PAIRED SEQUENCING BUFFER KIT Leverandør: Applied

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II Soudal Fix All Crystal 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

HMS-DATABLAD POLYESTER RESIN CONTAINING STYRENE

HMS-DATABLAD POLYESTER RESIN CONTAINING STYRENE Side: 1 Utarbeidelsesdato: 06/07/2009 Revisjonsdato: 13/02/2012 Revidert utgave nr.: 8 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad KIILTO M 1000 Side 1 av 5

Sikkerhetsdatablad KIILTO M 1000 Side 1 av 5 KIILTO M 1000 Side 1 av 5 1 NAVN PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Navnet på stoffet/preparatet: 1.1.1 Markedsført navn KIILTO M 1000 1.1.2 Produktkode T1002 1.2 Bruk av stoffet/preparatet:

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31 og vedlegg II 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Identifikasjon av

Detaljer

Dokumentnummer : 16-2843-7 Utarbeidet dato : 23.01.2002 Versjon : 1.00 Erstatter dato : --- Dokumentstatus : Utgitt Format : 5

Dokumentnummer : 16-2843-7 Utarbeidet dato : 23.01.2002 Versjon : 1.00 Erstatter dato : --- Dokumentstatus : Utgitt Format : 5 http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver?ppppppjrlu1bkuja6qxxvxdoh9j0i7xpyuqp6wb 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

HMS - DATABLAD. F&M Energy Cleaning 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD. F&M Energy Cleaning 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 13.03.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 13.03.2008 Produsent, importør Land Internett F&M Miljøkjemikalier as Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1 7869 Desmodur RFE

SIKKERHETSDATABLAD. 1 7869 Desmodur RFE SIKKERHETSDATABLAD UTARBEIDET AV: Ann Martens 1 7869 Desmodur RFE Revidert den 100604 Versjon 3 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn 1 7869 Desmodur RFE Produktkode 1 7869 Produsent

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer