SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE"

Transkript

1 RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets bruksområde Alkalisk rengjøringsmiddel. Leveres i 25 og 200 liter plastemballasje. Firmanavn RBI AS Besøksadresse Sorenskriver Bullsgt. 32 Postnr Poststed Ålesund Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr Utarbeidet av HMS-databladet er utarbeidet/ revidert av ApplySorco AS. Koppholen 6. Postboks 8040, N-4068 Stavanger. tlf webside: Nødtelefon Giftinformasjonen: Fareidentifikasjon Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Farebeskrivelse C; R34, R43 Skin Corr 1B; H314 Resp. Sens. 1; H317 Etsende. Kan gi allergi ved hudkontakt. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Vann CAS-nr.: vekt% EC-nr.: Alkohol C6-C12 etoksylat CAS-nr.: Xn; R22, R vekt% Dinatriummetasilikat CAS-nr.: C; R34 0,5-1,0 vekt% EC-nr.: R37 Dinatriumsilikat CAS-nr.: EC-nr.: Xi; R38, R % 3-Lauramidopropyl trimetyl ammonium klorid C12-C16 alkylbenzyl-dimethylammoniumklorid CAS-nr.: EC-nr.: CAS-nr.: EC-nr.: Xn; R22, R36, R % C, N; R21/22, R34, R % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må

2 RBI SAFE Side 2 av 6 oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Klassifisert som etsende grunne høy ph: ph 12,5. Inneholder flere komponenter som ikke er merkepliktige 4. Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Tilskadekomne bringes i sikkerhet, holdes varm og i ro. Ved bevisstløshet; sørg for åpne luftveier, løs opp stramme klær og legg pasienten i stabilt sideleie. Ved livløshet; gi kunstig åndedrett eller hjertekompresjon. Gi ikke drikke til pasient med nedsatt bevissthet. Vurder behov for lege. Sørg for frisk luft i tilfelle ubehag skulle oppstå. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med rikelig mengde vann. Tilsølte klær fjernes og vaskes før gjenbruk. Kontakt lege. Vær oppmerksom på allergiske reaksjoner i huden. Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege øyeblikkelig. Fortsett å skylle. Drikk et par glass vann eller melk. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig. 5. Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder for opprydding og rengjøring Vann, karbondioksyd, pulver, alkoholbestandig skum. Vannstråle. Produktet er ikke brannfarlig. I tilfelle brann utvikles irriterende røyk med innhold av potensielt farlige nedbrytningsprodukter. Bruk egnet åndedrettsvern og annet verneutstyr tilpasset den aktuelle brannsituasjon. Brannmannskaper skal bruke beskyttelsesklær. Bruk egnet verneutstyr ved fare for kontakt med hud og øyne, se punkt 8. Hold uvedkommende folk og dyr vekk fra det forurensede området og sørg for varsling av personer som kan påvirkes av utslippet. Unngå innånding av damper og aerosoler. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater. Unngå sprut og søl. Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Dem opp for videre spredning. I tilfelle utslipp til vann, sørg for størst mulig fortynning. Søl fjernes med absorberende eller mekaniske hjelpemidler. Mindre søl kan spyles bort med mye vann. Avfall disponeres som beskrevet i punkt 13. Farlig avfall. Innleveres til spesialmottak. 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Se bruksanvisning. Unngå innånding og kontakt med huden og øynene. Ikke røyk, spis eller drikk under arbeidet eller nær arbeidsstedet. Unngå innånding av damper og sprøytetåke. Gir glatte underlag. Unngå sprut og søl. Bruk personlig verneutstyr se pk 8 Oppbevares i tett lukket originalemballasje. Beskyttes mot frost, varme og direkte sollys. Anbefalt lagringstemperatur 0 til 30 C. Oppbevares utilgjengelig for barn.

3 RBI SAFE Side 3 av 6 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Vann CAS-nr.: EC-nr.: Alkohol C6-C12 etoksylat CAS-nr.: Dinatriummetasilikat CAS-nr.: EC-nr.: Dinatriumsilikat CAS-nr.: EC-nr.: Lauramidopropyl trimetyl ammonium klorid C12-C16 alkylbenzyl-dimethylammoniumklorid Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern CAS-nr.: EC-nr.: CAS-nr.: EC-nr.: Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Lukt Svak lukt av tensid og ammoniakk Farge Blek gul Løselighet i vann Løselig Relativ tetthet Verdi: 1,07 g/cm3 Smeltepunkt/smeltepunktintervall Verdi: 0 C Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 100 C ph (handelsvare) Verdi: 12,8 ph (bruksløsning) Verdi: 12,0 Kommentarer, ph (bruksløsning) (10 % i vann) 10. Stabilitet og reaktivitet Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet Ingen spesielle tiltak. Arbeidsplass og arbeidsmetoder utformes slik at langvarig kontakt med produktet kan unngås. Gode hygieniske rutiner er alltid viktig ved håndtering av kjemiske produkter. Gå ikke med tilsølte klær. Bruk verneutstyr tilpasset det arbeid som skal utføres. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket. Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Normalt ikke nødvendig. God almenventilasjon er tilstrekkelig. Ved fare for utvikling av støv/ damper/ aerosoler: Bruk åndedrettsvern med støvfilter P2 Bruk kjemikalieresistente hansker i samsvar med CE kategori 2 i henhold til NS-EN 374. Egnet hanskemateriale er:. Nitril. Neopren. Gjennomtrengningstid for hanskematerialet >8 timer, klasse 6. Engangshansker i polyetylen ved kortidskontakt. Bruk briller / ansiktsmaske i samsvar med Standard EN 166 ved arbeid som kan medføre fare for sprut. Øyedusj bør være tilgjengelig. Ved risiko for hudkontakt eller sprut skal egnede verneklær benyttes, som kjeledress med lange ermer og ben, gummistøvler, gummiforkle m.m. Gå ikke med klær som er gjennomtrukket av produktet. Tilsølte klær tas av og vaskes før ny bruk. Etter hudkontakt, vask med såpe og lunkent vann. Reagerer med: Produktet er sterkt basisk. Reagerer med syrer. Ingen farlige nedbrytningsprodukter ved normal bruk. Ved termisk nedbrytning og brann kan det dannes røyk, karbonmonoksyd og andre farlige nedbrytningsprodukter. Produktet er stabilt ved normal håndtering og oppbevaring.

4 RBI SAFE Side 4 av Toksikologisk informasjon Toksikologiske data fra komponenter Øvrige helsefareopplysninger Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Allergi 12. Miljøopplysninger Toksikologiske data fra komponenter Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Andre skadevirkninger / annen informasjon 13. Fjerning av kjemikalieavfall Produktet er alkalisk og kan derfor virke avfettende og irriterende ved kontakt med hud og slimhinner. Innånding av sprøytetåke kan irritere slimhinnene. Virker etsende. Langvarig kontakt forårsaker alvorlige vevskader. Kan gi allergi ved hudkontakt. Virker etsende. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. Svelging kan medføre irritasjon av slimhinner i munn og svelg, magesmerter, kvalme, brekninger og diare. Fare for varig øyeskade, dersom førstehjelpen ikke iverksettes straks. Kan gi allergi ved gjentatt og lanvarig eksponering ved hudkontakt Produktet kan påvirke ph i vannmiljøet med risiko for skadevirkninger for vannorganismer. Lett løselig i vann. Inngående råvarer klassifiseres som biologisk lett nedbrytbare i henhold til OECD-Guideline. Bioakkumulering er ikke sannsynlig. UTEN FOSFAT. Avfallskode EAL EAL: rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer, Norsas: 7133 Produktet er klassifisert som farlig Ja avfall Emballasjen er klassifisert som farlig Nei avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet 14. Transportinformasjon Proper Shipping Name Varenavn (nasjonalt) Farlig gods ADR Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass for spesialavfall. Corrosive alkaline liquid n.o.s. ETSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. Status: Ja UN-nr.: 1719 Farenr.: 80 Varenavn: ETSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. Farlig gods RID UN-nr.: 1719 Varenavn: ETSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. Farlig gods IMDG Status: Ja UN-nr.: 1719

5 RBI SAFE Side 5 av 6 Farlig gods ICAO/IATA EmS: F-A, S-B Varenavn: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. Status: Ja UN-nr.: 1719 Varenavn: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol Sammensetning på merkeetiketten EC-etikett R-setninger S-setninger Farepiktogrammer (CLP) Vann: vekt%, Alkohol C6-C12 etoksylat:1-5 vekt%, Dinatriummetasilikat:0,5-1,0 vekt%, Dinatriumsilikat:1-5 %, 3- Lauramidopropyl trimetyl ammonium klorid:1-2 %, C12-C16 alkylbenzyldimethyl-ammoniumklorid:1-2 % Nei R34 Etsende. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann. S- 36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. Signalord Fare Faresetninger H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Sikkerhetssetninger P260 Innånd ikke støv/røyk/gass/tåke/damp/spray. P264 Vask grundig etter bruk. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller i håret): Ta umiddelbart av alle tilsølte klær. Skyll/dusj huden med vann. P363 Vask tilsølte klær før de brukes på nytt. P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til et sted med frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Referanser (Lover/Forskrifter) HMS-databladet er utarbeidet/revidert etter 1 ATP til CLP. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr Administrative normer om forurensninger i arbeidsatmosfære. Forskrifter om helsefare-.brannfare-,eksplosjonsfare-,miljøfaremerking med veiledning. Norsk Stoffliste (SFT,Arbeidstilsynet,DSB,Petroleumstilsynet). Deklarasjonsnr

6 RBI SAFE Side 6 av Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Leverandørens anmerkninger Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad R21/22 Farlig ved hudkontakt og svelging. R22 Farlig ved svelging. R34 Etsende. R36 Irriterer øynene. R37 Irriterer luftveiene R38 Irriterer huden R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. Kvalitetssikret av ApplySørco AS etter 1 ATP til CLP. Utarbeidet/ revidert av SØRCO AS. Koppholen 6. Postboks 8040, 4068 Stavanger. tlf webside: RBI AS

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn SUPER KVIKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner Avløpsåpner Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.01.2009 Kjemikaliets navn Avløpsåpner Kjemisk navn Natriumhydroksid

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A BETASEAL X 2500 komponent A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BETASEAL X 2500 komponent A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.07.2003 Revisjon 07.08.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer