SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder Harpiks Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør Web Kontaktperson Expandet Screw Anchors A/S Svendebuen 2-6 DK-3230 Denmark Tel: Nødtelefonnummer Nødtelefon (Week days 08:00-15:30 Hrs) 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering Fysiske farer Flam. Liq. 3 - H226 Helsefarer Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Miljøfarer Ikke klassifisert. Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) Xi; R36. R10, R43 Mennesklig helse Damp kan irritere svelg/luftveier. Kan irritere øyne og hud. Kan forårsake overømfintlighet eller gi allergiske reaksjoner hos følsomme personer Merkingselementer Piktogram Signalord Faresetning Varsel 1/10

2 H226 Brannfarlig væske og damp. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. Advarselssetninger Inneholder Advarselssetninger, tillegg P261 Unngå innånding av damp/aerosoler. P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P370+P378 Ved brann: Bruk skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke som slokkemiddel. P501 Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. 2-HYDROXYPROPYL METHACRYLATE P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P233 Hold beholderen tett lukket. P264 Vask forurenset hud grundig etter bruk. P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig Andre farer 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Stoffblandinger QUARTZ SAND 20-50% CAS nummer: EC nummer: Klassifisering Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) Ikke klassifisert. - 2-HYDROKSYPROPYLMETAKRYLAT 5-10% CAS nummer: EC nummer: Klassifisering Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) R43 Xi;R36 VINYL TOLUENE 5-10% CAS nummer: EC nummer: REACH registrerings nummer: XXXX Klassifisering Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) Flam. Liq. 3 - H226 Xn;R20,R65. Xi;R36/37/38. R10. Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Asp. Tox. 1 - H304 2/10

3 TITANIUM DIOXIDE >0.5 <1.0% CAS nummer: EC nummer: REACH registrerings nummer: XXXX Klassifisering Ikke klassifisert. - Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt : FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) Flytt berørt person ut i frisk luft umiddelbart. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer. Svelging Gi aldri bevisstløse personer noe gjennom munnen. Ikke fremkall oppkast. Skyll munnen grundig med vann. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer. Hudkontakt Flytt berørt person vekk fra forurensningskilden. Fjern tilsølte klær. Vask huden grundig med såpe og vann. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer. Øyekontakt Skyll umiddelbart med mye vann. Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øynene vidt. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Søk lege om irritasjonen vedvarer etter vask. Vis dette Sikkerhetsdatabladet til det medisinske personellet De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Innånding Irritasjon i nese, svelg og luftveiene. Svelging Kan gi ubehag ved svelging. Hudkontakt Kan forårsake hudirritasjon/eksem. Øyekontakt Irritasjon av øynene og slimhinnene Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Anmerkninger for lege Ingen spesielle anbefalinger. Er man usikker, sørg for medisinsk tilsyn umiddelbart. 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Passende slokkemiddel Slokk med skum, karbondioksid eller pulver Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Spesielle farer Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt. Farlige forbrenningsprodukter Karbonoksider Råd til brannmannskaper Beskyttelsestiltak under brannslokking Unngå innånding av branngasser eller damper. Spesielt verneutstyr for brannmenn Bruk selvforsynt åndredrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige verneklær. 3/10

4 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Personlige forholdsregler Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Miljømessige forholdsregler Unngå utslipp til miljøet Metoder og materialer for oppsamling og rensing Metoder for opprensing Samle inn og plasser i passende avfallsbeholdere og lukk forsvarlig. For avfallshåndtering, se avsnitt Henvisning til andre avsnitt Referanse til andre avsnitt Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. For avfallshåndtering, se avsnitt 13. 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Forholdsregler ved bruk Må ikke brukes i trange rom uten god ventilasjon og/eller bruk av åndedrettsvern Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Forholdsregler ved lagring Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Holdes vekk fra oksiderende stoffer, varme og flammer. Lagringsklasse Lager for kjemiske produkter Særlig(e) sluttanvendelse(r) Spesiell(e) sluttbruker(e) De identifiserte bruksområdene for dette produktet er beskrevet i avsnitt : EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Tiltaks- og grenseverdier QUARTZ SAND Langtids eksponering (8-timer TWA): 0,3 mg/m3 totalstøv Langtids eksponering (8-timer TWA): 0,1 mg/m3 respirabelt støv K, K VINYL TOLUENE Langtids eksponering (8-timer TWA): AN 50 ppm 240 mg/m3 Korttids eksponeringsgrense (15-minutter): AN TITANIUM DIOXIDE Langtids eksponering (8-timer TWA): 5 mg/m3 K = Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. AN = Administrative normer. 4/10

5 VINYL TOLUENE (CAS: ) DNEL PNEC Industri - Innånding; Lang tid systemiske effekter: 37 mg/m3 Industri - Innånding; Lang tid lokale effekter: 37 mg/m3 REACH Dossieropplysningene - Ferskvann; mg/l - Sjøvann; mg/l - Periodevise utslipp; mg/l - STP; 1 mg/l - Sediment (Ferskvann); mg/kg - Sediment (Sjøvann); mg/kg - Jord; mg/kg REACH Dossieropplysningene TITANIUM DIOXIDE (CAS: ) DNEL PNEC Industri - Innånding; Lang tid systemiske effekter: 10 mg/m3 REACH Dossieropplysningene - Ferskvann; mg/l - Sjøvann; 1.0 mg/l - Periodevise utslipp; 0.61 mg/l - STP; 100 mg/l - Sediment (Ferskvann); 1000 mg/kg - Sediment (Sjøvann); 100 mg/kg - Jord; 100 mg/kg REACH Dossieropplysningene 8.2. Eksponeringskontroll Verneutstyr Egnet prosessregulering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper. Iaktta eventuelle tiltaks- og grenseverdier for produktet eller ingrediensene. Øye-/ansiktsbeskyttelse Følgende beskyttelse skal brukes: Kjemikaliebestandige vernebriller. Håndbeskyttelse Det anbefales at det brukes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelige hansker. Annen beskyttelse av hud og kropp Bruk egende verneklær for å beskytte mot enhver mulig hudkontakt. Hygienetiltak RØKING FORBUDT I ARBEIDSOMRÅDET! Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som har blitt tilsølt. Ta straks av alle klær som har blitt tilsølt. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Åndedrettsvern Ingen spesielle anbefalinger. Åndedrettsvern kan være nødvendig om overdreven luftforurensning oppstår. Miljømessig eksponeringsregulering Emballasjen skal holdes tett lukket når den ikke er i bruk. 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Væske 5/10

6 Farge Beige. Lukt Aromatisk. Luktterskel ph Ikke anvendelig. Smeltepunkt Begynnende kokepunkt og område >165 Flammepunkt 53 C Fordampningshastighet Fordampningsfaktor Brennbarhet (fast stoff, gass) Øverste/laveste antennelses- eller eksplosjonsgrense Annen brennbarhet Damptrykk 6 20 C Damptetthet Relativ tetthet 20 C Romvekt Ikke anvendelig. Oppløslighet(er) Uoppløselig i vann Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet > 60 S ISO2431 Ekspolsive egenskaper Det foreligger ingen informasjoner. Oksiderende egenskaper Fyller ikke kriteriene til klassifisering som oksiderende Andre opplysninger 6/10

7 10: STABILITIT OG REAKTIVITET Reaktivitet Følgende materialer kan reagere med produktet: Organiske peroksider/hydroperoksider Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil ved normal omgivelsestemperatur Mulighet for farlige reaksjoner Dekomponeres ikke, brukt og lagret som anbefalt Forhold som skal unngås Unngå overdreven varme i en langvarig tidsperiode Uforenlige materialer Materialer som bør unngås Organiske peroksider/hydroperoksider Farlige nedbrytingsprodukter Karbonoksider. 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt giftighet - innånding ATE innånding (damper mg/l) Sensibilisering av huden Sensibilisere. Innånding Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveiene. Symptomer etter overeksponering kan omfatte følgende: Hoste. Svelging Kan gi ubehag ved svelging. Hudkontakt Kan gi allergi ved hudkontakt. Kan forårsake irritasjon. Øyekontakt Irriterer øynene. Akutt og kroniske helsefare Irriterer øynene. Kan gi allergi ved hudkontakt. Opptaksvei Hud- og/eller øyekontakt. Medisinske symptomer Irritasjon av øynene og slimhinnene. Irritasjon i nese, svelg og luftveiene. Hudirritasjon. Medisinske vurderinger Hudlidelser og allergier. 7/10

8 Toksikologisk informasjon om ingrediensene 2-HYDROKSYPROPYLMETAKRYLAT Akutt giftighet - oralt Akutt giftighet oralt (LD50 mg/kg) 5,000 Art Rotte VINYL TOLUENE Akutt giftighet - oralt Akutt giftighet oralt (LD50 mg/kg) 2,255 Art Rotte Akutt giftighet - hud Akutt giftighet på hud (LD50 mg/kg) 5 Art Kanin Akutt giftighet - innånding ATE innånding (damper mg/l) 11.0 Kreftfremkallende IARC kreftfremkallende IARC gruppe 3 Ikke klassifiserbar med hensyn til kreftfremkalling hos menneske. 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Miljøforurensning Ikke ansett som miljøfarlig Giftighet Økologisk informasjon om ingrediensene VINYL TOLUENE Akutt giftighet - fisk LC50, 96 timer: 23.4 mg/l, Pimephales promelas (Ørekyte) Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumuleringsevne Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering. Fordelingskoeffisient Økologisk informasjon om ingrediensene VINYL TOLUENE Fordelingskoeffisient log Pow: Mobilitet i jord Mobilitet Ikke anvendelig. 8/10

9 12.5. Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vpvb Andre skadevirkninger Ikke anvendelig. 13: INSTRUKSER VED DEPONERING Avfallsbehandlingsmetoder Generell informasjon Bli kvitt avfallsprodukt eller brukte beholdere i tråd med lokale forskrifter Avfallsmetoder Bli kvitt avfallet gjennom en godkjent avfallsmottaker. 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER FN-nummer UN nr. (ICAO) FN-forsendelsesnavn Forsendelsesnavn (ADR/RID) Forsendelsesnavn (IMDG) Forsendelsesnavn (ICAO) Forsendelsesnavn (ADN) RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION Transportfareklasse(r) ADR/RID klasse Exempt C IMDG klasse Exempt. IMDG Code Clause IMDG tileggsfare ICAO klasse/inndeling 3 ICAO tilleggsfare Transport fareseddel Emballasjegruppe ICAO emballasjegruppe III Miljøfarer Miljøfarlig stoff/marin Forurensning Nei Særlige forsiktighetsregler ved bruk Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket 15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen. EU lovgivning Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (med endringer). Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (med endringer). Veiledning Workplace Exposure Limits EH40. 9/10

10 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført. 16: ANDRE OPPLYSNINGER Revisjonskommentarer NOTAT: Linjer innenfor margen indikerer vesentlige endringer fra forrige revisjon. Revisjonsdato 19/05/2014 Revisjon 1 SDS nummer Fullstendige risikosetninger R10 Brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R36 Irriterer øynene. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R65 Farlig: kan forårsake lungeskader ved svelging. R36 Irriterer øynene. Fullstendig faremerking H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. Forbehold om ansvar Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet. 10/10

SIKKERHETSDATABLAD INSULCAST RTVS 27 LV PT B

SIKKERHETSDATABLAD INSULCAST RTVS 27 LV PT B SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

Revisjonsdato: Revisjon: 3 Erstatter dato:

Revisjonsdato: Revisjon: 3 Erstatter dato: SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part B

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part B SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD INSULCAST RTVS Red Part A

SIKKERHETSDATABLAD INSULCAST RTVS Red Part A SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. REEVES WATER MIXABLE OIL COLOURS I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II, endret ved forordning (EF) nr.

SIKKERHETSDATABLAD. REEVES WATER MIXABLE OIL COLOURS I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II, endret ved forordning (EF) nr. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II, endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARON SOLID

SIKKERHETSDATABLAD BARON SOLID SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD INSULCURE 27 PT B

SIKKERHETSDATABLAD INSULCURE 27 PT B SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kilfrost ALV I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr.

SIKKERHETSDATABLAD Kilfrost ALV I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Surface Sanitiser Wipes / Antibakteriell Overflate våtserviett

SIKKERHETSDATABLAD. Surface Sanitiser Wipes / Antibakteriell Overflate våtserviett SIKKERHETSDATABLAD Surface Sanitiser Wipes / Antibakteriell Overflate våtserviett 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARON TERRASSEBEIS

SIKKERHETSDATABLAD BARON TERRASSEBEIS SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kilfrost K400 I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr.

SIKKERHETSDATABLAD Kilfrost K400 I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HIGH PERFORMANCE TYRE GEL

SIKKERHETSDATABLAD HIGH PERFORMANCE TYRE GEL Revisjonsdato: 19.12.2016 Revisjon: 1 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer HPTG500, HPTG500AU,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 52 BONES RAIN & STAIN PROOFER

SIKKERHETSDATABLAD 52 BONES RAIN & STAIN PROOFER SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD INSULCAST RTVS 8127 PT B

SIKKERHETSDATABLAD INSULCAST RTVS 8127 PT B SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRÄOLJA V

SIKKERHETSDATABLAD TRÄOLJA V SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-Stain

SIKKERHETSDATABLAD D-Stain SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 11071 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Multipurpose Cleaner Concentrate / Pro Value Universal

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Multipurpose Cleaner Concentrate / Pro Value Universal SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer Emballasjestørrelse 11189 2 x 5 lt 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARONESSE SPERREGRUNN

SIKKERHETSDATABLAD BARONESSE SPERREGRUNN SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ECOFORCE KITCHEN & CATERING CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD ECOFORCE KITCHEN & CATERING CLEANER SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11127 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator MPR 200 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Freshu

SIKKERHETSDATABLAD Freshu SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 11180-11181-11182-11184 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARLUBE MTF-94 MANUAL TRANSMISSION FLUID

SIKKERHETSDATABLAD CARLUBE MTF-94 MANUAL TRANSMISSION FLUID SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer Intern identifikasjon MTF941, MTF025 A 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DFense Blok Quick Patch Resin

SIKKERHETSDATABLAD DFense Blok Quick Patch Resin SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Natura reflection gulv polish

SIKKERHETSDATABLAD Natura reflection gulv polish SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 21039 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RUSTA ISOLERINGSGRUNN OG DEKKMALING

SIKKERHETSDATABLAD RUSTA ISOLERINGSGRUNN OG DEKKMALING SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HEADLIGHT RESTORER SEALANT

SIKKERHETSDATABLAD HEADLIGHT RESTORER SEALANT SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer THS125, POP001 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARONESSE GULV

SIKKERHETSDATABLAD BARONESSE GULV SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GFR Fluid Rubber Comp A

SIKKERHETSDATABLAD GFR Fluid Rubber Comp A SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer X0147 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: Hygicult E Katalognummer: 68012 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ECOFORCE WASHROOM CLEANER / Ecoforce DCS Våtrom

SIKKERHETSDATABLAD. ECOFORCE WASHROOM CLEANER / Ecoforce DCS Våtrom Endret 13/11/2015 SIKKERHETSDATABLAD ECOFORCE WASHROOM CLEANER / Ecoforce DCS Våtrom AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Cachan Fresh

SIKKERHETSDATABLAD Cachan Fresh SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produkt nr 11023 Emballasjestørrelse 2 x 5 litre containers, 6 x 500ml pump dispenser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Soundsafe 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tepperent

SIKKERHETSDATABLAD Tepperent SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 22048-22049 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SILITE SEALANT CLEAR.

SIKKERHETSDATABLAD SILITE SEALANT CLEAR. SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer X0107 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ECOFORCE MULTI-PURPOSE CLEANER / Ecoforce DCS Universal

SIKKERHETSDATABLAD. ECOFORCE MULTI-PURPOSE CLEANER / Ecoforce DCS Universal Endret 30/06/2016 Revisjon 4 Erstatter dato 30/06/2016 SIKKERHETSDATABLAD ECOFORCE MULTI-PURPOSE CLEANER / Ecoforce DCS Universal AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Beskrivelse Bedrift

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator YELLOW HAND CLEANSER Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator AMBERGREASE EXL Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal Smältlim 282 Universal Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Revisjonsdato: 03.03.2016 Revisjon: 11 Erstatter dato: 26.02.2016

Revisjonsdato: 03.03.2016 Revisjon: 11 Erstatter dato: 26.02.2016 SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IRATHANE 2855 B70/B80 - B88

SIKKERHETSDATABLAD IRATHANE 2855 B70/B80 - B88 SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 2855 B70 & B80/ 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARCOOLANT BS6580 ART

SIKKERHETSDATABLAD CARCOOLANT BS6580 ART SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 12384 Synonymer; handelsnavn CARCOOLANT BS6580 ART 1.2. Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Cementitious Coating

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret:

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40700047, 40700048, 40700049, 40700038, 40700039, 40700040, 40700041 CAS-nummer: 1344-28-1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ASSA LÅSSPRAY I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr.

SIKKERHETSDATABLAD ASSA LÅSSPRAY I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PRF 101 Cold Spray

SIKKERHETSDATABLAD PRF 101 Cold Spray PRF 101 Cold Spray Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PRF 101 Cold Spray Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SIKKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LAUNDRY FRESH

SIKKERHETSDATABLAD LAUNDRY FRESH Endret 30/06/2016 Revisjon 5 Erstatter dato 30/06/2016 SIKKERHETSDATABLAD LAUNDRY FRESH AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator AMBERGREASE FG3 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE PAINT PRO RENOVATE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PRIMER S 2

SIKKERHETSDATABLAD PRIMER S 2 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WB S COMPONENT B

SIKKERHETSDATABLAD WB S COMPONENT B SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Deb Lime Wash

SIKKERHETSDATABLAD Deb Lime Wash SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer LIM2LT,LIM4LTR,LIM4LTRPC,LIM2LTPC,LIM4LTRRS,LIM2LTRS,LIM10MLUK,LIM2LTEE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MAZEL Release Agent

SIKKERHETSDATABLAD MAZEL Release Agent SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer REACH registrerings nummer X0155A 01-2119486136-34-XXXX 1.2. Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Stokolan sensitive

SIKKERHETSDATABLAD Stokolan sensitive SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 99037944,99037945,99037946,99037947,99037948,99042895,99037949,99037950

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRIPLE T 10W-40 UHPD E4

SIKKERHETSDATABLAD TRIPLE T 10W-40 UHPD E4 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer KAE020, KAE050, KAE199 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830. Monosil Monosil 501

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830. Monosil Monosil 501 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Monosil Monosil 501 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Monosil Monosil 501 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WET WIPES CLEANAP

SIKKERHETSDATABLAD WET WIPES CLEANAP WET WIPES CLEANAP Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD WET WIPES CLEANAP SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WEARGUARD FINE LOAD HARDENER

SIKKERHETSDATABLAD WEARGUARD FINE LOAD HARDENER SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 11470H 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE Utstedt: 2. mars 2016 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ITW Engineered Polymers ApS Products

SIKKERHETSDATABLAD ITW Engineered Polymers ApS Products SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Synonymer; handelsnavn Densit Binder, FlexBinder, JointCast Binder,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EPOCAST 36, Basis Mass

SIKKERHETSDATABLAD EPOCAST 36, Basis Mass SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 10016/10026/10036 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD XP1 EPOXY PUTTY BASE

SIKKERHETSDATABLAD XP1 EPOXY PUTTY BASE Endret 11/01/2013 Revisjon 3 Erstatter dato 16/05/2005 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 I henhold til direktiv 2001/58/EF PUNKT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe.

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe. Lano Flytende Håndsåpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Lano Flytende Håndsåpe Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/8 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1/8 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot 1/8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 40100039 1 kg 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Estesol Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD Estesol Hair and Body SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer HAB2LT,HAB4LTR,HAB1LSFX,HAB10MLUK,HAB1LEE,HABPAL,HAB5LB,HAB1000LSC,HA

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRA QUARTZ CRYSTAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRA QUARTZ CRYSTAL SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 13550 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Monodex Smooth AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Beskrivelse Bedrift Adresse Web Telefon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX A 55

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX A 55 Endret 12/05/2014 Revisjon 7 Erstatter dato 27/09/2013 SIKKERHETSDATABLAD ARDEX A 55 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn ARDEX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kahrs Woodfiller

SIKKERHETSDATABLAD Kahrs Woodfiller Kahrs Woodfiller Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Kahrs Woodfiller Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE Endret 10/02/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX AF 900

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX AF 900 Endret 13/12/2011 Revisjon 9 Erstatter dato 21/11/2011 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 70168

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: 1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 07-04-2014 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Akrylfuge Produktkode:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kilfrost Cooltrans CT I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr.

SIKKERHETSDATABLAD Kilfrost Cooltrans CT I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Endret 24.04.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM AQUA WAX

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM AQUA WAX AUTOGLYM AQUA WAX Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM AQUA WAX SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DFense Blok Quick Patch Hardener

SIKKERHETSDATABLAD DFense Blok Quick Patch Hardener SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DOWCAL 200

SIKKERHETSDATABLAD DOWCAL 200 SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 13032 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fermacell Finsparkel

SIKKERHETSDATABLAD Fermacell Finsparkel Fermacell Finsparkel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fermacell Finsparkel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Markis/kapellimpregnering. Erstatter dato: Revisjonsdato:

Sikkerhetsdatablad. Markis/kapellimpregnering. Erstatter dato: Revisjonsdato: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Synonymer: Markise/Kapell impregnering/imprægnering, Markiisi/Kuomukylläste Vare nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MA310 ACTIVATOR

SIKKERHETSDATABLAD MA310 ACTIVATOR SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer Anmerkninger om REACH registrering Z0008 CAS 80-62-6: 01-2119452498-28-XXXX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR PAPER MACHINE OIL 150

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR PAPER MACHINE OIL 150 Endret 16.09.2014 Revisjon 01 1 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFETSTOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPETFORETAKET 1. 1. Produktidentifikator Produktnavn REACH Registreringsnoter Stoffer som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Savona D2

SIKKERHETSDATABLAD Savona D2 SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 11001-11081 Emballasjestørrelse 2 x 5 litre containers,1 x 200ltr

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SILICONE GREASE Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ecoforce Toalett

SIKKERHETSDATABLAD Ecoforce Toalett SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer Emballasjestørrelse 11154-11155 2 x 5 litre containers / 12 x 750ml

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kritt Blå

SIKKERHETSDATABLAD Kritt Blå Kritt Blå Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Kritt Blå AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 04.01.2011 Revisjonsdato 10.05.2012 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot SIKKERHETSDATABLAD MECELLOSE (Modified Grade: HiEND-Grade) I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer