SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder Harpiks Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør Web Kontaktperson Expandet Screw Anchors A/S Svendebuen 2-6 DK-3230 Denmark Tel: Nødtelefonnummer Nødtelefon (Week days 08:00-15:30 Hrs) 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering Fysiske farer Flam. Liq. 3 - H226 Helsefarer Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Miljøfarer Ikke klassifisert. Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) Xi; R36. R10, R43 Mennesklig helse Damp kan irritere svelg/luftveier. Kan irritere øyne og hud. Kan forårsake overømfintlighet eller gi allergiske reaksjoner hos følsomme personer Merkingselementer Piktogram Signalord Faresetning Varsel 1/10

2 H226 Brannfarlig væske og damp. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. Advarselssetninger Inneholder Advarselssetninger, tillegg P261 Unngå innånding av damp/aerosoler. P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P370+P378 Ved brann: Bruk skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke som slokkemiddel. P501 Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. 2-HYDROXYPROPYL METHACRYLATE P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P233 Hold beholderen tett lukket. P264 Vask forurenset hud grundig etter bruk. P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig Andre farer 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Stoffblandinger QUARTZ SAND 20-50% CAS nummer: EC nummer: Klassifisering Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) Ikke klassifisert. - 2-HYDROKSYPROPYLMETAKRYLAT 5-10% CAS nummer: EC nummer: Klassifisering Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) R43 Xi;R36 VINYL TOLUENE 5-10% CAS nummer: EC nummer: REACH registrerings nummer: XXXX Klassifisering Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) Flam. Liq. 3 - H226 Xn;R20,R65. Xi;R36/37/38. R10. Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Asp. Tox. 1 - H304 2/10

3 TITANIUM DIOXIDE >0.5 <1.0% CAS nummer: EC nummer: REACH registrerings nummer: XXXX Klassifisering Ikke klassifisert. - Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt : FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) Flytt berørt person ut i frisk luft umiddelbart. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer. Svelging Gi aldri bevisstløse personer noe gjennom munnen. Ikke fremkall oppkast. Skyll munnen grundig med vann. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer. Hudkontakt Flytt berørt person vekk fra forurensningskilden. Fjern tilsølte klær. Vask huden grundig med såpe og vann. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer. Øyekontakt Skyll umiddelbart med mye vann. Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øynene vidt. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Søk lege om irritasjonen vedvarer etter vask. Vis dette Sikkerhetsdatabladet til det medisinske personellet De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Innånding Irritasjon i nese, svelg og luftveiene. Svelging Kan gi ubehag ved svelging. Hudkontakt Kan forårsake hudirritasjon/eksem. Øyekontakt Irritasjon av øynene og slimhinnene Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Anmerkninger for lege Ingen spesielle anbefalinger. Er man usikker, sørg for medisinsk tilsyn umiddelbart. 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Passende slokkemiddel Slokk med skum, karbondioksid eller pulver Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Spesielle farer Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt. Farlige forbrenningsprodukter Karbonoksider Råd til brannmannskaper Beskyttelsestiltak under brannslokking Unngå innånding av branngasser eller damper. Spesielt verneutstyr for brannmenn Bruk selvforsynt åndredrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige verneklær. 3/10

4 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Personlige forholdsregler Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Miljømessige forholdsregler Unngå utslipp til miljøet Metoder og materialer for oppsamling og rensing Metoder for opprensing Samle inn og plasser i passende avfallsbeholdere og lukk forsvarlig. For avfallshåndtering, se avsnitt Henvisning til andre avsnitt Referanse til andre avsnitt Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. For avfallshåndtering, se avsnitt 13. 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Forholdsregler ved bruk Må ikke brukes i trange rom uten god ventilasjon og/eller bruk av åndedrettsvern Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Forholdsregler ved lagring Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Holdes vekk fra oksiderende stoffer, varme og flammer. Lagringsklasse Lager for kjemiske produkter Særlig(e) sluttanvendelse(r) Spesiell(e) sluttbruker(e) De identifiserte bruksområdene for dette produktet er beskrevet i avsnitt : EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Tiltaks- og grenseverdier QUARTZ SAND Langtids eksponering (8-timer TWA): 0,3 mg/m3 totalstøv Langtids eksponering (8-timer TWA): 0,1 mg/m3 respirabelt støv K, K VINYL TOLUENE Langtids eksponering (8-timer TWA): AN 50 ppm 240 mg/m3 Korttids eksponeringsgrense (15-minutter): AN TITANIUM DIOXIDE Langtids eksponering (8-timer TWA): 5 mg/m3 K = Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. AN = Administrative normer. 4/10

5 VINYL TOLUENE (CAS: ) DNEL PNEC Industri - Innånding; Lang tid systemiske effekter: 37 mg/m3 Industri - Innånding; Lang tid lokale effekter: 37 mg/m3 REACH Dossieropplysningene - Ferskvann; mg/l - Sjøvann; mg/l - Periodevise utslipp; mg/l - STP; 1 mg/l - Sediment (Ferskvann); mg/kg - Sediment (Sjøvann); mg/kg - Jord; mg/kg REACH Dossieropplysningene TITANIUM DIOXIDE (CAS: ) DNEL PNEC Industri - Innånding; Lang tid systemiske effekter: 10 mg/m3 REACH Dossieropplysningene - Ferskvann; mg/l - Sjøvann; 1.0 mg/l - Periodevise utslipp; 0.61 mg/l - STP; 100 mg/l - Sediment (Ferskvann); 1000 mg/kg - Sediment (Sjøvann); 100 mg/kg - Jord; 100 mg/kg REACH Dossieropplysningene 8.2. Eksponeringskontroll Verneutstyr Egnet prosessregulering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper. Iaktta eventuelle tiltaks- og grenseverdier for produktet eller ingrediensene. Øye-/ansiktsbeskyttelse Følgende beskyttelse skal brukes: Kjemikaliebestandige vernebriller. Håndbeskyttelse Det anbefales at det brukes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelige hansker. Annen beskyttelse av hud og kropp Bruk egende verneklær for å beskytte mot enhver mulig hudkontakt. Hygienetiltak RØKING FORBUDT I ARBEIDSOMRÅDET! Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som har blitt tilsølt. Ta straks av alle klær som har blitt tilsølt. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Åndedrettsvern Ingen spesielle anbefalinger. Åndedrettsvern kan være nødvendig om overdreven luftforurensning oppstår. Miljømessig eksponeringsregulering Emballasjen skal holdes tett lukket når den ikke er i bruk. 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Væske 5/10

6 Farge Beige. Lukt Aromatisk. Luktterskel ph Ikke anvendelig. Smeltepunkt Begynnende kokepunkt og område >165 Flammepunkt 53 C Fordampningshastighet Fordampningsfaktor Brennbarhet (fast stoff, gass) Øverste/laveste antennelses- eller eksplosjonsgrense Annen brennbarhet Damptrykk 6 20 C Damptetthet Relativ tetthet 20 C Romvekt Ikke anvendelig. Oppløslighet(er) Uoppløselig i vann Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet > 60 S ISO2431 Ekspolsive egenskaper Det foreligger ingen informasjoner. Oksiderende egenskaper Fyller ikke kriteriene til klassifisering som oksiderende Andre opplysninger 6/10

7 10: STABILITIT OG REAKTIVITET Reaktivitet Følgende materialer kan reagere med produktet: Organiske peroksider/hydroperoksider Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil ved normal omgivelsestemperatur Mulighet for farlige reaksjoner Dekomponeres ikke, brukt og lagret som anbefalt Forhold som skal unngås Unngå overdreven varme i en langvarig tidsperiode Uforenlige materialer Materialer som bør unngås Organiske peroksider/hydroperoksider Farlige nedbrytingsprodukter Karbonoksider. 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt giftighet - innånding ATE innånding (damper mg/l) Sensibilisering av huden Sensibilisere. Innånding Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveiene. Symptomer etter overeksponering kan omfatte følgende: Hoste. Svelging Kan gi ubehag ved svelging. Hudkontakt Kan gi allergi ved hudkontakt. Kan forårsake irritasjon. Øyekontakt Irriterer øynene. Akutt og kroniske helsefare Irriterer øynene. Kan gi allergi ved hudkontakt. Opptaksvei Hud- og/eller øyekontakt. Medisinske symptomer Irritasjon av øynene og slimhinnene. Irritasjon i nese, svelg og luftveiene. Hudirritasjon. Medisinske vurderinger Hudlidelser og allergier. 7/10

8 Toksikologisk informasjon om ingrediensene 2-HYDROKSYPROPYLMETAKRYLAT Akutt giftighet - oralt Akutt giftighet oralt (LD50 mg/kg) 5,000 Art Rotte VINYL TOLUENE Akutt giftighet - oralt Akutt giftighet oralt (LD50 mg/kg) 2,255 Art Rotte Akutt giftighet - hud Akutt giftighet på hud (LD50 mg/kg) 5 Art Kanin Akutt giftighet - innånding ATE innånding (damper mg/l) 11.0 Kreftfremkallende IARC kreftfremkallende IARC gruppe 3 Ikke klassifiserbar med hensyn til kreftfremkalling hos menneske. 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Miljøforurensning Ikke ansett som miljøfarlig Giftighet Økologisk informasjon om ingrediensene VINYL TOLUENE Akutt giftighet - fisk LC50, 96 timer: 23.4 mg/l, Pimephales promelas (Ørekyte) Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumuleringsevne Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering. Fordelingskoeffisient Økologisk informasjon om ingrediensene VINYL TOLUENE Fordelingskoeffisient log Pow: Mobilitet i jord Mobilitet Ikke anvendelig. 8/10

9 12.5. Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vpvb Andre skadevirkninger Ikke anvendelig. 13: INSTRUKSER VED DEPONERING Avfallsbehandlingsmetoder Generell informasjon Bli kvitt avfallsprodukt eller brukte beholdere i tråd med lokale forskrifter Avfallsmetoder Bli kvitt avfallet gjennom en godkjent avfallsmottaker. 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER FN-nummer UN nr. (ICAO) FN-forsendelsesnavn Forsendelsesnavn (ADR/RID) Forsendelsesnavn (IMDG) Forsendelsesnavn (ICAO) Forsendelsesnavn (ADN) RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION Transportfareklasse(r) ADR/RID klasse Exempt C IMDG klasse Exempt. IMDG Code Clause IMDG tileggsfare ICAO klasse/inndeling 3 ICAO tilleggsfare Transport fareseddel Emballasjegruppe ICAO emballasjegruppe III Miljøfarer Miljøfarlig stoff/marin Forurensning Nei Særlige forsiktighetsregler ved bruk Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket 15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen. EU lovgivning Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (med endringer). Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (med endringer). Veiledning Workplace Exposure Limits EH40. 9/10

10 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført. 16: ANDRE OPPLYSNINGER Revisjonskommentarer NOTAT: Linjer innenfor margen indikerer vesentlige endringer fra forrige revisjon. Revisjonsdato 19/05/2014 Revisjon 1 SDS nummer Fullstendige risikosetninger R10 Brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R36 Irriterer øynene. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R65 Farlig: kan forårsake lungeskader ved svelging. R36 Irriterer øynene. Fullstendig faremerking H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. Forbehold om ansvar Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet. 10/10

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part B

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part B SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD INSULCAST RTVS Red Part A

SIKKERHETSDATABLAD INSULCAST RTVS Red Part A SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD INSULCURE 27 PT B

SIKKERHETSDATABLAD INSULCURE 27 PT B SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARON SOLID

SIKKERHETSDATABLAD BARON SOLID SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kilfrost K400 I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr.

SIKKERHETSDATABLAD Kilfrost K400 I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Surface Sanitiser Wipes / Antibakteriell Overflate våtserviett

SIKKERHETSDATABLAD. Surface Sanitiser Wipes / Antibakteriell Overflate våtserviett SIKKERHETSDATABLAD Surface Sanitiser Wipes / Antibakteriell Overflate våtserviett 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kilfrost ALV I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr.

SIKKERHETSDATABLAD Kilfrost ALV I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARON TERRASSEBEIS

SIKKERHETSDATABLAD BARON TERRASSEBEIS SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-Stain

SIKKERHETSDATABLAD D-Stain SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 11071 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Multipurpose Cleaner Concentrate / Pro Value Universal

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Multipurpose Cleaner Concentrate / Pro Value Universal SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer Emballasjestørrelse 11189 2 x 5 lt 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator MPR 200 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ECOFORCE KITCHEN & CATERING CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD ECOFORCE KITCHEN & CATERING CLEANER SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11127 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARONESSE GULV

SIKKERHETSDATABLAD BARONESSE GULV SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Cachan Fresh

SIKKERHETSDATABLAD Cachan Fresh SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produkt nr 11023 Emballasjestørrelse 2 x 5 litre containers, 6 x 500ml pump dispenser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tepperent

SIKKERHETSDATABLAD Tepperent SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 22048-22049 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: Hygicult E Katalognummer: 68012 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ECOFORCE MULTI-PURPOSE CLEANER / Ecoforce DCS Universal

SIKKERHETSDATABLAD. ECOFORCE MULTI-PURPOSE CLEANER / Ecoforce DCS Universal Endret 30/06/2016 Revisjon 4 Erstatter dato 30/06/2016 SIKKERHETSDATABLAD ECOFORCE MULTI-PURPOSE CLEANER / Ecoforce DCS Universal AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Soundsafe 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Revisjonsdato: 03.03.2016 Revisjon: 11 Erstatter dato: 26.02.2016

Revisjonsdato: 03.03.2016 Revisjon: 11 Erstatter dato: 26.02.2016 SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Beskrivelse Bedrift

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator AMBERGREASE FG3 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator AMBERGREASE EXL Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARCOOLANT BS6580 ART

SIKKERHETSDATABLAD CARCOOLANT BS6580 ART SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 12384 Synonymer; handelsnavn CARCOOLANT BS6580 ART 1.2. Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ASSA LÅSSPRAY I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr.

SIKKERHETSDATABLAD ASSA LÅSSPRAY I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret:

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40700047, 40700048, 40700049, 40700038, 40700039, 40700040, 40700041 CAS-nummer: 1344-28-1

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE PAINT PRO RENOVATE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Cementitious Coating

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DOWCAL 200

SIKKERHETSDATABLAD DOWCAL 200 SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 13032 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Stokolan sensitive

SIKKERHETSDATABLAD Stokolan sensitive SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 99037944,99037945,99037946,99037947,99037948,99042895,99037949,99037950

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD XP1 EPOXY PUTTY BASE

SIKKERHETSDATABLAD XP1 EPOXY PUTTY BASE Endret 11/01/2013 Revisjon 3 Erstatter dato 16/05/2005 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 I henhold til direktiv 2001/58/EF PUNKT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830. Monosil Monosil 501

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830. Monosil Monosil 501 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Monosil Monosil 501 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Monosil Monosil 501 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX A 55

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX A 55 Endret 12/05/2014 Revisjon 7 Erstatter dato 27/09/2013 SIKKERHETSDATABLAD ARDEX A 55 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn ARDEX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kahrs Woodfiller

SIKKERHETSDATABLAD Kahrs Woodfiller Kahrs Woodfiller Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Kahrs Woodfiller Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MA310 ACTIVATOR

SIKKERHETSDATABLAD MA310 ACTIVATOR SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer Anmerkninger om REACH registrering Z0008 CAS 80-62-6: 01-2119452498-28-XXXX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/8 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1/8 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot 1/8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 40100039 1 kg 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe.

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe. Lano Flytende Håndsåpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Lano Flytende Håndsåpe Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Fresh wc-rens m/eple lukt * fl a 0,75 lt

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Fresh wc-rens m/eple lukt * fl a 0,75 lt SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer Emballasjestørrelse 11012 12 x 750ml straight bottles 1.2. Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE Utstedt: 2. mars 2016 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ZIP PATCH ADHESIVE.

SIKKERHETSDATABLAD ZIP PATCH ADHESIVE. SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer X0056 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Savona D2

SIKKERHETSDATABLAD Savona D2 SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 11001-11081 Emballasjestørrelse 2 x 5 litre containers,1 x 200ltr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fermacell Finsparkel

SIKKERHETSDATABLAD Fermacell Finsparkel Fermacell Finsparkel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fermacell Finsparkel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Endret 24.04.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Super Gaia Defence Spray

SIKKERHETSDATABLAD. Super Gaia Defence Spray SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE Endret 10/02/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kilfrost Cooltrans CT I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr.

SIKKERHETSDATABLAD Kilfrost Cooltrans CT I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SILICONE GREASE Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: 1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 07-04-2014 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Akrylfuge Produktkode:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUM WEAR COMPOUND RESIN

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUM WEAR COMPOUND RESIN SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kritt Blå

SIKKERHETSDATABLAD Kritt Blå Kritt Blå Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Kritt Blå AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 04.01.2011 Revisjonsdato 10.05.2012 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ecoforce Toalett

SIKKERHETSDATABLAD Ecoforce Toalett SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer Emballasjestørrelse 11154-11155 2 x 5 litre containers / 12 x 750ml

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/9 Endret: Cat. No. 40200091, 40200089

SIKKERHETSDATABLAD. 1/9 Endret: Cat. No. 40200091, 40200089 1/9 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator PRN-nr.: Emballasjestørrelse: Cat. No. 40200091, 40200089 Ennå ikke tildelt 500 ml, 1 l 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR PAPER MACHINE OIL 150

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR PAPER MACHINE OIL 150 Endret 16.09.2014 Revisjon 01 1 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFETSTOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPETFORETAKET 1. 1. Produktidentifikator Produktnavn REACH Registreringsnoter Stoffer som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel Page: 1/5 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator REF 727423 Produktnavn Flash Sea sand, 1000 g 1 x 1.2 Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM AQUA WAX

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM AQUA WAX AUTOGLYM AQUA WAX Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM AQUA WAX SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 820 RESIN REMOVING CREAM

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 820 RESIN REMOVING CREAM Endret 07.06.13 Erstatter dato 26.01.09 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LIQUITEX PROFESSIONAL SPRAY PAINT I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II, endret ved forordning (EF) nr.

SIKKERHETSDATABLAD LIQUITEX PROFESSIONAL SPRAY PAINT I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II, endret ved forordning (EF) nr. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II, endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: Cat. No. 40700064, 40700065

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: Cat. No. 40700064, 40700065 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 40700064, 40700065 1; 5 l 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER

SIKKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 11855 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GPG BRANNMASSE

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GPG BRANNMASSE GLAVA GPG BRANNMASSE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GPG BRANNMASSE Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESAFE / FIRE COLLAR

SIKKERHETSDATABLAD FIRESAFE / FIRE COLLAR SIKKERHETSDATABLAD FIRESAFE / FIRE COLLAR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn FIRESAFE / FIRE COLLAR 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/8 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1/8 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot 1/8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator PRN-nr.: Kreves ikke. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/8 Endret: Cat. No. 40200092, 40200093

SIKKERHETSDATABLAD. 1/8 Endret: Cat. No. 40200092, 40200093 1/8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 40200092, 40200093 600 g, 3 kg 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 E-postadresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Estesol Wash & Care (Derminol)

SIKKERHETSDATABLAD Estesol Wash & Care (Derminol) SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 33363,33364,33215,33214 Intern identifikasjon M 903/4 1.2. Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRATHANE 5410B NEUTRAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRATHANE 5410B NEUTRAL SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 05410B50A 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ecoforce Handwash / Ecoforce Hånd

SIKKERHETSDATABLAD. ecoforce Handwash / Ecoforce Hånd SIKKERHETSDATABLAD ecoforce Handwash / Ecoforce Hånd 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer Emballasjestørrelse 11156 2 x

Detaljer

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Frysskydd 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Frostskyddsmedel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GLATTOL 4103 982

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GLATTOL 4103 982 Endret 04.12.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 301023 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CREMESÅPE

SIKKERHETSDATABLAD CREMESÅPE CREMESÅPE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CREMESÅPE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 420 ALUMINIUM POWDER

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 420 ALUMINIUM POWDER Endret 07.06.13 Erstatter dato 26.01.09 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD INSULCAST RTVS 42 CURTIS II PT B

SIKKERHETSDATABLAD INSULCAST RTVS 42 CURTIS II PT B SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antikvaks

SIKKERHETSDATABLAD Antikvaks Antikvaks Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Antikvaks SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Rengjøring Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Rengjøring Fettløser Plumbo Rengjøring Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Rengjøring Fettløser Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket. 2 Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket. 2 Fareidentifikasjon SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Dataark nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkode:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KINESISK TREOLJE

SIKKERHETSDATABLAD KINESISK TREOLJE Endret 23/03/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Urea Kjemikalienavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ROCK7

SIKKERHETSDATABLAD ROCK7 ROCK7 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ROCK7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 29.10.2003 Revisjonsdato 08.01.2013 1.1. Produktidentifikator Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ecoforce Multipurpose Cleaner / Ecoforce Universal

SIKKERHETSDATABLAD. ecoforce Multipurpose Cleaner / Ecoforce Universal SIKKERHETSDATABLAD ecoforce Multipurpose Cleaner / Ecoforce Universal 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer Emballasjestørrelse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax LÅSSPRAY (303)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax LÅSSPRAY (303) SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/8 Endret: Cat. No. 40100036, 40100037

SIKKERHETSDATABLAD. 1/8 Endret: Cat. No. 40100036, 40100037 1/8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 40100036, 40100037 1 kg, 7,5 kg 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LYRECO AIR DUSTER 520ML/400MLNET

SIKKERHETSDATABLAD LYRECO AIR DUSTER 520ML/400MLNET SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer Intern identifikasjon 2,974,929,ZP AHFC400LYR_EU; AHFC400LYR_EE;

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannpakning på rull

SIKKERHETSDATABLAD Brannpakning på rull Brannpakning på rull Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannpakning på rull I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO REFINE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO REFINE PAINT PRO REFINE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO REFINE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer