SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder Harpiks Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør Web Kontaktperson Expandet Screw Anchors A/S Svendebuen 2-6 DK-3230 Denmark Tel: Nødtelefonnummer Nødtelefon (Week days 08:00-15:30 Hrs) 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering Fysiske farer Flam. Liq. 3 - H226 Helsefarer Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Miljøfarer Ikke klassifisert. Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) Xi; R36. R10, R43 Mennesklig helse Damp kan irritere svelg/luftveier. Kan irritere øyne og hud. Kan forårsake overømfintlighet eller gi allergiske reaksjoner hos følsomme personer Merkingselementer Piktogram Signalord Faresetning Varsel 1/10

2 H226 Brannfarlig væske og damp. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. Advarselssetninger Inneholder Advarselssetninger, tillegg P261 Unngå innånding av damp/aerosoler. P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P370+P378 Ved brann: Bruk skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke som slokkemiddel. P501 Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. 2-HYDROXYPROPYL METHACRYLATE P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P233 Hold beholderen tett lukket. P264 Vask forurenset hud grundig etter bruk. P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig Andre farer 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Stoffblandinger QUARTZ SAND 20-50% CAS nummer: EC nummer: Klassifisering Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) Ikke klassifisert. - 2-HYDROKSYPROPYLMETAKRYLAT 5-10% CAS nummer: EC nummer: Klassifisering Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) R43 Xi;R36 VINYL TOLUENE 5-10% CAS nummer: EC nummer: REACH registrerings nummer: XXXX Klassifisering Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) Flam. Liq. 3 - H226 Xn;R20,R65. Xi;R36/37/38. R10. Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Asp. Tox. 1 - H304 2/10

3 TITANIUM DIOXIDE >0.5 <1.0% CAS nummer: EC nummer: REACH registrerings nummer: XXXX Klassifisering Ikke klassifisert. - Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt : FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC) Flytt berørt person ut i frisk luft umiddelbart. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer. Svelging Gi aldri bevisstløse personer noe gjennom munnen. Ikke fremkall oppkast. Skyll munnen grundig med vann. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer. Hudkontakt Flytt berørt person vekk fra forurensningskilden. Fjern tilsølte klær. Vask huden grundig med såpe og vann. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer. Øyekontakt Skyll umiddelbart med mye vann. Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øynene vidt. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Søk lege om irritasjonen vedvarer etter vask. Vis dette Sikkerhetsdatabladet til det medisinske personellet De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Innånding Irritasjon i nese, svelg og luftveiene. Svelging Kan gi ubehag ved svelging. Hudkontakt Kan forårsake hudirritasjon/eksem. Øyekontakt Irritasjon av øynene og slimhinnene Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Anmerkninger for lege Ingen spesielle anbefalinger. Er man usikker, sørg for medisinsk tilsyn umiddelbart. 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Passende slokkemiddel Slokk med skum, karbondioksid eller pulver Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Spesielle farer Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt. Farlige forbrenningsprodukter Karbonoksider Råd til brannmannskaper Beskyttelsestiltak under brannslokking Unngå innånding av branngasser eller damper. Spesielt verneutstyr for brannmenn Bruk selvforsynt åndredrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige verneklær. 3/10

4 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Personlige forholdsregler Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Miljømessige forholdsregler Unngå utslipp til miljøet Metoder og materialer for oppsamling og rensing Metoder for opprensing Samle inn og plasser i passende avfallsbeholdere og lukk forsvarlig. For avfallshåndtering, se avsnitt Henvisning til andre avsnitt Referanse til andre avsnitt Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. For avfallshåndtering, se avsnitt 13. 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Forholdsregler ved bruk Må ikke brukes i trange rom uten god ventilasjon og/eller bruk av åndedrettsvern Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Forholdsregler ved lagring Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Holdes vekk fra oksiderende stoffer, varme og flammer. Lagringsklasse Lager for kjemiske produkter Særlig(e) sluttanvendelse(r) Spesiell(e) sluttbruker(e) De identifiserte bruksområdene for dette produktet er beskrevet i avsnitt : EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Tiltaks- og grenseverdier QUARTZ SAND Langtids eksponering (8-timer TWA): 0,3 mg/m3 totalstøv Langtids eksponering (8-timer TWA): 0,1 mg/m3 respirabelt støv K, K VINYL TOLUENE Langtids eksponering (8-timer TWA): AN 50 ppm 240 mg/m3 Korttids eksponeringsgrense (15-minutter): AN TITANIUM DIOXIDE Langtids eksponering (8-timer TWA): 5 mg/m3 K = Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. AN = Administrative normer. 4/10

5 VINYL TOLUENE (CAS: ) DNEL PNEC Industri - Innånding; Lang tid systemiske effekter: 37 mg/m3 Industri - Innånding; Lang tid lokale effekter: 37 mg/m3 REACH Dossieropplysningene - Ferskvann; mg/l - Sjøvann; mg/l - Periodevise utslipp; mg/l - STP; 1 mg/l - Sediment (Ferskvann); mg/kg - Sediment (Sjøvann); mg/kg - Jord; mg/kg REACH Dossieropplysningene TITANIUM DIOXIDE (CAS: ) DNEL PNEC Industri - Innånding; Lang tid systemiske effekter: 10 mg/m3 REACH Dossieropplysningene - Ferskvann; mg/l - Sjøvann; 1.0 mg/l - Periodevise utslipp; 0.61 mg/l - STP; 100 mg/l - Sediment (Ferskvann); 1000 mg/kg - Sediment (Sjøvann); 100 mg/kg - Jord; 100 mg/kg REACH Dossieropplysningene 8.2. Eksponeringskontroll Verneutstyr Egnet prosessregulering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper. Iaktta eventuelle tiltaks- og grenseverdier for produktet eller ingrediensene. Øye-/ansiktsbeskyttelse Følgende beskyttelse skal brukes: Kjemikaliebestandige vernebriller. Håndbeskyttelse Det anbefales at det brukes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelige hansker. Annen beskyttelse av hud og kropp Bruk egende verneklær for å beskytte mot enhver mulig hudkontakt. Hygienetiltak RØKING FORBUDT I ARBEIDSOMRÅDET! Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som har blitt tilsølt. Ta straks av alle klær som har blitt tilsølt. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Åndedrettsvern Ingen spesielle anbefalinger. Åndedrettsvern kan være nødvendig om overdreven luftforurensning oppstår. Miljømessig eksponeringsregulering Emballasjen skal holdes tett lukket når den ikke er i bruk. 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Væske 5/10

6 Farge Beige. Lukt Aromatisk. Luktterskel ph Ikke anvendelig. Smeltepunkt Begynnende kokepunkt og område >165 Flammepunkt 53 C Fordampningshastighet Fordampningsfaktor Brennbarhet (fast stoff, gass) Øverste/laveste antennelses- eller eksplosjonsgrense Annen brennbarhet Damptrykk 6 20 C Damptetthet Relativ tetthet 20 C Romvekt Ikke anvendelig. Oppløslighet(er) Uoppløselig i vann Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet > 60 S ISO2431 Ekspolsive egenskaper Det foreligger ingen informasjoner. Oksiderende egenskaper Fyller ikke kriteriene til klassifisering som oksiderende Andre opplysninger 6/10

7 10: STABILITIT OG REAKTIVITET Reaktivitet Følgende materialer kan reagere med produktet: Organiske peroksider/hydroperoksider Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil ved normal omgivelsestemperatur Mulighet for farlige reaksjoner Dekomponeres ikke, brukt og lagret som anbefalt Forhold som skal unngås Unngå overdreven varme i en langvarig tidsperiode Uforenlige materialer Materialer som bør unngås Organiske peroksider/hydroperoksider Farlige nedbrytingsprodukter Karbonoksider. 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt giftighet - innånding ATE innånding (damper mg/l) Sensibilisering av huden Sensibilisere. Innånding Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveiene. Symptomer etter overeksponering kan omfatte følgende: Hoste. Svelging Kan gi ubehag ved svelging. Hudkontakt Kan gi allergi ved hudkontakt. Kan forårsake irritasjon. Øyekontakt Irriterer øynene. Akutt og kroniske helsefare Irriterer øynene. Kan gi allergi ved hudkontakt. Opptaksvei Hud- og/eller øyekontakt. Medisinske symptomer Irritasjon av øynene og slimhinnene. Irritasjon i nese, svelg og luftveiene. Hudirritasjon. Medisinske vurderinger Hudlidelser og allergier. 7/10

8 Toksikologisk informasjon om ingrediensene 2-HYDROKSYPROPYLMETAKRYLAT Akutt giftighet - oralt Akutt giftighet oralt (LD50 mg/kg) 5,000 Art Rotte VINYL TOLUENE Akutt giftighet - oralt Akutt giftighet oralt (LD50 mg/kg) 2,255 Art Rotte Akutt giftighet - hud Akutt giftighet på hud (LD50 mg/kg) 5 Art Kanin Akutt giftighet - innånding ATE innånding (damper mg/l) 11.0 Kreftfremkallende IARC kreftfremkallende IARC gruppe 3 Ikke klassifiserbar med hensyn til kreftfremkalling hos menneske. 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Miljøforurensning Ikke ansett som miljøfarlig Giftighet Økologisk informasjon om ingrediensene VINYL TOLUENE Akutt giftighet - fisk LC50, 96 timer: 23.4 mg/l, Pimephales promelas (Ørekyte) Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumuleringsevne Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering. Fordelingskoeffisient Økologisk informasjon om ingrediensene VINYL TOLUENE Fordelingskoeffisient log Pow: Mobilitet i jord Mobilitet Ikke anvendelig. 8/10

9 12.5. Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vpvb Andre skadevirkninger Ikke anvendelig. 13: INSTRUKSER VED DEPONERING Avfallsbehandlingsmetoder Generell informasjon Bli kvitt avfallsprodukt eller brukte beholdere i tråd med lokale forskrifter Avfallsmetoder Bli kvitt avfallet gjennom en godkjent avfallsmottaker. 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER FN-nummer UN nr. (ICAO) FN-forsendelsesnavn Forsendelsesnavn (ADR/RID) Forsendelsesnavn (IMDG) Forsendelsesnavn (ICAO) Forsendelsesnavn (ADN) RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION Transportfareklasse(r) ADR/RID klasse Exempt C IMDG klasse Exempt. IMDG Code Clause IMDG tileggsfare ICAO klasse/inndeling 3 ICAO tilleggsfare Transport fareseddel Emballasjegruppe ICAO emballasjegruppe III Miljøfarer Miljøfarlig stoff/marin Forurensning Nei Særlige forsiktighetsregler ved bruk Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket 15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen. EU lovgivning Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (med endringer). Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (med endringer). Veiledning Workplace Exposure Limits EH40. 9/10

10 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført. 16: ANDRE OPPLYSNINGER Revisjonskommentarer NOTAT: Linjer innenfor margen indikerer vesentlige endringer fra forrige revisjon. Revisjonsdato 19/05/2014 Revisjon 1 SDS nummer Fullstendige risikosetninger R10 Brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R36 Irriterer øynene. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R65 Farlig: kan forårsake lungeskader ved svelging. R36 Irriterer øynene. Fullstendig faremerking H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. Forbehold om ansvar Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet. 10/10

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter Endret 17/12/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 22/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1807813

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

OPUS T 02 TAKMALING Interiør

OPUS T 02 TAKMALING Interiør Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Side 1 av 8 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: T 02 Produktbeskrivelse: Belegg: T 02 helmatt, vanntynnbar, luktsvak og refleksfri PVAmaling

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng Endret 07/12/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Slide Master Waterproofing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer