SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 : ANDEROL FGCS-2. Utgave 1.2 Revisjonsdato Utskriftsdato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 : ANDEROL FGCS-2. Utgave 1.2 Revisjonsdato 07.01.2015 Utskriftsdato 23.06."

Transkript

1 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Bruk av stoffet/stoffblandingen Anbefalte begrensninger på bruken : Smøremiddel : Kun for industriell anvendelse. 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Foretaket: Framstiller Anderol Specialty Lubricants, a division of Chemtura Corporation Groot Egtenrayseweg PA Venlo Nederland Telefon : Leverandør Chemtura Manufacturing UK Limited Tenax Road, Trafford Park Manchester U.K. M17 1WT Kundeservice: Fremlagt av Ytterligere information (Produktdatablad) : 1.4 Nødtelefonnummer Nødtelefonnummer: +44 (0) For andre nødtelefonnummer, se avsnitt 16 i HMS-databladet. SAP / 16 SDS Nummer:

2 2. Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Øyenirritasjon, Kategori 2 H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF) Sensibiliserende R43: Kan gi allergi ved hudkontakt. 2.2 Merkingselementer Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Farepiktogrammer : Signalord : Advarsel Fareutsagn : H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. Supplerende fareuttalelser : Forsiktighetsutsagn : Forebygging: P261 P280 Reaksjon: P333 + P313 P337 + P313 P362 + P364 Unngå innånding av støv/ røyk/ gass /tåke/ damp/ aerosoler. Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts Sulfonic acids, petroleum, calcium salts Benzenesulfonic acid, mono-c16-24-alkyl derivs., calcium salts 2.3 Andre farer SAP / 16 SDS Nummer:

3 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Stoffblandinger Farlige komponenter Kjemisk navn Benzenesulfonic acid, C alkyl derivs., calcium salts CAS-nr. EC-nr. Registreringsnummer Klassifisering (67/548/EØF) Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Xi; R43 Skin Sens. 1B; H317 Konsentrasjon [%] >= 1 - < 10 calcium dodecylbenzenesulphonate Xi; R38-R41 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 >= 1 - < 3 Sulfonic acids, petroleum, calcium salts R52/53 Aquatic Chronic 3; H412 Xi; R43 Skin Sens. 1B; H317 >= 1 - < 10 >= 1 - < 10 Benzenesulfonic acid, mono- C16-24-alkyl derivs., calcium salts Xi; R43 Skin Sens. 1B; H317 For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. >= 1 - < Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Ved innånding : Flytt ut i frisk luft. Innånding kan forårsake lungeødem og lungebetennelse. Hvis den forulykkede har vondt for å puste, gi oksygen. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Ved hudkontakt Ved øyekontakt Ved svelging : Vask av med varmt vann og såpe. Hvis hudirritasjonen vedvarer, oppsøk lege. : Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. Sørg for legetilsyn. : Sørg for legetilsyn. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede SAP / 16 SDS Nummer:

4 Symptomer : irriterende påvirkninger Ømfintlighet 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Behandling : For spesialist råd, bør leger ta kontakt med gift informasjonstjenesten. 5. Brannslokkingstiltak 5.1 Slokkingsmidler Egnede slokkingsmidler Upassende slokkingsmidler : (ved små branner) Karbondioksid (CO2) Tørrkjemikalier Tørr sand Slukningsmidler - store branner Skum Vanntåke : Vannstråle med høyt volum 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Spesielle farer ved brannslukking : Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden. Brenning fremkaller irriterende røk. Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig. 5.3 Råd til brannmannskaper Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper. Utfyllende opplysninger : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr. : Kjøl ned beholdere/tanker med vannsspreder. 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Personlige forholdsregler 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Bruk passende verneutstyr. 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing : Bør ikke slippes ut i omgivelsene. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. SAP / 16 SDS Nummer:

5 Metoder til opprydding og rengjøring : Skrapes bort. Plukk opp og overfør til beholdere som er skikkelig merket. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og Håndtering og lagring 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Råd om trygg håndtering : Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk passende verneutstyr. Hold tett lukket. Beskyttes mot forurensning. 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Krav til lagringsområder og containere : Oppbevar beholderen tett lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Beskyttes mot forurensning. Ytterligere informasjon om lagringsvilkår Andre opplysninger : Oppbevares adskilt fra oksyderende midler. : Stabil under anbefalte lagringsforhold. 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Særlig(e) bruksområde(r) : Råvaremateriale for industri 8. Eksponeringskontroll/persombeskyttelse 8.1 Kontrollparametere DNEL : Anvendelse: Arbeidstakere Utsettelsesruter: Hudkontakt Potensielle helsevirkninger: Kroniske virkninger, Systemiske virkninger Verdi: 0.62 mg/kg Anvendelse: Arbeidstakere Utsettelsesruter: Innånding Potensielle helsevirkninger: Kroniske virkninger, Systemiske virkninger Verdi: 4.37 mg/m3 SAP / 16 SDS Nummer:

6 Anvendelse: Generelle utsettelser Utsettelsesruter: Hudkontakt Potensielle helsevirkninger: Kroniske virkninger, Systemiske virkninger Verdi: 0.31 mg/kg Anvendelse: Generelle utsettelser Utsettelsesruter: Innånding Potensielle helsevirkninger: Kroniske virkninger, Systemiske virkninger Verdi: 1.09 mg/m3 Anvendelse: Generelle utsettelser Utsettelsesruter: Svelging Potensielle helsevirkninger: Kroniske virkninger, Systemiske virkninger Verdi: 0.31 mg/kg PNEC : Ferskvann Verdi: mg/l Sjøvann Verdi: mg/l 8.2 Eksponeringskontroll Tekniske tiltak Ferskvannbunnfall Verdi: 9320 mg/kg Sjøbunnfall Verdi: 932 mg/kg Jord Verdi: 1860 mg/kg STP Verdi: 1 mg/l Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet. Personlig verneutstyr Åndedrettsvern : I tilfelle støv- eller aerosoldannelse, bruk pusteapparat med godkjent filter. Åndedrettsvern med kombinert filter for damp/partikler (EN 141). SAP / 16 SDS Nummer:

7 Håndvern Øyevern Hud- og kroppsvern Hygienetiltak : Ugjennomtrengelige hansker : Vernebriller med sideskjermer eller Tettsittende vernebriller : ugjennomtrengelige klær : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Generell anbefaling : Bør ikke slippes ut i omgivelsene. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : pasta Farge : lysebrun Lukt : mild, som hydrokarbon Luktterskel : Ingen informasjon tilgjengelig. Flammepunkt : > 180 C Metode: åpen skål Antennelsestemperatur : ikke fastslått Nedre eksplosjonsgrense : Ingen data tilgjengelig Øvre eksplosjonsgrense : Ingen data tilgjengelig Antennelighet (fast stoff, : Ingen informasjon tilgjengelig. gass) Selvantenningstemperatur : Ingen informasjon tilgjengelig. ph : Ingen informasjon tilgjengelig. Smeltepunkt/smelteområde : Nota: Ingen data tilgjengelig SAP / 16 SDS Nummer:

8 Kokepunkt/kokeområde : Nota: Ingen data tilgjengelig Damptrykk : Ingen informasjon tilgjengelig. Relativ tetthet : Ingen informasjon tilgjengelig. Relativ tetthet : ved 25 C Vannløselighet : ubetydelig Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann Løselighet i andre løsningsmidler Relativ damptetthet Fordampingshastighet 9.2 Andre opplysninger Oksidasjonspotensial : Pow: log Pow: Ingen data tilgjengelig : delvis oppløselig : Ingen informasjon tilgjengelig. : Ingen informasjon tilgjengelig. : Nota: Ingen informasjon tilgjengelig. 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner : Farlig polymerisasjon forekommer ikke Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås 10.5 Uforenlige materialer Stoffer som skal unngås : Forurensing : Oksideringsmidler 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter : Karbonoksider Svoveloksider Oksider av kalsium SAP / 16 SDS Nummer:

9 11. Toksikologiske opplysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt giftighet Akutt oral giftighet : Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data. Akutt oral giftighet Sulfonic acids, petroleum, calcium salts Benzenesulfonic acid, mono- C16-24-alkyl derivs., calcium salts Akutt toksisitet ved innånding Akutt giftighet på hud : LD50: > 2,000 mg/kg Arter: Rotte Metode: OECD Test-retningslinje 401 : LD50: > 5,000 mg/kg Arter: Rotte Metode: OECD Test-retningslinje 401 : LD50: > 5,000 mg/kg Arter: Rotte Metode: OECD Test-retningslinje 401 : Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data. : Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data. Akutt giftighet på hud calcium dodecylbenzenesulphonate Sulfonic acids, petroleum, calcium salts Benzenesulfonic acid, mono- C16-24-alkyl derivs., calcium salts Hudetsing / Hudirritasjon Hudirritasjon : LD50: > 4,199 mg/kg Arter: Kanin Bemerkning: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser. : LD50: > 2,000 mg/kg Arter: Rotte : LD50: > 4,000 mg/kg Arter: Kanin Metode: OECD Test-retningslinje 402 : LD50: > 2,000 mg/kg Arter: Rotte Metode: OECD Test-retningslinje 402 : Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data. Hudirritasjon SAP / 16 SDS Nummer:

10 calcium dodecylbenzenesulphonate : Arter: Kanin Resultat: Hudirritasjon Eksponeringstid: 4 h Bemerkning: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser. : Arter: Kanin Resultat: Ingen hudirritasjon Metode: OECD Test-retningslinje 404 Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Øyeirritasjon : Resultat: Irriterer øynene. Øyeirritasjon calcium dodecylbenzenesulphonate : Arter: Kanin Resultat: Fare for alvorlig øyeskade. Bemerkning: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser. : Arter: Kanin Resultat: Ingen øyeirritasjon Metode: OECD Test-retningslinje 405 Åndedrett- eller hudsensibilisering Sensibilisering : Bemerkning: Kan gi allergi ved hudkontakt. Sensibilisering Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts Sulfonic acids, petroleum, calcium salts Benzenesulfonic acid, mono- C16-24-alkyl derivs., calcium salts : Resultat: Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker. : Arter: Marsvin Klassifisering: Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr. Metode: OECD Test-retningslinje 406 : Resultat: Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker. : Resultat: Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker. Arvestoffskadelighet Vurdering Bemerkning : Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data. Kreftframkallende egenskap Vurdering SAP / 16 SDS Nummer:

11 Bemerkning : Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data. Reproduksjonstoksisitet Vurdering Bemerkning : Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data. Målorgan systemisk giftstoff - Enkel utsettelse : Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data. Målorgan systemisk giftstoff - Gjentatt utsettelse : Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data. Aspirasjonsfare Aspirasjonstoksisitet Toksikologibedømmelse Utfyllende opplysninger : Ingen aspirasjons toksisitetsklassifisering : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet. 12. Økologiske opplysninger 12.1 Giftighet Giftighet for fisk : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet. Giftighet for fisk calcium dodecylbenzenesulphonate : LC50: 22 mg/l Eksponeringstid: 96 h Arter: Pimephales promelas (Storhodet ørekyte) statisk prøve Analytisk overvåkning: nei Metode: OECD Test-retningslinje 203 Bemerkning: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser. Sulfonic acids, petroleum, : LC50: > 71 mg/l Eksponeringstid: 96 h Arter: Danio rerio (zebrafisk) Metode: OECD Test-retningslinje 203 : LC50: > 10,000 mg/l SAP / 16 SDS Nummer:

12 calcium salts Eksponeringstid: 96 h Arter: Cyprinodon variegatus (Sauehue ørekyte) statisk prøve Metode: OECD Test-retningslinje 203 Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet. Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann calcium : EC50: 2.5 mg/l dodecylbenzenesulphonate Eksponeringstid: 48 h Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe) statisk prøve Metode: OECD TG 202 Bemerkning: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser. Sulfonic acids, petroleum, calcium salts : EC50: 51 mg/l Eksponeringstid: 48 h Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe) Metode: OECD TG 202 : EC50: > 100 mg/l Eksponeringstid: 48 h Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe) statisk prøve Metode: OECD TG Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ingen data tilgjengelig Biologisk nedbrytbarhet calcium dodecylbenzenesulphonate Sulfonic acids, petroleum, calcium salts : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar: Forsøksvarighet: 28 d Bemerkning: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser. : Resultat: I h.t. resultater fra prøver på biologisk nedbrytbarhet er dette produktet ikke å anse som raskt biologisk nedbrytbart. Metode: CO2 evolusjonsprøve : aerobisk Resultat: Ikke klart bionedbrytbart. SAP / 16 SDS Nummer:

13 8.6 % Benzenesulfonic acid, mono- C16-24-alkyl derivs., calcium salts : aerobisk Resultat: I h.t. resultater fra prøver på biologisk nedbrytbarhet er dette produktet ikke å anse som raskt biologisk nedbrytbart. 8 % Metode: OECD TG Bioakkumuleringsevne Bioakkumulering : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig Bioakkumulering calcium dodecylbenzenesulphonate : Arter: Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor) Eksponeringstid: 21 d Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): Mobilitet i jord Mobilitet : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vpvb) Andre skadevirkninger Økologisk tilleggsinformasjon : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet. Økologisk tilleggsinformasjon Benzenesulfonic acid, mono- C16-24-alkyl derivs., calcium salts : Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. : Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 13. Disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Produkt : I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. SAP / 16 SDS Nummer:

14 14. Transportopplysninger ADR Ikke farlig gods IATA Ikke farlig gods IMDG Ikke farlig gods RID Ikke farlig gods 15. Opplysninger om bestemmelser 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Dette produktet inneholder ingen stoffer av svært stor bekymring (Bestemmelse (EF)nr. 1907/2006 (REACH), Artikkel 57). Alvorlig ulykke fare lovgivning : 96/82/EC Oppdater: 2003 Direktiv 96/82/EF gjelder ikke Vannforurensningsklasse (Tyskland) : WGK 1 lett vannforurensende Meldestatus US.TSCA : På TSCA inventarfortegnelse DSL : Alle komponenter av dette produktet er på den kanadiske DSL listen. AICS : Stemmer overens med inventarfortegnelsen NZIoC : Stemmer overens med inventarfortegnelsen ENCS : Stemmer overens med inventarfortegnelsen KECI : Stemmer overens med inventarfortegnelsen PICCS : Stemmer overens med inventarfortegnelsen IECSC : Stemmer overens med inventarfortegnelsen CH INV : Formuleringen inneholder stoffer oppført på liste på den sveitsiske innholdsfortegnelsen 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet SAP / 16 SDS Nummer:

15 Ingen informasjon tilgjengelig. 16. Andre opplysninger Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i seksjoner 2 og 3 R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og 3. H315 H317 H318 H319 H412 Utfyllende opplysninger Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Nøds telefonnummer Carechem24 International Worldwide Coverage Europa: All European Countries +44 (0) Asia Pacific: East / South East Asia Regional Number Australia Nyzealand Kina Taiwan Japan Indonesia Malaysia Thailand Korea Vietnam India Pakistan Fillipinene Sri Lanka Bangladesh Middle East / Africa: Arabic speaking countries +44 (0) All other countries +44 (0) SAP / 16 SDS Nummer:

16 America United States / Canada Latin America: Brazil All other countries +44 (0) Mexico Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten. SAP / 16 SDS Nummer:

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61218, 64246 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116067E

Detaljer

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61548 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115374E Bruk

Detaljer

: FLOOR CLEANER S WEST 1L

: FLOOR CLEANER S WEST 1L 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61103 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115763E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 100063E Bruk

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz 2560766 ToxTrak Reagenz Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 2560766 Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 2560766 ToxTrak

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Sodium iodide

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Sodium iodide SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 31.12.2010 Utskriftsdato 21.03.2011 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-28 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

I henhold til Europeisk direktiv 67/548/EØF, som rettet. Faresymboler

I henhold til Europeisk direktiv 67/548/EØF, som rettet. Faresymboler SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 5.0 Revisjonsdato 24.04.2012 Utskriftsdato 08.03.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene Side 1 av 10 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: Index-nr.: EF-nr.: 71-4-2 601-020-00-8 200-75-7 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer