SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn SilverXpress Sensitizer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad, CA Telefonnummer for nødstilfelle Life Technologies Limited 3 Fountain Drive Inchinnan Business Park Paisley, PA4 9RF SCOTLAND Outside of the U.S Kun for forskningsbruk. Ikke beregnet til diagnostisk bruk eller behandling for mennesker eller dyr. GHS - Classification 2. Fareidentifikasjon I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter Produktet er klassifisert og merket i henhold til Direktiv 1999/45/EF FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF Signalord Fare Helsefare Akutt oral giftighet Kategori 4 Acute Inhalation Toxicity - Vapors Kategori 1 Hudetsing / Hudirritasjon Kategori 1 B Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Kategori 1 Side 1 / 7

2 Åndedrett sensibilisering Kategori 1 Hudsensibilisering Kategori 1 Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse) Kategori 2 Fysiske farer ufarlig Fareutsagn H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne H318 - Gir alvorlig øyeskade H302 - Farlig ved svelging H330 - Dødelig ved innånding H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved svelging H400 - Meget giftig for liv i vann Forsiktighetsutsagn P301 + P330 + P331 - HVIS SVELGET: Skyll munnen. IKKE få den forulykkede til å kaste opp P304 + P340 - HVIS PRODUKTET PUSTES INN: Fjern den forulykkede til frisk luft og hold vedkommende i en stilling som er behagelig for pusting P305 + P351 + P338 - HVIS STOFFET KOMMER I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis de er tilstede og det er lett å gjøre. Fortsett skyll P333 + P313 - Hvis hudirritasjon eller utslett forekommer: Søk råd/oppmerksomhet fra lege P310 - Ring et GIFTSENTER eller en lege øyeblikkelig P260 - Ikke pust inn støv eller dis P280 - Bruk vernebriller/ansiktsskjerm P391 - Samle opp spill P273 - Unngå å slippe ut i omgivelsene P264 - Vask hendene grundig etter håndtering Den europeiske unionen EU Specific Hazard Statements R-setning(er) R34 - Etsende R50 - Meget giftig for vannlevende organismer R36/37/38 - Irriterer øynene, luftveiene og huden R42/43 - Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. S-setning(er) S26 - Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege S24/25 - Unngå kontakt med huden og øynene S36/37/39 - Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Potensielle helsepåvirkninger Øyne Irriterer øynene. Side 2 / 7

3 Hud Innånding Svelging Spesielle virkninger Kreftfremkallende påvirkninger Mutagene påvirkninger Reproduserbar giftighet Sensibilisering Målorganpåvirkninger Irriterer huden. Irriterer luftveiene. Kan være skadelig ved svelging. Svelging kan forårsake mage og tarm-irritasjoner, kvalme, brekninger og diare. under normale bruksforhold 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler CAS-nr. EINECS-nr Vi anbefaler å håndtere alle kjemikalier med varsomhet. Velktprosent FØRSTEHJELPSTILTAK Hudkontakt Øyekontakt Svelging Innånding Kommentar til lege Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk Øyeblikkelig legehjelp kreves Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter Øyeblikkelig legehjelp kreves Tilkall øyeblikkelig en lege eller Giftkontrollsenter Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person Fremkall ikke brekninger uten å ha rådspurt lege Flytt ut i frisk luft Dersom pasienten ikke puster, gi kunstig åndedrett Tilkall øyeblikkelig en lege eller Giftkontrollsenter Behandles symptomatisk. 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Egnede slokkingsmidler Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn vannspray karbondioksyd (CO2) skum Tørrkjemikalier Bruk trykkluftmaske og beskyttelsesklær. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personlige forholdsregler Metoder til opprydding og rengjøring Sørg for skikkelig ventilasjon Unngå kontakt med hud, øyne og klær Bruk eget verneutstyr La det suge opp i et inert absorberende materiale. Miljømessige forholdsregler Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig Forhindre at materialet tømmes i kloakken See Section 12 for additional information. Side 3 / 7

4 7. HÅNDTERING OG LAGRING Håndtering Lagring Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Oppbevar beholderen på et tørt, kjølig og godt gjennomlufted sted Opbevar i beholdere som er skikkelig merket 8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse Eksponeringsgrenser EU OEL (TWA) EU OEL (STEL) EU Skin Notation Østerrike Belgium (TWA) Denmark (TWA) Finland OEL (TWA) 0.05 ppm 0.2 mg/m 3 France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Ireland (TWA) 0.1 ppm 0.4 mg/m ppm 0.2 mg/m 3 Italy OEL (TWA) Sweden - Occupational Exposure Limits - TLVs (LLVs) Netherlands OEL (MAC) Spain OEL (TWA) U.K. none Den europeiske unionen U.K. France OEL (VME) Germany OEL (TWA) 0.1 ppm 0.4 mg/m ppm 0.2 mg/m 3 Italy OEL (TWA) Portugal Netherlands OEL (MAC) Finland OEL (TWA) Østerrike Danmark Polen Sveits 0.05 ppm 0.2 mg/m 3 Irland Norge Spain OEL (TWA) Tekniske tiltak Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Personlig verneutstyr Personal Protective Equipment requirements are dependent on the user institution's risk assessment and are specific to the risk assessment for each laboratory where this material may be used. Åndedrettsvern Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, bruk egnet maskeutstyr. Håndvern Øyevern Hud- og kroppsvern Ugjennomtrengelige hansker. Vernebriller med sideskjermer. lette beskyttelsesklær. Side 4 / 7

5 Hygieniske forhåndsregler Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Begrensning og overvåkning av miljøeksponer Forhindre at materialet tømmes i kloakken. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Alminnelige opplysninger Form væske Utseende informasjon tilgjengelig Lukt informasjon tilgjengelig Kokepunkt/kokepunktintervall C data tilgjengelig Smeltepunkt/smelteområde C data tilgjengelig Flammepunkt C data tilgjengelig Selvantenningstemperatur C data tilgjengelig Oksidasjonsegenskaper informasjon tilgjengelig Vannløselighet oppløselig ph Range 2-4 F data tilgjengelig F data tilgjengelig F data tilgjengelig F data tilgjengelig 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Stoffer som skal unngås Farlige nedbrytningsprodukter polymerisasjon Stabil under normale forhold. informasjon tilgjengelig informasjon tilgjengelig under vanlig bearbeidelse. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Akutt giftighet LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse) = 252 mg/kg (Rat) data tilgjengelig =0.1mg/L(Rat) Potensielle helsepåvirkninger Øyne Hud Innånding Svelging Kreftfremkallende påvirkninger Mutagene påvirkninger Reproduserbar giftighet Sensibilisering Målorganpåvirkninger Irriterer øynene. Irriterer huden. Irriterer luftveiene Kan være skadelig ved svelging Svelging kan forårsake mage og tarm-irritasjoner, kvalme, brekninger og diare. under normale bruksforhold 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Side 5 / 7

6 Økotoksiske effekter Akutt giftighet i vann Mobilitet Biologisk nedbrytning Bioakkumulering informasjon tilgjengelig. Kategori 1 informasjon tilgjengelig. informasjon tilgjengelig. informasjon tilgjengelig Freshwater Algae Data Desmodesmus subspicatus EC50=0.84 mg/l (96 h) Desmodesmus subspicatus EC50=0.61 mg/l (72 h) Water Flea Data Daphnia magna EC50=14 mg/l (48 h) Daphnia magna EC mg/l (48 h) Freshwater Fish Species Data Microtox Data log Pow logpow0.22 Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER IATA Forsendelsesnavn Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (e) Fareklasse 8 Underordnet klasse Emballasjegruppe II UN-Nr Regelverksmessige opplysninger Internasjonale inventarliser EINECS ELINCS ENCS PICCS Listed - Listed Listed AICS KECL DSL NDSL Listed Listed Listed ANDRE OPPLYSNINGER Grunn for revisjon (M)SDS sections updated Kun for forskningsbruk. Ikke beregnet til diagnostisk bruk eller behandling for mennesker eller dyr. Side 6 / 7

7 Informasjonen ovenfor er fremkommet som resultat av grundige søk og/eller undersøkelser, og våre anbefalinger er basert på forsiktig anvendelse av faglige vurderinger. Informasjonen skal ikke oppfattes som altomfattende, og bør bare brukes som en veiledning, Alle materialer og stoffblandinger kan inneha ukjente, farlige egenskaper, og må alltid behandles med forsiktighet. Siden Selskap ikke kan styre eller kontrollere de faktiske metodene, volumene eller bruksforholdene, skal ikke Bedriften kunne holdes erstatningsansvarlig for skader eller tap som er resultat av håndtering av eller kontakt med det produktet som er beskrevet her. INFORMASJONEN I DETTE DATABLADET UTGJØR IKKE NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT ENHVER MULIG UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE BESTEMT FORMÅL. End of Safety Data Sheet Side 7 / 7

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. GEN911021 Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. GEN911021 Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn BTL XTERMINATOR SOLUTION Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 10X PCR BUFFER I Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn POROS MC 20 um Self Pack Media Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 10X RNase III Reaction Buffer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 10X RNase III Reaction Buffer SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 10X RNase III Reaction Buffer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn TBPA DA AMIDITE Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket C10632COMPONENTD

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket C10632COMPONENTD SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn CLICK-IT FIXATIVE Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. H1398 Hoechst 33258, pentahydrate

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. H1398 Hoechst 33258, pentahydrate SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Hoechst 33258, pentahydrate Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket HEPES Buffer Solution 1M, liquid

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket HEPES Buffer Solution 1M, liquid SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn HEPES Buffer Solution 1M, liquid Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Ion PGM Template IA Start Solution

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Ion PGM Template IA Start Solution SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Ion PGM Template IA Start Solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. B-27 Supplement Minus Vitamin A (50X), liquid

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. B-27 Supplement Minus Vitamin A (50X), liquid SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn B-27 Supplement Minus Vitamin A (50X), liquid Navnet på ansvarlig firma Life

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ME110188P1 CHOLINE CHLORIDE FOR BSIV1

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ME110188P1 CHOLINE CHLORIDE FOR BSIV1 SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn CHOLINE CHLORIDE FOR BSIV1 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn DISPASE Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn FG,DCM 1L Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX

Detaljer

No known effects under normal use conditions. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler. Velktprosent RECOMBINANT HUMAN INSULIN

No known effects under normal use conditions. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler. Velktprosent RECOMBINANT HUMAN INSULIN SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn AOF Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GEN063080 PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU)

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GEN063080 PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU) SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. pexp7-tet POS CNTR ASSY

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. pexp7-tet POS CNTR ASSY SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn pexp7-tet POS CNTR ASSY Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. V13180COMPONENTB cyclosporin A

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. V13180COMPONENTB cyclosporin A SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn cyclosporin A Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn AKT1 [ps473] HS ELISA AKT1 [ps473] HS Antibody Navnet på ansvarlig firma Life

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CD62L Rat Anti-Mouse mab (clone MEL-14) PE Conjugate

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CD62L Rat Anti-Mouse mab (clone MEL-14) PE Conjugate SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad, CA 92008

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn resorufin, sodium salt *reference standard* Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. AM8671 NMax 10X Running Buffer 1 liter

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. AM8671 NMax 10X Running Buffer 1 liter SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn NMax 10X Running Buffer 1 liter Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 13015H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag)

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 13015H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag) SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CaptureSelect Human Serum Albumin Ligand 1g

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CaptureSelect Human Serum Albumin Ligand 1g SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn CaptureSelect Human Serum Albumin Ligand 1g Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. F2045 HIV Reverse Transcriptase

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. F2045 HIV Reverse Transcriptase SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn HIV Reverse Transcriptase Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ION ONETOUCHTM REACTION OIL

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ION ONETOUCHTM REACTION OIL SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn ION ONETOUCHTM REACTION OIL Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. A12216COMPONENTD Hydrogen peroxide *stabilized ~3% solution

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. A12216COMPONENTD Hydrogen peroxide *stabilized ~3% solution SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Hydrogen peroxide *stabilized ~3% solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn HOAT 5GM Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn tris-(2-carboxyethyl) phosphine, hydrochloride (TCEP) Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. FG,CHLOROFORM, 450ml

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. FG,CHLOROFORM, 450ml SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn FG,CHLOROFORM, 450ml Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Water Saturated Phenol, ph 6.6 (raise to ph 7.9 with Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Identifikasjon av selskapet/foretaket Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SimplyBlue SafeStain

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SimplyBlue SafeStain SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn SimplyBlue SafeStain Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 3 - Mix Lepto Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 1 - Sequences PM/MH Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. C10420COMPONENTD Click-iT fixative

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. C10420COMPONENTD Click-iT fixative SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn Nødsoversikt C10420COMPONENTD Click-iT fixative Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN CORPORATON 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn TRYPSIN, 1/250 (1:250) porcine parvovirus tested Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. OBS,ETHYL ACETATE,100mL

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. OBS,ETHYL ACETATE,100mL SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn OBS,ETHYL ACETATE,100mL Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN CORPORATON 5791

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. P6305COMPONENTD N-ethylmaleimide (NEM)

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. P6305COMPONENTD N-ethylmaleimide (NEM) SIKKERHETSDATABLAD Nødsoversikt Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn P6305COMPONENTD N-ethylmaleimide (NEM) Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN CORPORATON 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket DYNOSPHERES SS-6.5-RCHP

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket DYNOSPHERES SS-6.5-RCHP SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn DYNOSPHERES SS-6.5-RCHP Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Dynabeads Protein G, 50 ml Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket MOUSE ANTI-PCNA-BT

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket MOUSE ANTI-PCNA-BT Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn MOUSE ANTI-PCNA-BT Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket RA5044 BTL RA5044, WASH BFR 2

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket RA5044 BTL RA5044, WASH BFR 2 SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn BTL, WASH BFR 2 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn goat anti-mouse IgG, IgA, IgM (H+L), horseradish Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket 400236 TCA (CH2-C12)/DCM, 450ML

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket 400236 TCA (CH2-C12)/DCM, 450ML Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn TCA (CH2-C12)/DCM, 450ML Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. A10439 Alexa Fluor 350 hydrazide, sodium salt

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. A10439 Alexa Fluor 350 hydrazide, sodium salt Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Identifikasjon av selskapet/foretaket Life Technologies

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn MarowMAX BoneMarowMedium Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn UltraPure 10XTBEBufer Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn BULK IMMOBILIZED TRYPSIN Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket CAMPYLOBACTER LARI WET

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket CAMPYLOBACTER LARI WET Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn CAMPYLOBACTER LARI WET Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. 10177012 Carbenicillin, Disodium Salt

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. 10177012 Carbenicillin, Disodium Salt Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Carbenicillin, Salt Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Opti-MEM I Reduced-Serum Medium (1X), liquid Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket 21218LT BIOTIN LABELED CENTROMERE 7

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket 21218LT BIOTIN LABELED CENTROMERE 7 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn BIOTIN LABELED CENTROMERE 7 Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn UltraPure Acrylamide Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket RA5013 WASH BUFFER 1 W1

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket RA5013 WASH BUFFER 1 W1 SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn WASH BUFFER 1 W1 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Rhinohide polyacrylamidegelstrengthenerconcentrate Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Conversion Buffer Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Washing Fluid (20x) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Fluormone GS1 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

Material Sikkerhets datablad

Material Sikkerhets datablad Material Sikkerhets datablad 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode 466112 Produktnavn Purelink Pro 96 Viral Lysis Buffer Identifikasjon av ansvarlig

Detaljer

Material Sikkerhets datablad

Material Sikkerhets datablad Identifikasjon av kjemikaliet Material Sikkerhets datablad 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktkode 10482028 Produktnavn TrackIt Cyan/Orange Buffer Identifikasjon av ansvarlig firma

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Identifikasjon av selskapet/foretaket Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn PD-15-RXE Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn (TCEP) Identifikasjon av selskapet/foretaket APPLIED BIOSYSTEMS

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket C10619COMPONENTG

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket C10619COMPONENTG Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn ALEXA FLUOR 647 PICOLYL AZIDE DYE Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 11622H08B5 LTC4S, Human Prot, Recomb (His Tag)

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 11622H08B5 LTC4S, Human Prot, Recomb (His Tag) SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn LTC4S, Human Prot, Recomb (His Tag) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. 20813805L Bovigam(30) Green Dil'nt 175mL German

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. 20813805L Bovigam(30) Green Dil'nt 175mL German Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Bovigam(30) Green Dil'nt 175mL German Identifikasjon av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn goat anti-rabbit IgG (H+L), horseradish peroxidase Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Dynabeads M-270 Streptavidin

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Dynabeads M-270 Streptavidin SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn Dynabeads M-270 Streptavidin Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

Material Sikkerhets datablad

Material Sikkerhets datablad Identifikasjon av kjemikaliet Material Sikkerhets datablad 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktkode 460142 Produktnavn PCR BUFFER Identifikasjon av ansvarlig firma Revisjonsdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Mouse IgG1, (Biotin) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

Material Sikkerhets datablad

Material Sikkerhets datablad Material Sikkerhets datablad Revisjonsdato: 02/16/2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn 04BLTBRUN001 IBLOT ANODE STACK, BOTTOM Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Fluormone ES2 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket A12220COMPONENTB

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket A12220COMPONENTB Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn (DMSO) Identifikasjon av selskapet/foretaket Life Technologies

Detaljer

Material Sikkerhets datablad

Material Sikkerhets datablad Identifikasjon av kjemikaliet Material Sikkerhets datablad 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktkode 19542018 Produktnavn STREPT ALKALINE PHOSPHATASE Identifikasjon av ansvarlig firma

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. RAPIDSALFSS96 Idaho FSS Salmonella Reagents - 96 pk

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. RAPIDSALFSS96 Idaho FSS Salmonella Reagents - 96 pk SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Idaho FSS Salmonella Reagents - 96 pk Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn BTL, ETHANOL MIX Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Arcturus Picopure Conditioning Buffer Identifikasjon av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Oligo(dT)20 50 µm Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Material Sikkerhets datablad

Material Sikkerhets datablad Material Sikkerhets datablad 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND THE COMPANY/UNDERTAKING Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn Denaturation Reagent Produktkode 100009417 Kit Name Kit

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn KB Extender Identifikasjon av selskapet/foretaket Manufacturer/Supplier

Detaljer

Material Sikkerhets datablad

Material Sikkerhets datablad Material Sikkerhets datablad Revisjonsdato: 02/27/2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn PV4896 Fluormone(TM) Pan-PPAR green Identifikasjon

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn MembranePro Reagent Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket 466038 HQ LYSIS BUFFER ALIQ

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket 466038 HQ LYSIS BUFFER ALIQ Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn HQ LYSIS BUFFER ALIQ Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn PrepFiler Express Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010)

Sikkerhetsdatablad. (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010) Sikkerhetsdatablad (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010) Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Produktnavn 7500 Fast System Spectral

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 07-nov-2011 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : R62038 Synonymer Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier Foretaket REMEL

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010) Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Produktnavn GOXMS ALEXA FLUOR

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 31-jan-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : QB8135 Synonymer Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier Foretaket Dupont/Qualicon

Detaljer

SIGMA-ALDRICH. SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 25.07.2010 Utskriftsdato 28.02.

SIGMA-ALDRICH. SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 25.07.2010 Utskriftsdato 28.02. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 25.07.2010 Utskriftsdato 28.02.2012 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010)

Sikkerhetsdatablad. (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010) Sikkerhetsdatablad (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010) Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Produktnavn R, AIR SCRUBBER ASSEMBLY

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010)

Sikkerhetsdatablad. (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010) Sikkerhetsdatablad (I samsvar med EU-kommisjonens reguleringer nr. 453/2010) Produktidentifikator AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Produktkode Produktnavn MA190907

Detaljer