SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn SilverXpress Sensitizer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad, CA Telefonnummer for nødstilfelle Life Technologies Limited 3 Fountain Drive Inchinnan Business Park Paisley, PA4 9RF SCOTLAND Outside of the U.S Kun for forskningsbruk. Ikke beregnet til diagnostisk bruk eller behandling for mennesker eller dyr. GHS - Classification 2. Fareidentifikasjon I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter Produktet er klassifisert og merket i henhold til Direktiv 1999/45/EF FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF Signalord Fare Helsefare Akutt oral giftighet Kategori 4 Acute Inhalation Toxicity - Vapors Kategori 1 Hudetsing / Hudirritasjon Kategori 1 B Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Kategori 1 Side 1 / 7

2 Åndedrett sensibilisering Kategori 1 Hudsensibilisering Kategori 1 Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse) Kategori 2 Fysiske farer ufarlig Fareutsagn H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne H318 - Gir alvorlig øyeskade H302 - Farlig ved svelging H330 - Dødelig ved innånding H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved svelging H400 - Meget giftig for liv i vann Forsiktighetsutsagn P301 + P330 + P331 - HVIS SVELGET: Skyll munnen. IKKE få den forulykkede til å kaste opp P304 + P340 - HVIS PRODUKTET PUSTES INN: Fjern den forulykkede til frisk luft og hold vedkommende i en stilling som er behagelig for pusting P305 + P351 + P338 - HVIS STOFFET KOMMER I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis de er tilstede og det er lett å gjøre. Fortsett skyll P333 + P313 - Hvis hudirritasjon eller utslett forekommer: Søk råd/oppmerksomhet fra lege P310 - Ring et GIFTSENTER eller en lege øyeblikkelig P260 - Ikke pust inn støv eller dis P280 - Bruk vernebriller/ansiktsskjerm P391 - Samle opp spill P273 - Unngå å slippe ut i omgivelsene P264 - Vask hendene grundig etter håndtering Den europeiske unionen EU Specific Hazard Statements R-setning(er) R34 - Etsende R50 - Meget giftig for vannlevende organismer R36/37/38 - Irriterer øynene, luftveiene og huden R42/43 - Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. S-setning(er) S26 - Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege S24/25 - Unngå kontakt med huden og øynene S36/37/39 - Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Potensielle helsepåvirkninger Øyne Irriterer øynene. Side 2 / 7

3 Hud Innånding Svelging Spesielle virkninger Kreftfremkallende påvirkninger Mutagene påvirkninger Reproduserbar giftighet Sensibilisering Målorganpåvirkninger Irriterer huden. Irriterer luftveiene. Kan være skadelig ved svelging. Svelging kan forårsake mage og tarm-irritasjoner, kvalme, brekninger og diare. under normale bruksforhold 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler CAS-nr. EINECS-nr Vi anbefaler å håndtere alle kjemikalier med varsomhet. Velktprosent FØRSTEHJELPSTILTAK Hudkontakt Øyekontakt Svelging Innånding Kommentar til lege Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk Øyeblikkelig legehjelp kreves Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter Øyeblikkelig legehjelp kreves Tilkall øyeblikkelig en lege eller Giftkontrollsenter Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person Fremkall ikke brekninger uten å ha rådspurt lege Flytt ut i frisk luft Dersom pasienten ikke puster, gi kunstig åndedrett Tilkall øyeblikkelig en lege eller Giftkontrollsenter Behandles symptomatisk. 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Egnede slokkingsmidler Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn vannspray karbondioksyd (CO2) skum Tørrkjemikalier Bruk trykkluftmaske og beskyttelsesklær. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personlige forholdsregler Metoder til opprydding og rengjøring Sørg for skikkelig ventilasjon Unngå kontakt med hud, øyne og klær Bruk eget verneutstyr La det suge opp i et inert absorberende materiale. Miljømessige forholdsregler Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig Forhindre at materialet tømmes i kloakken See Section 12 for additional information. Side 3 / 7

4 7. HÅNDTERING OG LAGRING Håndtering Lagring Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Oppbevar beholderen på et tørt, kjølig og godt gjennomlufted sted Opbevar i beholdere som er skikkelig merket 8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse Eksponeringsgrenser EU OEL (TWA) EU OEL (STEL) EU Skin Notation Østerrike Belgium (TWA) Denmark (TWA) Finland OEL (TWA) 0.05 ppm 0.2 mg/m 3 France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Ireland (TWA) 0.1 ppm 0.4 mg/m ppm 0.2 mg/m 3 Italy OEL (TWA) Sweden - Occupational Exposure Limits - TLVs (LLVs) Netherlands OEL (MAC) Spain OEL (TWA) U.K. none Den europeiske unionen U.K. France OEL (VME) Germany OEL (TWA) 0.1 ppm 0.4 mg/m ppm 0.2 mg/m 3 Italy OEL (TWA) Portugal Netherlands OEL (MAC) Finland OEL (TWA) Østerrike Danmark Polen Sveits 0.05 ppm 0.2 mg/m 3 Irland Norge Spain OEL (TWA) Tekniske tiltak Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Personlig verneutstyr Personal Protective Equipment requirements are dependent on the user institution's risk assessment and are specific to the risk assessment for each laboratory where this material may be used. Åndedrettsvern Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, bruk egnet maskeutstyr. Håndvern Øyevern Hud- og kroppsvern Ugjennomtrengelige hansker. Vernebriller med sideskjermer. lette beskyttelsesklær. Side 4 / 7

5 Hygieniske forhåndsregler Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Begrensning og overvåkning av miljøeksponer Forhindre at materialet tømmes i kloakken. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Alminnelige opplysninger Form væske Utseende informasjon tilgjengelig Lukt informasjon tilgjengelig Kokepunkt/kokepunktintervall C data tilgjengelig Smeltepunkt/smelteområde C data tilgjengelig Flammepunkt C data tilgjengelig Selvantenningstemperatur C data tilgjengelig Oksidasjonsegenskaper informasjon tilgjengelig Vannløselighet oppløselig ph Range 2-4 F data tilgjengelig F data tilgjengelig F data tilgjengelig F data tilgjengelig 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Stoffer som skal unngås Farlige nedbrytningsprodukter polymerisasjon Stabil under normale forhold. informasjon tilgjengelig informasjon tilgjengelig under vanlig bearbeidelse. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Akutt giftighet LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse) = 252 mg/kg (Rat) data tilgjengelig =0.1mg/L(Rat) Potensielle helsepåvirkninger Øyne Hud Innånding Svelging Kreftfremkallende påvirkninger Mutagene påvirkninger Reproduserbar giftighet Sensibilisering Målorganpåvirkninger Irriterer øynene. Irriterer huden. Irriterer luftveiene Kan være skadelig ved svelging Svelging kan forårsake mage og tarm-irritasjoner, kvalme, brekninger og diare. under normale bruksforhold 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Side 5 / 7

6 Økotoksiske effekter Akutt giftighet i vann Mobilitet Biologisk nedbrytning Bioakkumulering informasjon tilgjengelig. Kategori 1 informasjon tilgjengelig. informasjon tilgjengelig. informasjon tilgjengelig Freshwater Algae Data Desmodesmus subspicatus EC50=0.84 mg/l (96 h) Desmodesmus subspicatus EC50=0.61 mg/l (72 h) Water Flea Data Daphnia magna EC50=14 mg/l (48 h) Daphnia magna EC mg/l (48 h) Freshwater Fish Species Data Microtox Data log Pow logpow0.22 Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER IATA Forsendelsesnavn Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (e) Fareklasse 8 Underordnet klasse Emballasjegruppe II UN-Nr Regelverksmessige opplysninger Internasjonale inventarliser EINECS ELINCS ENCS PICCS Listed - Listed Listed AICS KECL DSL NDSL Listed Listed Listed ANDRE OPPLYSNINGER Grunn for revisjon (M)SDS sections updated Kun for forskningsbruk. Ikke beregnet til diagnostisk bruk eller behandling for mennesker eller dyr. Side 6 / 7

7 Informasjonen ovenfor er fremkommet som resultat av grundige søk og/eller undersøkelser, og våre anbefalinger er basert på forsiktig anvendelse av faglige vurderinger. Informasjonen skal ikke oppfattes som altomfattende, og bør bare brukes som en veiledning, Alle materialer og stoffblandinger kan inneha ukjente, farlige egenskaper, og må alltid behandles med forsiktighet. Siden Selskap ikke kan styre eller kontrollere de faktiske metodene, volumene eller bruksforholdene, skal ikke Bedriften kunne holdes erstatningsansvarlig for skader eller tap som er resultat av håndtering av eller kontakt med det produktet som er beskrevet her. INFORMASJONEN I DETTE DATABLADET UTGJØR IKKE NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT ENHVER MULIG UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE BESTEMT FORMÅL. End of Safety Data Sheet Side 7 / 7

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 13015H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag)

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 13015H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag) SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 11-feb-2011 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk BR0038 Laboratoriekjemikalier Foretaket Oxoid

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 31-jan-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : QB8135 Synonymer Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier Foretaket Dupont/Qualicon

Detaljer

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode: Kjemisk Familie: NORPOL SVG 20000-99999 H,S SVGHS Polyesterharpiks 1.2.

Detaljer

I henhold til Europeisk direktiv 67/548/EØF, som rettet. Faresymboler

I henhold til Europeisk direktiv 67/548/EØF, som rettet. Faresymboler SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 5.0 Revisjonsdato 24.04.2012 Utskriftsdato 08.03.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 30-sep-2010 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk CM1069 Laboratoriekjemikalier Selskap Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke,

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 23-jun-2011 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk BR0050 Laboratoriekjemikalier Foretaket Oxoid

Detaljer

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61218, 64246 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Sodium iodide

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Sodium iodide SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 31.12.2010 Utskriftsdato 21.03.2011 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115763E Bruk

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer

: FLOOR CLEANER S WEST 1L

: FLOOR CLEANER S WEST 1L 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61103 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61548 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper Side : 1 / 20 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Produktkode : 1276 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115374E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 100063E Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz 2560766 ToxTrak Reagenz Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 2560766 Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 2560766 ToxTrak

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 K-OTHRINE SC 25 1/9 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke K-OTHRINE SC 25 Produktkode (UVP) 79112947 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk CM0910 Laboratoriekjemikalier Firma Oxoid Ltd

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene Side 1 av 10 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: Index-nr.: EF-nr.: 71-4-2 601-020-00-8 200-75-7 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer