SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn SilverXpress Sensitizer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad, CA Telefonnummer for nødstilfelle Life Technologies Limited 3 Fountain Drive Inchinnan Business Park Paisley, PA4 9RF SCOTLAND Outside of the U.S Kun for forskningsbruk. Ikke beregnet til diagnostisk bruk eller behandling for mennesker eller dyr. GHS - Classification 2. Fareidentifikasjon I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter Produktet er klassifisert og merket i henhold til Direktiv 1999/45/EF FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF Signalord Fare Helsefare Akutt oral giftighet Kategori 4 Acute Inhalation Toxicity - Vapors Kategori 1 Hudetsing / Hudirritasjon Kategori 1 B Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Kategori 1 Side 1 / 7

2 Åndedrett sensibilisering Kategori 1 Hudsensibilisering Kategori 1 Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse) Kategori 2 Fysiske farer ufarlig Fareutsagn H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne H318 - Gir alvorlig øyeskade H302 - Farlig ved svelging H330 - Dødelig ved innånding H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved svelging H400 - Meget giftig for liv i vann Forsiktighetsutsagn P301 + P330 + P331 - HVIS SVELGET: Skyll munnen. IKKE få den forulykkede til å kaste opp P304 + P340 - HVIS PRODUKTET PUSTES INN: Fjern den forulykkede til frisk luft og hold vedkommende i en stilling som er behagelig for pusting P305 + P351 + P338 - HVIS STOFFET KOMMER I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis de er tilstede og det er lett å gjøre. Fortsett skyll P333 + P313 - Hvis hudirritasjon eller utslett forekommer: Søk råd/oppmerksomhet fra lege P310 - Ring et GIFTSENTER eller en lege øyeblikkelig P260 - Ikke pust inn støv eller dis P280 - Bruk vernebriller/ansiktsskjerm P391 - Samle opp spill P273 - Unngå å slippe ut i omgivelsene P264 - Vask hendene grundig etter håndtering Den europeiske unionen EU Specific Hazard Statements R-setning(er) R34 - Etsende R50 - Meget giftig for vannlevende organismer R36/37/38 - Irriterer øynene, luftveiene og huden R42/43 - Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. S-setning(er) S26 - Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege S24/25 - Unngå kontakt med huden og øynene S36/37/39 - Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Potensielle helsepåvirkninger Øyne Irriterer øynene. Side 2 / 7

3 Hud Innånding Svelging Spesielle virkninger Kreftfremkallende påvirkninger Mutagene påvirkninger Reproduserbar giftighet Sensibilisering Målorganpåvirkninger Irriterer huden. Irriterer luftveiene. Kan være skadelig ved svelging. Svelging kan forårsake mage og tarm-irritasjoner, kvalme, brekninger og diare. under normale bruksforhold 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler CAS-nr. EINECS-nr Vi anbefaler å håndtere alle kjemikalier med varsomhet. Velktprosent FØRSTEHJELPSTILTAK Hudkontakt Øyekontakt Svelging Innånding Kommentar til lege Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk Øyeblikkelig legehjelp kreves Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter Øyeblikkelig legehjelp kreves Tilkall øyeblikkelig en lege eller Giftkontrollsenter Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person Fremkall ikke brekninger uten å ha rådspurt lege Flytt ut i frisk luft Dersom pasienten ikke puster, gi kunstig åndedrett Tilkall øyeblikkelig en lege eller Giftkontrollsenter Behandles symptomatisk. 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Egnede slokkingsmidler Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn vannspray karbondioksyd (CO2) skum Tørrkjemikalier Bruk trykkluftmaske og beskyttelsesklær. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personlige forholdsregler Metoder til opprydding og rengjøring Sørg for skikkelig ventilasjon Unngå kontakt med hud, øyne og klær Bruk eget verneutstyr La det suge opp i et inert absorberende materiale. Miljømessige forholdsregler Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig Forhindre at materialet tømmes i kloakken See Section 12 for additional information. Side 3 / 7

4 7. HÅNDTERING OG LAGRING Håndtering Lagring Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Oppbevar beholderen på et tørt, kjølig og godt gjennomlufted sted Opbevar i beholdere som er skikkelig merket 8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse Eksponeringsgrenser EU OEL (TWA) EU OEL (STEL) EU Skin Notation Østerrike Belgium (TWA) Denmark (TWA) Finland OEL (TWA) 0.05 ppm 0.2 mg/m 3 France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Ireland (TWA) 0.1 ppm 0.4 mg/m ppm 0.2 mg/m 3 Italy OEL (TWA) Sweden - Occupational Exposure Limits - TLVs (LLVs) Netherlands OEL (MAC) Spain OEL (TWA) U.K. none Den europeiske unionen U.K. France OEL (VME) Germany OEL (TWA) 0.1 ppm 0.4 mg/m ppm 0.2 mg/m 3 Italy OEL (TWA) Portugal Netherlands OEL (MAC) Finland OEL (TWA) Østerrike Danmark Polen Sveits 0.05 ppm 0.2 mg/m 3 Irland Norge Spain OEL (TWA) Tekniske tiltak Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Personlig verneutstyr Personal Protective Equipment requirements are dependent on the user institution's risk assessment and are specific to the risk assessment for each laboratory where this material may be used. Åndedrettsvern Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, bruk egnet maskeutstyr. Håndvern Øyevern Hud- og kroppsvern Ugjennomtrengelige hansker. Vernebriller med sideskjermer. lette beskyttelsesklær. Side 4 / 7

5 Hygieniske forhåndsregler Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Begrensning og overvåkning av miljøeksponer Forhindre at materialet tømmes i kloakken. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Alminnelige opplysninger Form væske Utseende informasjon tilgjengelig Lukt informasjon tilgjengelig Kokepunkt/kokepunktintervall C data tilgjengelig Smeltepunkt/smelteområde C data tilgjengelig Flammepunkt C data tilgjengelig Selvantenningstemperatur C data tilgjengelig Oksidasjonsegenskaper informasjon tilgjengelig Vannløselighet oppløselig ph Range 2-4 F data tilgjengelig F data tilgjengelig F data tilgjengelig F data tilgjengelig 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Stoffer som skal unngås Farlige nedbrytningsprodukter polymerisasjon Stabil under normale forhold. informasjon tilgjengelig informasjon tilgjengelig under vanlig bearbeidelse. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Akutt giftighet LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse) = 252 mg/kg (Rat) data tilgjengelig =0.1mg/L(Rat) Potensielle helsepåvirkninger Øyne Hud Innånding Svelging Kreftfremkallende påvirkninger Mutagene påvirkninger Reproduserbar giftighet Sensibilisering Målorganpåvirkninger Irriterer øynene. Irriterer huden. Irriterer luftveiene Kan være skadelig ved svelging Svelging kan forårsake mage og tarm-irritasjoner, kvalme, brekninger og diare. under normale bruksforhold 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Side 5 / 7

6 Økotoksiske effekter Akutt giftighet i vann Mobilitet Biologisk nedbrytning Bioakkumulering informasjon tilgjengelig. Kategori 1 informasjon tilgjengelig. informasjon tilgjengelig. informasjon tilgjengelig Freshwater Algae Data Desmodesmus subspicatus EC50=0.84 mg/l (96 h) Desmodesmus subspicatus EC50=0.61 mg/l (72 h) Water Flea Data Daphnia magna EC50=14 mg/l (48 h) Daphnia magna EC mg/l (48 h) Freshwater Fish Species Data Microtox Data log Pow logpow0.22 Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER IATA Forsendelsesnavn Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (e) Fareklasse 8 Underordnet klasse Emballasjegruppe II UN-Nr Regelverksmessige opplysninger Internasjonale inventarliser EINECS ELINCS ENCS PICCS Listed - Listed Listed AICS KECL DSL NDSL Listed Listed Listed ANDRE OPPLYSNINGER Grunn for revisjon (M)SDS sections updated Kun for forskningsbruk. Ikke beregnet til diagnostisk bruk eller behandling for mennesker eller dyr. Side 6 / 7

7 Informasjonen ovenfor er fremkommet som resultat av grundige søk og/eller undersøkelser, og våre anbefalinger er basert på forsiktig anvendelse av faglige vurderinger. Informasjonen skal ikke oppfattes som altomfattende, og bør bare brukes som en veiledning, Alle materialer og stoffblandinger kan inneha ukjente, farlige egenskaper, og må alltid behandles med forsiktighet. Siden Selskap ikke kan styre eller kontrollere de faktiske metodene, volumene eller bruksforholdene, skal ikke Bedriften kunne holdes erstatningsansvarlig for skader eller tap som er resultat av håndtering av eller kontakt med det produktet som er beskrevet her. INFORMASJONEN I DETTE DATABLADET UTGJØR IKKE NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT ENHVER MULIG UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE BESTEMT FORMÅL. End of Safety Data Sheet Side 7 / 7

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. GEN911021 Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. GEN911021 Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket EC60252 NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket EC60252 NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025 SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn BTL XTERMINATOR SOLUTION Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 10X PCR BUFFER I Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn POROS MC 20 um Self Pack Media Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 10X RNase III Reaction Buffer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 10X RNase III Reaction Buffer SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 10X RNase III Reaction Buffer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn TBPA DA AMIDITE Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket C10632COMPONENTD

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket C10632COMPONENTD SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn CLICK-IT FIXATIVE Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. H1398 Hoechst 33258, pentahydrate

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. H1398 Hoechst 33258, pentahydrate SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Hoechst 33258, pentahydrate Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket HEPES Buffer Solution 1M, liquid

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket HEPES Buffer Solution 1M, liquid SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn HEPES Buffer Solution 1M, liquid Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. B-27 Supplement Minus Vitamin A (50X), liquid

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. B-27 Supplement Minus Vitamin A (50X), liquid SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn B-27 Supplement Minus Vitamin A (50X), liquid Navnet på ansvarlig firma Life

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ME110188P1 CHOLINE CHLORIDE FOR BSIV1

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ME110188P1 CHOLINE CHLORIDE FOR BSIV1 SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn CHOLINE CHLORIDE FOR BSIV1 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. C33368COMPONENTD MnCl2 *100 mm aqueous solution

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. C33368COMPONENTD MnCl2 *100 mm aqueous solution SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn MnCl2 *100 mm aqueous solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Ion PGM Template IA Start Solution

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Ion PGM Template IA Start Solution SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Ion PGM Template IA Start Solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn FG,DCM 1L Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn DISPASE Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GEN063080 PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU)

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GEN063080 PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU) SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

No known effects under normal use conditions. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler. Velktprosent RECOMBINANT HUMAN INSULIN

No known effects under normal use conditions. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler. Velktprosent RECOMBINANT HUMAN INSULIN SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn AOF Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Copper (II) sulfate (CuSO4) *100 mm aqueous solution* Navnet på ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. pexp7-tet POS CNTR ASSY

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. pexp7-tet POS CNTR ASSY SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn pexp7-tet POS CNTR ASSY Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. EasyComp KitSolutionI

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. EasyComp KitSolutionI SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn EasyComp KitSolutionI Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn AKT1 [ps473] HS ELISA AKT1 [ps473] HS Antibody Navnet på ansvarlig firma Life

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. V13180COMPONENTB cyclosporin A

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. V13180COMPONENTB cyclosporin A SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn cyclosporin A Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. A22189E COMPONENT E: glucose oxidase

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. A22189E COMPONENT E: glucose oxidase SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn COMPONENT E: glucose oxidase Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket BTL, ARCTURUS XYLENE, 1L

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket BTL, ARCTURUS XYLENE, 1L SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn BTL, ARCTURUS XYLENE, 1L Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CD62L Rat Anti-Mouse mab (clone MEL-14) PE Conjugate

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CD62L Rat Anti-Mouse mab (clone MEL-14) PE Conjugate SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad, CA 92008

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn resorufin, sodium salt *reference standard* Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. AM8671 NMax 10X Running Buffer 1 liter

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. AM8671 NMax 10X Running Buffer 1 liter SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn NMax 10X Running Buffer 1 liter Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CaptureSelect Human Serum Albumin Ligand 1g

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CaptureSelect Human Serum Albumin Ligand 1g SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn CaptureSelect Human Serum Albumin Ligand 1g Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 10X Fixative Solution

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 10X Fixative Solution SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn 10X Fixative Solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn Wash Solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 13015H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag)

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 13015H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag) SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. F2045 HIV Reverse Transcriptase

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. F2045 HIV Reverse Transcriptase SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn HIV Reverse Transcriptase Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ION ONETOUCHTM REACTION OIL

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ION ONETOUCHTM REACTION OIL SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn ION ONETOUCHTM REACTION OIL Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. O36215COMPONENTC dimethylsulfoxide (DMSO)

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. O36215COMPONENTC dimethylsulfoxide (DMSO) SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn dimethylsulfoxide (DMSO) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket E. COLI RNASE H 100, RXN VIALED

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket E. COLI RNASE H 100, RXN VIALED SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn E. COLI RNASE H 100, RXN VIALED Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Selective Antibiotic, liquid Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn HiMark Pre-stainedProteinStandard Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn epidermal growth factor, fluorescein conjugate (fluorescein Navnet på ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. A12216COMPONENTD Hydrogen peroxide *stabilized ~3% solution

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. A12216COMPONENTD Hydrogen peroxide *stabilized ~3% solution SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Hydrogen peroxide *stabilized ~3% solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn (5-chloromethylfluoresceindiacetate)*special packaging* Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket IONPGM TEMPLATEOT2400PCRREAGENTB

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket IONPGM TEMPLATEOT2400PCRREAGENTB SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn IONPGM TEMPLATEOT2400PCRREAGENTB Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket C33367 CLICK-IT GLCNAZ METABOLIC GLYC

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket C33367 CLICK-IT GLCNAZ METABOLIC GLYC SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn CLICK-IT GLCZ METABOLIC GLYC Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SYBR Select Master Mix

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SYBR Select Master Mix SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn SYBR Select Master Mix Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn HOAT 5GM Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket AcroMetrix PeliSpy Sero Control Negative

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket AcroMetrix PeliSpy Sero Control Negative SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Brand AcroMetrix PeliSpy Sero Control Negative AcroMetrix Navnet på ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn FG,ACETIC ANHYD/PYR/THF 450mL Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn tris-(2-carboxyethyl) phosphine, hydrochloride (TCEP) Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 75ML ACCELERATOR II Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SM043 AKT Pathway Total 7-Plex Standard

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SM043 AKT Pathway Total 7-Plex Standard SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn AKT Pathway Total 7-Plex Standard Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. PGM v1.1 Reagents 1

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. PGM v1.1 Reagents 1 SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn PGM v1.1 Reagents 1 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. F8691G Cell Fractionation Buffer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. F8691G Cell Fractionation Buffer SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Cell Fractionation Buffer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ION PI" ISP RESUSPENSION SOLUTION

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ION PI ISP RESUSPENSION SOLUTION SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn ION PI" ISP RESUSPENSION SOLUTION Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. FG,CHLOROFORM, 450ml

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. FG,CHLOROFORM, 450ml SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn FG,CHLOROFORM, 450ml Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket BINDING BUFFER ALIQ-PCR50

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket BINDING BUFFER ALIQ-PCR50 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn BINDING BUFFER ALIQ-PCR50 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ATTUNE 1 X 1L FOCUSING FLUID

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ATTUNE 1 X 1L FOCUSING FLUID SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn ATTUNE 1 X 1L FOCUSING FLUID Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Water Saturated Phenol, ph 6.6 (raise to ph 7.9 with Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn LSI Internal Reference Neospora - Serum Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. TB, 10X AMPLITAQ GOLD UP BUFFER, 1.5 ml

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. TB, 10X AMPLITAQ GOLD UP BUFFER, 1.5 ml SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn TB, 10X AMPLITAQ GOLD UP BUFFER, 1.5 ml Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket COMPONENTE2

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket COMPONENTE2 SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn DAB Chromogen Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn T FLOWCOMP DYNABEADS 15MG/ML Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN DYNAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Hexadecyl Pyridinium Chloride cristalline Navnet på ansvarlig firma Life

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn SYBR Green II RNA gel stain Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. B10334COMPONENTB BacMam enhancer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. B10334COMPONENTB BacMam enhancer SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn BacMam enhancer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. FG,ACETIC ANHYDRIDE, 450ml

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. FG,ACETIC ANHYDRIDE, 450ml SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn FG,ACETIC ANHYDRIDE, 450ml Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. G E-Gel Go! 2% Gels, 10-pack

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. G E-Gel Go! 2% Gels, 10-pack SIKKERHETSDATABLAD Nødsoversikt Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn G441002 E-Gel Go! 2% Gels, 10-pack Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN CORPORATON 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. C10420COMPONENTD Click-iT fixative

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. C10420COMPONENTD Click-iT fixative SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn Nødsoversikt C10420COMPONENTD Click-iT fixative Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN CORPORATON 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Identifikasjon av selskapet/foretaket Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SimplyBlue SafeStain

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SimplyBlue SafeStain SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn SimplyBlue SafeStain Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Trap-Pak Bags(Mini) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn TRYPSIN, 1/250 (1:250) porcine parvovirus tested Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket MEMBRANE BLOCKING SOLUTION

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket MEMBRANE BLOCKING SOLUTION SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn MEMBRANE BLOCKING SOLUTION Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt DE PROTEIN PREP CHO SCALE 3L

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt DE PROTEIN PREP CHO SCALE 3L SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn Nødsoversikt 930653DE PROTEIN PREP CHO SCALE 3L Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN CORPORATON 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 3 - Mix Lepto Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. C10425COMPONENTD Click-iT fixative

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. C10425COMPONENTD Click-iT fixative SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn Nødsoversikt C10425COMPONENTD Click-iT fixative Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN CORPORATON 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 1 - Sequences PM/MH Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn NMPIP Reagent Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn ANHYDROUS ACETONITRILE DNA Synthesis Grade Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Homogenization Buffer (5x) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. OBS,ETHYL ACETATE,100mL

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. OBS,ETHYL ACETATE,100mL SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn OBS,ETHYL ACETATE,100mL Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN CORPORATON 5791

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn pcr2.1-topo Identifikasjon av selskapet/foretaket Life

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Dynabeads Protein G, 50 ml Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 3a - Positive C. Q Fever Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 3 - Positive C. Q Fever Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. P6305COMPONENTD N-ethylmaleimide (NEM)

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. P6305COMPONENTD N-ethylmaleimide (NEM) SIKKERHETSDATABLAD Nødsoversikt Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn P6305COMPONENTD N-ethylmaleimide (NEM) Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN CORPORATON 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket MOUSE ANTI-PCNA-BT

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket MOUSE ANTI-PCNA-BT Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn MOUSE ANTI-PCNA-BT Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket DYNOSPHERES SS-6.5-RCHP

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket DYNOSPHERES SS-6.5-RCHP SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn DYNOSPHERES SS-6.5-RCHP Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Penicillin-Streptomycin, liquid Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket COMPONENTB High Fidelity Enzyme Mix

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket COMPONENTB High Fidelity Enzyme Mix Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn High Fidelity Enzyme Mix Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn DCC/DCM PEP.SYN. 200ML Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket RA5044 BTL RA5044, WASH BFR 2

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket RA5044 BTL RA5044, WASH BFR 2 SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn BTL, WASH BFR 2 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. A10439 Alexa Fluor 350 hydrazide, sodium salt

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. A10439 Alexa Fluor 350 hydrazide, sodium salt Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Identifikasjon av selskapet/foretaket Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. T30955COMPONENTF hydrogen peroxide *stabilized 30% solution*

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. T30955COMPONENTF hydrogen peroxide *stabilized 30% solution* SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn hydrogen peroxide *stabilized 30% solution* Navnet på ansvarlig firma Life

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn actin from rabbit muscle, *in Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn CD BHK-21 PRODUCTION MEDIUM Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer