SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 13015H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag)"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad, CA Life Technologies Limited 3 Fountain Drive Inchinnan Business Park Paisley, PA4 9RF SCOTLAND Telefonnummer for nødstilfelle Outside of the U.S Kun for forskningsbruk. Ikke beregnet til diagnostisk bruk eller behandling for mennesker eller dyr. I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter Produktet er klassifisert og merket i henhold til Direktiv 1999/45/EF FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF GHS - Classification Signalord 2. Fareidentifikasjon Helsefare Fysiske farer Den europeiske unionen Side 1 / 5

2 EU Specific Hazard Statements R-setning(er) S-setning(er) S22 - Unngå innånding av støv Potensielle helsepåvirkninger Øyne Hud Spesielle virkninger Kreftfremkallende påvirkninger Mutagene påvirkninger Reproduserbar giftighet Sensibilisering Målorganpåvirkninger Kan forårsake øyeirritasjon hos følsomme personer. Kan forårsake hudirritasjon hos følsomme personer. May be harmful by inhalation. Kan være skadelig ved svelging. No known effects under normal use conditions 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Produktet inneholder ikke noe stoff som ved den oppgitte konsentrasjon er betraktet som helsefarlig. Vi anbefaler å håndtere alle kjemikalier med varsomhet. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Hudkontakt Øyekontakt Kommentar til lege Rens med mye vann. If symptoms arise, call a physician. Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter Tilkall lege hvis symptomene vedvarer Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person Tilkall lege hvis symptomene vedvarer Fremkall ikke brekninger uten å ha rådspurt lege Flytt ut i frisk luft Tilkall lege hvis symptomene vedvarer Dersom pasienten ikke puster, gi kunstig åndedrett Behandles symptomatisk. 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Egnede slokkingsmidler Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn vannspray karbondioksyd (CO2) skum Tørrkjemikalier Bruk trykkluftmaske og beskyttelsesklær. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personlige forholdsregler Bruk eget verneutstyr Side 2 / 5

3 Metoder til opprydding og rengjøring Taes opp mekanisk og samles i egnet beholder for avhending Miljømessige forholdsregler Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig See Section 12 for additional information. 7. HÅNDTERING OG LAGRING Håndtering Lagring Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Oppbevar beholderen på et tørt, kjølig og godt gjennomlufted sted 8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse Eksponeringsgrenser The product does not contain any hazardous materials with occupational exposure limits established. Tekniske tiltak Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Personlig verneutstyr Personal Protective Equipment requirements are dependent on the user institution's risk assessment and are specific to the risk assessment for each laboratory where this material may be used. Åndedrettsvern Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, bruk egnet maskeutstyr. Håndvern Øyevern Hud- og kroppsvern Hygieniske forhåndsregler Begrensning og overvåkning av miljøeksponer Ugjennomtrengelige hansker. Vernebriller med sideskjermer. lette beskyttelsesklær. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Forhindre at materialet tømmes i kloakken. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Alminnelige opplysninger Form Utseende Lukt Kokepunkt/kokepunktintervall Lyophilized powder informasjon tilgjengelig informasjon tilgjengelig C data tilgjengelig F data tilgjengelig Side 3 / 5

4 Smeltepunkt/smelteområde Flammepunkt Selvantenningstemperatur Oksidasjonsegenskaper Vannløselighet C data tilgjengelig C data tilgjengelig C data tilgjengelig informasjon tilgjengelig data tilgjengelig F data tilgjengelig F data tilgjengelig F data tilgjengelig 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Stoffer som skal unngås Farlige nedbrytningsprodukter polymerisasjon Stabil under normale forhold. No dangerous reaction known under conditions of normal use. ved normal bruk Farlig polymerisasjon forekommer ikke 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Akutt giftighet Beskyttelseshansker Potensielle helsepåvirkninger Øyne Hud Kreftfremkallende påvirkninger Mutagene påvirkninger Reproduserbar giftighet Sensibilisering Målorganpåvirkninger Kan forårsake øyeirritasjon hos følsomme personer. Kan forårsake hudirritasjon hos følsomme personer. May be harmful by inhalation. Kan være skadelig ved svelging No known effects under normal use conditions 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Økotoksiske effekter Mobilitet Biologisk nedbrytning Bioakkumulering informasjon tilgjengelig. informasjon tilgjengelig. Naturlig biologisk nedbrytbar. Bioakkumulerer ikke. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER IATA Forsendelsesnavn Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene. Fareklasse Side 4 / 5

5 Underordnet klasse Emballasjegruppe UN-Nr None 15. Regelverksmessige opplysninger Internasjonale inventarliser Internasjonale inventarliser Retter seg etter 16. ANDRE OPPLYSNINGER Grunn for revisjon (M)SDS sections updated Kun for forskningsbruk. Ikke beregnet til diagnostisk bruk eller behandling for mennesker eller dyr. Informasjonen ovenfor er fremkommet som resultat av grundige søk og/eller undersøkelser, og våre anbefalinger er basert på forsiktig anvendelse av faglige vurderinger. Informasjonen skal ikke oppfattes som altomfattende, og bør bare brukes som en veiledning, Alle materialer og stoffblandinger kan inneha ukjente, farlige egenskaper, og må alltid behandles med forsiktighet. Siden Selskap ikke kan styre eller kontrollere de faktiske metodene, volumene eller bruksforholdene, skal ikke Bedriften kunne holdes erstatningsansvarlig for skader eller tap som er resultat av håndtering av eller kontakt med det produktet som er beskrevet her. INFORMASJONEN I DETTE DATABLADET UTGJØR IKKE NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT ENHVER MULIG UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE BESTEMT FORMÅL. End of Safety Data Sheet Side 5 / 5

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn TBPA DA AMIDITE Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Ion PGM Template IA Start Solution

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Ion PGM Template IA Start Solution SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Ion PGM Template IA Start Solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. pexp7-tet POS CNTR ASSY

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. pexp7-tet POS CNTR ASSY SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn pexp7-tet POS CNTR ASSY Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn epidermal growth factor, fluorescein conjugate (fluorescein Navnet på ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CaptureSelect Human Serum Albumin Ligand 1g

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CaptureSelect Human Serum Albumin Ligand 1g SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn CaptureSelect Human Serum Albumin Ligand 1g Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GEN063080 PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU)

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GEN063080 PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU) SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn POROS MC 20 um Self Pack Media Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. GEN911021 Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. GEN911021 Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket AcroMetrix PeliSpy Sero Control Negative

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket AcroMetrix PeliSpy Sero Control Negative SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Brand AcroMetrix PeliSpy Sero Control Negative AcroMetrix Navnet på ansvarlig

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. G E-Gel Go! 2% Gels, 10-pack

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. G E-Gel Go! 2% Gels, 10-pack SIKKERHETSDATABLAD Nødsoversikt Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn G441002 E-Gel Go! 2% Gels, 10-pack Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN CORPORATON 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

No known effects under normal use conditions. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler. Velktprosent RECOMBINANT HUMAN INSULIN

No known effects under normal use conditions. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler. Velktprosent RECOMBINANT HUMAN INSULIN SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn AOF Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. H1398 Hoechst 33258, pentahydrate

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. H1398 Hoechst 33258, pentahydrate SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Hoechst 33258, pentahydrate Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. B-27 Supplement Minus Vitamin A (50X), liquid

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. B-27 Supplement Minus Vitamin A (50X), liquid SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn B-27 Supplement Minus Vitamin A (50X), liquid Navnet på ansvarlig firma Life

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket MOUSE ANTI-PCNA-BT

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket MOUSE ANTI-PCNA-BT Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn MOUSE ANTI-PCNA-BT Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Trap-Pak Bags(Mini) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. V13180COMPONENTB cyclosporin A

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. V13180COMPONENTB cyclosporin A SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn cyclosporin A Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Dynabeads Protein G, 50 ml Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn (5-chloromethylfluoresceindiacetate)*special packaging* Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Dulbecco's Modified Eagle Medium (D-MEM) (1X) liquid Identifikasjon

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. A22189E COMPONENT E: glucose oxidase

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. A22189E COMPONENT E: glucose oxidase SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn COMPONENT E: glucose oxidase Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket C33367 CLICK-IT GLCNAZ METABOLIC GLYC

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket C33367 CLICK-IT GLCNAZ METABOLIC GLYC SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn CLICK-IT GLCZ METABOLIC GLYC Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CD62L Rat Anti-Mouse mab (clone MEL-14) PE Conjugate

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CD62L Rat Anti-Mouse mab (clone MEL-14) PE Conjugate SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad, CA 92008

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket IONPGM TEMPLATEOT2400PCRREAGENTB

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket IONPGM TEMPLATEOT2400PCRREAGENTB SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn IONPGM TEMPLATEOT2400PCRREAGENTB Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn DISPASE Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn Wash Solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket EC60252 NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket EC60252 NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025 SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn HOAT 5GM Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket E. COLI RNASE H 100, RXN VIALED

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket E. COLI RNASE H 100, RXN VIALED SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn E. COLI RNASE H 100, RXN VIALED Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 10X PCR BUFFER I Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ION PI" ISP RESUSPENSION SOLUTION

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ION PI ISP RESUSPENSION SOLUTION SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn ION PI" ISP RESUSPENSION SOLUTION Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. F2045 HIV Reverse Transcriptase

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. F2045 HIV Reverse Transcriptase SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn HIV Reverse Transcriptase Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SM043 AKT Pathway Total 7-Plex Standard

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SM043 AKT Pathway Total 7-Plex Standard SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn AKT Pathway Total 7-Plex Standard Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. A12216COMPONENTD Hydrogen peroxide *stabilized ~3% solution

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. A12216COMPONENTD Hydrogen peroxide *stabilized ~3% solution SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Hydrogen peroxide *stabilized ~3% solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. TB, 10X AMPLITAQ GOLD UP BUFFER, 1.5 ml

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. TB, 10X AMPLITAQ GOLD UP BUFFER, 1.5 ml SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn TB, 10X AMPLITAQ GOLD UP BUFFER, 1.5 ml Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn tris-(2-carboxyethyl) phosphine, hydrochloride (TCEP) Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ION ONETOUCHTM REACTION OIL

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ION ONETOUCHTM REACTION OIL SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn ION ONETOUCHTM REACTION OIL Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. PGM v1.1 Reagents 1

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. PGM v1.1 Reagents 1 SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn PGM v1.1 Reagents 1 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. P6305COMPONENTD N-ethylmaleimide (NEM)

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. P6305COMPONENTD N-ethylmaleimide (NEM) SIKKERHETSDATABLAD Nødsoversikt Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn P6305COMPONENTD N-ethylmaleimide (NEM) Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN CORPORATON 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn LSI Internal Reference Neospora - Serum Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. B10334COMPONENTB BacMam enhancer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. B10334COMPONENTB BacMam enhancer SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn BacMam enhancer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn BTL XTERMINATOR SOLUTION Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket RA5013 WASH BUFFER 1 W1

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket RA5013 WASH BUFFER 1 W1 SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn WASH BUFFER 1 W1 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. F8691G Cell Fractionation Buffer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. F8691G Cell Fractionation Buffer SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Cell Fractionation Buffer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. C10420COMPONENTD Click-iT fixative

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. C10420COMPONENTD Click-iT fixative SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn Nødsoversikt C10420COMPONENTD Click-iT fixative Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN CORPORATON 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 10X RNase III Reaction Buffer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 10X RNase III Reaction Buffer SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 10X RNase III Reaction Buffer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SYBR Select Master Mix

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SYBR Select Master Mix SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn SYBR Select Master Mix Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ATTUNE 1 X 1L FOCUSING FLUID

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ATTUNE 1 X 1L FOCUSING FLUID SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn ATTUNE 1 X 1L FOCUSING FLUID Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ME110188P1 CHOLINE CHLORIDE FOR BSIV1

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ME110188P1 CHOLINE CHLORIDE FOR BSIV1 SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn CHOLINE CHLORIDE FOR BSIV1 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. EasyComp KitSolutionI

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. EasyComp KitSolutionI SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn EasyComp KitSolutionI Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Oligo(dT)20 50 µm Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Copper (II) sulfate (CuSO4) *100 mm aqueous solution* Navnet på ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket HEPES Buffer Solution 1M, liquid

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket HEPES Buffer Solution 1M, liquid SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn HEPES Buffer Solution 1M, liquid Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. C33368COMPONENTD MnCl2 *100 mm aqueous solution

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. C33368COMPONENTD MnCl2 *100 mm aqueous solution SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn MnCl2 *100 mm aqueous solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Selective Antibiotic, liquid Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 75ML ACCELERATOR II Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn MembranePro Reagent Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket C10632COMPONENTD

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket C10632COMPONENTD SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn CLICK-IT FIXATIVE Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket BINDING BUFFER ALIQ-PCR50

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket BINDING BUFFER ALIQ-PCR50 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn BINDING BUFFER ALIQ-PCR50 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket MEMBRANE BLOCKING SOLUTION

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket MEMBRANE BLOCKING SOLUTION SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn MEMBRANE BLOCKING SOLUTION Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn T FLOWCOMP DYNABEADS 15MG/ML Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN DYNAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. O36215COMPONENTC dimethylsulfoxide (DMSO)

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. O36215COMPONENTC dimethylsulfoxide (DMSO) SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn dimethylsulfoxide (DMSO) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket COMPONENTE2

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket COMPONENTE2 SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn DAB Chromogen Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn AKT1 [ps473] HS ELISA AKT1 [ps473] HS Antibody Navnet på ansvarlig firma Life

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn resorufin, sodium salt *reference standard* Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn UltraPure EthylenediaminetetraaceticAcid,Disodium Salt,Dihydrate

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn FG,DCM 1L Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 3a - Positive C. Q Fever Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 3 - Positive C. Q Fever Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket BTL, ARCTURUS XYLENE, 1L

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket BTL, ARCTURUS XYLENE, 1L SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn BTL, ARCTURUS XYLENE, 1L Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt DE PROTEIN PREP CHO SCALE 3L

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt DE PROTEIN PREP CHO SCALE 3L SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn Nødsoversikt 930653DE PROTEIN PREP CHO SCALE 3L Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN CORPORATON 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket DYNOSPHERES SS-6.5-RCHP

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket DYNOSPHERES SS-6.5-RCHP SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn DYNOSPHERES SS-6.5-RCHP Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. AM8671 NMax 10X Running Buffer 1 liter

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. AM8671 NMax 10X Running Buffer 1 liter SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn NMax 10X Running Buffer 1 liter Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn actin from rabbit muscle, *in Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 3 - Mix Lepto Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 1 - Sequences PM/MH Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn goat anti-mouse IgG, IgA, IgM (H+L), horseradish Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn HiMark Pre-stainedProteinStandard Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. C10425COMPONENTD Click-iT fixative

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. C10425COMPONENTD Click-iT fixative SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn Nødsoversikt C10425COMPONENTD Click-iT fixative Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN CORPORATON 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Hexadecyl Pyridinium Chloride cristalline Navnet på ansvarlig firma Life

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn SYBR Green II RNA gel stain Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. A10439 Alexa Fluor 350 hydrazide, sodium salt

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. A10439 Alexa Fluor 350 hydrazide, sodium salt Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Identifikasjon av selskapet/foretaket Life Technologies

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 10X Fixative Solution

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 10X Fixative Solution SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn 10X Fixative Solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn pcr2.1-topo Identifikasjon av selskapet/foretaket Life

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Brand AcroMetrix BKV Panel 5E3 cp/ml AcroMetrix Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn SilverXpress Sensitizer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Identifikasjon av selskapet/foretaket Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. FG,CHLOROFORM, 450ml

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. FG,CHLOROFORM, 450ml SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn FG,CHLOROFORM, 450ml Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 25 tests min; VIVID technology Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

Material Sikkerhets datablad

Material Sikkerhets datablad Material Sikkerhets datablad Revisjonsdato: 12/18/2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn C10186 Click-iT HPG Identifikasjon av ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 25 tests min; VIVID technology Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn FG,ACETIC ANHYD/PYR/THF 450mL Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn TRYPSIN, 1/250 (1:250) porcine parvovirus tested Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn KB Extender Identifikasjon av selskapet/foretaket Manufacturer/Supplier

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket COMPONENTB High Fidelity Enzyme Mix

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket COMPONENTB High Fidelity Enzyme Mix Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn High Fidelity Enzyme Mix Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Water, nuclease-free Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer