EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune"

Transkript

1 EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune TILBUD ENTREPRISE K601 HEISTEKNISKE ANLEGG Prosjektnr.: 0713, Dato:

2 Prosjekt: Eidebakken skole Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ALMINNELIG DEL TILBUDSINNBYDELSE PROSJEKTETS ADMINISTRASJON ORIENTERING OM PROSJEKTET FELLES FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN TILBUDSBESTEMMELSER KONTRAKTSBESTEMMELSER HMS-PLAN RENT TØRT BYGG DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR ELEKTRO ANLEGGENE LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA OG TABELLER TEKNISK BESKRIVELSE, ELEKTRO Rigging for heisentreprenøren Rigging for elektroentreprnøren Drift av byggeplass Entrepriseadministrasjon TEST, OPPLÆRING DOKUMENTASJON Opplæring av driftspersonell Dokumentasjon BRANN OG LYDTETTING HEISTEKNISKE ANLEGG Heisanlegg

3 Prosjekt: Eidebakken skole Side TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Lyngen kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske anlegg ved Eidebakken skole. Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i Prosjekt beskrivelsen. Det vil ikke bli avholdt tilbudsbefaring/tilbudskonferanse. Tilbudsreglene fremgår av Bok 0. For å være med i tilbudsskonkurransen må tilbudet være ankommet til: Espen Aursand Arkitektkontor AS Robrygga, Vestre Havn Postboks NAMSOS innen TIDAG kl Tilbudet skal være merket: TILBUD HEISTEKNISKE ANLEGG, EIDEBAKKEN SKOLE Tilbudsåpning vil finne sted hos : Espen Aursand Arkitektkontor AS Robrygga, Vestre Havn Postboks NAMSOS TIDAG kl Personer kan være tilstede ved tilbudsåpning Verdal, den Med hilsen for Elprosjekt Trøndelag AS Helge Høybakken, Sign. Prosjektansvarlig/senioring.

4 Prosjekt: Eidebakken skole Side PROSJEKTETS ADMINISTRASJON 02. PROSJEKTETS ADMINISTRASJON. Tiltakshaver: Lyngen kommune (TTH) Kjosveien LYNGSEIDE Tlf Prosjektleder: Norconsult AS (PL) Teknologiveien NARVIK Terje Hanssen Mob. tlf Prosjekteringsleder: Arkitekt: (PGL/ARK) Espen Aursand Arkitektkontor AS Svein Erik Lervik Espen Aursand Robrygga Vestre havn 7800 Namsos Tlf Rådgivende ingeniør VVS: AS PlanConsult VVS (RIV) Postboks 83, 7801 Namsos Tlf Fax Mob Prosjektansvarlig Torbjørn Landsem Saksbehandler Lorenz Rosten Rådgivende ingeniør EL: (RIE) Rådgivende ingeniør bygningsteknikk: (RIB) Elprosjekt Trøndelag As Helge Høybakken Neptunveien VERDAL Tlf Fax E-post: Trønder-Plan AS Bjarne Holmsen Havnegt NAMSOS Tlf

5 Prosjekt: Eidebakken skole Side ORIENTERING OM PROSJEKTET 03. ORIENTERING OM PROSJEKTET. Prosjektets art og omfang. Lyngen kommune skal bygge en ny skole. Bygget ligger på Lyngseidet i Lyngen kommune. Forøvrig se Bok FELLES FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN. Se Bok TILBUDSBESTEMMELSER. Lov 16. juli 1999 nr 69 om offentlige anskaffelser med tilhørende Forskrift om offentlige anskaffelser, fastsatt ved kgl res. 15.juni med ikrafttredelse 1. juli 2001 inklusive senere endringer, heretter kalt "forskriften", utfyller herværende regler. I tillegg vises det til Bok 0 med hensyn til eventuelle endringer, supplerende bestemmelser og tilføyelser.

6 Prosjekt: Eidebakken skole Side KONTRAKTSBESTEMMELSER 06. KONTRAKTSBESTEMMELSER. For kontraktsforhold skal NS 8405 gjøres gjeldende. Se også Bok 0 for endringer, suppleringer etc. 07. HMS-PLAN. Se Bok RENT TØRT BYGG. Se Bok 0.

7 Prosjekt: Eidebakken skole Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG 09. DETALJERT TILBUDSSKJEMA FOR ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG. Tilbud avgis, i tillegg til forpliktende tilbudsbrev, ved : a. utfylling av understående skjemaer. b. utfylling av enhetspriser i beskrivelsen. c. vedlegg av etterspurt dokumentasjon.

8 Prosjekt: Eidebakken skole Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG TILBUDSPRIS. Undertegnede tilbyder tilbyr seg å levere og montere komplette tilbudsleveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget til følgende priser : 60 HEISANLEGG 10 Rigging for heisentreprenøren kr 40 Test, opplæring og dokumentasjon kr 49 Branntetting kr 60 Heistekniske anlegg kr Sum, eks.mva kr 25 % merverdiavgift kr TILBUDSSUM INKL.MVA Kr ================= Kostnadsfordelingsoppgave. Anbudssummen fordeler seg som følger: Lønn Sosiale utgifter Materialer Administrasjon, risiko, og fortjeneste.%.%.%.% 100 %

9 Prosjekt: Eidebakken skole Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG FORBEHOLD, MERKNADER Ett av følgende alternativer skal fylles ut/krysses av: 1. Det tas ingen forbehold. 2. Forbehold er angitt i eget følgeskriv, datert. og det er totalt..antallforbehold. NB! Hvis forbehold skal antall oppgis ALTERNATIVE TILBUD. Såfremt det er bedt om alternative tilbud, er det ønskelig at dette fylles ut av tilbyder ENDRINGER AV KONTRAKTENS PRISER Det vises til bok 0 med hensyn til prisstigning.

10 Prosjekt: Eidebakken skole Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG TILLEGGS-/REGNINGSARBEIDER Timepris, inkl. alle påslag, eks.mva. Generelt gjelder at tilbudspriser skal benyttes for tilleggs- og fradragsarbeider der dette lar seg beregne. Såfremt dette ikke lar seg gjennomføre gjelder følgende: Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte arbeidstimer. Timeprisen skal inkludere alle entreprenørens direkte og indirekte kostnader og alle påslag for dekning av risiko, fortjeneste m.v. Nedenstående liste utfylles ved innsendelse av anbud. Tiltakshaver kan i rimelig utstrekning ta hensyn til timeprisene ved valg av tilbud. Regningsarbeid skal ikke utføres uten at arbeidet på forhånd er skriftlig rekvirert av tiltakshavers representant. Normaltid 50 % overtid 100 % overtid a, Ingeniør. kr/time... kr/time... kr/time b, Montør/fagarbeider... kr/time... kr/time....kr/time c, Lærling/ hjelpearbeider... kr/time... kr/time... kr/time Påslag for materialer og utstyr. Påslag skal omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, håndtering på byggeplassen m.m. i h.h.t. prisgrunnlaget i NS 3420, samt risiko, fortjeneste m.v.: Påslag i %: Materiell i følge grossistens prisliste..% Materiell i følge leverandørens prisliste..% Materiell i følge netto innkjøpspris, som dokumenteres gjennom faktura..%.

11 Prosjekt: Eidebakken skole Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG TILTRANSPORT AV ENTREPRISER Følgende prosentpåslag tilbys som godtgjørelse for eventuelle senere tiltransporterte entrepriser. Godtgjørelsen beregnes i % av kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift for den tiltransporterte entreprise. Godtgjørelse for underentrepriser: Godtgjørelse for administrerte sideentrepriser:....%....% LEVERINGSTIDER Eventuelle frister som gjelder for leveransen som ikke framgår i Bok 0 medtas her. Levering av: Levering av: Levering av: uke... uke... uke GARANTIER/FOIKRINGER Garantier i h.h.t. NS 8405 vil bli stilet av:... Forsikringer i h.h.t. NS 8405 stiles av:...

12 Prosjekt: Eidebakken skole Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG UNDERENTREPRENØRER/UNDERLEVERANDØRER. Listen skal utfylles dersom tilbyderen har til hensikt å knytte til seg underentreprenører. Hvis så er tilfelle skal underentreprenørenes referanser vedlegges tilbudet. Firma: Arbeid/leveranse: UTSSTYSPESIFIKASJON. Alt utstyr som entreprenøren tilbyr skal spesifiseres, dateres og vedlegges tilbudet. Tilbud uten vedlegg ansees som utfullstendig og kan forkastes. Se også kap. 10 og 12 Generelle krav og ytelser for elektroanleggene KAPASITET. For å kunne gjennomføre arbeidene skal tilbyderen i eget vedlegg dokumentere at han har den nødvendige kapasitet til å kunne gjennomføre arbeidene. Det skal videre oppgis forventet maksimal bemanning for egne respektive underentreprenørers arbeider samt hvilke ressurser hvert av firmaene rår over. Videre skal tilbyderen oppgi hvilke prosjektadministrative ressurser (ingeniører/formenn) firmaet rår over og likedan hvilke erfaring disse har.

13 Prosjekt: Eidebakken skole Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG TILTAKSKLASSE Det settes krav til følgende tiltaksklasser etter rev. PBL. Kap. Arbeider Tiltaksklasse 442 Kursopplegg til ledelys Utstyr for ledelys Kursopplegg for brannalarm Utstyr for brannalarm Heiser 3 Tilbyders status i forhold til ovennevnte krav er: 1. Søknad om sentral godkjenning er sendt: Ja Nei Hvis ja: Søknad godkjent: Søknad avslått: Svar ikke mottatt: 2. Tilbyder er lokalt godkjent i Lyngen kommune på andre prosjekt: Ja Nei Hvis ja, oppgi hvilke:

14 Prosjekt: Eidebakken skole Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG KVALITETSSIKRING Tilbyder skal krysse av et eller flere av følgende forhold: Firmaet har utarbeidet kvalitetssikring etter NS-EN ISO og er iverksatt fra dato. Firmaet har egne kvalitetssikringsrutiner og innholdsfortegnelsen følger vedlegg Firmaet har ikke utarbeidet kvalitetssikringsrutiner REFERANSEPROSJEKT Tilbyderen skal angi min. tre referanser som er relevante for denne entreprisen. Tiltakshaver Prosjektnavn Entreprisesum Ferdigstillelse TIDSFRISTER Arbeidet er beregnet utført på dager.

15 Prosjekt: Eidebakken skole Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG TILBYDE UNDEKRIFT/ERKLÆRING Undertegnede firma erklærer å ha satt seg inn i de stedlige forhold og bekrefter at følgende er gjennomgått og er vedlagt i utfylt stand: Tilbudet kan bli forkastet dersom ikke alle nedenstående punkter er avkrysset. Alle poster skal avkrysses Vedlagte Bok 0 er gjennomgått Tilbudsskjema er komplett utfylt og signert Beskrivende mengdeoppstilling er utfylt Tegninger er gjennomgått Skatteattester, 2 stk er vedlagt (maks. 6 mnd. gammel) Firmaattest er vedlagt (maks. 6 mnd. gammel) HMS erklæring er vedlagt Økonomisk soliditet, regnskap siste 3 år Erfaring fra lignende prosjekt, m2, kostnad, type bygg mm Merk! I tillegg vises det til Bok 0 med hensyn til hvilke dokumenter som skal vedlegges tilbudet. Såfremt etterspurte dokumenter ikke vedlegges tilbudet, kan tilbudet bli forkastet. Firma: Adresse: Telefon:.... Telefaks: Sted:.Dato: Ansvarlig underskrift og stempel

16 Prosjekt: Eidebakken skole Side GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR ELEKTRO ANLEGGENE 10. GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR ELEKTRO- OG TELEANLEGGENE ORIENTERING OM BESKRIVELSEN Denne beskrivelsen er i hovedsak basert på NS 3420 av 2008 med veiledning, og kodene til de spesifiserende tekstene viser til bestemmelsene i standarden som gjelder for de enkelte delprodukter. Selv om enkelte poster ikke er kodet, gjelder likevel utførelse og leveranse i h.h.t. NS Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Kap.10 og 12 beskriver generelle elektro og teletekniske bestemmelser som gjelder for denne entreprisen, og i den grad disse bestemmelsene er prisbærende skal dette prissettes. Det samme gjelder prisbærende elementer i Bok 0 som er utarbeidet for prosjektet GENERELLE INFORMASJONSFORPLIKTELSER Med hensyn til forhold som angår de anlegg og installasjoner som omfattes av denne beskrivelsen har elektro entreprenøren og RIE gjensidig informasjonsplikt. I utgangspunktet skal informasjonen være skriftlig, og uten unntak gjelder dette forhold som har direkte eller indirekte økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser. Informasjon om forhold som har konsekvenser for tiltakshaver skal også gå til byggeledelsen og avtaler og rekvisisjoner som ikke følger nevnte rutine har ingen gyldighet PRODUKTSPESIFIKASJON. Såfremt det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat/type, står entreprenøren fritt i valg av utstyr i h.h.t. de krav som er stilt. Såfremt det er angitt fabrikat i beskrivelsen, kan det angis alternativ pris for alternativ fabrikat/type. Opplysninger om fabrikat og type skal angis i tilbudet. I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av tilbyder, og dataene vil bli evaluert og medtatt i den totale vurderingen av anlegget. Såfremt det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt, er entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning.

17 Prosjekt: Eidebakken skole Side GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR ELEKTRO ANLEGGENE 10.4 ELKRAFTTEKNISKE ANLEGG. Byggets strømforsyning vil være som følgende: 230 V IT. For øvrig skal alt utstyr tilfredsstille kravene gitt i: Forskrifter for elektriske anlegg - FEL/NEK 400/2006. E-verkets særbestemmelser. Før bestilling av utstyr, skal entreprenøren kontrollere at utstyret er tilpasset slik spenning. Elektroentreprenøren/automatikkentreprenøren skal levere og montere alle kontaktorer, motorvernbrytere, start-/stoppknapper og lignende dersom disse ikke er montert i ferdig koblede enheter. Spesielle krav: Alle sikringer, kontaktorer, brytere etc. skal utføres med allpolig brudd. Alle motorer skal belastes max. 90 % av merkestrøm. Utstyr som skal monteres i EX sone skal ha nødvendig klassifisering. For å unngå stans etter strømbrudd skal vendere benyttes framfor trykknappstyring der dette er mulig. Det skal i størst mulig utstrekning benyttes elektrisk utstyr av samme fabrikat. Alt kontrollpliktig elektrisk materiell og utstyr skal være CE-merket og godkjent av det stedlige eltilsyn KRAV TIL LEVERANSE. Alt materiell skal være godkjent iht NEMKO eller tilsvarende instans innen EØS-området, og skal være CEmerket iht EU-direktiv 93/68EEC. Samsvarerklæring om at produkter tilfredsstiller relevante Europeiske Normer og Forskrifter skal kunne fremlegges ved behov. Iht NEK - IEC 38 og kraftleverandørens sine leveringsbetingelser, skal alt elektrisk utstyr tåle en spenningsdifferanse på +/- 10 % av nominell spenning. Jordskinner og -ledninger skal i hele lengden være merket gul/grønn. Skinner kan merkes med lakkering eller med krympeplast. Ved beregning av skinnedimensjoner må det samtidig tas hensyn til nødvendig mekanisk styrke. Progranmvare som leveres skal være siste tilgjengelige versjon ved overlevering, og alle programmer og PC`er skal ha back-up for eventuelle strømbrudd. Alle tavler skal leveres iht tavlenorm NEK - EN

18 Prosjekt: Eidebakken skole Side GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR ELEKTRO ANLEGGENE 10.6 ARBEIDETS UTFØRELSE. For prosjektet legges det for alle fag vekt på presis og nøyaktig utførelse og entreprenøren skal forplikte seg til å gjøre håndverksmessig pent og solid arbeid. Installasjonene skal utføres i overenstemmelse med FEL med norm NEK samt eventuelle særbestemmelser for det stedlige E-verk og gjeldende regler for heistekniske anlegg Så snart forholdene på bygget gjør det mulig skal arbeidene på begynnes, og skal fullføres i takt med de øvrige arbeiders fremdrift. Entreprenøren forplikter seg til å holde tilstrekkelig antall montører på bygget i forhold til arbeidsmengden. En av montørene skal være ansvarshavende og som alle henvendelser skal rettes til. Det må samarbeides på beste måte med de øvrige entreprenører, slik at skader eller forsinkelser unngås. Såfremt det inntreffer skader eller forsinkelser på andres arbeider som skyldes entreprenøren, vil han bli stilt ansvarlig for disse og eventuell utbedring bekostes av denne. Entreprenøren må selv sørge for nøye samarbeid med byggeledelsen og ha adgang til tegninger av byggets øvrige tekniske anlegg. Dette for i størst mulig grad å sikre de elektriske installasjoner en riktig plassering. Byggeledelsen forbeholder seg retten til å bestemme i hvilken rekkefølge de enkelte arbeider skal utføres. Entreprenøren må uten erstatning finne seg i avbrytelser i sitt arbeid som måtte være en følge av forholdene på stedet. Før hele anlegget er ferdig og overlevering kan skje, plikter entreprenøren på forlangende, og uten ekstra godtgjørelse, å sette enkelte deler av anlegget i driftsferdig stand KONTROLL AV BYGGHERREN. Om byggherren ønsker å foreta kontroller for å sikre at leveransen blir kontraktsmessig utført, har han rett til dette i en hvilken som helst fase i byggeperioden. Kontrollen kan skje enten direkte fra byggherre eller hans representant, f.eks. RIE.

19 Prosjekt: Eidebakken skole Side GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR ELEKTRO ANLEGGENE 10.8 MENGDEBEREGNING. Med hensyn til utfylling av priser skal nedenstående retningslinjer følges. Formålet med å foreta mengdeberegning er å skape et likt anbudsgrunnlag for alle anbydere, men mengdene kan likevel ikke anses som bestillingslister. For å bestemme anleggenes vanskelighetsgrad er det viktig at firmaene setter seg nøye inn i tegninger og beskrivelser som foreligger for prosjektet. Såfremt anbyderen finner åpenbare feil av vesentlig størrelse må denne gi skriftlig beskjed til RIE så snart som praktisk mulig, slik at samtlige anbydere blir underrettet. Med unntak av dette skal ikke mengdene korrigeres og anbyderen skal forholde seg til mengder oppsatt i beskrivelsen. Alle korreksjoner foretaes etter anbudsåpning og før kontrakt skrives. Såfremt tillegg i mengdene skal kunne bli godkjent under kontraktsforhandlingene, må entreprenøren fremlegge mengdeberegning i h.h.t. Norsk Standard.

20 Prosjekt: Eidebakken skole Side LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA OG TABELLER 8 Heis E801 HEISPLAN, plan og snitt E801.dwg :50/A3

21 Prosjekt: Eidebakken skole Side TEKNISK BESKRIVELSE, ELEKTRO 12 TEKNISK BESKRIVELSE 1. Generelle tekniske bestemmelser Henvisning Denne beskrivelse er basert på NS Kodene til de spesifiserende tekstene viser til ns 3420 ver Kursopplegg i denne entreprise er basert på punktpriser iht. NS 3420 ver 2008 De tekniske krav og spesifikasjoner skal inngå som en del av prisgrunnlaget for det enkelte produkt. Forøvrig vises til angitte anvisninger fra forskrifter NVE - FEL/NEK 400 for 2006, og til regelverk fra Statens Teleforvaltning (STF). Måleregler - Mengdekontroll Oppgitte mengder i teknisk spesifikasjon, (lengder for kabler etc.), er regnet netto iht. målereglene i NS 3420, og kan derfor ikke uten videre benyttes som grunnlag for bestilling. Det påligger entreprenøren å kontrollere mengdene (kontroll- måle kabler etc.) på stedet før varen bestilles. Samtlige mengder er spesifisert fra database med grunnlag i uttegnet anlegg. 2. Merking Anlegget skal merkes iht. gjeldende forskrifter og etterfølgende tilføyelser og presiseringer. Fordelinger og sentraler skal merkes med graverte merkeskilter som skrus fast. I fordelinger med flere felt, skal hvert felt merkes. Jordskinner PE - gul/grønn Jordskinner SRJ - gul/rød Nøytralskinne N - blå Samleskinner R-L1 - sort S-L2 - brun T-L3 - hvit Kabler med fargemerket lederisolasjon skal kobles iht. oven - stående farger. Strømpe kan da sløyfes. Kabler skal merkes i begge ender med kabelnr. iht. kabel- tabell. Komponenter i fordelingene skal merkes ifølge strømveisskjema der dette er laget. Alle kabler skal merkes fysisk med varige merkeskilt og det benyttes system laminert tape med varierte farger for skrift og bakgrunn. Skiltene skal monteres i gjennomsiktig beskyttelseshylser som festes til kabelen med plaststrips/buntebånd. Merketape av type Dymo, Flexi Mark, Brother P-touch eller tilsvarende. Samtlige anlegg merkes iht framlagte plan- og skjemategninger. De ulike anlegg defineres iht. NS Kabler merkes iht. tilhørende anleggsdel (NS 3451). For samtlige fordelere benyttes angitt fordelingsnummer. For byggets FDV - dokumentasjon skal bygg- og etasjenummer inngå i anleggsdel som ikke er relatert til det plan en befinner seg generelt. For de teletekniske anlegg skal tegninger/skjema oppgraderes med rack/panelnummer etter ferdigstillet anlegg. Entreprenør påfører nødvendig dokumentasjon for ajourføring av arbeidstegninger. For de fordelelinger hvor det bare foreligger enlinjeskjema, skal el - entreprenøren selv sørge for en hensiktsmessig fortløpende merking.

22 Prosjekt: Eidebakken skole Side TEKNISK BESKRIVELSE, ELEKTRO Komponenter plassert ute i anlegget skal merkes på en varig måte. 3. Dokumentasjon Prøving - kontroll Prøving og måling av apparater og ledninger skal utføres slik at hele kjeden fra objektet til sentralen (fordeling, alarm- sentral, osv.) blir kontrollert. All prøving og måling skal protokollføres og dokumenteres. For alle elektriske komponenter og annet utstyr måles startstrøm, driftsstrøm og spenningsforhold. De målte verdier settes opp i tabell sammen med opplysninger om merkestrøm, reléinnstilling, sikringsstørrelse, ledningstverrsnitt etc. Prøveskjema, komplett utfylt og signert, skal foreligge før overlevering av anlegget. For de teletekniske anlegg skal anbyder medta kostnader for funksjonskontroll med utfylt prøveprotokoll. Ajourføring av tegningsoriginaler På enlinjeskjema påføres rekkeklemmenummer, komponentmerking, og evt. forandringer som er utført. Plantegninger og andre el- tegninger skal også ajourføres i overensstemmelse med utført anlegg. Dokumentasjon Dokumentasjon skal omfatte de deler som er angitt i beskrivelsen. Det skal leveres dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for en test, drift, feillokalisering og reparasjon skal kunne foretas. Underlag forøvrig som skal medtas, er spesifisert under hvert delpunkt i mengdebeskrivelsen. Anleggene er uttegnet med dataadministrert verktøy. Samtlige endringer foretatt av installatør skal meddeles elektrokonsulent skriftlig. Ved ferdigstilling av anlegget utarbeides ett sett nytt "plot", to kopisett av hver tegning samt all dokumentasjon og tegninger på CD Kostnader for dette dekkes av el - entreprenør.

23 Prosjekt: Eidebakken skole Kapittel/fag: 10 Rigging for heisentreprenøren Side 10-1 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 10 Rigging for heisentreprenøren 10.1 ORIENTERING I dette kapittelet skal entreprenøren sette inn sine kostnader vedrørende utarbeidelse av planer, oppfølging og avslutning av arbeiderne. Videre skal forsikringer, sikkerhetstillese og kontroll medtas i dette kapitel. Sum denne side: Akkumulert Kapittel/fag 10 Rigging for heisentreprenøren:

24 Prosjekt: Eidebakken skole Kapittel/fag: 10 Rigging for heisentreprenøren Side 10-2 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Rigging for elektroentreprnøren B OPPSTART BYGGEPLASSADMINISTRASJON EGNE ARBEIDER B UTARBEIDELSE OG SAMORDNING KS- PLANER/ KONTROLLPLANER EGNE ARBEIDER Utarbeidelse av egne planer og bidra til ajourhold til KS ansvarlig B UTARBEIDELSE HMS-PROSEDYRER EGNE ARBEIDER Utarbeidelse av egne planer og bidra til ajourhold til HMS ansvarlig Sum denne side: Akkumulert Kapittel/fag 10 Rigging for heisentreprenøren:

25 Prosjekt: Eidebakken skole Kapittel/fag: 10 Rigging for heisentreprenøren Side 10-3 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum B RIGGING BYGGRENHOLD EGNE ARBEIDER Rigging av egne arbeider for egen drift av utstyr som skal benyttes B AVSLUTNING BYGGEPLASSADMINISTRASJON EGNE ARBEIDER B FERDIGBEFARING, SLUTTBEFARING OG GARANTIBEFARING EGNE ARBEIDER B NEDRIGGING BYGGRENHOLD EGNE ARBEIDER Sum denne side: Akkumulert Kapittel/fag 10 Rigging for heisentreprenøren:

26 Prosjekt: Eidebakken skole Kapittel/fag: 10 Rigging for heisentreprenøren Side 10-4 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Drift av byggeplass B GENERELL BYGGEPLASS - ADMINISTRASJON EGNE ARBEIDER B VEDLIKEHOLD OG GJENNOMFØRING AV KS- PLANER/KONTROLLPLANER EGNE ARBEIDER Vedlikehold av egne planer, og ajourhold til KS ansvarlig B VEDLIKEHOLD OG GJENNOMFØRING AV HMS- PROSEDYRER EGNE ARBEIDER Vedlikehold av egne planer, og ajourhold til HMS ansvarlig B DRIFT BYGGRENHOLD EGNE ARBEIDER Sum denne side: Akkumulert Kapittel/fag 10 Rigging for heisentreprenøren:

27 Prosjekt: Eidebakken skole Kapittel/fag: 10 Rigging for heisentreprenøren Side 10-5 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Entrepriseadministrasjon B11.1 ANSVAFOIKRING I henhold til NS 8405 og endringer gitt i bok B11.2 FOIKRING AV KONTRAKTSARBEIDET I henhold til NS 8405 og endringer gitt i bok B12.0 SIKKERHETSSTILLELSE I henhold til NS 8405 og endringer gitt i bok B13.1 AVGIFTER OG GEBYRER Omfatter avgifter og gebyrer til det off den utførendes ansvar som måtte påløpe den enkelte entreprenør. Sum denne side: Akkumulert Kapittel/fag 10 Rigging for heisentreprenøren:

28 Prosjekt: Eidebakken skole Kapittel/fag: 10 Rigging for heisentreprenøren Side 10-6 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum B KONTROLL (PBL 97.1) EGNE ARBEIDER Utarbeide egene kontrollrutiner og gi oversikt over disse til Riggansvarlig B STIKNING, MÅLING, KONTROLL EGNE ARBEIDER Entreprenører skal selv være ansvarlig for utmåling av egne arbeider. Utgangsakser og høyder påvises av riggansvarlig Sum denne side: Sum Kapittel/fag 10 Rigging for heisentreprenøren:

29 Prosjekt: Eidebakken skole Side 40-1 OPPLÆRING AV DRIFTSPEONELL. For å sikre en økonomisk og forsvarlig drift av anleggene skal nødvendig instruksjon og opplæring av driftspersonellet inkludrers i tilbudet. DOKUMENTASJON Entreprenøren skal etter overtagelse overlevere dokumentasjon inkl opprettede tegninger og skjema i 3 eksemplarer på papir og 1 eksemplar på CD plate

30 Prosjekt: Eidebakken skole Kapittel/fag: 40 TEST, OPPLÆRING DOKUMENTASJON Side 40-2 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Opplæring av driftspersonell OPPLÆRING AV DRIFTSPEONELL. Kostnader i forbindelse med opplæring av driftspersonell innen heistekniske anlegg Prisen skal inneholde alle type kostnader vedrørende opplæring. Opplæringsplan skal oversendes Rådgivende Ing for godkjenning senest 14 dager før opplæring starter. Rundsum Sum denne side: Akkumulert Kapittel/fag 40 TEST, OPPLÆRING DOKUMENTASJON:

31 Prosjekt: Eidebakken skole Kapittel/fag: 40 TEST, OPPLÆRING DOKUMENTASJON Side 40-3 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Dokumentasjon B AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON OG FDV- DOKUMENTASJON EGNE ARBEIDER TEGNINGER OG SKJEMA Kostnader for oppdatering av arbeidstegninger med nødvendige henvisninger / skjema ol for heisteknisk anlegg, DOKUMENTASJON Utarbeidelse av dokumentasjon i 3 eksemplarer på papir og 1 på CD plate. Sum denne side: Sum Kapittel/fag 40 TEST, OPPLÆRING DOKUMENTASJON:

32 Prosjekt: Eidebakken skole Side 49-1 BRANN OG LYDTETTING ORIENTERING Det skal foretas godkjent brann og lydtetting i alle brannskiller og vegger med lydkrav iht brannforskriftene og brannteknisk rådgiver TEKNISKE BESTEMMELSER Brann og lydtetting skal utføres av godkjent entreprenør. Entreprenøren skal legge fram godkjent dokumentasjon. Branntettingen skal utføres etter gjeldende forskrifter og reglverk. DOKUMENTASJON. Det skal dokumenteres ved alle gjennomføringer og ajourføres på tegninger. Det skal dokumenteres i AS BUILT dokumentasjon hvilke gjennomføringer som er tettet og hvilken klasse

33 Prosjekt: Eidebakken skole Kapittel/fag: 49 BRANN OG LYDTETTING Side 49-2 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 49.1 BRANN OG LYDTETTING Brann og lydtetting i gjennomføringer i brann og lydvegger med brannmasse iht forskrifter og regelverk. Samtlige tettinger skal merkes og ajourføres på tegninger og as built dokumentasjon Sum denne side: Sum Kapittel/fag 49 BRANN OG LYDTETTING:

34 Prosjekt: Eidebakken skole Side 60-1 ORIENTERING OM ENTREPRISE HEIS ARBEIDER Ved Eidebakken skole tilbys maskinromsløs heis. Heisanlegget innmonteres i ny heissjakt. (se vedlagte tegninger) Heisanlegget er egen branncelle. Anlegget forutsettes brukt fortrinnsvis til persontransport med frekvens inntil 60 start/stopp pr. time. Anlegget bestykkes med nødtelefon iht. forskrifter. Ansvarsrett med godkjenningsområdet UTF/KUT Samtlige installasjoner utføres som angitt i NS - EN 81-2 og gjeldende byggeforskrifter for denne type anlegg. Samtlige kostnader som gebyr til heiskontroll o.l. skal oppgis i tilbudsskjema. Spenning på bygget er 230 V IT. Er det behov for trafo 230 V / 400 V for heisen skal trafo prises inn i tilbudssummen.

35 Prosjekt: Eidebakken skole Side Heisanlegg TEKNISK BESKRIVELSE HEIS GENERELT Heistype Personheis som vist på tegning nr. E801. Nyttelast Dimensjonert for last 1000 kg. Hastighet Ca.0,6m/sek. med myk start og kontinuerlig hastighetsreduksjon til 0 m/sek ved innkjøring til etasjene. Heisehøyde Løftehøyde fra plan 1 til plan 2. Heisen går over 2 etasjer. Stoppesteder 2 stk. plan Stopp plan 1 merkes "HOVEDUTGANG" Dører 2 stk fordelt på en i hver etasje. Det skal være dør på en side av heiskupeen. Heismaskinrom Maskinrom plasseres i toppen av heissjakt. Skinner i sjaktvegg. Skinnene for heisenanlegget boltes med ekspansjonsbolter i sjaktveggen i etterkant av heisleverandør HEISSJAKT Heisanlegget bygges som plasstøpt heissjakt. Sjakten forskales med trefiberplater, støpes og kvistes ren for ujevnheter. Før montasje males sjakten med to strøk støvbindende maling. I sjaktbunn benyttes oljefast maling. Sjaktens størrelse bxd=ca.2150 x 1920mm. Høyde ca. 8515mm. Sjaktgrube: Ingen. Innfesting av ankerskinner utføres med ex - bolter. Heisleverandør medtar kostnad for dette i sitt tilbud. Heisleverandør medtar løftekrok i sjakt - tak, og ivaretar nødvendig godkjenning og merking av krok. HEISSJAKTDØRER Dimensjoner Lysåpning skal være ca mm. Utførelse Automatiske teleskopdører i rustfritt stål utførelse F90.

36 Prosjekt: Eidebakken skole Side Heisanlegg Dørsmyg Tilpasses vist betongkant list på planutsnitt. Diverse Spesialnøkkel (2 stk.) for å kunne åpne dørene selv om heisstolen ikke står i vedkommende etasje. HEISSTOL Dimensjon Grunnflate: Tilpasses heissjakt Høyde ca. 2100mm netto innvendig. Utførelse Heisstol med automatiske dører. av profiljern med vegger av 2mm tykke knekkede stålplater oppdelt i vertikale seksjoner med bredde ca. 300mm, evt. møbelplate. Taket skal tåle vekten av to personer uten å ta skade. Stolens jernkonstruksjoner skal rustbeskyttes, grunnes og deretter males med to strøk maling. Det bemerkes at tilbyder som alternativ kan tilbyde egen utførelse av heisstol med basis i spesifisert anlegg. Vegger Veggene skal kles med rustfri stålplate fra gulv opp til håndlist. Over håndlist monteres bjerkefiner i lakkert utførelse til tak. - Håndlister av lakkert bjørk Ø=40mm, høyde 0,9m og Ø=30mm, høyde 0,7m. - Fenderlister monteres 20cm fra gulv. - Håndtak, listverk etc. skal festes med forsinkede skruer med linsehode. Tak Utføres av platejern. Nedforing i opalisert glass/akryl med innebygd belysning. Gulv Av stålprofiler belagt med gulvbelegg. Farge og type avtales med arkitekt. Belysning - I tak anbringes 2 stk. innfelt lysarmaturer med innebygd nødbelysning for indirekte belysning (inkl. batterier). Detaljtegning av heisstol forelegges og godkjennes av rådg. ing. På stoltak monteres 1 stk. tett stikkontakt 16/2+J. Kjøresignal og alarmutrustning 1 stk. tablå med dekkplate av strukturert aluminium montert på den ene sidevegg med u. kant 900mm over gulv, utformet som angitt i NS3801, pkt. 15, og som følger; - Betjeningsknapper. - Ett sett ekstra lukkekontakter på alarmknapp skal tilknyttes rekkeklemmer i apparatstativ i maskinrom (for ekstern alarm)

37 Prosjekt: Eidebakken skole Side Heisanlegg - Størrelse på trykknapper og signallamper skal være min. 25mm. Avstand mellom knapper/lamper skal være min. 20mm. Tilpasset svaksynte iht. veiledning for blindeforbundet. - Alle trykknapper skal ha merking med tydelig inngravert tekst. - På tablået inngraveres fabrikantens navn, fabrikasjonsår og nummer. Maksimallast angis. - På taket anbringes strømbryter for manøvrering av heis. Strømbryter skal være rød og "soppformet", Ø=ca. 40mm. - Strømbryter for manøverstrømkretsen i sjaktbunn skal være rød og "soppformet". - Ringeklokke i driftsklar stand, satt i forbindelse med alarmknapp i. Nødvendig batterispenning for anlegget plasseres i maskinrom. - 1 stk. bevegelig glidebane med elektromagnet som forhindrer at sjaktdør kan åpnes utefra under fart. - Automatisk oppringer med toveis kommunikasjon til innlagte nummer ved feil/alarm på anlegget. ALARMER I heisen skal det monteres alarm over GSM Alarmsender skal inngå i prisen. FØRINGER Utføres av rikelig dimensjon og bearbeidet profilstål, dimensjoner skal oppgis og garanteres. Smøring Føringsskoene skal utstyres med vekesmøring, og under føringene monteres tømbare fettoppsamlingskopper. MASKINERI Driftsforhold Maskineriet skal være beregnet for 60 start pr. time. Heisen skal ha jevn gang med dempet start og stopp.maskineriet skal ha anordning for føring av stol til nærmeste etasje ved driftsstans. Drivmotor - Skal være stillegående og rikelig dimensjonert. Bygd for maks o/min. Avvik anføres i følgeskriv til tilbudet. - Skal ha innlagt temperaturfølere i viklingene. - Skal ha nødvendig utrustning for å begrense evt. radiostøy. - Skal tilfredsstille kravene i gjeldende normer for el-motorer. Stoppdifferanse Ved etasjene skal maks være +-10mm.

38 Prosjekt: Eidebakken skole Side Heisanlegg Styring Mikroprosessorstyring. Heisen returnerer automatisk til 1.plan etter bruk. Ved påstiging skal heisdør forbli åpen til bruker trykker inn knapp for valgt avstigingsetasje. Dette for å hindre at dører går igjen ukontrollert ved bruk av rullestoler og lignende. Det benyttes "gitterverk" som fotocelle i døråpningen. Trykknapptablå Trykknapptablå med etasjeanviser plasseres ved sjaktdørene innfelt i dørsmyg, med u. kant ca. 900mm over gulv. Størrelse tilpasset veggprofil. Størrelse og utforming etter avtale med byggherre/rådg. ing. og ihht. angivelse i NS3801, pkt. 15. Knapper for svaksynte iht veiledning fra blindeforbundet. Ute-av-drift-lampe Rødtlysende lampe som lyser når heis er ute av drift. Lampen skal ha gjennomlyst tekst; "HEIS UTE AV DRIFT". Ute-av-drift-lampe skal aktiviseres automatisk når det oppstår feil ved hovedstrømtilførsel til heisanlegget, utkobling av heismaskin p.g.a. overtemperatur i motor, feil ved styrestrøm for manøvrering, og feil ved strømtilførsel for dørmaskineri. Lampen skal i tillegg kunne innkobles manuelt ved ettersyn o.l. Ved avslått hovedbryter markeres ikke ute-av-drift. Utstyr forøvrig Ekstra kjøretablå og etasjeanviser skal monteres i heismaskinrom. DET MEDLEVERES/MONTERES: I maskinrom; - 1 stk. skiftnøkkel - 1 stk. avbitertang - 1 stk. telefontang - 2 stk. skrujern i forskjellige størrelser - 1 stk. solid håndlampe med gitter og glass og 6 meter gummislangeledning - 1 stk. gravert skilt med opplysninger om plassering av sikringer for strøm- forsyning til heisdrift Utstyr forøvrig Ekstra kjøretablå og etasjeanviser skal monteres i heismaskinrom. DATA HEIS

39 Prosjekt: Eidebakken skole Side Heisanlegg Tilbudets heisanlegg er tilbudt med følgende kvaliteter; Heishastighet m/s2 Sjaktdører - type - dimensjoner (bxhxd) mm Heisstol - type - dimensjoner (bxhxd) mm Føringens profil Antall start pr. time Stoppnøyaktighet Motor - fabrikat - frekvensregulator - turtall o/min. - størrelse HK - merkestrøm A - startstrøm (fullast) A - spenning V Minimum dybde sjaktgrop Minimum overhøyde topp mm mm SERVICE SERVICE I GARANTITIDEN I tilbudet oppgis egen pris for service og tilsyn for heisen etter at overlevering har funnet sted. Tilbudet skal omfatte; - Nødvendig ettersyn iht fabrikantens anbefaling. - Påvisning av evt. feil, med rapportering til byggherrens representant. Feil som går inn under garanti, utbedres straks. Andre feil utbedres i samråd med byggherren. Dato og anmerkning for hver kontroll m.v. skal føres i revisjonsprotokollen.

40 Prosjekt: Eidebakken skole Side Heisanlegg SERVICE ETTER GARANTITIDENS UTLØP Det ønskes pris pr. år på service m.v. for tilbudt heisanlegg som beskrevet foran, utover garantitiden. Tilbyder vedlegger forslag til servicekontrakt med kostnadsestimat.

41 Prosjekt: Eidebakken skole Kapittel/fag: 60 HEISTEKNISKE ANLEGG Side 60-8 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum PEONHEIS De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget tilbys for Tilbudt type: Dokumentasjon skal vedlegges tilbudet. Person heis stk 1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel/fag 60 HEISTEKNISKE ANLEGG:

42 Prosjekt: Eidebakken skole Kapittel/fag: 60 HEISTEKNISKE ANLEGG Side 60-9 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum ARRANGEMENTSTEGNINGER Heisleverandør skal innen 20 dager etter kontrakt levere komplett arrangementstegning for hele heisanlegget for rådgivende ing. og arkitekt for godkjenning GEBYRER Alle gebyr inkl. heiskontroll Sum denne side: Akkumulert Kapittel/fag 60 HEISTEKNISKE ANLEGG:

43 Prosjekt: Eidebakken skole Kapittel/fag: 60 HEISTEKNISKE ANLEGG Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum SERVICE. Det medtas kostnader for service i garantitiden etter overlevering TEST / PRØVEKJØRING - GODKJENNING. I forbindelse med test og prøvekjøring av heisanlegget skal testlast brukes. Entreprenøren medtar kostnader for å tilbringe og returnere testlast. Test / prøvekjøring og godkjenning av heiskontroll skal foretas før overtagelse. Rapport fra Heiskontroll skal foreligge før overtagelse. Sum denne side: Sum Kapittel/fag 60 HEISTEKNISKE ANLEGG:

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del A: Bok 0 Generelle bestemmelser Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: Anne F. Skrøvseth h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom

Detaljer

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2 FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN SINNBYDELSE OG _ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Del 2 Porsgrunn 18. des. 2013 ARK RIB RIV RIE RIBr Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Siv.ing Tore Mathisen as Sweco

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av entreprise K401 Elektroteknikk i forbindelse med utbyggingen av Sam Eyde videregående skole.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer