Stavanger Museum Arbok (SMÅ) Yearbook

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger Museum Arbok (SMÅ) Yearbook - 1890-1990"

Transkript

1 o Stavanger Museum Arbok (SMÅ) Yearbook I museets årsberetning for 1878 står det at "Museets Bibliothek tæller for Tiden 61 Bind". Biblioteket omtales som noe man regnet med. og som man allerede var i gang med å bygge opp. Dette tyder på at det har vært ansett som helt nødvendig med faglitteratur for å drive forsvarlig museumsvirksomhet. Men biblioteket var. som resten av museet. hemmet av mangel på penger. Stavanger Museums Årbok ble i denne situasjonen uhyre viktig som bytteobjekt. Avtaler om utveksling av vitenskapelige publikasjoner mellom universiteter. museer og andre institusjoner var blitt vanlig i hele Europa på 1800-tallet. Den sterke differensiering innen vitenskapen førte til at tilveksten av faglitteratur øket sterkt. og tidsskriftene begynte å spille en viktig rolle. Ved hjelp av bytteavtaler kunne vitenskapelige bibliotek holde seg noenlunde ajour med utviklingen og ha en kontinuerlig vekst. tross små bevilgninger til littemturinnkjøp. Det var særlig årbøker og serier som ble utvekslet. Stavanger Museum kom med i denne byttevirksomheten fra I beretningen for dette året står det at "ved at udsende museets aarshefte for 1890 er museet nu indtraadt i literær bytteforbindelse med 31 SfUl'lmger MI/sel/ms Arbok /990. Årg. /00. S. 85-1/5 (/99/). videnskabelige selskaber og museer". Årsheftet. som fra 1940 heter Stavanger Museum Årbok. ble sendt ut til et stadig økende antall bytteforbindelser - allerede første året til både Europa. USA og Australia. I 1991 har museet over 500 bytteforbindelser. og fra disse får vi ca. 600 bind periodika hvert år. Av beretningene i 1920-årene fremgår det at mangel på litteratur virket hemmende på konservatorene i deres arbeide. Situasjonen var så prekær at det ble prioritert en mer planmessig innkjøpspolitikk. Dette til tross for museets meget vanskelige økonomiske situasjon. Det var også enighet om fortsatt å sende ut årsheftet "som en forpliktelse overfor sine bytte forbindelser". Selv om den litteratur som kom inn ved bytte ikke alltid var like relevant. utgjorde byttematerialet en så vesentlig del av bibliotekets tilvekst at det var viktig å opprettholde forbindelsene. Museet har dessuten i alle år mottatt mer enn det har gitt. I anledning 100 års jubileet for årboka. har biblioteket ajourført den kronologiske oversikten og det alfabetiske forfatterregisteret for årene Thllrid W;sJmulIl 85

2 Alfabetisk folfatterregisler - Afpl111belicaf Al/lI101" Indet Albrekt~n. Lau Elnanuel Vigeland og Stavanger domkirke. S SM) AIIIl~ren. Uertil Nagra problem riirande folkvandrinptidcns konst i Sverige. S.57. SM'\ Als\'ik, Henninl: Ole Fredr. HVlIlden Haug. (Minneord om.) SM'\' Als\'ik, Marit Kurin Ro,enkildekvartalet. Fra beitemark til kjllp, nhli1nsg.inler. S5 D. SMA Anfinnsen, Martin 'I~ Knckkanda.,\//IIS tf"erql/i't!"/ii L.. i Norge. Summary. S SMA Litt.mdcprat fra Jæren. SUIl1ln"ry SM) Stokkanda som trekkfugl og jaktobjekt. SUIlIllHlry: On the l\lallard. AlIlIS J1/II~\''''')'II('''OS, migrant and game.bird. S SMA Om slanger. SUIIHn"ry. S SMA Tjelden. He/l'm{/fo!'II, o.l/ra/('gll.\ ruger pa norske hu~tak SM'\' Anundsen, Karl Tårnfotogralicr som dokumentasjonsmateriale. Summary. S SMt\ Aurenes, Ola Stavanger lijlkemengde og hebyggelse i 1600 tallet. S SMÅ Stavangers lijlkell1en~de og hebyggelse omkring lir SMA Buker og lesning pa Jæren og i Dal"ne (med Bakke og Tonstad) omkring S.67 n. SMA 1935.,6. To ukjente epitalier pa Stavanger Museum. Et forsiik på a f;isblå deres idcntitet. S.89 9 I. SMÅ Hllffagent Gabriel SdlJnche Kidktnd. Ledil"b byggherre. S SMÅ Epitilliet i IIl1vliind kirke. S SMÅ t939.40: To minnetilvier i Stilv.lIlger MU\Cllln. S.99-I04. SMÅ Litt om namneskikk og nilmnebruk på Jæren gjennom 400 år. S.I SMÅ Epitilliet i Huyhmd kirke. S.I 23. SM'\' Litt befolkningsstatistikk fra Rogilland fra midten av 1700 t"liet. S O. SMÅ Litt historikk omkring grilvhaugene ng utgravnin!!ene pol Jæren. S SMA Allstrllllldal, Sem Gardssoga for Stavanger SMÅ Babr, Henrik E.S. Aves regionis SHivangriensis. Stavanger Omegns Fugle. S SMÅ Bakka, Tryggvc Sted~navn og arkeologi i Rogaland. SumlIlary SMA 196.'. 8ukke\i~, S\'erre Virkningen av bmnn piajord~monn og vegeta~jon i o~canisk Iyn!!hd SMA Rogalandsherbariet - hakgrunn og utvikling. S SMA 1989 Ban~ Andersen, Arne Hafr~fjordslaget SMÅ Et forhistorisk pålchyggwrk fra Kylb i HIIY I;md. Summary.S.77-9H. SMÅ Et vrakfunn på Tau fra 1500-Hlllet. SumnHlry. S SMÅ Kry~seren "Suffolk "s angrep på Sola Flyplas~ 17. april S SMÅ Uunl: Andersen, Sveinung Old~.. ksamlingcns tilvekst S SMÅ Old~aksamlingens tilvekst S SMA ~ De mange sj\l~rs land. Et hidrag til Jærens land ~kapshislorie SMA Becker, C.J. Bemerkninger til statsstipendi"t Erling Johan sens J(lredrag SMÅ Ik~, Bjllrn S.. Vern av edellauvskog i Rogaland SMÅ Berl:sgard, ljnnleh' Ro~enkildekvartalet et byplan og arkitckturpro blem. S SMÅ Bernhort- Osa, Anders Bidmg til Rogalands liskefauna. S.75-I09. SMÅ En ny rugefugl for Norge. Skjeanden påvist rugende ved Grudcvannet. Resume SMÅ Reketrawling O!! matfisk SMÅ En ny lisk for Vestlandet. Ligesildcn, Coregofllll tl/bli/li, funnet på Ja:ren. ZuslImlllenfllssung. S SMÅ 1935 ]6. Flyttfugl.ohservasjoner på Jærcn h,'sh:n SMÅ Fr.. fuglelivet på Lista. S.I SMÅ 1937 ]8. Noen sjeldnere fugler på Jæren SMA Fm fuglelivet på Jæren. I SMA Fuglebestanden ved det fredlyste SmokkevatIl pa Jærell. En kvantitativ undem!kclse SMÅ

3 - Noen iakllageber ved et spettmeisereir_ S.ISI-IS6.SMÅ 19":2--B. - Trekknotiser fra Stavanger omegn i årene S.IIS-I:29. SMÅ Bidmg til munkens - SyMa 1Ilrimpillll <l) - hiologi i bur. S SMA Hornugle - Asia oll/s - op. andre sjeldnere fugler på Jæren. S I0. SMA Fm fuglelivet ved Vik i Nedstrand. Rogaland. S.I-II-158.SMÅ Nytt funn.iv bcver - Castor fiber L. - i Bjerkreim. S.I-IO-I-I3.SMÅ Fra fuglelivet ved Vik i Nedstrand. S.I-I4-1-I7. SMÅ Fra fuglcliv.:t på Jæren varen S.I K S~IÅ H.Tho.L. S\:haannings publikasjoner. S.K-II. SMÅ Vadetrekket på Revtangen. Jæren. h~,sten S SMÅ Trekknotiser fra Revtangen hilsten 194K. (Meddelelse nr. I fra ornitologisk stasjon). S.93-10:2. SMÅ 19-1S. - Resultatet av ringlllerk ingen ved ornitologisk slilsjon på Revtangcn. J.cren_ i Meddclclsc nr. 2. S.II"-119. SMÅ Noen trckkobscrvasjoncr fra Lista hllstcn SUllllllary. S.I:20-1 :29. SMÅ Fra fuglclivet vcd Bjåcn i Sctcsdal. S Sf\IÅ Et tilfellc av albinisme hos grå flucsnapper. MIIscimpa striala. Sunllllilry. S SMÅ Ringlllcrkingsrcsultater fra Revtangen på Jæren Jl,leddelelse nr. 3 fra Ornitologisk stasjon. S.K6-n. SMÅ Ringmerkingsrcsultater fra Revtangen på Jæren i Meddelelse nr. -I fra Ornitologisk stasjon. S.76-K3.SMÅ Noen observasjoner av småfugltrekket på Jæren hilsten Meddelelse nr. 5 fra Ornitologisk stasjon. S.K-I-90. SMÅ Ringnu:rkingsresultater fra Revtangen på Jæren i 195:2. Meddelelser nr. 6 fra Ornitologisk stasjon. S.K7-96. SMÅ Trostesangeren.,kf(Jæfl"lllll.1 anmdillllc('iis (L.). funnet pil Jæren. SUlllmary. S.II SMÅ Ringmerkingsresultater fra Revtangen på Jæren i Meddelelse nr. 7 fra Ornitologiske stasjon. SUl11mary.S SMÅ liornemanns sisik Cardl/elis Il. 11O/7/('/IIwllli (Holb.l funnet på 1it:ren. Meddelelse nr. 8 fra Ornitologisk stasjon. SUllllllary. S SMÅ Noen vårohservasjoner ;IV polar111per. Cmæthia alba (Pall.) på Jæren. Meddelelse nr. 9 fra Ornitolo~isk stasjon. Revtangen. Summary. S SMA Ringmerkingsresultater fra Revtangen p;\ Jæren i Meddelclscr nr. II fra Ornitologisk stasjon. Summary. S.63-6K. SMÅ Ringmcrkingsresuhater fra Revtangcn på Jæren i Meddelelse nr. 12 fra Ornitologisk stasjon. S.I SMÅ Fuglenotiser fra Bjåen i Setesdal og Norcfjell i Buskcrud. Zusanllllenfassung. S SMÅ Nocn bidrag til Jærens fuglcfauna. Meddelelse nr. 15 fra Ornilologisk stasjon. Rcvtangen. ZusalllllIenfassung. S.112-IIX. SMÅ Ornitologisk nytt fra RevIangen på Jæren. Meddelelse nr. 17 fr;1 Ornitologisk stasjon. Revtangen. S SMÅ Invasjon av båmlkros,nebb til Rogaland høsten Meddelelse nr. 19 fra Ornitologisk stasjon. Revtangcn. Zusanllllcnfassung. S SMÅ Meisetrekk på Revtangen. Jæren. Meddelelse nr. n fra Ornitologisk stasjon. Revtangen. ZUS.lIll IlIcnfassung. S.I SMÅ " Ornit:,logiske observasjoner i Zus;II11lllent.lssung. S SMA Om fugletrekket på Revlilngen hllstcn />.leddclelse nr. 26 fra Ornitologisk stasjon. Revtangen XI!. SMÅ Rovfugltrekk på Revt'lIlgen. Meddclelse nr. 2K fra Ornitologisk sta!jon. Rcvt.lngen. Zusamlllcnfassung. S.97-IO-l. SMÅ Fra fuglesl'lsjonen på Revtangen. Meddeldse nr. 29 fra Ornitologisk stasjon. Revtangen. ZusalllllIenf.lssung. S SMÅ Om grllnnsisikcns (Ctmlllt'lis si/;'i/is) trekk. Meddelelse nr. 33 fra Ornitologisk slasjon. Revtangen. S.K5-92. SMÅ Om hcrgiriskcns (ClIrdllelis J7m'imstris) trekk. Meddelelse nr. 35 fra Ornitologisk stasjon. Revtangen. ZusallImenfassung. S.IOK-117. SMÅ En del fug1cobservasjoner fra Revtangen på Ja~ren. Meddelelse nr. 37 fra Ornitologisk stasjon. Revtangen. ZusalllllIenfassung. S.I SMÅ Bjerkan Johs. Andreus - Fortegnelse over den kulturhistoriske samlings tilvekst i 1915 og Il. S.I-39. SMÅ G'1I11IeStavanger-billeder.III.S.I-8.SMÅ Blindheim. Churlntte - En dctalj i eldre jernaiders drakthislorie SMÅ Boerlmann. Dllvid - lagllage\ser fra Revtangen i juli-;lugust SMÅ Bore. 0\'1: Ma~nus - Stavanger Domkirkes orgel S.35-4K. SMÅ 19K9. 87

4 Kon\ul Gu,tav A Arentz. Ledaals redning\ mann. SA9. SM.A Brutbak. Ujorn Det norske nilgget StaviIngerstod bilk. S SMÅ Riksvåpenet som ble bortgjemt. S SMÅ Brll~!:er.,\nton Wilhelm Vistcfundct. en ældre \tcnaldcrs kjukkenmod. ding fm Jæderen. "ResuIlIe in Deutsch".I1. S.I 102. SMÅ Benskeer fm ældre jernalder. V SMÅ Fortegnelse over de til Stilv,lIIger Museum i 1910 indkolllne s;lker ældre end reformationcn. V.S.I 44.SMA Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1911 indkomne saker ældre end rcfnrmationen. VI. S.I 3C1.SMÅ Fortegnelse over de til Stav;lIlger t-.luseum i 1912 indkomne saker ælllre end rcfnrmationcn. IV. S.I 20. SMÅ Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1913 indkomne saker ællire end refnrmationen. VI ' I. SMÅ Fredrik Hansen. (Minneord onu SMÅ Den nye hondestanden pa Ja:ren for 2000 ilr siden. Et fragment SI\IÅ Bull. Ed\'. Et kloster i Stavanger. ly SMÅ Norske emhedsmænd som,jllf\lvere i Sirev'lag VII. S.I-20. SMÅ Byrkjedul. In~"ur Forekomstene av gjess på Jæren Vinterhest,lIld i perioden 1963/64. 79/lIOog variasjoner gjennom ;irct SMÅ 19!!(). For,te norske funn ilv killiitzlo C/U/rlUlrill.1!lcclIr;lIs Temlll SMÅ 19!!2. Bærheim. Anders En markegangsfnrretning mellom Bispeladegård og Hetland premegård 16!!6 på garden Eikanes. Med orientering i terrenget og om storgårdens dcli~g i to gardparler og Rispcladegård. S.lI4 I02. SMA 195K. Bile. Johs. Jan Petersen. forskeren. S.!!-II. SMÅ Christensen. Hans Nurlinjl Innlegg i anledning Ole Klindt Jenscns foredrag. S.IOO. SMÅ lledckam. Huns Et tekstilfund i myr fr;1 romersk jernalder. Sumnulry SMÅ Il,nik. Ståle Bydelar i Stavanger. S.73-lIK. SMÅ Dørr. Frunz Musikabke iakllagelser ved bronselurene fra Revheimsmvrcn. S SMÅ ' Eftelund. S"ein Tjeldcn - H(/f!lI/atoplls oslra/eglls - ruger pa norske hustak. S.1<9 1O I. SMÅ 19l17. EldIly. Steinar Grudevatnct nalurrescrvat. StalU~ og utvikling eller fredningen i S.79 I02. SMA Forekomstene av gjess på Jæren SMA 19!!0. JæNrendenc landskapwcrnområde SMÅ 19l10. - Nye sjllfuglreservatcr opprellet i Rogaland i lliai SMA Eljl\ in. Johannes - Nurges eldste bymanntall. S K. SM';" 195L Den norske nskcrh;\t og 1;lIld~regallaen i Stavanger IlI SMÅ Elll'gård. Iens lagllagclser fra Revtangen i juli august SMÅ Enjlelstad. Helen - H,lgen på l.edaal. Et vestlandsk harokk;lillegg. S SMÅ "Gamle Slavanger" SMÅ En~en. Sijlleif - Tre her!!enske b;lrokkister i Rog;lland SMil "Reis dæg. 8ritha SMA 196K. Fett. Per Dyrehovud påein nintdoll.;" SM';" Fiseher. Gcrhurd Ulstein Kloster. Det SOlli er gjort og det som Illa gjøres. En hilsen og takk lil Jan Petersen på 60 årsdagen SMÅ Fisc:hcr. l.ewis R. - Salaries of the sea. Maritime wage\ in Stav'lIlger. IlI SMÅ Foldøy. ()dd\ci~ - "... At opspore og vedlikeholde norske fnrlidsmin der:' Fortidsminneforeningen i Rogaland gjennulil 75 år. S SMÅ 19l17. Fulkedal. Stein Fcrkingstadllyane naturreservat SMÅ Toppskarven plullacrtlctlrtl.1 aris/oldis i Roga land. S SMÅ I'JKI. Fossber!:. Jorunn Antependiet fra Utstein Kloster og en mektig slektskreis fra siste del av 16()O-,\renc. S SMÅ Fn:llri. Knut Myrfunne tresaker fra Ikl i Nærbil. Summar)'. S.I7-30. SMA Guustad. Fredrik EI par norske stridsilkser fra eldre bronsealder. Summa!)'. S.53-5!!. SMÅ 1965.

5 Gjerløw. tilli - Deus piller piissime og blykor~ne fra Stavangcr hispedummc. Resume. S SMÅ Gjl'S.~ing. Helge - furtcgnelse uver de til Stavangcr Museum i 1913 indkomne saker ældre end rcformationen. VI. S.I- 31. SMÅ fortcgnebe over de til Stavanger Museum i 1914 indkomne s;lker ældre end reformationen. Il. S.I- 37. SMÅ furtcgnelsc over de til Stavanger Museum i 1915 indkonlne saker ældre end reformationen. Ill. S.I- 27. SMÅ furtcgnelsc over de til Stavangcr Mu~um i 1916 indkomne saker ældre cnd reformationcn. I. S.I- 36. SMÅ Gre, cnor. Henrik - Malerkunstcn i Stavanger og Hans Sager. S.I-13. SMÅ Grllll. James A. - Om Bukkenfjordcns echinodcrmcr og mollusker. S SMÅ Grilll. Sigurd - Gillesalterct i Stavanger Domkirke. S SMÅ Grimeland. Anne-Marie - Norske vipers trekk og vinterkvarter. Summary: Migratilln and wintering of the Norwegian Lapwings. Vlltlelll/H'lInL'fll/s (L). S SMÅ Grimshedt. Mulfrid - Sp0ttil salg. Strikkimz sum binæring i Rogaland fl,r S SMA Grude. Egil Harald - ha Boknafjorden til Vest-India. Utviklingslinjer i Stavanger bys skipsfart. S SMÅ Skip og havn. Marinarkeologi i Rugaland. S.83- IU.SMÅ 191\1. - Gamlc kjøpmannsgårder med nyll innhold. S SMÅ Grude. Joakim - Det g;1011e jæderhusel. Ill SMÅ Stavanger Museum I. S.I-14. SMÅ Gundersen. Erik S. - Om det Kicllandske bibliotek på Lcdaal. S.III UO. SMÅ S.. Wnillos kirke i Newport. Mon. Forbilde for Stavanger Domkirkes nurmanniske skip? S SMÅ Hafsten. Ulf - PollemlOal)'tisk datering. English sulllillary. S SMA Hagen. Anders - En nyoppdaget bergmaling i Rogalands grensetrakter i Grobostranda. Spind ved Farsund. S SMÅ Hagen. Yngvar - Noen iakllagelser over hubro (BI/bo /",110 L.) i Rogaland. Summary. S SMÅ Hals. Harald - Stavangerstolen. Studier over en standardtype. S SMÅ Kirkelige tekstiler fra Stavanger bispedumme SMÅ Lokalmusea i Rog<lland. S SMÅ GuggedOllsloftel. S SMÅ Notiser om Stav<lnger i juni maaned 1841\. S SMÅ Lok<lhnusea i Rogal<lnd. S SMÅ Ryfylke-stolen. S SMÅ Schwach og Stavanger Domkirke. S SMÅ Et.middelalderfunn i Suldal. S SMÅ Lokalmusea i Rogaland. S.65. SMÅ Gammelt tinn i Stavanger Museum. S SMÅ \. - Kongevinduet fra Stavanger Rådhus. S SMÅ \. - Sandsgård i Ryfylke. S SMÅ Halsne. Sillrun - 0ybuane skipar ruteselskap. 0ernes og Ryfylke D;unpskibsselskab. Ei strukturendring i rulefllrten. S SMÅ Hamre, Hurald - OU0y-undersøkelsen. Marinarkeologi i lokalhistorisk perspektiv. S SMÅ 191\3. - "Oppvokst på en huvc1benk." Modellbyggercn Thoralf Thorsen og hans ellerlalle modeller SMÅ 191\8. Hansen. l.auritz Wilhelm - Jan Petersen (60 årsjubileum.) S.6-7. SMÅ Hanssen. Johannes - Indberctning til Stavanger Museum om udgravninger. foretagne paa Fister S SMÅ 11\95. - Indberetning til Stavanger Museum ianledning udgravni~ger. forctagne paa Fister. Jelse og Hebnes. S SMA Indberetning til Stavangcr Museum om udgravninger i Fister og Hjelmeland. S SMÅ Huuge. Dannevig T. - Lill om de viktigste metaller og metallblandinger i oldtiden. S_ SMÅ Helli~n. Tor - Bidrag til kundskapen om Norges colcopterfauna. S SMÅ Fortegnelse over Coleoptcra (Cam;,'ori, Pa/picornes og Amp/ribii). fundne paa Jæderen S SMÅ

6 - Bidrag til kundskolben om Norges coleopterfaunol (11) SMÅ Fortegnelse over C o!eoptcra. fundne pola Jæderen i IX91. (Forts. fra OIarsberetningen fra 1890). S SMÅ IX91. - Fortcgnelsc ovcr oldsager indkomne til Stavanger Museum i S.115-IIX. SMÅ Bidrag til kundskaben om Norges coleoptcrfauna (111) SMÅ Fortegnelse over Coleoptera. fundne i Ryfylke sommeren S.S8-9X. SMÅ Fortegnelse over oldsager indkomne til StavOlnger Museum i SMÅ Den nye musæbygning SMÅ I H93. - Bidrag til k undskaben om Norges colcoptcrfauna (IV). S.29-S0. SMÅ Fortegnelsc over Coleoptcra. fundne paa Jæderen og i Ryfylke i S.51-H3. SMÅ Fortegnelse over uldsager. indkumne til Stavanger Museum i S.X4-87. SMÅ Bidrag til kundskaben om Norges coleopterfauna (V) SMÅ Fortegnclse uver uldsager indkomne til StavOlnger Museum i S.53-SX. SMÅ Fortegnelse over olds;lgcr indkomne til Stavanger Muscum i S SMÅ IH95. - Fortegnclse over uld~ager indkumne til Stavanger Museum i S.50-SX. SMÅ Om en fur den skandina\'iske haivii ny snudebille Uosollla dej7/!.1:1i111 Pant MA Fortegnelse over Coleoptera. Rhynchophori. fund ne paa Ja:deren og i Ryfylke. (Fortsællclse fra Stavanger Museums aarsberetning for 189) SMÅ IK!)7. - Fortegnelse over oldsager indkomnc til Stavanger Museum i IH SMÅ Bidrag til Kundskaben om Norges coleopterfauna VI. S.3S-4K. SMÅ 189K. Oldtidslevninger i Stavanger amt SMÅ Fortegnelse over oldsager indkumne til St;lvanger Muscum i S SMÅ 189K. - Bidrag til Kundskaben 0111 Norges cllieopterfauna VII. S SMÅ IK'}9. - Oldtidslevninger i Stavanger amt. Fllrtsællelse af aarsberctningen IS9K SMA IK99. - Fortegnelse over uldsager indkomne til Stavanger Museum i I H99. S SMÅ Oldtidslevninger i SlavOInger ami. Forts. fra aarsberetningen for I K99. S SMÅ Fortegnelse over llidsager indkomne til Stavanger Museum i 190n MÅ Oldtidslevninger i Stavanger ami. Fnrtsællclse fra aarsheftet for SMÅ Fortegnelse over oldsager indkurllne lil Stavanger Museum i S.K SMÅ Oldtidslevninger i Stavanger ami. Forhællebe fra aarsheftet for SA3-H4. SMÅ 11)()2. - Fortegnelse over llidsager indkllmne til St;I\an ger Museum i S.KS-112. SMÅ Oldtidslevninger i Stavanger <IInl. Forts. af 5tavanger Museums aarsheftc for SMÅ Fortegnelse over oldsager indkomne til Stavangcr Museum i SMÅ Oldtidslevninger i Stavanger ;linl. Forts. af Slavanger Museums aarshefte for SMÅ Fortcgnelse ovcr llidsager indkomne til Stavanger Museum i JOO. SMÅ Fortegnelsc ovcr Coleoptera. hørende til grupperne Ceralllbycidæ. Chrysomelidæ og Cnccindlidæ. fundne paa jædercn og i Ryfylke. (Fllrtsæltelse fra Slavanger Museums aarsberetning for IK97.) S SMÅ Oldtidslevninger i Stavanger amt. Forts. ;If Stavanger Museums aarshefte for S.6S-93. SMÅ Fortcgnebe over oldsager indkomne til Stavanger Museum i SMÅ Oldtidslevninger i Stavanger amt. Forts. OIf Stavanger Museums aarshefte for S SMÅ Fortegnelse over oldsager indkomne til Stavanger Museum i S.97-IIK. SMÅ Fortcgnelse over old sager indkolllne til Stavanger Museum i Ill. S.I-24. SMÅ Oldtidslcvninger i Stavanger ly. S.I-24. SMÅ 190K. - Fortcgnelsc over oldsager indkolllne til Stavanger Museum 190K. VI SMÅ 190K. - Nogle nye norske coleoptera. Il. S.I-IS. SMÅ Oldtidslevninger i Stavanger amt. (Forh. ;If Stavanger Museums aarshefte for 1905) SMÅ Fortegnelse ovcr uldsager indkllmne til Stavanger Museum IV SMÅ ~ogle nye norske coleoptera. Il SMÅ La grupn Chn'.wml'ia Slll/lIl/i1/olt'/lIa. I SMÅ Nogle nye norske colcoplera. Il. S.I-H. SMÅ Oldtidslevninger i Stavanger lunl. Ill. S.I-20. SMÅ La Norvegaj specoj registrantaj al la subgenrn Spw;t0phi/a de la genro I'hy/mil'c/tl Kirby. I SMA Gyri/ll/S 0PtlCIIS Sahlb.kaj Gyril/l/S marilll/s Gyll SMÅ Nogle nye norske Colcoplera. Ill. S.I-H. SMÅ 1912.

7 Nogle colcoptera nye for Norges fauna. Il. S.I-6. SMÅ Oxypodtl opm'a Grav. und Oxypodu 110realis m.n.sp. Ill. S.I-5. SMA Oldtidslevninger i Stavanger amt. Fortsællclse fra Stavanger Museumsailrsheftc V SMÅ Stavanger anlls coleoptenl. I. S.I-90. SMÅ Stavangcr amts coleoptera. (Fortsat fra Stav anger Mu~eums aarshefte 1914.) I SMÅ Ilerteig, ASbjørn K Kaupangundersukelsene på Borgund. Sunnmure. S.II2-1I3.SMA Hiorth. Johan Undersllgelser af forhistorisk uld og tøirester fundne i norske gravhauger. Ill. S.I-24. SMA Horrmunn. Marta Teglefunnet. Summary. SA SMÅ Horrstud. O.A. Stavanger amts flora. Fortegnelse over de i Stavanger amt hidtil hernærkede fanerogamer og karkryptogarner tilligemcd angivelse af deres omtrentlige udbredelse inden arntet. S SMÅ Nogle nye voksesteder for fanerogamcr 0t! karkryptogarner i Stavanger Amt SMA Hognestad. Hallvar Vibcns vilrtrekk på Jæren l. S SMA Hnlgersen. Hlliger Bidrag til Rogalands insektfauna. S.1I3-1I6. SMÅ Vintcrfugl pil Revtangen. S SMÅ Fuglcnotiser. Summary. S SMÅ Konservator Helliesens sikadesamling. Sum mal).s sma Fuglebestanden pil Roll sommeren Summary. S SMA 1941l. Rosenmåken (Rhodostetlliu rosea Macgill.). ny for Rogalands fauna. Summary SMA Hvor trek ker stæren (SI/mills 1',lIgari.~)? Sum mary. s.n llo. SMÅ Tundrafalken (Falco peregril/l1s merttleiceps Stegm.). ny for Rogalands fauna. Summary SMÅ Stomyet havkaruss. Ilox IHJtJPS L.. ny for Norges f'luna. Summary SMÅ Fisker fra ~ørlige farvann. Summary. S SMÅ Nye og gamle funn av rettvinger (Onhopl('ra) i Rogaland. Summa ry. S SMÅ Naturhistorisk avdeling: Tilvekstfortegnelse S SMÅ " Stavanger Museums!inglllerkingsarheid Summary SMA Sjøfuglunde~Ikelser i Rogaland ummary. S SMÅ Stavanger Museums ringmerkingsarbeid Summa ry. S.77-1l5. SMA Hvor kommer alkene fra'! Summary. S SMÅ Stavanger Museums ringmerkingsarbeid Summary MÅ Srnånotiser om fugl. 5ummary SMÅ Stavanger Museums ringmerkingsarbeid ummary SMÅ Trostetrekk. Surnrnary. S MÅ ibirtrost (TImillS s. sibiricus PlIIl) funnet i Rogaland. Summary SMÅ Stavanger Museums trekkfuglundersøkelser Summary. Ornithological research work in S SMÅ Tyrkerduen. Streplopelia d. decaocto (Friv.). ny for Norges fauna. Summary. S SMÅ Islandsdvergfalk. Falco c. slibue.mlol! Br. ny for Norges fauna. Summary SMÅ Stavanger Museullls trekkfuglundersøkclser Summary. S.5I-56. SMA Sandstanksopp. P/williS Hudril"'~ på Jæren. Summary. S SMA U.Tho.L. Schaanning. 2. mars I K78 5. mars (Minneord om.) SMÅ Utvidelse av Ornitologisk Stasjon. Revtangen. 5ummary SMÅ års ringmerkingsrapporter. Sununary. S SMA Nyrnontering av museets palledyrsamling. Summa ry. S MÅ Dooningehodet i Norge husten (la'p.. Sphingiduc). Surnmary. S SMÅ Kortnebbgjess (Anser (!n'ensis bmchyrilyl!cjiiis) i den kalde ettervinteren Summary. S SMÅ Sjeldne gjester i den norske fuglefauna. Summary. S SMÅ Direkhlr Jan Petersen. S.4-6. SMÅ 1951l. Sjeldne fisker ved sl\rvestkysten. 5ummary. S.1I SMÅ Lill om maur SMÅ Lu:rskildpadde ved Karmøy. Summary K. SMÅ Uøgfinnet hllvbrasme. en sjelden nordhavsfisk. Summary MÅ Tyrkerduen i Norge Summary. S SMÅ Rursangeren i Norge. 5ummary. S. I SMÅ Ringrnerking av tjeld. SUlllrnary. S. I 74- I ilo. 5MÅ

8 - Fuglcobscrvasjoncr pa Revtangen Summary. S.IOI-\07. SMÅ Kjorholmenc. Rogalands f\lrstc naturrcscrvat. Summary. S O. SMÅ I.itt Olll ringtrnstcn. Summary: Ringing and migration of Norwcgian Turt/lis IOrlJlIlIlIls. S.III SMÅ fra Revtang.:n Ornitologi,ke Stasjon SUlllmary: Revt:,"gen Bird Obscrvatory S.101.1I6.SMÅ Stavanger Museum 11\ SMÅ Zoologisk avdeling. S.I3-M). SMÅ 11)76. Zoologiske småstykker SMÅ Fra Revtangcn ornitologiske slilsjon. S SMÅ Forste funn av gulnehhgjllk i Norge. S SMÅ Holmq~'ist, Wilhelm - De arkeologiska umlcrs(lkningarna p,i Lillon. Hero,no Uppland. 5.\ Il. SMÅ Holst, Hans Myntfunnet fra Nedstrand SMÅ Myntimport gjennom skipsfartcn på Norge i 16. ~rhundre: Utcnlan.dske funnmynter i Rogalands Jord. S.4I\ 51\. SMA 1941\. Hougen, njorn Helgc\andfundel. Et myrfund av tekstiler fra eldrc jernalder. S SMÅ Omkring jernvinna. S SMÅ Hm'da, Per Stavanger ol.! nokre andrc namn SMÅ H~ inden Hau", Ole Fredrik Ledaal. byens hus SMÅ 1931\ 39. Lokalmu\ecnc i Rogaland S SMÅ Haaland, Anders Den norske hermctikkindustri imellomkrigsti. den: Fra frikonkurran\e til landets mest gjennom regulerte industri SMÅ Indrelid, S~'erre Mesolitiske tilpasningsformer i høytjellel SMÅ Jencll, Sverre Forord til "Bbp mol borgcr i reformasjonen\ sl'lvanger". Av Olav Sinding. 5.1)5-96. SMA Jensen, Fritz Stavanger amb odonaler. Il SMÅ Johansen, Erling Tilgangen på lokal flinl i Ø\t-Norge under yngre \Icinaldcr. Et nytt syn på ct ganllllcll problem SMÅ Johunsen, Ola\' (se også Runde. Olav Johansen) Fnl Revt:mgcn ornitologiske stasjon. S SMÅ Gråmåke: Spredning i de f\lrste maneder etter Oygedyktig aldcr SMÅ 1971\. - DDE.!'CB. og HG i cgg av sv,lfibak og gråmake fra kolonicr i Milre og Romsdal SMÅ 11)71\. Johnsen, John (;. - Rovdyr evenlyr og virkelighet. 5.1 () I-I 06. SMÅ 191\6. - Iddisane som kulturhistorisk minnebok og for\kningsfell. S SMÅ 191\7. flaske(lostpfllsjcktct sommeren \. SMA 191\7. Kielland, Alexander I.. Den Kombinerede Indretning. Sænrykk fra Stavanger Avis. Stavanger 181\9. Innledning ved Rjørn Sallc Utne SMÅ 191\2. Kielland, Thor nendl - Stavangcrdlllllkirkes S\llv.IV SMÅ kandc og rclikvarium. Et middclalderfunn fra Utstein SMÅ Om sengotiske ciborier i Nurge. s;erlig om et gjenfundet stykke fra Stavanger. S.I 6. SMÅ Kivikuski, Elia Skandinavisk.. inslag i finlands folkvandring\tid. Fiiredrag vid del nordisk.. arkeologmotel Stavanger SMÅ Kjellberg, ReidlIr Dopefonler fm middelalderen i Rogaland SMÅ Kjos-Hans.wn, Odd - Utvikling av norsk viltlovgivning. S SMÅ Kjærum, I'oul - En kultbygning på megalitgravplad\cn ved Tustrup. S SMÅ KIoSIer, Robert - Dcn kulturhistoriske avdeling. IV. S.I 2. SMÅ In~enillr Karl Kielland. (Minneord om.) V SMA Dc kulturhi~t()riske samlingers tilvekst i perioden VI. S.I-12. SMÅ De kulturhistoriske samlil1l!ers tilvekst VII. S.I II. SMÅ 1921\ 30. ~ - En samling \\llvkanner i Stavanger. VIII SMÅ Renes\ansen og noen rogalandske \..rå,kaplyper fra 1600-og 1700 årene.ix.s.i 15.SMÅ 1921\ 30. Kolnes, Kurl Litt om Stavangers reperbaner og om Snure\'ol len yttcrst på Stranden SMÅ Krohn-Hansen, Th\'. - Næsgaard. En gammel snrenskrivcrgånl i Egersund SMÅ Jurd- ug steinhus på Jæren \7. SMÅ l.

STAVANGER MUSEUMS BIBLIOTEK 1877-1977

STAVANGER MUSEUMS BIBLIOTEK 1877-1977 Stavanger Museums Årbok, Årg. 86( 19761, s. 129-140 STAVANGER MUSEUMS BIBLIOTEK 1877-1977 Av THURID WISHIMAN Stavanger Museums bibliotek er et tverrfaglig forskningsbibliotek. Det består hovedsakelig av

Detaljer

ZOOLOGISIC AVDELING. Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60

ZOOLOGISIC AVDELING. Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60 Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60 ZOOLOGISIC AVDELING Av HOLGER HOLGERSEN Et zoologisk?rttiserirns fersle og absolutt viktigste ofilgave er å foreta undersakelser og ittnsarnlinger rrte

Detaljer

Fig.1. Utstein Kloster, avdelingens merkesak gjennom mange Ar. Klosteret sto ferdig restaurert til Larsok 10. august 1965.

Fig.1. Utstein Kloster, avdelingens merkesak gjennom mange Ar. Klosteret sto ferdig restaurert til Larsok 10. august 1965. Stavanger Museums Årbok, Årg. 97( 1987), s. 33-61 Fig.1. Utstein Kloster, avdelingens merkesak gjennom mange Ar. Klosteret sto ferdig restaurert til Larsok 10. august 1965. + Arkeologisk museum i Stavanger

Detaljer

Lye i Time på Jæren i Sørvest-Norge et glemt sentralsted fra eldre jernalder

Lye i Time på Jæren i Sørvest-Norge et glemt sentralsted fra eldre jernalder Lye i Time på Jæren i Sørvest-Norge et glemt sentralsted fra eldre jernalder 1 BJØRN MYHRE Myhre, Bjørn 2007: Lye in Time at Jæren in Southwest Norway a forgotten Central Place from the Roman and Migration

Detaljer

OLDSAKSAMLINGENS TILVEKST 1959

OLDSAKSAMLINGENS TILVEKST 1959 ~ Stavanger Museum / Årbok, Årg. 69(19"), s. 87-110 OLDSAKSAMLINGENS TILVEKST 1959 Av ARNE SKJØLSVOLD 8523. Omlag halvparten av et armbånd av gull fra bronsealderen av typen ~'Iontelius: Guldarbeten från

Detaljer

Norsk Arkeologisk Selskaps tur til Nord-Rogaland og Harald Hårfagres rike 12.-15. juni 2009 Referat ved Kari Myklebust og Elisabeth Farnes

Norsk Arkeologisk Selskaps tur til Nord-Rogaland og Harald Hårfagres rike 12.-15. juni 2009 Referat ved Kari Myklebust og Elisabeth Farnes Norsk Arkeologisk Selskaps tur til Nord-Rogaland og Harald Hårfagres rike 12.-15. juni 2009 Referat ved Kari Myklebust og Elisabeth Farnes Norsk Arkeologisk Selskaps sommertur gikk i 2009 til Rogaland

Detaljer

PER HAAVALDSEN. Men selv om smaken for det sterke var utbredt, var det ikke alle Bom. hadde anledning eller mulithet til & innta sine mer eller mindr~

PER HAAVALDSEN. Men selv om smaken for det sterke var utbredt, var det ikke alle Bom. hadde anledning eller mulithet til & innta sine mer eller mindr~ NR.25 19 7 7 PER HAAVALDSEN hadde anledning eller mulithet til & innta sine mer eller mindr~ "Dr:ikk or lev lykkelig!" lyder en (noe fritt oversatt) i_nnskr irl gres\{ sorn f'innes p& et eldr e jer nalders

Detaljer

Tor Obrestad. Sverre Heskestad. Henrik Paaske Sverre Heskestad. Jan Gjerde.Erling Sømme Kielland. Jane N. Wæhler

Tor Obrestad. Sverre Heskestad. Henrik Paaske Sverre Heskestad. Jan Gjerde.Erling Sømme Kielland. Jane N. Wæhler Stavangeren Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger.:.:...... '... Nr 2 Mai 1997 ISSN os06-184 X - INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 8 Side ld Side 11 Side 14 Side 17 Side 18 Side 19 Side 21 Side 22 Tor

Detaljer

Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening.

Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening. NORSK ENTOMOLOGISK FORENING - EN JUBILANT I STBPE- SKJEEN. Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening. Norsk Entomologisk Forening har vart i virksomhet i 75 Ar. En slik begivenhet

Detaljer

ANMELDELSE AV OTTAR RUNNESETH : ((FRUHGESCHICHTLICHE SIEDLUNGS- UND WIRTSCHAFTSFORMEN IM SO'DWESTLICHEN NORFVEGEN.))

ANMELDELSE AV OTTAR RUNNESETH : ((FRUHGESCHICHTLICHE SIEDLUNGS- UND WIRTSCHAFTSFORMEN IM SO'DWESTLICHEN NORFVEGEN.)) Stavanger Museum / Aebok, Arg. 76(1966), s. 53-96 ANMELDELSE AV OTTAR RUNNESETH : ((FRUHGESCHICHTLICHE SIEDLUNGS- UND WIRTSCHAFTSFORMEN IM SO'DWESTLICHEN NORFVEGEN.)) Av BJORN MYHRE Siden tidlig i 1950-åra

Detaljer

INNLEDNING. Stavaltger Museum 1877-1977. Stavanger Museugms Årbok, Årg. 86( 19761, s. 5-12. Au HOLGER HOLCERSEN

INNLEDNING. Stavaltger Museum 1877-1977. Stavanger Museugms Årbok, Årg. 86( 19761, s. 5-12. Au HOLGER HOLCERSEN Stavanger Museugms Årbok, Årg. 86( 19761, s. 5-12 INNLEDNING Stavaltger Museum 1877-1977 Au HOLGER HOLCERSEN Den 8. mars regnes som Stavanger Museums stiftelsesdag, fordi det var på denne dato i 1877 at

Detaljer

Ringmerking av fugler - metoder, mål og organisering. Av Olav J. Runde I: Stavanger Museums årbok årg. 95(1985), s. 69-76

Ringmerking av fugler - metoder, mål og organisering. Av Olav J. Runde I: Stavanger Museums årbok årg. 95(1985), s. 69-76 Ringmerking av fugler - metoder, mål og organisering Av Olav J. Runde I: Stavanger Museums årbok årg. 95(1985), s. 69-76 Olav J. Runde Ringmerking av fugler - metoder, mål og organisering I vår historie

Detaljer

To ansiktsmasker og en ring fra Avaldsnes i Rogaland : ett svar og flere spørsmål Stylegar, Frans-Arne Fornvännen 2011(106):1, s. [8]-25 : ill.

To ansiktsmasker og en ring fra Avaldsnes i Rogaland : ett svar og flere spørsmål Stylegar, Frans-Arne Fornvännen 2011(106):1, s. [8]-25 : ill. To ansiktsmasker og en ring fra Avaldsnes i Rogaland : ett svar og flere spørsmål Stylegar, Frans-Arne Fornvännen 2011(106):1, s. [8]-25 : ill. http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2011_008 Ingår

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

GRAV I BÅT ELLER BÅT I GRAV

GRAV I BÅT ELLER BÅT I GRAV Stavanger Museum / Årbok, Årg. 79(1969), s. 57-76 GRAV I BÅT ELLER BÅT I GRAV AV JENNY-RITA NÆSS Det er vel knapt noen av begravelsesformene i jernalderen som har talt mer til fantasien enn de store skipsgraver

Detaljer

Heftet Ringerike 2005

Heftet Ringerike 2005 Heftet Ringerike 2005 (hefte nr. 77) Utgitt av Ringerike Historielag Ringerike Ungdomslag Stiftelsen Ringerikes Museum Redaktør: Bjørn Geirr Harsson Redaksjonssekretær: Kristoffer J. Kristiansen Forretningsfører:

Detaljer

Maleren Philip Henrich Kriebel. Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07

Maleren Philip Henrich Kriebel. Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07 Maleren Philip Henrich Kriebel Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07 MALEREN PHILIP HENRICH KRIEBEL,4e7 JAN HENDRICH LEXOiY I 1955 fikk Ledaal et gouachemaleri som

Detaljer

Stavangeren. Nr. 1 2003. I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold

Stavangeren. Nr. 1 2003. I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold Stavangeren Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Nr. 1 2003 I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold (Leder) Så kjekt! 3 Av Berit M. Grande

Detaljer

INNTRØNDELAG I ROMERTID Gravfunn og bosetning. av Lyder Marstrander. Universitetet i Trondheim Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab Museet

INNTRØNDELAG I ROMERTID Gravfunn og bosetning. av Lyder Marstrander. Universitetet i Trondheim Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab Museet INNTRØNDELAG I ROMERTID Gravfunn og bosetning av Lyder Marstrander Universitetet i Trondheim Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab Museet ABSTRACT Age. Marstrander, Lyder. 1983. Gunneria 43: 1-230' Inn-Trøndelag

Detaljer

SYDVESTEN. Av innholdet: Landsmøte i LLH Postkort fra Lauperak Bjerkreimsfana Nedstrand bygdemuseum Suldalskjelda

SYDVESTEN. Av innholdet: Landsmøte i LLH Postkort fra Lauperak Bjerkreimsfana Nedstrand bygdemuseum Suldalskjelda SYDVESTEN LOKAL- OG SLEKTSHISTORISK MAGASIN FOR ROGALAND Kr 30,- NR. 4 2011 37. ÅRGANG Av innholdet: Landsmøte i LLH Postkort fra Lauperak Bjerkreimsfana Nedstrand bygdemuseum Suldalskjelda SYDVESTEN Lokal-

Detaljer

Stavangeren. Nr. 3 2009 19. årgang. I redaksjonen: Kirsti Lærdal, Finn Bringsjord, Kjell Petter Løhre og Hans E. Næss. Leder 3 Av Hans E.

Stavangeren. Nr. 3 2009 19. årgang. I redaksjonen: Kirsti Lærdal, Finn Bringsjord, Kjell Petter Løhre og Hans E. Næss. Leder 3 Av Hans E. Stavangeren Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Nr. 3 2009 19. årgang I redaksjonen: Kirsti Lærdal, Finn Bringsjord, Kjell Petter Løhre og Hans E. Næss. Leder 3 Av Hans E. Næss Stavangers eldste

Detaljer

Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006

Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006 Åsa Ringborg Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006 Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2006 Materialet i bibliografien må ikke distribueres

Detaljer

Stavanger Museure / Årbok, Årg. 84(1974), s. 5-24

Stavanger Museure / Årbok, Årg. 84(1974), s. 5-24 Stavanger Museure / Årbok, Årg. 84(1974), s. 5-24 BJERGSTED Fra lokke til forlatt messeområde Av B J ØRN S A X E U l' N E En fuul og raaden Sump, en slenig Ur, Og hist og her en lyngbegrol!1 Uakkl', Forngted'

Detaljer

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng Redigert og kommentert av Harald A. Nissen Utgitt av Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner

Detaljer

Innhold Side 3 Fra redaksjonen

Innhold Side 3 Fra redaksjonen l Innhold Side 3 Fra redaksjonen

Detaljer

SYDVESTEN. God sommer! Av innholdet:

SYDVESTEN. God sommer! Av innholdet: SYDVESTEN LOKAL- OG SLEKTSHISTORISK MAGASIN FOR ROGALAND Kr. 30,- NR. 2 2008 34. ÅRGANG God sommer! HVOR ER DETTE? Dette fotografiet viser en ungdomsgjeng fra Stavanger på sommertur sannsynligvis i Ryfylke

Detaljer

N ils Parelius: Molde og Romsda l i l~rigstiden 1940-1945

N ils Parelius: Molde og Romsda l i l~rigstiden 1940-1945 N ils Parelius: Molde og Romsda l i l~rigstiden 1940-1945 Try kt med støtte fra Norges Hjemmefrontmuseum og Møre og Romsdal fylke. Nils Parelius Molde og Romsdal i krigstiden / 1940-1945 En. bibliografi

Detaljer

NORGE NATURVERN I. ARss KR1 FT LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE SØNNER OSLO 1955 TR2KT HOS FABRITIUS &

NORGE NATURVERN I. ARss KR1 FT LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE SØNNER OSLO 1955 TR2KT HOS FABRITIUS & . 0 -r WW NATURVERN I NORGE LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE ARss KR1 FT 954. TR2KT HOS FABRITIUS & SØNNER OSLO 1955 og REDAKSJON : THV. KIERULF INNHOLD ) Lov on naturvern. Hja/mo B inn, 3 Krets

Detaljer

vel bevart - godt fortalt Samlingsforvaltningsplan for gjenstander ved Aust-Agder kulturhistoriske senter

vel bevart - godt fortalt Samlingsforvaltningsplan for gjenstander ved Aust-Agder kulturhistoriske senter vel bevart - godt fortalt Samlingsforvaltningsplan for gjenstander ved Aust-Agder kulturhistoriske senter Samlingsforvaltningsplan for gjenstander ved Aust-Agder kulturhistoriske senter side 2 av 48 Planen

Detaljer

KIRKESTEDET SAND 750 ÅR. Sand kirke 1765 Etter maleri datert 1860. Etter Norges Kirker i middelalderen

KIRKESTEDET SAND 750 ÅR. Sand kirke 1765 Etter maleri datert 1860. Etter Norges Kirker i middelalderen KIRKESTEDET SAND 750 ÅR Sandz kirkiu 1258 Sandz kirkiu 1400 Sandz kirkiu 1665 Etter Norges Kirker i middelalderen Sand kirke 1765 Etter maleri datert 1860 Sandsøy kirke 1888 Fotografi 2007 1 2 INNLEDNING

Detaljer