Stavanger Museum Arbok (SMÅ) Yearbook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger Museum Arbok (SMÅ) Yearbook - 1890-1990"

Transkript

1 o Stavanger Museum Arbok (SMÅ) Yearbook I museets årsberetning for 1878 står det at "Museets Bibliothek tæller for Tiden 61 Bind". Biblioteket omtales som noe man regnet med. og som man allerede var i gang med å bygge opp. Dette tyder på at det har vært ansett som helt nødvendig med faglitteratur for å drive forsvarlig museumsvirksomhet. Men biblioteket var. som resten av museet. hemmet av mangel på penger. Stavanger Museums Årbok ble i denne situasjonen uhyre viktig som bytteobjekt. Avtaler om utveksling av vitenskapelige publikasjoner mellom universiteter. museer og andre institusjoner var blitt vanlig i hele Europa på 1800-tallet. Den sterke differensiering innen vitenskapen førte til at tilveksten av faglitteratur øket sterkt. og tidsskriftene begynte å spille en viktig rolle. Ved hjelp av bytteavtaler kunne vitenskapelige bibliotek holde seg noenlunde ajour med utviklingen og ha en kontinuerlig vekst. tross små bevilgninger til littemturinnkjøp. Det var særlig årbøker og serier som ble utvekslet. Stavanger Museum kom med i denne byttevirksomheten fra I beretningen for dette året står det at "ved at udsende museets aarshefte for 1890 er museet nu indtraadt i literær bytteforbindelse med 31 SfUl'lmger MI/sel/ms Arbok /990. Årg. /00. S. 85-1/5 (/99/). videnskabelige selskaber og museer". Årsheftet. som fra 1940 heter Stavanger Museum Årbok. ble sendt ut til et stadig økende antall bytteforbindelser - allerede første året til både Europa. USA og Australia. I 1991 har museet over 500 bytteforbindelser. og fra disse får vi ca. 600 bind periodika hvert år. Av beretningene i 1920-årene fremgår det at mangel på litteratur virket hemmende på konservatorene i deres arbeide. Situasjonen var så prekær at det ble prioritert en mer planmessig innkjøpspolitikk. Dette til tross for museets meget vanskelige økonomiske situasjon. Det var også enighet om fortsatt å sende ut årsheftet "som en forpliktelse overfor sine bytte forbindelser". Selv om den litteratur som kom inn ved bytte ikke alltid var like relevant. utgjorde byttematerialet en så vesentlig del av bibliotekets tilvekst at det var viktig å opprettholde forbindelsene. Museet har dessuten i alle år mottatt mer enn det har gitt. I anledning 100 års jubileet for årboka. har biblioteket ajourført den kronologiske oversikten og det alfabetiske forfatterregisteret for årene Thllrid W;sJmulIl 85

2 Alfabetisk folfatterregisler - Afpl111belicaf Al/lI101" Indet Albrekt~n. Lau Elnanuel Vigeland og Stavanger domkirke. S SM) AIIIl~ren. Uertil Nagra problem riirande folkvandrinptidcns konst i Sverige. S.57. SM'\ Als\'ik, Henninl: Ole Fredr. HVlIlden Haug. (Minneord om.) SM'\' Als\'ik, Marit Kurin Ro,enkildekvartalet. Fra beitemark til kjllp, nhli1nsg.inler. S5 D. SMA Anfinnsen, Martin 'I~ Knckkanda.,\//IIS tf"erql/i't!"/ii L.. i Norge. Summary. S SMA Litt.mdcprat fra Jæren. SUIl1ln"ry SM) Stokkanda som trekkfugl og jaktobjekt. SUIlIllHlry: On the l\lallard. AlIlIS J1/II~\''''')'II('''OS, migrant and game.bird. S SMA Om slanger. SUIIHn"ry. S SMA Tjelden. He/l'm{/fo!'II, o.l/ra/('gll.\ ruger pa norske hu~tak SM'\' Anundsen, Karl Tårnfotogralicr som dokumentasjonsmateriale. Summary. S SMt\ Aurenes, Ola Stavanger lijlkemengde og hebyggelse i 1600 tallet. S SMÅ Stavangers lijlkell1en~de og hebyggelse omkring lir SMA Buker og lesning pa Jæren og i Dal"ne (med Bakke og Tonstad) omkring S.67 n. SMA 1935.,6. To ukjente epitalier pa Stavanger Museum. Et forsiik på a f;isblå deres idcntitet. S.89 9 I. SMÅ Hllffagent Gabriel SdlJnche Kidktnd. Ledil"b byggherre. S SMÅ Epitilliet i IIl1vliind kirke. S SMÅ t939.40: To minnetilvier i Stilv.lIlger MU\Cllln. S.99-I04. SMÅ Litt om namneskikk og nilmnebruk på Jæren gjennom 400 år. S.I SMÅ Epitilliet i Huyhmd kirke. S.I 23. SM'\' Litt befolkningsstatistikk fra Rogilland fra midten av 1700 t"liet. S O. SMÅ Litt historikk omkring grilvhaugene ng utgravnin!!ene pol Jæren. S SMA Allstrllllldal, Sem Gardssoga for Stavanger SMÅ Babr, Henrik E.S. Aves regionis SHivangriensis. Stavanger Omegns Fugle. S SMÅ Bakka, Tryggvc Sted~navn og arkeologi i Rogaland. SumlIlary SMA 196.'. 8ukke\i~, S\'erre Virkningen av bmnn piajord~monn og vegeta~jon i o~canisk Iyn!!hd SMA Rogalandsherbariet - hakgrunn og utvikling. S SMA 1989 Ban~ Andersen, Arne Hafr~fjordslaget SMÅ Et forhistorisk pålchyggwrk fra Kylb i HIIY I;md. Summary.S.77-9H. SMÅ Et vrakfunn på Tau fra 1500-Hlllet. SumnHlry. S SMÅ Kry~seren "Suffolk "s angrep på Sola Flyplas~ 17. april S SMÅ Uunl: Andersen, Sveinung Old~.. ksamlingcns tilvekst S SMÅ Old~aksamlingens tilvekst S SMA ~ De mange sj\l~rs land. Et hidrag til Jærens land ~kapshislorie SMA Becker, C.J. Bemerkninger til statsstipendi"t Erling Johan sens J(lredrag SMÅ Ik~, Bjllrn S.. Vern av edellauvskog i Rogaland SMÅ Berl:sgard, ljnnleh' Ro~enkildekvartalet et byplan og arkitckturpro blem. S SMÅ Bernhort- Osa, Anders Bidmg til Rogalands liskefauna. S.75-I09. SMÅ En ny rugefugl for Norge. Skjeanden påvist rugende ved Grudcvannet. Resume SMÅ Reketrawling O!! matfisk SMÅ En ny lisk for Vestlandet. Ligesildcn, Coregofllll tl/bli/li, funnet på Ja:ren. ZuslImlllenfllssung. S SMÅ 1935 ]6. Flyttfugl.ohservasjoner på Jærcn h,'sh:n SMÅ Fr.. fuglelivet på Lista. S.I SMÅ 1937 ]8. Noen sjeldnere fugler på Jæren SMA Fm fuglelivet på Jæren. I SMA Fuglebestanden ved det fredlyste SmokkevatIl pa Jærell. En kvantitativ undem!kclse SMÅ

3 - Noen iakllageber ved et spettmeisereir_ S.ISI-IS6.SMÅ 19":2--B. - Trekknotiser fra Stavanger omegn i årene S.IIS-I:29. SMÅ Bidmg til munkens - SyMa 1Ilrimpillll <l) - hiologi i bur. S SMA Hornugle - Asia oll/s - op. andre sjeldnere fugler på Jæren. S I0. SMA Fm fuglelivet ved Vik i Nedstrand. Rogaland. S.I-II-158.SMÅ Nytt funn.iv bcver - Castor fiber L. - i Bjerkreim. S.I-IO-I-I3.SMÅ Fra fuglelivet ved Vik i Nedstrand. S.I-I4-1-I7. SMÅ Fra fuglcliv.:t på Jæren varen S.I K S~IÅ H.Tho.L. S\:haannings publikasjoner. S.K-II. SMÅ Vadetrekket på Revtangen. Jæren. h~,sten S SMÅ Trekknotiser fra Revtangen hilsten 194K. (Meddelelse nr. I fra ornitologisk stasjon). S.93-10:2. SMÅ 19-1S. - Resultatet av ringlllerk ingen ved ornitologisk slilsjon på Revtangcn. J.cren_ i Meddclclsc nr. 2. S.II"-119. SMÅ Noen trckkobscrvasjoncr fra Lista hllstcn SUllllllary. S.I:20-1 :29. SMÅ Fra fuglclivet vcd Bjåcn i Sctcsdal. S Sf\IÅ Et tilfellc av albinisme hos grå flucsnapper. MIIscimpa striala. Sunllllilry. S SMÅ Ringlllcrkingsrcsultater fra Revtangen på Jæren Jl,leddelelse nr. 3 fra Ornitologisk stasjon. S.K6-n. SMÅ Ringmerkingsrcsultater fra Revtangen på Jæren i Meddelelse nr. -I fra Ornitologisk stasjon. S.76-K3.SMÅ Noen observasjoner av småfugltrekket på Jæren hilsten Meddelelse nr. 5 fra Ornitologisk stasjon. S.K-I-90. SMÅ Ringnu:rkingsresultater fra Revtangen på Jæren i 195:2. Meddelelser nr. 6 fra Ornitologisk stasjon. S.K7-96. SMÅ Trostesangeren.,kf(Jæfl"lllll.1 anmdillllc('iis (L.). funnet pil Jæren. SUlllmary. S.II SMÅ Ringmerkingsresultater fra Revtangen på Jæren i Meddelelse nr. 7 fra Ornitologiske stasjon. SUl11mary.S SMÅ liornemanns sisik Cardl/elis Il. 11O/7/('/IIwllli (Holb.l funnet på 1it:ren. Meddelelse nr. 8 fra Ornitologisk stasjon. SUllllllary. S SMÅ Noen vårohservasjoner ;IV polar111per. Cmæthia alba (Pall.) på Jæren. Meddelelse nr. 9 fra Ornitolo~isk stasjon. Revtangen. Summary. S SMA Ringmerkingsresultater fra Revtangen p;\ Jæren i Meddelclscr nr. II fra Ornitologisk stasjon. Summary. S.63-6K. SMÅ Ringmcrkingsresuhater fra Revtangcn på Jæren i Meddelelse nr. 12 fra Ornitologisk stasjon. S.I SMÅ Fuglenotiser fra Bjåen i Setesdal og Norcfjell i Buskcrud. Zusanllllenfassung. S SMÅ Nocn bidrag til Jærens fuglcfauna. Meddelelse nr. 15 fra Ornilologisk stasjon. Rcvtangen. ZusalllllIenfassung. S.112-IIX. SMÅ Ornitologisk nytt fra RevIangen på Jæren. Meddelelse nr. 17 fr;1 Ornitologisk stasjon. Revtangen. S SMÅ Invasjon av båmlkros,nebb til Rogaland høsten Meddelelse nr. 19 fra Ornitologisk stasjon. Revtangcn. Zusanllllcnfassung. S SMÅ Meisetrekk på Revtangen. Jæren. Meddelelse nr. n fra Ornitologisk stasjon. Revtangen. ZUS.lIll IlIcnfassung. S.I SMÅ " Ornit:,logiske observasjoner i Zus;II11lllent.lssung. S SMA Om fugletrekket på Revlilngen hllstcn />.leddclelse nr. 26 fra Ornitologisk stasjon. Revtangen XI!. SMÅ Rovfugltrekk på Revt'lIlgen. Meddclelse nr. 2K fra Ornitologisk sta!jon. Rcvt.lngen. Zusamlllcnfassung. S.97-IO-l. SMÅ Fra fuglesl'lsjonen på Revtangen. Meddeldse nr. 29 fra Ornitologisk stasjon. Revtangen. ZusalllllIenf.lssung. S SMÅ Om grllnnsisikcns (Ctmlllt'lis si/;'i/is) trekk. Meddelelse nr. 33 fra Ornitologisk slasjon. Revtangen. S.K5-92. SMÅ Om hcrgiriskcns (ClIrdllelis J7m'imstris) trekk. Meddelelse nr. 35 fra Ornitologisk stasjon. Revtangen. ZusallImenfassung. S.IOK-117. SMÅ En del fug1cobservasjoner fra Revtangen på Ja~ren. Meddelelse nr. 37 fra Ornitologisk stasjon. Revtangen. ZusalllllIenfassung. S.I SMÅ Bjerkan Johs. Andreus - Fortegnelse over den kulturhistoriske samlings tilvekst i 1915 og Il. S.I-39. SMÅ G'1I11IeStavanger-billeder.III.S.I-8.SMÅ Blindheim. Churlntte - En dctalj i eldre jernaiders drakthislorie SMÅ Boerlmann. Dllvid - lagllage\ser fra Revtangen i juli-;lugust SMÅ Bore. 0\'1: Ma~nus - Stavanger Domkirkes orgel S.35-4K. SMÅ 19K9. 87

4 Kon\ul Gu,tav A Arentz. Ledaals redning\ mann. SA9. SM.A Brutbak. Ujorn Det norske nilgget StaviIngerstod bilk. S SMÅ Riksvåpenet som ble bortgjemt. S SMÅ Brll~!:er.,\nton Wilhelm Vistcfundct. en ældre \tcnaldcrs kjukkenmod. ding fm Jæderen. "ResuIlIe in Deutsch".I1. S.I 102. SMÅ Benskeer fm ældre jernalder. V SMÅ Fortegnelse over de til Stilv,lIIger Museum i 1910 indkolllne s;lker ældre end reformationcn. V.S.I 44.SMA Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1911 indkomne saker ældre end rcfnrmationen. VI. S.I 3C1.SMÅ Fortegnelse over de til Stav;lIlger t-.luseum i 1912 indkomne saker ælllre end rcfnrmationcn. IV. S.I 20. SMÅ Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1913 indkomne saker ællire end refnrmationen. VI ' I. SMÅ Fredrik Hansen. (Minneord onu SMÅ Den nye hondestanden pa Ja:ren for 2000 ilr siden. Et fragment SI\IÅ Bull. Ed\'. Et kloster i Stavanger. ly SMÅ Norske emhedsmænd som,jllf\lvere i Sirev'lag VII. S.I-20. SMÅ Byrkjedul. In~"ur Forekomstene av gjess på Jæren Vinterhest,lIld i perioden 1963/64. 79/lIOog variasjoner gjennom ;irct SMÅ 19!!(). For,te norske funn ilv killiitzlo C/U/rlUlrill.1!lcclIr;lIs Temlll SMÅ 19!!2. Bærheim. Anders En markegangsfnrretning mellom Bispeladegård og Hetland premegård 16!!6 på garden Eikanes. Med orientering i terrenget og om storgårdens dcli~g i to gardparler og Rispcladegård. S.lI4 I02. SMA 195K. Bile. Johs. Jan Petersen. forskeren. S.!!-II. SMÅ Christensen. Hans Nurlinjl Innlegg i anledning Ole Klindt Jenscns foredrag. S.IOO. SMÅ lledckam. Huns Et tekstilfund i myr fr;1 romersk jernalder. Sumnulry SMÅ Il,nik. Ståle Bydelar i Stavanger. S.73-lIK. SMÅ Dørr. Frunz Musikabke iakllagelser ved bronselurene fra Revheimsmvrcn. S SMÅ ' Eftelund. S"ein Tjeldcn - H(/f!lI/atoplls oslra/eglls - ruger pa norske hustak. S.1<9 1O I. SMÅ 19l17. EldIly. Steinar Grudevatnct nalurrescrvat. StalU~ og utvikling eller fredningen i S.79 I02. SMA Forekomstene av gjess på Jæren SMA 19!!0. JæNrendenc landskapwcrnområde SMÅ 19l10. - Nye sjllfuglreservatcr opprellet i Rogaland i lliai SMA Eljl\ in. Johannes - Nurges eldste bymanntall. S K. SM';" 195L Den norske nskcrh;\t og 1;lIld~regallaen i Stavanger IlI SMÅ Elll'gård. Iens lagllagclser fra Revtangen i juli august SMÅ Enjlelstad. Helen - H,lgen på l.edaal. Et vestlandsk harokk;lillegg. S SMÅ "Gamle Slavanger" SMÅ En~en. Sijlleif - Tre her!!enske b;lrokkister i Rog;lland SMil "Reis dæg. 8ritha SMA 196K. Fett. Per Dyrehovud påein nintdoll.;" SM';" Fiseher. Gcrhurd Ulstein Kloster. Det SOlli er gjort og det som Illa gjøres. En hilsen og takk lil Jan Petersen på 60 årsdagen SMÅ Fisc:hcr. l.ewis R. - Salaries of the sea. Maritime wage\ in Stav'lIlger. IlI SMÅ Foldøy. ()dd\ci~ - "... At opspore og vedlikeholde norske fnrlidsmin der:' Fortidsminneforeningen i Rogaland gjennulil 75 år. S SMÅ 19l17. Fulkedal. Stein Fcrkingstadllyane naturreservat SMÅ Toppskarven plullacrtlctlrtl.1 aris/oldis i Roga land. S SMÅ I'JKI. Fossber!:. Jorunn Antependiet fra Utstein Kloster og en mektig slektskreis fra siste del av 16()O-,\renc. S SMÅ Fn:llri. Knut Myrfunne tresaker fra Ikl i Nærbil. Summar)'. S.I7-30. SMA Guustad. Fredrik EI par norske stridsilkser fra eldre bronsealder. Summa!)'. S.53-5!!. SMÅ 1965.

5 Gjerløw. tilli - Deus piller piissime og blykor~ne fra Stavangcr hispedummc. Resume. S SMÅ Gjl'S.~ing. Helge - furtcgnelse uver de til Stavangcr Museum i 1913 indkomne saker ældre end rcformationen. VI. S.I- 31. SMÅ fortcgnebe over de til Stavanger Museum i 1914 indkomne s;lker ældre end reformationen. Il. S.I- 37. SMÅ furtcgnelsc over de til Stavanger Museum i 1915 indkonlne saker ældre end reformationen. Ill. S.I- 27. SMÅ furtcgnelsc over de til Stavangcr Mu~um i 1916 indkomne saker ældre cnd reformationcn. I. S.I- 36. SMÅ Gre, cnor. Henrik - Malerkunstcn i Stavanger og Hans Sager. S.I-13. SMÅ Grllll. James A. - Om Bukkenfjordcns echinodcrmcr og mollusker. S SMÅ Grilll. Sigurd - Gillesalterct i Stavanger Domkirke. S SMÅ Grimeland. Anne-Marie - Norske vipers trekk og vinterkvarter. Summary: Migratilln and wintering of the Norwegian Lapwings. Vlltlelll/H'lInL'fll/s (L). S SMÅ Grimshedt. Mulfrid - Sp0ttil salg. Strikkimz sum binæring i Rogaland fl,r S SMA Grude. Egil Harald - ha Boknafjorden til Vest-India. Utviklingslinjer i Stavanger bys skipsfart. S SMÅ Skip og havn. Marinarkeologi i Rugaland. S.83- IU.SMÅ 191\1. - Gamlc kjøpmannsgårder med nyll innhold. S SMÅ Grude. Joakim - Det g;1011e jæderhusel. Ill SMÅ Stavanger Museum I. S.I-14. SMÅ Gundersen. Erik S. - Om det Kicllandske bibliotek på Lcdaal. S.III UO. SMÅ S.. Wnillos kirke i Newport. Mon. Forbilde for Stavanger Domkirkes nurmanniske skip? S SMÅ Hafsten. Ulf - PollemlOal)'tisk datering. English sulllillary. S SMA Hagen. Anders - En nyoppdaget bergmaling i Rogalands grensetrakter i Grobostranda. Spind ved Farsund. S SMÅ Hagen. Yngvar - Noen iakllagelser over hubro (BI/bo /",110 L.) i Rogaland. Summary. S SMÅ Hals. Harald - Stavangerstolen. Studier over en standardtype. S SMÅ Kirkelige tekstiler fra Stavanger bispedumme SMÅ Lokalmusea i Rog<lland. S SMÅ GuggedOllsloftel. S SMÅ Notiser om Stav<lnger i juni maaned 1841\. S SMÅ Lok<lhnusea i Rogal<lnd. S SMÅ Ryfylke-stolen. S SMÅ Schwach og Stavanger Domkirke. S SMÅ Et.middelalderfunn i Suldal. S SMÅ Lokalmusea i Rogaland. S.65. SMÅ Gammelt tinn i Stavanger Museum. S SMÅ \. - Kongevinduet fra Stavanger Rådhus. S SMÅ \. - Sandsgård i Ryfylke. S SMÅ Halsne. Sillrun - 0ybuane skipar ruteselskap. 0ernes og Ryfylke D;unpskibsselskab. Ei strukturendring i rulefllrten. S SMÅ Hamre, Hurald - OU0y-undersøkelsen. Marinarkeologi i lokalhistorisk perspektiv. S SMÅ 191\3. - "Oppvokst på en huvc1benk." Modellbyggercn Thoralf Thorsen og hans ellerlalle modeller SMÅ 191\8. Hansen. l.auritz Wilhelm - Jan Petersen (60 årsjubileum.) S.6-7. SMÅ Hanssen. Johannes - Indberctning til Stavanger Museum om udgravninger. foretagne paa Fister S SMÅ 11\95. - Indberetning til Stavanger Museum ianledning udgravni~ger. forctagne paa Fister. Jelse og Hebnes. S SMA Indberetning til Stavangcr Museum om udgravninger i Fister og Hjelmeland. S SMÅ Huuge. Dannevig T. - Lill om de viktigste metaller og metallblandinger i oldtiden. S_ SMÅ Helli~n. Tor - Bidrag til kundskapen om Norges colcopterfauna. S SMÅ Fortegnelse over Coleoptcra (Cam;,'ori, Pa/picornes og Amp/ribii). fundne paa Jæderen S SMÅ

6 - Bidrag til kundskolben om Norges coleopterfaunol (11) SMÅ Fortegnelse over C o!eoptcra. fundne pola Jæderen i IX91. (Forts. fra OIarsberetningen fra 1890). S SMÅ IX91. - Fortcgnelsc ovcr oldsager indkomne til Stavanger Museum i S.115-IIX. SMÅ Bidrag til kundskaben om Norges coleoptcrfauna (111) SMÅ Fortegnelse over Coleoptera. fundne i Ryfylke sommeren S.S8-9X. SMÅ Fortegnelse over oldsager indkomne til StavOlnger Museum i SMÅ Den nye musæbygning SMÅ I H93. - Bidrag til k undskaben om Norges colcoptcrfauna (IV). S.29-S0. SMÅ Fortegnelsc over Coleoptcra. fundne paa Jæderen og i Ryfylke i S.51-H3. SMÅ Fortegnelse over uldsager. indkumne til Stavanger Museum i S.X4-87. SMÅ Bidrag til kundskaben om Norges coleopterfauna (V) SMÅ Fortegnclse uver uldsager indkomne til StavOlnger Museum i S.53-SX. SMÅ Fortegnelse over olds;lgcr indkomne til Stavanger Muscum i S SMÅ IH95. - Fortegnclse over uld~ager indkumne til Stavanger Museum i S.50-SX. SMÅ Om en fur den skandina\'iske haivii ny snudebille Uosollla dej7/!.1:1i111 Pant MA Fortegnelse over Coleoptera. Rhynchophori. fund ne paa Ja:deren og i Ryfylke. (Fortsællclse fra Stavanger Museums aarsberetning for 189) SMÅ IK!)7. - Fortegnelse over oldsager indkomnc til Stavanger Museum i IH SMÅ Bidrag til Kundskaben om Norges coleopterfauna VI. S.3S-4K. SMÅ 189K. Oldtidslevninger i Stavanger amt SMÅ Fortegnelse over oldsager indkumne til St;lvanger Muscum i S SMÅ 189K. - Bidrag til Kundskaben 0111 Norges cllieopterfauna VII. S SMÅ IK'}9. - Oldtidslevninger i Stavanger amt. Fllrtsællelse af aarsberctningen IS9K SMA IK99. - Fortegnelse over uldsager indkomne til Stavanger Museum i I H99. S SMÅ Oldtidslevninger i SlavOInger ami. Forts. fra aarsberetningen for I K99. S SMÅ Fortegnelse over llidsager indkomne til Stavanger Museum i 190n MÅ Oldtidslevninger i Stavanger ami. Fnrtsællclse fra aarsheftet for SMÅ Fortegnelse over oldsager indkurllne lil Stavanger Museum i S.K SMÅ Oldtidslevninger i Stavanger ami. Forhællebe fra aarsheftet for SA3-H4. SMÅ 11)()2. - Fortegnelse over llidsager indkllmne til St;I\an ger Museum i S.KS-112. SMÅ Oldtidslevninger i Stavanger <IInl. Forts. af 5tavanger Museums aarsheftc for SMÅ Fortegnelse over oldsager indkomne til Stavangcr Museum i SMÅ Oldtidslevninger i Stavanger ;linl. Forts. af Slavanger Museums aarshefte for SMÅ Fortcgnelse ovcr llidsager indkomne til Stavanger Museum i JOO. SMÅ Fortegnelsc ovcr Coleoptera. hørende til grupperne Ceralllbycidæ. Chrysomelidæ og Cnccindlidæ. fundne paa jædercn og i Ryfylke. (Fllrtsæltelse fra Slavanger Museums aarsberetning for IK97.) S SMÅ Oldtidslevninger i Stavanger amt. Forts. ;If Stavanger Museums aarshefte for S.6S-93. SMÅ Fortcgnebe over oldsager indkomne til Stavanger Museum i SMÅ Oldtidslevninger i Stavanger amt. Forts. OIf Stavanger Museums aarshefte for S SMÅ Fortegnelse over oldsager indkomne til Stavanger Museum i S.97-IIK. SMÅ Fortcgnelse over old sager indkolllne til Stavanger Museum i Ill. S.I-24. SMÅ Oldtidslcvninger i Stavanger ly. S.I-24. SMÅ 190K. - Fortcgnelsc over oldsager indkolllne til Stavanger Museum 190K. VI SMÅ 190K. - Nogle nye norske coleoptera. Il. S.I-IS. SMÅ Oldtidslevninger i Stavanger amt. (Forh. ;If Stavanger Museums aarshefte for 1905) SMÅ Fortegnelse ovcr uldsager indkllmne til Stavanger Museum IV SMÅ ~ogle nye norske coleoptera. Il SMÅ La grupn Chn'.wml'ia Slll/lIl/i1/olt'/lIa. I SMÅ Nogle nye norske colcoplera. Il. S.I-H. SMÅ Oldtidslevninger i Stavanger lunl. Ill. S.I-20. SMÅ La Norvegaj specoj registrantaj al la subgenrn Spw;t0phi/a de la genro I'hy/mil'c/tl Kirby. I SMA Gyri/ll/S 0PtlCIIS Sahlb.kaj Gyril/l/S marilll/s Gyll SMÅ Nogle nye norske Colcoplera. Ill. S.I-H. SMÅ 1912.

7 Nogle colcoptera nye for Norges fauna. Il. S.I-6. SMÅ Oxypodtl opm'a Grav. und Oxypodu 110realis m.n.sp. Ill. S.I-5. SMA Oldtidslevninger i Stavanger amt. Fortsællclse fra Stavanger Museumsailrsheftc V SMÅ Stavanger anlls coleoptenl. I. S.I-90. SMÅ Stavangcr amts coleoptera. (Fortsat fra Stav anger Mu~eums aarshefte 1914.) I SMÅ Ilerteig, ASbjørn K Kaupangundersukelsene på Borgund. Sunnmure. S.II2-1I3.SMA Hiorth. Johan Undersllgelser af forhistorisk uld og tøirester fundne i norske gravhauger. Ill. S.I-24. SMA Horrmunn. Marta Teglefunnet. Summary. SA SMÅ Horrstud. O.A. Stavanger amts flora. Fortegnelse over de i Stavanger amt hidtil hernærkede fanerogamer og karkryptogarner tilligemcd angivelse af deres omtrentlige udbredelse inden arntet. S SMÅ Nogle nye voksesteder for fanerogamcr 0t! karkryptogarner i Stavanger Amt SMA Hognestad. Hallvar Vibcns vilrtrekk på Jæren l. S SMA Hnlgersen. Hlliger Bidrag til Rogalands insektfauna. S.1I3-1I6. SMÅ Vintcrfugl pil Revtangen. S SMÅ Fuglcnotiser. Summary. S SMÅ Konservator Helliesens sikadesamling. Sum mal).s sma Fuglebestanden pil Roll sommeren Summary. S SMA 1941l. Rosenmåken (Rhodostetlliu rosea Macgill.). ny for Rogalands fauna. Summary SMA Hvor trek ker stæren (SI/mills 1',lIgari.~)? Sum mary. s.n llo. SMÅ Tundrafalken (Falco peregril/l1s merttleiceps Stegm.). ny for Rogalands fauna. Summary SMÅ Stomyet havkaruss. Ilox IHJtJPS L.. ny for Norges f'luna. Summary SMÅ Fisker fra ~ørlige farvann. Summary. S SMÅ Nye og gamle funn av rettvinger (Onhopl('ra) i Rogaland. Summa ry. S SMÅ Naturhistorisk avdeling: Tilvekstfortegnelse S SMÅ " Stavanger Museums!inglllerkingsarheid Summary SMA Sjøfuglunde~Ikelser i Rogaland ummary. S SMÅ Stavanger Museums ringmerkingsarbeid Summa ry. S.77-1l5. SMA Hvor kommer alkene fra'! Summary. S SMÅ Stavanger Museums ringmerkingsarbeid Summary MÅ Srnånotiser om fugl. 5ummary SMÅ Stavanger Museums ringmerkingsarbeid ummary SMÅ Trostetrekk. Surnrnary. S MÅ ibirtrost (TImillS s. sibiricus PlIIl) funnet i Rogaland. Summary SMÅ Stavanger Museums trekkfuglundersøkelser Summary. Ornithological research work in S SMÅ Tyrkerduen. Streplopelia d. decaocto (Friv.). ny for Norges fauna. Summary. S SMÅ Islandsdvergfalk. Falco c. slibue.mlol! Br. ny for Norges fauna. Summary SMÅ Stavanger Museullls trekkfuglundersøkclser Summary. S.5I-56. SMA Sandstanksopp. P/williS Hudril"'~ på Jæren. Summary. S SMA U.Tho.L. Schaanning. 2. mars I K78 5. mars (Minneord om.) SMÅ Utvidelse av Ornitologisk Stasjon. Revtangen. 5ummary SMÅ års ringmerkingsrapporter. Sununary. S SMA Nyrnontering av museets palledyrsamling. Summa ry. S MÅ Dooningehodet i Norge husten (la'p.. Sphingiduc). Surnmary. S SMÅ Kortnebbgjess (Anser (!n'ensis bmchyrilyl!cjiiis) i den kalde ettervinteren Summary. S SMÅ Sjeldne gjester i den norske fuglefauna. Summary. S SMÅ Direkhlr Jan Petersen. S.4-6. SMÅ 1951l. Sjeldne fisker ved sl\rvestkysten. 5ummary. S.1I SMÅ Lill om maur SMÅ Lu:rskildpadde ved Karmøy. Summary K. SMÅ Uøgfinnet hllvbrasme. en sjelden nordhavsfisk. Summary MÅ Tyrkerduen i Norge Summary. S SMÅ Rursangeren i Norge. 5ummary. S. I SMÅ Ringrnerking av tjeld. SUlllrnary. S. I 74- I ilo. 5MÅ

8 - Fuglcobscrvasjoncr pa Revtangen Summary. S.IOI-\07. SMÅ Kjorholmenc. Rogalands f\lrstc naturrcscrvat. Summary. S O. SMÅ I.itt Olll ringtrnstcn. Summary: Ringing and migration of Norwcgian Turt/lis IOrlJlIlIlIls. S.III SMÅ fra Revtang.:n Ornitologi,ke Stasjon SUlllmary: Revt:,"gen Bird Obscrvatory S.101.1I6.SMÅ Stavanger Museum 11\ SMÅ Zoologisk avdeling. S.I3-M). SMÅ 11)76. Zoologiske småstykker SMÅ Fra Revtangcn ornitologiske slilsjon. S SMÅ Forste funn av gulnehhgjllk i Norge. S SMÅ Holmq~'ist, Wilhelm - De arkeologiska umlcrs(lkningarna p,i Lillon. Hero,no Uppland. 5.\ Il. SMÅ Holst, Hans Myntfunnet fra Nedstrand SMÅ Myntimport gjennom skipsfartcn på Norge i 16. ~rhundre: Utcnlan.dske funnmynter i Rogalands Jord. S.4I\ 51\. SMA 1941\. Hougen, njorn Helgc\andfundel. Et myrfund av tekstiler fra eldrc jernalder. S SMÅ Omkring jernvinna. S SMÅ Hm'da, Per Stavanger ol.! nokre andrc namn SMÅ H~ inden Hau", Ole Fredrik Ledaal. byens hus SMÅ 1931\ 39. Lokalmu\ecnc i Rogaland S SMÅ Haaland, Anders Den norske hermctikkindustri imellomkrigsti. den: Fra frikonkurran\e til landets mest gjennom regulerte industri SMÅ Indrelid, S~'erre Mesolitiske tilpasningsformer i høytjellel SMÅ Jencll, Sverre Forord til "Bbp mol borgcr i reformasjonen\ sl'lvanger". Av Olav Sinding. 5.1)5-96. SMA Jensen, Fritz Stavanger amb odonaler. Il SMÅ Johansen, Erling Tilgangen på lokal flinl i Ø\t-Norge under yngre \Icinaldcr. Et nytt syn på ct ganllllcll problem SMÅ Johunsen, Ola\' (se også Runde. Olav Johansen) Fnl Revt:mgcn ornitologiske stasjon. S SMÅ Gråmåke: Spredning i de f\lrste maneder etter Oygedyktig aldcr SMÅ 1971\. - DDE.!'CB. og HG i cgg av sv,lfibak og gråmake fra kolonicr i Milre og Romsdal SMÅ 11)71\. Johnsen, John (;. - Rovdyr evenlyr og virkelighet. 5.1 () I-I 06. SMÅ 191\6. - Iddisane som kulturhistorisk minnebok og for\kningsfell. S SMÅ 191\7. flaske(lostpfllsjcktct sommeren \. SMA 191\7. Kielland, Alexander I.. Den Kombinerede Indretning. Sænrykk fra Stavanger Avis. Stavanger 181\9. Innledning ved Rjørn Sallc Utne SMÅ 191\2. Kielland, Thor nendl - Stavangcrdlllllkirkes S\llv.IV SMÅ kandc og rclikvarium. Et middclalderfunn fra Utstein SMÅ Om sengotiske ciborier i Nurge. s;erlig om et gjenfundet stykke fra Stavanger. S.I 6. SMÅ Kivikuski, Elia Skandinavisk.. inslag i finlands folkvandring\tid. Fiiredrag vid del nordisk.. arkeologmotel Stavanger SMÅ Kjellberg, ReidlIr Dopefonler fm middelalderen i Rogaland SMÅ Kjos-Hans.wn, Odd - Utvikling av norsk viltlovgivning. S SMÅ Kjærum, I'oul - En kultbygning på megalitgravplad\cn ved Tustrup. S SMÅ KIoSIer, Robert - Dcn kulturhistoriske avdeling. IV. S.I 2. SMÅ In~enillr Karl Kielland. (Minneord om.) V SMA Dc kulturhi~t()riske samlingers tilvekst i perioden VI. S.I-12. SMÅ De kulturhistoriske samlil1l!ers tilvekst VII. S.I II. SMÅ 1921\ 30. ~ - En samling \\llvkanner i Stavanger. VIII SMÅ Renes\ansen og noen rogalandske \..rå,kaplyper fra 1600-og 1700 årene.ix.s.i 15.SMÅ 1921\ 30. Kolnes, Kurl Litt om Stavangers reperbaner og om Snure\'ol len yttcrst på Stranden SMÅ Krohn-Hansen, Th\'. - Næsgaard. En gammel snrenskrivcrgånl i Egersund SMÅ Jurd- ug steinhus på Jæren \7. SMÅ l.

9 Studiet av norsk husgeråd. S SMÅ lian gav hende det mde guld... SA3 62. SMÅ 11)... Om S\llv Ol! arve~\llv. S Sr-lÅ Den Kulturhistnri~ke avdeling. V. S,I 9. SMÅ K \'adsheim. Martha Kirkelige tebtiler fm Stavanger bispedlllllme. S.71 8". SMÅ 11)32 33, Lunge. Ey\'ind de Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1916 indklllllne saker ældre end refonnationen. I. S, I 36. SMÅ Stavanger Museum gjennom.. O aar, I. S,I M, SMÅ Meddelelser fra Stavanger Museums oldsamling, En kvindegrav fra vikinl,!etid i eldre jernaiders gravkiste. VI. S.I 2\.SMA , Nogen nye fund frajernalderen i Rogaland, (With list of ill. in English,) I. 5,1 38, SMÅ \. Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1920 indkomne saker ældre end reformationen, Ill , SMÅ 11)21 2". Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1921 indkol11ne saker a~ldre end reformationen, IV. S, I 20. SMÅ ". Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1922 indkomne saker ældre end reformationen, V. 5, l 27, SMÅ 11)21 24, l.4'xo,,". Einar En ukjent sillvkanne av stavangergullsmeden Jochunl Kirsebom , SMÅ l..exow Jan Hendrich En IIre~kål i Stavanger Museum , SMÅ 19"1). Det Kiellandske familiegravsted, 5.1) I lo... SMÅ Stavanger Museums etnografiske samling , SMÅ Skiftet etter Anders Rosenov, S, , SMÅ En magisk ring. S SMÅ 195", Rettelse til "En magisk ring" SMÅ 11)55, Fra Canaan til Ledaal, S,82-9", SMÅ 1956, Maleren Philip Henrich Kriebel SMA 1956, Trehodete I!uder og djevler i Norden. SumlIlary. S.55-1 Il I. SMÅ 1957, Rorhoder. Summary. S,\o3 1 \7, SMÅ Norges flirste sykkel og Thomas fearnleys tegninger fra Ledaa\. Summa!)', S, , SMÅ 1959, Kongsgård. 5.21) 78. SMÅ Utstein Kloster etter refnrmasjonen, S , SMÅ 196\. Stavanger rådhus. S.5 19, SMÅ 11)68, Gravminner fra Stavanger domkirke, S,5 31. SMÅ 1969, Bilthugger Anders Smith og snekker Knut Eriksen, S,3) 38, SMÅ 1969, Mons Gahriel Monsens prospekter, S, SMÅ Kulturhistorisk avdeling, S,95 128, SMÅ 1976, Stav:lI1ger domkirkes restaurering i 1800 årene, SMÅ 1979, - Breidahlikk. Et Stavanger-hjem fra 1880 årene. S.5-2\. SMÅ Veveriet på Stmnden, SMÅ Valbergtårnenc SMÅ Uebicb. "araid - Kristen tm og utviklingslære. S, SMÅ Utstillingen: "fuglemiljl'icr i Rog:lland". S.69 74, SMÅ 1983, Uesllll. Aslak - Runekrossen i Museparken i Stavanger, S.M 76, SMÅ 1953, Tre nyfunne runesteinar frå Rogaland, S,29 39, SMÅ II)M. Innskrifta på Eiksteinen , SMÅ 11)72. Lillehammer. Arnvid Arkeologiske bidrag til Stavangers mellomalder historie, S SMÅ Norske bor!;erog forsvarsanlegg fråjarnalderen, 5,29 43, SMA Ei keitenidsgrav frå det sentrale Jæren SMÅ Lund. Cajsa Paa rangel 1974, Studier over rangler. fiiremål av jarn från yngre norsk jiirnaldcr. Summary, SA5 120,5MÅ Lund. Harald Egenæs Graver og gravskikk i en bronsealders haug på Jæren, 5, SMÅ ). En eldre bronscalders ornert grav helle fra Rege i Hål:md på Jæren, , SMÅ , Et yngre romertids gårdsanlegg på prestegården i Hilyland, 5,33 57, SMÅ , - Sjllhandelsveier og handelsvarer til og fra Rogaland i hronsealdcren, (En preliminær studie over bronsealdercns kulturhistorie i Rogaland.) S.35-55, SMÅ Et eldre jernaiders gravfunn med to klebersteinsk:lr fm Arsland i Varhaul!' Klebersteinkarenes ell"te historie, S SMA , - U ndcrsøkcl ser a v jernaiders gårdsanlegg på Fosse og Gmdeim i Time preslegjeld. HI'g Jæren. S.35 5", SMÅ 193M-39. Hoplassfunn i hulcr og hidlere fra melalltid i Rogaland, Gamle jaktmctoder. særlig på sel og kohbe. 5, SMÅ I 939 "Cl. - Et eldre jernaiders helligsted på Erland i Skjold, Trekk av e1drc jernaiders religion og fruktbarhetsdyrkelse M. SMÅ Håløygske hlwdingeseter fra jernalderen, S, 1 Cl 1-107, SMÅ

10 Lunde. Johs. - Fra "Unge- Konsulens" lærellr. Jacob Kielland i Chrislianis Inslilul i København Su III III a ry. S SMÅ LIn-brekke. H. - Fra Revlangen ornilologiske slasjon. S.4I-51. SMÅ Løvenskiold, Herman I.. Bidrag lii h:derens fuglefauna sommeren 1918 og I. S.I-31. SMÅ Ornillliogiske ialmagelser fra Rogaland og Sunnhordland i mai Summa ry SMÅ Utun, Odd - A\'slIlpning a\' fisk. S SMÅ Marie J.G. van The Norwegian NUlhalch, Sit/a ellropaea llon'egicll subspec. nov. Sammendrag. S, SMÅ Marstrander, Carl J.S. - Vellelandsslenen SMÅ Runekorsel i Museparken i Slavanger. S SMÅ Marstrander, Sverre - EI provinsialromersk glass fra Telemark. S SMÅ Mathiesen. lakob I. - Slavanger Museums våbensamling. S SMÅ Mlluritzen. Marit - Fosforanalyser av jordpmver ved Slavanger MuseuIll. SumllIary: Phosphorus Delerminalion in Soils from Archaeological Siles. S SMÅ MeidelI. Ove - Bier og humler i Rogahlnd. (ApiC/(/(', Hy"'.) S SMÅ Meilstrup. Hans lagilageiser fra Revlangen i juli-augusl S SMÅ Meinander. C.E - Arkeologisk forskning Finland S.99. SMÅ Mikkelsen. Egil Vislefunnels kronologiske slilling. Trekk :IV Rog:llands eldre slein;llder. Summary SMÅ Mllbcrg. Carl Axel - Innlegg i :Inledning Berlil Almgrens foredrag. S.58. SMÅ Bemerkninger lil slals~lipcndial Erling Johan ~ens forcdrag. S.95. SMÅ Moe. Asche - Trækfugl-nolicer fra Sla vanger Ilmegn. Il. S.1. SMÅ Moen. Ruth Anne - Dokumenlasjon av folkcmusikk i Rogaland. Om 94 folkclllusikkarkivcl for Rogaland. S SM'\' Molaug. Ingl'ar - Garlner P.H. Poulsson. S.91-1 lo. SMÅ Molaug. Sl'ein BasIalog. S SMÅ Lill UIII roscmåling i Sandeid. S SMÅ Tidl eg minncsi ein gamal gard. S SMÅ To minnelavler i Slavanger Museum SMÅ Har Hendll.schel måla i Helsingijr? Rcsumc. S SMÅ Moltu, Dal id Pelter - Tare og lang. S SMÅ Rovdyr - cvenlyrog virkelighcl.s.io SMÅ Flaskeposlprosjeklel sommeren S. JJ SMA Munkejord. Aanen ferkingsladllyanc nalurreserval. S SMÅ Toppskarven plllllclcrt/mrtu aris/otelis i Rogaland. S SMÅ Reve - el villonumc i f'lresonen SMÅ MOnster, Thomas - Tor Helliescn. (Minncord onus.i 2. SMÅ Myhre. Albert - Slåll og "Ijengar"("alvedans") på Jæren SMÅ Myhre, Bente Magnus Oldsaksamlingcns lilvcksl SMÅ Kort meddelelse om en bukke. S SMÅ Oldsaksamlingens lilveksl S SMÅ Myhre, Bjørn - Oldsaksamlingens Iilveksl SMÅ EI nyii hcllcrislningsfell på Helland i Sola SMÅ OIds:lksamlingens lilvekst S.59-9(J. SMÅ Meludeproblem i seincre år~ arkeologisk forskning SMÅ Oldsaksamlingens lilveksl S SMÅ Oldsaksamlingens Iilveksl S.5-5 I. SMÅ EI gravfunn fra Eikeland i Time. Summary SMÅ Anmeldelse av Ollur Rllnneselh: "Friihge schichlliche Siedlungs- und Wirtschaflsformcn im siidwesllichen Norwegen." <Med Iysk overseileise.) SMÅ 1966.

11 Tjorahdleren. Et bidrag til R?galands tidlige steinalder. Summary. S SMA Møller. llajlfinn FlIgienotiser fra ornitologisk stasjon på Jæren j uli S.3!!-39. SMÅ Moller. Halvdan FlIgienotiser fra ornitologisk stasjon på Jærenjuli S.3!!-39. SMÅ Mttllerop. Odmund Helleristningene på Dysjaland. S SMÅ 19-1!!. Brannllakgraver på Vestlandct i eldre jernalder. S.3!! -l5. SMÅ Registrering av faste fortidsminner i Time h.:rred. S SMÅ Nymontering av Stavanger Museums oldsaksamling. S.62-6!!. SMÅ 1952., En gmvhaug på Salte i Klepp. S SMA NYlllonteringen ilv Stil vanger Sjllfartsmuseum. S.III II7.SMÅ 195-l. Det IX. Nordiske Arkeologmille. Stavanger SMÅ Bornholm i folkevandringstiden. S.IOO. SMÅ Gård og gårdssamfunn i eldre jernalder. SunlIllary. S SMÅ En hustuft med Ilint og keramikk. Summary. S.2!! -lo. SMÅ 19S!!. Haneberg. kuhplass eller grav? Zusamlllenfassung. S.4I -l6. SMÅ 19S!!. Kleherkar fra kehertid. Summary. S.21--l0. SMÅ Foreløpig meddelelse Olll et smedlimvfunn fra Vestly i Time. Summary. S.S I-l. SMA Fra Unesco's redningsarheid i Nuhia. Summary. S SMÅ 196\. Fra Rogillands eldre hronsealder. Summary. S SMÅ Stedsnilvn og arkeologi i Rogaland. Summary. S SMÅ Oldsilks.II11lingens tilvekst S SMÅ Jan Petersen 1!! (Minneord 0111.) S.5 6. SMÅ Arkeologisk avdeling. Arkeologisk museum i StaviInger. S SMÅ Neumann. Hans Et stolpcbygget dlldehus fra yngre romersk jernalder i Endrupskov. S. lo!! I lo. SMÅ 1955.!'lielsen. Tore A survey of some Norwegian HoverIly genera (/Jiptml: S.l'rphidaL ). S SMÅ Nis.~en. Kristian Det eldstc kart over det gamle Stilvanger stift SMÅ Stavilnger kartogmfen Ulric Frideric Aagaard. en middelmådig kilrtograf. men fortrinlig kartko pist. S SMÅ Nord, ik. Helge W. - Sildehilndelens struktur og utvikling i Stavanger 1!!20-1!!60. S SMÅ 198\. - S'llaries of the seil. Milritimc wagcs in Stavangcr S SMÅ 19!!7. Nordås, Iflillvurd Jæren under okkupasjonen. S SMÅ 198-l. Norling-Christensen.Hans - Innlegg i anledning Ol fert Voss' foredrag. (FolkeviIndringstidens stilproblcmer og Hosten torp.fundet.) S.62. SMÅ Nygllurd. Signe Håvikboplassene på Karmøy. En forsoksvis analyse ilv Nustvetkuhuren på Vestlandet. S SMA Næss. Jenny-Rita - Oldsaksamlingens tilvekst SMÅ Grav i håt eller båt i grav. Summary. S SMÅ Oldsaksamlingens tilvekst SMÅ Runesteinen fra Eik i Sokndal. Summary SMÅ Obrestad. Astrid - Tareindustrien på Ogna frå flirste til andre vcrdenskrig SMÅ Odden. I..ars Olur - Trekkfugl.observasjoner fra Ål Hallingdal. S SMÅ l3, Olsen. A.J. - Bæver (CLlJtor fiber) i Suldal SMÅ Klasselærer Bernhard Hanson. S SMÅ "Uhyrct" i SuldalsvillIdet. S SMÅ Adjunkt Henrik Eilert S\\lren Bahr. (Minneord om) SMÅ 190\. - Michael Berentsen. (Minneord om.) MÅ En kort beretning om Stavanger Museums tilblivelse. Il. S.I 4. SMÅ Olsen. Harald - Trekk fra Insvesenets historie i Rogaland Del I. S SMÅ Trekk fra losvesenels historie i Rogaland. Del 2: Loser og Losing i Tananger oldetlllannskap SMÅ 19!!O. Olsen. MaJ:nu.~ Runerne paa to middelalderske hlykors fra Bru i Ryfylke. V SMÅ Runcsilkket fra Reve på Jæren SMÅ Fosse innskriften \. SMÅ 193M

12 Olufsen. Jun - flirste funn av gulnehhgjllk i Norge. S SMÅ Opstud. l.uurit1. - Gabriel Schanche Kielland og han~ drakt. et portrell og dets miller SMÅ Om (jus-skjold. S SMÅ ('cdersen. Knud - hlgllagelser fra Revtangen i juli-august S.5::!-56. SMÅ Petersen.lun - Eyvind de Langc.(Minncord om.) Ill. SMÅ Helge Gje~sing. (1\linneord om.> Ill. SMÅ Fllrtegnebe over de til Stavanger Museum i 1922 indkomne saker ældre end reforlnatillnen. V. S.I- 27. SMÅ ". - Stavanger MuseuIll. Paa 50-aarsdagen SMÅ Et nyt ~\llvmyntfllnd fra Rogaland SMÅ Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1923 indkomne saker ældre end reformationen. S.I-41. SMÅ 192" fortegnelse llver de til Stavanger Museum i indkomne saker ældre end reformationen SMÅ 192" Fridtjof 0vrebil. (Minneord om.) SMÅ Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1925 indkolllne ~ilker eldre en reformasjonen. J SMÅ Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1926 innkomne saker eldre enn reformasjoncn. Il. S.I- 27. SMÅ Stavanger Museum ug Rogaland fylke. Foredrag holdt ved åpningen av Stavanger kringkaster 17. descmber I. 5.1-". SMÅ Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1927 innkomne saker eldre enn reformasjlljlen. Il. S.I- 25. SMÅ Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1928 innkomne Silker eldre cnn reformasjonen. Ill. S.I- 25. SMÅ InS Oldsaksamlingens tilveht SMÅ Oldsaksamlingens tilveht S SMÅ Oldsaksamlingens tilvekst SM.! Oldsaksamlingens tilvekst S.3"-56. SMÅ Oldsilksilmlingens tilvekst "0. SMÅ ". - Et gravfunll fra vikingetiden fra Strand i Ryfylke. S.4I-"7. SMÅ " Runes0kket fra Reve på Jæren. S SMA 193" OldsakSilinlingens tilvcht S SMA Oldsaksamlingens tilvekst S SMÅ Oldsaksamlingens tilvekst S SMÅ Korsform~de koller og kleherstenen i Rogalands stenalder. S SMA Gust. A. Arentz. (Minneord om.) S.7-S. SMÅ Eliils Aksdill. (Minneurd om.) S.9-1 n. SMÅ Oldsaksamlingens tilvekst SMÅ Et gårdsanlegg fra folkevandringstiden i Helleland i Dalane. S.31-"O. SMÅ Oldsaksamlingens tilvekst ". SMÅ Stavanger Museums årshefte gjennom 50 år SMÅ Myrrunne tresaker fra Hø i NærrnI. Summary. S SMÅ Et ungarsk hron~sverd fra Sokndal. S.3 I -3". SMÅ Oldsaksamlingens tilvekst S SMÅ Senrl1iddelalderske salvekrukker fra Rogal;lIld. S.I09-II.tSMÅ Oldsaksamlingens tilvekst 1940 og S.II- 61. SMÅ Oldsaksamlingens tilvekst S SMÅ Erik Berentsen in memoriam. S.7-X. SMÅ 19"2- H - To gullhrakteater fra Fure i Ryfylke. S SMÅ Oldsaksamlingen~ tilvekst for 19" SMÅ De gamle Ilydegårdene i Rogaland. S SMÅ En gård fra 1500 arene pa Fjølllyna SMÅ En praktspenne fra folkevandringstiden fra Jorenkjol i Varhaug. S SMÅ Arkeologi og stedsnavn. S. I SMÅ Oldsaksamlingens tilvekst for S.2"-"2. SMÅ StavanJ;er Museums nybygning SMÅ Et nytt gullhrakteatfunn fra Ryfylke. S.43 "9. SMÅ Det eldste Talgje ug den gamle liydegården på Murane. S.5I-72. SMA Oldsaksamlingens tilvekst for S SMÅ 1945.

13 - Oldsahamlinl!en~ lilvebl for 19-t6. S.I-t-t-170. SMA 19-t Billliogmli S.I7I-ln. SMÅ 19-t6. - Old~ab;II11lingen~ lilveksl for 19-t SMA 19-t7. - Oldsaksamlingens lilveksl for SMA 19-t8. Oidsak\illlliingells lilveksl 19-t SMÅ 19-t9. - Old,ahamlingens Iilveksl S.7-.Q. SMÅ ~Iyrfunn av horn og tlimdolk fra Taksdal i Time pil Jæren. S.35--t I. SMÅ Slavanger Museum 75 år SMÅ Forhisloriske gardsanlegg i Rogaland. Undersøkelser gjennom 25 ilr. S SMA Old,abamlingens Iilvek" SMÅ Sleinalderboplassene i de indre bygder i Rogaland SM'\' 1952., Old~ah;II11lingcns lilveksl S.31--t6. SMA Old~aksallliingcns tilvekst SMÅ 195.'. - Oldsaksamlingens lilvekst SMÅ 195-t. Al'keologien i Rogal;lIld. En orienlering i di,triklel. S.30--t2. SMÅ Oldsahamlingens tilvekst SMA "Offeralterel" pil Haneberg. S.5-IO. SMÅ Oldsaksamlingens lilveksl SMÅ Oldsaks;II11lingens lilvekst SMÅ Rogaland i vikillgetiden (() M. SMÅ Rogaland i vikingetiden (Ill. Summary , SMÅ Rahbe, northeli - Kvendebunaden i Rvfylke frå , SMÅ 19-t0--t1. Ree-Pedersen. Per - Rogalandsherllariel - Ilakgrunn og ulvikling. S SM'\' RoalkvlIlll. RUlle - Ulllrede"e og beslandsturrelse hos hekkende mvfugl i Rogal;lIld SMÅ 19!!-t. ROjllllllnd nlllurfredninjlsforeninjl, (Arsberetning t0l. S.I-t SMÅ to. Rolfsen. I'err) - Draktskikkens ulvildinl! i Norden i forhislorisk lid. Summa!) SMÅ 19n. Runde. Ola,',Iohansen (se også Johan,en. Olav) Fm Revtangen ornitologiske slasjon SMÅ Fra R~vtangen ornitologiske stasjon S.4I- 51. SMA ha Revlangen ornitologiske slilsjon 198 l SMÅ Ringmerking av fugler - metoder, mål og organisering SMÅ Utviklingen i hekkebestanden hos nnen sjufu glarter i Rogaland SMÅ Rllnneselh. Ottar - Nokre merknadcr til Odmund J. Mullerop: Gård og gårdssamfunn i eldre jernaldcr (SMÅ 1957). Med tilsvar fra Odmund J. MIlIIcrop, S SMÅ Ad. Bjllrn Myhres anmeldclse av Oltar Rllnneseth: "hiihgcschiehlliche Siedlungs- und Wirt schaftslilclllen im siidwestlichen Norwegen." SMÅ Bjurn Myhres Relension von Oltar Runneselh: "Friihgeschichlliche Siedlungs- und Wirtschaftsformcn im siidwestlichen Norwcgcn." SMÅ Roske\and. AskelI - UnderS\lge\~er over karplanternes udhredclse i Stavangcr ;Ullt S.31--t2. SMÅ Salveslln, Arne - Bygdeborgenc i Rogaland SMÅ Schaanninjl, Hans Thumas tange En for Norges fauna ny fugleart: eireru pygury.:lis (Linne) SMÅ Nyt fund av fjcll!)'pc.or~e, Lugl/plIS X Lyl'lll'lls I/'I/ it. Ill. S, 1-7. SMA "Bjerkreim-Orren" - en harmonisk orfuglvaritcl. IV. S.I-5. SMÅ Et par for Norges fauna nyc fisker: Skjil~g\tlrskcn (Cmllls IIISC/l.~ Lin.) og 5ugefiskcn (Ech/'lleis rt'liiortl,l.in.) V. S.I-6. SMÅ "Bjerkrcim.orrcn". Lyrllnls lelnt bjakrl'illl/'llsis. subspec. nov. Mcd 8 plancher. 3 tekstfigurer og I kamiss.11. S.I-27. SMÅ Kjendte fugl-arier fra Norges sten og jcrnaldcr. En orienlerendc ovcrsigt av de hiltil beilrbeidcde fund MÅ In-t-25, - En for Norges fauna ny lisk. Smaaskjellct skolcs\. (MUCfllniJ lu('\ i.~ Lowe I 8-t3) med 1 planche.s.i- 3. SMÅ Bidrag lil Norgc~ IIske faullil. IV SMÅ En eicndommelig varietet av hummer. (Holllunis \'Il/guris.) V SMÅ Humlller-varianter. X SMÅ Dell internasjonale ringmerking av trekkfugler og dc foreliggende resullilter for Norge. XI SMÅ fortsalle re~u1tater fra den intcrnasjonale ringmerkning vcdnlremle norske trekkfugler SMÅ

14 - Fortsatte resultater (111) fra den internasjonale ringmerkning vcdrorcnde norske trekkfugler. S.I SMA H. - ForNltte rcsultater elv) fra den internasjonale ringmerkning vedrørende norskc trckkfugler. S SMA fortsatte resultater (V) fm den internasjonale ringmerkninl; vedrørende norskc trekkfugler. S SMA Fll,ielskrahhen. (PortIIllII.l pliber L) Ny for Rogahlllds fauna. S SMÅ Vingede skarer - trekkfugl resultater fra Utsira. (Et radioforedrag 12.nov. 1936) med et Appendix. S SMÅ Fortsatte re~ultater (VI) fra den internasjonale ringmerkning vcdmrendc norske trekkfu!,!ler. S.1l9-I02. SMÅ fortsatte resultater (VII) fm den internasjonale ringmerkning vedrørcnde norske trekkfugler. S SMA fortsatte re~ultater (VIII) fra den internasjonale ringmcrkning vednlrcnde norske trekkfugl. S SMÅ Fortsatte trckk-resultat.:r fra Utsira 1937 med hcskrivebe av 6 for Norges fauna nye fugler. S SMÅ Forhatte result;lier (IX) fra den internasjonale ringmcrkning vedmrende norske trekkfugler. S SMÅ En. ny lisk for Ro!,!aland fylkes fauna. S.I S\IA 1938-_l9. - Fortsatte resultater (X) fra den internasjonale ringmerkning vedmrende norske trekkfugler. S SMÅ Fortsatte resultater (XI) fm den internasjonale nngmerkning vcdmrende norske trekkfugler. S SMÅ Fortsattc resultater (XII) fra den internasjonale ringmerkninl( vedmrende norske trekkfugler. S SMA Fortsatte resultater (XIII) fm den internasjonale ringlllerkning vedrorende norske trekkfugler. S SMÅ Fortsatte result;lier (XIV) fra den intcrnasjonale ringmerkning vedfllrcndc norske trekkfugler. S.III-117.SMA Fortsatte resultater (XV) fra den internasjon;lle ringmerkning vedrorende norske trekkfugler. S.II SMÅ Fortsatte resultater (XVI) fra den internasjon<lle ringlllerkning _vednlrende norske trekkfugler. S. I 73- I 1l3. S~It\ Fortsalle resultatcr (XVII) fra den internasjonale ringillerkning vcdnlrcndc norskc trekkfugl. S SMÅ 1')47. - Fortsatte resultater (XVIII) fm den internasjonale ringmcrkning vedmrende norske trekkfugl. S SMÅ Bjerktrostens (Tlm/II.1 pilari.l) trekk Ilg vinterkvarter. S SMÅ Seip, I>idrik Arup - "Reis de!,! Rritha. gak aad straannaa". Et gammelt dikt fra Stavanger I. SMÅ Simonsen, Asbjørn - I>alynologiske undersukclser ved nauslluftene på "øyren". Hå. (With summary in English.) SMÅ Breiavatnet og Stavangers eldste historie. En forelupig meddelelse. S SMÅ I In I. Sinding, Olav - Bisp mot horger i reformasjonens Stavanger. S SMÅ Sinding. Olav. hiografiske opply~ninger. S.102. SMÅ Sjøvold, Thorleir - Et vesteuropeisk bronscbeshlg fra Troms. S.K6-91. SMÅ Skaare, Kolbjørn - Tre middehlldenllynter i Stavanger Mu~culll. S SMÅ Skipnes, Kolbjørn - Utstillingen: "Fu!,!lemiljller i Rogaland". S SMÅ Betydningen 01\' kunisefliring hos fugler I. SMÅ Fugleskinnsamlingen ved Stavanger Muscum. S SMÅ Er trekk og overvintring av gjess et prohlem for jordbruket på Jæren'! SMÅ Slqelslik, Elizabelh - To trekantete steinsetninger fm eldre jernalder SMÅ Skjølsvold, Arne - Gudenaakulturen og dcns hctydning fur synct pl forholdet mellom fan!,!st- og bondesamfunnet i nordisk steinalder. Summary. S SMÅ Oldsaksamlingens tilvckst S SMÅ To nyoppdagete helleristningsfelter i Rogaland. SumlllOlry. S SMÅ Oldsaksamlingens tilvckst S.87-IIO. SM,'., Oldsaksamlingens tilvekst 196( SMÅ Et usedvanlig gravanlegg fra folkevandringstidcn. Summ:lry SMÅ Skill heim, Randi - Trædersker. Klipperskcr. Læggcrsker. Kvinner i hermctikkindustrien i S1;Ivanger rundt århundreskiftet. S.5-]5. SMÅ "IHje herre sjå. men ol.!"i flirc:' Pedagogi,1; bruk av museet. S SMÅ 1989.

15 SJomann, Wencke En fremmedartet spenne fra Hardanger ~IÅ fojkevandringtiden i Norge. Spredte trekk og enkelte problemer SMÅ Bosetning og bosetningsproblemer i Sydvest. Norge i eldre jernalder. Funnliste til kartenc K. SMÅ Stavanger Museum SMÅ 1'J24 :!5. Steinncs, Asgaut Den ~tore gravsteinen fra sl,re sideskip Stavanger domkyrkje SMÅ Steinnes, Audun Myrvern i Rogaland. Ei slullf"rt oppgave eller at "Verneplan for myr" er gjcnnomført SMÅ Stenberger, Mårten Gravf\'ndet från Tuna i VliMmanland SMA Sorby, Hild Bidrag til Stavangcrs arkitckturhistorie mellom 1850 og SMÅ Fm natur til landskap i Jærmaleriets hi~tnrie I. 15 O. SM Å 19KO. Taksdal, Asltierd Tankar om museumsformidling. S SMi-.197'J. l]lilta, I..ars A. Gamle norske ovne i Stavanger Museum Sf\IÅ Fortegnelse over gamle ovne indklllllnc til Stavanger Mu~eum i SM'\' Gamle norskc jernovne indkomne til Stavanger ~lu~eum V.S.I-8.SMÅ Toft, Geir Olav Sj"fuglbestander i Rogaland i hekkesesongen. Resultater fra en undersøkelse i perioden 1976 til SMÅ 1'J79. Er trekk og overvintring ;IV gjess et pmblem for jordbruket på Jæren'! MÅ To~ersen,Rolr Gunnar Boligpolitikk omkring f"rste vcrdenskrig. Kommunal boligbygging og husleieregulering. S,5 43. SMÅ 19K5. Trætteherg, Ragnhild Teglefunnet. Suml11;u)'. S.4I 60. SMÅ Tunstad, N.II. Tolge~teilhbruta ved Haugcsund. Garnstein eller veyllllld'! S SMÅ Kjegla og snella. S I:!. SMÅ heite. Stein Den driftige j;crbu. myte eller realitet. S.45 5:!. SMÅ 198:!. Tyhring, Fn>d Helh:ristninger ved Egersunds prestegaard SMA 1'J04. Undås, Isak Trckk fra Ulsiras natur "t; den siste Skagerakbre. Summary. S SMA Utne, Bjnrn Saxe Rogaland. fra sysler til fogderier. S SMÅ Bjergsted. Fra Illkke til forl;htl11esscområdc SMÅ Den Kombinercde Indretning. En sosialpolitisk pakkeillsning fra I ROO tallets Stavanger. DeJ I SMÅ Den Kombinerede Indretning. En sosialpolitisk pakkelllsning fra IlI0n tallets Stavanger. Dcl SMÅ Den Kombinercde Indretning. En sosialpolitisk pakkeløsning fra 1800 tallets StavilOger. Del SMÅ Fra håndverk til industri norsk hermetikk pro duksjon 18'J0-I'JJO. S.Jl9 J35. SMÅ Stillstand og vekst. Stavanger bys historie ca ca SMÅ Vinsr) gg. Synml\'4: - J>roblemstillingar omkring grav og gravfelt. gard og bygd i Noreg i jernalderen. S SMÅ Voous, K.H. Thc Norwegian Nuthatch. Sillll ellropul'll t/on'egim subspec. nov. Sammendrag. S SMÅ Vos... (llfer. Folkvandringstidcns stilproblemer og Hiisten torpfundcl SMÅ Våge, Magnus - Bunadutstillinga SMÅ Wilmunn.B. Ringmcrkningsresultater av s;eing. l.llnlj li'xi t/iciiiij - Pont. S SMÅ 1'J47. - Ringmerkingresultater for svartbak. (LllnlJ 11l11riflllJ L.) 5umlllary SMÅ Wishman, Thurid 5tavangcr Muscums bibliotek SMÅ Stavanger Museums publikasjoner IK SMÅ \Vollebæk, Alf - Til konservator H.Tho.L. SchmlOning på 70 årsdagcn 2. Illars S.6!!. SMÅ It)47. Wyller. Trygve - Konsul L.W.Han~en. In memoriam. Et utsnitt av byhistorien. S SMÅ

16 Kronologisk register - Chrollologicallndex UNO 11'91 11'92 11'9.\ IX9.t 100 Helliescn. Tur: Bidmg til kund\kapen 0111 Norges ~ olcopterf.. una. S.7.H. SMÅ 11'90. Ifelliesen. Tur: Fortcgn. o. Coleoptcm (Camirori. PalpicorlU's og Amplribii), fundnc paa Jædcrcn IS90. S.3.t 49. SMÅ 11'90. Horrstad. O.A.: Stavangcr anlls nora. Fortegnelsc ovcr de i Stavangcr amt hidtil Ilcmærkedc fanerllg;lillcr ol.! karkryptoga I1lcr tilligel1lcd angivelsc "fdcres ollltrcnt ligc. udllredelse indcn amtet. S.::!:\ 56. SMA IS91. Ifelliescn. Tor: Bidmg til kundskallen 0111 Norges coleopterf;tuna cii). S SI\'IÅ IS91. Helliescn. Tor: Fortcgncbe mer Coleop. tera. fundnc paa Jædcrcn i 11'91. (FortsJ. aarsll. IX90). S, SMÅ Helliesen. Tor: Fortegnelsc o\cr old sager indkoll1ne til Stavangcr ~Iuseum i I S91. S.115 IIX.SMA IX91. Olsen. A.. I.: Bævcr (Gwor fibl'r) i Suldal. S.27 ;!9. SMÅ 181)::!. Helliesen. Tor: Bidrag til kullllskahenlll1l Norges coleoptcrl:tuna (lill. S.:\0 57. SMA IS92. lfellil'scn. Tor: Fortegnclse ovcr Colcllp, tera. fundne.i Ryfylkc \limilieren S.5X 9S. SMA Helliescn. Tor: fortegncl\e over oldsager indkoll1ne til Stavanger Museum i S.99 1 O::!. SMÅ Helliesen. Tor: Den nye mus;chygning. S.:D ::!S. SMÅ Helliescn. Tur: Bidrag til kundskahen 0111 Norj;!es coleupterfauml (IV). S SMA IS9.t Helliesen. Tor: Fortegnelse ovcr C olcop. tcr;l. fundne paa Jæderen O!! i Ryfylke i 11'92 9.\. S.5I X3. SMÅ 189.\. Ifelliescn. Tor: Furtegnebe over oldsager. i lill komne til Stavanger Mu~eum i 189.\. S.X4 X7. SMi-. IIN.\. Helliesen. Tur: Bidmg til kundskahen Norgcs colcopterf;nma (V). S.::!9 44. SMA IX9.t. Hoffstad. O.A.: Nugle nye vobest.~der lilr fanerogal1lcr ug karkryptogamcl i Sta vangcr AmI. S.45 5::!. SMÅ 11'94. Helliescn. Tur: Fortegnelsc over oldsager indkolllne til Stavanger MusculII i 1 X94. S.5.1 5X. SM}. 11'94. IS IX97 IX98 IX9!} 190D Bahr.lfl nrik E.S.: Aves regionis Stavan griensis. Stavanger Omegns Fu)!le. S.21) 152. SMÅ I X95. Hanssen. Johllnnes: Indhcretning til Stav anger Muscum om udgravningcr. forc: tagne paa fister IX95. 5./ SMA IX95. Helliesen. Tur: Fortegnclse over uldsolgcr indkomne til StavOIngcr Mu\eum i IX SMÅ I X95. Olsen, A.. I.: KI;I\sc1ærer Bernhard H;In' son. 5.::!7 33. SMÅ IX96. (;ril'g,.llimes A.: Om Bukkcnfjordcn~ cchinodcrmcr og mollusker. S SMÅ IX96. Hanssen. Juhannl'S: Indllcrctning til StOl' vanger Museum ianledning udgnlvningcr. forctagne paa Fi~tcr. JcJse Ill! Hehncs. S SMÅ IX96. - lielliesfn. Tor: fortcgnelse over olds.. gcr indkomne til StavOlnger Mu\eum i I X96. S.50 5X. SM'\' IX96. Helliescn. Tur: 0111 en fordcn skandin.. vi ske haivii ny snudebille Uo.mll/tl 11([11'.1/111/ POIn/. S SMÅ IX97. lieliiesfn. Tur: Fortcgnelsc over Colcop tem. Rhynchophori. fundne pil Ja:dcrcnng i Ryfylkc. (Fort\;cllel\e fra Stavanger Muscullls aarsberctning for 18(3) SMÅ IX97. Olsen. '\.. 1.: "Uhyret" i Suld.. lsvandct. S.54 5!!. SM;\. I X97. Hanssfll. Johannes: Indberctning til Sta vanger Museum om udgravninger i fi~tcr og Hjelmeland. S SMÅ I X97. He/liesen. Tur: Fortegnelse over nld\agcr indkolllne til Stavam!er Museul1l i I X97. S SMÅ IXI)7'- He/liesen. Tor: Bidrag til Kund\kahcn IIIll Norgcs coleoptcrfaunol VI. S.35 4X. SI\I..\ IX9X. lie/liesen. Tur: Oldtidslevninger i Stavan ger alllt SM}. IX9!!. He/liesfn. Tor: Fnrtegnehc over old\ager il1llkol1lne til Stavanger MuseuIll i IX!)!!. s.n x.\. SMÅ 11'98. Helliesen. Tor: Bidrag til Kunlbkaben Olll Norges l'olcopterfauna VII. S.. \2,\5. s~ia IX99. liellit."en. 'Ii,r: Oldtidslevninger i St.. \an ger allll. Forts. al' OIar\heretn. I X9X. S..\6 57. s~ia I X91). Helliescn. Tur: Fnrtcgnelsc IIvcr oldsager indknlllne til St;lvangcr Mu~eulll i 11'99. S.5X X2. SMÅ 11'1)9. IIf/liesen. Tur: Oldtid~levninger i Stavan ger amt. forts.fr.. aar\heretningen flir I X1) SMÅ 1900.

17 II)O~ Il) Hellil'Sen. Tor: Fortegnelse over old~ager indkomne til Stavanger Museum i S.6~ 96. SMÅ Olsen. A.J.: Adjunkt Henrik Eilert St~lren Bahr. ( Minneord om). S SMÅ 190 I Helliesen. Tor: Oldtidslevninger i Stavanger ami. Fortsætlelse fra aarsheftet for S SMl Hellil'Sen. Tor: Fortegnelse over oldsager indkml1ne til Stavanger Museum i S SMÅ 190 l. Røskeland. Asken: Undersogelser ovcr karplantcrnes udbrcdclse i Stavanger ami. S.31-~2. SMÅ lielliesen. Tor: Oldtidslevninger i Stavanger ami. Fortsætle!se fra 'I3rsheftet for SA3-8~. SMA Helliesen, Tor: Fortegnelse over oldsager indkomne til Stavanger Museum i S SMÅ Ifelliesen. Tor: Oldtidslevninger i Stavanger ami. Forts. af Stavanger Museums aarshcfte for SMÅ Helliesen. Tor: Fortegnelse over oldsager indkomne til Stavanger MuseuIll i S.7S-IOI SMÅ 1903 Tybring. Fred: Helleristninger ved Eger ~unds prestegaard. S SMÅ 190~. Helliesen. Tor: Oldtidslevninger i Stav.mger alllt. Forts. af Stavanger Museums a'lrshefte for SMÅ Helliesen, Tor: Fortegnelse over oldsager indkomne til Stavanger Museum i S.7~-100. SMÅ Olsen. A_J.: Michael Berentsen. (Minneord om.) S SMÅ Helliesen, Tor: Fortegnelse over Coleoptera hllrende til grupperne Cerambycidæ. Chrysomelidæ og Coccinellidæ. fund ne paa Jæderen og i Ryfylke. (Forts;~tlelse fra Stavanger Museums aarsberetning for 1897.) S.37-SI. SMÅ 'IJutta, Lars A.: Gamle norske ovne i Stavanger Museum. S.S2-64. SMÅ Helliesen. Tor: Oldtidslevninger i Stavangcr amt. Forts. af Stavanger Museums aarshefte tilr 191M. S SMÅ Hellil'Sl'n. Tor: Fortegnelse over olds'lger indkomne til Stavanger Museum i SMÅ Tjutta. Lars A.: Fortegnelsc over gamle ovne indkomne til Stavanger Museum i S SMÅ Helliesen. Tor: Oldtidslevninger i Stavangcr ami. Forts. af Stavanger Museums a'lrshefte for SMÅ H"lIiesen. Tor: Fortegnelse over oldsager indkomne til Stavanger Museum i SMÅ Brøgger, A.W.: Vistefundet. en ældre stemilders k jllkkenmødding fra J.t:deren. "Resumc in Deutscher Spr;lche".II SMÅ Helliesen. Tor: Fortegnelse over oldsager indkomne til Stavanger Museum i Ill. S.I-2 t, SMÅ Olsen, A.J.: En kort beretning om Stavanger Museums tilblivelse. Il. S.I-4. SMÅ Hiorth. Johan: Undersøgclscr af Ii.lrhistorisk uld og tøirester fundne i norske gravhauger. Ill SMÅ Helllesen. Tor: Oldtidslevninger i Stavanger amt. IV. S.I-24. SMÅ TjØlIll, Lars A.: Gamle norske jernovne indkmnne til Stavanger Museum V. S.I-8. SMÅ Ifelllesen. Tor: Fortegnelse over oldsager indkomne til Stavanger Museum VI \. SMÅ lielliesen. Tor: Nogle nye norske colcoptera.ii.s.1-15.små Hellil'Sen. Tor: Oldtidslevninger i Stavanger 'IInt. (Forts. fra SMÅ 1908). Ill SMÅ lfellil'sen. Tor: Fortegnelse over oldsager indkllmne til Stuvanger Museum IV. S.I-45. SMÅ llrøgger, A.W.: Renskeer fra lt:ldre jernalder. V SMÅ Helliesen, Tor: Noglc nye norske coleoptcra. Il. S.I-14. SMÅ Grude.I.: Det gamle jædcrhusel. Ill SMÅ liull. Ed".: Et kloster i Stavanger. IV SMÅ I l} \O. IIrøgger, A_W.: Fortegnelse over de til Stav;lIIger Museum i 1910 indkomne saker ældre end reformationen. V. S.I-4~. SMÅ lfellil'sen, Tor: La grupo Chry.wmela.mllgllillol('//Ia. l SMÅ Helliesen, Tor: Nogle nye norske coleoptera. Il. S.I-8. SMA Hellil'Scn, Tor: Oldtidslevninger i Stavanger limt SMÅ Kiel111nd. Thor Bend:t: Stavangerdmnkirkes s\llv. IV. S.I-17. SMÅ Olsen, Magnus: Runerne paa to middelalderske blykors fra Bru i Ryfylke. V. S.I-21. SMÅ 191 \. Ikøgger, A.W.: Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1911 indkomne saker ældre end rcfllrmationen. VI. S.I- 36. SMÅ

18 Helliesen. Tor: La Norvegaj specoj registranl;lj al la subgenro SJlunoJlhilu de la genru Ph.\"IocJec((/ Kirby. l. S.I-9. SMÅ Helliesen. Tor: Gyri,,"s 0Jl(ICII.~ Sahlb.ka) GyritlllS II/ari,,"s Gylt. Il. S.I-6. SMA Helliesen. Tor: No&le nye norske cnleoptera.lii. S.I-8. SMA IJrogger. A. W.: Fortegnelse over de til Stavanger Muscum i 1912 indkomne saker ældre end refotinationen.iv. S.I-20. SMÅ Grude. J.: Stavant!er Museum I.S.I-14.SMA "elliesen. Tor: Nogle coleoptera nye for Norges fauna. Il SMA Helliesen. Tor: OXYJlOlUI ojlum Grav. und OXypOcJll /Jort'ulis m.n.sp. Ill. S.I-5. SMÅ Helliesen. Tor: Oldtidslevninger i Stavan ger liml. Fortsællelse fra SMÅ IV. S.I-I t.små f)en Kulturhistoriske avdeling. V. S.I-9. SMÅ IIrllgger. A. W. og Helge Gjessing: Forlegneise over de til Stavanger Museum i 1913 indkomne saker ældre end refnrmalionen. VI. S.I-31. SMÅ liull. Ed,.: Norske embedsmænd SOlli sjøt\lvcre i Sirevaag VII. S.I-20. SMÅ Monster. '1:: Tor Helliesen. (Minneord om.)s.i-2.små Helliesen. Tor: Stavanger anus wleopteca. I. S.I-90. SMÅ Gjessing. Helge: Fortegnelse over de lil Stavanger Museum i 1914 indkomne saker ældre end reformationen. Il. S.I-37. SMÅ Helliesen. Tor: Stavanger anus cnlenp. tera. (Fortsat fra Slav,lOger Museums aarshcfte 1914.) I. S.I-88 SMÅ Jensen. "'rilz: Stavanger amts ooonater. Il. S.I-8. SMÅ Gjessing. Helge: Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1915 indkomne saker ældre end reformationen.1i1. S.I-27. SMÅ Gjl'S.,ing. Helge og EY"ind de Lange: Fortegnelse overde til Stavanger Museum i 1916 indkomne saker ældre end refmmationen.1. S.I-36. SMÅ Bjerkan. Johs. A.: Fortegnelse over den kulturhistoriske samlings tilvekst i 1915 og SMA l.ange. Eyvind de: Stavanger Museum gjennom 40 aar. I. S.I-64. SMÅ Schnanning. ".Tho.l..: En for Norges fauna ny fugleart: CircllsPY8urgll.~(\jnne). S SMÅ l.øvenskiold. Herman: Bidrag til Jæderens fuglcfauna sommeren 1918 og I. S.I-3I.SMÅ Moe. Asche: Trækfugl-noticer fra Stavanger omegn. Il. S.1. SMÅ Schnanning. II.Tho.L.: Nyt fund a\' fjellrype-orre. lajgoplls milliis x I.vrllrlls lelnf. Ill. S.I-7. SMÅ Schaanning. ".Tho.l : "Bjerkreim-Orren" - en harmonisk orfuglvaritet. IV SMÅ Sehaanning. H.Tho.L.: Et p"r for Norges fauna nye fisker: Skj;cglOrsken (Gm/lis Illsms) og Sugefisken (l!cht'lleis renwm. Lin.) V. S.I-6. SMÅ l.iinge. Eyvind de: Meddelelser fra 51" vanger Museums oldsall1ling. En kvindegra v fra vi k i nget id i eldre jernaiders gravkiste. VI. S.I-21. SMÅ l.iinge, Eyvind de: Nogen nye fund fra jernalderen i Rogllland. (With list ofill. in English.) I SMÅ Sehllanning. II.Tho.I..: "Bjerkreim-urren". Lynmu lelnr bjakreimemi.'i. sullspec. nov. Il. S.I-27. SMÅ Bjerkan. Johs.A.: Gamle Stavanger-billeder.III.S.I-8.SMÅ Petersen. Jan: Eyvind de Lange. (Minneord om.) Ill. SMA Petersen. Jan: Helge Gjessing. (Minneurd om.) Ill. SMÅ Dedekam. Hans: Et tekstilfund i myr fra romersk jernalder. Summary. I. S.I-32. SMÅ Kielland. Thor: 01kande og rclikvarium. Et middelalderfunn fra Utstein. Il. S.I 8. SMÅ l.iinge. ":y"ind de: Fortegnelse over de til Stavanller Museum i 1920 indkornne saker ældre end reform'liionen.lii. S.I-23. SMÅ l.ange. Eyvind de: Fortegnelse liver de til Stavanger Museum i 1921 indklllllne saker ældre end reformationen.iv. S.I-20. SMÅ Lange. EY"ind de og Jan Petersen: Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1922 indkomne saker ældre end reformationen. V. S.I-27. SMÅ Stavanger Museum S.I-S SMÅ Petersen. Jan: Stavanger Museum. Paa SO-aarsdagen SMÅ \ e5on. Arne: Bygdellorgene i Rogaland SMÅ

19 Petersen. Jan: Et nyt slllvmyntfund fra Rogaland.S.I-16.SMÅ Petersen. Jan: Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1923 illdkmune ~aker ældre end reformationen. S.I-41. SMÅ Pttersen. Jan: Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1924 indkomne saker ældre end refnrmationen. S.I-25. SMÅ Kielland. Thor: Om sengotiske ciborier i Norge. særlig om et gjenfundet stykke fra Stavanger SMÅ Grevenor. Henrik: Malerkunsten i Stavanger og Hans Sager. S.I-13. SMÅ Schaanninl:. H.Tho.I..: Kjendte fugl-arter fra Norges sten- og jernalder. En orienterende oversigt av de hittil bearbeidede fund SMÅ Schaanning. H.Tho.I..: En for Norges fauna ny fisk. Smaaskjellet skolest. (Marnmls{lIt'1'is Lowe 1943). S.I-3. SMÅ Brogl:er. A.W.: Fredrik Hansen. (Minneordom.)S.I-2.SMÅ Petersen. Jan: Fridtjof Øvrebø. (Minneord om.) SMÅ Petersen. Jan: Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1925 indkomne saker eldre en reformasjonen. I. S.I-38. SMÅ Petersen. Jan: Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1926 innkomne saker eldre enn reformasjonen. Il. S.I-27. SMÅ Våge. Magnus: Bunadutstillinga Ill. S.I-9. SMÅ Schaanning. H.Tho.!..: Bidrag til Norges fiske-fauna. IV. S.I-5. SMÅ Schaanning. H.Tho.I..: En eiendommelig varietet av hummer. (Homarus vulgaris.) V SMÅ Petersen. Jan: Stavanger Museum og Rogaland fylke. Foredrag holdt ved åpningen av Stavanger kringkaster 17. desember I. S.I-4. SMÅ Petenen. Jan: Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1927 innkomne saker eldre enn reformasjonen. Il. S.I-25. SMÅ Petersen. Jun: Fortegnelse over de til Stavanger Museum i 1928 innkomne saker eldre enn reformasjonen. Ill SMÅ Kloster. Rubert: Den kulturhistoriske avdeling. IV SMÅ Kloster. Robert: Ingeni\1r Karl Kielland. (Minneord om.) V SMÅ Kloster. Robert: De kulturhistoriske samlingers tilvekst i perioden 1917/30. VI SMÅ Kloster. Robert: De kulturhistoriske samlingers tilvekst VII. S.I-II. SMÅ Kloster. Robert: En samling sølvk;mner i Stavanger. VIII SMÅ Kloster. Robert: Renessansen og noen rogalandske kråskaptypcr fra og 1700-årene. IX. S.I-15. SMÅ Schaanninl:. II.Tho.l..: Hummcr-varianter. X SMÅ Sehaanning. H.Tho.L.: Den internasjonale ringmerking av trekkfugler og de foreliggende resultater for Norge. XI SMÅ Petersen. Jan: Oldsaksamlingens tilvekst SMÅ Petersen. Jan: Oldsaksamlingens tilvekst SMÅ ullen. Bjørn: Helgelandfundet. Et myrfund av tekstiler fra eldre jernalder SMÅ Hals. Hurald: Stavangerstolen. Studier over en standardtype SMÅ Aurenes. Ola: Stavanger folkemengde ll~ bebygge1~e i 1600-tallet SMA Scbaanninll. II.Tho.I..: Fortsatte resulta ter fra den internasjonale ringmerkning vedmrende norske trekkfugler SMÅ 193() Petersen. Jan: Oldsaksamlingens tilvckst S SMÅ Petersen. Jan: Oldsaksamlingens tilvekst S SMÅ !.und. Harald Egenæs: Graver og gravskikk i en bronsealders baug på Jæren. S SMÅ liais. Hurald og Marthu Kvadsheim: Kirkelige tekstiler fra Stavanger bispedømme SMÅ MeideIl. (h'e: Bier og humler i Rogaland. (Apidile. Hy",.) SMÅ Schaanninl:. II.Tho.I : Fortsatte resulta ter (\Il) fra den internasjonale ring merkning vedrørende norske trekkfugler. S SMÅ "etersen. Jan: Oldsaksamlingens tilvekst SMÅ Petersen. Jun: Et gravfund fra vikingetiden fra Strand i Ryfylke SMÅ \03

20 I.und. Harald E"enæs: En eldre bronsealders Ilmert gra\'helle fra Rege i Håland p;'1 J.rren. S SMÅ 193.l-34. Mathiesen. laknb I.: Stav;lO~er Museums \';tben~amling. S SI\IA l4. Scbunnnin". H.Tho.! : Fortsatte resulwter elv) fra den int~rnasjonalc ringmcrkning vcdmrende norske trekkfugler. S.63-n SMÅ Uernhnfl Osll. A.: Bidmg til Rogalands fiskefaujw. S SMA Olsen. MIlgnus og.iun I'etersen: Runc 'likket fra Reve pil Jæren. S.i-15. SMA I'etersen. hll1: Oldsaksamlingens tilvek-t S SMÅ Hals. Hllruld: Lokalmusea i Rogaland. S. B 47. SMÅ 1'J34 _l5. HIlIs. HIlraid: Guggedalslnftet. S SMÅ Aurenes. Ola: St;lvanger~ folkemengde Ill,! hehyggcbc omkrinl,! itr '). SMA Sehnnnning, H.Thll,I..: Fortsatte resulwter (VI fra den internasjonale ringrner. kning vednln:nde norske trekkfugler. S.61-7X. SMÅ Schllunning. II.Thll.l~: FllIielskrahhen. (POI'II/Il//.\ I'"b.. r L. I Ny for Rog;llands fauna. S.79-I!O. SMÅ Uernhort OS<l, A.: En ny rugcfugl ti,r Norge. Skjeanden påvist rugende ved GrUtlevannet. Resumc. S.I! I X4. SMA Ucrnhllft-OslI. A.: Rcketrawling og matfisk. S.85-X7. SMA Petl rsen. Ian: Oldsaksamlincens tilvekst S.7-.ll. SMÅ ~ I.und. Hnrald Egenll's: Et yngre romerti,b g;\rdsanlegg r;' prestegården i Hllyland. S SM" Huls. Humid: Notiser om Stolv;lOger i juni rna;loed IX4X. S SMil. 11) Huls, Hllruld: Lokahllusea i I~()galand. S SMA Aurenes. Ola: Bllker og lesning P;I Jæren og i Dalane (Illed Bakke nr Tonsta,l) omkring SMA SchaunninJ:. II.Thn.L.: Vingede skarer - trekkfuglresultater fra ljtsir;1. (Et radiofurcdmg 12. nov ). Medet Appendix. S.7.l-XI!. SMÅ Sehllunning. II.Thll.L_: Forbatte resultilter (VI) fra den intern;lsjon'lle ringmerkning vednlrende norske trekkfugler. S.X')-102. SM';" Bcrnhofl Osa, A.: En ny Ii~k for Ve~thllldet. Lågesilden. C"n'gllll/l.1 tllb"lli. funnct på Jæren. Zusanllnenf'lssung S1'.IÅ IJernhoft-OslI. A.: Plyttfugl-oh~erva'.ioner på Jæren hilsten 193n. S.I 07 -Il 2. SMA Hlllgerst'n, Hnlger: Bidrag til Rugaland~ insektfauna. S.I U-lin. SM'\ Petersen.Jlln: Oldsaksal11lingen~ tilveht 19_ SMÅ 11) Petersen. Jlln: Kursforl11ede kulier ng kleher~":nen i Rogalands stenalder SM/\ Lund. Haruld Egenæs: Sjuhandclswier og handelsv.lrer til og frol Rog;lland i bronsealderen. En preliminær studie nver bronsealderens kulturhistorie i Rogahll1d SMi\ liais. Ifurald: Ryfylke-~tulen. S SMÅ Is. Ifuruld: 5chwach ug Stavanger Domkirke. S SMA l7. HIlIs. Harald: Etmiddelalderfunn i Suldal SM/\ Hals. Ifa~ald: l.ukahnusca i Rugahll1d ~IA l7. Mlllau!t. Svein: Bastatng. S SMA Schuunning. H.Thll.I..: Fortsatte resultater (VII) fra den internasjun'lle ringmerkning vedmrende nurske trekkfugler. S.7J-87. SMA n. Holgersen. HolJ:er: Vinterfugl p;1 Re\'t'lI1- gcn. S.!l9-97. SMÅ n. 19.H -.lx Petersen.Iun: Gu~t. A. ArenIl (Minneord om.) SMÅ Petersen.Il1n: Elias Aksdal. (Minneord 0111.) SMi\ X. Petersen,.llIn: Oldsaksamlingen, tilvcht 19.n MÅ X. Petersen..Jan: Et gånlsollliegg fra fulkevandringstiden i lfelleland i Dal;lI1e. SJI-40. SMi\ X. Lllnd.llurllid Egcnæs: Et eldre jcrnal,ler~ gravfunn liled to kleberstein,kar fra Ar,land i Varhaug. Klehersteinkarene, eldste historie SMA K. 1111Is. HUrldd: G;lIlllllelt tinn i Stavanger MuseuIll SMÅ X. 1111Is. liurald: Kongevinduet fra SlaV;IIIger Radhus n. SM'\' X. Allstrumdlll. Sem: Gardssnga for Stavan ger X. SMÅ 19.H-3X. Aurenes. Olu: To ukjente cpit'llier pit Stavanger Museum. Et for,"k p;1.\ fas"lå deres identitet. S.X9-!)\. SMÅ

STAVANGER MUSEUMS PUBLIKASJONER 1877-1977

STAVANGER MUSEUMS PUBLIKASJONER 1877-1977 Stavanger Museums Arbok, Arg. 86( 1976), s. 141-171 STAVANGER MUSEUMS PUBLIKASJONER 1877-1977 Av THURZD WISHMAN ARSBERETNINGER - ANNUAL REPORTS (Kronologisk citer bcrctningdrct. 'I'rykkeLrci er iirci cttcr.)

Detaljer

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 STAVANGER MUSEUM 1877 1927. 8de mars 1927 er det 50 aar siden Stavanger Museum blev besluttet oprettet og Museforeningen i Stavanger blev stiftet.

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Stavløpet 2011. Offisiell resultatliste. Sinnes, Øvre Sirdal 13.03.2011

Stavløpet 2011. Offisiell resultatliste. Sinnes, Øvre Sirdal 13.03.2011 Kvinner 15-16 DSQ 1 Caroline Ziesler Sandnes i.l. 1 1:27:38 : 2 Lene Taugbøl Lomeland Gjesdal IL 1 1:34:13 6:35 3 Silje Marie Hage Gjesdal IL 1 1:44:33 16:55 Janna Løland Figgjo IL Fullførte: 3 Påmeldte:

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P GUTTER 15-16 R 1. Tommy Aanensen MHI 10.31 2. Christian Aas S gne 14.55 1. Ulf Hansen MHI 09.53 2. Edvin Syvertsen Kvrner 10.34 3. Arne Aanensen MHI 10.58 4. Kristian Kleppan

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

INNLEDNING. Stavaltger Museum 1877-1977. Stavanger Museugms Årbok, Årg. 86( 19761, s. 5-12. Au HOLGER HOLCERSEN

INNLEDNING. Stavaltger Museum 1877-1977. Stavanger Museugms Årbok, Årg. 86( 19761, s. 5-12. Au HOLGER HOLCERSEN Stavanger Museugms Årbok, Årg. 86( 19761, s. 5-12 INNLEDNING Stavaltger Museum 1877-1977 Au HOLGER HOLCERSEN Den 8. mars regnes som Stavanger Museums stiftelsesdag, fordi det var på denne dato i 1877 at

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor

Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor Menn / Men 70-74 år / years pr. 31.12.2009 (oppdatert / updated 04.01.2010) 60m (M70-74) 10.17 +2,4 (1) Aksel Rosland, Orre IL (39) Egersund 10.09.2009 11.5 (1)

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315 Klasse A Antall 2 1 Christer Hemstad طstby JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 20 150 2 Trond Holter إslia JSK 25 25 25 23 25 25 0 0 0 0 25 148 3 Marius Holter Hهkonsen إslia JSK 25 25 25 21 25 25 0 0 0 0 21

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Båheim Oslo Øst re 1 L 142 66,-kr 2. Anne Grimstad Oslo Øst re 1 140 0,-kr Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Vidar Gjestemoen Geilo 2 138 99,-kr 2. Einar Nordengen Tyrist

Detaljer

Navn Klubb Startnummer Totaltid

Navn Klubb Startnummer Totaltid .08.0 M0- Vidar Mehl Vossevangen CK/Team Fuji Norge 00:59:8 Håkon Karlstad Romeriksåsen SK 8 0:0: Steffen Gjerdbakken Ringerike SK 6 0:05: Anders Hagehaugen Raufoss og Gjøvik SK 5 0:06: 5 Vegard Solhaug

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl.

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

INTERNASJONALE SPILLERE - KJELKEHOCKEY - ADELSKALENDER

INTERNASJONALE SPILLERE - KJELKEHOCKEY - ADELSKALENDER INTERNASJONALE SPILLERE - KJELKEHOCKEY - ADELSKALENDER NORWEGIAN NATION TEAM PLEYERS - SLEDGE HOCKEY Kun EM, VM og OL-kamper regnes som offisielle landskamper Oppdatert etter VM 2015 Antall kamper Spillere

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

NORGESMESTERE - MENN

NORGESMESTERE - MENN NORGESMESTERE - MENN 1935: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1936: Sportsklubben Grane, Sandvika 1937: Sportsklubben Grane, Sandvika 1938: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1939: Sportsklubben Grane,

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune.

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. RAUD DEN RAMES RIKE Gravhaug i Raud den Rames rike Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. Produsent: Stiftelsen Ragnhilds drøm Forfatter og instruktør:

Detaljer

KM 2013 Klassisk Distanse 13+

KM 2013 Klassisk Distanse 13+ J 13 år 1 Linn Ravndal Gjesdal IL - Ski 118 09:15 00:00 2 Camilla Ziesler Sandnes IL - Ski 117 10:16 01:01 3 Mathilde Nerheim Suldal IL - Ski 119 10:27 01:12 4 Ingrid Reiersen Otra IL - Ski 115 11:18 02:03

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT

NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT UTGIT AV NORSK GEOLOGISK FORENING SJETTE BIND (AARGA NG ENE 1920 OG 1921) KRISTIAN la 1922 A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI ANDEHSEN, O. INDHOLD En kort meddelelse om geologiske iakttagelser

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater Øvelse 1. 400m fri, damer 1p Torhild Narvestad Anda 91 Randaberg IL 5.18,08 439 36,43(36,43) 1.17,10(40,67) 1.58,12(41,02) 2.39,03(40,91) 3.19,62(40,59) 4.00,29(40,67) 4.40,12(39,83) 5.18,08(37,) 2 Kristin

Detaljer

Resultater 2014. Miniatyr

Resultater 2014. Miniatyr Resultater 2014 Miniatyr Karusell 15 m Kl 5 1. Terje Svarteberg Geilo 973 Kl 4 1. Anne Guri Hodnungseth Ødegården 966 Kl 3 1. Ann Iren Rønningsgrind Geilo 937 Kl 2 1. Henrik Sjøthun Uppheim 974 Kl V65

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

PROGRAM - KM-VETERANAR 2015 - ØVINGAR OG DELTAKARAR

PROGRAM - KM-VETERANAR 2015 - ØVINGAR OG DELTAKARAR PROGRAM - KM-VETERANAR 2015 - ØVINGAR OG DELTAKARAR LAURDAG 12. SEPTEMBER 2015 Slegge laurdag 12. sept 2015 - start kl. 13:15 Kvinner veteran 45-49 Eriksen Anne Gunn Warhuus 9 Fana IL - Friidrett Kvinner

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Mylla rundt 2006. Totalt antall på tid

Mylla rundt 2006. Totalt antall på tid Mylla rundt 2006 Totalt antall på tid 109 Klasse 17-18 2 Kvinner 17-18 450 1 01:49:05 Anine Landmark Fossum IF Kvinner 17-18 439 2 01:37:36 Sandra Marie Paulsen Rustad I.L Klasse 19-20 1 Kvinner 19-20

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Farrisrennet. Offisiell resultatliste. Nanset, Larvik 02.02.2014

Farrisrennet. Offisiell resultatliste. Nanset, Larvik 02.02.2014 K12-15 10 km 1 Guro Nalum Duvholt Nanset IF 10 52:05 00:00 2 Julie Marie Hynne Runar, IL 8 59:04 06:59 3 Johanne Hustuft Kvelde IL 9 1:07:42 15:37 4 Andrine Kvilhaug SkavhellenBotne SK 11 1:12:20 20:15

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram Overhalla 25-skudd kl. 1 1. Terje Olsen Nordre Skage *XXXX 50 X9XXX 49 XXX*X 50 149 XXX* *XX* *X 100 249 (6*) 2. Kyrre Helstad Grong XX* * * 50 XXXX* 50 XXXX* 50 150 99 * * *XX* * * 98 248 (11*) 3. Bj

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.16,0 (2) Östersund/Ho 07.07 Finn Kronvold 160555 IL Stjernen 14.06,0 (1) Bergen/Kr 12.08 Trond Persson 230555 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Kuns~ kultur og historie

Kuns~ kultur og historie Bjørn S. Utne Kuns~ kultur og historie Stavanger Museums Årbok 1948-199 J O. Innledning I årene etter siste krig la de ansvarlige for årboken vekt på å opprettholde balansen mellom arkeologi, zoologi og

Detaljer

Astrid Bruun Arnesen (studentrepresentant bachelor)

Astrid Bruun Arnesen (studentrepresentant bachelor) Charlotte Damm (leder), Bjørnar Olsen (masterkoordinator), Asgeir Svestad (bachelorkoordinator), Vegard Engen (studentrepresentant master), Anja Pesch (referent) Astrid Bruun Arnesen (studentrepresentant

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Rogaland Elektromont rforening. Valgkomiteen Innstilling 15. mars 2016 i Folkets Hus i Stavanger

Rogaland Elektromont rforening. Valgkomiteen Innstilling 15. mars 2016 i Folkets Hus i Stavanger Rogaland Elektromont rforening Valgkomiteen Innstilling 15. mars i Folkets Hus i Stavanger Rogaland Elektromont rforening Valgkomiteens innstilling. Ikke pه Styret: valg Leder طivind Wallentinsen Apply

Detaljer

TambarSkjelveSprinten 2011

TambarSkjelveSprinten 2011 Rekrutt 0-9 år Krogh-Albertsen Eirik Gauldal SK - sykkelgruppe 13 06:51,86 Sæterbø Emilie TVK Sykkel 18 07:17,40 Birkeland Even Gauldal SK - sykkelgruppe 16 08:20,36 Haugland Even Oppdal SK - sykkelgruppe

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Merker pr. medlem 11:31:31

Merker pr. medlem 11:31:31 Side 1 1 Lars Indreiten 12.03.1946 AD03 Dugl.mrk. 2/300m, gull 1965 Ja Ja AD04 Dugl.mrk. 2/300m, 1.gang 1967 Nei Nei AD05 Dugl.mrk. 2/300m, 2.gang 1968 Nei Nei AD06 Dugl.mrk. 2/300m, 3.gang 1969 Nei Nei

Detaljer

Mandalsmaraton 15. September 1985. 10 kilometer

Mandalsmaraton 15. September 1985. 10 kilometer Mandalsmaraton 15. September 1985 10 kilometer Menn konkurranse 1 Svein H. Olsen Urædd 33:52 2 Svein Hulten KIF 34:28 3 Tore Tangbøl Kongsvinger 34:35 4 Kjetil Daasvatn MHI 34:55 5 Jan Olaf Ellefsen Mandal

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

Spanstind Rundt 31.03.2013. 1 av 5

Spanstind Rundt 31.03.2013. 1 av 5 1 av 5 Plasering Start nr. Navn Klasse Klubb Tid Differanse G13-14 Gutter 13-14 år G13-14 00:00:00 1 35 Sander Oddnar Daleng G13-14 - 01:20:04 2 51 Edvard Berg Frantzen G13-14 Salangen IF SKI 01:22:28

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn Agder & Rogaland 4 1 Bakka Sven Agder & Rogaland 18 2 Jørgensen Simon Friis Agder & Rogaland 28 2 Wee Østensjø Ivar Johannes Agder & Rogaland 39 3 Høgseth Vermund Skogland Agder & Rogaland 55 3 Dolmen

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Kuns~ kultur og historie

Kuns~ kultur og historie Jan Hendrich Lexow Kuns~ kultur og historie Stavanger Museums Årbok 1891-1947 I relasjon til zoologiens og arkeologiens sterke stilling ved Stavanger Museum var kulturhistorien lenge museets stedbarn.

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer