Gratulerer med seieren i Vis-med-avis!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gratulerer med seieren i Vis-med-avis!"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: Nr: 8/12 Gratulerer med seieren i Vis-med-avis! Nok en gang var elever fra Leka skole best i Nord-Trøndelag i spørrekonkurransen «Vis med avis». Her er de stolte og glade vinnerne nettopp kommet hjem. Fra venstre: Sigve, Arne Morten, Aleksander, Sander, Philip, Martin, Helene og Paul Emil. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG Neste utgaver Leka kommune: tlf e-post: Sentralbord og ekspedisjon er åpen fra kl Kontorene er åpne for publikum fra kl Telefontid legekontor mandag torsdag kl Tlf. Legevakt etter kl Tlf. Leka sykestue Tlf. NAV Leka Tlf. Likningskontoret Leka

2 Informasjon fra kommunen Leka kommune, telefon VIKTIG MELDING TIL SKATTYTERE SOM SKAL BETALE INN TILLEGGSFORSKUDD FOR 2011 Feil i kidnr. på skjemaet Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2011 som lå ved selvangivelsesutkastet. En del av nummeret er årstall Siffer 14 og 15 angir årstall, her er det brukt 10, mens det skulle vært 11. FRISTEN FOR INNBETALING ER 31.MAI. Mvh Kirsten Pettersen, skatteoppkrever. Bekjempelse av parkslirekne og kjempeslirekne Disse artene er innført til Norge som prydplante, og har spredd seg ut i naturen, langs grøftekanter og avfallsplasser. Planten er svartelistet i Norge, og det er viktig å bekjempe videre spredning. Plantene har stor vekstkraft og kan bli 2-3m høg og danner ugjennomtrengelige kratt med kraftige stengler. Plantene sprer seg både ved rotstengel og ved at planterester blir "dumpet". Plantene danner tette bestand som raskt øker i omfang hvis planten får vokse fritt. Den overjordiske delen av planten dør når frosten kommer om høsten, men de karakteristiske bambuslignende, hule stenglene er tydelige kjennetegn gjennom vinteren. Om våren skyter plantene raskt frem nye skudd fra basis. I løpet av vekst-sesongen kan både fragmenter av grenene og jordstenglene bidra til spredning av planten til nye voksesteder. I tillegg sørger jordstenglene, som kan vokse ned til 3 meters dyp og opptil 7 meter fra morplanten, for at bekjempelse av denne arten er krevende. 2

3 Spredning Det er lite frøspredning av parkslirekne i Norge. Flytting av jordmasser, hageavfall og veikantslått er trolig de viktigste årsakene til spredning av parkslirekne. Maskiner og utstyr kan også lett bidra til spredning av planten. Både stengelfragmenter og biter av jordstengler på størrelse med en fingernegl kan gi opphav til nye planter. Forholdsregler må derfor tas ved graving nær voksesteder til parkslirekne, ved veikantslått og ved transport av beskjæringsavfall. Det er også viktig med god reingjøring av maskiner og utstyr etter arbeid i slike områder. Kartlegging av eksisterende og nye bestand, målretta tiltak og oppfølging på disse lokalitetene over flere år, vil være den beste måten å få kontroll med parkslirekne. Kartlegging av forekomster Det finnes flere spredte forekomster i Leka. De fleste forekomstene ligger i tilknytning til gårdstun og/eller i tilknytning til restarealer og vegkanter. Det er ønskelig å kartlegge omfang av spredning, samt sette i gang dialog angående bekjemping. Grunneiere i Leka som har forekomster av slirekne på sin eiendom oppfordres til å melde inn forekomsten til Landbrukskontoret. Med bakgrunn i kartlagte forekomster vil det settes opp et forslag til bekjempelse. Vi ber om melding inn innen 16. mai Innmelding av forekomst - opplysninger Navn på grunneier/ kontaktperson: Gnr/Bnr og navn/beskrivelse av lokalitet: Omfang av forekomst (m2, tett/spredt) : Alder på forekomsten siden etablering (ant. år): Ønske om bekjemping: Bekjempelsesmetoder Bekjempelsesmetoder er oppgraving, nedkapping eller sprøyting. Mekanisk bekjemping av slirekne er arbeidskrevende og kan være risikofylt mht fare for spredning. Bekjempelsestiltak må følges opp konsekvent over flere år hvis de skal ha effekt. 3

4 Slått/nedkapping av slirekne Mekanisk bekjemping av parkslirekne er krevende og må gjentas minst hver fjerde uke i vekstsesongen. Det er tvilsomt om mekanisk kontroll alene vil fjerne forekomsten. Tiltaket kan kombineres med sprøyting for å oppnå sikrere effekt. Avkappet må behandles med største forsiktighet. Dersom forekomsten er liten, kan avkappet brennes på stedet eller tørkes på en presenning før det fraktes ut av infisert område, alternativt kan det pakkes i tette sekker for frakt til forbrenningsanlegg. Maskiner og utstyr kan lett bidra til spredning av planten. Både stengelfragmenter og biter av jordstengler på størrelse med en fingernegl kan gi opphav til nye planter. Utstyret må derfor gjøres rent etter bruk. Sprøyting Sprøyting bør brukes i minst mulig utstrekning av hensyn til miljøet, spesielt langs vassdrag, men kan være påkrevet for å utrydde parkslirekne fra en lokalitet. Tiltakshaver bestemmer om det ønskes brukt plantevernmidler. Dette kan være aktuelt i store og tette forekomster. Ved sprøyting langs bekkefar og på elvebredder må dispensasjon fra Mattilsynet innhentes hvis plantene står så tett på vannkanten at det er fare for sprøyting over vann. Det mest effektive tidspunktet for sprøyting er trolig august. Aktuelt plantevern-middel er et preparat med glyfosat som virksomt stoff. Det bør brukes høyeste tillatte dose, se etiketten for det valgte preparatet. Plantevernmiddelet skal påføres plantenes blader mest mulig direkte slik at spredningen i naturen begrenses. Forekomstene må oppsøkes igjen også året etter behandling for å sjekke utviklingen av plantene og om nødvendig må punktbehandling gjennomføres på nytt. Behandlingen må gjentas i minst tre år på samme lokalitet. Fordi jordstenglene har vist seg å kunne overleve lenge i jord, må området følges opp ytterligere i flere år for å sjekke for nye planter. Tiltakene skal skje i henhold til Forskrift om plantevernmidler Alle som bruker plantevernmidler skal ha sprøytesertifikat. Arealet som skal behandles, skal merkes med plakat som er godkjent av Mattilsynet når området er åpent for allmenn ferdsel: varselskilt_for_om_39690a.pdf Landbrukskontoret 4

5 Assisterende sykepleiesjef 100 % fast Leka kommune søker etter assisterende sykepleiesjef som i samarbeid med sykepleiesjef har ansvar for at pleie og omsorg i Leka kommune drives på en kvalitativ god og faglig forsvarlig måte. Dette i henhold til lover, forskrifter, vedtatte prosedyrer, kommunens målsettinger og driftsplan. Pleie og omsorg gir helse og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Samt at vi drifter Leka sykestue med langtidsplasser, korttids- og avlastningplasser. På sykestua har vi eget vaskeri og kjøkken. Pleie og omsorg er i utvikling på mange plan, og har ett spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Arbeid hver 3. helg. Generelle arbeidsoppgaver: Bruke kommunens kvalitetssystem Delta i arbeid med driftsplan og opplæring Veiledning av personell Sørge for oppdatering av endrings/evalueringsmeldinger Min Vakt - Innleie av personell i daglig drift Planlegge og ha ansvar for internundervisning Kvalifikasjoner Søker må kunne arbeide selvstendig Autorisasjon som sykepleier Ledererfaring og lederutdanning Stilles krav om minimum Norskprøve 3 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Personlig egenskap Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper som evne og vilje til å sette mål, evaluere og korrigere. Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner og som evner å se muligheter og motivere sine medarbeidere. Vi tilbyr - Gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer - Lønn i forhold til gjeldende avtaleverk - Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger - En enhet som har fokus på "frisknærvær" - Leka kommune er en IA bedrift - Flyttegodgjørelse i hht. kommunens reglement - Mulighet for nedskriving av studielån på enkelte stillinger 5

6 Tilsettingsvilkår Arbeidstakere tilsettes i Leka kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved internt opprykk blir det ledighet i stilling, skriv i søknaden om du ønsker å søke på denne i tillegg. Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka kommune v/personalkonsulent, 7994 Leka. E-post: Søknadsfrist 15 mai, ledig for snarlig tiltredelse. Sykepleier 100 % fast, tiltredelse snarest Leka kommune søker etter en sykepleier som kan jobbe i pleie og omsorg som består av institusjon og hjemmebaserte tjenester. Pleie og omsorg gir helse og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Samt at vi drifter Leka sykestue med langtidsplasser, korttids- og avlastningplasser. På sykestua har vi eget vaskeri og kjøkken. Pleie og omsorg er i utvikling på mange plan, og har ett spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det arbeides i turnus som er felles for hjemmebasert omsorg og institusjon med arbeid hver 3. helg. Kvalifikasjoner, Søker må kunne arbeide selvstendig. Autorisasjon som sykepleier. Førerkort klasse B. Det stilles krav om minimum Norskprøve 3 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Personlig egenskap Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper som evne og vilje til å sette mål, evaluere og korrigere. Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner og som evner å se muligheter og motivere sine medarbeidere. 6

7 Vi tilbyr - Gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer - Lønn i forhold til gjeldende avtaleverk - gode muligheter for etter eller videreutdanning innen prioriterte områder - Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger - Leka kommune er en IA bedrift - Flyttegodgjørelse i hht. kommunens reglement - Mulighet for nedskriving av studielån på enkelte stillinger Tilsettingsvilkår Arbeidstakere tilsettes i Leka kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka kommune v/personalkonsulent, 7994 Leka. E-post: Søknadsfrist 15. mai 2. gangs utlysning FERIEVIKARER SOMMEREN 2012 Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2012? Vi søker deg som kan jobbe på: Kjøkkenet, kokk På sykestua, sykepleier/vernepleier Bolig for psykisk utviklingshemmede, miljøarbeider Vi søker: Sykepleiere/sykepleiestudenter, vernepleiere/vernepleiestudenter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og kjøkkenpersonell. Det er ønskelig med førerkort kl B på de fleste stillingene da det er felles turnus for institusjon og hjemmesykepleien. Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka kommune v/personalkonsulent, 7994 Leka. Søknadsfrist

8 Sommerjobb for skoleungdom i Leka kommune Leka kommune søker også i år etter ungdommer fra 14 år og oppover - til ryddeprosjekter på fjell og i strandsonen. Arbeidsavtalen er for 3-4 uker i perioden 18. juni 12. august. Skriv i søknaden hvilke uker du kan jobbe og hva slags jobb du ønsker. Søknad sendes Leka kommune, 7994 LEKA - merket sommerjobb innen 15. mai. Ny forskrift med nasjonale bestemmelser om kontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt ble gyldig 1. mars En person på jaktlaget kan nå, etter å ha deltatt på kurs, kontrollere og gi erklæring på eget kjøtt. Kjøttet kan da leveres til lokal detaljist, i tillegg til sluttforbruker og viltbehandlingsanlegg. Mulighetene er nå til stede for en enklere og billigere omsetning, som er samtidig er trygg og sporbar. Hensikt Målgruppe Sentrale emner Kursansvarlig Veterinær: Sted og tid Økonomi Kurset skal gi deltakerne kunnskap og holdninger i tråd med Mattilsynet sine krav til Feltkontrollør av hjorteviltkjøtt. Målet er også å heve kvaliteten på jaktlagets eget kjøtt og øke verdien av hjortevilt og hjorteviltkjøtt innen flere sektorer. Erfarne jegere (min. 5 år hjorteviltjakt) med slakte-erfaring (min. 20 stk. hjortevilt) som skal foreta Feltkontroll av hjorteviltkjøtt eller som vi øke kvaliteten på eget viltkjøtt. Målsettinger. Lovgivning og administrative bestemmelser. Kjøttkvalitet. Kvalitetsheving, verdiheving og verdiskaping. Sykdommer og skader. Bakterier, virus og sopp. Miljøforurensning. Helsefare. Kjøtthåndtering og hygiene i praksis. Lokaler til slakting og lagring. Rutiner vedrørende feltkontrollører og feltkontroll. Kursleder: Bjørn Øvereng Hilde Vatnar Selnes Ytre Namdal videregående skole (YNVS) 09.og kl Kursavgift, inkludert mat i kurstiden og kursmateriell: kr 2100,-. Bindende påmelding innen Deltakerbegrensning 40 personer. Fakturering etter kurset. Mer informasjon og påmelding på: Ved spørsmål, kontakt kursleder Bjørn Øvereng, tlf / arb:

9 Kursinformasjon: Feltkontroll av hjorteviltkjøtt Kurs på Vikna 9.og10.mai 2012 Program Tid Tema Ansvarlig Åpning. Presentasjon. Innledning Kursleder Lovverk og administrative bestemmelser Veterinær Sykdommer hos hjortevilt i Norge Veterinær Pause med kaffe & mat Livet i dødt hjorteviltkjøtt. Bakterier, virus og sopp Veterinær Kjøttkvalitet, hva er det? Kursleder Viltlevnde hortevilts anatomi, fysiologi og adferd Kursleder Slutt for dagen Dag Eldre skader på hjortevilt Kursleder Miljøforurensing, kjennetegn og helsefare Kursleder Kjøtthygiende i praksi. Kjøtthåndtering Kursleder Pause m/kaffe & mat Lokaler til slakting og lagring av kjøtt Kursleder Standard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt Rutiner vedrøredne feltkontroll og feltkontrollører Kursleder Oppsummering. Evaluering Kursleder Avslutning Kursleder FOTPLEIEN Fotpleier Margareth Edvardsen kommer til Gutvik 3.mai og til Leka 16. og 18. mai. For timebestilling ring: GRATIS henting av jernskrot! Jerninnsamling våren Containerservice Ottersøy kan komme til Leka/ Gutvik for å hente jernskrot. Jernskrotet blir hentet på gården. Ønske om henting må meldes inn til Leka kommunes sentralbord før den 21. mai. Tlf:

10 Felles 1. mai-frokost 2012 Frokosten foregår på Skytterhuset fra kl og utover. Vi sørger for brød, smør, melk, kaffe, te og noe pålegg. Folk er som vanlig velkomne til å ta med seg litt, et brød, en smørbrødsalat, en ost eller en påleggspose? Men mat bruker det å bli rikelig av, så ingen skal være redd for å komme tomhendt! På tampen blir det kaffe og kake (fint hvis noen har tid og ork til å bake!). ALLE er hjertelig velkomne til ei trivelig formiddagsstund med mye god mat og mye hyggelig prat, på tvers av alders- og partigrenser! NB! Det bruker å bli litt hektisk med og rigge fram mat og kopper til kl 10, så hvis noen har muligheter til å komme litt tidligere for å være med å gjøre klart, er det kjærkomment. Til dem som synes tidspunktet er tidlig/eller kommer i skade for å sovne av, det er garantert både folk og mat igjen ennå i 12-tida. Hvis noen lurer på noe, kontakt Mari-Anne Hoff, tlf VEL MØTT! Leka SV Storsymøte mandag 21. mai Leka sanitetsforening har storsymøte mandag 21. mai kl på hyblan. Ta med håndarbeidet og kom! Jordbærpikene stiller med kaffe og biteti. Strikkekafé 10. mai kl på hyblan. Åtte damer fikk prøve seg på hakking siste mandag og om ikke lenge vil det kanskje henge nye flotte hakkede grytekluter på alles kjøkken Så vi prøver igjen mandag 10. mai kl på hyblan. Ta med håndarbeid, noe til kaffen og godt humør. Vi har også loddsalg alle bes ta med en liten pakke til utlodning. Styret lager kaffe/te. Hjertelig velkommen! 10

11 Årsmøte i Coop Leka SA onsdag 09. mai 2012 kl i UL Lekamøy, Skei Sakliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Valg av møteleder og referent, samt 2 medl.til å underskrive møteboka 4. Årsmelding og regnskap for Budsjett for Godkjenning av kjøpebonus for Utbygging for faghandel / elektro 8. Valg i henhold til vedtekter Etter årsmøte blir det servert middag, kaffe og kaker. VEL MØTT! S SØKE KJØPE SELGE LEIE MISTET: : Søknad på jobb Søknad på jobb, alt av interesse, snakkering, fikseoppdrett, har erfaring. Tor Ståle Strømmen, tlf BRAKKEBUA I FRØVIK Åpner 1. mai kl Bua er åpen hver dag når vi er heim For å sjekke om vi er heim se etter skilt eller ring tlf / Vareutvalget er både nytt og gammelt, håndarbeid, garn, strikkepinner, stoff, glidelås, tråd, smykker, leker, DVD-filmer, og diverse loppis saker. Kom å ta en titt, kaffe på kanna. Gunnhild & co Gudstjenester 29. april Gudstjeneste Leka kirke kl Samtalegudstjeneste med konfirmanter Kirkekaffe 17.mai Gudstjeneste Leka kirke kl mai Konfirmasjonsgudstjeneste Leka kirke kl På grunn av og 4. klassingenes deltakelse på Kystbycup en i helga går arrangementet med Tårnagentene ut. Vi forsøker igjen til høsten. 11

12 Oppfordring til «kronerulling» til 50-årsjubulanten Leka Bygdemuseumslag! Et lite tilbakeblikk: Initiativet til å få dannet et museumslag ble tatt av Johs. Furre. Søndag 1. juli 1962 ble det avholdt et møte på Leka Sentralskole hvor laget ble stiftet. Roald Holand ble valgt som formann. De andre som ble innvalgt i styret: Andreas Hansen, Otto Larsen og Aslaug Gjertsen. Medlemskontingenten ble vedtatt til kr. 5,- pr. år. Nå er det snart gått femti år og det er vanlig med gaver til en «jubilant». Museumslaget har mange og store oppgaver, og har nylig avsluttet arbeidet med «Lensmannsnaustet». Der gjenstår bare malingsarbeid. Taket på Steinhytta i Skeisnesset er dårlig, og MÅ skiftes i år. Det må også gjøres annet vedlikeholdsarbeid der. Leknes gamle skole er som kjent overført til Museumslaget, og der skal det settes istand innvendig. I 2011 startet museet «Veiledningsprosjektet». Hovedmålsettinger der er: - Øke den lokale kompetanse innen antikvarisk restaurering - Styrke og utvikle lokalt næringsliv og aktører innen bygg/snekkerfaget - Bidra til økt aktivitet mht restaurering av verneverdige bygninger. Neste prosjekt på selve museumsområdet må bli stabburet, ettersom det er den bygningen som er dårligst, og trenger mest til restaurering. Jeg vil med dette oppfordre /utfordre fastboende, tilreisende og utflyttede lekværinger til å gi en gave til jubilanten! Store og små beløp mottas med takk. Kontonummeret er Med vennlig hilsen Kirsten Pettersen, styremedlem. Ruteendringer Lekaferja 1. mai utføres søndagsrute 17. mai utføres søndagsrute 28. mai utføres søndagsrute 12

13 Vi hilser og gratulerer... Hjertelig takk for all oppmerksomhet på min 70 årsdag. Hilsen Roald Buvik Takk for all vennlig deltakelse i forbindelse med Anders Gjertsens bortgang. Hilsen familien Hurra for Lina som hadde 7 årsdag 20. april og Laurits som blir 5 år den 1. mai! Gratulerer så masse fra Mimmi og Offa Aleksander 12 år. Hei og hopp som tia går. 27.april fyilli du år. Gratuler me 12-års dan. Håpa du får ein fin dag. Vi e gla i deg. Klæm fra mamma, Bjørn og ræsten tå gjængen. Isak 6 ÅR - 7.mai. Tia går - skolgut i år. Hipp hurra og gratuler me dan. Klæm fra gammeltante gummor, Bjørn og ongan. Gu`mor Bodil. Gratuler me dan du ha 17.april. Klæm fra Aleksander. Pappa Bjørn. Gratuler me dan pappa. Vi e gla i deg. Klæm fra Thomas, Erik og Line. Bjørn 48 år. Gratuler me dan dinj 1.mai. Vi ønska deg ein fin dag. Gla i deg. Klæm fra Linda og ongan. Vegard 21 år. Gratuler me dan 2.mai. Ha ein fin dag. Klæm fra tante, Bjørn og ongan. Sigve. Gratuler me 12-års dan 8.mai. Vælkommen ætter. Snakkes. Aleks. 13

14 Hurra for Aleksander som e 12 år idag, 27.april. Grattis og klæm fra tante, onkel og gjængen....og te ho søster og hain Bjørn som e litt gamlar... Gratuler med dagan 28.april og 1.mai Klæm fra søster Anita, Hjørn og gjængen Kjell Arve gratuleres med da`n 1.mai Hurra fra det røde huset i klokkergård`n Hurra for Vegard Gratuler med 21 års da`n 2.mai. Håpe du får ein fin dag! Stor klæm fra mamma, pappa og Morten, Kristian, Ida, Noah og Isak Hurra for Isak 6 år Gratuler med da`n 7.mai, vi kjæm med pakke! Stor klæm fra bæstemor, bæstefar Onkel Morten, onkel Vegard og Mia Vi vil gratuler Linda med an den 28. april. Og Kjell-Arve me dan den 1. mai. Klæm fra værdens bæste onga Hipp hurra for gudfar Odd Husby som har bursdag 29. april. Bursdagsklem fra Line Hipp hurra for gudfar Bjørn Ekrem som har bursdag 1. mai. Bursdagsklem fra Julie Kjære Line Gratulerer så mye med 19-årsdagen 10. mai. Stor bursdagsklæm fra Julie og mamma vi e kjæmpeglad i dæ vænnen! 6. og 7. klasse vil gi en stor takk til lærer Svein Tore for tolmodig og god veiledning under forberedelsen til finalen i «Vis med avis». Lærerne på mellomtrinnet vil forbindelse med leirskole rette en stor takk til Jan Arild for lånet av buss. En stor takk også til Sveinung, Gjermund og Bjørn Egil for god hjelp under leirskolen. En takk også til Ella og co for lån av flott hytte. Takk for fin blomsteroppsats som vi fikk fra dere foreldre. 14

15 Mandager Tirsdager Onsdager Torsdager Fredager Lørdager Søndager Solstudio åpent Biblioteket åpent Småbarnstrim i Herlaughallen Zumba mm 2T Turn fra 8. klasse og oppover Solstudio åpent Biblioteket åpent Miljøtorg åpent 1.tirsdaghver mnd. Fotball klasse Spinn 45 2T Korøvelse Lille Herlaughall Volleyball damer og herrer Solstudio åpent Fotball førskole 2.klasse Fotball 3-4 klasse Biblioteket åpent Miniatyrskyting for barn og ungdom Fotball ungdom og voksne Linedance Herlaughallen Solstudio åpent Biblioteket åpent Fotball 4-6 klasse Spinn 45 2T Volleyball damer og herrer Solstudio åpent Fotball klasse Fotball ungdom Solstudio åpent Fotball ungdom Solstudio åpent Fotball 4-6 klasse Badminton Bingo på Solsem Ballspill damer Et ord til opmuntring Huskevers. Hjertesorg er svær at bære. Mavekneb kan værre være. Prise lykken bør tilvisse du som kun har een af disse. Piet Hein 15

16 APRIL Lørdag 28. Åpen pub Vertshuset kl Søndag 29. Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1115, Tårnagent MAI Tirsdag mai-frokost i skytterhuset kl. 1000, arr Leka SV Torsdag 03. Fotpleier Margareth Edvardsen kommer til Gutvik Tirsdag 08. Formannskapsmøte Onsdag 09. Årsmøte Coop Leka, UL Lekamøy kl Onsdag 16. Fotpleier Margareth Edvardsen kommer til Leka Torsdag 10. Strikkekafe hyblan kl. 2000, arr Bygdekvinnelaget i Leka Torsdag 17. Gudstjeneste i Leka kirke kl Fredag 18. Fotpleier Margareth Edvardsen kommer til Leka Mandag 21. Storsymøte på hylan kl. 2000, arr Leka Sanitetsforening Tirsdag 22. Kommunestyremøte Lørdag 26. Konfirmasjon Leka kirke kl Onsdag 30. MOT-turneen holder konsert i Herlaughallen JUNI Tirsdag 05. Formannskapsmøte Torsdag 14. Kommunestyremøte Lørdag 16. Knøtteturnering Leka Stadion JULI Uke 29 Herlaugsdagene Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementer slik at vi får det med i aktivitetskalenderen og bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige «kollisjoner». 16

Bekjempelse av lupin Av Inger Sundheim Fløistad

Bekjempelse av lupin Av Inger Sundheim Fløistad Bekjempelse av lupin Av Inger Sundheim Fløistad Hagelupin, Lupinus polyphyllus, er i rask spredning her i landet, særlig langs veier og jernbaner og på skrotemark. Lupin har nitrogenfikserende rotknoller

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Til sommerbeite i Trollheimen

Til sommerbeite i Trollheimen INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 6/2010, 15. april Årg. 33 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Til sommerbeite i Trollheimen Sist helg ble reinen som har gått på vinterbeite

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST 1 Innhold Forord 3 Bli flere - et hefte om vekst KFUK-KFUM-speiderne 2011 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Faks:

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

frisøren bruker ikke gift Framtidas frisører Tariffavtale -en garanti Om Bedriftshelsetjeneste vår 2011 frisører i Fagforbundet

frisøren bruker ikke gift Framtidas frisører Tariffavtale -en garanti Om Bedriftshelsetjeneste vår 2011 frisører i Fagforbundet 11 For vår 2011 frisøren frisører i Fagforbundet Framtidas frisører bruker ikke gift Tariffavtale -en garanti Om Bedriftshelsetjeneste 2 vår 2011 For lærebedrifter Etterutdanningsmateriellet som er beregnet

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer