TS-tiltak. Busslomme Utskarpen Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TS-tiltak. Busslomme Utskarpen Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø"

Transkript

1 TS-tiltak. Busslomme Utskarpen Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

2 F For anbudsutsendelse HiFBe FMA Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Oppdragsgiver Rana kommune Sak TS-tiltak. Busslomme Utskarpen Plan for SHA og ytre miljø FM93_0a FM57_0.dot Oppdragsnummer Dokumentnummer Revisjon V1 N:\515\30\ \5 Arbeidsdokumenter\55 SHA-plan\ SHA-plan.doc Utskrift

3 Side 3 av 16 INNHOLD: 1 SHA-PLAN SHA-planens formål Orientering om byggherren og prosjektet Prosjektet Organisasjonskart Spesielle arbeidsoppgaver Byggherre Koordinator i prosjekteringsfasen (KP) Planleggende parter Koordinator i utførelsesfasen (KU) Hovedbedrift (HB) Utførende parter Alle arbeidstakere Beskrivelse av spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner Rutiner for avviksbehandling Framdriftsplan Side 3 av 16

4 Side 4 av 16 DISTRIBUSJONSLISTE Denne SHA-planen er distribuert til følgende: Navn: Dato/sign: Nytt/rev.dok. Dato/sign: Nytt/rev.dok. Dato/sign: Nytt/rev.dok. Dato/sign: Mottakeren har ansvaret for at SHA-planen oppdateres med nye sider straks slike mottas. Dette skal kvitteres for ved å returnere en signert kopi av denne side til SHA-koordinator. SHA-koordinator for gjeldende fase har ansvar for å kontrollere at signerte kopier mottas. Originalsiden skal ligge i SHAplanen. Ved første gangs mottak av SHA-planen fungerer kvitteringen som en bekreftelse på at mottakeren har satt seg inn i innholdet i SHA-planen. Følgende dokumenter er mottatt: Betegnelse: Hele SHA-planen Utgave nr./dato: Rev F01/ Dato:... Sign: Side 4 av 16

5 Side 5 av 16 1 SHA-PLAN 1.1 SHA-planens formål Formålet med SHA-planen er å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på byggeplassen og tilstøtende arealer slik at ulykker og helsemessige skader unngås. Dette skal oppnås gjennom bevisst planlegging, tilrettelegging og koordinering av de ulike arbeidsoperasjoner. Hensynet til eventuell eksisterende virksomhet i tilknytning til prosjektet skal ivaretas ved systematisk kommunikasjon mellom virksomheten og byggeprosjektet, både i planleggings- og gjennomføringsfasen. Planen skal fungere som et verktøy for systematisk oppfølging av relevante lover, forskrifter og bestemmelser som omhandler SHA. Disse skal gjøres kjent for og etterleves av alle aktørene i prosjektet. 1.2 Orientering om byggherren og prosjektet Byggherre: Rana kommune Ståle Lysfjord Prosjektleder: Rana kommune Berit Kalstad Prosjekterende: Norconsult AS SHA-koordinator i prosjekteringsfasen: Norconsult AS Erik Skonseng Byggeleder: Rana kommune SHA-koordinator i utførelsesfasen: Rana kommune Hovedbedrift: Anleggsleder gjennomføringsfasen: Informasjon generelt Rana kommune er ansvarlig for informasjon om prosjektet/kontrakten både internt og eksternt. Entreprenøren skal ikke uttale seg til media osv. om kontraktsmessige og prinsipielle forhold vedrørende anlegget uten på forhånd å ha avklart det med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker. Informasjon ved alvorlige ulykker Spørsmål i forbindelse med alvorlige ulykker skal kun besvares av byggherren eller annen bemyndiget person. Side 5 av 16

6 Side 6 av Prosjektet Tabellen viser en generell beskrivelse av rammebetingelser for videre planlegging og gjennomføring av SHA i prosjektet. Nr. Ansvarlig Oppgaver Prosjekttype Prosjektet omfatter etablering av ny busslomme langs Fv. 12 i Utskarpen Entrepriseform Prosjektet gjennomføres som en hovedentreprise Framdrift Byggestart: Ferdigstillelsesdato: Entreprenør utarbeider framdriftsplan, se kap Lokalisering Fv. 12 i Utskarpen Adkomst og Adkomst fra Fv. 12 trafikk Naboforhold Etablerte boligfelt, barne- og ungdomskole og skoleveger Grunnforhold Varierende. Løsmasser Høyspentledninger Kabel-/ledningskart, gravemeldinger Kabler Kabel-/ledningskart, gravemeldinger Vann og avløp Kabel-/ledningskart, gravemeldinger Strømforsyning Lover og forskrifter Forurensing/ miljøhensyn Andre byggeprosjekter i nærheten Ikke kjent Ikke kjent Side 6 av 16

7 Side 7 av Organisasjonskart arbeidsoppgaver Spesielle Byggherre Byggherre skal: a) Sørge for at hensynet til SHA og ytre miljø blir ivaretatt i prosjektet (Bhf 5). b) Eventuelt utpeke og følge opp byggherrens representant (Bhf 18 og 5). c) Utpeke og følge opp koordinator(er) (Bhf 13 og 5). d) Sørge for at det utarbeides en plan for SHA og ytre miljø for prosjektet (Bhf 7 og 8). e) Sørge for at plan for SHA og ytre miljø innarbeides som del av kontraktsforpliktelsene i anskaffelsesgrunnlaget for planleggende og utførende parter (Bhf 6 og 9). f) Sørge for at det vurderes om tilbydere har et tilfredsstillende system for å ivareta SHA og ytre miljø (Bhf 11). g) Sørge for å utarbeide og oversende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet (Bhf 10). h) Sørge for at det blir utarbeidet dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha betydning for SHA ved fremtidige arbeider (Bhf 12). i) Sørge for at tidsplanen innarbeides som del av kontraktsforpliktelsen i anskaffelsesgrunnlaget for utførelse. j) Sørge for at krav til interne og eksterne tilsyn innarbeides i anskaffelsesgrunnlaget for planleggende og utførende parter. k) Vurdere og initiere holdningsskapende arbeid innen SHA og ytre miljø i prosjektet. l) Sørge for at SHA- og ytre miljø-krav, -målsettinger, -risikomomenter og -grensesnitt blir ivaretatt ifm. kontraktsendringer. Side 7 av 16

8 Side 8 av 16 m) Planlegge interne tilsyn i samråd med KP. n) Identifisere hvilke personer som skal ha rett til å uttale seg til media. o) Sørge for at det finnes hensiktsmessig og tilstrekkelig førstehjelps- og beredskapsutstyr på bygge- eller anleggsplassen. p) Igangsette egen granskning av uønskede hendelser eller tilstander ved behov Koordinator i prosjekteringsfasen (KP) KP skal: a) Koordinere prosjekteringen slik at hensynet til SHA og ytre miljø blir ivaretatt (Bhf 14). b) Utarbeide, vedlikeholde og videreutvikle en plan for SHA og ytre miljø for prosjektet (Bhf 14). c) Utarbeide og vedlikeholde grovanalyse(r) av risiko i bygge- eller anleggsfase (Bhf 8). d) Initiere holdningsskapende arbeid innen SHA og ytre miljø i prosjektet. e) Planlegge og gjennomføre tilsyn med SHA og ytre miljø i prosjektet. f) Vurdere behov for og evt. gjennomføre tverrfaglige løsningsgjennomgåelser av planlagte/ prosjekterte tekniske løsninger med fokus på SHA og ytre miljø. g) Påse at det utarbeides, videreutvikles og detaljeres en tidsplan. h) Påse at entrepriseplaner/-modeller og kontraktsbestemmelser vurderes med hensyn på påvirkning på SHA og ytre miljø. i) Påse at det gjennomføres vurderinger av rigg og drift av bygge- eller anleggsplassen (ved behov). j) Påse at uønskede hendelser og tilstander innen SHA og ytre miljø under prosjekteringen blir rapportert og behandlet. k) Rapportere status for SHA- og ytre miljøarbeidet til byggherre. l) Påse at det gjennomføres miljøkartlegging for prosjektet (ved behov). m) Påse at det utarbeides avfallsplan for prosjektet (ved behov). n) Påse at det gjennomføres vurderinger av forurenset grunn for prosjektet (ved behov). Side 8 av 16

9 Side 9 av Planleggende parter Planleggende parter skal: a) Risikovurdere prosjekterte løsninger med hensyn på SHA og ytre miljø (Bhf 17). b) Bidra til grovanalyse(r) av risiko i bygge- og anleggsfasen for prosjektet (Bhf 17). c) Utarbeide dokumentasjon for spesielle forhold vedrørende bygningen eller anlegget som må være kjent for å ivareta sikkerhet og helse ved fremtidig arbeid (Bhf 17 kfr. 12). d) Bidra til prosjektets plan for SHA og ytre miljø. e) Bidra med grunnlagsinformasjon for tidsplanen. f) Planlegge og gjennomføre interne tilsyn iht. krav fra Byggherre. g) Rapportere og behandle uønskede hendelser og tilstander innen SHA og ytre miljø. h) Rapportere status for SHA- og ytre miljø-arbeidet til KP. i) Vurdere planlagte tekniske løsninger med hensyn på SHA og ytre miljø. j) Delta i tverrfaglige løsningsgjennomgåelser (ved behov). k) Innarbeide SHA- og ytre miljø-krav, -målsettinger, -risikomomenter og -grensesnitt i anskaffelsesgrunnlaget Koordinator i utførelsesfasen (KU) KU skal: a) Følge opp risikoforhold i prosjektets plan for SHA og ytre miljø, herunder vedlikeholde og videreutvikle grovanalyse(r) av risiko i bygge- og anleggsfasen for prosjektet (Bhf 14). b) Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner (Bhf 14). c) Følge opp at utførende parter gjennomfører planen for SHA og ytre miljø, herunder at de har nødvendige planer og rutiner før oppstart av de enkelte arbeidsoperasjoner og at det gjennomføres risikovurderinger (Bhf 14 og 9). d) Koordinere arbeidene mellom de utførende partene (Bhf 14). e) Sørge for at det føres oversiktsliste over alle som arbeider på bygge- eller anleggsplassen (Bhf 14 og 15). f) Vedlikeholde og videreutvikle prosjektets plan for SHA og ytre miljø. g) Initiere holdningsskapende arbeid innen SHA og ytre miljø i prosjektet. h) Planlegge og gjennomføre tilsyn med SHA og ytre miljø i prosjektet. i) Påse at uønskede hendelser og tilstander innen SHA og ytre miljø blir rapportert og behandlet. j) Utarbeide, vedlikeholde og distribuere en beredskapsplan for prosjektet. k) Rapportere status for SHA- og ytre miljøarbeidet til byggherre. l) Slå opp og vedlikeholde forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. m) Utarbeide, vedlikeholde og slå opp på bygge-/anleggsplassen samordningsskjema for prosjektet. n) Informere utførende parter om organisering, planer, regler og rutiner for SHA og ytre miljø i prosjektet, herunder plassering og bruk av førstehjelps- og beredskapsutstyr. o) Følge opp at utførende parter informerer sine arbeidstakere om krav til SHA og ytre miljø. p) Sørge for at det opprettes og vedlikeholdes et felles stoffkartotek for bygge- eller anleggsplassen. q) Følge opp bruk av arbeidsutstyr. r) Følge opp sikring av arbeidsområder. s) Sørge for at det utarbeides en riggplan for prosjektet. t) Følge opp at avfallsbehandling skjer iht. avfallsplan (når dette er aktuelt). u) Følge opp at miljøsanering skjer iht. miljøsaneringsbeskrivelse (når dette er aktuelt). v) Følge opp at forurenset grunn håndteres i henhold til tiltaksplan (når dette er aktuelt). Side 9 av 16

10 Side 10 av Hovedbedrift (HB) Hovedbedrift skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til AML 2-2 (kfr. også IK 6) Utførende parter Utførende parter skal: a) Bidra til prosjektets plan for SHA og ytre miljø, herunder informere byggherre om avvik fra planen som kan ha betydning for SHA og ytre miljø (Bhf 18). b) Planlegge arbeidets utførelse med hensyn til nødvendige risikovurderinger og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for SHA og ytre miljø (Bhf 18). c) Bidra til prosjektets grovanalyse(r) av risiko i bygge- og anleggsfase, herunder informere byggherre om eventuell feil eller mangler i denne/disse (Bhf 18). d) Innarbeide relevante deler av planen for SHA og ytre miljø i virksomhetens IK-system, og sørge for at arbeidet utføres i henhold til dette (Bhf 18). e) Sørge for at bygge- eller anleggsplassen inngår i et av virksomhetens verneområder (Aml 6-1). f) Sørge for at arbeidstakerne medvirker i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet på bygge- eller anleggsplassen (AML 2-3). g) Sørge for at arbeidstakerne bruker påbudt verneutstyr (AML 2-3). h) Sørge for at arbeidstakerne viser aktsomhet og medvirker til å hindre ulykker og helseskader for seg selv og andre (AML 2-3). i) Følge opp at arbeidstakerne melder fra til nærmeste leder eller dennes representant om de blir skadet eller pådrar seg sykdom som skyldes arbeidet eller forhold på arbeidsplassen (AML 2-3). j) Sørge for at det gjennomføres og dokumenteres "Sikker jobbanalyse" eller tilsvarende i forkant av risikofylte aktiviteter som ikke er dekket av standard arbeidsinstruks. k) Rapportere og behandle uønskede hendelser og tilstander innen SHA og ytre miljø. l) Rapportere status for SHA- og ytre miljøarbeidet til KU. m) Ha nødvendige planer og rutiner før oppstart av de enkelte arbeidsoperasjoner. n) Bidra med informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes ifm. eget arbeid på byggeeller anleggsplassen. o) Gjøre tilgjengelig og vedlikeholde hensiktsmessig førstehjelps- og beredskapsutstyr på byggeeller anleggsplassen. p) Delta i planlegging og gjennomføring av felles vernerunder. q) Sørge for at tekniske innretninger og utstyr tilfredsstiller krav gitt i lover og forskrifter. r) Sørge for at arbeidsområder sikres tilstrekkelig. s) Sørge for at egne arbeidstakere innehar tilstrekkelig kompetanse. t) Følge opp at arbeidstakerne melder fra til arbeidsgiver dersom de oppdager feil eller mangler på førstehjelps- eller beredskapsutstyr. u) Følge opp at arbeidstakerne melder fra til nærmeste leder eller dennes representant dersom man oppdager uønskede hendelser eller tilstander. Side 10 av 16

11 Side 11 av Alle arbeidstakere Alle arbeidstakere skal: a) Medvirke i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet på bygge- eller anleggsplassen (AML 2-3). b) Bruke påbudt verneutstyr (AML 2-3). c) Vise aktsomhet og medvirke til å hindre ulykker og helseskader for seg selv og andre (AML 2-3). d) Avbryte arbeidet dersom en anser at fortsatt arbeid kan medføre fare for liv og helse (AML 2-3). e) Melde fra til nærmeste leder eller dennes representant om en blir skadet eller pådrar seg sykdom som skyldes arbeidet eller forhold på arbeidsplassen (AML 2-3). f) Utføre arbeidet i samsvar med planen for SHA og ytre miljø for prosjektet, arbeidsgivers planer, rutiner og beslutninger for bygge- eller anleggsplassen og pålegg fra Arbeidstilsynet. g) Melde fra til arbeidsgiver dersom en oppdager feil eller mangler på førstehjelps- eller beredskapsutstyr. h) Melde fra til nærmeste leder eller dennes representant dersom man oppdager uønskede hendelser eller tilstander. Side 11 av 16

12 Side 12 av Beskrivelse av spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner. Denne tiltaksplan for spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner inneholder en detaljert beskrivelse av aktuelle risikomomenter innenfor ulike faretyper. Tiltaksplanen viser til relevante forskrifter og beskriver spesielle sikkerhetstiltak for å forebygge skader og ulykker under utførelse av de aktuelle arbeidsoperasjonene. Hovedbedrift skal gjennomføre risikoanalyse og sikker jobb-analyse. Nr. Faretyper/ beskrivelse av tiltak iht. til byggherreforskriftens 8 Lover og forskrifter Ansv. Prosj. Ansv. Utf Arbeid nær installasjoner i grunnen Fjernvarmeledninger i grunnen, i eller ved byggeplass Ikke aktuelt Signalkabler i grunnen, i eller ved byggeplass HB må kontakte kabeletater for påvisning av kabler og evt. tiltak Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner Høgspentkabler i grunnen, i eller ved byggeplass. Ikke aktuelt iflg. kabelkart. HB må kontakte Helgeland Kraft for påvisning av kabler og evt. tiltak Luftstrekk over bygge-/anleggstomt. Kontakt lokalt e-verk for informasjon/beskrivelse av tiltak Gatelyskabel. HB må kontakte Helgeland Kraft og Caverion for avklaring av evt. tiltak Arbeid på steder med passerende trafikk Fare for å bli påkjørt Fv.12 har stor trafikkbelastning Manuell trafikkdirigering Kan være aktuelt. Vurderes av HB Utsetting, flytting og nedtaking av arbeidsvarsling Kan være aktuelt. Vurderes av HB Bevegelige arbeidsoperasjoner langs veg, arbeid med bredt og utstikkende utstyr, som erfaringsmessig kan føre til farlige situasjoner Det må tas hensyn til gående, syklende og til lokal trafikk Arbeider hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme Graving av grøfter Sikring iht. forskrift. Spesiell risiko for ras vurderes av HB. SVV. Hb N301 Side 12 av 16

13 Side 13 av 16 Nr. Faretyper/ beskrivelse av tiltak iht. til byggherreforskriftens 8 Lover og forskrifter Ansv. Prosj. Ansv. Utf Generell graving, skråningshelning Grøfter med mindre gravedybde enn 2 m kan graves med bratte graveskråninger dersom det ikke er spesielle faremomenter som løse stener eller innsigende grunnvann. Grøfter dypere enn 2 m kan graves med skråningshelning 1:1,5 over grunnvannstanden og med skråningshelning 1:2 under grunnvannstanden. Under grunnvannstanden må det i tillegg påregnes bruk av samfengt sprengstein til plastring av sidekanter Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff Rensk i skjæring etter sprengning Behov for tildekking vurderes særskilt Sprengning av ledningsgrøfter Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler Fare for skade personell Fare for skade på eksisterende anlegg Ventilasjon Adgangskontroll Arbeid som innebærer fare for drukning Arbeid langs elv og kryssing av elv Arbeid i senkekasser der luften er komprimert Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander Arbeid med løfting av prefabrikkerte betongelementer Det må utøves stor forsiktighet med hengende last Kun bruk av sertifisert løfteutstyr, kontrollere kraner og andre løfteinnretninger Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner Arbeid med montering og demontering av tunge elementer Arbeid med løfting av prefabrikkerte betongelementer Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner Kan være aktuelt. Personlig verneutstyr må benyttes. Side 13 av 16

14 Side 14 av 16 Nr. Faretyper/ beskrivelse av tiltak iht. til byggherreforskriftens 8 Lover og forskrifter Ansv. Prosj. Ansv. Utf Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll Tilstrekkelig merking av produkter med arbeidsinstrukser. Prosjekterende har ikke oversikt over hvilke kjemiske stoffer som vil bli benytte i dette prosjektet. Dette må vurderes av HB. Det må utarbeides forsvarlige prosedyrer ved destruksjon og oppbevaring av spesialavfall. Evt. helseskadelige og brannfarlige produkter må lagres forsvarlig Arbeid med fersk betong Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare Andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på eller som entreprenøren oppdager Tunge løft for personell bør unngås slik at skader unngås Side 14 av 16

15 Side 15 av Rutiner for avviksbehandling Mangler/avvik/uønskede hendelser Enhver arbeidsgiver på bygge-/anleggsplassen har et selvstendig ansvar for sikkerheten til egne arbeidstakere. Hvis mangler av betydning for arbeidstakernes sikkerhet oppdages, må hver enkelt arbeidsgiver sørge for at mangelen rapporteres. Hver enkelt arbeidsgiver skal vurdere om avviket er så alvorlig at egne arbeidstakere skal fjernes fra byggeplassen inntil mangelen er utbedret. Avviksskjema fylles ut av den som oppdager avviket. Mindre personulykker Arbeidsgiver skal melde mindre personulykker til Arbeidstilsynet. Avviksskjema fylles ut av involvert arbeidstaker. Alvorlige ulykker Ved alvorlige ulykker skal alt arbeid på byggeplassen stanses, og varsling iverksettes i henhold til varslingsplan. Arbeidstilsynet skal ha skriftlig rapport på fastsatt skjema. Melding om yrkesskade til NAV på fastsatt skjema Avviksskjema fylles ut. Igangsetting av arbeidet kan kun skje etter tillatelse fra Arbeidstilsynet Iverksetting av tiltak Enhver arbeidsgiver er ansvarlig for iverksetting av tiltak for utbedring av påviste mangler i forbindelse med egne arbeider. Ved manglende utbedring av påviste mangler skal byggeleder besørge utbedringene rekvirert utbedret av andre, og eventuelt søke regress hos aktuell arbeidsgiver. Byggeleder er uansett ansvarlig for at mangelen blir utbedret. Avviks-rapportering Rapporteringen skal skje fra arbeidsgiver til hovedbedrift. Hovedbedriften rapporterer videre til koordinator for utførelsen, som igjen rapporterer til byggeleder. Alle involverte parter (prosjektleder, byggeleder, konsulenter, koordinatorer o.a.) som ikke har direkte arbeidsgiveransvar, har tilsvarende objektivt ansvar for å påtale synlige mangler mht. sikkerheten på byggeplassen. Rapporteringen skal skje til koordinator for utførelsen. Kopi av avviksskjema leveres til hovedbedrift, SHA-koordinator for utførelse og samt byggeleder. Rapportene tas opp i påfølgende byggemøte. Inngripen/stans I situasjoner med alvorlig og umiddelbar fare for skade på personell og/eller materiell, plikter enhver prosjektdeltager å foreta nødvendig inngripen på stedet for med dette å søke og avverge/begrense farlige hendelser. Side 15 av 16

16 Side 16 av Framdriftsplan Side 16 av 16

T5 rehabilitering VVA Mo i Rana P20-Gruben Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

T5 rehabilitering VVA Mo i Rana P20-Gruben Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø T5 rehabilitering VVA Mo i Rana P20-Gruben Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø F01 2015-02-09 For anbudsutsendelse FMA Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Rundkjøring Vika, Mo i Rana

Rundkjøring Vika, Mo i Rana Rundkjøring Vika, Mo i Rana Revisjonsnr. Dato Revidert av Firma 0 12.02.2015 Kristin Høiem Reinertsen AS 1 2 3 4 5 6 SHA-plan utgave 2 Revidert: 22.06.2010 HFB Utarbeidet av: Rana kommune v/prosjektavdelingen

Detaljer

1206E P7 Rehabilitering VA Sagbakken - Nordlandsveien og 1207E P8 Rehabilitering VA Revelmyra

1206E P7 Rehabilitering VA Sagbakken - Nordlandsveien og 1207E P8 Rehabilitering VA Revelmyra 1206E P7 Rehabilitering VA Sagbakken - Nordlandsveien og 1207E P8 Rehabilitering VA Revelmyra Revisjonsnr. Dato Revidert av Firma 0 18.06.2012 Roy Pettersen Multiconsult AS 1 2 3 4 5 6 SHA-plan utgave

Detaljer

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø Lillehammer kommune Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø FM93_0a FM57_0.dot 20090422 20020415 123123412411114120022002 F03 2015-05-26

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) SUNDBRUA VINSTRA REPARASJON AV BRUPILARER Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formålet med planen 3 1.2 Orientering med prosjektet 3 1.3 Målsetning for SHA 3 1.4 Informasjon

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato: Vedlegg 2 Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet SHA-plan Dato: 2012-03-05 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

SHA-plan. for. Prosjekt: Oppgradering/ utbedring. ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE. Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av

SHA-plan. for. Prosjekt: Oppgradering/ utbedring. ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE. Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av SHA-plan for Prosjekt: Oppgradering/ utbedring ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 01 21.10.14 Forprosjekt Jon Heggelund 02 15.12.14 Detaljprosjekt Jon

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato:

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato: Mosvatnet VA Etappe 2 SHA-plan Dato: 2012-06-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 522447 Mosvatnet VA Etappe 2 Oppdragsbeskrivelse: Prosjektering av VA anlegg

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av:

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 25.04.12 Linn Rosengren INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 MÅL... 3 3 ORGANISASJONSKART... 3 4 FREMDRIFTSPLAN...

Detaljer

VANNLEDNING INNDYR- SUND. Revisjonsnr. Dato Revidert av Firma 0 12.08.2013 Trond Mellerud Multiconsult AS 1 2 3 4

VANNLEDNING INNDYR- SUND. Revisjonsnr. Dato Revidert av Firma 0 12.08.2013 Trond Mellerud Multiconsult AS 1 2 3 4 VANNLEDNING INNDYR- SUND Revisjonsnr. Dato Revidert av Firma 0 12.08.2013 Trond Mellerud Multiconsult AS 1 2 3 4 August- 2013 INNHOLD: 1 SHA-PLAN... 4 1.1 Målsetting... 4 1.2 Orientering om byggherren

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato:

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato: Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg SHA-plan Dato: 2015-02-16 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder:

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk SHA-PLAN for Kaldhall på Nykirke Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk Dato: 25.06.2015 1/9 1 Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen mot farer ved

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave: 1 Dato: 2012-06-19 11972 TS3-08 SHA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave/dato: 1 / 2012-06-19 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato:

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato: Sikringsvann Bekkeliveien SHA-plan for utførelse Dato: 2016-08-13 SHA-plan for utførelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: - Rapportnavn: SHA-plan for utførelse Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato:

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato: Oppdrag: o 53 65 68 Kulvert SIVA Moland SHA-plan Dato: 2014-10-31 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Orstad Utviklingsselskap AS Tekniske planer Orstad - VVA og grønt. SHA-plan Orstad. Dato:

Orstad Utviklingsselskap AS Tekniske planer Orstad - VVA og grønt. SHA-plan Orstad. Dato: Tekniske planer Orstad - VVA og grønt SHA-plan Orstad Dato: 2014-10-21 SHA-plan Orstad 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Rissa kommune. SHA- plan

Rissa kommune. SHA- plan SHA- plan Dato: 01.09.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: 602530-05 RA Kvithyll, Oppdragsbeskrivelse: Generalentreprise RA Oppdragsleder: Bente Størseth Møller Fag: Skrevet

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato: Sørlandet kunnskapshavn SHA plan prosjektering, landskapsarbeider Dato: 2012-01-30 SHA plan prosjektering, landskapsarbeider 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlegg 3 Namdalseid kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø AVLØPSANLEGG KORSEN AVLØPSANLEGG STATLAND 2016-07-01 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Avløpsanlegg Korsen og avløpsanlegg

Detaljer

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato: Vedlegg 1 Rammeavtale utblokking og PE-innføring SHA-plan Dato: 2012-11-13 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan

Detaljer

FEF dato: Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien Løkken Verk

FEF dato: Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien Løkken Verk SHA plan dato: 15.01.13 Filnavn: ver137.doc FEF dato: 131211 Side: 1 av 2 Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien 117 7332 Løkken Verk Tiltak: Rehabilitering, ombygging og nybygg, gjennomført i hovedsak

Detaljer

Nesset kommune VL Eidsvåg - Raudsand. SHA-plan. Dato:

Nesset kommune VL Eidsvåg - Raudsand. SHA-plan. Dato: VL Eidsvåg - Raudsand SHA-plan Dato: 2013-09-26 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-plan 524415

Detaljer

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan Kvalitetsdokumentasjon Kapittel:2 Mal:2-01-00 System utarbeidet: 01.05.2012 TKL revidert: 20.04.2012 Utgave nr.: 02 30.04.2012. SHA-Plan Kundenavn Bærum Kommune Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting

Detaljer

Porsgrunn Kommune Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg. Vedlegg 1 SHA-plan. Dato:

Porsgrunn Kommune Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg. Vedlegg 1 SHA-plan. Dato: Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg Vedlegg 1 SHA-plan Dato: 2014-01-24 Vedlegg 1 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato:

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato: Utblokking av vannledning - Storgata SHA-plan Dato: 2014-05-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 533977 Utblokking av vannledning - Storgata Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig. Prosjektnummer:

Detaljer

Oppdrag: o Risør kommune Sanering VA Tangengata. SHA-plan. Dato:

Oppdrag: o Risør kommune Sanering VA Tangengata. SHA-plan. Dato: Oppdrag: o 53 57 81 Sanering VA Tangengata SHA-plan Dato: 2015-04-20 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage SHA-Plan Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage TEKNISK Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03, Org.nr.: 842 566 142 (mva) postmottak@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap SHA PLAN Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer på Hernesmoen for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 07.01.2011 Utarbeidet

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

ÅSGÅRDEN SKOLE Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

ÅSGÅRDEN SKOLE Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø ÅSGÅRDEN SKOLE Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø 02J 2012-01-13 Til konkurransegrunnlag LSt OS OS 01A 2012-01-12 Utkast til intern fagkontroll LSt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

SHA-plan for Prosjekt: Skifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Sund kommunehus Gjennomføring 2015:

SHA-plan for Prosjekt: Skifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Sund kommunehus Gjennomføring 2015: 1 SHA-plan for Prosjekt: Skifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Sund kommunehus Gjennomføring 2015: 2 INNHALD 1 FORMÅL 3 MÅL.3 ORGANISASJONSKART 3 4 FRAMDRIFTSPLAN.3 5 SHA I PROSJETERINGFASEN

Detaljer

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 03.09.2013 Konkurransegrunnlag Bjhel BH NPB Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ BARNEHAGE I BOTNGÅRD

SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ BARNEHAGE I BOTNGÅRD SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ BARNEHAGE I BOTNGÅRD Dato: 13.03.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER

Detaljer

MILEPÆLER /REVISJONSLOGG: 1.0 Utførelse KHG KHG. Side 1 av 7. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Setermoen Boliger

MILEPÆLER /REVISJONSLOGG: 1.0 Utførelse KHG KHG. Side 1 av 7. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Setermoen Boliger Side 1 av 7 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Skriv

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt (11301310)- OBERST RODES VEI Byggherre: Vann og avløpsetaten (VAV) Utgave Dato Utarbeidet av

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Fjernvarme, Veg og fortau, Sandvikveien/Skogenveien Legging av fjernvarmeledninger og rehabilitering veg.

Fjernvarme, Veg og fortau, Sandvikveien/Skogenveien Legging av fjernvarmeledninger og rehabilitering veg. 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: 600697-01 Fjernvarme, Veg og fortau, Sandvikveien/Skogenveien Legging av fjernvarmeledninger og rehabilitering veg.

Detaljer

Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter Røyken Eiendom AS Bråset bo- og omsorgssenter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5164087 Dokumentnr.: N01 Versjon: F02 2017-04-05 Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) 25.06.2007 2005/4146 40077/2007 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 6 VÅR SAKSBEHANDLER Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Fastsatt av Arbeids-

Detaljer

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Høydebasseng Fidjeland SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2016-03-21 SHA-plan iht til Byggherreforskriften HB Fidjeland 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 c) SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Rehabilitering av utomhus områder i Johan Scharffenbergs vei 105 i Oslo, Bydel Østensjø. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr.

Detaljer

Skien kommune Ekornrødvegen Boring i fjell, ledningsarbeider. SHA-plan iht. Byggherreforskriften. Dato:

Skien kommune Ekornrødvegen Boring i fjell, ledningsarbeider. SHA-plan iht. Byggherreforskriften. Dato: Ekornrødvegen Boring i fjell, ledningsarbeider SHA-plan iht. Byggherreforskriften Dato: 2014-01-20 SHA-plan iht. Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Skienn kommune SHA-plan

Detaljer

Farsund kommune Promenade Nordkapp. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Farsund kommune Promenade Nordkapp. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Promenade Nordkapp SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2015-11-04 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften Oppdrag:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen

Detaljer

Side 1 av 7. Prosjektnummer: (420143) Prosjektnavn: Restore AWACS Hangar Ligthing. 1.0 Konkurransegrunnlaget RuOie SoKar

Side 1 av 7. Prosjektnummer: (420143) Prosjektnavn: Restore AWACS Hangar Ligthing. 1.0 Konkurransegrunnlaget RuOie SoKar Side 1 av 7 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.

Detaljer

Bergen Kommune. Nesttun idrettspark_sha. Dato:

Bergen Kommune. Nesttun idrettspark_sha. Dato: Nesttun idrettspark_sha Dato: 15-09-25 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: etat for utbygging SHA-plan 533017-02

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Drøbakgata 3 5 Rehabilitering av tak og fasader. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Siljan Kirke - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av Siljan Kirke Byggherre: Siljan Kirkelige Fellesråd Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Vedlegg 3b SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Byggherre: Boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 03.05.2016 01 Utarbeidet for

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase.

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase. SHA- PLAN 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE SHA- PLAN OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget 2 3 Organisasjon 3 3.1 Organisasjon prosjektering 3 3.2 Organisasjon

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø KF SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Lura BOAS, mindre ombygging og tilbygg Innhold Prosjektorganisasjon.. 2 Fremdriftsplan 3 Risiko og spesifikke tiltak.. 4 Rutiner for avviksbehandling

Detaljer

Martin Tranmæls veg, veg og VA. SHA-plan iht Byggherreforskriften

Martin Tranmæls veg, veg og VA. SHA-plan iht Byggherreforskriften Martin Tranmæls veg, veg og VA SHA-plan iht Byggherreforskriften SHA-plan iht Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlegg 3 Stjørdal kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø OVERFØRINGSLEDNING VIKSJØEN NYE SARA 2016-11-07 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Overføringsledning Viksjøen Nye SARA F01 2016-11-07

Detaljer

SHA-PLAN. Prosjekt H0530 Gamle Mildeheimen, Riving. Byggeplass Mildevegen 123, 5259 Hjellestad

SHA-PLAN. Prosjekt H0530 Gamle Mildeheimen, Riving. Byggeplass Mildevegen 123, 5259 Hjellestad SHA-PLAN Prosjekt H0530 Gamle Mildeheimen, Riving Byggeplass Mildevegen 123, 5259 Hjellestad Byggherre Bergen kommune, Etat for utbygging Rev. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av:

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg lærerarbeidsplasser Hafslundsøy barneskole Prosjektnummer: 895056 Dato for utarbeidelse: 19.05.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse:

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen REN såpeindustri - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av REN såpeindustri Byggherre: REN såpeindustri Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles

Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles Kurs for nyutdannede arkitekter. bergen 9.-10 november 2016 Ketil Moe. Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles Lover som styrer prosjektering og bygging De viktigste lovene

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Kommunalteknikk SHA-PLAN. Prosjekt: STOKKE SENTRUM NORD ETAPPE 1 VA-ANLEGG. Byggherre: Stokke Kommune

Kommunalteknikk SHA-PLAN. Prosjekt: STOKKE SENTRUM NORD ETAPPE 1 VA-ANLEGG. Byggherre: Stokke Kommune Kommunalteknikk SHA-PLAN Prosjekt: STOKKE SENTRUM NORD ETAPPE 1 VA-ANLEGG Byggherre: Stokke Kommune Innholdsfortegnelse 2/14 1. Formål og hensikt... 3 2. Definisjoner... 3 3. Orientering om prosjektet...

Detaljer