Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april"

Transkript

1 Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar april

2 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl Åpent Forum Kl Rundtur i Hamar Kl Middag på hotellet Lørdag 28. april Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Workshops; Mysoft informerer om klubbløsningen, se sak 6B-4 Presentasjon Drømmeturnhall v/ Scandi Sport Klubbutvikling v/sindre Kavli Registrering av representantene inn i tingsalen Åpning av forbundstinget og tingforhandlinger Lunsjbuffet Tingforhandlingene fortsetter Pause Tingforhandlingene avsluttes for dagen Tingmiddag med etterfølgende dans Søndag 29. april Kl Kl Kl Kl Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlingene fortsetter Avslutning (avhenger av forhandlingene) Skjema for reiseutgiftsfordeling og fullmaktskjema må være forbundskontoret i hende senest 15. april. Reiseutgiftsfordeling gjelder kun for representanter, ikke observatører. Utregningen av sum for reiseutgiftsfordeling vil bli foretatt og det vil på Tinget bli opplyst hva fordelingsbeløpet er. Etter Tinget sendes faktura til de som skal betale. Når det er kommet inn, sendes penger til de som skal ha refundert. Forbundsting 2012 Side 1 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

3 ÅPENT FORUM Fredag 27. april 2012 kl Åpning v/ Stig Nilssen Temaer: Toppidrettssatsningen - Status og videre arbeid Glød GULL og Ære alle har vi noe å lære v/ Lars Kolsrud Kl er det avgang for busser fra hotellet og en rundtur i Hamar for å vise steder hvor Landsturnstevnet skal være i 2013; Hedmarkstoppen Presterud Nordlyshallen Domkirkeodden Forbundsting 2012 Side 2 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

4 SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen b) Godkjenning av sakslisten c) Godkjenning av forretningsorden SAK 3 Konstituering: a) Valg av dirigenter b) Valg av sekretærer c) Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen d) Valg av minst 2 representanter til redaksjonskomité e) Valg av minst 2 personer til reiseutgiftsfordelingskomité f) Valg av minst 3 representanter til tellekorps SAK 4 SAK 5 Behandle årsberetninger for 2010 og 2011 (Årbok/Beretning) Behandle styrets økonomiske beretninger og reviderte regnskaper SAK 6 A Behandle innkomne lovforslag: (side 6-17) Forbundsstyret: Revidering av NGTFs lov i henhold til ny lovnorm SAK 6 B Behandle innkomne forslag: 1. Regionalisering (side 18-21) 2. Konkurranselisens (side 22) 3. Utøver og trenerstipend (side 22-23) 4. Innføring av medlemsdatabaseverktøy (side 23) SAK 7 Fastsette kontingenter, avgifter og lisenser (side 24) SAK 8 a) Behandle Langtidsplanen (side 26-38) SAK 8 b) Behandle budsjett 2013 og 2014 (side 39-41) SAK 9 Engasjere statsautorisert revisor (side 41) SAK 10 Valg ifølge lovene 13, punkt 10. (side 42-54) Forbundsting 2012 Side 3 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

5 SAK 2 C) GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN Forslag til forretningsorden: 1. Møtene ledes av de valgte dirigentene som fordeler arbeidet seg imellom. 2. Protokollen føres av de valgte sekretærene som fordeler arbeidet seg imellom. 3. Ingen representanter kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innlederen, settes taletiden til: 5 minutter første gang, 3 minutter andre gang og 2 minutter tredje gang. Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. 4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagstillerens navn og organisasjon. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 6. Forslag utenom de på sakslisten oppførte saker behandles i henhold til lovenes 10, sjette avsnitt. 7. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 8. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot. Forbundsting 2012 Side 4 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

6 SAK 4 BEHANDLE ÅRSBERETNINGER FOR 2010 og 2011 Se Årbok , side 6-56 SAK 5 BEHANDLE STYRETS ØKONOMISKE BERETNINGER OG REVIDERTE REGNSKAPER Se Årbok ; Side SAK 6 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER SAK 6 A INNKOMNE LOVFORSLAG Sak 6A-1 Forbundsstyret foreslår: Revidering av NGTF s lov i henhold til ny lovnorm Vedlagte forslag til lov er tilnærmet identisk med lovnorm for særforbund. Tilføyelser som forbundsstyret foreslår, er skrevet med kursiv. Opprinnelig lovnormtekst som foreslås strøket er vist med gjennomstrekning. KOMMENTARER FRA NGTFS LOVKOMITÉ: Lovkomiteen har behandlet det fremlagte lovforslag, og har følgende bemerkninger: - 20 (9 bør endres slik at det fremgår at generalsekretær har møterett, men ingen plikt. Lovkomiteen foreslår følgende endring: (9)Generalsekretæren har tale- og forslagsrett på forbundstinget, ledermøter, i forbundsstyret og arbeidsutvalg, og i alle komiteer og utvalg. Utover dette har lovkomiteen ingen bemerkninger av betydning. Anniken Mellegaard Douglass Lovkomiteen Forbundsting 2012 Side 5 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

7 Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det særforbundet må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for særforbund skal legges til grunn i alt lovarbeid i særforbundet. Lovendringer Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært ting etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes for godkjenning til Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Lovendringer i særforbundets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Ved endring av loven kan særforbundet legge til det særforbundet selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov, for eksempel regler om den interne organisering av særforbundet, sammensetning av styret mv. Motstrid mellom særforbundets lov og NIFs regelverk/lovnorm Tilleggene/endringene i særforbundets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnormen. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i særforbundets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i særforbundets lov være tilsvarende ugyldig. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. NIF lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjenglig på. Lovnorm for særforbund (Vedtatt av Idrettsstyret 24.januar 2012) Lov for Norges Gymnastikk- og Turnforbund, stiftet 25. mai 1890, med senere endringer, senest av 2012 godkjent av Idrettsstyret 1 den.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 1 Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. Delegasjonsreglementet. Forbundsting 2012 Side 6 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

8 (1) Norges Gymnastikk- og Turnforbunds (NGTF) formål er å fremme gymnastikk- og turnidrettene i Norge, i et sosialt og kulturelt stimulerende miljø, herunder bidra til samarbeid mellom alle ledd i organisasjonen og representere idretten internasjonalt. (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon (1) NGTF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer gymnastikk- og turnidrettene og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner. (2) NGTF er medlem av NIF, Union Europeenne de Gymnastique (UEG), Federation Internationale de Gymnastique (FIG), World Baton Twirling Federation (WBTF), Confederation Europèenne de Twirling Baton (CETB) og Internationaler Rhönradturnverband (IRV), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for NGTF uavhengig av hva som måtte stå i NGTF egen lov. (3) Opptak av nye idretter i NGTF samt endring av NGTFs navn, må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan NGTF fremme forslag om opptak av den nye idretten på det første ordinære Idrettstinget. (4)Alle idrettslag som er tilsluttet NGTF plikter å overholde NIFs og NGTFs regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak. 3 Oppgaver og kompetanse (1) NGTF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi, tillitsvalgte og ansatte, slik at det imøtekommer de krav og utfordringer gymnastikk- og turnidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. (2) NGTF er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidretter med følgende unntak: a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener. b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener. c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner. d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov 4-4 bokstav j. (3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av særforbundet. Forbundsting 2012 Side 7 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

9 4 Medlemskap (1) Alle idrettslag som organiserer gymnastikk- og turnidretter aktiviteter som naturlig hører inn under NGTFs virkeområde og er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i forbundet. (2) Søknad om medlemskap sendes NGTF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte. 5 Kontingent/avgifter (1)Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. (2)Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i forbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 6 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NGTF skal det velges personer fra begge kjønn. (2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 2 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NGTF: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg. 3. (3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. 2 Se forskrift til NIFs lov De særforbund som oppretteholder eget doms- og appellutvalg må legge til domsutvalg, appellutvalg i denne bestemmelsen. Forbundsting 2012 Side 8 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

10 (4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i NGTF. (6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under forbundstinget. Kun representasjonsberettiget idrettslag og særkrets kan fremme forslag til behandling på forbundstinget. 8 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker (1) Arbeidstaker i NGTF er ikke valgbar til verv i særforbundet eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i NGTF plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. (2) Arbeidstaker i NGTF kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med NGTF. (4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at NGTF gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til forbundstyret. (5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 4 9 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til særforbundet (1) En person som har en avtale med NGTF som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av NGTF er ikke valgbar til verv innen NGTF eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av NGTF. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av NGTF. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 5 4 Se forskrift til NIFs lov 2-6 og Se forskrift til NIFs lov 2-6 og 2-7. Forbundsting 2012 Side 9 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

11 10 Inhabilitet (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i NGTF er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i NGTF. (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i NGTF vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Forbundsting 2012 Side 10 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

12 (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling 6 eller ved fjernmøte 7. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 12 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. III. ØKONOMI 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (1) NGTF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven. (2) NGTF skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov (3) Bankkonti skal være knyttet til NGTF og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. (4)For særforbund som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom tingene. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet. (5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. (6) NGTF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. NGTF kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra NGTF og beslutning fra Idrettsstyret. (7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til NGTF størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. 6 For eksempel møte per e-post. 7 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. Forbundsting 2012 Side 11 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

13 TING, STYRE, UTVALG MV. 14 Forbundstinget (1) NGTF øverste myndighet er forbundstinget som avholdes hvert annet år i tidsrommet april/mai 8. (2) Tinget innkalles av styret med minst 4 - fire måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 3 måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 måned før tinget. (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles (4)Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. (5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 15 Representasjon på særforbundstinget (1) På særforbundstinget møter med stemmerett: a) Forbundsstyret. b) En representant fra hver krets c) Representanter fra lagene etter følgende skala 9 : For medlemstall til og med representant For medlemstall fra 301 t.o.m representanter For medlemstall over representanter 3 er det høyeste antall representanter noe lag kan møte med. Grunnlaget for lagsrepresentasjonen er det samlede antall medlemmer fra foregående år slik det framgår av tallene fra idrettsregistreringen. Som representant fra særkretsen møter lederen. (2)Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt. 8 Det enkelte særforbund avgjør med tingvedtak når tinget skal avholdes og tingperiodens lengde 9 Representasjon til særforbundsting bestemmes i særforbundets lov, dog slik at idrettslagene skal være representert. For særforbund som omfatter så mange lag at det kan være aktuelt å regulere lagsrepresentasjonen gjennom sine særkretser, utarbeider særforbundet egne rutiner for dette. Forbundsting 2012 Side 12 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

14 (3)Forbundstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NGTF. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. (4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte b) Kontrollkomiteens medlemmer c) Valgkomiteens medlemmer d) Revisor e) Lovutvalgets medlemmer. 16 Ledelse av tinget Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representant(er). 17 Forbundstingets oppgaver (1) Forbundsstinget skal: a) Godkjenne de fremmøtte representantene. b) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. c) Velge dirigent(er), referent(er) 10 2 representanter til å underskrive protokollen redaksjonskomité på minst 2 personer reiseutgiftsfordelingskomité på minst 2 personer tellekorps på minst 3 medlemmer d) Behandle forbundets årsberetning. e) Behandle forbundets regnskap i revidert stand. f) Behandle innkomne forslag og saker. g) Fastsette kontingent, avgifter og lisenser. h) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. i) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap. j) Foreta følgende valg 11 : Forbundsstyre med president, visepresident 13, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 3. Valgkomité med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer 4. Fondsstyre, med leder, 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. Ett medlem skal være representant fra kontrollkomiteen. 10 Referent(ene) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representanter(er). 11 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på tinget. Tinget kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for. 12 Særforbund kan ikke ha egne doms- og appellutvalg for behandling av straffesaker, se dog NIFs lov (2). Særforbundet må vurdere om det skal ha et eget disiplinær-/sanksjonsutvalg for behandling av saker etter egne kamp- og konkurranseregler. 13 I stedet for leder/nestleder kan betegnelsen president/visepresident eller lignende anvendes 14 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. Forbundsting 2012 Side 13 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

15 5. Lovkomité, med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 6. Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. (2)President og visepresident velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 18 Stemmegivning på særforbundstinget (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. (3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til 6 til Ekstraordinært forbundsting (1) Ekstraordinært forbundsting innkalles av styret med minst en måneds varsel etter: a) Vedtak av forbundsstyret b) Vedtak av forbundstinget. c) Vedtak av Idrettsstyret. d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste forbundsting representerte minst ¼ av de stemmeberettigede representanter. (2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede. (3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. Forbundsting 2012 Side 14 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

16 (4) Ekstraordinært forbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 20 Forbundsstyret (1)Forbundet ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene. (2)Forbundsstyret skal 15 : 1. Iverksette forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forestå NGTF daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet. 3. Oppnevne representanter til kongresser og/eller møter i NIF, UEG, FIG, WBTF, CETB og IRV. 4. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse. 5. Påse at forbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at forbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 6. Ansette generalsekretær og andre funksjonærer 7. Ansette trenere etter behov, etter eventuell innstilling fra faglig komité 8. Bestemme sted og tid for forbundsting 9. Bestemme arrangementssted for Landsturnstevnet (LT) og eventuelle andre nasjonale stevner. 10. Tilrå eller fastsette dato for nasjonale stevner / mesterskap 11. Inngå avtaler om arrangement av landskamper og internasjonale mesterskap i Norge 12. Inngå avtaler med eventuelle lokale arrangører av landskamper, internasjonale mesterskap og nasjonale stevner 13. Tildele NGTFs hederstegn i sølv eller gull, samt æresmedlemskap (jfr. retningslinjer) 14. Fastsette i hvilke NM for senior de tildelte kongepokaler skal utdeles (jfr. retningslinjer) 15. Sørge for at det hvert år mellom tingene holdes møte med kretsledere. 16. Arbeide med saker som er nevnt i 3. (3)Styret skal holde møter når presidenten bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. (4)Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale særforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 15 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Forbundsting 2012 Side 15 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

17 (5)Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer. (6)I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre diskutere NGTFs standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker. (7)Til styrets møter innkalles et medlem, fortrinnsvis leder, av de tekniske komiteene, når saker som omhandler vedkommende komités arbeid skal behandles. Disse har tale og forslagsrett i saker som omhandler komitéens arbeid. (8)Generalsekretæren er leder for administrasjonen. Generalsekretæren er ansvarlig for alle administrative funksjoner innenfor NGTF og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av forbundsstyret. (9)Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett på forbundstinget, ledermøter, i forbundsstyret og arbeidsutvalg, og i alle komiteer og utvalg. 21 Komiteer og utvalg (1) NGTF skal ha følgende faste komiteer: 1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 2. Valgkomiteen velges på forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på tinget, med unntak av valgkomité. 3. Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger. Lovkomiteen kan også selv fremkomme med forslag. 4. Fondsstyret arbeider etter vedtatte statutter for NGTFs fond. (2)Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til 20 (2) pkt. 4. (3)Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende komiteer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. V. ØVRIGE BESTEMMELSER 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og Avtaler og samarbeid mellom NGTF og næringslivet Avtaler og samarbeid mellom NGTF og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter Forbundsting 2012 Side 16 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

18 Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel Bestemmelser om konkurranseforbud Idrettsstyret og styret i NGTF kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn. 26 Lovendring (1)Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært forbundsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. (2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av NGTF selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. 16 Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. (3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt 17 pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. (4) Endringer i 26 og 27 kan ikke vedtas av NGTF selv. 27 Oppløsning Sammenslutning (1)Forslag om oppløsning av NGTF må først behandles på ordinært forbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært forbundsting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. (2)Ved oppløsning eller annet opphør av NGTF, tilfaller NGTFs overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. (3)Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet. 17 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet. Forbundsting 2012 Side 17 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

19 SAK 6 B INNKOMNE FORSLAG Sak 6 B-1 Regionalisering Forbundstinget 2010 vedtok følgende i sak 6 B5 Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra :. - Organisasjonens samordnede økonomi på krets- og forbundsplan, herunder dagens økonomiflyt i forbundet totalt, og eventuelle tiltak som kan bedre denne. - Organisering av aktivitetene i forhold til administrative regioner - Samordning av krets- og forbundskontingenter - Ny modell for krets / regionstilskudd - Samordning av felles arbeidsoppgaver som vil gi gevinst ved økt effektivitet og ressursbesparelse. Arbeid i tingperioden: Momentene i dette vedtaket har vært behandlet i ulike grupper i løpet av tingperioden. Vedtaket omkring sammensetning og mandat til disse gruppene finnes i følgende sak i forbundsstyret; Sak 4/10-12 ( ) Følgende arbeidsgrupper oppnevnes. Generalsekretæren leder arbeidet i fellesgruppen. Arbeidsgruppe 1: Øistein Leren (leder), Kristin Gilbert, Mette Thomassen og Eiolf Larsen Mandat: Oversikt over dagens økonomiflyt i forbund og krets, inkludert også kontingentinnbetalinger og overføringer til lag fra krets og forbund Arbeidsgruppe 2: Veslemøy Viervoll (leder), Torill Aas Sundby og Leif Smaaland Mandat: Samordning av felles arbeidsoppgaver som vil gi gevinst ved økt effektivitet og ressursbesparelse. Arbeidsgruppe 3: Ole Ivar Folstad (leder), Liv Lia Pedersen, Lise Mandal og Laila Edvardsen Mandat: Organisering av aktivitetene i forhold til administrative regioner Felles gruppe bestående av lederne fra de tre andre arbeidsgruppene utarbeider utkast til anbefaling til ny organisering av organisasjonens samordnede økonomi, herunder ny modell for krets- og regionstilskudd. Et felles arbeidsgruppemøte blir første høringsinstans på denne før den går videre i organisasjonen. Saken har i totalt vært behandlet i følgende saker i forbundsstyret; sak 4/10-12 ( ), sak 54/10-12 ( ), sak 88/10-12 ( ), sak 90/10-12 ( ), sak 97/10-12 ( ), sak 116/10-12 ( ). Saken har vært debattert i kretsledermøtet i september 2010 hvor framdriftsplanen og arbeidsformen som forbundsstyret vedtok i juni 2010 ble akseptert av møtet. I kretsledermøtet i januar 2011 hadde man hovedfokus på de utfordringer som var avdekket i arbeidsgruppene, og møtedeltagerne arbeidet i grupper omkring disse spørsmålene. Disse besvarelsene dannet utgangspunkt for diskusjonen i kretsledermøtet i september 2011, og ut i fra de innspill som framkom i møtet i september 2011 ble høringsdokumentet som er vedlagt tingdokumentene laget. Høringsdokumentet med følgebrev, samt alle høringssvarene inngår som del av saksdokumentene til denne saken på forbundstinget Forbundsting 2012 Side 18 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

20 Forbundsstyret har i sitt videre arbeid tatt hensyn til de innspill som kom fram i høringen og legger herved fram følgende forslag til vedtak knyttet til de ulike delene av tingvedtaket i 2010: Sak 6-B1 A Tingvedtaket i 2010 lyder: Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra :. - Organisasjonens samordnede økonomi på krets- og forbundsplan, herunder dagens økonomiflyt i forbundet totalt, og eventuelle tiltak som kan bedre denne. Forbundsstyret foreslår: Det enkelte organisasjonsledd er alene ansvarlig for sine inntekter og kostnader. Forbundet dekker reise og opphold for kretsleder og kretsansatt på kretsledermøter, forbundsting og andre fellesmøter som forbundet kaller inn til. Forbundet dekker også inntil 4 deltagere utenom kretsleder og kretsansatt på et årlig møte med fokus på aktiviteten på forbunds- og kretsnivå. Begrunnelse: Høringsforslaget redegjorde for de ulike kostnadene som var avdekket gjennom prosessen både i forrige og nåværende tingperiode, og det ble synliggjort hva det totalt koster med det antall ansatte som man la opp til i oppstarten av regionaliseringsprosessen. Det var også lagt opp til at det leddet som skulle dekke kostnadene også måtte ha tilsvarende inntekter. Prinsippet om at kostnader og inntekter må høre til i samme ledd videreføres, og i tråd med organisasjonens ønske opprettholdes tidligere ordninger med kretskontingenter og forbundskontingent som adskilte ordninger. Kretsene må i tråd med dette sørge for dekning av alle kostnader knyttet til lønn, pensjon, forsikring, IT, husleie, telefon, reise og regnskapsføring gjennom egne inntekter. Dette gjelder alle ansatte med tjenestested i kretsene, også de kretser som i den siste tingperioden har hatt alle kostnader tilhørende den ansatte dekket av forbundet. Tidligere ordninger med kretstilskudd som reduksjon i innbetaling fra kretsen til forbundet knyttet til lønn for den ansatte, og tilskudd i form av kontantoverføring basert på medlemstall opphører. Forbundsstyret anser det som viktig at man på en enhetlig basis styrker det politiske arbeidet i kretsene og forbundet som helhet, og legger derfor til rette for å sørge for at økonomien i den enkelte krets ikke er til hinder for deltagelse i viktige politiske fora som kretsledermøter, forbundsting og felles møte med fokus på aktivitetene slik som nåværende kretsenes seminar. Forbundsting 2012 Side 19 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

21 Sak 6B -1B Tingvedtaket i 2010 lyder: Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra :. - Organisering av aktivitetene i forhold til administrative regioner Forbundsstyret foreslår: Kretsene opprettholdes som normale primærområder for organisering av aktivitet. Begrunnelse: Dette er en naturlig følge av forslaget i sak 6B 1A. Kretsene opprettholdes slik de foreligger i dag, og da også med den naturlige følge at aktivitetene opprettholdes. De organiseringer som i dag dekker større områder enn en krets, kan videreføres. Det har i prosessen ikke framkommet store motforestillinger mot dette, men et ønske og behov om god informasjonsflyt i betydningen at berørte kretser også får aktuell informasjon. Dette gjelder både innenfor stevner, konkurranser og utdanningsaktiviteter. Sak 6B-1C Tingvedtaket i 2010 lyder: Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra :. - Samordning av krets- og forbundskontingenter Forbundsstyret foreslår: Det foretas ingen samordning av krets- og forbundskontingenter. Begrunnelse: Det er en naturlig følge av forslaget i sak 6 B -1A at den enkelte krets selv bestemmer gjennom sine kretsting hvilken innretning og hvilket beregningsgrunnlag man vil bruke knyttet til kontingenten. Sak 6B-1D Tingvedtaket i 2010 lyder: Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra :. - Ny modell for krets / regionstilskudd Forbundsstyret foreslår: Dagens modell med kretstilskudd til kretser med ansatte og kretser uten ansatte opphører. Begrunnelse: Forbundsstyret ser det som viktig at det legges opp til en ordning som er likeverdig for alle. Det legges derfor opp til at man dekker kostnader for likt antall personer til definerte møteplasser slik det framgår av forslag i sak 6B-1A. Dette anses også å være i tråd med innspill i høringsrunden som påpeker viktigheten av at kretsstyrene gis rom og mulighet til å være politisk aktive overfor forbund og lag, og ikke minst i forhold til egen idrettskrets og de muligheter og behov som det er der. En slik modell vil være likeverdig for alle, og den er enkel å administrere. Forbundsting 2012 Side 20 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

22 Sak 6B-1E Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra :. - Samordning av felles arbeidsoppgaver som vil gi gevinst ved økt effektivitet og ressursbesparelse. Forbundsstyret foreslår: Det gjennomføres ingen formalisert samordning av arbeidsoppgaver. Begrunnelse: Det er en naturlig følge av vedtaket i sak 6B-1A at man ikke kan legge til rette for en slik samordning. Med en organisering av ansattressursen knyttet til brøkstillinger som den enkelte krets selv er ansvarlig for å dekke kostnadene til, ser ikke forbundsstyret det som mulig å pålegge oppgaver til noen på vegne av flere. Det kan løses gjennom frivillige ordninger på kretsnivå, men man må også ta hensyn til at den definerte listen over minimumsoppgaver som den kretsansatte skal løse. Minimumsoppgavene som kretsansatte skal løse - oppfølging av vedtak fra kretsstyrene - tilrettelegging av kretsting og lignende møter - tilrettelegging og oppfølging utdanningstiltak - søknad om tilskudd fra idrettskrets, fylke og andre lokale aktører - oppfølging av kretsenes økonomi - oppfølging av lagene i forhold til kontaktinformasjon - oppfølging av lagene i kretsen i forhold til medlemsregistrering - oppfølging lagene i kretsen i forhold til trenerlisenser - publisering på hjemmesidene - oppfølging av utstyrs- og anleggsaktiviteten i kretsen - delta på kretsting, kretsledermøter og forbundsting Det ble i høringsnotatet listet opp muligheter for å samordne noen oppgaver, slik som regnskap, håndbok og web. De forslagene baserte seg på at det kunne være noe fleksibilitet i bruken av ressursene. Felles regnskapsføring har vært sett som en god mulighet i hele prosessen, men i tråd med svarene på høringen må dette også være en frivillig ordning, og hvor den enkelte krets betaler de reelle kostnadene det vil være å få regnskapet ført på forbundskontoret. Mer enhetlig oppbygning av rapporter og regnskapsoppsett gis bred tilslutning i høringen. Forbundsting 2012 Side 21 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

23 Sak 6 B-2 Kolbotn IL turn og RG foreslår: Konkurranselisens for gymnaster som deltar i en konkurranse pr. sesong Forslag: Kolbotn IL Turn- og RG-gruppe ønsker at forbundstinget vedtar en engangslisens (rabattert lisens) for de gymnastene som deltar på en konkurranse pr. sesong. F.eks kr. i engangslisens. Begrunnelse: I vår klubb har vi mange jenter som kun deltar i en konkurranse pr. sesong, «Glade RGdager» i Asker. Grunnen til det, er at de kun trener en gang pr. uke og trenger mye tid til å forberede seg til konkurransen. Dette er gjerne jenter som fortsetter med RG etter fylte år, hvor frafallet normalt er veldig høyt. Vi i Kolbotn IL Turn- og RG-gruppe vil gjerne beholde disse jentene, og ønsker også at de skal få delta på «Glade RG-dager». Problemet er at de må betale full konkurranselisens for å delta i en konkurranse pr. sesong. Konkurranselisensen for denne gruppen er på hele 400 kr., og deltakeravgiften er 200 kr. Da sier det seg selv at mange kvier seg for å melde seg på «Glade RG-dager» Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra Kolbotn IL turn og RG. Begrunnelse: Framstillingen fra forslagsstiller tar ikke hensyn til det som er det egentlige innholdet i lisensen, nemlig den utvidete forsikringsdekningen for utøverne. Utøverne som driver med aktiviteter innenfor konkurranseaktivitetene våre bør derfor tegne lisens så tidlig på året som mulig siden skade kan skje når som helst, også i treningsarbeidet. I tillegg kommer det forhold at det vil være en betydelig økt administrasjon for å kunne løse dette, all den tid det ikke vil være slik at slike konkurranser bare kan opptre på slutten av året, og det blir da vanskelig å operere et system som har oversikt over dette, særlig da sett på bakgrunn av at dette dreier seg om utvidet forsikringsdekning. Sak 6 B-3 Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets foreslår: Endringer i 6 i statutter for NGTFs utøver og trenerfond. Forslag: Statutter for NGTFs utøver og Trenerfond 6 -Tilskudd, stipend endres til : Ved enstemmig vedtak skal Fondsstyret etter innstilling fra Forbundsstyret gi minst kr pr. år i tilskudd / stipend til følgende: (som vedtatt i 2010) Begrunnelse: Etter forbundsstinget 2010 hvor endringer ble gjort i forhold til størrelsen av overføring til fondet fra inntekt av konkurranselisens, ble det vedtatt at fondets størrelse ved utgangen av året (31/12) ikke skulle være under kr Det blir da feil og ikke dele ut noe fra fondet et år, for likevel og kunne si at fondet inneholder kr ved årets slutt. Forbundsting 2012 Side 22 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

24 67 % av Konkurranselisensen skal som vedtatt i 2010 fordeles på Fond + ordinær aktivitet som er planlagt i konkurransegrenene (inkludert SALTO). Endringen er at Forbundsstyret skal dele ut fondsmidler hvert år. Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra Buskerud GTK Begrunnelse: Slik forslaget er skrevet vil det innebære at man skal dele ut minst kr hvert år, uavhengig av forbundets øvrige økonomi og fondets kapital. Dagens tekst gir rom for å kunne dele ut inntil kr pr år. I og med at det står inntil kr pr år, så kan forbundsstyret og fondsstyret gjøre vurderinger både i forhold til fondets kapital og eventuelle søkere i forhold til hvor mye som skal deles ut det enkelte år. Forbundsstyret mener at det ikke er tilrådelig å endre teksten slik som forslaget fra Buskerud GTK tilsier. Korrekt tekst i 6 i statuttene er per i dag som følger: 6 Tilskudd, stipend Ved enstemmig vedtak kan Fondsstyret etter innstilling fra Forbundsstyret gi inntil kr ,- i tilskudd / stipend til følgende: - gymnaster og trenere innen våre konkurransegrener og oppvisningstropper til dekning av utgifter i forbindelse med trening, deltagelser og treningssamlinger nasjonalt og internasjonalt. Det kan gis tilskudd til samme utøver/gruppe flere ganger. Sak 6 B-4 Innføring av medlemsdatabaseverktøy Forbundsstyret foreslår: Medlemsdatabaseverktøyet Mysoft Idrett innføres for alle lag innen NGTF med oppstart fra og med Innen skal alle lag ha tatt i bruk systemet. Systemets investeringskostnader bæres av NGTF, og investeringen avskrives over en 5- års periode. Drift og videreutviklingskostnader dekkes av NGTF og finansieres gjennom de betalingsgebyrer som ligger på fakturaer som går mellom lagene og medlemmene. Fakturagebyret er kr. 20,- pr faktura i lag hvor det normalt er to fakturaer pr. år. Begrunnelse: Forbundsstyret har i en lengre periode fått innspill på at mange lag har et ønske om å få et godt verktøy som kan håndtere administreringen av medlemmene i lagene. Det systemet som nå presenteres muliggjør en administrasjon av lagets medlemmer og deres aktiviteter på en enkel og stabil plattform. Det vil gjøre det mulig å holde oversikt over alle treningspartier og tider, trenere og deres tilknytning til partiene, administrere lisenser og andre fakturaer. Systemet vil også generere ferdige tall til idrettsregistreringen basert på fjorårets aktivitet. Laget får også til enhver tid oversikt over utestående fordringer overfor medlemmene sine, og det genereres rapporter til regnskapsbruk i laget. Fakturering av treningsavgifter og medlemskontingenter vil foregå automatisk pr e-post, noe som for mange også vil være en innsparing i seg selv. Det enkelte medlem vil ha tilgang til sin egen profil, og systemet er basert på en rollestyring som gjør at de ulike definerte rollene har tilgang til det de skal ha tilgang til i systemet. Forbundsting 2012 Side 23 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

25 Det har i de siste månedene vært gjort et forprosjekt sammen med tre lag, en krets og forbundet. Dette vil bli presentert på tinget. Dersom vedtaket blir som skissert, vil det umiddelbart etter vedtak bli startet opp arbeid med å strukturere opp løsningen ferdig til bruk fra Utover høsten vil forbund og leverandør bistå lagene med å få konvertert dataene fra så mange lag som mulig inn i systemet slik at man er klar til å ta det i bruk fra Mysoft AS er leverandør, og de vil også være de som har ansvar for drift og oppetid i systemet. De har lang erfaring i organisasjonsmarkedet, og løsningen er basert på et grunnlagsarbeid som er gjort for Norges Kampsportforbund og Norges Motorsportforbund. Mysoft vil være tilstede på tinget fra fredag, og det vil være god mulighet til å se mer på systemet lørdag morgen. Løsningen blir også presentert grundig for tingforsamlingen med leverandør til stede for oppklarende spørsmål. Systemet håndterer også at et lag er en del av et fleridrettslag. SAK 7 FASTSETTE KONTINGENTER, AVGIFTER OG LISENSER Forbundsstyret foreslår: Forbundskontingenten heves med kr. 10,- i hver kategori fra og med Ny avgift blir: Barn 0-12 år: kr. 50,- Ungdom år: kr. 70,- Voksne: kr. 85,- Lagsabonnement på medlemsbladet Gym og turn utgår fra og med Begrunnelse: Forbundskontingenten ble sist behandlet som tingsak i sak 9B i Det ble da vedtatt en økning på kr. 10,- i alle de tre ulike satsene som forbundskontingenten er inndelt i. Satsene ble da som følger: Barn 0-12 år: kr. 40,- Ungdom år: kr. 60,- Voksne: kr. 75,- Konsumprisindeksen har i perioden steget med ca. 14 prosentpoeng, lønnsøkningen i samme periode har vist en gjennomsnittlig årlig økning på mellom 3 og 4 prosent. Med bakgrunn i den generelle kostnadsøkningen som har vært i perioden, foreslås derfor forbundskontingenten hevet med kr. 10,- i hver kategori. Lagene i NGTF har tidligere fått tilsendt i posten 3 eksemplarer av medlemsbladet Gym og turn, og det har vært innkrevd en årlig abonnementsavgift på kr. 500,-. Fra og med sendes ikke bladet ut i posten lenger. Det har påløpt en del engangskostnader med utvikling av App for iphone og ipad, samt kjøp av lisenser på bruk av den nettløsningen som er valgt. Disse kostnadene er kun i oppstartsåret Det vil derfor være riktig at abonnementsavgiften fjernes fra og med Forbundsting 2012 Side 24 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

26 Forbundsting 2012 Side 25 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

27 SAK 8 A BEHANDLE LANGTIDSPLAN Forbundsstyret foreslår: Vedlagte langtidsplan for perioden vedtas. Begrunnelse Forbundsstyret har utarbeidet den vedlagte langtidsplan i løpet av det siste halve året. Arbeidsgruppen som har arbeidet med planen har bestått av Dag Grindal, Kristin Gilbert, Marianne Noreng Eikeland, Toril Nordseth og Øistein Leren. Deler av planen har også vært på høring i organisasjonen, og forbundsstyret har drøftet planen i flere omganger. Det har i løpet av tingperioden blitt gjort en erkjennelse av at mange prosesser er vesentlig lenger enn to år, slik at det var behov for å gjøre en prosess også med sikte på 12-årsperspektivet. Dette har også blitt gjort tidligere, senest til tinget i Det dokumentet som da ble behandlet har vært en god rettesnor for arbeidet i den siste 10- årsperioden. Den framlagte planen har derfor søkt å stake ut retning for de neste 12 år og samtidig konkretisere mer på 4-års nivå. Det vil i en organisasjon alltid være mange tiltak som inngår i den daglige drift, og slik er det også i NGTF. Det at en aktivitet ikke er nevnt i langtidsplanen betyr ikke at den ikke skal gjøres, men planen søker å peke på de viktigste områdene for utvikling og satsning i den kommende perioden. Forbundsting 2012 Side 26 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

28 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 12 års perspektiv mot års perspektiv mot 2016 Forbundsting 2012 Side 27 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

29 INNHOLD 1. Innledning Del I, Overordnede punkter Visjon og virksomhetsidé Verdier Del II, 12 års perspektiv mot Langsiktige mål og strategier fram mot Del III, 4 års perspektiv mot Prioriterte mål og strategier fram mot Del IV, Markedsførings- og organisasjonsmål mot Markedsføringsmål Organisasjonsmål Del V, Aktivitetsmål mot Felles føringer for alle aktiviteter Funksjonshemmede Barn Gymnastikk ungdom Gymnastikk voksne Turn kvinner Turn menn Rytmisk gymnastikk Troppsgymnastikk Gymnastikkhjul Sportsdrill Del VI, Oppfølging og evaluering 38 Forkortelser NGTF NIF FIG UEG Forklaringer Norges Gymnastikk- og Turnforbund Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité Fédération Internationale de Gymnastique Det internasjonale gymnastikkforbundet Union Européenne de Gymnastique Det europeiske gymnastikkforbundet Forbundsting 2012 Side 28 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

30 1. Innledning I denne langtidsplanen har vi valgt å sette mål med lengre tidsperspektiv enn tidligere siden vi har erkjent at vi må se lengre fram enn 4 år med tanke på flere av våre ambisjoner som ligger frem i tid. Som en konsekvens av dette har vi valgt å introdusere et nytt kapittel hvor vi har løftet frem fem langsiktige mål med begrunnelser og tilhørende strategier. Disse er valgt basert på innspill fra lag, kretser, administrasjon og styre. Vi valgte å sette 12 år som et tidsperspektiv de langsiktige målene. De fem langsiktige målene har gitt grunnlaget for de samme målområdene for 4-årsperspektivet. Videre har vi forsøkt å forenkle og forkorte plandokumentet for å gjøre det mer brukervennlig. Som konsekvens av dette har vi utelatt kapitlet om «Idrettslig innhold aktivitetspolitikk» siden dette er godt dekket andre steder. Vi har også valgt å fokusere på mål, men utelate strategier under aktivitetene våre. Vi ønsker at hvert enkelt organisasjonsledd tar ansvar for å tenke igjennom relevante virkemidler og tiltak for å bidra til å oppfylle målene. Gjennom dette ønsker vi å forsterke fokus på planarbeidet og gi rom for å tilpasse virkemidlene innenfor tilgjengelige rammer uten å binde opp disse utover målene. Alle mål har fått en egen identifisering for å lette gjenfinning og referering. Identifiseringen er bygd opp slik at M betyr Mål 2024 nr 1 og BA betyr Barn 2016 nr 1. Del I, Overordnede punkter 2. Visjon og virksomhetsidé Visjon Gymnastikk og turn skal være en åpen og inkluderende idrett for alle. Virksomhetsidé Grunnlaget legges i gym og turn! Med dette mener vi både grunnlaget for å bli god i en turnaktivitet eller i en annen idrett, og grunnlaget for livslang glede ved fysisk aktivitet. 3. Verdier Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) bygger sine aktiviteter på Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komités (NIF) verdier: Glede, helse, fellesskap, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. NGTF sentralt, kretsene og lagene skal tydeliggjøre innholdet ved å utarbeide sine egne spilleregler med utgangspunkt i de ovenstående verdiene. I tillegg skal vi ha følgende verdier som skal kjennetegne vår idrett og gi gymnastikk og turn sin identitet: Spennende Inkluderende Visjonær Troverdig Forbundsting 2012 Side 29 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

31 Del II, 12 års perspektiv mot Langsiktige mål og strategier fram mot 2024 M2024-1: Alle trenere skal ha en utdannelse innen gym og turn som gjenspeiler det nivået de utøver trenergjerningen på. Med utdannelse innen gym og turn mener vi utdannelse som gjennomføres i regi av eller kan godkjennes av NGTF. Hvorfor: NGTFs virksomhetsidé er Grunnlaget legges i gym og turn. Med det mener vi både grunnlaget for å bli god i en turnaktivitet eller i en annen idrett, og grunnlaget for livslang glede ved fysisk aktivitet. En av våre verdier sier at vi ønsker å være troverdige. Hvis vi skal være troverdige med tanke på at grunnlaget legges i gym og turn, forutsetter det at aktiviteten vi driver er sunn for kroppen og drives på en pedagogisk og forsvarlig måte. Dette forutsetter trenere med god kompetanse. Aktiviteten er kjernen i vår virksomhet og kvalitet på aktiviteten må derfor være det aller viktigste vi arbeider med. Mulige strategier: Søke ny kunnskap for å videreutvikle våre utdanningstilbud. Definere kompetansekrav for ulike trenerroller. M2024-2: Alle lag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for. Med hall mener vi hele spekteret av anlegg som benyttes, fra gymsal til basishall eller spesialanlegg. Hvorfor: Tilstrekkelig tilgang til godt tilrettelagte anlegg og hensiktsmessig utstyr er en svært viktig rammefaktor for vår aktivitet. Siden alle våre aktiviteter har ulike krav til hall og utstyr, må et hvert lags aktivitetstilbud styre hvilket hallbehov som er nødvendig. Mulige strategier: Bistå kretser og lag med kompetansebygging omkring spillemidler, byggeprosesser og valg av utstyr. Lagene må søke aktiv deltagelse i Idrettsråd for å sikre prioritet når det gjelder tid og plass i hall og bygging av nye anlegg. Lagene må være pådrivere i forhold til utnyttelse av spillemidler til bygging av basishall eller spesialanlegg. Lagene må utvikle strategier som passer til den enkelte kommunes bygge- og vedlikeholdsplaner. M2024-3: Alle lag skal hvert år ha besøk av en av NGTFs klubbutviklere for å hjelpe lagene i sine klubbutviklingsprosesser. Klubbutvikling omfatter alle sider av det å styre og drifte et lag. Det omfatter alt fra enkle maler og rutiner, til strategisk og politisk planarbeid. Forbundsting 2012 Side 30 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

32 Hvorfor: NGTF er til for medlemslagene. For å kunne gjøre en god jobb må forbundet og kretsene ha tett og god dialog med lagene. For at NGTF som samlet organisasjon skal være visjonær og utvikle seg, må også medlemslagene utvikle seg. Mulige strategier: Alle virksomhetsplaner skal understøtte NGTFs plandokumenter. Alle kretser skal ha en virksomhetsplan og aktivt benytte denne. Definere og utvikle rollen som klubbutvikler. Utvide antall klubbutviklere i prosjektstillinger. Skolere tillitsvalgte i lagene innen temaet klubbutvikling slik at utarbeidelse av virksomhetsplaner og aktiv benyttelse av disse blir en selvfølge. M2024-4: NGTF skal ha en toppidrettskultur og tilby spesielle talenter, innen olympiske grener, muligheter til å utøve toppidrett ved å tilrettelegge for den enkelte utøver. Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse. Forbundet kan bidra med medisinsk støtteapparat dersom behov, muligheter for treningsopphold i andre miljøer, spisskompetanse på spesielle områder og muligheter til internasjonal konkurranseerfaring. Hvorfor: Toppidretten skaper forbilder og utvikler kompetanse. Mulige strategier: Bygge en sunn, åpen og utadvendt kultur hos toppidrettsutøverne og deres støtteapparat. Arbeide for god praktisk og økonomisk tilrettelegging for toppidrettsutøvere. Systematisk arbeid over tid vil føre til utvikling av kompetanse på et bredt spekter av områder. Vurdere hvor og hvordan toppidrettsutøvere kan tilbys optimale forhold. M2024-5: NGTF skal ha blitt tildelt minst ett internasjonalt breddearrangement og minst en internasjonal konkurranse innen organisasjonene UEG og FIG. Hvorfor: NGTF skal søke å få internasjonale arrangementer til Norge for å øke kjennskapen og anerkjennelsen til våre grener og aktiviteter i Norge. NGTF ønsker å være mer synlig internasjonalt. Et internasjonalt arrangement bør også gi økonomisk gevinst. Mulige strategier: Søke på de mest aktuelle arrangementene med hensyn til sannsynlighet for å lykkes med å bli tildelt det søkte arrangementet. Søknader må forankres og sikres aktiv idrettspolitisk støtte. Arbeide for representasjon i FIG Council, de tekniske komiteene i FIG og komiteene i UEG. Forbundsting 2012 Side 31 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

33 Del III, 4 års perspektiv mot Prioriterte mål og strategier fram mot 2016 De valgte målene mot 2024 skal understøttes med mål og strategier mot 2016 for å sikre fokus på de langsiktige målene. M2016-1A: Innhold, materiell og kurslærere til trinn 1, 2 og 3 i trenerløypa skal være ferdig innen M2016-1B: Alle trenere med hovedtreneransvar i sal skal ha trener 1 kompetanse eller tilsvarende innen M2016-1C: Alle trenere med hovedtreneransvar for toppidrettsutøvere skal ha trener 3 kompetanse eller tilsvarende innen M2016-1D: Alle trenere/instruktører skal ha tilbud om videreutvikling og kompetanseheving. Hvorfor: Trenerløypa skal gjøre det enklere å fullføre Trener 1 slik at flere trenere får en kvalitetssikret utdanning som sikrer at utøvere møter trenere med fokus på kvalitet i alle breddeaktivitetene i våre lag. Trenerløypa skal også sikre at utøvere i våre konkurranseaktiviteter møtes av trenere med kompetanse og kvalitet i treningsarbeidet på det nivå som utøverne befinner seg og bidra til videreutvikling av den enkelte utøver på best mulig vis. For å sikre dette må trenerløypa være klar for bruk så snart som mulig og flest mulig av trenerne må bli sertifisert i henhold til den. Mulige strategier: Fristille ressurser for sluttføring av trenerløypa. Drive holdningsarbeid overfor klubbledelse og trenere gjennom besøk i kretser og lag. Sentral markedsføring av alle kurs. Tilrettelegge for topptrenerutdanning (trener 3) innenfor konkurransegrenene. Tilrettelegge for at trenere på toppidrettsplan kan få kunnskap og inspirasjon fra andre idretter og fra topptrenere i andre land i tett samarbeid med Olympiatoppen. Tilrettelegge for at trenere på nivå 1 og 2 får tilbud om idékurs og etterutdanning. M2016-2: Halvparten av NGTFs medlemslag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for. Med hall mener vi hele spekteret av anlegg som benyttes, fra gymsal til basishall eller spesialanlegg. Mulige strategier: Bistå kretser og lag med kompetansebygging omkring spillemidler, byggeprosesser og valg av utstyr. Lagene må søke aktiv deltagelse i Idrettsråd for å sikre prioritet når det gjelder tid og plass i hall og bygging av nye anlegg. Lagene må være pådrivere i forhold til utnyttelse av spillemidler til bygging av basishall eller spesialanlegg. Lagene må utvikle strategier som passer til den enkelte kommunes bygge- og vedlikeholdsplaner. Forbundsting 2012 Side 32 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

34 M2016-3: Halvparten av NGTFs medlemslag skal hvert år ha besøk av en av NGTFs klubbutviklere for å hjelpe lagene i sine klubbutviklingsprosesser. Mulige strategier: Alle virksomhetsplaner skal understøtte NGTFs plandokumenter. Konseptet med klubbutviklere defineres, utvikles og testes slik at tilbudet over tid skal være for alle lag. Ansette klubbutviklere i prosjektstillinger. Skolere tillitsvalgte i utvalgte lag og alle kretser innen temaet klubbutvikling slik at utarbeidelse av virksomhetsplaner og aktiv benyttelse av disse blir en selvfølge. M2016-4: En utøver i finalen i mangekamp turn menn i OL 2016 Hvorfor: Målet som ble vedtatt i 2004 står fast. Mulige strategier: Videreføre stipend for toppidrettsutøvere. Innhente spisskompetanse innen kosthold, mental trening, akrobatikk, etc. Internasjonal konkurranseerfaring. Tett samarbeid med Olympiatoppen. M2016-5: NGTF skal søke på et internasjonalt breddearrangement eller en internasjonal konkurranse innen organisasjonene UEG og FIG. Mulige strategier: Søke på aktuelle arrangementer med hensyn til tilgjengelige ressurser, sannsynlighet for tildeling av det søkte arrangementet og forventning om økonomisk gevinst. Søknader må følges opp, forankres og sikres aktiv idrettspolitisk støtte. Arbeide for representasjon i FIG Council, de tekniske komiteene i FIG og komiteene i UEG. Arbeide langsiktig med profilering og kvalifisering av aktuelle kandidater gjennom kompetansehevende kurs og deltagelse i aktuelle fora og arrangementer. Forbundsting 2012 Side 33 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

35 Del IV, Markedsførings- og organisasjonsmål mot Markedsføringsmål MF2016-1: Vi skal øke forståelsen for at grunnlaget legges i gym og turn i den norske befolkningen, andre idretter, politiske myndigheter og media. MF2016-2: Vi skal markedsføre våre konsepter, basishall og basisidrett som våre viktigste varemerker. MF2016-3: Vi skal skape publikumsvennlige NM arrangementer. 7. Organisasjonsmål OR2016-1: Vi skal bygge en inkluderende organisasjonskultur. OR2016-2: Vi skal bygge gode møteplasser mellom kretser, forbundsstyre og administrasjon med hovedfokus på økt aktivitet. Del V, Aktivitetsmål mot Felles føringer for alle aktiviteter NGTF ønsker å ivareta hovedtyngden av våre medlemmer gjennom aktiviteter som bygger på våre konsepter. Her inngår konseptene Gymlek, Idrettens Grunnstige 1 og 2, SALTO, GymX (Nytt navn som erstattet TURBO God Trening fra våren 2012) og Seniortrening, samt stevne- og oppvisningsaktivitetene på alle alderstrinn. Overgangen mellom de nevnte aktivitetene og våre seks konkurransegrener skal ivaretas gjennom ulike rekruttopplegg i hver konkurransegren. Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett skal være godt kjent og etterleves i alle våre lag. Lag i NGTF som har et konkurransetilbud, skal gi et treningstilbud som kombinerer kravet om variasjon med ønske om riktig teknisk trening innen de ulike grenene. Konkurranseaktiviteten for barn under 12 år skal være åpen for alle som ønsker å delta. Det skal være lett å gå fra konkurransefri aktivitet til konkurranseaktivitet og tilbake igjen. Treningsgrupper og årskull skal fortrinnsvis trene sammen, men innholdet må differensieres etter utviklingsnivå og interesser. Konkurranser for barn skal være korte og ha fokus på aktivitet. Forbundsting 2012 Side 34 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

36 9. Funksjonshemmede FU2016-1: Ivareta alle funksjonshemmede som ønsker å drive med gymnastikk og turn 10. Barn Aktivitet, rekruttering og utbredelse BA2016-1: 5% økning i antall barn til og med 12 år som er aktive i gym og turn BA2016-2: Idrettens grunnstige 1 og 2 skal danne grunnlaget i aktiviteten. BA2016-3: Vi skal gi den beste grunntreningen for barn i norsk idrett. BA2016-4: Aktiviteten skal preges av mestring, trygghet og trivsel. Kompetanse BA2016-5: 15 trenere har trener 2 bredde med fokus på barn. 11. Gymnastikk ungdom Aktivitet, rekruttering og utbredelse GU2016-1: 7,5% økning i antall ungdom i alderen fra 13 til 19 år som er aktive i gym og turn GU2016-2: Vi skal ha et variert og godt aktivitetstilbud for ungdom både gutter og jenter. GU2016-3: Økning i antall ungdom som deltar på stevner og arrangementer. GU2016-4: Gi ungdom økt medbestemmelse. Kompetanse GU2016-5: 15 trenere har trener 2 bredde med fokus på ungdom 12. Gymnastikk voksne Aktivitet, rekruttering og utbredelse GV2016-1: 2% økning i antall voksne over 20 år som er aktive i gym og turn. GV2016-2: Vi skal ha et variert og godt aktivitetstilbud for begge kjønn i alle aldre GV2016-3: Større deltakelse på nasjonale og internasjonale stevner og arrangementer. Kompetanse GV2016-4: Alle instruktører/trenere skal ha minimum grunnkurs/basiskurs eller tilsvarende Forbundsting 2012 Side 35 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

37 13. Turn kvinner Aktivitet, rekruttering og utberedelse TK2016-1: Antall utøvere i nasjonale konkurranser skal ha økt med 5 % i løpet av perioden TK2016-2: 45 aktive lag skal tilby jente- / kvinneturn TK2016-3: Godt etablerte regioner med faste regionsansvarlige Kompetanse på trenere/dommere TK2016-4: 20 aktive trenere med trener 2 kompetanse eller høyere TK2016-5: 20 aktive kretsdommere TK2016-6: 15 aktive forbundsdommere TK2016-7: 6 aktive internasjonale dommere TK2016-8: Alle lag skal ha dommer(e) på det nivået klubbens gymnaster konkurrerer på. Sportslige resultater TK2016-9: Norske gymnaster skal ta medaljer i Nordisk Mesterskap og Nord Europeisk Mesterskap. TK : Nivået i skranke skal være på høyde med de andre apparatene. 14. Turn menn Aktivitet, rekruttering og utberedelse TM2016-1: Økt antall utøvere med 5 %. TM2016-2: 25 aktive lag skal tilby turn for gutter og menn. TM2016-3: Godt etablerte regioner med faste regionsansvarlige. TM2016-4: Utviklingstrappen er i aktiv bruk også av andre konkurransegrener TM2016-5: Revidert konkurransekonsept Turn Menn. Kompetanse på trenere/dommere TM2016-6: 30 aktive norske trenere med trener 1 kompetanse. TM2016-7: 15 aktive norske trenere med trener 2 kompetanse eller høyere. TM2016-8: 20 aktive forbundsdommere. TM2016-9: 12 aktive internasjonale dommere. Sportslige resultater TM : Minst en av våre utøvere skal være best i Norden i hvert nivå fra U14 til senior. Annet TM : Etablert enighet om nye felles nordiske konkurransesystemer. TM : Etablert enighet om nye felles nordiske aldersrelaterte opplærings- og konkurransesystemer for gutteturn. Forbundsting 2012 Side 36 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

38 15. Rytmisk gymnastikk Aktivitet, rekruttering og utberedelse RG2016-1: Økt antall aktive klubber som har Rytmisk Gymnastikk på programmet med 10 %. RG2016-2: Økt geografisk utbredelse av klubber som har Rytmisk Gymnastikk på programmet. Kompetanse på trenere/dommere RG2016-3: 30 aktive trenere med trener 1 kompetanse. RG2016-4: 20 aktive trenere med trener 2 eller 3 kompetanse. RG2016-5: 30 aktive dommere. Sportslige resultater RG2016-5: Medaljer i Nordisk Mesterskap. RG2016-6: Plasseringer høyere enn den laveste tredjedelen av deltagerne i store konkurranser i Europa. Annet RG2016-6: Økt trivsel i miljøet 16. Troppsgymnastikk Aktivitet, rekruttering og utbredelse TG2016-1: 15 % medlemsvekst i perioden. TG2016-2: Opprettholde ordningen med lokale/regionale treningssamlinger Kompetanse på trenere/dommere TG2016-3: Minimum 4 internasjonale dommere i hele perioden. TG2016-4: Minimum 30 forbundsdommere i hele perioden. TG2016-5: Tilby trenerutdanning til trenere på alle nivå. Sportslige resultater TG2016-6: En gullmedalje i Nordisk mesterskap TG2016-7: Medaljer i Europamesterskap Forbundsting 2012 Side 37 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

39 17. Gymnastikkhjul Aktivitet, rekruttering og utbredelse GH2016-1: 150 gymnaster er registrert innen aktiviteten gymnastikkhjul GH2016-2: Rekrutteringsopplegg skal være utviklet GH2016-3: 20 lag tilbyr gymnastikkhjul som aktivitet Kompetanse på trenere/dommere GH2016-4: 20 trenere har trener 1 kompetanse GH2016-5: 15 dommere som kan dømme alle øvelser Sportslige resultater GH2016-6: Tre medaljer i VM, hvorav en gullmedalje 18. Sportsdrill Aktivitet, rekruttering og utbredelse SD2016-1: Øke antall lag som deltar i konkurranser med 3. SD2016-2: Øke antall lag som har sportsdrill på programmet med 5. Kompetanse på trenere/dommere SD2016-3: Nytt kursinnhold og kursmateriell er utviklet til trener 2 i ny trenerløype. SD2016-4: Minst en ny dommer får internasjonal godkjenning og erfaring Sportslige resultater SD2016-5: Utøvere i finalen i internasjonale mesterskap i kategoriene par og tropp. SD2016-6: Øke antall utøvere som deltar i seniorklassen med 10. Del VI, Oppfølging og evaluering Langtidsplanen er et sentralt styringsverktøy for NGTF. Alle tallmessige mål skal vises i statistikk fra år til år. Eksempler på slike måltall er medlemstall, antall deltakere i ulike aktiviteter og arrangementer, og tall for kompetanse. Tallene i statistikkskjemaet gir sammenlignbare tall over tid og gjør at man kan se en utvikling i forhold til målene. Oppfølging og evaluering underveis i perioden gjøres gjennom årlige handlingsplaner med tilhørende rapporter. Naturlige korrigeringer av virkemidler og tiltak for å nå målene besluttes i de årlige prosessene. Ved endt langtidsplanperiode rapporterer og evaluerer alle områdene status som grunnlag for neste oppdatering av langtidsplanen. Forbundsting 2012 Side 38 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

40 SAK 8 BEHANDLE BUDSJETT 2013 OG 2014 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Resultat 2010 Resultat 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Kommentar Inntekter Salgsinntekter Sponsor / samarbeidsavtaler Tilskudd Medlemsinntekter Stevneinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Kostnader Varekostnad Personal / møter / administrasjon Andre kostnader Reise og oppholdskostnader Reklame og annonser Medlemskontingenter Gaver / premier Tilskudd Forsikringer Sum driftskostnader Finans- og ekstraordinære poster Renteinntekter, valutagevinst Andre finanskostnader, gebyrer Sum finanskostnader, gebyrer Ekstraordinære inntekter Sum ekstraordinære inntekter Årsresultat Tabellen viser oversikt over årsregnskap 2010 og Tallene for er budsjettall, og hvor 2013 og 2014 er forslag til langtidsbudsjett i henhold til foreslåtte langtidsplan og øvrige forslag til tinget. Generelt til budsjett 2012 og langtidsbudsjettet for 2013 og Kommentarer til enkelte punkter i budsjettet 1: Salgsinntekter Det er ikke lagt inn ekstraordinære salgsinntekter i noen av årene framover. Det varierer fra år til år hvilke større arrangement vi deltar i og som kan sies å generere salg, men variasjonene i denne langtidsbudsjettperioden vil være små. 2: Sponsor og samarbeidsavtaler NGTF deltar fortsatt i Særforbundsalliansens arbeid. Arbeidet der har fått ny giv gjennom Ungdomslekene som for andre gang skal foregå på Lillehammer i 2013, og det er rimelig å forvente at man i løpet av perioden klarer å bygge opp igjen en noen høyere sponsorinntekt etter at vi mistet Frisk Forsikring i overgangen til Det vil også være en rimelig forventning at de avtalene som forbundet selv har i dag vil gi noe høyere avkastning etter hvert som de blir stadig bedre innarbeidet. Forbundsting 2012 Side 39 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lov for Norges Minigolf Forbund

Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund, stiftet 14.08.1985, med senere endringer på ekstraordinært forbundsting 21.11.1998 og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002,

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund

Generelt om lovnorm for særforbund Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Lov for NGTF. Vedtatt på forbundstinget i Tønsberg 26.04.2014

Lov for NGTF. Vedtatt på forbundstinget i Tønsberg 26.04.2014 Lov for NGTF Vedtatt på forbundstinget i Tønsberg 26.04.2014 Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 2 Organisasjon 3 Oppgaver og kompetanse 4 Medlemskap 5 Kontingent/avgifter

Detaljer

Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012)

Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Oppland Gymnastikk- og Turnkrets, som er utgått fra Opplandske Gymnastikk- og Turnkrets,

Detaljer

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets

Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets Lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets(STIHK), stiftet 29. Oktober 1934 med senere endringer senest av 28. Mai 2013, godkjent av Norges Ishockeyforbund. I.

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lov for Norges Rytterforbund

Lov for Norges Rytterforbund Lov for Norges Rytterforbund (Vedtatt av Ryttertinget 22. mars 2015) Lov for Norges Rytterforbund, stiftet 10. desember 1915, med senere endringer, senest av 22. mars 2015, godkjent av Idrettsstyret 1

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011 Lov for Sola Idrettsråd Godkjent av årsmøtet 20.02.2013 Lov for Sola idrettsråd, stiftet 11. februar 1997, med senere endringer, senest av 20. februar

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014.

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. 1 Formål 1. Oslo & Akershus skiskytterkrets formål er

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS Lov for Oslo Friidrettskrets, stiftet 24. april 1908, med senere endringer, senest av 23. april 2013, godkjent av Norges Friidrettsforbund 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Idrettsrådet i Trondheim Første gang godkjent av NIF 22. mars 1995 med senere endringer, senest av 16. mars 2015, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 12.august 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Lovnorm for Nord-Norsk Skøytekrets

Lovnorm for Nord-Norsk Skøytekrets Lovnorm for Nord-Norsk Skøytekrets Stiftet 26 juni1999 Vedtatt den 26.06.99, med senere endringer senest av 17.06.00. og er godkjent av idrettsstyret. Endring vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012.

Detaljer

LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Revidert februar 2016 Godkjent av Norges Gymnastikk- og Turnforbund Side 1 av 11 LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets, som

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. Vedtekter NCF, revidert NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert og godkjent av idrettsstyret 23.03.2014 1. Formål

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen.

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen.

Detaljer

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR ROGALAND SKYTTERKRETS Stiftet 20.november 1946 Vedtatt av særkretstinget 27.02.2016, med senere endringer av [dato], godkjent

Detaljer

Lov for Oppegård idrettsråd

Lov for Oppegård idrettsråd Lov for Oppegård idrettsråd Lov for Oppegård idrettsråd (OIR), stiftet 12. mars1992. Vedtatt 12. mars 1992 med senere endringer/justeringer siste gang vedtatt av årsmøtet i OIR xxxxx, godkjent av Akershus

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen.

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Lov for Rogaland Bandykrets 1

Lov for Rogaland Bandykrets 1 Lov for Rogaland Bandykrets 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Rogaland Bandykrets, stiftet 21. februar 1991, med senere endringer senest av 21. februar 191, godkjent av Norges Bandyforbund

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Lov for Vestfold idrettskrets

Lov for Vestfold idrettskrets Lov for Vestfold idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestfold idrettskrets, stiftet 27. april 1919, med senere endringer, senest av 12. november 2011, godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV Stiftet 10. juni 2006 Lov for Norges Volleyballforbund region øst Stiftet 10. juni 2006 Seneste endringer, 11. mai

Detaljer

Norges Skiskytterforbunds lov Revidert 2. juni 2012

Norges Skiskytterforbunds lov Revidert 2. juni 2012 Lov for Norges Skiskytterforbund I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Norges Skiskytterforbund (NSSF), stiftet 10.desember 1983. Vedtatt den 10. desember 1983 med senere endringer senest av 2. juni 2012.

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets 1

Lov for Agder Bandykrets 1 Lov for Agder Bandykrets 1 (Vedtatt av Særkretstinget 26.04 2012) Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998 (tidligere Aust- Agder Bandykrets, endret 22. september 2002) Sist endret 23. april

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets Lov basert på Idrettsstyrets lovnorm for særkrets/region av 24.januar 2012. Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets, stiftet 15.12.1963, godkjent av Norges Orienteringsforbund

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Norges Seilforbund, stiftet 01.02.1970

Lov for Norges Seilforbund, stiftet 01.02.1970 Lov for Norges Seilforbund, stiftet 01.02.1970 med senere endringer, senest av Seiltinget 15.-17. mars 2013. Vedtaket er fattet i henhold til NIFs lov 2-2 og Idrettsstyrets delegasjonsreglement pkt. 2.1.

Detaljer

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Revidert etter endringer i NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24.01.2012 Sist godkjent av NIF:22.10.2013 2 1 FORMÅL...

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Av praktiske grunner er Norges Basketballforbund forkortet i denne lov til NBBF. NBBF Region Øst er forkortet til Region Øst. I.

Detaljer

Lovnorm for idrettsråd

Lovnorm for idrettsråd Ufravikelig lovnorm Generelt om lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVER FOR ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Godkjent av kretstinget 31. mai 2012.

LOVER FOR ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Godkjent av kretstinget 31. mai 2012. LOVER FOR ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Godkjent av kretstinget 31. mai 2012. Basert på Lovnorm for særkretser/regioner 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Østfold

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG stiftet 8.1.1960. Vedtatt den 23.11.1960 med senere endringer, senest av 5.12.2011. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den 28.9.2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB VEDTEKTER FOR TRONDHEIM TRIATLONKLUBB stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål ~~ %~-~~~~ ~.. b'ct%~r'._s Lov for Harstad Pistolklubb, stiftet 2. desember 1949, med senere endringer, senest av 19. februar 2015 godkjent av Troms idrettskrets den 21.09.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

BODUNG PISTOLKLUBB LOV

BODUNG PISTOLKLUBB LOV BODUNG PISTOLKLUBB LOV I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Bodung pistolklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal

Detaljer

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG Vedlegg 2: Lov Emblem Idrettslag LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG (Vedtatt på årsmøtet 17. mars 2014) Lov for Emblem idrettslag, stiftet 21. november 1932 med senere endringer, senest av 17. mars 2014, godkjent

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høgskolen I Sør-Trøndelag Studentidrett, stiftet 27.02.2005, med senere endringer, senest av 03.03.2015 godkjent av

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOV FOR NORGES KLATREFORBUND

LOV FOR NORGES KLATREFORBUND LOV FOR NORGES KLATREFORBUND Stiftet 19.12.1992 Vedtatt av særforbundstinget 19.12.1992, med senere endringer av 05.11.2015, godkjent av NIF [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klatreforbundets

Detaljer

Lov for Akershus Svømmekrets

Lov for Akershus Svømmekrets Lov for Akershus Svømmekrets, stiftet 1.1.1989, med senere endringer, senest av 16.03.2015. Godkjent av Norges Svømmeforbund den n.n.nnnn. Innhold: I. Innledende bestemmelse... 1 II. Tillitsvalgte... 2

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Lov for. NCF Region Midt

Lov for. NCF Region Midt Lov for NCF Region Midt Stiftet 09.02.2013 Vedtatt den 03.02.2007 med seneste endring av 26.01.2013 Godkjent av Norges Cykleforbund den xx.xx.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 1. NCF Region Midts

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB Lov for Molde volleyballklubb, stiftet 06.03.1973, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 13.10.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

Lov for Buskerud Skiskytterkrets

Lov for Buskerud Skiskytterkrets Lov for Buskerud Skiskytterkrets (Basert på mal vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Vedtatt på Buskerud Skiskytterkrets kretsting 27.05.2013 Lov for Buskerud Skiskytterkrets (BSSK), stiftet 17.10.1984,

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR Hamar orienteringsklubb Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Klubben stiftet 26.01.1966. Denne lov vedtatt av årsmøtet 04.02.2016. Erstatter lov vedtatt på årsmøtet 30.01.2014

Detaljer

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 Lov for IF Storm stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål IF Storms formål er å drive idrett

Detaljer

1 Formål (1) Norges Hundekjørerforbunds formål er å fremme hundekjører idretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

1 Formål (1) Norges Hundekjørerforbunds formål er å fremme hundekjører idretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. Lov for Norges Hundekjørerforbund stiftet 18. november 1951, med senere endringer, senest av forbundstinget 2.juni 2013, godkjent av Idrettsstyret 1 den 14. august 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG Lov for Drøbak-Frogn Idrettslag 1, stiftet 6. april 1946. (Etter sammenslåing av Drøbak Idrettsforening, 25. oktober 1918, Drøbak Ballklubb 3. august 1920, Frogn Idrettslag,

Detaljer

LOV FOR GOLIA TENNISKLUBB Stiftet 19. april 1934, vedtatt av årsmøtet 31.03.2016, godkjent av Oslo idrettskrets [dato].

LOV FOR GOLIA TENNISKLUBB Stiftet 19. april 1934, vedtatt av årsmøtet 31.03.2016, godkjent av Oslo idrettskrets [dato]. Ny lov for Golia Tennisklubb Idrettstinget har gjennom årene vedtatt omfattende lovendringer som har betydning for idrettslag/-klubber. Basert på lovendringene fra Idrettstinget, er det utarbeidet en lovnorm,

Detaljer

LOV FOR TRONDHJEMS TENNISKLUB Stiftet 24. april 1906, vedtatt av årsmøtet 16.02.2016, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets - / -

LOV FOR TRONDHJEMS TENNISKLUB Stiftet 24. april 1906, vedtatt av årsmøtet 16.02.2016, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets - / - Oppdatert iht. NIFs lovnorm pr. 22.10.2015 LOV FOR TRONDHJEMS TENNISKLUB Stiftet 24. april 1906, vedtatt av årsmøtet 16.02.2016, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets - / - I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015 Oppdatert LOV for Oppdatert i henhold til lovnorm av 22.oktober 2015. Lagt frem på årsmøtet 03.03.2016 Godkjent av Sør Trøndelag Idrettskrets:14.03.2016 1 av 14 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato].

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å

Detaljer

LOV FOR NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND

LOV FOR NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND LOV FOR NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND VEDTATT 8.11.2009 MED ENDRINGER SENEST AV 5.4.2014. GODKJENT AV NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ (NIF) DEN 20.6.2014 Norges amerikanske

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATVAL SKILAG (Versjon:2015-10-19)

VEDTEKTER FOR SKATVAL SKILAG (Versjon:2015-10-19) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Åsane Turcykkelklubb ble stiftet 1.10.1990. Som en overgang til organisert klubb ble Åsane Cykle Klubb stiftet 19.01 2006 og tatt opp som medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Norges

Detaljer

Lov for Færder Seilforening 1, stiftet 24.06.1897, med senere endringer, senest av 23.10.2009 godkjent av.idrettskrets den (dato/år).

Lov for Færder Seilforening 1, stiftet 24.06.1897, med senere endringer, senest av 23.10.2009 godkjent av.idrettskrets den (dato/år). Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer