Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket"

Transkript

1 Side 1 av 13 Produktet er ikke klassifisert som farlig og inneholder ingen substans klassifisert som farlig. Derfor er det ingen plikt til å opprette et sikkerhetsdatablad etter REACH artikkel 31 Dette produktet informasjonen er i form skapt av REACH vedlegg II, for å møte REACH artikkel 32 og for ikke-farlige stoffer og stoffblandinger foreskrevet krav til offentliggjøring. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn TITANIUM DIOXIDE Produkttype Kjemisk navn Titanium (IV) oksid REACH reg. nr CAS-nr EC-nr Indeksnr. Nei Formel TiO2 HOMBIKAT 8602, 8630, 8631, 8640, A-DW-1, A-K-1 HOMBITAN A-Z SACHTLEBEN 8700, R-D-2, R-FD-I, R-FK-2/-3, R-KB-2/-3/-4/-6, R-PL-2, R-U-5, T-R, TR-HP Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Funksjon Pigment Filler Carrier materiale. Matrisen materialet Additiv Produktgruppe Produkter Kjemikaliets bruksområde Papir og laminater Filler, fyllstoff. Plast og gummi Maling og lakk, blekk og toner Elektriske keramikk og keramikk Katalysatorer Farmasøytiske og kosmetiske produkter Mat og fôr Bruk det frarådes mot Ingen spesiell applikasjonene er kjent som ikke anbefales Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firmanavn Sachtleben Pigment GmbH Besøksadresse Rheinuferstraße 7-9 Postnr Poststed Krefeld Land Tyskland Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Informasjonen gitt av Sachtleben Pigment GmbH 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Brann og redning hovedkvarteret, 24-timers beredskap:

2 Side 2 av 13 Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Under direktiv 67/548/EØF, direktiv 1999/45/EF og forberedelse CLP forordning (EF) nr. 1272/2008 er ikke så farlig Etikettinformasjon Under direktiv 67/548/EØF, direktiv 1999/45/EF og forberedelse CLP forordning (EF) nr. 1272/2008, ingen merking er ikke påkrevd. Sammensetning på merkeetiketten 2.3 Andre farer Farebeskrivelse Generell farebeskrivelse Fysiokjemiske effekter Helseeffekt Miljøeffekt Bivirkninger og symptomer ved eventuell feilaktig bruk Andre farer Titanium Dioxid: % vkt/vkt Under videre behandling av nedstrømsbrukere kan utvikle luftbårne støvpartikler. Mulig under ekstreme forhold på kort sikt svake mucosal irritasjon ved mekanisk handling av øyekontakt med støv. Dette materialet er ikke klassifisert som PBT eller vpvb. ikke kjent ikke kjent Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.1. Stoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Titanium dioxide CAS-nr.: Ikke klassifisert % Synonymer: EC-nr.: som farlig vkt./vkt. Titanium (II) oksid, Indeksnr.: nei anatase, rutil Registreringsnummer: Pigment 6 White C.I. nr Beskrivelse av blandingen Komponentkommentarer 3.2. Blanding Seksjon 4: Førstehjelpstiltak Mono komponent stoff Ingen ingredienser med noen innflytelse på klassifisering og merking Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Fjern forurensede klær. Forbered i fare for bevisstløshet, offeret i stabilt sideleie for transport. For klager og symptomer, gi deg medisinsk behandling. Innånding Hudkontakt Fjern personen fra det forurensede området. Bring personen ut i frisk luft, hold deg rolig og ikke la dem uten tilsyn. Ved føler deg uvel, går du til sykehuset sammen med sikkerhetsdatabladet. Vask huden grundig med vann. For klager og symptomer, gi deg medisinsk behandling.

3 Side 3 av 13 Øyekontakt Skyll straks med mye vann, øyelokkene løftes. Fjern kontaktlinser før skylling. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. For klager og symptomer som du bryr deg for ophthalmologic behandling. Svelging Brekninger må ikke fremkalles. Skyll munnen og drikk rikelig med vann ( ml). Gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. For klager og symptomer, gi deg medisinsk behandling Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til Mineral støv. Dekontaminering, symptomatisk behandling. Ingen giftig, helsepersonell irriterende eller allergiske reaksjoner kjent. Mekanisk hud eller øyeirritasjon kan forekomme. Akutte symptomer og se seksjon 2.3 virkninger Forsinkede symptomer se seksjon 2.3 og virkninger 4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Informasjon om klinisk testing Medisinsk overvåking av forsinkede effekter Spesifikke detaljer om Ingen spesifikk motgift kjent. motgift Kontraindikasjoner Ingen kjent. Særskilt førstehjelpsutstyr Annen informasjon Nei. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Produktet er ikke brennbart. Bruk slokkemidler som passer til lokale forhold og miljø. Vannspray eller tåke. Skum, CO2 eller pulver. Uegnet Vannstråle. brannslukningsmidler 5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og Nei. eksplosjonsfarer Farlige Nei. forbrenningsprodukter 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Brannslukningsmetoder Personlig verneutstyr Annen informasjon Nei.

4 Side 4 av 13 Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak Unngå Unngå kontakt med øyne og hud. støvdannelse. Sikkerhetstiltak for å En sklifare foreligger når produktet er sølt eller lekket. beskytte personell Farlige forbrenningsprodukter For ikke-innsatspersonell Verneutstyr Nødprosedyrer For innsatspersonell For innsatspersonell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å Unngå utslipp i avløp, jord og vann. beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding Collector for gjenbruk. Fjern søl med støvsuger. Hvis dette ikke er mulig, og rengjøring samle avfall med en spade, mat eller lignende. Unngå dannelse av støv under rengjøringen. Forvaring Ikke relevant Opprydding Annen informasjon Nei Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se seksjon 8 for personlig verneutstyr og punkt 13 for informasjon om avfallshåndtering. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Ikke spis, drikk eller røyk. Gi egnet personlig verneutstyr. Unngå kontakt med hud og øyne. Vask hendene etter arbeid. Beskyttende tiltak Tiltak for å hindre brann Tiltak for å hindre aerosol- og støvdannelse Tiltak for å beskytte miljøet Råd om generell yrkeshygiene Oppbevares i originalbeholderen eller beholdere laget av slitesterkt materiale. Når ikke i bruk beholderen tett lukket. Bruk for fylling og etterfylling lukkede systemer tett som mulig med suging. God personlig hygiene er nødvendig. Rengjøres før forlater arbeidsplassen hender og tilsølte områder med såpe og vann etterpå Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Ingen spesielle forholdsregler for oppbevaring indikert. Spesielle egenskaper og Ikke brannfarlig solid. farer Annen informasjon Det bør bare stoffer med samme lagringsplass klasse blir lagret sammen. Holdes vekk fra stoffer som kan gjennomgå farlige kjemiske reaksjoner.

5 Side 5 av 13 Tekniske tiltak og lagringsbetingelser Egnet emballasje Krav til lagerrom og beholdere Råd angående samlagring Ytterligere informasjon om lagringsforhold Lagringsstabilitet 7.3. Spesifikk bruk Anbefalinger se seksjon 1.1 Spesielle bruksområder Original emballasje, andre beholdere testet med slitesterkt materiale. Lagring i gangveier og passasjer, trapper, tilgjengelige gangveier, tak, tak områder og arbeidsområder er forbudt. Container mark tydelig og permanent. Den felles lagring med følgende stoffer er forbudt: - Medisiner, mat og fôr, herunder tilsetningsstoffer. - Organiske peroksider og andre oksidasjonsmidler. - Smittsomme, radioaktive og eksplosive stoffer. ubegrenset holdbarhet Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Annen informasjon om Generelt støv grense aktuelt. grenseverdier Eksponeringskontroll Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Langsiktig verdi Kortsiktig verdi Titanium dioxide Synonymer: Titanium (II) oksid anatase, rutil Pigment 6 White C.I. nr CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: nei Registreringsnummer: DNEL / PNEC fra komponenter Komponent Titanium dioxide DNEL Gruppe: Eksponerings vei: Eksponering frekvens: Type effekt: PNEC eksponerings vei: PNEC eksponerings vei: PNEC eksponerings vei: PNEC eksponerings vei: PNEC eksponerings vei: 8 t.: 10 mg/m³ AGW / Tyskland aspirabelt støv 8 t.: 3 mg/m³ AGW / Tyskland respirabelt støv 8 t.: 10 mg/m³ OEL / Danmark aspirabelt støv Arbeidstaker Innånding Langsiktig (gjentatt) Lokal effekt 10 mg/m³ for støv ordensforstyrrelser bakken 100 mg/kg bakken tørrvekt sediment 100 mg/kg sediment tørrvekt marine vann sediment 1000 mg/kg sediment tørrvekt søt vann vann 0.61 mg/l vann water episodisk utgivelse vann 15 min.: 20 mg/m³ AGW / Tyskland aspirabelt støv 15 min.: 6 mg/m³ AGW / Tyskland respirabelt støv 15 min.: 20 mg/m³ STEL / Danmark aspirabelt støv

6 Side 6 av 13 PNEC eksponerings vei: Anbefalt overvåking prosedyre: Biologisk grenseverdi Oppsummering av risikostyrings tiltak, mennesker Oppsummering av risikostyring tiltak, miljø Risikostyringstiltak i forhold til spesifikke bruker 1 mg/l marine vann vann mg/l søt vann Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG; Tysk Grundforskningsfond) - Air overvågningsproceduren: prøvetagning og analyse af støv og støv indhold. BIA 7284: inhalerbare fraktion. BIA 6069: respirable fraktion. MDHS 14/3: General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust. Forholdsregler for å hindre eksponering Produkttiltak for å hindre eksponering Instruksjon om tiltak for å hindre eksponering Organisatoriske tiltak for hindre eksponering Tekniske tiltak for å hindre eksponering Spesifikke hygienetiltak Begrensing av miljøeksponering Passende miljømessige eksponeringskontroll Produkt tiltak for å hindre eksponering Instruksjon om tiltak for å hindre eksponering Organisatoriske tiltak for hindre eksponering Miljømessig eksponeringskontroll Forbruker eksponeringskontroll Occupational hygiene: Vask hender, underarmer og ansikt etter å ha håndtert produktet før spising, drikking og bruk av toalett og vask grundig sent skift. Bruk prosesskontroll for å redusere luftforurensning tillatelse til å hindre eksponering nivå. Hvis mulig, bruk kun i lukket utstyr. Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr, utstyr for å verifisere samsvar med miljøkrav. Nødvendig i noen tilfeller, eksosrensing filter eller endre prosessen teknologi for å redusere utslippene til akseptable verdier. ingen anbefaling Beregnet for forbrukerprodukter som inneholder stoffet permanent fanget i materialet matrisen.

7 Side 7 av Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Anbefalte Fjern resulterende aerosoler / gasser / røyk / tåke ved kilden ved suging. overvåkingsprosedyrer Begrensning av Ta nødvendige tekniske tiltak for å holde arbeidstakerenes eksponering for eksponering på luftbårne stoffer i henhold til lov eller anbefalte grenser. arbeidsplassen Øye- / ansiktsvern Øyevern Bruk godkjente kjemiske vernebriller der øyet eksponering forventes. Ved støvutvikling en tettsittende vernebriller slitasje. Referanser til relevante standarder Hudvern Håndvern EN 166 Under langvarig eller gjentatt kontakt med hud, bruk egnede beskyttelseshansker er slitt. Referanser til relevante standarder Egnede materialer Uegnet materiale Gjennomtrengningstid Tykkelsen av hanskemateriale Ytterligere håndbeskyttelsestiltak Annet hudvern enn håndvern EN 374 Naturgummi (lateks). Nitrilgummi. Skinn eller tekstil > 480 min 0,6 mm Fordel før arbeidet påbegynnes, og etter hvert bryte en fettløselig hudbeskyttelse krem for å rense huden og gni grundig. Rengjør før pauser og etter arbeid huden med såpe og vann, bruk etter rens hudpleieprodukter inneholder fett. Normal arbeidsklær er vanligvis tilstrekkelig. Åndedrettsvern Åndedrettsvern Nødvendig når det dannes støv. Klasse P1 støvfilter (for støv) eller klasse P2 (for fint støv). Referanser til relevante standarder Åndedrettsvern Termisk fare Termisk fare EN 140 for halvmasker. En 136 for helmasker. EN 143 for filteret masker. Restriksjoner på bruk notatet. Begrensning av miljøeksponering Begrensning av miljøeksponering

8 Side 8 av 13 Annen informasjon Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Solid Farge Hvit Lukt Luktfri Smeltepunkt / smeltepunktsintervall Kokepunkt / kokepunktintervall Flammepunkt Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet 1560 C Testmetode: ikke kjent Anatase, andre verdier: 1843 C / rutil, 1825 C / brookite. ~ 3000 C Testmetode: ikke kjent unanvendelig unanvendelig unanvendelig 3,90 g/cm³ Testmetode: ikke kjent Anatase; ytterligere verdier: 4.26 g / cm ³ / Rutil, 4,17 g / cm ³ / brookite. Løselighetsbeskrivelse Uløselig i: Vann. Metanol. Eter. n-oktanol. Aceton Løselighet i vann <1µg/l / ph 6-8 / OECD series on testing and assessment no Annen informasjon Ledningsevne ikke fastslått Vannreaktivitet Luftreaktivitet ingen data tilgjengelige ikke relevant Partikkelstørrelse 3,26-26,6 µm Testmetode: MPPD model Verdier für Kronos KR-3333:5,9% MMAD1/3,26 µm MMAD2 94,1%/26,6 µm Verdier für AT-1: MMAD1 5,8% / 2,88 µm MMAD2 94, 2% / 44,92 µm Verdier für Aeroxide P25: MMAD <= 174 µm Kritisk trykk Utvidelseskoeffisient Redox-potensiale unanvendelig ikke kjent ikke kjent Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske ikke relevant egenskaper Kommentarer nei Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Ingen reaktivitet i sammenheng med dette produktet kjent. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige Ingen farlige reaksjoner ved normal oppbevaring og håndtering kjent.

9 Side 9 av 13 reaksjoner Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Farlige Ingen farlige nedbrytningsprodukter ved normal lagring og bruk betingelser spaltningsprodukter kjent. Annen informasjon Nei. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Informasjon om toksikologiske effekter Toksikologiske data fra komponenter Komponent Titanium dioxide LD 50 oral LC 50 innånding Akutt toksisitet Etsende / irriterende på huden Alvorlig øyeskadeirritasjon Luftveis- eller hudsensibilisering CMR effekter > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Crl:CD(SD) rat Method: OECD Guideline 425 Akutt oral giftighet - opp-og ned prosedyre (OECD Guideline 425 Acute oral toxicity - up- and down procedure) 5.09 mg/l Forsøksdyreart: Sprague-Dawley rat Varighet: 4h Method: OECD Guideline 403 Akutt inhalativ toksisitet (OECD Guideline 403 Acute inhalative toxicity) Innånding: Ikke klassifisert som akutt giftig ved innånding. Hud: Ikke klassifisert som akutt giftig ved hudkontakt. Øye: Ikke klassifisert som akutt giftig i kontakt med øynene. Svelging: Ikke klassifisert som akutt giftig ved svelging. Mekanisk irritasjon etter langvarig hudkontakt. Mekanisk irritasjon ved kontakt med øynene. Ikke allergifremkallende i lokal lymfeknute analysen i mus (OECD Guideline 429). Kjønnscelle mutagenitet : Ikke mutagen i henhold til Ames test (OECD Guideline 471 bakteriell revers mutasjonsanalyse). Kreftfremkallende: Ikke kreftfremkallende hos rotter etter kombinert test (OECD Guideline 453). Men ifølge IARC er det mulig at formasjonen er fremmet av lungekreft. Reproduksjonstoksisitet: Ikke giftig for reproduksjon i henhold til studier i rotter. Spesifikke målorgantoksisitet - enkelt eksponering Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Ingen subkroniske toksisitetsstudier i rotter funnet. Ingen kroniske toksisitetsstudier i rotter funnet.

10 Side 10 av 13 Aspirasjonsfare ikke relevant Øvrige helsefareopplysninger Generelt Ingen informasjon om bivirkninger fra eksponering. Innånding Høye konsentrasjoner av støv kan irritere svelg og luftveier og forårsake hoste. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Spesifikke målorgantoksisitet - enkelt eksponering Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Aspirasjonsfare Sammenligning CMR kategorier Sensibilisering Ved normal brug, ingen irritation af huden forventet. Kan forårsake mekanisk irritasjon i øynene. Ingen spesielle helsefarer angitt. Ikke kjent. Nei. Nei. Ingen informasjon er nødvendig. Basert på tilgjengelige data har ikke oppfylt klassifiseringskriteriene. Kreft Reproduksjonsskader Arvestoffskader Symptomer på overeksponering Toksikokinetik Kommentarer Titandioksid har blitt klassifisert av International Agency for Research on Cancer (IARC) som gruppe 2B, mulig kreftfremkallende i dyreforsøk av partikkel overbelastning i uønskede humane epidemiologiske studier. Fosterskadelige egenskaper Ingen spesielle helsefarer angitt. Ingen spesielle helsefarer angitt. Ingen spesielle helsefarer angitt. Ingen spesifikke symptomer angitt. Er ikke absorberes gjennom huden eller mage-tarmkanalen, i fôringsforsøk innen 24 timer fullstendig eliminert med avføring. Oppdaget etter injeksjon ca 80% i leveren, fulgt av transport og lagring av opp til 1 år i lymfeknutene, eliminering gjennom lymfesystemet. Etter innånding deponering i alveolene, fjerning av lymfeknuter og lymfesystemet. Den menneskelige kreftrisiko ved eksponering for titandioksid ble nylig vurdert av en arbeidsgruppe under Det internasjonale institutt for kreftforskning (IARC) med tre kohort-og case-basert epidemiologisk studie. Derfor er ingen signifikant sammenheng mellom eksponering for titandioksid og risiko for lungekreft, kroniske lungesykdommer, variasjoner i brystet røntgenbilde eller andre bivirkninger oppdaget, og ingen økt risiko sett med den estimerte eksponeringen. Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Toksikologiske data fra komponenter Komponent Titanium dioxide Akutt akvatisk, fisk > 100 mg/l Testmetode: OECD Guideline 203

11 Side 11 av 13 Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Overflatespenning Vannløselighet Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Bioakkumulering Fordelingskoeffisient Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Andre negative effekter Art: Oncorhynchus mykiss Varighet: 96h < 50 mg/l Testmetode: OECD Guideline 201 algevekst Art: Desmodesmus subspicatus Varighet: 72h > 1000 mg/l Testmetode: OECD Guideline 202 Daphnia Art: Daphnia magna Varighet: 48h uanvendelig Testmetode: OECD 29 Environmental Health and Safety Publications. 3.4 µg Ti/l / ph 6 Vanntemperaturen: 21.9 C Som uorganisk stoff er klassifisert som ikke-nedbrytbart. Titandioksid er klassifisert som en uorganisk materiale enn ikke-biologisk nedbrytbart. På grunn av lav løselighet og mangel på biotilgjengelighet er ikke bioakkumulerende. uanvendelig uanvendelig ikke kjent Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Det er ikke forventet at produktet er skadelig for miljøet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og Produktet består utelukkende av uorganiske forbindelser som ikke er nedbrytbarhet biologisk nedbrytbare Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Produktet inneholder ikke stoffer som er forventet å bioakkumulere Mobilitet i jord Mobilitet Produktet er ikke løselig i vann. Overflatespenning unanvendelig Vannløselighet < 1 µg / L Testmetode: ikke kjent Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Dette produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / ikke klassifisert som farlig for vann annen informasjon Miljøopplysninger, Ingen informasjon er nødvendig. konklusjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Avfallskode EAL andre metalloksider enn dem nevnt i Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til Vurdere mulighetene for resirkulering. Reststoffer og avfall fra emballasje og fjerning av kjemikaliet ikke tomme beholdere av produktet i henhold til eksisterende nasjonale og regionale regler, sel, etiketter og destrueres. Bruk i EU klassifiseringskoder i

12 Side 12 av 13 Annen informasjon den europeiske avfallslisten (EWL) ved vedtak 2000/532/EF. Fordeling av avfall til avfall koder for Eav og industrielle prosesser er ansvarlig for avfallet generator. Rester fra emballasjen ved å skylle med vann for å fjerne og kaste i henhold til reglene etter tømming av avfall. Ufullstendig tømt emballasje som angitt av de regionale avfallshåndtering. Anbefalt avfall kode i henhold til Waste Catalogue (EWC): blandet emballasje Seksjon 14: Transportinformasjon Produktnavn: - UN nummer: ADR status: Nei RID status: Nei IMDG status: Nei ICAO/IATA status: Nei Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante Ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, opplysninger ICAO / IATA, ADR / RID). Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter EC-nr EC-etikett Nei Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Andre anmerkninger EU-direktiv Forordning (EF) nr. 1907/2006 Forordning (EF) nr. 453/2010 Metoder for vurdering av data (artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1272/2008) Referanser Nationale forskrifter (Norge): (Lover/Forskrifter) Bestemmelsene i helse, miljø og forbrukervern i det landet der markedsføringen av den kjemiske stoffet eller blandingen er ikke bestemt Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av Ja kjemikaliesikkerhet er gjennomført CSR kreves Ja CSR plassering En kjemisk sikkerhetsvurdering (CSA) under REACH artikkel 14, er nr. 1 for titanium dioxide stede. Seksjon 16: Andre opplysninger Råd om særlig opplæring Viktigste anvendelsesområder og evt. begrensninger Utfyllende opplysninger Nei. Ingen informasjon er nødvendig.

13 Side 13 av 13 Viktigste kilder ved utarbeidelsen av sikkerhetsdatabladet Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Brukerens anmerkninger Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av European Chemical Agency (ECHA), Information on registered substances, titanium dioxide, EC No Internet: 482f-e f67d031/DISS-9eaff a-482f-e f67d031_DISS-9eaff a-482f-e f67d031.html Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) av titandioksid, EC-nr , ifølge notene til REACH registreringen dossier til referansenummeret Sachtleben Pigment GmbH. Seksjon 1.1 Produkttype:Leggetil den nyesegmentetnavnpåprodukttyper Seksjon 1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Informasjonen på dette HMS-databladet er basert på informasjon som eksisterte på tidspunktet for etableringen i vår besittelse, og er gitt under forutsetning av at produktet brukes under de fastsatte vilkår og i samsvar med emballasje og / eller i faglitteratur. Enhver annen bruk av dette produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på egen risiko. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet beskriver sikkerhetskravene til produktet og er basert på nåværende kunnskap. Informasjonen er ment å gi deg råd om sikker håndtering av produktet heter i dette ikkerhetsdatabladet, for lagring, prosessering, transport og deponering. Men opplysningene ikke representerer garanterte egenskaper ved produktet, og kan ikke overføres til andre produkter. Ved å blande produktet med andre produkter eller i tilfelle av behandling, er informasjonen på dette HMS-databladet er ikke nødvendigvis gyldig for den nye gjort opp materiale, så langt ikke er uttrykkelig angitt. Sachtleben Pigment GmbH Likedeelers GmbH - Fit4REACH - Dr. Wolfgang Pahlmann

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE AKRYL 131 INNE & UTE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.09.2007 Revisjonsdato 06.09.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER ELEPHANT LEATHER PRESERVER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Glassfiberduk - 01010006-A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Flex C-skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.05.2012 Revisjonsdato 28.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER AUTOGLYM INTERIOR CLEANER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS

SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/27/2015 4:21:12 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn SKJERMRENS Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk

SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk Sactif Urinalblokk Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.03.2000 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ET675 Tejp

SIKKERHETSDATABLAD ET675 Tejp ET675 Tejp Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ET675 Tejp AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 26.12.2011 1.1. Produktidentifikator Kjemikaliets navn ET675

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Trinol Grønskekverkeren Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2007 Revisjonsdato 18.04.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER

SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/4/2015 11:36:19 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 12/19/2014 2:20:30 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn FUGEMALING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Leca Safe - Vinterstrø

SIKKERHETSDATABLAD Leca Safe - Vinterstrø Leca Safe - Vinterstrø Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Leca Safe - Vinterstrø Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B

SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B BLANKET D-24B Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.10.2012 Revisjonsdato 26.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Folielim

SIKKERHETSDATABLAD. Folielim SIKKERHETSDATABLAD Folielim SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 7/2/2015 10:39:19 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Folielim Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Grovrent Svanen

SIKKERHETSDATABLAD Grovrent Svanen Grovrent Svanen Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Grovrent Svanen Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.03.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull

SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull Obrännbar stenull Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.01.2007 Revisjonsdato 11.12.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LIM ikke giftig

SIKKERHETSDATABLAD. LIM ikke giftig SIKKERHETSDATABLAD LIM ikke giftig SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/4/2015 4:18:47 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn LIM ikke

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO

SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO ESS SEAL PRO Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.04.2011 Revisjonsdato 11.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Frostvæske (glykol), longlife G30

SIKKERHETSDATABLAD. Frostvæske (glykol), longlife G30 SIKKERHETSDATABLAD Frostvæske (glykol), longlife G30 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utgitt dato 11/2/2012 10:41:03 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tavlemaling

SIKKERHETSDATABLAD. Tavlemaling SIKKERHETSDATABLAD Tavlemaling SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/18/2015 1:40:21 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tavlemaling Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK MEERKALK Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.05.2010 Kjemikaliets navn MEERKALK Produktgruppe Gjødning Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKARBONAT

SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKARBONAT KALIUMKARBONAT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKARBONAT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2007 Revisjonsdato 07.12.2010 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-156 EXPRESS SPRAY WAX (DX-93 B)

SIKKERHETSDATABLAD D-156 EXPRESS SPRAY WAX (DX-93 B) D-156 EXPRESS SPRAY WAX (DX-93 B) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD D-156 EXPRESS SPRAY WAX (DX-93 B) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.06.2011 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tapet- og vevlim

SIKKERHETSDATABLAD. Tapet- og vevlim SIKKERHETSDATABLAD Tapet- og vevlim SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 2/23/2015 4:08:53 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tapet- og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Steinfix 50

SIKKERHETSDATABLAD Steinfix 50 Steinfix 50 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Steinfix 50 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LD708 Latexfog NO

SIKKERHETSDATABLAD LD708 Latexfog NO LD708 Latexfog NO Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LD708 Latexfog NO Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.04.2009 Revisjonsdato 30.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PTFE-fett

SIKKERHETSDATABLAD. PTFE-fett SIKKERHETSDATABLAD PTFE-fett SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 6/5/2015 8:35:48 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn PTFE-fett Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS SELACLEAN GELCOAT RENS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.01.2006 Revisjonsdato 16.06.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 REPAIR TAPE

SIKKERHETSDATABLAD 101 REPAIR TAPE 101 REPAIR TAPE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD 101 REPAIR TAPE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Safegrip XD/HD Part A Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.10.2003 Revisjonsdato 27.06.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Snigamit

SIKKERHETSDATABLAD Snigamit Snigamit Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Snigamit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.12.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Snigamit

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Telio CS C&B (Katalysator)

SIKKERHETSDATABLAD Telio CS C&B (Katalysator) Telio CS C&B (Katalysator) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Telio CS C&B (Katalysator) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.02.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN

SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN POLARSÅPE STANDARD GRØNN Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.04.2010 Kjemikaliets navn POLARSÅPE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARMAFLEX

SIKKERHETSDATABLAD ARMAFLEX ARMAFLEX Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.03.2007 Revisjonsdato 27.02.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.06.2006 Revisjonsdato 20.03.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD K-FLEX IN CLAD

SIKKERHETSDATABLAD K-FLEX IN CLAD K-FLEX IN CLAD Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD K-FLEX IN CLAD Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2005 Revisjonsdato 14.05.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT GO`RENT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.06.2010 Kjemikaliets navn GO`RENT Kjemikaliets bruksområde Rengjøringsmiddel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bådpolish med teflon.

SIKKERHETSDATABLAD. Bådpolish med teflon. Båtpolish med teflon Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Båtpolish med teflon Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.12.2013 Revisjonsdato 15.12.2013 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.02.2003 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KARBONDIOKSID (I FAST FORM)

SIKKERHETSDATABLAD KARBONDIOKSID (I FAST FORM) KARBONDIOKSID (I FAST FORM) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD KARBONDIOKSID (I FAST FORM) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.05.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Oljesanerer

SIKKERHETSDATABLAD. Oljesanerer SIKKERHETSDATABLAD Oljesanerer SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/10/2015 3:37:17 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Oljesanerer Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SANITÆRVÆSKE

SIKKERHETSDATABLAD SANITÆRVÆSKE SIKKERHETSDATABLAD SANITÆRVÆSKE SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 5/13/2015 11:34:14 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn SANITÆRVÆSKE

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TEC7

SIKKERHETSDATABLAD TEC7 TEC7 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TEC7 SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH),

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE PAINT PRO RENOVATE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 03 Rubber cleaner/conserver

SIKKERHETSDATABLAD 03 Rubber cleaner/conserver 03 Rubber cleaner/conserver Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD 03 Rubber cleaner/conserver Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TK 641 Forvask Miljø Vnter

SIKKERHETSDATABLAD TK 641 Forvask Miljø Vnter TK 641 Forvask Miljø Vnter Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TK 641 Forvask Miljø Vnter Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.02.2010 Revisjonsdato 17.12.2013

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LUKTFJERNER, PUTE

SIKKERHETSDATABLAD LUKTFJERNER, PUTE SIKKERHETSDATABLAD LUKTFJERNER, PUTE SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 7/1/2015 3:34:51 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn LUKTFJERNER,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple

SIKKERHETSDATABLAD. HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple SIKKERHETSDATABLAD HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/17/2014 9:48:45 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn HÅNDOPPVASKMIDDEL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WZ8 Wolfram elektrode, Hvit

SIKKERHETSDATABLAD WZ8 Wolfram elektrode, Hvit WZ8 Wolfram elektrode, Hvit Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD WZ8 Wolfram elektrode, Hvit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BIO JUR- OG KLUTVASK

SIKKERHETSDATABLAD BIO JUR- OG KLUTVASK BIO JUR- OG KLUTVASK Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BIO JUR- OG KLUTVASK SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SITRONSYRE

SIKKERHETSDATABLAD SITRONSYRE SITRONSYRE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD SITRONSYRE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.10.2007 Revisjonsdato 13.05.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Innopolish B520

SIKKERHETSDATABLAD Innopolish B520 Innopolish B520 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Innopolish B520 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.03.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Urea Kjemikalienavn

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple

SIKKERHETSDATABLAD. HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple SIKKERHETSDATABLAD HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 12/30/2015 11:32:17 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks

SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks Ren Avrenningsvæske m/ Voks Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.12.2008 Kjemikaliets navn Ren

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Maskinoppvask Premium Alu Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MC-rengjøring

SIKKERHETSDATABLAD. MC-rengjøring SIKKERHETSDATABLAD MC-rengjøring SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 4/17/2015 8:40:41 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn MC-rengjøring

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral

SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral SPC-909 Neutral Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.02.2009 Kjemikaliets navn SPC-909 Neutral Synonymer Aircraft

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie NaCl Cas-nr. 7647-14-5 EC-nr. 231-598-3 Artikkelnummer N110 Nasjonal produsent/importør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid Potassium Klorid Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.04.2011 Revisjonsdato 15.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All TECH AND SCREEN WIPES (682)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All TECH AND SCREEN WIPES (682) Armor All TECH AND SCREEN WIPES (682) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Armor All TECH AND SCREEN WIPES (682) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.10.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Carpet Cleaner H202

SIKKERHETSDATABLAD Carpet Cleaner H202 Carpet Cleaner H202 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Carpet Cleaner H202 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Top Lock

SIKKERHETSDATABLAD. Top Lock Topp-Lock Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Topp-Lock Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.02.2007 Revisjonsdato 19.12.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Holgers CabinCare Dustbinder

SIKKERHETSDATABLAD Holgers CabinCare Dustbinder Holgers CabinCare Dustbinder Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Holgers CabinCare Dustbinder I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 AVSNITT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1: Varenavn: Ildfast stein Olivin (Thermtech M100, Thermtech M 100 B, Thermtech M100 BS, Thermtech M80) Revidert dato: 5.10.2012 Erstatter: HMS datablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD URSA Glass Wool/Glassull

SIKKERHETSDATABLAD URSA Glass Wool/Glassull URSA Glass Wool/Glassull Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD URSA Glass Wool/Glassull Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.07.2011 Revisjonsdato 20.05.2014

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GRØNNSÅPE

SIKKERHETSDATABLAD GRØNNSÅPE SIKKERHETSDATABLAD GRØNNSÅPE SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 11/4/2015 1:59:41 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn GRØNNSÅPE Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00

SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00 Gleitmo 585 K-00 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.07.2011 Kjemikaliets navn Gleitmo 585 K-00 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kritt Blå

SIKKERHETSDATABLAD Kritt Blå Kritt Blå Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Kritt Blå AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 04.01.2011 Revisjonsdato 10.05.2012 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WC-RENS (NRF-nr. 9815633)

SIKKERHETSDATABLAD WC-RENS (NRF-nr. 9815633) WC-RENS (NRF-nr. 9815633) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD WC-RENS (NRF-nr. 9815633) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.05.2007 Revisjonsdato 13.12.2013

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FS-STANDARD

SIKKERHETSDATABLAD FS-STANDARD FS-STANDARD Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD FS-STANDARD Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.07.2007 Revisjonsdato 03.07.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Urea

SIKKERHETSDATABLAD Urea Urea Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Urea Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.01.2011 Revisjonsdato 15.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Magic

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Magic TASKI Jontec Magic Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Jontec Magic Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2005 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning.

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. acylderivs..hydroxider, inner salter 1-propanaminium,N-(3-aminopropyl)- 2-hydroxy-N,N-dimetyl-3-sulfo-, N- coco acylderiva.,hydroxides,inner

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/07/2012 Revisjonsdato: 04/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GPG BRANNMASSE

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GPG BRANNMASSE GLAVA GPG BRANNMASSE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GPG BRANNMASSE Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW CRC MARKER PEN YELLOW Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2010 Kjemikaliets navn CRC MARKER PEN YELLOW

Detaljer