Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket"

Transkript

1 Side 1 av 13 Produktet er ikke klassifisert som farlig og inneholder ingen substans klassifisert som farlig. Derfor er det ingen plikt til å opprette et sikkerhetsdatablad etter REACH artikkel 31 Dette produktet informasjonen er i form skapt av REACH vedlegg II, for å møte REACH artikkel 32 og for ikke-farlige stoffer og stoffblandinger foreskrevet krav til offentliggjøring. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn TITANIUM DIOXIDE Produkttype Kjemisk navn Titanium (IV) oksid REACH reg. nr CAS-nr EC-nr Indeksnr. Nei Formel TiO2 HOMBIKAT 8602, 8630, 8631, 8640, A-DW-1, A-K-1 HOMBITAN A-Z SACHTLEBEN 8700, R-D-2, R-FD-I, R-FK-2/-3, R-KB-2/-3/-4/-6, R-PL-2, R-U-5, T-R, TR-HP Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Funksjon Pigment Filler Carrier materiale. Matrisen materialet Additiv Produktgruppe Produkter Kjemikaliets bruksområde Papir og laminater Filler, fyllstoff. Plast og gummi Maling og lakk, blekk og toner Elektriske keramikk og keramikk Katalysatorer Farmasøytiske og kosmetiske produkter Mat og fôr Bruk det frarådes mot Ingen spesiell applikasjonene er kjent som ikke anbefales Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firmanavn Sachtleben Pigment GmbH Besøksadresse Rheinuferstraße 7-9 Postnr Poststed Krefeld Land Tyskland Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Informasjonen gitt av Sachtleben Pigment GmbH 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Brann og redning hovedkvarteret, 24-timers beredskap:

2 Side 2 av 13 Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Under direktiv 67/548/EØF, direktiv 1999/45/EF og forberedelse CLP forordning (EF) nr. 1272/2008 er ikke så farlig Etikettinformasjon Under direktiv 67/548/EØF, direktiv 1999/45/EF og forberedelse CLP forordning (EF) nr. 1272/2008, ingen merking er ikke påkrevd. Sammensetning på merkeetiketten 2.3 Andre farer Farebeskrivelse Generell farebeskrivelse Fysiokjemiske effekter Helseeffekt Miljøeffekt Bivirkninger og symptomer ved eventuell feilaktig bruk Andre farer Titanium Dioxid: % vkt/vkt Under videre behandling av nedstrømsbrukere kan utvikle luftbårne støvpartikler. Mulig under ekstreme forhold på kort sikt svake mucosal irritasjon ved mekanisk handling av øyekontakt med støv. Dette materialet er ikke klassifisert som PBT eller vpvb. ikke kjent ikke kjent Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.1. Stoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Titanium dioxide CAS-nr.: Ikke klassifisert % Synonymer: EC-nr.: som farlig vkt./vkt. Titanium (II) oksid, Indeksnr.: nei anatase, rutil Registreringsnummer: Pigment 6 White C.I. nr Beskrivelse av blandingen Komponentkommentarer 3.2. Blanding Seksjon 4: Førstehjelpstiltak Mono komponent stoff Ingen ingredienser med noen innflytelse på klassifisering og merking Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Fjern forurensede klær. Forbered i fare for bevisstløshet, offeret i stabilt sideleie for transport. For klager og symptomer, gi deg medisinsk behandling. Innånding Hudkontakt Fjern personen fra det forurensede området. Bring personen ut i frisk luft, hold deg rolig og ikke la dem uten tilsyn. Ved føler deg uvel, går du til sykehuset sammen med sikkerhetsdatabladet. Vask huden grundig med vann. For klager og symptomer, gi deg medisinsk behandling.

3 Side 3 av 13 Øyekontakt Skyll straks med mye vann, øyelokkene løftes. Fjern kontaktlinser før skylling. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. For klager og symptomer som du bryr deg for ophthalmologic behandling. Svelging Brekninger må ikke fremkalles. Skyll munnen og drikk rikelig med vann ( ml). Gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. For klager og symptomer, gi deg medisinsk behandling Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til Mineral støv. Dekontaminering, symptomatisk behandling. Ingen giftig, helsepersonell irriterende eller allergiske reaksjoner kjent. Mekanisk hud eller øyeirritasjon kan forekomme. Akutte symptomer og se seksjon 2.3 virkninger Forsinkede symptomer se seksjon 2.3 og virkninger 4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Informasjon om klinisk testing Medisinsk overvåking av forsinkede effekter Spesifikke detaljer om Ingen spesifikk motgift kjent. motgift Kontraindikasjoner Ingen kjent. Særskilt førstehjelpsutstyr Annen informasjon Nei. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Produktet er ikke brennbart. Bruk slokkemidler som passer til lokale forhold og miljø. Vannspray eller tåke. Skum, CO2 eller pulver. Uegnet Vannstråle. brannslukningsmidler 5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og Nei. eksplosjonsfarer Farlige Nei. forbrenningsprodukter 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Brannslukningsmetoder Personlig verneutstyr Annen informasjon Nei.

4 Side 4 av 13 Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak Unngå Unngå kontakt med øyne og hud. støvdannelse. Sikkerhetstiltak for å En sklifare foreligger når produktet er sølt eller lekket. beskytte personell Farlige forbrenningsprodukter For ikke-innsatspersonell Verneutstyr Nødprosedyrer For innsatspersonell For innsatspersonell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å Unngå utslipp i avløp, jord og vann. beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding Collector for gjenbruk. Fjern søl med støvsuger. Hvis dette ikke er mulig, og rengjøring samle avfall med en spade, mat eller lignende. Unngå dannelse av støv under rengjøringen. Forvaring Ikke relevant Opprydding Annen informasjon Nei Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se seksjon 8 for personlig verneutstyr og punkt 13 for informasjon om avfallshåndtering. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Ikke spis, drikk eller røyk. Gi egnet personlig verneutstyr. Unngå kontakt med hud og øyne. Vask hendene etter arbeid. Beskyttende tiltak Tiltak for å hindre brann Tiltak for å hindre aerosol- og støvdannelse Tiltak for å beskytte miljøet Råd om generell yrkeshygiene Oppbevares i originalbeholderen eller beholdere laget av slitesterkt materiale. Når ikke i bruk beholderen tett lukket. Bruk for fylling og etterfylling lukkede systemer tett som mulig med suging. God personlig hygiene er nødvendig. Rengjøres før forlater arbeidsplassen hender og tilsølte områder med såpe og vann etterpå Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Ingen spesielle forholdsregler for oppbevaring indikert. Spesielle egenskaper og Ikke brannfarlig solid. farer Annen informasjon Det bør bare stoffer med samme lagringsplass klasse blir lagret sammen. Holdes vekk fra stoffer som kan gjennomgå farlige kjemiske reaksjoner.

5 Side 5 av 13 Tekniske tiltak og lagringsbetingelser Egnet emballasje Krav til lagerrom og beholdere Råd angående samlagring Ytterligere informasjon om lagringsforhold Lagringsstabilitet 7.3. Spesifikk bruk Anbefalinger se seksjon 1.1 Spesielle bruksområder Original emballasje, andre beholdere testet med slitesterkt materiale. Lagring i gangveier og passasjer, trapper, tilgjengelige gangveier, tak, tak områder og arbeidsområder er forbudt. Container mark tydelig og permanent. Den felles lagring med følgende stoffer er forbudt: - Medisiner, mat og fôr, herunder tilsetningsstoffer. - Organiske peroksider og andre oksidasjonsmidler. - Smittsomme, radioaktive og eksplosive stoffer. ubegrenset holdbarhet Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Annen informasjon om Generelt støv grense aktuelt. grenseverdier Eksponeringskontroll Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Langsiktig verdi Kortsiktig verdi Titanium dioxide Synonymer: Titanium (II) oksid anatase, rutil Pigment 6 White C.I. nr CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: nei Registreringsnummer: DNEL / PNEC fra komponenter Komponent Titanium dioxide DNEL Gruppe: Eksponerings vei: Eksponering frekvens: Type effekt: PNEC eksponerings vei: PNEC eksponerings vei: PNEC eksponerings vei: PNEC eksponerings vei: PNEC eksponerings vei: 8 t.: 10 mg/m³ AGW / Tyskland aspirabelt støv 8 t.: 3 mg/m³ AGW / Tyskland respirabelt støv 8 t.: 10 mg/m³ OEL / Danmark aspirabelt støv Arbeidstaker Innånding Langsiktig (gjentatt) Lokal effekt 10 mg/m³ for støv ordensforstyrrelser bakken 100 mg/kg bakken tørrvekt sediment 100 mg/kg sediment tørrvekt marine vann sediment 1000 mg/kg sediment tørrvekt søt vann vann 0.61 mg/l vann water episodisk utgivelse vann 15 min.: 20 mg/m³ AGW / Tyskland aspirabelt støv 15 min.: 6 mg/m³ AGW / Tyskland respirabelt støv 15 min.: 20 mg/m³ STEL / Danmark aspirabelt støv

6 Side 6 av 13 PNEC eksponerings vei: Anbefalt overvåking prosedyre: Biologisk grenseverdi Oppsummering av risikostyrings tiltak, mennesker Oppsummering av risikostyring tiltak, miljø Risikostyringstiltak i forhold til spesifikke bruker 1 mg/l marine vann vann mg/l søt vann Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG; Tysk Grundforskningsfond) - Air overvågningsproceduren: prøvetagning og analyse af støv og støv indhold. BIA 7284: inhalerbare fraktion. BIA 6069: respirable fraktion. MDHS 14/3: General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust. Forholdsregler for å hindre eksponering Produkttiltak for å hindre eksponering Instruksjon om tiltak for å hindre eksponering Organisatoriske tiltak for hindre eksponering Tekniske tiltak for å hindre eksponering Spesifikke hygienetiltak Begrensing av miljøeksponering Passende miljømessige eksponeringskontroll Produkt tiltak for å hindre eksponering Instruksjon om tiltak for å hindre eksponering Organisatoriske tiltak for hindre eksponering Miljømessig eksponeringskontroll Forbruker eksponeringskontroll Occupational hygiene: Vask hender, underarmer og ansikt etter å ha håndtert produktet før spising, drikking og bruk av toalett og vask grundig sent skift. Bruk prosesskontroll for å redusere luftforurensning tillatelse til å hindre eksponering nivå. Hvis mulig, bruk kun i lukket utstyr. Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr, utstyr for å verifisere samsvar med miljøkrav. Nødvendig i noen tilfeller, eksosrensing filter eller endre prosessen teknologi for å redusere utslippene til akseptable verdier. ingen anbefaling Beregnet for forbrukerprodukter som inneholder stoffet permanent fanget i materialet matrisen.

7 Side 7 av Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Anbefalte Fjern resulterende aerosoler / gasser / røyk / tåke ved kilden ved suging. overvåkingsprosedyrer Begrensning av Ta nødvendige tekniske tiltak for å holde arbeidstakerenes eksponering for eksponering på luftbårne stoffer i henhold til lov eller anbefalte grenser. arbeidsplassen Øye- / ansiktsvern Øyevern Bruk godkjente kjemiske vernebriller der øyet eksponering forventes. Ved støvutvikling en tettsittende vernebriller slitasje. Referanser til relevante standarder Hudvern Håndvern EN 166 Under langvarig eller gjentatt kontakt med hud, bruk egnede beskyttelseshansker er slitt. Referanser til relevante standarder Egnede materialer Uegnet materiale Gjennomtrengningstid Tykkelsen av hanskemateriale Ytterligere håndbeskyttelsestiltak Annet hudvern enn håndvern EN 374 Naturgummi (lateks). Nitrilgummi. Skinn eller tekstil > 480 min 0,6 mm Fordel før arbeidet påbegynnes, og etter hvert bryte en fettløselig hudbeskyttelse krem for å rense huden og gni grundig. Rengjør før pauser og etter arbeid huden med såpe og vann, bruk etter rens hudpleieprodukter inneholder fett. Normal arbeidsklær er vanligvis tilstrekkelig. Åndedrettsvern Åndedrettsvern Nødvendig når det dannes støv. Klasse P1 støvfilter (for støv) eller klasse P2 (for fint støv). Referanser til relevante standarder Åndedrettsvern Termisk fare Termisk fare EN 140 for halvmasker. En 136 for helmasker. EN 143 for filteret masker. Restriksjoner på bruk notatet. Begrensning av miljøeksponering Begrensning av miljøeksponering

8 Side 8 av 13 Annen informasjon Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Solid Farge Hvit Lukt Luktfri Smeltepunkt / smeltepunktsintervall Kokepunkt / kokepunktintervall Flammepunkt Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet 1560 C Testmetode: ikke kjent Anatase, andre verdier: 1843 C / rutil, 1825 C / brookite. ~ 3000 C Testmetode: ikke kjent unanvendelig unanvendelig unanvendelig 3,90 g/cm³ Testmetode: ikke kjent Anatase; ytterligere verdier: 4.26 g / cm ³ / Rutil, 4,17 g / cm ³ / brookite. Løselighetsbeskrivelse Uløselig i: Vann. Metanol. Eter. n-oktanol. Aceton Løselighet i vann <1µg/l / ph 6-8 / OECD series on testing and assessment no Annen informasjon Ledningsevne ikke fastslått Vannreaktivitet Luftreaktivitet ingen data tilgjengelige ikke relevant Partikkelstørrelse 3,26-26,6 µm Testmetode: MPPD model Verdier für Kronos KR-3333:5,9% MMAD1/3,26 µm MMAD2 94,1%/26,6 µm Verdier für AT-1: MMAD1 5,8% / 2,88 µm MMAD2 94, 2% / 44,92 µm Verdier für Aeroxide P25: MMAD <= 174 µm Kritisk trykk Utvidelseskoeffisient Redox-potensiale unanvendelig ikke kjent ikke kjent Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske ikke relevant egenskaper Kommentarer nei Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Ingen reaktivitet i sammenheng med dette produktet kjent. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige Ingen farlige reaksjoner ved normal oppbevaring og håndtering kjent.

9 Side 9 av 13 reaksjoner Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Farlige Ingen farlige nedbrytningsprodukter ved normal lagring og bruk betingelser spaltningsprodukter kjent. Annen informasjon Nei. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Informasjon om toksikologiske effekter Toksikologiske data fra komponenter Komponent Titanium dioxide LD 50 oral LC 50 innånding Akutt toksisitet Etsende / irriterende på huden Alvorlig øyeskadeirritasjon Luftveis- eller hudsensibilisering CMR effekter > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Crl:CD(SD) rat Method: OECD Guideline 425 Akutt oral giftighet - opp-og ned prosedyre (OECD Guideline 425 Acute oral toxicity - up- and down procedure) 5.09 mg/l Forsøksdyreart: Sprague-Dawley rat Varighet: 4h Method: OECD Guideline 403 Akutt inhalativ toksisitet (OECD Guideline 403 Acute inhalative toxicity) Innånding: Ikke klassifisert som akutt giftig ved innånding. Hud: Ikke klassifisert som akutt giftig ved hudkontakt. Øye: Ikke klassifisert som akutt giftig i kontakt med øynene. Svelging: Ikke klassifisert som akutt giftig ved svelging. Mekanisk irritasjon etter langvarig hudkontakt. Mekanisk irritasjon ved kontakt med øynene. Ikke allergifremkallende i lokal lymfeknute analysen i mus (OECD Guideline 429). Kjønnscelle mutagenitet : Ikke mutagen i henhold til Ames test (OECD Guideline 471 bakteriell revers mutasjonsanalyse). Kreftfremkallende: Ikke kreftfremkallende hos rotter etter kombinert test (OECD Guideline 453). Men ifølge IARC er det mulig at formasjonen er fremmet av lungekreft. Reproduksjonstoksisitet: Ikke giftig for reproduksjon i henhold til studier i rotter. Spesifikke målorgantoksisitet - enkelt eksponering Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Ingen subkroniske toksisitetsstudier i rotter funnet. Ingen kroniske toksisitetsstudier i rotter funnet.

10 Side 10 av 13 Aspirasjonsfare ikke relevant Øvrige helsefareopplysninger Generelt Ingen informasjon om bivirkninger fra eksponering. Innånding Høye konsentrasjoner av støv kan irritere svelg og luftveier og forårsake hoste. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Spesifikke målorgantoksisitet - enkelt eksponering Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Aspirasjonsfare Sammenligning CMR kategorier Sensibilisering Ved normal brug, ingen irritation af huden forventet. Kan forårsake mekanisk irritasjon i øynene. Ingen spesielle helsefarer angitt. Ikke kjent. Nei. Nei. Ingen informasjon er nødvendig. Basert på tilgjengelige data har ikke oppfylt klassifiseringskriteriene. Kreft Reproduksjonsskader Arvestoffskader Symptomer på overeksponering Toksikokinetik Kommentarer Titandioksid har blitt klassifisert av International Agency for Research on Cancer (IARC) som gruppe 2B, mulig kreftfremkallende i dyreforsøk av partikkel overbelastning i uønskede humane epidemiologiske studier. Fosterskadelige egenskaper Ingen spesielle helsefarer angitt. Ingen spesielle helsefarer angitt. Ingen spesielle helsefarer angitt. Ingen spesifikke symptomer angitt. Er ikke absorberes gjennom huden eller mage-tarmkanalen, i fôringsforsøk innen 24 timer fullstendig eliminert med avføring. Oppdaget etter injeksjon ca 80% i leveren, fulgt av transport og lagring av opp til 1 år i lymfeknutene, eliminering gjennom lymfesystemet. Etter innånding deponering i alveolene, fjerning av lymfeknuter og lymfesystemet. Den menneskelige kreftrisiko ved eksponering for titandioksid ble nylig vurdert av en arbeidsgruppe under Det internasjonale institutt for kreftforskning (IARC) med tre kohort-og case-basert epidemiologisk studie. Derfor er ingen signifikant sammenheng mellom eksponering for titandioksid og risiko for lungekreft, kroniske lungesykdommer, variasjoner i brystet røntgenbilde eller andre bivirkninger oppdaget, og ingen økt risiko sett med den estimerte eksponeringen. Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Toksikologiske data fra komponenter Komponent Titanium dioxide Akutt akvatisk, fisk > 100 mg/l Testmetode: OECD Guideline 203

11 Side 11 av 13 Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Overflatespenning Vannløselighet Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Bioakkumulering Fordelingskoeffisient Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Andre negative effekter Art: Oncorhynchus mykiss Varighet: 96h < 50 mg/l Testmetode: OECD Guideline 201 algevekst Art: Desmodesmus subspicatus Varighet: 72h > 1000 mg/l Testmetode: OECD Guideline 202 Daphnia Art: Daphnia magna Varighet: 48h uanvendelig Testmetode: OECD 29 Environmental Health and Safety Publications. 3.4 µg Ti/l / ph 6 Vanntemperaturen: 21.9 C Som uorganisk stoff er klassifisert som ikke-nedbrytbart. Titandioksid er klassifisert som en uorganisk materiale enn ikke-biologisk nedbrytbart. På grunn av lav løselighet og mangel på biotilgjengelighet er ikke bioakkumulerende. uanvendelig uanvendelig ikke kjent Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Det er ikke forventet at produktet er skadelig for miljøet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og Produktet består utelukkende av uorganiske forbindelser som ikke er nedbrytbarhet biologisk nedbrytbare Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Produktet inneholder ikke stoffer som er forventet å bioakkumulere Mobilitet i jord Mobilitet Produktet er ikke løselig i vann. Overflatespenning unanvendelig Vannløselighet < 1 µg / L Testmetode: ikke kjent Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Dette produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / ikke klassifisert som farlig for vann annen informasjon Miljøopplysninger, Ingen informasjon er nødvendig. konklusjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Avfallskode EAL andre metalloksider enn dem nevnt i Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til Vurdere mulighetene for resirkulering. Reststoffer og avfall fra emballasje og fjerning av kjemikaliet ikke tomme beholdere av produktet i henhold til eksisterende nasjonale og regionale regler, sel, etiketter og destrueres. Bruk i EU klassifiseringskoder i

12 Side 12 av 13 Annen informasjon den europeiske avfallslisten (EWL) ved vedtak 2000/532/EF. Fordeling av avfall til avfall koder for Eav og industrielle prosesser er ansvarlig for avfallet generator. Rester fra emballasjen ved å skylle med vann for å fjerne og kaste i henhold til reglene etter tømming av avfall. Ufullstendig tømt emballasje som angitt av de regionale avfallshåndtering. Anbefalt avfall kode i henhold til Waste Catalogue (EWC): blandet emballasje Seksjon 14: Transportinformasjon Produktnavn: - UN nummer: ADR status: Nei RID status: Nei IMDG status: Nei ICAO/IATA status: Nei Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante Ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, opplysninger ICAO / IATA, ADR / RID). Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter EC-nr EC-etikett Nei Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Andre anmerkninger EU-direktiv Forordning (EF) nr. 1907/2006 Forordning (EF) nr. 453/2010 Metoder for vurdering av data (artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1272/2008) Referanser Nationale forskrifter (Norge): (Lover/Forskrifter) Bestemmelsene i helse, miljø og forbrukervern i det landet der markedsføringen av den kjemiske stoffet eller blandingen er ikke bestemt Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av Ja kjemikaliesikkerhet er gjennomført CSR kreves Ja CSR plassering En kjemisk sikkerhetsvurdering (CSA) under REACH artikkel 14, er nr. 1 for titanium dioxide stede. Seksjon 16: Andre opplysninger Råd om særlig opplæring Viktigste anvendelsesområder og evt. begrensninger Utfyllende opplysninger Nei. Ingen informasjon er nødvendig.

13 Side 13 av 13 Viktigste kilder ved utarbeidelsen av sikkerhetsdatabladet Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Brukerens anmerkninger Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av European Chemical Agency (ECHA), Information on registered substances, titanium dioxide, EC No Internet: 482f-e f67d031/DISS-9eaff a-482f-e f67d031_DISS-9eaff a-482f-e f67d031.html Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) av titandioksid, EC-nr , ifølge notene til REACH registreringen dossier til referansenummeret Sachtleben Pigment GmbH. Seksjon 1.1 Produkttype:Leggetil den nyesegmentetnavnpåprodukttyper Seksjon 1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Informasjonen på dette HMS-databladet er basert på informasjon som eksisterte på tidspunktet for etableringen i vår besittelse, og er gitt under forutsetning av at produktet brukes under de fastsatte vilkår og i samsvar med emballasje og / eller i faglitteratur. Enhver annen bruk av dette produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på egen risiko. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet beskriver sikkerhetskravene til produktet og er basert på nåværende kunnskap. Informasjonen er ment å gi deg råd om sikker håndtering av produktet heter i dette ikkerhetsdatabladet, for lagring, prosessering, transport og deponering. Men opplysningene ikke representerer garanterte egenskaper ved produktet, og kan ikke overføres til andre produkter. Ved å blande produktet med andre produkter eller i tilfelle av behandling, er informasjonen på dette HMS-databladet er ikke nødvendigvis gyldig for den nye gjort opp materiale, så langt ikke er uttrykkelig angitt. Sachtleben Pigment GmbH Likedeelers GmbH - Fit4REACH - Dr. Wolfgang Pahlmann

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler.

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: Aceton(propanon) PRnr.: NA Bruksområde: NA Utgitt (dato): 25052011 SDS Versjon: 1.0 Kontaktperson: Gurpreet Kaur Rehal

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Intern nr. Supersvamp til bad REN489 1.2 Identifiserte

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010 1. Identifisering HITAlert -sett 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HITAlert -sett Produktnummer: IQP-396 EDMA-kode:

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer