Årsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 www.skiklubben.no"

Transkript

1 Årsberetning

2 Årsmøte på Skistua Mandag 23. mars 2015 kl Saksliste: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede. 2) Godkjenning av innkalling og saksliste 3) Valg av møteleder og referent 4) Valg av to personer til å underskrive protokoll 5) Styrets beretning for ) Revidert regnskap 7) Innkomne forslag 8) Skiklubbens medlemskontingenter for ) Budsjett for ) Skiklubbens organisasjonsplan 11) Kontrollkomiteens erklæring 12) Valg Valgkomiteens forslag fremlegges på årsmøte. 2 3

3 Sak 5: Styrets årsberetning Styret og administrasjon 2014 På ordinært årsmøte på Skistua den 23. mars 2014 ble følgende styre valgt: Leder: Gunn Kari Hygen Styremedlemmer: Ola Henrik Strand Ingebrigt Kulset Ole Wik Just A.H. Swensen Hege Vinje Ragnar Aarø Inge Sigstad Varamedlemmer: Erik Aalde Hilde Kristin Bech Revisor: Arne Almklov, BDO Skiinstruktørene Bymarkveteranene Klubben har hatt følgende administrasjon: Daglig leder: Gry Haug Binde Prosjektleder: Line Selnes (i permisjon fom 27. oktober 2014) Kjartan Floer (som vikar fom 27. oktober 2014) Prosjektrettet arbeid: Barneskikursene: Rønnaug Mølmen Gråkallen Skisenter: Rikard Ottesen Gråkallen Skileik: Marthe Gjestland Rådet: Merete Wist Adde, leder Frithjof Anderssen Kjetil Lehn Hans Petter Wollebæk Carl Petter Brun Kontrollkomiteen: Tormod Anders Sletten, leder Lars Erik Hegrenæs Kristin Senderud Storli Valgkomité: Nelly Maske, leder Lindis Burheim Ståle Myhre Mette Vestli, varamedlem Arve Hamar Per Eriksen Erling Haug Inger Anne Landsem Gunvor Landsem Styremøter Det er i perioden holdt 9 styremøter. Foruten styrerepresentantene og vara innkalles leder i Rådet og daglig leder til styremøtene. De sistnevnte har tale-, men ikke stemmerett. Noen av sakene som har vært til behandling i løpet av 2014 er: Drift av klubben og dens aktiviteter Regnskap Utarbeidelse av rutiner og retningslinjer for gjennomføring av klubbens aktiviteter Trondhjems Skiklub på sosiale medier Skistua og Stiftelsen Skistua Trondheim Skiskole med tilhørende aktiviteter Lansering av Trondheims Bratteste Medlemsverving Samarbeid med Trondheim kommune Samarbeid med fylkeskommunen og offentlige etater Samarbeid med andre lag og organisasjoner med tilknytning til marka Nye og eksisterende samarbeidspartnere Gråkallen Vinterpark, Lille Gråkallen Markaløftet 2014 Administrasjon Gry Haug Binde har vært fast ansatt daglig leder av Trondhjems Skiklub gjennom hele året. Line Selnes har også vært fast ansatt i hel stilling i Trondhjems Skiklub i 2014 men gikk ut i permisjon i november. Kjartan Floer er vikar i stillingen. Prosjektleder er ansvarlig for Trondheim Skiskole og for planlegging og gjennomføring av kurs og trening i Skiklubben. Det er stor aktivitet ved kontoret, med fokus på aktiviteter året rundt. Kontoret er betjent mandag til fredag, med åpningstid fra kl kl Skiklubbens kontor fungerer som et samlingspunkt for Bymarka og Trondheims øvrige markaområder. Hit kommer det daglig spørsmål om drift av markaområdene, hyttenes åpningstider, løypekjøring, vær og føreforhold etc. Fra kontoret administreres klubbens aktiviteter. I Skiklubbens formålsparagraf heter det at klubben skal arbeide for skiidrettens utbredelse og for allmennhetens ski- og turinteresse. Det gleder oss å se en stadig økende interesse for å bruke markaområdene både vinter og sommer. Rådet Rådet i Trondhjems Skiklub består av 10 ressurspersoner fra ulike områder innenfor Skiklubben og i samfunns- og næringslivet for øvrig. I tillegg møter styreleder samt daglig leder ved behov. Det har i perioden vært avholdt to rådsmøter. Temaer for møtene har vært, definisjon av oppgaver for rådet samt grundig orientering om prosjektet Gråkallen Vinterpark. Rådet har kompetansemessig gode forutsetninger for å bidra til Skiklubbens strategiske utvikling. Rådet fremstår som et velfungerende organ som yter gode bidrag til klubben. Leder i Rådet i 2014 har vært Merete Wist Adde. Økonomi TSK leverte i 2014 et positivt resultat på kr. I 2014 har klubbens driftsinntekter økt med i underkant av kr. Dette synligjør den økte aktiviteten i klubben gjennom året. Årets nye aktivitet, ga et godt bidrag på inntektssiden. Styret mener klubbens økonomistyring er god. Klubbens inntekter består i hovedsak av medlemskontingent, sponsorstøtte, inntekter fra aktiviteter og offentlige tilskudd. Disse områdene nærmere beskrevet på neste side. 4 5

4 Medlemsutvikling Medlemsmassen har hatt en jevn økning de siste årene. I 2014 hadde klubben en inntekt fra medlemskontingent på kr Pr står vi med totalt 6350 medlemmer, en økning på 394 medlemmer, eller i overkant av 6,5% i løpet av Styret har ambisjoner om en større vekst i medlemsmassen. Det kreves fortsatt fokus og aksjon mot medlemsverving i tiden fremover. Samarbeidspartnere i næringslivet Skiklubbens hovedsamarbeidspartnere har i 2014 vært: I K Lykke Drift AS med Bunnpris SpareBank 1S MN Adresseavisen I tillegg har Teekay Petrojarl Production og Tine SA vært store bidragsytere til vårt arbeid. Skiklubben har også hatt samarbeidsavtaler med Falkanger Sko AS, Axess AS, Sportsbua AS, Kjeldsberg Kaffebrenneri AS, Prima AS, Motor-Trade AS og BDO. Mange av disse har støttet Skiklubben gjennom mange år. Sponsorinntektene var samlet på kr i Vi har også mottatt støtte til Løypekjøring med kr fra Danske Bank Engasjement. Trondhjems Skiklub retter en stor takk til alle for støtten til vårt arbeid for et aktivt friluftsliv. Tilskudd fra det offentlige Fra Trondheim kommune ved kommunaldirektør for kultur og næring har Skiklubben mottatt Idrettsstøtte. Det søkes hver vår om støtte til aktiviteter og drift, og det er Trondheim Idrettsråd som behandler søknadene. I 2014 ble vi tildelt kr Støtte fra Norges Idrettsforbund samt Lokale Aktivitetsmidler som er fordelt etter medlemstall og avdelinger, utgjorde i 2014 kr I tillegg kommer momskompensasjon på kr , som totalt gir et tilskudd fra NIF på kr Fra Idrettsbingo har vi i 2014 mottatt kr Som direkte støtte til aktiviteter mottok vi i 2014 bidrag fra Trondheimsregionens Friluftsråd til våre merkede løyper i Dagens Løype og Søndagsturen samt Til Topps, samt arrangementsstøtte fra Trondheim Kommune til Trondheims Bratteste og Multisportsuka. Samarbeidspartnere Skiklubben har et tett samarbeid med Trondheim kommune. Dette gjelder spesielt Idrett og friluftsliv og Trondheim Bydrift avd. Idrett, park og skog, når det gjelder praktiske forhold i markaområdene i Trondheim. I tillegg til løpende kontakt gjennom hele året, spesielt med hensyn til løypepreparering og dugnadsarbeid som utføres av Løypelaget i Skiklubben samt med det arbeidet som Bymarkveteranene utfører, holder vi også mer formelle møter for å sikre nært samarbeid. Kommunens løypekjørere er en annen gruppe vi har tett og godt samarbeid med. Det gjelder også brøytemannskapet og annet personell fra Trondheim Bydrift. De yter stor og god service for turfolket i byen. Vårt samarbeid med Trondhjems Turistforening gjennom Til Topps fungerer godt. Røde Kors sitt vaktmannskap har vi også en god dialog med, det samme gjelder ansatte ved MOT-camp på Lille Gråkallen. Trondhjems Skiklub i media Skiklubben har høyt fokus på å synliggjøre våre aktiviteter i media. Gjennom året har vi lyktes godt med dette, og både aviser, radio, riksdekkende TV og nettsteder har overbragt nytt fra Trondhjems Skiklub. Interessen for våre markaområder er stor. Dette året har det spesielt vært fokus på den utfordrende snøsituasjonen og vårt bidrag til skiløyper som har bragt oss i et positivt fokus. Gråkallen Vinterpark har også vært hyppig i medienes søkelys dette året. Vår Facebookside har et stadig økende antall følgere og har blitt en viktig kommunikasjonskanal for Trondhjems Skiklub. Instagram og Twitter er knyttet til vår hjemmeside. Medias dekning er meget god PR for Trondhjems Skiklub, og den er med på å sette krav til kvaliteten på det vi gjennomfører. Vi takker Adresseavisen, Byavisa, NRK radio og tv, adressa.no, for deres presseomtale av Trondhjems Skiklub i året som er gått. Vår hjemmeside er en aktiv og viktig kanal for å nå våre medlemmer og andre med interesse for nyheter fra marka. Føremeldingene våre har mange faste lesere og flere av byens skiklubber har lagt direkte link til denne.vårt web-kamera med værstasjon er attraktivt og gir våre brukere til enhver tid oppdatert info om vær, temperatur samt vindforhold på Skistua. Friluftsliv Bladet Friluftsliv med Trondhjems Skiklub sine egne medlemssider er et meget populært tiltak for våre medlemmer. I bladet søker vi å presentere bredden av klubbens aktiviteter samt spre informasjon til våre medlemmer. Bladet kom også i 2014 ut med 6 nummer. Vi prøver gjennom disse å gjenspeile klubbens aktiviteter i henhold til årstiden, for å synliggjøre hva som skjer på det aktuelle tidspunkt. Redaksjonen for medlemsbladet har gjennom dette året ligget hos daglig leder. Mange har bidratt med stoff til bladet og styret retter en takk til alle bidragsytere. 6 7

5 Forvaltningen av Markaområdene «Markaløftet 2014» Som en stor aktør innen friluftsliv i Trondheim, har vi i 2014 styrket vår deltakelse i forvaltningen av Markaområdene. Det viktigste tiltaket var avtalen med politisk ledelse i Trondheim Kommune om Markaløftet I avtalen forpliktet vi oss til styrket dugnadsinnsats i markaområdene og kommunen styrket tilskuddet av bevillinger til bruk i markaområdene med 1.5 mill.kr øremerket til utstyr og merking av stier. Vi lanserte i november 2014 samlinger med viktige temaer knyttet til forvaltningen av våre Markaområder. Oppstarten var 5. november med tema «Bymarka vern og tilrettelegging» med to innledere. Tor Fremstad, Generalsekretær Oslo Omland Friluftsliv med «Utviklingen av forvaltningen av Nordmarka», og Knut Fossum, seksjonsleder Miljødirektoratet, med «Bruk av verneområder til friluftsliv og idrett». TSK har tre representanter som deltar i kommunenes revisjon av PIF planer (plan for idrett og fysisk aktivitet, Kjetil Lehn, Erik Aalde og Gry Haug Binde. Skiklubben ser det som en viktig oppgave å delta i diskusjoner vedrørende forvaltningen av frilufts- og markaområdene rundt byen og vil søke å styrke dette arbeidet. Trondheim Skiskole «Det er in å trene ute» Våre kurstilbud og treninger har befestet seg som et stabilt og godt tilbud året rundt til byens utendørs-trimmere. Line Selnes har det faglige ansvaret for klubbens treningstilbud og Skiklubben tilbyr nå et komplett program til voksne gjennom hele året, både på ski og barmark. Trondhjems Skiklub legger stor vekt på bredde i sine tilbud. Til voksne tilbys grupper for ulike nivå og intensitet. I underkant av 200 personer følger våre trimtilbud gjennom året. Multisportsuka Også sommeren 2014 arrangerte Skiklubben Multisportsuka for barn. Dette er et leirtilbud for barn på dagtid på ukesbasis med utgangspunkt fra Skistua. Multisportsuka 2014 samlet tilsammen 160 barn over 2 uker til organisert utfoldelse i naturen. Her fikk de prøve orientering, terrengsykling, løping, klatring, rulleski og padling samt masse tid til fri lek og moro. Multisportsuka kompletterer Skiklubben sitt tilbud til barn både vinter og sommer. Multisportsuka er blitt et etterspurt og populært sommertilbud. Dagens Løype 2014 Dagens Løype ble i 2014 arrangert for 49. gang med 17 løyper i programmet. Dagens Løype støttes av både våre hovedsponsorer, samarbeidspartnere og en del annonsører, samt Trondheimsregionens Friluftsråd. Vinteren 2014 var utfordrende for våre løypeleggere, og kun 8 av 17 løyper kunne gjennomføres. Dette skyldtes periodevis for lite snø gjennom vinteren. Aktiviteten er meget populær. Litt variasjoner er det fra løype til løype, avhengig av hvor løypene går. På gode skidager kan det være mellom 2000 og 4000 skiløpere ute. Dagens Løype-heftet er meget populært og trykkes i 6000 eksemplarer. Medlemmene mottar heftet i posten, sponsorer og samarbeidspartnere får til utdeling blant ansatte og resten deles ut ved hyttene og hos bl.a. Sportsbua AS og Spare- Bank 1 SMN. Takk til alle samarbeidsklubber og deres frivillige, som sammen med frivillige i Skiklubben har merket løypene gjennom sesongen. Søndagsturen Søndagsturen ble i år gjennomført for 12. gang, og er fortsatt meget aktuell. Åpningshelga ble tradisjonen tro markert med stand i Ringvebukta søndag 18. mai. Også i år sponset Bunnpris oss med boller og Kjeldsberg med kaffe. Totalt ble det merket 13 turer i Det ble arrangert 7 soppkontroller sammen med Norges sopp- og nyttevekstforbund i høstsesongen, dvs. en kontroll ved hver tur i soppsesongen. Soppkontrollene er meget populære, mange store og små sankere kom med sine resultater for ettersyn og gjennomgang. Tilbudet med turleder på Søndagsturen ble gjennomført i 2014 også. Trondhjems Skiklub stilte med turleder på turen som gikk fra Haukvannet til Rønningen. Avslutningen på Søndagsturen ble også i år markert med aktivitetsdag for små og store i området rundt Skistua. Det ble organisert snekring av fuglekasser for barna, orienteringsløype og padling på Blomstertjønna. Takk til Sportsbua AS for hjelp med veiledning, kanoer og kajakker, til Nilsson Trelast AS for materialer og til våre frivillige med Gaute Myhre i spissen for utmerket innsats til gjennomføring av arrangementet. Vi retter også en stor takk til Skiklubbens frivillige som var med på merkingen av turene, til Rønnaug Mølmen for organisering og til Tore Angell Pettersen for kartmateriale. Til Topps For 12. år på rad arrangerte vi Til Topps. Det er et tiltak som har blitt meget populært, og som har fått mange turgåere til å søke turer i høydene rundt Trondheim. Til Topps er et samarbeidsprosjekt mellom Trondhjems Turistforening og Trondhjems Skiklub, og vi er meget godt fornøyd med oppslutningen rundt tiltaket. I 2014 var Gråkallen Panorama, Geitfjellet, Vassfjellet, Liaåsen, Solemsvåttan, Jervfjellet og Øyberget mål for turene. Også i 2014 markerte vi åpningen og avslutningen av sesongen med å bemanne noen av toppene. I år ble det åpning 11. mai og avslutning 5. oktober. Trondhjems Skiklub hadde mannskaper på Gråkallen Panorama både under åpning og avslutning i år, takk til våre frivillige som stiller opp. Trekning av premier etter kodeordkonkurransen i Til Topps viser at det er stor interesse for denne aktiviteten. Gråkallen Skisenter Bakkene vært stengt denne vinteren på grunn av snømangel.gråkallen Skisenter er pr dags dato à jour med pålegg og godkjent for drift. Anlegget har også for sesongen 2014 mottatt driftstøtte fra Trondheim Kommune. En stor takk til driftsleder Rikard Ottesen for arbeid og organisering i anlegget. Gråkallen Vinterpark Arbeidet med Vinterparken gjorde et godt byks framover i 2014 ved at Bystyret godkjente reguleringsplanen 30. oktober Reguleringsplanen er deretter sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig stadfestelse pga to innsigelser. Parallelt med godkjenning av reguleringsplanen er det arbeidet med videre detaljering av anlegget samt med den totale finansieringspakken der det også inngår investerings-, drifts- og likviditetsanalyser. Anlegget er justert i lys av de kommentarer som er kommet inn og man har sørget for å redusere «fotavtrykket» til parken ved at stolheisen er erstattet med T-krok heiser og sommeraktivitet er fjernet. De samarbeidene klubber, Sportsklubben Freidig, NTNUI, TSK samt Sør-Trøndelag Skikrets ser nå lyset i tunnelen og har lagt planer for en raskest mulig realisering av Vinterparken. Bymarkveteranene Bymarkveteranene i Trondhjems Skiklub teller rundt 13 spreke karer som bidrar i mange sammenhenger i marka og for Skiklubben. I 2014 har denne vitale og arbeidsvillige gjengen lagt ned rundt 3500 arbeidstimer med frivillig arbeid til beste for Bymarka og dens brukere. Det vil si at de totalt har passert dugnadstimer siden oppstarten. Bymarkveteranene har fast møteplass på Sommersetra. Årets innsats har resultert i jobbing med løyper og stier, produksjon av bord og benker, reperasjon av steingjerde ved Lavollen og vedlikehold i Tusseløypa. Arbeidsoppgavene har vært koordinert gjennom Trondheim Bydrift avdeling idrett, park og skog. Internt i Skiklubben har de bidratt med kvisting og rydding av Vårløypa til sesongen, merking av Dagens Løype blant annet. Sekretær for Bymarkveteranene Inge Sigstad har også vært medlem av Skiklubbens styre. For Bymarkveteranene, Inge Sigstad 8 9

6 Markatrimmen Den 40. Markatrimmen gikk av stabelen helgen februar Årets rennleder var TSKs Ole Wik som samlet funksjonærer til flott dugnadsinnsats. 40 år skulle markeres med ny og oppdatert løypetrase på 15 og 40 km, og med fristil på lørdag og klassisk på søndag. Mangel på snø i januar ga årets renn store utfordringer. Rennet ble avviklet over en dag med kun klassisk stil. Markatrimmen er et av Skiklubbens store arrangementer og er i stadig utvikling. Det var i overkant av 400 påmeldte til årets ren både i konkurranse- og trimklassen. Et krevende, men vellykket arrangement og et fint samarbeid med Byaasen Skiklub som dugnadshjelp. En stor takk til de frivillige som stilte opp, både fra BSK og TSK. Trondheims Bratteste Siste tilskudd av aktiviteter er «Trondheims Bratteste Utfordringen alle kan klare». Trondheims Bratteste er motbakkeløp med start ved Fjellseter Kapell og målgang på Gråkallen. Debuten gikk av staben 20. september med i overkant av 200 påmeldte, fordelt på konkurranseklasse, trimklasse, studentklasse og bedriftsklasse. Trondheims Bratteste kompletterer vårt tilbud med helårsaktiviteter, og ble svært godt mottatt av deltagere og samarbeidspartenere. Løypetjenesten/snøscootere I samarbeid med Trondheim Bydrift avdeling Idrett, park og skog, har vi i TSK ansvaret for preparering av utvalgte skiløyper i Bymarka. Vi har hatt 20 mann på vår vaktliste for sesongen 2013/2014, som har preparert våre 3,3 mil med løyper hver helg. Samarbeidet med kommunens løypekjørere er meget bra. Vårt klubbkontor har jevnlige dialogmøter med kommunens ansatte. Til løypekjøring har Skiklubben eget materiell, både snøscootere, sleder og sporleggere. Utstyret brukes til løypekjøring, i skileik, i skisenteret samt under våre vinter-arrangementer som Markatrimmen, Dagens Løype og Barneskikursene. TSK har lager for utstyret i kommunenes garasje på Lille Gråkallen. Ildsjeler fra Løypegjengen i Skiklubben har også tatt føringen i dugnadsarbeid i Fjellsetermyrløypa ved behov i snøfattige perioder. Dette har vært særdeles viktig gjennom denne sesongen, og denne dugnadsgjengen yter stor innsats til glede for markas brukere og mange av våre aktive skiløpere som trener i løypene. Vi vil rette en stor takk til ildsjeler og organisatorer for dette arbeidet, Lasse Nilsen og Kjetil Lehn. Føremeldingen Gjennom hele vintersesongen oppdateres føremeldingen daglig på vår hjemmeside. Denne tjenesten er meget populær og etterspurt av publikum. Det registreres data om vær, føreforhold samt oppdatert info om løypekjøring. På ukedagene driftes dette fra klubbens kontor, i helgene forsterket med frivillig innsats. Takk til de frivillige som stiller opp og bidrar til et godt utgangspunkt for gode ski for byens befolkning. Onsdagstrimmen Året 2014 har vært et år med mange fine turer, godt oppmøte (ca.1200) og stadig tilstrømming av nye deltagere som ønskes velkommen. De fleste turene har gått i Bymarka, i tillegg i Estenstadmarka, langs Ladestien og Nidelva. Vi tilrettelegger turene slik at vi gir et godt tilbud til alle, en viktig del av dagen er samling med kaffe og sosialt samvær, hvor vi synger og koser oss. Om vinteren legger vi opp til både fottur og skitur, noe som er populært. Eldre trimmere som ikke kan være med på hele turen møter opp til kaffe og sosialt samvær, noe som er en viktig faktor i Onsdagstrimmen. Onsdagstrimmen er ute på tur hver onsdag hele året. Ukens tur blir annonsert på Skiklubbens hjemmeside og i Adresseavisen hver tirsdag. De organiserte turene går året rundt, med ferieopphold i juli og august. Da er det innarbeidet med fast oppmøte ved Byåsen Butikksenter kl , for de som vil være med på tur. Vi takker gamle og nye trimmere for godt oppmøte i Onsdagstrimmens motto er: UT PÅ TUR ALDRI SUR! For Onsdagstrimmen, Marta Sjøli og Bjørn Andersen 10 11

7 Frivillige Skiklubben har etablerte dugnadsgjenger rundt både gamle og nye aktiviteter. Det gjennomføres i løpet av året mer enn timer med frivillig arbeid fra medlemmene. Det være seg Bymarkveteranene, skiinstruktører, løypekjørere, løypeleggere, drift av Kleiva og instruktørbakken, funksjonærer i og rundt Markatrimmen, organisering av Onsdagstrimmen, styrearbeid, vervearbeid og medhjelpere til andre arrangement. Dette er en stor og flott innsats til glede for medlemmene og byens befolkning. Trondhjems Skiklub ønsker å takke dere alle. Uten dere hadde det ikke vært mulig å tilby vårt brede og varierte friluftstilbud. Stiftelsen Skistua Styret i Trondhjems Skiklub utnevner tre medlemmer til styret i Stiftelsen Skistua, deriblant styrets leder. Styret ble ledet av Gry Haug Binde frem til september Deretter overtok Jan Pedersen vervet som styreleder. Øvrige representanter fra TSK er Per Eriksen og Kjell Håvard Nilsen. I tillegg er Anne Sophie Hunstad valgt av allmøtet i Stiftelsen og Hans Ole Rolfsen fra Trondheim kommune medlemmer av styret. Prima AS står for driften av Skistua, som har vært åpen for publikum 7 dager i uken gjennom hele året. Trondhjems Skiklub, Stiftelsen Skistua og Prima AS samarbeider godt om å skape aktivitet i området rundt Skistua. Skimuseet på Trøndelag Folkemuseum Sverresborg Arbeidsgruppen har bestått av Kjell Okkenhaug, Svein-Erik Haug, Kristian Kvikne, Ivar Sollie, Kåre Tønseth og Gaute Myhre med sistnevnte som leder. I nært samarbeid med direktør Torunn Herje, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, har vi arbeidet med planene om et helt nytt skimuseum. Viktige grunner for det er at lokalene ikke lengre er hensiktsmessige, det er et behov for å frigjøre dem til annet formål, og endelig et ønske om et mer moderne museum som skal stå ferdig med tanke på byens søknad om å arrangere VM på ski nordiske grener i Trondheim kommune og Skikretsen er orientert om planene. En museumsarkitekt i USA har utarbeidet en konseptskisse for en spennende utstilling. Utstillingen tar sikte på å være aktuell og oppdatert, og ved hjelp av moderne teknologi vil det foregå en kontinuerlig oppdatering av viktige elementer i både utstillingen og på web. På den måten vil nye vinnere og nye skihelter også få sin plass i historien som fortelles. Forprosjektet er viktig i forbindelse med finansieringen av det nye museet. Lokalisering har vært et tema hvor både Skistua, Granåsen og Sverresborg er vurdert, men man har endt opp med sistnevnte. Her har man mulighet for å benytte Gråbygget, museets gamle administrasjonsbygg. Arkitekt Nils Henrik Eggen er behjelpelig med å se på best mulig utnyttelse av bygget. Vi har i dag en grunnkapital på 1 million som ble gitt av Kristen Aspaas` dødsbo Utvalget har hatt flere møter med potensielle samarbeidspartnere med tanke på finansieringen. Gaute Myhre har i tillegg holdt kåseri om planene i forskjellige fora. I forbindelse med at det høsten 2014 ble åpnet et skimuseum i Rindal, har vi lånt ut noen premier. For øvrig har Skimuseet også i 2014 hatt godt besøk som viser at skimuseet fortsatt er populært. Noen av gruppens medlemmer har deltatt på pussing av sølv i den gedigne premiesamlingen Arbeidsgruppen for Skimuseet, Gaute Myhre Skiinstruktørene årsrapport 2014 Skiinstruktørene startet som vanlig det nye året med kursing av nye instruktører den andre uka i januar, samt forberedelse og gjennomføring av Barneskikurs de to siste helgene i januar. Vi deltok i Folketoget på 17. mai, og på senhøsten hadde vi vårt etter hvert tradisjonelle «Høstseminar» for å markere sesongstart. Vi har som ved forrige årsberetning ca. 250 instruktører, assistenter og andre frivillige i vår database, og når påmeldingen av frivillige til denne sesongens Barneskikurs starter i november er det alltid spennende og se hvem som har anledning til å stille. I 2014 var det ca. 110 frivillige som meldte seg og, vi kunne ha ulike kurstilbud til om lag 600 barn under Barnesikursene Før Barneskikursene blir det holdt kurs for å utdanne flere instruktører, samt for å kvalifisere våre viktige assistenter. I 2014 ble følgende instruktør/assistent-kurs avholdt: Skileiklederkurs: Selve fundamentet for Barneskikursene er grunnkursene for de aller yngste, samt løypekurs for de litt eldre. Til disse kursene trenger vi stadig påfyll av nye skileikledere, og kurset i 2014 hadde 12 deltagere. På grunn av snømangel fikk vi dessverre kun gjennomført de to første kveldene av kurset, og resten måtte utsettes til Ingen personer fullførte derfor skileiklederutdanningen i Snowboardinstruktørkurs: På grunn av snømangel måtte vi flytte kurset fra vår egen instruktør bakke til Vassfjellet. To personer gjennomførte snowboardinstruktørkurs i regi av Norges Snowboardforbund. Begge besto kurset og er dermed sertifiserte snowboardinstruktører. Alpint veilederkurs: Dette kurset gir instruktørkompetanse til våre slalåmkurs under Barneskikursene, og fire personer gjennomførte kurset i Som snowboardinstruktørkurset måtte vi flytte dette til Vassfjellet. «Oppfrisknings- og assistentkurs»: Vi hadde oppfrisknings- og assistentkurs for 20 personer på grunnkurs/skileik-delen i og rundt Skileiken. Åtte personer deltok på den alpine delen, som foregikk i Vassfjellet. Vinteren 2014 ble nok en gang snøfattig. Under Barneskikursene måtte grunnkursene bruke områdene rundt og nedenfor Skileiken, og laget aktiviteter der det egnet seg. Løypekursene berget rimelig bra i Henriksåsen, mens snowboarderne klarte å gjennomføre sine kurs på sletta ned mot Instruktør bakken. Slalåmkursene ble avlyst første kurshelg, mens andre kurshelg ble gjennomført i Vassfjellet. Istedenfor «Takk for hjelpa»-tur ble det i 2014 (som i 2013) gjennomført en ordning med gavekort der beløpet ble beregnet ut fra hvor mange «økter» den enkelte har bidratt med. Økter kunne tjenes opp under Barneskikursene, i Skileiken eller Instruktørbakken. Den viktige sosiale delen skulle bli ivaretatt ved at det ble gjennomført et uformelt klubbmesterskap i Instruktørbakken, men dessverre måtte det avlyses pga. for lite snø. Tradisjonen tro hadde Skiklubben og skiinstruktørene et synlig innslag under Folketoget 17. mai. I år gikk vi åtte personer på «langskia», andre bar plakater og «kurs nummer». I forbindelse med Grunnlovsjubileet ble det også arrangert en historisk prosesjon som en del av Folketoget, der Skiklubben og instruktørene stilte med noen personer. Søndag 9. november hadde vi et trivelig og vellykket høstseminar på Skistua. Nærmere 40 deltagere fikk bl.a. høre Svein Tore Samdal holde et motiverende foredrag med tittelen «Breddeidrett arena for å stimulere aktivitet og morgendagens samfunnsbyggere». Vi hadde også gruppearbeid der vi diskuterte fremtiden for Skileiken og Instruktørbakken, og instruktørene kom med ønsker for innhold til en «Takk for hjelpa»-tur. En representant fra 12 13

8 Sportsbua var også tilstede og orienterte oss om årets nyheter innen ski. Leder: NL og utv.ansv. Skileik Sekretær: Utdanning: Barneskikurs: Instruktørbakken: Styremedlem: For Skiinstruktørene, Ragnar Aarø Ragnar Aarø Harald Halvorsen Nina Vinje Julius Maske Julie Øvrelid Helge Aarstein Pål Høien Gråkallen Skileik - årsrapport 2014 Den 25. sesongen er unnagjort. Det ble en på mange måter svært spesiell sesong. Vi begynte prepareringen i slutten av november, men desember og januar måned var praktisk talt uten nedbør. Barneskikursene de to siste helgene i januar ble gjennomført med nogenlunne forhold ved at vi også tok i bruk en del områder utenfor selve skileiken. Vi klarte ikke å tilby akseptable forhold for publikum og skoler før i midten av mars. Byens barneskoler er vanligvis store brukere av skileiken, men de fleste måtte sløyfe skidagen i Bare 14 (39) skoler var på besøk med tilsammen 1540 (6129) barn (tall fra 2013 i parentes). Vi hadde bare to helger med ordinær betjening og tilsammen 1090 besøkende. I påsken var det ikke lenger skiføre. Prisen på vanlig helgebesøk er kr 20 pr barn, mens prisen for skoleklasser er kr 15 pr elev og medlemmer av Skiklubben går gratis. Prepareringsvedlikeholdet gjøres stort sett med scooter. Hensiktsmessig maskinelt utstyr er en absolutt nødvendighet for å drifte skileiken. Ved intensivt bruk har vi også behov for kommunens prepareringsmaskin med fres. Det gjelder særlig mot slutten av sesongen. Samarbeidet med kommunen er det aller beste og vi får alltid hjelp på forespørsel. I løpet av sesongen 2013/14 har det vært organisert virksomhet i anlegget i 42 (116) dager, og det er utført 513 (1201) dugnadstimer. Besøkstatistikk for Gråkallen skileik For Gråkallen Skileik, Marthe og Truls Gjestland 14 15

9 Bakkekomitéen årsrapport 2014 Den 2014-sessongen i startet med gode snøfall på senhøsten 2013, etterfulgt av to kraftige stormer som feide vekk all snø og en del trær overende i bakken. Romjula 2013 ble brukt til å rydde unna og klargjøre heistraseen for den kommende sesongen. Takket være rask respons fra bakkekomiteen og elektriker fikk vi bakken i teknisk stand før Barneskikursene. Det skulle vise seg at værgudene hadde større innvirkning og vi fikk for lite snø til å gjennomføre kurs og alpinkursene ble flyttet til Vassfjellet. Snøen kom ikke før langt uti mars og da var det lite å gjøre på å åpne heisen for kjøring. Det har altså ikke vært drift i Instruktørbakken i For bakkekomitéen i Instruktørbakken, Helge Olav Aarstein Styret er glad for den gode utviklingen som TSK nå er inne i og ser mulighetene for videre utvikling av aktiviteter og engasjement. Vi vil avslutningsvis rette en stor takk til alle som har støttet oss på ulike måter i året som er gått. Vi får stadig flere medhjelpere og støttespillere, og uten disse ville det ikke være mulig å drive de aktivitetene Trondhjems Skiklub står for. Styret retter en stor takk til sponsorer, samarbeidspartnere og Trondheim Kommune. Styret vil også berømme våre to ansatte på Skistua for stort engasjement og arbeidsinnsats i året som gikk. Og sist men ikke minst, en stor takk til alle våre medlemmer som trofast slutter opp om Skiklubbens aktiviteter. Gunn Kari Hygen Ola H. Stand Ingebrigt Kulset Ole Wik (styrets leder) Hege Vinje Just Swensen Ragnar Aarø Inge Sigstad Gry Haug Binde (daglig leder) 16 17

10 Sak 6 - Revidert regnskap 18 19

11 Trondhjems Skiklub Noter til regnskapet for 2014 Trondhjems Skiklub Noter til regnskapet for 2014 Driftsinntekter Inntekter fra medlemskontingenter, Lotteri og sponsorer og tilskudd inntektsføres i den periode de hører hjemme. Salgsinntekter fra drift inntektsføres på opptjeningstidspunktet. Note 2 Fordringer og gjeld Trondhjems Skiklub har ingen fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedag og ingen gjeld med forfall senere enn 5 år etter balansedag. Klassifisering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til de oridinære driftsaktiviteter er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Note 3 Bundne midler Bundne midler til dekning av skyldig skattetrekk per Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatt Trondhjems Skiklub driver ikke skattepliktig virksomhet. Skatt er derfor ikke avsatt i regnskapet Note 1 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Snøscootere Instruktørheis Skileik Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger pr Balanseført verdi Note 4 Egenkapital Egenkapital Trondhjems Skiklub Egenkapital Skiinstruktørene Egenkapital Årets underskudd skiinstruktørene Årets overskudd TSK Egenkapital I den overnevnte samlede egenkapitalen ligger følgende øremerkede fond: Fra Trondhjems Skiklub: Trondhjems Skiklubs Fond Barnas Skifond Skimuseets fond Fra Skiinstruktørene: Utdanningsfond Skileikfond Instruktørbakkefond Rekrutteringsfond Jubileumsfond Barneskikursene Til sammen, øremerkede fond Sum Årets avskrivning Avskrivningsprosent 20 % Ingen Ingen Avskrivningsprinsipp Lineært 20 21

12 Trondhjems Skiklub Noter til regnskapet for 2014 Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum Lønnede årsverk 2 2 Pensjonsforpliktelser Trondhjems Skiklub er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordring tilfredsstiller denne loven. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Kostnadsført godtgjørelse til revisor Det er i regnskapet for 2014 kostnadsført honorar til revisor med kr eks mva vedrørende revisjon, av disse er kr eks mva vedrørende regnskapsbistand

13 Sak 10 - Skiklubbens organisasjonsplan Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet Vedtatt den med senere endringer av Godkjent av Idrettsstyret den Trondheim Skiskole Markatrimmen Multisportsuka Trondheims Bratteste Trim og treningsgrupper Organisasjonsplan Skiinstruktørene Barneskikursene Gråkallen Skileik Instruktørbakken *Sør-Trøndelag Skikrets, Idrettsrådet, PIF planer Årsmøtet Styret Daglig leder Anlegg Gråkallen Skisenter Skimuseeet Representanter i arbeidsgruppen i Gråkallen Vinterpark Kontrollkomiteen Valgkomiteen Stiftelsen Skistua Rådet Ekst. representasjon* Aktivitetsgrupper Bymarkveteranene Onsdagstrimmen Løypelaget 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter benevnt som Skiklubben) med formål å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF) 1, og å arbeide for skiidrettens utbredelse og for allmennhetens ski- og turinteresse. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon Skiklubben er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets. Skiklubben er medlem av Norges Skiforbund. Skiklubben hører hjemme i Trondheim kommune, og er medlem av Trondheim idrettsråd 2. Skiklubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer 3. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 3 Medlemmer Alle som aksepterer Skiklubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem 4. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt Skiklubbens lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 1 Navnet trer i kraft fra Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører. 3 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. 4 Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter

14 Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret 5. Trondhjems Skiklub opererer kun med personlige medlemmer fordelt slik. Vanlige betalende medlemmer. Barne- og ungdomsmedlemmer. Livsvarige medlemmer. Æresmedlemmer valgt på årsmøtet etter innstilling fra styret. I tillegg opereres det med egen rabattordning for familiemedlemmer. Medlemmer av Bymarkveteranene som har vært betalende medlemmer i minst 10 år, kan innvilges vederlagsfritt livsvarig medlemskap av styret. 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. 5 Stemmerett og valgbarhet For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov 2-9. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i Skiklubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i Skiklubben 6. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra Skiklubbens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Skiklubbens tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap. 5 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det. 6 Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning 7 Kjønnsfordeling Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret 7 kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 8 Inhabilitet8 For inhabilitet gjelder NIF`s lov Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 10 Årsmøtet Skiklubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel 9,direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle Skiklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 11 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av Skiklubben. 7 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement. 8 Teksten i denne kan erstattes med: «For inhabilitet gjelder NIFs lov 2-7.» 9 Minimumsfrist i forhold til NIFs lov

15 12 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal 10 : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) 11 samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Skiklubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle Skiklubbens regnskap i revidert stand Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingenter. 8. Vedta Skiklubbens budsjett. 9. Behandle Skiklubbens organisasjonsplan Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 6 styremedlemmer 14 og 2 varamedlemmer til styret. Av disse er 2 styremedlemmer innstilt av styrene i Skiinstruktørene og Bymarkveteranene. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. d) Revisor 15 e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Skiklubben er tilsluttet. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. g) Kontrollkomité med 3 medlemmer Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianse er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret 16 kan gi dispensasjon. Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet 10 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 11 Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget. 12 Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til 16 i lagets lov. 13 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv. 14 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver 15 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr ,- plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i 12: «Engasjere statsautorisert/ registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må 12 (nytt) pkt 10 litra d) endres til: «Kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.» 16 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement. samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 13 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov 2-4 og 2-5. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 14 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte innkalles av Skiklubbens styre med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak på årsmøte i Skiklubben. b) Vedtak i styret i Skiklubben. c) Skriftlig krav fra 1/3 av medlemmer. d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets. Ekstraordinært årsmøte i Skiklubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 15 Skiklubbens styre Skiklubben ledes og forpliktes av styret, som er s høyeste myndighet 17 mellom årsmøtene. Styret skal 18 : 17 Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et «representantskap» eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak) 18 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan 28 29

16 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Påse at Skiklubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/ instruks for disse. 4. Representere Skiklubben utad. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 16 Kontrollkomité Årsmøtet velger en kontrollkomité bestående av 3 medlemmer. Medlemmene velges for 2 år slik at henholdsvis 1 og 2 av medlemmene trer ut hvert år. Kontrollkomiteens oppgaver er å gjennomgå styrets møteprotokoll, gjennomgå regnskap, avgi erklæring til årsmøtet for bekreftelse på at formål, lover og regler er fulgt og at medlemmenes interesser er ivaretatt. Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Skiklubbens årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres, ledes og eventuelt representeres i Styret. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere utad uten styrets godkjennelse Lovendring Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Skiklubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret 21, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. 20 kan ikke endres. Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for Skiklubben, trer i kraft umiddelbart. 17 Rådet Trondhjems Skiklub skal ha en rådgivende forsamling bestående av 8-10 medlemmer. Medlemmene utnevnes av årsmøtet for to år om gangen slik at halvparten trer ut hvert år. Årsmøtet utnevner særskilt rådets leder. Rådets hovedoppgave er å delta i å utvikle Trondhjems Skiklub. Rådet skal bidra overfor daglig leder i utviklingsaktiviteter. Rådet skal på forespørsel gi råd til Skiklubbens årsmøte, styre, daglig leder, grupper og utvalg. Rådet skal høres i saker av stor betydning for Skiklubben. Rådets medlemmer skal opptre som ambassadører for Trondhjems Skiklub, og være aktive bidragsytere til å ivareta Skiklubbens interesser i tråd med klubbens formålsparagraf. Etter anmodning fra årsmøte eller styre kan rådet avgi uttalelser og høringssvar på vegne av Trondhjems Skiklub. Styreleder har møterett i rådet. 20 Oppløsning22 Oppløsning av Skiklubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben 23. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. 19. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret 24. Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven. 18 Grupper/avdelinger/komiteer Årsmøtet velger en valgkomité, etter innstilling fra styret. Valgkomiteen har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg. 19 Se NIFs lov Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder idrettslaget rent juridisk/ økonomisk. 21 Jf. NIFs lov Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement. 22 Jf. NIFs lov Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes. 24 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement

17 32

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 18.03.2013 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 08.10.2013 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet Vedlegg 2 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 8.3.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter benevnt

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund. Lov for Larvik dykkeklubb stiftet 9.3.1973. Vedtatt den 09.03.73 med senere endringer senest 20.02.96. Godkjent av idrettsstyret den 03.07.96. Senere endringer senest 06. mars 2003, Godkjent av Norges

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Notodden Orienteringslag, stiftet 31.10.1945(dato/år) Vedtatt den 31.10.45 med senere endringer senest av 31.01.2011

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03. Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981 Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål er å

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Basert på Basis-lovnorm for Allianse-idrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden allianse-idrettslag, stiftet 4. oktober 2009.

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908

Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908 Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908 Vedtatt den 11. mars 2009 med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret 1 den...mars 2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Lov for Namsos turnforening, stiftet 31. mai i 1901. Vedtatt i årsmøte den 7. april 2011. Godkjent av Idrettsstyret 1 den 3. mai 2011 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Lov for Skonseng Ungdomslag

Lov for Skonseng Ungdomslag Lov for Skonseng Ungdomslag Lov for Skonseng Ungdomslag, stiftet 13.4.1903. Vedtatt den 30.01.2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 1. april 2011 1 Formål Ungdomslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet

Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet 26.01.1997 Vedtatt den 26.01.1997 med senere endringer senest av 12.januar 2009. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den )

VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den ) VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den 24.02.2009) Lov for Kjøkkelvik idrettslag, stiftet 07.10.1934 Vedtatt den 24.02. 2008 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 1 Jf. NIFs lov 2-2, 2-15

Detaljer

Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet

Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet 10.01.2008 Vedtatt den 11.02.2008, revidert 2010 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOVER FOR BERGKAMERATENE SVØMMING Lov for Bergkameratene Svømming, stiftet 15. mars 1971 Vedtatt den13. februar 2001 med senere endringer senest av 9. mars 2004. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål

Detaljer

Vedtatt den med senere endringer senere endringer av

Vedtatt den med senere endringer senere endringer av Vedtekter for Oppdal Sykkelklubb, stiftet 1982. Vedtatt den 23.03.2012 med senere endringer senere endringer av 08.05.2014 Godkjent av Idrettsstyret 1 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Malvik og Stjørdal Seilforening, stiftet den 13. april 2011. Vedtatt den 13. april 2011 med senere endringer senest av.

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite Basert på Basis-lovnorm for idrettslag organisert av allianseidrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite idrettslag,

Detaljer

Lov for HERKULES FOTBALL stiftet Vedtatt på årsmøte Godkjent av Idrettsstyret1 den

Lov for HERKULES FOTBALL stiftet Vedtatt på årsmøte Godkjent av Idrettsstyret1 den Lov for HERKULES FOTBALL stiftet 04.05.1920 Vedtatt på årsmøte 29.02.2012. Godkjent av Idrettsstyret1 den 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Vedtekter for Kåsen idrettslag

Vedtekter for Kåsen idrettslag Vedtekter for Kåsen idrettslag Vedtekter for Kåsen idrettslag, stiftet 1. desember 1968 Vedtatt med senere endringer, senest av 19.02.2014 og vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Godkjent / vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

Lover for Tysvær Basketball Klubb

Lover for Tysvær Basketball Klubb Lover for Tysvær Basketball Klubb (Vedtatt av stiftelsesmøte 07.07.2007) Lov for Tysvær Baskekball Klubb, stiftet 07.07.07. Vedtatt den 07.07.07. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb

Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb Stiftet 23. nov. 1993 1 Formål Arendal Jiu Jitsu klubbs formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Lagets idrettsaktivitet skal

Detaljer

Lov for Håndballklubben Rygge stiftet 22.01.1998. Lov for. Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998

Lov for Håndballklubben Rygge stiftet 22.01.1998. Lov for. Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998 Lov for Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998 Vedtatt den 13.02.2008 Med endringer i 16 av 04.02.2009 Godkjent av idrettsstyret den 25.02.2009(1) 1 1 Formål HK Rygges formål er å drive idrett organisert

Detaljer

1 Formål Lørenskog Ishockeyklubb Elites formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Lørenskog Ishockeyklubb Elites formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Vedtekter for Lørenskog Ishockeyklubb Elite (Godkjent av Akershus Idrettskrets. (dato)) Lov for Lørenskog Ishockeyklubb Elite, stiftet (dato/år) 1 Formål Lørenskog Ishockeyklubb Elites formål er å drive

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Vedtatt den med senere endringer senest av.

Vedtatt den med senere endringer senest av. Vedtekter for Lørenskog Ishockeyklubb AIL (Vedtatt av Oslo idrettskrets. (dato)) Lov for Lørenskog Ishockeyklubb AIL, stiftet 21.12.1963 Vedtatt den med senere endringer senest av. 1 Formål Lørenskog Ishockeyklubbs

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLESAND PADLEKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret )

VEDTEKTER FOR LILLESAND PADLEKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret ) VEDTEKTER FOR LILLESAND PADLEKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Lillesand Padleklubb, stiftet 28. august 1990 Vedtatt på årsmøtet den 8. februar 2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 23.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lillehammer Svømmeklubb Side 1 av 8 Basis-Lovnorm Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Generelt om basis-lovnormen:

Generelt om basis-lovnormen: Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Lov for. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Lov for Lov for Polarsirkelen Hang- og Paraglider Klubb, stiftet ca. 15.3.1977 Vedtatt den 20.02.04 med senere endringer senest av 09.04.05 Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

Lov for. Brumunddal Fotball

Lov for. Brumunddal Fotball Lov for Brumunddal Fotball Stiftet 1905 Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 1 Jfr. NIFs lov 2-2, 2-15 og 10-5. 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for IL Søya (Ut i fra basis-lovnorm vedtatt av Idrettsstyret )

Lov for IL Søya (Ut i fra basis-lovnorm vedtatt av Idrettsstyret ) Lov for IL Søya (Ut i fra basis-lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for IL Søya idrettslag, stiftet 21.03.1919 Vedtatt den 03.12.1992, med senere endringer senest av årsmøtet 2007, den 26.02.2008

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Lov for Øvre Eiker Svømmeklubb, stiftet Vedtatt den med senere endringer senest av.

Lov for Øvre Eiker Svømmeklubb, stiftet Vedtatt den med senere endringer senest av. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007.

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Vedtatt den 6. mars 2007 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) Navnet er videre i loven forkortet til DKK. 1 Formål DKK s formål er å drive

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Brodd Badmintonklubb

Brodd Badmintonklubb Lov for Brodd Badmintonklubb, stiftet 15.juni 2010 2 Godkjent / vedtatt av Idrettsstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 5.8.2010 Vedtatt med senere endringer, på årsmøte av 07.03.2012. Vedtatt med

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Fotballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Fotballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Turns formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Turns formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Friidretts formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Friidretts formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Generelt om basis-lovnormen:

Generelt om basis-lovnormen: Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

LOV FOR PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB, STIFTET 1962 (Lov med bakgrunn i basis lovnorm vedtatt av Idrettsstyret )

LOV FOR PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB, STIFTET 1962 (Lov med bakgrunn i basis lovnorm vedtatt av Idrettsstyret ) LOV FOR PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB, STIFTET 1962 (Lov med bakgrunn i basis lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Pingvin sportsdykkerklubb, stiftet 29. juli 1962. Vedtatt den 1. mars 2011

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter Sotra Sportsklubb

Vedtekter Sotra Sportsklubb Vedtekter Sotra Sportsklubb Lov for Sotra Sportsklubb, stiftet 7. juni 1945 Vedtatt den 23. februar 2005 med senere endringer senest av 26.11.2015 Godkjent av Idrettsstyret den 11. januar 2016.- 1) 1 Formål

Detaljer

Vedtatt den 21. oktober 1997 med senere endringer senest av 4. november 2008

Vedtatt den 21. oktober 1997 med senere endringer senest av 4. november 2008 Lov for Lillestrøm & Omegns Bueskyttere, stiftet 21. august 1952 Vedtatt den 21. oktober 1997 med senere endringer senest av 4. november 2008 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Stjørdals-Blink Alpint

Stjørdals-Blink Alpint Vedtekter for Stjørdals Blink Alpingruppe Vedtatt den 17 mars 2004. 1 Formål Alpingruppas formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lov for ISAFOLD - Sør-Rogaland Islandshestforening stiftet 1. oktober 1971

Lov for ISAFOLD - Sør-Rogaland Islandshestforening stiftet 1. oktober 1971 Lov for ISAFOLD - Sør-Rogaland Islandshestforening stiftet 1. oktober 1971 Vedtatt i årsmøtet 16. januar.2008 med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Foreningens formål

Detaljer

Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069

Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069 Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069 LOVER FOR BORG FLYKLUBB BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Borg Flyklubb,

Detaljer

LOVER FOR SORTLAND IDRETTSLAG

LOVER FOR SORTLAND IDRETTSLAG org.nr. 945 741 651 LOVER FOR SORTLAND IDRETTSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 10.januar 2011. Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Sortland Idrettslags formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Vedtatt den 29.4.2009 Godkjent av Idrettsstyret 1 den xx / xx - xxxx Innhold INNHOLD... 1 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISASJON... 3 3 MEDLEMMER... 4 4 MEDLEMSKONTINGENT

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer