Hoveddommeren. Ansvarsområder og plikter. dansing.no. Side 1 av 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hoveddommeren. Ansvarsområder og plikter. dansing.no. Side 1 av 15"

Transkript

1 Hoveddommeren Ansvarsområder og plikter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne publikasjonen kan rettes til: Norges Danseforbund 0840 Oslo dansing.no Side 1 av 15

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING Kompetansekrav Dommerrollen Rollefordeling FØR KONKURRANSEN Invitasjon Timing og påmeldingslister Program Dommermøte Barneidrettsbestemmelsene Premieutdeling Førstehjelp Evaluering Andre forberedelser UNDER KONKURRANSEN Lokaler Program Dommere Gjennomføring Samarbeid mellom «check-in-teamet», utregner og speaker Antrekksbestemmelser Trinnbestemmelser Musikk Barneidrettsbestemmelsene Premieutdeling Protester/klager fra andre i salen Diskvalifisering ETTER KONKURRANSEN Evaluering Vedlegg 1 Evalueringsskjema Side 2 av 15

3 Hoveddommeren 1. INNLEDNING Hoveddommeren skal påse at arrangør, dommere og utøvere forholder seg til gjeldende reglement og bestemmelser. Det er avgjørende at hoveddommer oppretter en god dialog med arrangør, både i forkant av konkurransen og under gjennomføringen. Dette medfører oppgaver/plikter både før (pkt. 2), under (pkt. 3) og etter (pkt. 4) et arrangement. Gjeldende reglement og bestemmelser: Grenspesifikke nasjonale og internasjonale konkurransereglement Barneidrettsbestemmelsene Utsnitt fra Bestemmelser for konkurransearrangør Utsnitt fra Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Beregning av resultater manuelt - Skating Hoveddommeren skal utøve sin rolle på en profesjonell måte. Herunder ligger det at dommeren må kjenne til og signere: "Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund. 1.1 Kompetansekrav For å være godkjent hoveddommer stilles det krav til medlemskap i klubb, at dommeren innehar gyldig dommerlisens fra ND, deltakelse på hoveddommerkurs, samt signering av Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund. 1.2 Dommerrollen Dommerrollen er en viktig rolle som fører med seg ansvar på flere områder. Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund gir retningslinjer for dommere når det gjelder generelle bestemmelser og etikette. Disse retningslinjene gjelder også i rollen som hoveddommer. De skal sørge for at integritet, kompetanse og effektivitet for dommerpanel blir opprettholdt. Retningslinjene skal hjelpe dommerne å etablere nødvendig standard for utførelse av dommerrollen ved å gi alle den samme trygghet og nødvendig kunnskap om hvordan man forholder seg som ND dommer. Den enkelte dommer må forsikre seg om at alle dansere blir bedømt ut i fra sine prestasjoner uten at man er partisk eller føler man er under tvang. Bestemmelsene gjelder alle konkurranser uansett nivå, og den enkelte dommer må ta personlig ansvar for å etterleve disse i samsvar med NDs verdigrunnlag og lover. 1.3 Rollefordeling Hoveddommeren er øverste ansvarlig for alle konkurranser i Norge og tar seg av eventuelle reglementsbrudd og andre viktige oppgaver som oppstår i løpet av arrangementet. Hoveddommer skal samarbeide med ansvarlig for utregner-teamet, konkurranseleder og i noen tilfeller også speaker. Side 3 av 15

4 Forbundsrepresentanten er til stede for å overvære arrangementet, men har ingen offisielle plikter. Forbundsrepresentanten kan gjerne åpne arrangementet og eventuelt også dele ut premier dersom arrangørklubben ønsker det. Konkurranseleder skal koordinere utregner, timing og speaker samt sørge for at alle deler av arrangementet gjennomføres i henhold til regler og hoveddommers innspill. 2. FØR KONKURRANSEN 2.1 Invitasjon Sjekk at invitasjon og annen informasjon kommer ut til utøvere i rett tid og at det foreligger én invitasjon til det høyeste ferdighetsnivået og én til de resterende klassene. 2.2 Timing og påmeldingslister Hoveddommer skal senest 1 uke før konkurransen be om å få tilsendt tentativ timing og påmeldingslister fra arrangør, dersom det ikke allerede er mottatt. Sjekk at tentativ timing blir sendt ut/offentliggjort til utøvere i rimelig tid. Det er hoveddommer sin oppgave å godkjenne timingen. Spesiallaget timingskjema (excel) skal benyttes. Se her Noe av det viktigste er å påse at arrangør planlegger å gjennomføre konkurransen i henhold til reglementet. Ut i fra timingen kan man lese hva arrangøren vet om selve konkurranseavviklingen når det gjelder bl. a. alders- og ferdighetsklasser, presentasjonsrunder, re-dance, plasseringsfinaler, riktig antall utøvere til neste runde, antall danser, riktige danser, barneidrettsbestemmelser, osv. Disse punktene er beskrevet i de grenspesifikke konkurransereglementene. Hoveddommer bør allerede på dette tidspunktet sjekke at arrangør er klar over hvilken lengde de ulike dansene i de ulike rundene skal ha, ettersom dette påvirker timingen. For de yngste aldersklassene er det viktig at det ikke er for lang tid mellom rundene. Premieutdeling for disse klassene skal gjennomføres innen rimelig tid etter at de har danset sin siste runde (maks 1 time). En slik innskutt premieutdeling kan også gi rom for en ekstra pause mellom to runder for par som deltar i andre klasser. 2.3 Program I de fleste tilfeller er det vanskelig å få programmet til gjennomsyn i forkant av arrangementet, men det er viktig å påse at arrangøren er klar over at det ikke er tillatt å benytte bilder av utøvere i programmet. Det kan også være nyttig å minne arrangør på hvilke punkter som skal inkluderes i programmet. Se her. 2.4 Dommermøte Før konkurransen skal det avholdes et dommermøte, der hoveddommer, konkurranseleder, og dommerne deltar. Det er hoveddommer som skal lede dette møtet. Det er arrangøren ved konkurranseleder som kaller inn til møtet, sjekk med arrangør at det er satt opp et slikt møte. Her skal det gis praktisk informasjon fra arrangør knyttet til selve gjennomføringen av Side 4 av 15

5 konkurransen, f.eks. angående timing, bespisning, pauser, hvorvidt det skal skiftes til aftenantrekk til finalen, osv. Videre bør det informeres om at det for mange av klassene avholdes en presentasjonsrunde som altså ikke skal bedømmes, men det er ønskelig at dommerne er tilstede og observerer runden. Det må også gis en gjennomgang av vurderingsssystemetet som brukes i klasser der det er utøvere under 11 år. Det gis en tallverdi til hver(t) par/utøver basert på egen prestasjon og ikke en relativ vurdering i forhold til de andre parene/utøverne. Sjekk med arrangør at de har de rette dommerskjemaene tilgjengelig. Dersom elektronisk bedømming skal benyttes er det viktig å demonstrere dette i løpet av dommermøtet. Etter konkurransen skal det holdes et evalueringsmøte. Rapporten som skal leveres etter konkurransen, skal inneholde en vurdering av begge disse dommermøtene. 2.5 Barneidrettsbestemmelsene Hoveddommer må ha kunnskap om bestemmelsene og kjenne til NDs fortolkning og praksis. Hoveddommer har ansvar for å opprette en god kommunikasjon med arrangør i forkant av arrangementet vedrørende barneidrettsbestemmelsene og NDs fortolkning av disse. Påmeldingslister med fødselsdato kontrolleres og eventuelle funn i strid med barneidrettsbestemmelsene kommuniseres til arrangørklubben. Hovedpunktene i bestemmelsene er gjengitt nedenfor: 1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a. Fra det året barnet fyller 6 år kan det delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer, først og fremst i eget idrettslag. b. Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer. c. Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i åpne idrettsarrangementer uten krav til kvalifisering i Norge, Norden og Nordkalotten (inkl. Barentsregionen). Barn fra disse landene/områdene kan delta på tilsvarende idrettsarrangementer i Norge fra det året de fyller 11 år. d. Fra det året barnet fyller 11 år kan det benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser, dersom dette er formålstjenlig. e. Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, nordiske mesterskap, EM og VM. Dette inkluderer også norgescuper, nordiske cuper, verdenscuper og tilsvarende mesterskap. 3. Det kan ikke søkes dispensasjon fra Bestemmelser om barneidrett 4. Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer 5. Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten. Side 5 av 15

6 Begrepene lokal og regional Grunnet ulik utbredelse og aktivitet i de ulike idretter, kan de respektive særforbund definere hva som defineres som lokale og regionale konkurranser. NDs mål er å stimulere til og legge til rette for aktivitet og vekst. Utbredelsen av våre grener er veldig ulik, dette danner bakteppe for definisjonen av hva som er en lokal konkurranse og hva som er regional konkurranse. Dans er en liten idrett med mange grener med ulik geografisk spredning og få klubber i mange regioner. Det er også relativt få konkurranser årlig i noen av våre grener. ND ønsker at flest mulig skal ha et tilbud og få anledning til å konkurrere i sine grener, og ser da behovet for å definere hva som er lokalekonkurranser og hva som er regionale konkurranser i tråd med dette. 1. Lokale konkurranser defineres som konkurranser innen dansekretsen 2. Regionale konkurranser er landsomfattende(dekker hele landet) Det er foretatt en generell innstramming fra NIFs side i forhold til NDs fortolkning av barneidrettsbestemmelsene. Dette er nå presisert at aldersbegrensningen gjelder begge/alle utøvere i et par/en duo/en gruppe. 2.6 Premieutdeling Sjekk at arrangørklubben har premie til alle utøvere under 11 år. Opplys arrangørklubb om at bruk av seierspall kun tillates for beste ferdighetsklasse fra og med det året utøverne fyller 13 år. Dersom en aldersklasse består av utøvere som er yngre (f.eks år) kan det ikke benyttes seierspall i denne klassen. Det er heller ikke tillatt å kåre Norgesmestere som ikke fyller 13 år i inneværende kalenderåret. Dersom en aldersklasse består av utøvere som er yngre (f.eks år) kan det ikke kåres Norgesmestere i denne klassen. Sjekk om arrangør er oppmerksom på dette. Offentliggjøring av resultater for utøvere under 11 år: Poenglister for utøvere under 11 år skal ikke offentliggjøres i sin helhet på noen måte. Dette er i tråd med at NIF mener at det ikke er formålstjenlig at resultatene blir tilgjengelig for alle. En representant fra klubben kan be om poengskjema for klubbens utøvere. Det er deretter opp til foreldre/trenere hvordan, og om dette formidles videre til hver enkelt utøver. Sjekk om arrangør er oppmerksom på dette. 2.7 Førstehjelp Det skal være tilgjengelig førstehjelp i salen. Sjekk at arrangør er klar over dette. 2.8 Evaluering Du må være forberedt på å fylle ut et evalueringsskjema som du får tilsendt av seksjonen. Seksjonen skal, i forkant av arrangementet, sende deg evalueringsskjemaer fra tidligere arrangementer. Dersom du skal være hoveddommer på en nasjonal konkurranse, skal du motta rapport fra den siste regionale konkurranse innen hver region (totalt 3 stk.), samt de 2 siste fra nasjonal serie. Dersom du skal være hoveddommer på en regional konkurranse skal Side 6 av 15

7 du motta de 2 siste rapportene fra den regionen, samt den siste fra den nasjonale serien. Om dette ikke er mottatt er det ditt ansvar å be om dette. Det er viktig å lese godt igjennom evalueringene for å kunne følge opp tidligere rapporterte brudd på bestemmelsene. Det er seksjonen som er ansvarlig for oppbevaring og arkivering av evalueringsskjemaene. Tidligere evalueringer skal medbringes til arrangementet. Evalueringsskjemaene behandles konfidensielt. 2.9 Andre forberedelser Ta alltid med siste versjon av reglement og bestemmelser. Før du trer inn i rollen som hoveddommer skal du være oppdatert på dansefaglig kunnskap og gjeldende regelverk. Alle reglement bør leses godt igjennom før konkurransen, slik at du kjapt kan gi svar/lete frem svar. Se her. Se også liste over gjeldende reglement og bestemmelser i den grenspesifikke delen. 3. UNDER KONKURRANSEN 3.1 Lokaler Sjekke at gulvstørrelsen er i henhold til reglement. Sjekke at dommerne sitter adskilt fra utøvere og publikum. Arrangøren har ikke anledning til å benytte bilder av utøvere på plakater, i program eller annet tilgjengelig materiale i konkurranselokalet eller på andre steder dommerne oppholder seg før eller under konkurransen. Dersom mulig fjernes dette fra lokalet umiddelbart. Publikum har lov til å stille med bilder og plakater. 3.2 Program Det er viktig å påse at programmet ikke inneholder bilder av utøvere. Følgende punkter skal være i programmet: «Grov» timing Startliste, alle utøvere skal være oppført med klubbtilhørighet Funksjonærer Dommernavn ND logo Logo til NDs samarbeidspartnere Ved Norgesmesterskap og internasjonale konkurranser skal en hilsen fra President/Generalsekretær inn i programmet. Program skal kun tildeles dommere etter arrangementets slutt. 3.3 Dommere Påse at dommerne forholder seg til etikette. Dersom brudd på etikettebestemmelsene oppdages skal dette tas opp med vedkommende umiddelbart. Brudd på etikettebestemmelsene skal beskrives i evalueringen. Side 7 av 15

8 Det er også viktig å påse at arrangørklubben gir den støtte og service som dommerne trenger for å utføre en god dommerjobb. Det er viktig å gi dommerne tilstrekkelig med mat, drikke og pauser. 3.4 Gjennomføring Sjekk at arrangør følger timing så godt det lar seg gjøre. Ved eventuelle endringer skal god informasjon gis via speaker, men også gjerne via oppslag på veggen. Kontrollere at riktig antall par/utøvere tas ut til neste runde. Ved tvilstilfeller tar hoveddommer den endelige avgjørelsen. Sjekk at arrangør gjennomfører arrangementet i henhold til de grenspesifikke, nasjonale og evt. internasjonale, konkurransereglementene. Bistå arrangøren med avklaring av situasjoner som måtte oppstå. 3.5 Samarbeid mellom «check-in-teamet», utregner og speaker Legg merke til hvordan samarbeidet mellom «check-in-teamet», utregner og speaker foregår. Det er viktig at «check-in-teamet» videreformidler evt. strykninger og etteranmeldinger til utregner-teamet, da dette i stor grad kan føre til endringer i antall runder og deretter timing og gjennomføring. 3.6 Antrekksbestemmelser Påse at reglementet angående antrekk blir fulgt. Særlig bør man være oppmerksom på forhold knyttet til glittereffekter av ulike slag, sminke, utforming av antrekk o.l. Antrekksbestemmelsene et gitt i de grenspesifikke nasjonale og evt. internasjonale, konkurransereglementene. Eventuelle brudd på antrekkbestemmelsene beskrives i evalueringen som i etterkant sendes til seksjonsstyret. Seksjonen har ansvar for å ta dette videre til de berørte klubbene. De aller fleste overtredelser er av mindre alvorlig art og bør ikke føre til direkte reaksjoner under konkurransen. Bare tydelig overtredelser av reglementet som tidligere er påpekt ovenfor utøver/klubb bør føre til reaksjon under konkurransen. Se for øvrig pkt Diskvalifisering 3.7 Trinnbestemmelser Hoveddommer skal kontrollere at dansere i klasser med begrensinger på tillatte trinn, forholder seg til reglementet. Eventuelle brudd på trinnbestemmelsene beskrives i en evaluering som i etterkant sendes til seksjonsstyret. Seksjonen har ansvar for å ta dette videre til de berørte klubbene. De aller fleste overtredelser er av mindre alvorlig art og bør ikke føre til direkte reaksjoner under konkurransen. Bare tydelig overtredelser av reglementet som tidligere er påpekt ovenfor utøver/klubb bør føre til reaksjon under konkurransen. Se for øvrig pkt Diskvalifisering 3.8 Musikk Sjekk at musikken spilles i henhold til reglement. Side 8 av 15

9 Det skal kontrolleres at musikken holder riktig tempo og at musikken som brukes i barne- og juniorklassene har en tilstrekkelig klar angivelse av rytme. Det er også viktig å følge med på at melodiene har riktig varighet. Vær oppmerksom på at krav til varighet kan være forskjellig i de ulike rundene/dansene. Det kan være lurt å avklare dette på forhånd med konkurranseleder og den som styrer musikken, slik at man er sikker på at man har en felles forståelse av dette. 3.9 Barneidrettsbestemmelsene Brudd på bestemmelsene skal i mest mulig grad oppdages og håndteres i forkant av arrangementet. Dersom man likevel under konkurransen oppdager brudd på aldersbestemmelsene anbefales det ikke å nekte utøvere å få delta, da dette i stor grad vil gå utover barna. Eventuelle brudd på barneidrettsbestemmelsene som oppstår underveis i en konkurranse skal inkluderes i evalueringen som sendes seksjonen. Seksjonen skal videre vurdere om forholdet vil føre til en konsekvens i form av en sanksjon for arrangørklubb og/eller klubb som danseren representerer. Noen overtramp/situasjoner skal man likevel ta tak i underveis, f. eks. etteranmeldinger til en klasse der utøvere(n) er for ung(e) i henhold til barneidrettsbestemmelsene. Dersom arrangør ikke benytter seg av poengvurderingen for barn under 11 år, eller henger opp, eller på annen måte offentliggjør poenglister for barn under 11 år og dersom seierspall blir brukt ureglementert Premieutdeling Husk å sjekke at alle utøvere under 11 år premieres. Opplys arrangørklubb om at bruk av seierspall kun tillates for beste ferdighetsklasse fra og med det året utøverne fyller 13 år. Dersom en aldersklasse består av utøvere som er yngre (f.eks år) kan det ikke benyttes seierspall i denne klassen. Poenglister for utøvere under 11 år skal ikke offentliggjøres i sin helhet på noen som helst måte. En representant fra klubben kan be om poengskjemaene for klubbens utøvere. Det er deretter opp til foreldre/trenere hvordan og om dette formidles videre til hver enkel utøver Protester/klager fra andre i salen Alle konkurranser skal ha en komité som skal behandle eventuelle anmeldelser/protester/klager som gjelder forhold før og under arrangementet. Komiteen skal bestå av hoveddommer, en ansvarlig representant fra arrangørklubben og eventuelt en representant fra forbundet (seksjon eller hovedstyret dersom denne er tilstede som offisiell representant.) Dersom saken ikke avgjøres på stedet, behandles saken i det aktuelle seksjonsstyret. Ved anke skal saken til behandling i sanksjonsutvalget. Både enkeltpersoner, klubber og arrangementskomité kan legge inn anmeldelse protest/klage. Når en krets eller seksjonsstyret finner grunn til det, kan de selv ta opp forhold til behandling. Hovedstyret i ND kan pålegge seksjonsstyret å ta opp et forhold. Anmeldelse/protest/klage må inngis innen tre dager etter at den berørte ble eller burde ha blitt kjent med forholdet. Side 9 av 15

10 Anmeldelse/protest/klage skal være skriftlig og skal være signert av den som klager eller evt. foreldre/foresatte dersom vedkommende er under 18 år. Gjelder anmeldelse/protest/klage en klubb, tilskrives klubbens styreleder med kopi til klubbens styre. Anmeldelsen skal sendes per e-post eller på annen etterviselig måte til seksjonsstyret. Konflikthåndtering: Hoveddommer har fullmakt til å ta avgjørelser i alle konfliktsituasjoner mellom dommere/arrangør og motpart. Spørsmål til dommere angående bedømming skal besvares på følgende måte: «Jeg skal, og kan ikke kommentere dette her og nå, alle henvendelser må gjøres skriftlig til hoveddommer eller grenseksjon.» Spørsmål til arrangør tas direkte med hoveddommer Diskvalifisering Hvorvidt brudd på bestemmelsene skal håndheves underveis i konkurransen eller ikke kommer an på om forholdet er påpekt ovenfor utøver/klubb ved tidligere arrangementer, samt hvor alvorlig bruddet er. Det bør tas hensyn til både paret/utøveren det gjelder, deres konkurrenter, og det preventive som gjelder generell respekt for reglementsbestemmelsene. I de tilfeller der paret/utøveren/klubben har fått påpekning av det samme forholdet ved tidligere anledninger, kan det sanksjoneres på stedet. Det bør tilstrebes at paret/utøveren får en mulighet til å rette opp feilen. Dersom dette ikke er mulig/ønskelig fra utøveren sin side kan det føre til diskvalifikasjon. Situasjonen bør løses i samarbeid med klubb/trener/foreldre og disse bør varsles først. Det anbefales ikke at hoveddommer har direkte kontakt med utøveren. Eventuelle diskvalifiseringer av utøvere under et arrangement skal godkjennes av hoveddommeren. 4. ETTER KONKURRANSEN 4.1 Evaluering Senest 5 dager etter konkurransen skal hoveddommer sende inn ett evalueringsskjema til seksjonsstyret. Evalueringen skal inneholde en oppsummering av arrangementet og en detaljert beskrivelse av forhold som enten måtte avklares underveis eller som må følges opp i etterkant. Et fast evalueringsskjema skal benyttes. Se Vedlegg 1. Side 10 av 15

11 Vedlegg 1 Evalueringsskjema Word versjon fås av seksjonen. EVALUERINGSSKJEMA FOR ARRANGEMENT Fylles ut av hoveddommer. Sendes seksjonsstyret, senest 5 dager etter arrangementet. Det er seksjonens ansvar å videreformidle/følge opp evt. brudd på antrekk- og trinnbestemmelser til de respektive klubbene. Det må gis beskjed om at forholdet må rettes opp til neste arrangement, for å unngå diskvalifikasjon fra konkurransen. Klubben formidler de dansetekniske rettelsene til klubbtrenere da dansere/foreldre kan ha problemer med å forstå enkelte begrep. Evaluering av selve arrangementet sendes til arrangørklubben. Utover dette er evalueringen konfidensiell og skal oppbevares av seksjonen. Generelle opplysninger Arrangement: Dato: Sted: Arrangør: Konkurranseleder: Hoveddommer: Navn på arrangement fylles ut Dato fylles ut (DD/MM/ÅÅÅÅ) Sted/lokalet fylles ut Arrangørklubb fylles ut Navn på Konkurranseleder Navn på Hoveddommer Side 11 av 15

12 Generell beskrivelse av arrangementet Skriv litt om selve arrangementet, både positive og evt. negative sider. Du skal motta utøverliste m/fødselsdato og timing 1 uke før konkurransen Når mottok du deltagerliste? Når mottok du timingen? Utdeling av startnummer, grupperegistrering («Check-in-Team)». Hvordan fungerte samarbeidet mellom «check-in-teamet», utregner og hoveddommer? Oversikt over utregner- og computersystem. Fungerte alt som det skulle? Ble det benyttet elektronisk bedømming? Hvis nei, hva ble brukt? Hvis ja, hvilken router ble brukt? Fungerte routeren optimalt? Førstehjelp Var førstehjelp tilgjengelig i salen? Ble førstehjelp benyttet? Hvis ja, hva slags skade? Lys i salen. Var det bevegelige spotter i salen? Var det fargede spotter i salen? Var hele gulvet godt nok belyst? Hadde alle utøvere samme lysforhold? Side 12 av 15

13 DJ og musikk. Var det karakteristisk musikk? Var tempo korrekt? Var det god lydkvalitet på hele gulvet? Var DJ lett å samarbeide med? Var tydelighet i rytme tilfredsstillende for barneklassene? Skifterom. Var skifterom og toalett-fasiliteter tilfredsstillende for utøverne? Oppslagstavle for evt. heatinndeling og resultater. Ble oppslagstavle (TV-skjerm) benyttet til formidling av informasjon? (f.eks. heat-inndeling, endringer i timing, resultater) Størrelse og kvalitet på gulvet. Var det tilfredsstillende størrelse på gulvet? Var det lagt eget parkettgulv? Var gulvet glatt? trått? annet? Tidsskjema/Timing. Ble konkurransen gjennomført i henhold til planlagt timing? Hvis forsinkelse, hvorfor? Plassering av utregnerne i hallen. Var utregnerne plassert på et fornuftig sted i forhold til hoveddommer, speaker og publikum? Side 13 av 15

14 Brudd på bestemmelser eller forhold som må forbedres/ble forbedret fra arrangørens side. Forklar detaljert.(eks.: Musikk, timing, endringer/informasjon, håndtering av dommere, osv.) Ta med forhold som må forbedres i fremtiden og forhold som ble løst i løpet av arrangementet. Beskriv hvordan det ble løst. Er det forhold du ønsker at seksjonen behandler videre, er det viktig at du påpeker dette spesielt. Gjelder det barneidrettsbestemmelsene, se neste felt. Dommere Var forhåndsinformasjon fra arrangør tilfredsstillende (flybilletter, hotell, transport, mat, oppgjør)? Var skifterommet av god kvalitet? Var skifterommet plassert fornuftig i forhold til hall og publikum? Var toalettet adskilt fra publikum? Var dommerbordet plassert avskjermet fra publikum, og trygt for verdisaker? Dommermøter Hvilke punkter ble tatt opp på dommermøte før konkurransen? Hvilke punkter ble tatt opp på evalueringsmøtet etter konkurransen? Brudd på Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere, både løste og uløste saker. Forklar detaljert. Ta med forhold som må bedres i fremtiden og forhold som ble løst i løpet av arrangementet. Beskriv hvordan det ble løst. Navn og klubbtilhørighet til par som har deltatt ureglementert må oppgis. Er det forhold du ønsker at seksjonen behandler videre, er det viktig at du påpeker dette spesielt. Brudd på barneidrettsbestemmelsene, både løste og uløste saker. Forklar detaljert. Ta med forhold som må bedres i fremtiden og forhold som ble løst i løpet av arrangementet. Beskriv hvordan det ble løst. Navn og klubbtilhørighet til par som har deltatt ureglementert må oppgis. Er det forhold du ønsker at seksjonen behandler videre, er det viktig at du påpeker dette spesielt. Side 14 av 15

15 Brudd på antrekksbestemmelsene Utøver/par nr. xx: Navn, Beskriv forholdet klubb <trykk tabulator for flere linjer> Brudd på trinnbestemmelsene Utøver/par nr. xx: Navn, Beskriv forholdet klubb Annet. <trykk tabulator for flere linjer> Ekstra felt om du har mer på hjertet. Er det forhold du ønsker at seksjonen behandler videre, er det viktig at du påpeker dette spesielt. <Feltet utvider seg mens du skriver> Side 15 av 15

Bestemmelser for Konkurransearrangør

Bestemmelser for Konkurransearrangør Bestemmelser for Konkurransearrangør Country & Western Dance; Couples and Line Freestyle & IDO-grener Sportsdans Swing & Rock n Roll 01.10.2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund

Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund 1 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 KRAV TIL AUTORIASJON FOR DEN ENKELTE DOMMER... 3 3.0 REGLER FOR DOMMERE... 3 3.1 Inhabilitet...

Detaljer

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER KORPSDRILL NMF 01.02.2015 1/22 Rev 01.02.15 DEL 1 - FORBEREDELSER 1.0 FORMÅL 3 2.0 ARRANGEMENT 3 3.0 KONKURRANSEFORMER 3 3.1 KATEGORIER 4 3.2 KLASSE, ALDERSINNDELING OG

Detaljer

Håndbok for konkurransearrangør

Håndbok for konkurransearrangør Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans dansing.no Innhold 1. SØKNADER... 2 2. ANSVAR... 2 3. GULV... 2 4. LYS... 2 5. MUSIKK-TIMING... 2 6. PYNT... 2 7. PREMIER... 3 8. INVITASJON... 3 9. DOMMERE...

Detaljer

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans dansing.no Innhold 1. SØKNADER...2 2. ANSVAR...2 3. GULV...2 4. LYS...2 5. MUSIKKTIMING...3 6. PYNT...3 7. PREMIER...3 8. INVITASJON...3 9. DOMMERE...3 10. FUNKSJONÆRER...5

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser

NGFs generelle turneringsbestemmelser NGFs generelle turneringsbestemmelser Revidert pr. 25. mars 2014 Forord Turneringsbestemmelser («conditions of competitions») må vedtas før hver enkelt turnering starter, slik at det ikke er noen tvil

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2009 Dette reglementet beskriver generelle regler

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL

KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 PROSEDYRER... 4 1.1 KVALIFIKASJONER... 4 1.2 ALDERSBESTEMMELSER... 4 1.3 KRAV OG RETNINGSLINJER FOR KONKURRANSER... 5 1.4 KRAV

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 Revidert 21. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 2. NIFs barnebestemmelser og rettigheter Side 4 2.1 NIFs bestemmelser om barneidrett Side 4 2.2 Idrettens barnerettigheter

Detaljer

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014.

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014. REGLEMENT Cheerleading og Cheerdance Versjon september 2014. Innhold Kapittel 1 - Reglementets gyldighet... 3 1-1 Omfang... 3 1-2 Definisjoner... 3 1-3 Ansvar... 3 1-4 Myndighet... 3 1-5 Generalklausul...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 Revidert 10. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 2. NIFs barnebestemmelser og rettigheter Side 4 2.1 NIFs bestemmelser om barneidrett Side 4 2.2 Idrettens barnerettigheter

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 11 2. DEFINISJONER... 11 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

KURSHEFTE - KRETSSTARTERE

KURSHEFTE - KRETSSTARTERE KURSHEFTE - KRETSSTARTERE Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. AUTORISASJON AV STARTERE... 4 2.1. KRETSSTARTERE... 4 2.1.1. KURSMATERIELL... 4 2.. TEORI... 4 2.1.3. PRAKSIS... 4 2.1.4. PRAKTISK PRØVE... 4 2.1.5.

Detaljer

NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT

NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONKURRANSESREGLEMENTET (NKR)... 5 2 DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.2 Andre bestemmelser... 5 3 ERKJENNELSE

Detaljer

NSBF Turneringsreglement 2015

NSBF Turneringsreglement 2015 NSBF Turneringsreglement 2015 Innholdsfortegnelse NSBF Turneringsreglement 2015... 1 1. Generelle bestemmelser... 5 1.01. Om Turneringsreglementet... 5 1.02. Organisasjon og valgbarhet... 5 1.03. Forslag

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT 2015 1 Revidert Januar 2015 Innhold Innhold Innhold... 2 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap

Detaljer

For andre stevner må arrangørene få satt stevnet inn i NLS offisielle terminliste hvert år.

For andre stevner må arrangørene få satt stevnet inn i NLS offisielle terminliste hvert år. Regler for livredningskonkurranser utgave januar 2010 MED VEDLEGG: Tillegg til Regler for Livredningskonkurranser 2011-2012 Innhold: 1. Arrangør 2. Innbydelse og program 3. Startberettiget 4. Påmelding

Detaljer

Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene.

Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene. Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene. Denne veilederen er utarbeidet av NSKs Jaktkomite (mai 2013) for å være et praktisk hjelpeverktøy

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Regler for lure coursing

Regler for lure coursing Regler for lure coursing Gyldig fra 01.01.2014-31.12.2016 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 3 1.1. ARRANGEMENT... 3 Generelt.... 3 Søknader... 3 Prøvedokumenter... 3 Ledelse av

Detaljer

BESTEMMELSER FOR MESTERSKAP OG IDRETTSARRANGEMENT I REGI AV NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND

BESTEMMELSER FOR MESTERSKAP OG IDRETTSARRANGEMENT I REGI AV NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND BESTEMMELSER FOR MESTERSKAP OG IDRETTSARRANGEMENT I REGI AV NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Disse bestemmelsene ble senest vedtatt av Forbundstinget 29.03.2014, og samler bestemmelsene fra følgende dokument:

Detaljer