Hoveddommeren. Ansvarsområder og plikter. dansing.no. Side 1 av 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hoveddommeren. Ansvarsområder og plikter. dansing.no. Side 1 av 15"

Transkript

1 Hoveddommeren Ansvarsområder og plikter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne publikasjonen kan rettes til: Norges Danseforbund 0840 Oslo dansing.no Side 1 av 15

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING Kompetansekrav Dommerrollen Rollefordeling FØR KONKURRANSEN Invitasjon Timing og påmeldingslister Program Dommermøte Barneidrettsbestemmelsene Premieutdeling Førstehjelp Evaluering Andre forberedelser UNDER KONKURRANSEN Lokaler Program Dommere Gjennomføring Samarbeid mellom «check-in-teamet», utregner og speaker Antrekksbestemmelser Trinnbestemmelser Musikk Barneidrettsbestemmelsene Premieutdeling Protester/klager fra andre i salen Diskvalifisering ETTER KONKURRANSEN Evaluering Vedlegg 1 Evalueringsskjema Side 2 av 15

3 Hoveddommeren 1. INNLEDNING Hoveddommeren skal påse at arrangør, dommere og utøvere forholder seg til gjeldende reglement og bestemmelser. Det er avgjørende at hoveddommer oppretter en god dialog med arrangør, både i forkant av konkurransen og under gjennomføringen. Dette medfører oppgaver/plikter både før (pkt. 2), under (pkt. 3) og etter (pkt. 4) et arrangement. Gjeldende reglement og bestemmelser: Grenspesifikke nasjonale og internasjonale konkurransereglement Barneidrettsbestemmelsene Utsnitt fra Bestemmelser for konkurransearrangør Utsnitt fra Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Beregning av resultater manuelt - Skating Hoveddommeren skal utøve sin rolle på en profesjonell måte. Herunder ligger det at dommeren må kjenne til og signere: "Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund. 1.1 Kompetansekrav For å være godkjent hoveddommer stilles det krav til medlemskap i klubb, at dommeren innehar gyldig dommerlisens fra ND, deltakelse på hoveddommerkurs, samt signering av Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund. 1.2 Dommerrollen Dommerrollen er en viktig rolle som fører med seg ansvar på flere områder. Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund gir retningslinjer for dommere når det gjelder generelle bestemmelser og etikette. Disse retningslinjene gjelder også i rollen som hoveddommer. De skal sørge for at integritet, kompetanse og effektivitet for dommerpanel blir opprettholdt. Retningslinjene skal hjelpe dommerne å etablere nødvendig standard for utførelse av dommerrollen ved å gi alle den samme trygghet og nødvendig kunnskap om hvordan man forholder seg som ND dommer. Den enkelte dommer må forsikre seg om at alle dansere blir bedømt ut i fra sine prestasjoner uten at man er partisk eller føler man er under tvang. Bestemmelsene gjelder alle konkurranser uansett nivå, og den enkelte dommer må ta personlig ansvar for å etterleve disse i samsvar med NDs verdigrunnlag og lover. 1.3 Rollefordeling Hoveddommeren er øverste ansvarlig for alle konkurranser i Norge og tar seg av eventuelle reglementsbrudd og andre viktige oppgaver som oppstår i løpet av arrangementet. Hoveddommer skal samarbeide med ansvarlig for utregner-teamet, konkurranseleder og i noen tilfeller også speaker. Side 3 av 15

4 Forbundsrepresentanten er til stede for å overvære arrangementet, men har ingen offisielle plikter. Forbundsrepresentanten kan gjerne åpne arrangementet og eventuelt også dele ut premier dersom arrangørklubben ønsker det. Konkurranseleder skal koordinere utregner, timing og speaker samt sørge for at alle deler av arrangementet gjennomføres i henhold til regler og hoveddommers innspill. 2. FØR KONKURRANSEN 2.1 Invitasjon Sjekk at invitasjon og annen informasjon kommer ut til utøvere i rett tid og at det foreligger én invitasjon til det høyeste ferdighetsnivået og én til de resterende klassene. 2.2 Timing og påmeldingslister Hoveddommer skal senest 1 uke før konkurransen be om å få tilsendt tentativ timing og påmeldingslister fra arrangør, dersom det ikke allerede er mottatt. Sjekk at tentativ timing blir sendt ut/offentliggjort til utøvere i rimelig tid. Det er hoveddommer sin oppgave å godkjenne timingen. Spesiallaget timingskjema (excel) skal benyttes. Se her Noe av det viktigste er å påse at arrangør planlegger å gjennomføre konkurransen i henhold til reglementet. Ut i fra timingen kan man lese hva arrangøren vet om selve konkurranseavviklingen når det gjelder bl. a. alders- og ferdighetsklasser, presentasjonsrunder, re-dance, plasseringsfinaler, riktig antall utøvere til neste runde, antall danser, riktige danser, barneidrettsbestemmelser, osv. Disse punktene er beskrevet i de grenspesifikke konkurransereglementene. Hoveddommer bør allerede på dette tidspunktet sjekke at arrangør er klar over hvilken lengde de ulike dansene i de ulike rundene skal ha, ettersom dette påvirker timingen. For de yngste aldersklassene er det viktig at det ikke er for lang tid mellom rundene. Premieutdeling for disse klassene skal gjennomføres innen rimelig tid etter at de har danset sin siste runde (maks 1 time). En slik innskutt premieutdeling kan også gi rom for en ekstra pause mellom to runder for par som deltar i andre klasser. 2.3 Program I de fleste tilfeller er det vanskelig å få programmet til gjennomsyn i forkant av arrangementet, men det er viktig å påse at arrangøren er klar over at det ikke er tillatt å benytte bilder av utøvere i programmet. Det kan også være nyttig å minne arrangør på hvilke punkter som skal inkluderes i programmet. Se her. 2.4 Dommermøte Før konkurransen skal det avholdes et dommermøte, der hoveddommer, konkurranseleder, og dommerne deltar. Det er hoveddommer som skal lede dette møtet. Det er arrangøren ved konkurranseleder som kaller inn til møtet, sjekk med arrangør at det er satt opp et slikt møte. Her skal det gis praktisk informasjon fra arrangør knyttet til selve gjennomføringen av Side 4 av 15

5 konkurransen, f.eks. angående timing, bespisning, pauser, hvorvidt det skal skiftes til aftenantrekk til finalen, osv. Videre bør det informeres om at det for mange av klassene avholdes en presentasjonsrunde som altså ikke skal bedømmes, men det er ønskelig at dommerne er tilstede og observerer runden. Det må også gis en gjennomgang av vurderingsssystemetet som brukes i klasser der det er utøvere under 11 år. Det gis en tallverdi til hver(t) par/utøver basert på egen prestasjon og ikke en relativ vurdering i forhold til de andre parene/utøverne. Sjekk med arrangør at de har de rette dommerskjemaene tilgjengelig. Dersom elektronisk bedømming skal benyttes er det viktig å demonstrere dette i løpet av dommermøtet. Etter konkurransen skal det holdes et evalueringsmøte. Rapporten som skal leveres etter konkurransen, skal inneholde en vurdering av begge disse dommermøtene. 2.5 Barneidrettsbestemmelsene Hoveddommer må ha kunnskap om bestemmelsene og kjenne til NDs fortolkning og praksis. Hoveddommer har ansvar for å opprette en god kommunikasjon med arrangør i forkant av arrangementet vedrørende barneidrettsbestemmelsene og NDs fortolkning av disse. Påmeldingslister med fødselsdato kontrolleres og eventuelle funn i strid med barneidrettsbestemmelsene kommuniseres til arrangørklubben. Hovedpunktene i bestemmelsene er gjengitt nedenfor: 1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a. Fra det året barnet fyller 6 år kan det delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer, først og fremst i eget idrettslag. b. Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer. c. Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i åpne idrettsarrangementer uten krav til kvalifisering i Norge, Norden og Nordkalotten (inkl. Barentsregionen). Barn fra disse landene/områdene kan delta på tilsvarende idrettsarrangementer i Norge fra det året de fyller 11 år. d. Fra det året barnet fyller 11 år kan det benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser, dersom dette er formålstjenlig. e. Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, nordiske mesterskap, EM og VM. Dette inkluderer også norgescuper, nordiske cuper, verdenscuper og tilsvarende mesterskap. 3. Det kan ikke søkes dispensasjon fra Bestemmelser om barneidrett 4. Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer 5. Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten. Side 5 av 15

6 Begrepene lokal og regional Grunnet ulik utbredelse og aktivitet i de ulike idretter, kan de respektive særforbund definere hva som defineres som lokale og regionale konkurranser. NDs mål er å stimulere til og legge til rette for aktivitet og vekst. Utbredelsen av våre grener er veldig ulik, dette danner bakteppe for definisjonen av hva som er en lokal konkurranse og hva som er regional konkurranse. Dans er en liten idrett med mange grener med ulik geografisk spredning og få klubber i mange regioner. Det er også relativt få konkurranser årlig i noen av våre grener. ND ønsker at flest mulig skal ha et tilbud og få anledning til å konkurrere i sine grener, og ser da behovet for å definere hva som er lokalekonkurranser og hva som er regionale konkurranser i tråd med dette. 1. Lokale konkurranser defineres som konkurranser innen dansekretsen 2. Regionale konkurranser er landsomfattende(dekker hele landet) Det er foretatt en generell innstramming fra NIFs side i forhold til NDs fortolkning av barneidrettsbestemmelsene. Dette er nå presisert at aldersbegrensningen gjelder begge/alle utøvere i et par/en duo/en gruppe. 2.6 Premieutdeling Sjekk at arrangørklubben har premie til alle utøvere under 11 år. Opplys arrangørklubb om at bruk av seierspall kun tillates for beste ferdighetsklasse fra og med det året utøverne fyller 13 år. Dersom en aldersklasse består av utøvere som er yngre (f.eks år) kan det ikke benyttes seierspall i denne klassen. Det er heller ikke tillatt å kåre Norgesmestere som ikke fyller 13 år i inneværende kalenderåret. Dersom en aldersklasse består av utøvere som er yngre (f.eks år) kan det ikke kåres Norgesmestere i denne klassen. Sjekk om arrangør er oppmerksom på dette. Offentliggjøring av resultater for utøvere under 11 år: Poenglister for utøvere under 11 år skal ikke offentliggjøres i sin helhet på noen måte. Dette er i tråd med at NIF mener at det ikke er formålstjenlig at resultatene blir tilgjengelig for alle. En representant fra klubben kan be om poengskjema for klubbens utøvere. Det er deretter opp til foreldre/trenere hvordan, og om dette formidles videre til hver enkelt utøver. Sjekk om arrangør er oppmerksom på dette. 2.7 Førstehjelp Det skal være tilgjengelig førstehjelp i salen. Sjekk at arrangør er klar over dette. 2.8 Evaluering Du må være forberedt på å fylle ut et evalueringsskjema som du får tilsendt av seksjonen. Seksjonen skal, i forkant av arrangementet, sende deg evalueringsskjemaer fra tidligere arrangementer. Dersom du skal være hoveddommer på en nasjonal konkurranse, skal du motta rapport fra den siste regionale konkurranse innen hver region (totalt 3 stk.), samt de 2 siste fra nasjonal serie. Dersom du skal være hoveddommer på en regional konkurranse skal Side 6 av 15

7 du motta de 2 siste rapportene fra den regionen, samt den siste fra den nasjonale serien. Om dette ikke er mottatt er det ditt ansvar å be om dette. Det er viktig å lese godt igjennom evalueringene for å kunne følge opp tidligere rapporterte brudd på bestemmelsene. Det er seksjonen som er ansvarlig for oppbevaring og arkivering av evalueringsskjemaene. Tidligere evalueringer skal medbringes til arrangementet. Evalueringsskjemaene behandles konfidensielt. 2.9 Andre forberedelser Ta alltid med siste versjon av reglement og bestemmelser. Før du trer inn i rollen som hoveddommer skal du være oppdatert på dansefaglig kunnskap og gjeldende regelverk. Alle reglement bør leses godt igjennom før konkurransen, slik at du kjapt kan gi svar/lete frem svar. Se her. Se også liste over gjeldende reglement og bestemmelser i den grenspesifikke delen. 3. UNDER KONKURRANSEN 3.1 Lokaler Sjekke at gulvstørrelsen er i henhold til reglement. Sjekke at dommerne sitter adskilt fra utøvere og publikum. Arrangøren har ikke anledning til å benytte bilder av utøvere på plakater, i program eller annet tilgjengelig materiale i konkurranselokalet eller på andre steder dommerne oppholder seg før eller under konkurransen. Dersom mulig fjernes dette fra lokalet umiddelbart. Publikum har lov til å stille med bilder og plakater. 3.2 Program Det er viktig å påse at programmet ikke inneholder bilder av utøvere. Følgende punkter skal være i programmet: «Grov» timing Startliste, alle utøvere skal være oppført med klubbtilhørighet Funksjonærer Dommernavn ND logo Logo til NDs samarbeidspartnere Ved Norgesmesterskap og internasjonale konkurranser skal en hilsen fra President/Generalsekretær inn i programmet. Program skal kun tildeles dommere etter arrangementets slutt. 3.3 Dommere Påse at dommerne forholder seg til etikette. Dersom brudd på etikettebestemmelsene oppdages skal dette tas opp med vedkommende umiddelbart. Brudd på etikettebestemmelsene skal beskrives i evalueringen. Side 7 av 15

8 Det er også viktig å påse at arrangørklubben gir den støtte og service som dommerne trenger for å utføre en god dommerjobb. Det er viktig å gi dommerne tilstrekkelig med mat, drikke og pauser. 3.4 Gjennomføring Sjekk at arrangør følger timing så godt det lar seg gjøre. Ved eventuelle endringer skal god informasjon gis via speaker, men også gjerne via oppslag på veggen. Kontrollere at riktig antall par/utøvere tas ut til neste runde. Ved tvilstilfeller tar hoveddommer den endelige avgjørelsen. Sjekk at arrangør gjennomfører arrangementet i henhold til de grenspesifikke, nasjonale og evt. internasjonale, konkurransereglementene. Bistå arrangøren med avklaring av situasjoner som måtte oppstå. 3.5 Samarbeid mellom «check-in-teamet», utregner og speaker Legg merke til hvordan samarbeidet mellom «check-in-teamet», utregner og speaker foregår. Det er viktig at «check-in-teamet» videreformidler evt. strykninger og etteranmeldinger til utregner-teamet, da dette i stor grad kan føre til endringer i antall runder og deretter timing og gjennomføring. 3.6 Antrekksbestemmelser Påse at reglementet angående antrekk blir fulgt. Særlig bør man være oppmerksom på forhold knyttet til glittereffekter av ulike slag, sminke, utforming av antrekk o.l. Antrekksbestemmelsene et gitt i de grenspesifikke nasjonale og evt. internasjonale, konkurransereglementene. Eventuelle brudd på antrekkbestemmelsene beskrives i evalueringen som i etterkant sendes til seksjonsstyret. Seksjonen har ansvar for å ta dette videre til de berørte klubbene. De aller fleste overtredelser er av mindre alvorlig art og bør ikke føre til direkte reaksjoner under konkurransen. Bare tydelig overtredelser av reglementet som tidligere er påpekt ovenfor utøver/klubb bør føre til reaksjon under konkurransen. Se for øvrig pkt Diskvalifisering 3.7 Trinnbestemmelser Hoveddommer skal kontrollere at dansere i klasser med begrensinger på tillatte trinn, forholder seg til reglementet. Eventuelle brudd på trinnbestemmelsene beskrives i en evaluering som i etterkant sendes til seksjonsstyret. Seksjonen har ansvar for å ta dette videre til de berørte klubbene. De aller fleste overtredelser er av mindre alvorlig art og bør ikke føre til direkte reaksjoner under konkurransen. Bare tydelig overtredelser av reglementet som tidligere er påpekt ovenfor utøver/klubb bør føre til reaksjon under konkurransen. Se for øvrig pkt Diskvalifisering 3.8 Musikk Sjekk at musikken spilles i henhold til reglement. Side 8 av 15

9 Det skal kontrolleres at musikken holder riktig tempo og at musikken som brukes i barne- og juniorklassene har en tilstrekkelig klar angivelse av rytme. Det er også viktig å følge med på at melodiene har riktig varighet. Vær oppmerksom på at krav til varighet kan være forskjellig i de ulike rundene/dansene. Det kan være lurt å avklare dette på forhånd med konkurranseleder og den som styrer musikken, slik at man er sikker på at man har en felles forståelse av dette. 3.9 Barneidrettsbestemmelsene Brudd på bestemmelsene skal i mest mulig grad oppdages og håndteres i forkant av arrangementet. Dersom man likevel under konkurransen oppdager brudd på aldersbestemmelsene anbefales det ikke å nekte utøvere å få delta, da dette i stor grad vil gå utover barna. Eventuelle brudd på barneidrettsbestemmelsene som oppstår underveis i en konkurranse skal inkluderes i evalueringen som sendes seksjonen. Seksjonen skal videre vurdere om forholdet vil føre til en konsekvens i form av en sanksjon for arrangørklubb og/eller klubb som danseren representerer. Noen overtramp/situasjoner skal man likevel ta tak i underveis, f. eks. etteranmeldinger til en klasse der utøvere(n) er for ung(e) i henhold til barneidrettsbestemmelsene. Dersom arrangør ikke benytter seg av poengvurderingen for barn under 11 år, eller henger opp, eller på annen måte offentliggjør poenglister for barn under 11 år og dersom seierspall blir brukt ureglementert Premieutdeling Husk å sjekke at alle utøvere under 11 år premieres. Opplys arrangørklubb om at bruk av seierspall kun tillates for beste ferdighetsklasse fra og med det året utøverne fyller 13 år. Dersom en aldersklasse består av utøvere som er yngre (f.eks år) kan det ikke benyttes seierspall i denne klassen. Poenglister for utøvere under 11 år skal ikke offentliggjøres i sin helhet på noen som helst måte. En representant fra klubben kan be om poengskjemaene for klubbens utøvere. Det er deretter opp til foreldre/trenere hvordan og om dette formidles videre til hver enkel utøver Protester/klager fra andre i salen Alle konkurranser skal ha en komité som skal behandle eventuelle anmeldelser/protester/klager som gjelder forhold før og under arrangementet. Komiteen skal bestå av hoveddommer, en ansvarlig representant fra arrangørklubben og eventuelt en representant fra forbundet (seksjon eller hovedstyret dersom denne er tilstede som offisiell representant.) Dersom saken ikke avgjøres på stedet, behandles saken i det aktuelle seksjonsstyret. Ved anke skal saken til behandling i sanksjonsutvalget. Både enkeltpersoner, klubber og arrangementskomité kan legge inn anmeldelse protest/klage. Når en krets eller seksjonsstyret finner grunn til det, kan de selv ta opp forhold til behandling. Hovedstyret i ND kan pålegge seksjonsstyret å ta opp et forhold. Anmeldelse/protest/klage må inngis innen tre dager etter at den berørte ble eller burde ha blitt kjent med forholdet. Side 9 av 15

10 Anmeldelse/protest/klage skal være skriftlig og skal være signert av den som klager eller evt. foreldre/foresatte dersom vedkommende er under 18 år. Gjelder anmeldelse/protest/klage en klubb, tilskrives klubbens styreleder med kopi til klubbens styre. Anmeldelsen skal sendes per e-post eller på annen etterviselig måte til seksjonsstyret. Konflikthåndtering: Hoveddommer har fullmakt til å ta avgjørelser i alle konfliktsituasjoner mellom dommere/arrangør og motpart. Spørsmål til dommere angående bedømming skal besvares på følgende måte: «Jeg skal, og kan ikke kommentere dette her og nå, alle henvendelser må gjøres skriftlig til hoveddommer eller grenseksjon.» Spørsmål til arrangør tas direkte med hoveddommer Diskvalifisering Hvorvidt brudd på bestemmelsene skal håndheves underveis i konkurransen eller ikke kommer an på om forholdet er påpekt ovenfor utøver/klubb ved tidligere arrangementer, samt hvor alvorlig bruddet er. Det bør tas hensyn til både paret/utøveren det gjelder, deres konkurrenter, og det preventive som gjelder generell respekt for reglementsbestemmelsene. I de tilfeller der paret/utøveren/klubben har fått påpekning av det samme forholdet ved tidligere anledninger, kan det sanksjoneres på stedet. Det bør tilstrebes at paret/utøveren får en mulighet til å rette opp feilen. Dersom dette ikke er mulig/ønskelig fra utøveren sin side kan det føre til diskvalifikasjon. Situasjonen bør løses i samarbeid med klubb/trener/foreldre og disse bør varsles først. Det anbefales ikke at hoveddommer har direkte kontakt med utøveren. Eventuelle diskvalifiseringer av utøvere under et arrangement skal godkjennes av hoveddommeren. 4. ETTER KONKURRANSEN 4.1 Evaluering Senest 5 dager etter konkurransen skal hoveddommer sende inn ett evalueringsskjema til seksjonsstyret. Evalueringen skal inneholde en oppsummering av arrangementet og en detaljert beskrivelse av forhold som enten måtte avklares underveis eller som må følges opp i etterkant. Et fast evalueringsskjema skal benyttes. Se Vedlegg 1. Side 10 av 15

11 Vedlegg 1 Evalueringsskjema Word versjon fås av seksjonen. EVALUERINGSSKJEMA FOR ARRANGEMENT Fylles ut av hoveddommer. Sendes seksjonsstyret, senest 5 dager etter arrangementet. Det er seksjonens ansvar å videreformidle/følge opp evt. brudd på antrekk- og trinnbestemmelser til de respektive klubbene. Det må gis beskjed om at forholdet må rettes opp til neste arrangement, for å unngå diskvalifikasjon fra konkurransen. Klubben formidler de dansetekniske rettelsene til klubbtrenere da dansere/foreldre kan ha problemer med å forstå enkelte begrep. Evaluering av selve arrangementet sendes til arrangørklubben. Utover dette er evalueringen konfidensiell og skal oppbevares av seksjonen. Generelle opplysninger Arrangement: Dato: Sted: Arrangør: Konkurranseleder: Hoveddommer: Navn på arrangement fylles ut Dato fylles ut (DD/MM/ÅÅÅÅ) Sted/lokalet fylles ut Arrangørklubb fylles ut Navn på Konkurranseleder Navn på Hoveddommer Side 11 av 15

12 Generell beskrivelse av arrangementet Skriv litt om selve arrangementet, både positive og evt. negative sider. Du skal motta utøverliste m/fødselsdato og timing 1 uke før konkurransen Når mottok du deltagerliste? Når mottok du timingen? Utdeling av startnummer, grupperegistrering («Check-in-Team)». Hvordan fungerte samarbeidet mellom «check-in-teamet», utregner og hoveddommer? Oversikt over utregner- og computersystem. Fungerte alt som det skulle? Ble det benyttet elektronisk bedømming? Hvis nei, hva ble brukt? Hvis ja, hvilken router ble brukt? Fungerte routeren optimalt? Førstehjelp Var førstehjelp tilgjengelig i salen? Ble førstehjelp benyttet? Hvis ja, hva slags skade? Lys i salen. Var det bevegelige spotter i salen? Var det fargede spotter i salen? Var hele gulvet godt nok belyst? Hadde alle utøvere samme lysforhold? Side 12 av 15

13 DJ og musikk. Var det karakteristisk musikk? Var tempo korrekt? Var det god lydkvalitet på hele gulvet? Var DJ lett å samarbeide med? Var tydelighet i rytme tilfredsstillende for barneklassene? Skifterom. Var skifterom og toalett-fasiliteter tilfredsstillende for utøverne? Oppslagstavle for evt. heatinndeling og resultater. Ble oppslagstavle (TV-skjerm) benyttet til formidling av informasjon? (f.eks. heat-inndeling, endringer i timing, resultater) Størrelse og kvalitet på gulvet. Var det tilfredsstillende størrelse på gulvet? Var det lagt eget parkettgulv? Var gulvet glatt? trått? annet? Tidsskjema/Timing. Ble konkurransen gjennomført i henhold til planlagt timing? Hvis forsinkelse, hvorfor? Plassering av utregnerne i hallen. Var utregnerne plassert på et fornuftig sted i forhold til hoveddommer, speaker og publikum? Side 13 av 15

14 Brudd på bestemmelser eller forhold som må forbedres/ble forbedret fra arrangørens side. Forklar detaljert.(eks.: Musikk, timing, endringer/informasjon, håndtering av dommere, osv.) Ta med forhold som må forbedres i fremtiden og forhold som ble løst i løpet av arrangementet. Beskriv hvordan det ble løst. Er det forhold du ønsker at seksjonen behandler videre, er det viktig at du påpeker dette spesielt. Gjelder det barneidrettsbestemmelsene, se neste felt. Dommere Var forhåndsinformasjon fra arrangør tilfredsstillende (flybilletter, hotell, transport, mat, oppgjør)? Var skifterommet av god kvalitet? Var skifterommet plassert fornuftig i forhold til hall og publikum? Var toalettet adskilt fra publikum? Var dommerbordet plassert avskjermet fra publikum, og trygt for verdisaker? Dommermøter Hvilke punkter ble tatt opp på dommermøte før konkurransen? Hvilke punkter ble tatt opp på evalueringsmøtet etter konkurransen? Brudd på Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere, både løste og uløste saker. Forklar detaljert. Ta med forhold som må bedres i fremtiden og forhold som ble løst i løpet av arrangementet. Beskriv hvordan det ble løst. Navn og klubbtilhørighet til par som har deltatt ureglementert må oppgis. Er det forhold du ønsker at seksjonen behandler videre, er det viktig at du påpeker dette spesielt. Brudd på barneidrettsbestemmelsene, både løste og uløste saker. Forklar detaljert. Ta med forhold som må bedres i fremtiden og forhold som ble løst i løpet av arrangementet. Beskriv hvordan det ble løst. Navn og klubbtilhørighet til par som har deltatt ureglementert må oppgis. Er det forhold du ønsker at seksjonen behandler videre, er det viktig at du påpeker dette spesielt. Side 14 av 15

15 Brudd på antrekksbestemmelsene Utøver/par nr. xx: Navn, Beskriv forholdet klubb <trykk tabulator for flere linjer> Brudd på trinnbestemmelsene Utøver/par nr. xx: Navn, Beskriv forholdet klubb Annet. <trykk tabulator for flere linjer> Ekstra felt om du har mer på hjertet. Er det forhold du ønsker at seksjonen behandler videre, er det viktig at du påpeker dette spesielt. <Feltet utvider seg mens du skriver> Side 15 av 15

Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund

Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund 1 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 KRAV TIL AUTORIASJON FOR DEN ENKELTE DOMMER... 3 3.0 REGLER FOR DOMMERE... 3 3.1 Inhabilitet...

Detaljer

Konkurransereglement: Salsareglement

Konkurransereglement: Salsareglement Konkurransereglement: Salsareglement Salsa Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring

Detaljer

Konkurransereglement. Sportsdans Integrert Klasse Spesielle behov for Psykisk Funksjonshemmede. dansing.no. Versjon 1.0

Konkurransereglement. Sportsdans Integrert Klasse Spesielle behov for Psykisk Funksjonshemmede. dansing.no. Versjon 1.0 Konkurransereglement Sportsdans Integrert Klasse Spesielle behov for Psykisk Funksjonshemmede dansing.no Innhold INNLEDNING... 2 1 DEFINISJONER... 3 2 KONKURRANSESESONG... 3 3 SKIFTE AV PARTNER OG/ELLER

Detaljer

Konkurransereglement Sportsdans Barn I og førstegangsstartende

Konkurransereglement Sportsdans Barn I og førstegangsstartende Konkurransereglement Sportsdans Barn I og førstegangsstartende dansing.no Innhold INNLEDNING... 3 1 DEFINISJONER... 4 2 KONKURRANSESESONG... 4 3 ALDERSKLASSER... 4 4 FERDIGHETSKLASSER... 4 5 ANTREKK/SMINKE/HÅR...

Detaljer

Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund

Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Vedtatt på ekstraordinært ting 19.januar 2013 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund

Detaljer

DATO OPPRETTET: DATO ENDRET: DATO VEDTATT

DATO OPPRETTET: DATO ENDRET: DATO VEDTATT Tilleggsbestemmelser for konkurransearrangører av sportsdans DATO OPPRETTET: 22.08.2017 DATO ENDRET: 22.08.2017 DATO VEDTATT Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Overgangsreglement Norges Danseforbund

Overgangsreglement Norges Danseforbund 1 Overgangsreglement Norges Danseforbund Høringsutkast Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Håndbok for konkurransearrangør

Håndbok for konkurransearrangør Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans dansing.no Innhold 1. SØKNADER... 2 2. ANSVAR... 2 3. GULV... 2 4. LYS... 2 5. MUSIKK-TIMING... 2 6. PYNT... 2 7. PREMIER... 3 8. INVITASJON... 3 9. DOMMERE...

Detaljer

Bestemmelser og etiske retning slinjer for dommere i ND

Bestemmelser og etiske retning slinjer for dommere i ND Bestemmelser og etiske retning slinjer for dommere i ND Sist oppdatert 21.04.16 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund

Detaljer

Konkurransereglement: Salsareglement

Konkurransereglement: Salsareglement Konkurransereglement: Salsareglement Salsa Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring

Detaljer

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans dansing.no Innhold 1. SØKNADER...2 2. ANSVAR...2 3. GULV...2 4. LYS...2 5. MUSIKKTIMING...3 6. PYNT...3 7. PREMIER...3 8. INVITASJON...3 9. DOMMERE...3 10. FUNKSJONÆRER...5

Detaljer

NORGES DANSEFORBUND Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité WDSF WRRC IDO UCWDC

NORGES DANSEFORBUND Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité WDSF WRRC IDO UCWDC Overgangsreglement Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare

Detaljer

Dommerkriterier. Sportsdans Swing & Salsa Freestyle & IDO-grener Urbane stiler Sportsdrill. Oppdatert

Dommerkriterier. Sportsdans Swing & Salsa Freestyle & IDO-grener Urbane stiler Sportsdrill. Oppdatert Dommerkriterier Sportsdans Swing & Salsa Freestyle & IDO-grener Urbane stiler Sportsdrill Oppdatert 26.10.2017 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

Håndbok for konkurransearrangør. Seksjonen for Swing & Salsa. Side 1 av 7

Håndbok for konkurransearrangør. Seksjonen for Swing & Salsa. Side 1 av 7 Håndbok for konkurransearrangør Seksjonen for Swing & Salsa Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Sanksjonsreglement. Norges Danseforbund

Sanksjonsreglement. Norges Danseforbund Sanksjonsreglement Norges Danseforbund DATO OPPRETTET: DATO ENDRET: seneste endringer 19.juni 2016. Lagt inn i ny mal 18.08.2017, Alice DATO VEDTATT: Vedtatt på ekstraordinært ting 19. januar 2013 Materialet

Detaljer

SANKSJONSREGLEMENT FOR NORGES DANSEFORBUND Vedtatt på ekstraordinært ting 19. januar 2013, med seneste endringer 19.juni 2016

SANKSJONSREGLEMENT FOR NORGES DANSEFORBUND Vedtatt på ekstraordinært ting 19. januar 2013, med seneste endringer 19.juni 2016 SANKSJONSREGLEMENT FOR NORGES DANSEFORBUND Vedtatt på ekstraordinært ting 19. januar 2013, med seneste endringer 19.juni 2016 Med begrepet sanksjoner menes i dette reglement disiplinerende tiltak og reaksjoner.

Detaljer

Bestemmelser for konkurransearrangører Oppdatert

Bestemmelser for konkurransearrangører Oppdatert Bestemmelser for konkurransearrangører Oppdatert 15.2.2016 Tillegg for Freestyle & IDO- grener Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges

Detaljer

Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund

Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Vedtatt på ekstraordinært ting 19.januar 2013 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund

Detaljer

DATO OPPRETTET: DATO ENDRET: DATO VEDTATT

DATO OPPRETTET: DATO ENDRET: DATO VEDTATT Tilleggsbestemmelser for konkurransearrangører av Freestyle og IDO-grener DATO OPPRETTET: 22.08.2017 DATO ENDRET: 22.08.2017 DATO VEDTATT Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2007 Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og lærdom

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer

Retningslinjer antidoping

Retningslinjer antidoping Retningslinjer antidoping Handlingsplan Oppdatert 22.09.2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Konkurransereglement Swing & Rock n Roll. Rock n roll

Konkurransereglement Swing & Rock n Roll. Rock n roll Konkurransereglement Swing & Rock n Roll Rock n roll Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

dansing.no Anbefalte satser for Kompetanseområdet i Norges Danseforbund Honorar Lisens Kursavgift Retningslinjer for utbetaling fra ND

dansing.no Anbefalte satser for Kompetanseområdet i Norges Danseforbund Honorar Lisens Kursavgift Retningslinjer for utbetaling fra ND Anbefalte satser for Kompetanseområdet i Norges Danseforbund Honorar Lisens Kursavgift Retningslinjer for utbetaling fra ND Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Protokoll. Hovedstyremøte nr. 2 ARBEIDSPERIODEN

Protokoll. Hovedstyremøte nr. 2 ARBEIDSPERIODEN Protokoll Hovedstyremøte nr. 2 ARBEIDSPERIODEN 2016-2018 Dato: 20. oktober Tidspunkt: 17.00-20.00 Sted: Ullevål stadion Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten

Detaljer

DOMMERSEMINAR I NORGES DANSEFORBUND

DOMMERSEMINAR I NORGES DANSEFORBUND DOMMERSEMINAR I NORGES DANSEFORBUND - Veiledning for oppsett til Dommerseminar : - Felles alle seksjoner - Grenspesifikt Sportsdans - Grenspesifikt Freestyle/IDO - Grenspesifikt Swing, Salsa & Rock n Roll

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse Turn Kvinner og Turn Menn Oktober 2017 Nordland Gymnastikk og Turnkrets 1 av 6 Dette dokumentet inneholder de gjeldende retningslinjer

Detaljer

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON ARRANGEMENTSINFORMASJON Som medlem av Norges Idrettsforbund skal vi følge deres Bestemmelser om barneidrett og ivareta Idrettens barnerettigheter. Dette

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. norges idrettsforbund og

Detaljer

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Lindy Hop

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Lindy Hop Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Lindy Hop dansing.no Innhold 1.0 HVEM KAN DELTA... 3 2.0 GRUNNTRINN... 3 3. 0 BESKRIVELSE / KARAKTER... 3 4.0 BEGRENSNINGER... 3 5.0 ALDERSKLASSER... 3 6.0 NIVÅINNDELING...

Detaljer

Bestemmelser om barneidrett. NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett

Bestemmelser om barneidrett. NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett Bestemmelser om barneidrett NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett Bestemmelse 1 Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Bestemmelse

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen.

Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen. Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen. 1. Tildeling av mesterskap Seksjonen sender årlig ut, sammen med stevneapproberingsskjemaet,

Detaljer

Konkurransereglement Freestyle/discojazz og IDO-grener Gjelder fra 1. februar 2015

Konkurransereglement Freestyle/discojazz og IDO-grener Gjelder fra 1. februar 2015 Konkurransereglement Freestyle/discojazz og IDO-grener Gjelder fra 1. februar 2015 dansing.no 1 Fellesreglement for freestyle/slowdance og IDO-grener Innhold Innhold... 2 A. Fellesreglement for freestyle/slowdance

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

Konkurransereglement Sportsdans

Konkurransereglement Sportsdans Konkurransereglement Sportsdans dansing.no Innhold INNLEDNING... 2 1 DEFINISJONER... 3 2 KONKURRANSESESONG... 3 3 SKIFTE AV PARTNER OG/ELLER KLUBB... 3 4 ALDERSKLASSER... 3 5 FERDIGHETSKLASSER... 4 6 ANTREKK/SMINKE/HÅR...

Detaljer

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg Utkast

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg Utkast Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg Utkast 01.06.2016 dansing.no Innhold 1.0 HVEM KAN DELTA... 3 2.0 DANSEKRITERIER FOR BUGG... 3 3.0 BEGRENSNINGER... 4 4.0 ALDERSKLASSER... 4 5.0 NIVÅINNDELING...

Detaljer

Konkurransereglement. Sportsdans. dansing.no. Versjon 3.1

Konkurransereglement. Sportsdans. dansing.no. Versjon 3.1 Konkurransereglement Sportsdans dansing.no Innhold INNLEDNING... 2 1 DEFINISJONER... 3 2 KONKURRANSESESONG... 3 3 SKIFTE AV PARTNER OG/ELLER KLUBB... 3 4 ALDERSKLASSER... 3 5 FERDIGHETSKLASSER... 4 6 ANTREKK/SMINKE/HÅR...

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til Norges Squashforbunds (NSqF) søknad av

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til Norges Squashforbunds (NSqF) søknad av Til: Norges Squashforbund Vår ref: Deres ref: Dato: SF01-30-653224 Oslo, 24.03.2017 Vedr. særskilte regler til Bestemmelser om barneidrett Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør

Bestemmelser for Konkurransearrangør Bestemmelser for Konkurransearrangør 01.01.2016 Freestyle og IDO-grener Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa Sportsdrill Urbane stiler dansing.no Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL...

Detaljer

Standardiserte satser

Standardiserte satser Standardiserte satser Honorarer Lisens Kursavgift Retningslinjer for utbetaling fra ND DATO OPPRETTET: 22.08.2017 DATO ENDRET: 22.08.2017 DATO VEDTATT Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør

Bestemmelser for Konkurransearrangør Bestemmelser for Konkurransearrangør Country & Western Dance; Couples and Line Freestyle & IDO-grener Sportsdans Swing & Rock n Roll 01.10.2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

Bestemmelser om barneidrett. NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett

Bestemmelser om barneidrett. NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett Bestemmelser om barneidrett NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett Bestemmelse 1 Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Bestemmelse

Detaljer

KONKURRANSEREGLER TILLEGG FOR KONKURRANSER I NORGE

KONKURRANSEREGLER TILLEGG FOR KONKURRANSER I NORGE KONKURRANSEREGLER TILLEGG FOR KONKURRANSER I NORGE Informasjonen i dette dokumentet er kun norske tilpasninger og informasjon. European Cheer Union (ECU) sitt reglement må leses i tillegg. Vi anbefaler

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt av Idrettstinget 2007. Revidert av Idrettstinget 2015 Foto: Pixtal, NTB scanpix I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere

Detaljer

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk 2017 Revidert august 2017 1. Innledning Denne veiviseren er for lag som ønsker å søke om å få være med på rulleringsliste for arrangering av kretsmesterskap

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

Innhold. Fellesreglement for freestyle/slowdance og IDO-grener. Innhold... 2

Innhold. Fellesreglement for freestyle/slowdance og IDO-grener. Innhold... 2 Fellesreglement for freestyle/slowdance og IDO-grener Innhold Innhold... 2 A. Fellesreglement for freestyle/slowdance og IDO-grener... 3 1. Innledende bemerkninger... 3 2. Medlemskap i klubb/idrettslag...

Detaljer

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Disse retningslinjene er kun gjeldene for Rogaland, ved nasjonale konkurranser må NGTF sine retningslinjer brukes. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ved

Detaljer

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Folkeswing 01.01.2016

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Folkeswing 01.01.2016 Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Folkeswing 01.01.2016 dansing.no Innhold 1.0 HVEM KAN DELTA... 3 2.0 DANSEKRITERIER FOR FOLKESWING... 3-4 3.0 BEGRENSNINGER... 5 4.0 ALDERSKLASSER... 5 5.0 NIVÅINNDELING...

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT. Norges Skøyteforbund

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT. Norges Skøyteforbund IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Norges Skøyteforbund Hva? «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger

Detaljer

Dommerutdannelse Norges Danseforbund

Dommerutdannelse Norges Danseforbund Dommerutdannelse Norges Danseforbund Rammeverk Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Dato: 4. september Tidspkt.: kl Thon Hotell Slottsparken. 1/16-18 Presentasjonsrunde Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt

Dato: 4. september Tidspkt.: kl Thon Hotell Slottsparken. 1/16-18 Presentasjonsrunde Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt Referat Hovedstyremøte nr. 1 ARBEIDSPERIODEN 2016-2018 Dato: 4. september Tidspkt.: kl. 9.00 14.00 Sted: Thon Hotell Slottsparken Tilstede: Øystein, Anders, Michelle, Aina, Anne Ragnhild, Espen, Jo Inge,

Detaljer

Regler for deltakelse på LP-landslaget og troppen

Regler for deltakelse på LP-landslaget og troppen Regler for deltakelse på LP-landslaget og troppen NKKs hovedmålsetting med Lp-landslaget er gode lagprestasjoner. Regelverket under beskriver de forpliktelser en utøver har i både tropp og lag. Regelverket

Detaljer

Bestemmelser for konkurransearrangør

Bestemmelser for konkurransearrangør Bestemmelser for konkurransearrangør Freestyle og IDO-grener Sportsdans & CWDCL Swing Salsa Sportsdrill Urbane stiler DATO OPPRETTET: 21.08.2017 DATO ENDRET: 22.08.2017 DATO VEDTATT Materialet i denne

Detaljer

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund Reglement Korpsdrill Norges Musikkorps Forbund 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT

KONKURRANSEREGLEMENT KONKURRANSEREGLEMENT Freestyle discojazz og slowdance Gyldig fra 1. januar 2018 (endret 30. januar 2018) Regelendringer er skrevet i rødt Presiseringer er skrevet i grønt Materialet i denne publikasjonen

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMSTERSKAPENE I MAKE-UP 2016

KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMSTERSKAPENE I MAKE-UP 2016 KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMSTERSKAPENE I MAKE-UP 2016 NM I MAKE-UP 2016 KONKURRANSEPROGRAM Konkurransen er i utgangspunktet en kombinasjonskonkurranse, hvor man konkurrerer i to disipliner, og deltakeren

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT

KONKURRANSEREGLEMENT KONKURRANSEREGLEMENT NM I MAKE-UP 31. JANUAR OG 1. FEBRUAR 2015 KONKURRANSEPROGRAM Konkurransen er i utgangspunktet en kombinasjonskonkurranse, hvor man konkurrerer i to disipliner, og deltakeren med

Detaljer

Tevlingsreglement Swing

Tevlingsreglement Swing Tevlingsreglement Swing Revidert av tevlingsnemda i NBU 2015 REGLER FOR NBU-MESTERSKAP I SWING Det tevles i NBU-swing. Dette er swing i 4-takt som er en blanding av bygdeswing og folkeswing, med innslag

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler NM og NC - Runde 3-2015 For DRIFTING på Frøya Motorsportsenter 26. 28. Juni NMK FRØYA

Invitasjon og Tilleggsregler NM og NC - Runde 3-2015 For DRIFTING på Frøya Motorsportsenter 26. 28. Juni NMK FRØYA 1 Invitasjon og Tilleggsregler NM og NC - Runde 3-2015 For DRIFTING på Frøya Motorsportsenter 26. 28. Juni NMK FRØYA 2 I. PROGRAM... 4 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 5 2.1 Løpene teller i:... 5 2.2

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn Retningslinjer Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale Turn Kvinner og Turn Menn Versjon juni 2017 INNHOLD 1 Kretser... 3 2 Arrangører... 3 3b Aldersbestemmelser Regionsfinalen mangekamp og Regionsfinalen

Detaljer

Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio

Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio dansing.no Innhold 1.0 HVEM KAN DELTA... 3 2.0 DANSEKRITERIER FOR TRIO... 3 3.0 BEGRENSNINGER... 4 4.0 ALDERSKLASSER... 4 5.0 NIVÅINNDELING... 5 6.0

Detaljer

SATS UNGT. Norges Danseforbund 2010 Oslo Airport Hotel, Gardermoen Coach: Kathrine Strand Hammond

SATS UNGT. Norges Danseforbund 2010 Oslo Airport Hotel, Gardermoen Coach: Kathrine Strand Hammond SATS UNGT Norges Danseforbund 2010 Oslo Airport Hotel, Gardermoen Coach: Kathrine Strand Hammond Program Metode Se eget vedlegg I individuelt G gruppe P plenum Forventninger: Få vite mer om Coaching Dele

Detaljer

Reglement for NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering

Reglement for NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering Reglement for NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering 1. MESTERSKAP I BLOMSTERDEKORERING 1. Distriktsmesterskapet (DM) og Norgesmesterskapet (NM) i blomsterdekorering er årlige

Detaljer

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Vet DU hva som er til MITT beste?? 1 Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Ledetråd: En åpen og inkluderende idrett Det er

Detaljer

Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio

Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio dansing.no Innhold 1.0 HVEM KAN DELTA... 3 2.0 DANSEKRITERIER FOR TRIO... 3 3.0 BEGRENSNINGER... 4 4.0 ALDERSKLASSER... 4 5.0 NIVÅINNDELING... 5 6.0

Detaljer

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg dansing.no Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 1.2 BESKRIVELSE AV BUGG... 3 1.3 REGISTRERING... 3 2 BUGG KONKURRANSER... 3 2.1 KONKURRANSEREGLER... 3 2.2 ALDER...

Detaljer

Regler for NM for Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 27.-28. april 2013)

Regler for NM for Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 27.-28. april 2013) Regler for NM for Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 27.-28. april 2013) Hjelpekorpset skal inneha og videreutvikle en kompetanseplan for Røde Kors Hjelpekorps, i tråd med samfunnets

Detaljer

Barneidrettsbestemmelsene

Barneidrettsbestemmelsene Barneidrettsbestemmelsene NIFs bestemmelser 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst

Detaljer

D1 Regler og retningslinjer

D1 Regler og retningslinjer Revidert 16.04.2009 Retningslinjer for Vestlandsmesterskap 2009 arrangert av Hordaland krins av NSF. Les nøye gjennom all informasjon, slik at misforståelser kan unngås. Vi håper hele patruljen stiller

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Ajourført 28. juni 2008 Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn for barn opp til og med 12 år

Detaljer

DISKSPORT NORGE ARRANGEMENTSKRITERIER DISKGOLF FOR NORGESCUP OG NORGESMESTERSKAP

DISKSPORT NORGE ARRANGEMENTSKRITERIER DISKGOLF FOR NORGESCUP OG NORGESMESTERSKAP DISKSPORT NORGE ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP OG NORGESMESTERSKAP DISKGOLF Sist redigert 22. november 2017 Generelle regler og rammevilkår Norgesmesterskap (NM) og Norgescup (NC) skal følge NIFs

Detaljer

Arrangementshåndbok for. U19NM-sluttspillet

Arrangementshåndbok for. U19NM-sluttspillet Arrangementshåndbok for U19NM-sluttspillet 2017-2018 Innhold 1. Introduksjon... 1 1.1 Hva er U19NM?... 1 2. Dette gjør forbundet... 2 2.1 Før arrangementet... 2 2.2 Under arrangementet... 2 2.3 Etter arrangementet...

Detaljer

Reglement for Interflora`s / NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering

Reglement for Interflora`s / NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering Reglement for Interflora`s / NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering 1. MESTERSKAP I BLOMSTERDEKORERING 1. Distriktsmesterskapene (DM) og Norgesmesterskapet (NM) er årlige konkurranser

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14 REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014 1/5 Rev 01.09.14 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs verdier er engasjert, inspirerende og inkluderende. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING UNDERVANNSJAKT UNDERVANNSRUGBY LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

NKFs sanksjonsreglement

NKFs sanksjonsreglement NKFs sanksjonsreglement (Vedtatt av forbundstinget den..) 1 Sanksjonsreglementets rettslige forankring og virkeområde (1) Av Norges idrettsforbunds og olympiske og paralympiske komités (NIF) lov 11-2 fremgår

Detaljer

Norges Fekteforbunds stevneregler Vedtatt på NF-styremøte 3.11.2015

Norges Fekteforbunds stevneregler Vedtatt på NF-styremøte 3.11.2015 Norges Fekteforbunds stevneregler Vedtatt på NF-styremøte 3.11.2015 A Generelle regler 1. Generelt 1.1. Nedenstående regler er obligatoriske i følgende stevner: Norgesmesterskap (NM) individuelle- og lagstevner

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS (NRYF) MARKEDSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundsstyret 5. juni 2007

NORGES RYTTERFORBUNDS (NRYF) MARKEDSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundsstyret 5. juni 2007 NORGES RYTTERFORBUNDS (NRYF) MARKEDSBESTEMMELSER Vedtatt av forbundsstyret 5. juni 2007 1 Virkeområde, formål og omfang Disse bestemmelser gjelder for NRYF (administrasjonen og forbundsstyret m/alle underliggende

Detaljer

Antidoping policy med handlingsplan

Antidoping policy med handlingsplan Antidoping policy med handlingsplan 01.01.2016 dansing.no 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 2.0 RAMMEVILKÅR FOR ANTIDOPINGARBEIDET... 3 3.0 MODELL FOR ANTIDOPINGARBEIDET I FORBUNDET... 3 4.0 MÅL & TILTAK FOR

Detaljer

Beredskapsplan i dopingsaker

Beredskapsplan i dopingsaker Beredskapsplan i dopingsaker Alle medlemmer i (NLF) er underlagt NLF og Norges idrettsforbunds (NIF) dopingbestemmelser. Ved brudd på bestemmelsene eller ved mistanke om doping, skal denne planen følges

Detaljer

Konkurransereglement Urbane stiler

Konkurransereglement Urbane stiler Konkurransereglement Urbane stiler Gjeldende fra 01.01.2017 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

Arrangementshåndbok for Kvalifisering til Kvinneligaen

Arrangementshåndbok for Kvalifisering til Kvinneligaen Arrangementshåndbok for Kvalifisering til Kvinneligaen 2017-2018 Innhold 1. Introduksjon... 1 1.1 Hva er kvalifisering til Kvinneligaen?... 1 2. Dette gjør forbundet... 2 2.1 Før arrangementet... 2 2.2

Detaljer

Barneidrettsansvarlig i klubb. Hva er de viktigste oppgavene til barneidrettsansvarlige i klubben?

Barneidrettsansvarlig i klubb. Hva er de viktigste oppgavene til barneidrettsansvarlige i klubben? Barneidrettsansvarlig i klubb Hva er de viktigste oppgavene til barneidrettsansvarlige i klubben? Mål med barneidrettsbestemmelser Hvorfor bestemmelser og rettigheter? Hva ønsker vi oppnå? Hvordan skal

Detaljer

SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER

SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER Vi må ta vare på hver eneste jente og gutt, fra de spenner skiene på bena og tar sine første, prøvende tak. Vi må ta vare på alle barn som i ren og utilslørt

Detaljer

SPORTSDANS KONKURRANSEREGLEMENT Versjon 2.1

SPORTSDANS KONKURRANSEREGLEMENT Versjon 2.1 KONKURRANSEREGLEMENT Sportsdans Gyldig fra og med 01.01.2010 Med siste endringer: 16/12-09 i 4 30/01-10 i 5,6 03/02-10 i 4 01/08-10 i 7 Vi minner om at det til norske konkurranser skal sendes en invitasjon

Detaljer

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, DELTAGERKLASSER OG ALDERSINNDELING

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, DELTAGERKLASSER OG ALDERSINNDELING BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, Arrangementet arrangeres etter UCI s og UEC reglement for BMX med følgende endringer og tillegg. Arrangørlandet skal fremlegge nytt nordisk reglement

Detaljer

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal prege måten vi organiserer og

Detaljer

Reglement for NM Regionlag 2016

Reglement for NM Regionlag 2016 Reglement for NM Regionlag 2016 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Struktur... 3 1.1 Norgesmesterskap (NM) Regionlag... 3 1.2 Klasser... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Antall lag i regionlagsfinalen... 3 1.5

Detaljer

INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO

INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO - Et NM du ikke glemmer Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Christiania Taekwon-Do klubb i samarbeid med National Taekwon-Do

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev REGLEMENT KORPSDRILL NMF 1.0-01.01.2010 1/5 Rev 15.09.09 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

Søknadsskjema for stilling som Teknisk Direktør 2015

Søknadsskjema for stilling som Teknisk Direktør 2015 Søknadsskjema for stilling som Teknisk Direktør 2015 NSBF inviterer deg herved til å søke en stilling som Teknisk Direktør eller Vara Teknisk Direktør for en eller flere NSBF-turneringer i 2015. Stillingen

Detaljer