SIKKERHETSDATABLAD. (EF-forordning nr. 1907/2006 og 453/2010 i REACH-regelverket)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. (EF-forordning nr. 1907/2006 og 453/2010 i REACH-regelverket)"

Transkript

1 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 27/06/2013 Side 1/8 SIKKERHETSDATABLAD (EF-forordning nr. 1907/2006 og 453/2010 i REACH-regelverket) DEL 1 : IDENTIFISERING AV STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORRETNINGEN 1.1. Produksjonsidentifikatør Produktnavn : FENELLA OIL B 2828 Produktkode : NOFOB Identifisert sikkerhetsbruk for stoffet eller blanding og frarådningsråd Formeolje 1.3. Informasjon angående leverandøren til sikkerhetsdokumentene Registrert firmanavn :. Adresse :, Østensjøveien 32.NO-0667.OSLO.. Telefonnummer : Faksnummer :. Teknisk kontaktnummer: Nødtelefonnummer : Organisasjon : Alarmsentral Brann Øst. DEL 2 : FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifikasjon av stoffet eller blandingen Overholdelse av forskriftene 7/548/CEE, 1999/45/CE og deres tilpasninger. Denne blandingen utgjør ingen fysisk fare. Se forholdsreglene angående andre produkter presentert i lokalet. Denne blandingen presenterer ikke fare for helse innen eventuelle verdier for begrensning til eksponering for profesjonelle (se delene 3 og 8). Denne blandingen utgjør ingen fare for miljøet. Ingen miljøangrep kjent eller forutsigbar ved normale bruksbetingelser Etiketteelementer. Overholdelse av forskriftene 7/548/CEE, 1999/45/CE og deres tilpasninger. Ingen etiketteelementer kreves for denne blandingen. Risikofraser : 2.3. Andre farer Høy risiko for å gli, grunnet lekkasje/søl av produkt. DEL 3 : SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1. Stoff HMS-datablad er tilgjengelig for yrkesbrukere på forespørsel. Ingen stoffer oppfyller kriteriene som er fastsatt i tillegg II, del A av EF-forordning nr. 1907/2006 i REACH-regelverket Blandinger Sammensetning : Identifikasjon (CE) 1272/ /548/CEE Note % CAS: EC: REACH: EUH:210 L 10 <= x % < 25 RESIDUAL OILS (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED (IP 346: < 3% DMSO EXTRACT)

2 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 27/06/2013 Side 2/8 CAS: EC: REACH: EUH:210 Xi Xi;R38 1 <= x % < 2.5 TRIS(2-ETYLHEKSYL)FOSFAT Opplysninger om bestanddeler : Note L: Stoffet klassifiseres ikke som kreftfremkallende, siden det inneholder mindre enn 3 % dimetylsulfoksidekstrakt (DMSO), målt ved IP 346-metoden. Andre data : For den fulle teksten til R-setningene/H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. DEL 4 : FØRSTEHJELP En generell regel bør være at man alltid tilkaller lege hvis man er i tvil om symptomene. Svelging må ALDRI induseres hos en bevistløs person Beskrivelse av førstehjelp I tilfelle eksponering ved innånding : I tilfelle av høy grad av innånding, flytt berørt person til frisk luft, hold vedkommende varm og sørg for hvile. Ved sprut eller kontakt med øynene : Rens øynene grundig med rent, friskt vann. Henvis pasienten to en øyelege (oftalmolog), spesielt hvis der er rødhet, smerte eller synssvekkelse. Ved sprut eller kontakt med hud : Fjern forurenset tøy og vask huden grundig med såpe og vann. IKKE BRUK løsningsmiddel eller fortynningsmiddel. Hvis det forurensede område er omfattende og/eller der er skade på hud, må en lege kontaktes eller pasientens bringes til sykehus. Ved svelging : I tilfelle svelging, hols pasienten i ro og kontakt lege. Fremkall ikke brekning Hovedsymptomer og effekter, akutte og utsatte 4.3. Eventuelle øyeblikkelige medisinske pleieindikasjoner og nødvendige særskilte behandlinger Informasjon for leger : Behandle symptomatisk. DEL 5 : PREVENSJONSTILBAK MOT BRANN 5.1. Slukkingsmidler Passende slukkingsmidler I tilfelle brann, bruk : - pulverisert vann eller vannsprut - skum - karbonodioksid (CO2) - pudder Upassende slukkingsmidler I tilfelle brann, bruk ikke : - vannstråler 5.2. Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller blandingen Brann vil ofte danne en tykk, svart røk. Eksponering til nedbrytningsprodukter kan være en helserisiko. Pust ikke inn røyk. I tilfelle brann, kan det dannes : - karbonmonoksid (CO) - karbonodioksid (CO2) - svoveldioksid (SO2)

3 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 27/06/2013 Side 3/8 uidentifierte organiske og uorganiske sammensetninger - POx 5.3. Råd til brannvesen Brannslukningspersonell må benytte åndedrettsapparat med uavhengig lufttilførsel (frittstående). DEL 6 : TILTAK I TILFELLE ULYKKESMESSIG FORDELING 6.1. Individuelle forholdsregler, beskyttelsesutstyr og nødprosedyrer Sjekk sikkerhetstiltakene nevnt i punktene 7 og 8. Høy risiko for å gli, grunnet lekkasje/søl av produkt. For førstehjelp Intervensjonene blir utstyrt med passende individuelt beskyttelsesutstyr (se referanse del 8) Forholdsregler for miljøbeskyttelse Stans og samle opp lekkasje med ikke brannfarlig absorbent, f.eks. sand, jord, vermikulitt m.m. Samle opp i avfallsbeholder. Unngå at materialet kommer i avløp eller kloakk Metoder og materiale for innesperring og rengjøring Vask helst med såpe, bruk ikke løsemidler. Absorber eller dem opp væske med sand, jord eller absorberende materiale Referanse til andre deler DEL 7 : MANIPULERING OG OPPBEVARING De gjeldene foreskriftene for oppbevaringsområde er gjeldene for atelierer eller er manipulert av stoffet. Betingelser i henhold til lokale myndigheter Forholdsregler i tilfelle et arbeid uten fare Vaske hendene etter hver bruk. Håndteres i vel-ventillerte områder Hindring av brann : Ingen adgang for uautorisert personell. Anbefalt utstyr og prosedyrer : For individuell beskyttelse, se del 8. Legg merke til forholdsregelene som er nevnt på etiketten og også industrielle sikkerhetsreguleringer. Når ikke i bruk, hold beholderen godt lukket og i vertikal posisjon. Forbudt utstyr og prosedyrer : Det er forbudt å røyke, spise og drikke i lokalene hvor blandingen blir brukt. Åpne aldri en emballasje som er under trykk Oppbevaringsbetingelser inklusiv eventuelle uforenbarheter Må ikke lagres sommen med sterke oksyderende produkter. Oppbevaring Holdes unna mat og drikke. Emballasje som har vært åpnet må lukkes omhyggelig igjen og lagres i vertikal posisjon. Lagringstemperatur: 5-40 C Lagringstid: 2 år Emballasje Må alltid oppbevares i emballasje tilsvarende originalemballasjen Bruk av endelig arbeidskraft

4 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 27/06/2013 Side 4/8 DEL 8 : KONTROLL AV INDIVIDUELL EKSPLOSJON/BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametre Begrenset verdi for profesjonell utsettelse : Stoff: Oljetåke (mineralolje-partikler)/oljedamp Oljetåke (mineralolje-partikler) - Eksponeringsgrense: 1 mg/m³; Eksponeringstid: Tidsveid gjennomsnitt Oljedamp - Eksponeringsgrense: 50 mg/m³; Eksponeringstid: Tidsveid Lovgivning: Adm.norm Administrative Norms for Contaminants in the Workplace 8.2. Eksplosjonskontroll Passende tekniske kontroller Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, hvis mulig med avtrekksvifter ved arbeidsplassene og skikkelig generelt avtrekk. Individuell beskyttelsestiltak, slik som individuelt beskyttelsesutstyr Bruk passende individuelt beskyttelsesutstyr og korrekt antrekk. Oppbevar individuelt beskyttelsesustyr på et passende sted, utenfor arbeidsstedet. I løpet av bruk, ikke spis, drikk eller røyk. Fjerne og vaske smittede klær i forkant av gjenbruk. Forsikr en tilstrekkelig ventilering, spesielt i lukkede områder. Brug sikkerhedshandsker, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt - Beskyttelse av øyne/ansikt Unngå kontakt med øynene. Bruk vernebriller konstruert for å beskytte mot sprut. I forkant av bruk er et nødvendig å ha på sikkerhetsbriller i overensstemmelse med normen EN Håndbeskyttelse Ha på passende beskyttelseshansker ved forlenget eller gjentatt kontakt med huden. Hansker av egnet materiale (f.eks. nitril gummi; spesifikasjon: gjennomtrengningstid: nivå 6, > 480 min., tykkelse 0,9-1 mm; CE-godkjent ihht. EN 374 cat. III) Bruk egnet beskyttelseskrem, spesielt hvis vernehansker ikke er anbefalt av sikkerhetshensyn. - Kroppsbeskyttelse Personalet har på seg arbeidsklær som med jevne mellomrom blir rengjort. Etter kontakt med produktet, skal alle utsatte kroppspartier bli vasket. Standard arbeidsklær. Sikkerhets sko eller støvler - kjemisk resistente. Unngå langvarig og gjentatt hudkontakt. Bruk vernekrem før arbeidet påbegynnes. Ikke oppbevar smøremiddeltilsølte kluter i lommer eller arbeidtøy. - Åndedrettsbeskyttelse Hvis ventillasjonen er utilstrekkelig bruk åndedrettsapparat. I situasjoner med høyere konsentrasjoner enn eksponeringsgrenser/administrativ nom, bruk godkjent åndedrettsapparat (FFA1P1). DEL 9 : FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Informasjon om vesentlige fysiske og kjemiske egenskaper Alminnelige opplysninger Fysisk tilstand : Viktige helse-, sikkerhets- og miljøopplysninger ph : Kokepunkt/kokeområde : Lynpunkt : Damptrykk (50 C) : væske ikke relevant. ikke relevant C. Metode for å bestemme flammepunktet: ASTM D 92-05a (Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester). Ikke spesifisert. Relativ tetthet : ~990 kg/m³ [20 C; ASTM D 4052] Vannløselighet : Uløselig. Viskositet : ~185 mm²/s [40 C; ASTM D 7042]

5 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 27/06/2013 Side 5/8 Fusjonspunkt/intervall : Selvantennelsetemperatur : Disintegrasjonspunkt/intervall : % COV : 0 [CH] 9.2. Annen informasjon DEL 10 : STABILITET OG REAKSJONSEVNE Reaksjonsevne Kjemisk stabilitet ikke relevant. ikke relevant. ikke relevant Denne blandingen er stabilt ved betingelser for håndtering og oppbevaring anbefalt i del Mulighet for farlige reaksjoner Unngå følgende betingelser Varme ( temperaturer høyere enn flammepunktet), gnister, flammer og andre tennkilder Uforenbare stoffer Hold på avstand fra : - sterke syrer - sterke baser - sterke oksiderende agenter Farlige produktdekomposisjoner Termisk dekomposisjon kan utløse/danne : - karbonmonoksid (CO) - karbonodioksid (CO2) - svoveldioksid (SO2) Inger farlige spaltingsprodukter oppstår under vanlige lagrings og bruksforhold. DEL 11 : TOKSIKOLOGISK INFORMASJON Informasjon om toksikologiske effekter Den toksikologiske informasjonen er basert på data om komponenten(e) og/eller utledet fra resultatet av evalueringen ihht kriteriene gitt i stoff/stoffblandingslovgivningen Stoff Økt toksitet : TRIS(2-ETYLHEKSYL)FOSFAT (CAS: ) Via oralkanal : DL50 > 5000 mg/kg Art : Rat (recommended by the CLP) Via hudkanal : Via inhalering : DL50 = mg/kg Art : Rabbit (recommended by the CLP) CL50 > ppm Art : Rat (recommended by the CLP) Via oralkanal : DL50 > 5000 mg/kg Art : Rat Via hudkanal : Via inhalering : DL50 > 5000 mg/kg Art : Rabbit CL50 > 5 mg/l

6 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 27/06/2013 Side 6/8 Art : Rat Hudkorroasjon/hudirritasjon: Korrosivitet : Ingen observert effekt. Luftveis- eller hudfølsomhet : Maksimaliseringstest hos forsøkskanin (GMPT : Ikke-sensibiliserende. Maksimaliseringstest hos forsøkskanin) : Art : Guinea pig Mutagenisitet for forplantningscellene : Ingen mutageneffekt. Kreftfremkallende : Test for kreftfremkallende : Negativ. Ingen kreftfremkallende effekt. Giftig for reproduksjon : Ingen giftig effekt for reproduksjon Blanding Den toksikologiske informasjonen er basert på data om komponenten(e) og/eller utledet fra resultatet av evalueringen ihht kriteriene gitt i stoff/stoffblandingslovgivningen. Økt toksitet : Giftige effekter er ikke forventet: LC50 > 5 mg/liter/4t (rotte) Ingestion: Toxic effects are not expected: LC50 > 2000 mg/kg (rat) To be translated (XML) Hudkorroasjon/hudirritasjon : Kontakt med hud kan medføre irritasjon, og dermatose ved mangel på personlig hygiene. Alvorlige øyelesjoner/øyeirritasjon: Sprut i øynene kan medføre irritasjon og reversibel skade. Luftveis- eller hudfølsomhet : Sensibilisering ved innånding er ikke forventet. Sensibilisering ved hudkontak er ikke forventet. Mutagenisitet for forplantningscellene : To be translated (XML) Kreftfremkallende : Dette produktet er ikke kjent for å være kreftfremkallende. Giftig for reproduksjon : Dette produktet er ikke forventet å være fosterskadelig eller reproduktsjonsskadelig. Ulike og øyeblikkelige effekter, og kroniske effekter etter en kort eller lang varighet Gjentatt og forlenget kontakt med produkt som mineral olje og lette hydrokarboner kan medføre fjerning av fettlaget i huden, spesielt ved høy temperatur. Annen informasjon Ingen data på at produktet har en dårlig eller kronisk påvirkning på helsen. Under bruk kan akkumulering av stoff som kan være farlig for menneskelig helse, være mulig.

7 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 27/06/2013 Side 7/8 DEL 12 : ØKOLOGISK INFORMASJON Den økotoksikologiske informasjonen er basert på data om komponenten(e) og/eller utledet fra resultatet av evalueringen ihht kriteriene gitt i stoff/stoffblandingslovgivningen Giftighet Stoffene TRIS(2-ETYLHEKSYL)FOSFAT (CAS: ) Giftighet for fiskene : CL50 > 100 mg/l Art: Danio rerio Utsettelsesvarighet : 96 h Giftighet for fiskene : CL50 >= 100 mg/l Utsettelsesvarighet : 96 h Giftighet for skalldyr : Giftighet for alger : Giftighet for alger akvatiske planter : CE50 >= 100 mg/l Utsettelsesvarighet : 48 h CEr50 >= 100 mg/l Utsettelsesvarighet : 72 h CEr50 >= 100 mg/l Utsettelsesvarighet : 72 h Blandinger Produktet forventes ikke å være giftig for organismer som lever i vann, LC/EC/IC50 >100 mg/l Vedvarenhet og nedbrytbarhet Produktet inneholder 30-40% lett biologisk nedbrytbare komponenter Potensiell bioakkumulering Mobilitet på bakken VANN : Flyter på overflaten. JORD: Ved vurdering av dets fysiokjemiske egenskaper er ikke produktet forventet å være veldig mobil i jord Evaluleringsresultat PBT og vpvb Andre skadelige effekter Innformasjon om adsorberbare hallogeniske stoffer (AOX): Dette produktet inneholder ikke stoffer pr formulasjon som kan øke AOX verdien. DEL 13 : RELATIVE ELIMINERINGSFAKTORER En passende forvaltning for avfall til blandingen og/eller dens beholder bør bli fastsatt i overensstemmelse til bestemmelsene til direktiv 2008/98/CE. Resirkulering eller avhending av avfall i henhold til gjeldende lovgivning, helst via en godkjent innsamler eller behandlingsfirma Behandlingsmetoder for avtall Må ikke helles i avløp eller kloakk. Avfall : Forvaltning av avfall skal ikke utsette menneskelig helse for skade og suten å skade miljøet, spesielt uten å skape risiko for vann, luft, jord, fauna eller flora. Gjenvinn eller avhend avfallet i henhold til gjeldende lover, helst ved avtale med transportør og avfallsmottak. Forurens ikke land eller vann med avfall. Kast ikke produktet.

8 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 27/06/2013 Side 8/8 Forurenset emballasje : Tøm beholderen. La etiketten(e) være igjen på beholderen Avhend avfallet hos avtalt avfallsmottak Anbefalt vaskemiddel: Hydrokarbonbasert vaskemiddel. Direktiv 2001/573/EF, 2006/12/EØF, Direktiv 94/31/EØF : * mineral-based machining oils free of halogens (except emulsions and solutions) DEL 14 : INFORMASJON ANGÅENDE TRANSPORT Fritatt fra transportklassifisering og merking. DEL 15 : FORSKRIFTSINFORMASJON Særskilte forskrifter/vedtekter for stoffet eller blandingen som angår sikkerhet, helse og miljø Evaluering av den kjemiske sikkerheten DEL 16 : ANNEN INFORMASJON Da brukerens arbeidsforhold er ukjent for oss, er informasjonen på dette HMS-databladet basert på vårt nåværende kunskapsnivå, og på offentlige lover og forskrifter. Blandingen bør ikke bli brukt for annet enn den foreskrevne bruken i rubrikk 1 uten å ha oppnådd skriftlige bruksanvisninger i forkant. Det er til enhver tid brukerens ansvar at alle nødvendige tiltak gjennomføres i følge norsk lov og lokale regler. Informasjonen som befinner seg på sikkerhetsarket bør bli ansett som en beskrivelse av sikkerhetsreglene for denne blandingen og ikke som en garanti for dens egenskaper. Produktet skal bare brukes til industriell bearbeidelse og bruk. Alle kapittelene har blitt oppdatert. Frasemeddelelse H, EUH og frasene R oppgitt i del 3 : EUH210 R 38 Forkortelser : Sikkerhetsdataark tilgjengelig ved forespørsel. Irriterer huden. ADR : Europeiske avtale angående internasjonal transport av farlige varer via veien. IMDG : Internasjonale maritime farlige varer. IATA : Internasjonal lufttransportforening. OACI : Den internasjonale sivile luftorganisasjonen. RID : Bestemmelser angående internasjonal frakt av farlige varer med tog. WGK : Wassergefahrdungsklasse (Vannskadeklasse).

SIKKERHETSDATABLAD. INDEX CAS EC Navn Symb. R: % 649-474-00-6 64742-65-0 265-169-7 DISTILLATES (PETROLEUM),

SIKKERHETSDATABLAD. INDEX CAS EC Navn Symb. R: % 649-474-00-6 64742-65-0 265-169-7 DISTILLATES (PETROLEUM), HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 28/04/2011 Side 1/5 SIKKERHETSDATABLAD 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Dette produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Se anbefalinger på andre produkter på stedet. Kan gi en allergisk reaksjon.

SIKKERHETSDATABLAD. Dette produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Se anbefalinger på andre produkter på stedet. Kan gi en allergisk reaksjon. HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 28/04/2011 Side 1/5 SIKKERHETSDATABLAD 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen:

SIKKERHETSDATABLAD. 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 28/04/2011 Side 1/6 SIKKERHETSDATABLAD 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

SIKKERHETSDATABLAD. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 28/04/2011 Side 1/5 SIKKERHETSDATABLAD 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen:

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

: sds.no@univareurope.com

: sds.no@univareurope.com 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Materialnavn : Bruksmåter : Smørefett for bilindustri og industri. Produktkode : 001A0407 Produsent/leverandør: : Univar AS Østensjøveien 32 NO-0667

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

Pineline Brushshampoo

Pineline Brushshampoo Side nr. 1/11 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1. Identifikasjon for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Kode: 1234-120010 1234-120001 1234-120002 Navn 1.2. Relevant

Detaljer

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10 Pearltec GmbH Dieselstrasse 16 86368 Gersthofen Tel: +49 (0)821 478 66 790 Fax: +49 (0)821 271 90 35 Revisjonsdato 04.2013 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Anbefalt bruksområde: Overtrykks

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode: Kjemisk Familie: NORPOL SVG 20000-99999 H,S SVGHS Polyesterharpiks 1.2.

Detaljer