HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 23/07/2012 Side 1/9 Versjon: N 1 (23/07/2012) Revisjon: N 3 (23/07/2012) SIKKERHETSDATABLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 23/07/2012 Side 1/9 Versjon: N 1 (23/07/2012) Revisjon: N 3 (23/07/2012) SIKKERHETSDATABLAD"

Transkript

1 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 23/07/2012 Side 1/9 SIKKERHETSDATABLAD (EF-forordning nr. 1907/2006 og 453/2010 i REACH-regelverket) DEL 1 : IDENTIFISERING AV STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORRETNINGEN 1.1. Produksjonsidentifikatør Produktnavn : AXIL FONGI-PLUS Produktkode : LAB 2012_ Identifisert sikkerhetsbruk for stoffet eller blanding og frarådningsråd Flytende trebeskyttelsesmiddel. Preparat i form av konsentrert mikroemulsjon som skal tynnes ut i vann. Industrielt bruk Informasjon angående leverandøren til sikkerhetsdokumentene Registrert firmanavn : BERKEM SAS. Adresse : Marais Ouest GARDONNE.FRANCE. Telefonnummer : Faksnummer : Telex : N/C. Courriel : Contact REACH : Telex : %s Nødtelefonnummer : +33 (0) Organisasjon : INRS / ORFILA Andre nødtelefonnummer Døgnåpen telefon: DEL 2 : FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifikasjon av stoffet eller blandingen Overholdelse av forskriftene 7/548/CEE, 1999/45/CE og deres tilpasninger. Kan gi en allergisk reaksjon. Farlig for livet i vann, kronisk fare: giftig (N, R 51/53). Denne blandingen utgjør ingen fysisk fare. Se forholdsreglene angående andre produkter presentert i lokalet. Denne blandingen utgjør ingen helsefare Etiketteelementer. Blandingen er et rengjøringsmiddel for bruk til bekjempelse av skadedyr (se del 15). Overholdelse av forskriftene 7/548/CEE, 1999/45/CE og deres tilpasninger. Faresymboler : Miljøskadelig. Innhold til : Inneholder EC Risikofraser : R 51/53 Sikkerhetsfraser : S 61 S 23 S 26 S 36/37/39 S 51 IPBC. Kan gi en allergisk reaksjon. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. Unngå innånding av damp. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede verneklær, -hansker og -briller/ansiktsskjerm. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

2 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 23/07/2012 Side 2/9 S Andre farer Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall. DEL 3 : SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1. Stoff Ingen stoffer oppfyller kriteriene som er fastsatt i tillegg II, del A av EF-forordning nr. 1907/2006 i REACH-regelverket Blandinger Sammensetning : Identifikasjon Navn Klassifisering % CAS: (2-METHOXYMETHYLETHOXY) PROPANOL 2.5 <= x % < 10 EC: REACH: CAS: EC: OECD POLYMERE IKKE-IONISKE TENSIDER GHS07, GHS05, Dgr Xn H: <= x % < 10 INDEX: CAS: EC: REACH: R: MONOPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER GHS02, GHS07, Wng H: R: CAS: CYPROCONAZOLE GHS07, GHS09, GHS08, Wng Xn,N H: d-410 R: 50/53-63.G3-22 CAS: EC: DEL 4 : FØRSTEHJELP IPBC En generell regel bør være at man alltid tilkaller lege hvis man er i tvil om symptomene. Svelging må ALDRI induseres hos en bevistløs person Beskrivelse av førstehjelp I tilfelle eksponering ved innånding : GHS07, GHS05, GHS09, Dgr Xn,N H: R: /22 Hvis en stor mengde inhaleres, må pasienten flyttes til frisk luft. Han/hun må ligge i ro og holdes varm. 1 <= x % < <= x % < <= x % < 1 Ved uregelmessig pust eller ved mangel på sådan, bruk munn-til-munn metode og tilkall lege. Gi ikke pasienten noe via munnen. Ved sprut eller kontakt med øynene : Vask grundig med rent vann i 15 minutter mens øyelokkene holdes åpne. Henvis pasienten til en øyespesialist, særlig ved rødhet, smerte eller synlig skade. Ved sprut eller kontakt med hud : Fjern tilsmussede klær og sko, og vask nøye med såpevann alle de deler av kroppen og håret som har vært utsatt for produktet. Tilsmussede klær og sko skal vaskes nøye før det tas til bruk igjen, eller de skal kastes. Ved svelging : Oppsøk en lege og vis etiketten Hovedsymptomer og effekter, akutte og utsatte 4.3. Eventuelle øyeblikkelige medisinske pleieindikasjoner og nødvendige særskilte behandlinger Informasjon for leger : Ingen kjent motgift. Behandles symptomatisk.

3 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 23/07/2012 Side 3/9 DEL 5 : PREVENSJONSTILBAK MOT BRANN Ikke brennbar Slukkingsmidler Passende slukkingsmidler I tilfelle brann, bruk : - pulverisert vann eller vannsprut - skum - pudder - karbonodioksid (CO2) Upassende slukkingsmidler I tilfelle brann, bruk ikke : - vannstråler 5.2. Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller blandingen Brann vil ofte danne en tykk, svart røk. Eksponering til nedbrytningsprodukter kan være en helserisiko. Pust ikke inn røyk. I tilfelle brann, kan det dannes : - karbonmonoksid (CO) - karbonodioksid (CO2) 5.3. Råd til brannvesen På grunn av at gassen som avgis ved termisk dekomponering av produktene er giftig, må brannmannskaper være utstyrt med tett pusteapparatur. DEL 6 : TILTAK I TILFELLE ULYKKESMESSIG FORDELING 6.1. Individuelle forholdsregler, beskyttelsesutstyr og nødprosedyrer Sjekk sikkerhetstiltakene nevnt i punktene 7 og 8. For førstehjelp Intervensjonene blir utstyrt med passende individuelt beskyttelsesutstyr (se referanse del 8) Forholdsregler for miljøbeskyttelse Stans og samle opp lekkasje med ikke brannfarlig absorbent, f.eks. sand, jord, vermikulitt m.m. Samle opp i avfallsbeholder. Unngå at materialet kommer i avløp eller kloakk Metoder og materiale for innesperring og rengjøring Vask helst med såpe, bruk ikke løsemidler Referanse til andre deler DEL 7 : MANIPULERING OG OPPBEVARING De gjeldene foreskriftene for oppbevaringsområde er gjeldene for atelierer eller er manipulert av stoffet Forholdsregler i tilfelle et arbeid uten fare Vaske hendene etter hver bruk. Overhold alltid standard forholdsregler når det gjelder hygiene. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Damp eller tåke fra produktet må ikke innåndes. Man må ikke spise, drikke eller røyke under arbeidet. I tillegg til de tiltak som vanligvis tas når det gjelder kjemisk produksjon (i ly, på et isolert sted) for å garantere påfylling og dosering uten sprut (inkludert en mobil oppsugingsinstallasjon), anbefales det å bruke personlig verneutstyr. Hindring av brann : Ingen adgang for uautorisert personell. Anbefalt utstyr og prosedyrer : For individuell beskyttelse, se del 8. Legg merke til forholdsregelene som er nevnt på etiketten og også industrielle sikkerhetsreguleringer. Forbudt utstyr og prosedyrer : Det er forbudt å røyke, spise og drikke i lokalene hvor blandingen blir brukt.

4 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 23/07/2012 Side 4/ Oppbevaringsbetingelser inklusiv eventuelle uforenbarheter Produktet skal oppbevares i den opprinnelige emballasjen, som skal være lukket og ryddet bort på et tørt sted, fjernt fra lys og fuktighet. Påse at oppbevaringsstedet er forsvarlig ventilert. Skal oppbevares fjernt fra næringsmidler og stimulerende midler, også for dyr. Oppbevaring På inndemmede områder skal det være oppsamlingsbeholder. Emballasje Må alltid oppbevares i emballasje tilsvarende originalemballasjen Bruk av endelig arbeidskraft DEL 8 : KONTROLL AV INDIVIDUELL EKSPLOSJON/BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametre Begrenset verdi for profesjonell utsettelse : - Den europeiske unionen (2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Notes : Peau Peau - ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) : CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critères : ppm 150 ppm ppm 150 ppm Frankrike (INRS - ED984 :2008) : CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Notes : TMP N : * * 84 - Norge (Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, Mai 2007) : CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critères : ppm ppm Eksplosjonskontroll Individuell beskyttelsestiltak, slik som individuelt beskyttelsesutstyr Symboler som indikerer at man er pliktig til å bruke personlig verneutstyr (PVU) : Bruk passende individuelt beskyttelsesutstyr og korrekt antrekk. Oppbevar individuelt beskyttelsesustyr på et passende sted, utenfor arbeidsstedet. I løpet av bruk, ikke spis, drikk eller røyk. Fjerne og vaske smittede klær i forkant av gjenbruk. Forsikr en tilstrekkelig ventilering, spesielt i lukkede områder. - Beskyttelse av øyne/ansikt Unngå kontakt med øynene. Bruk vernebriller konstruert for å beskytte mot sprut. I forkant av bruk er et nødvendig å ha på sikkerhetsbriller i overensstemmelse med normen EN Håndbeskyttelse Ha på passende beskyttelseshansker ved forlenget eller gjentatt kontakt med huden. Hansketyper som anbefales : - Naturlig lateks - Nitrilplast (copolymer butadinakrylonitrile (NBR)) - PVC (Polyklorvinyl) - Butylplast (copolymerisobutylenisopren) Anbefalte karakteristikker : - Ugjennomtrengelige hansker som overstemmer med normen EN374

5 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 23/07/2012 Side 5/9 - Kroppsbeskyttelse Passende type beskyttelsesklær : I tilfelle sterke projeksjoner, ha på ugjennomtrengelige kjemiske beskyttelsesklær mot flytende væsker (type 3) i overensstemmelse med normen EN14605 for å unngå all kontakt med huden. I tilfelle risiko for sprut, ha på ugjennomtrengelige kjemiske beskyttelsesklær (type 6) i overensstemmelse med normen EN13034 for å unngå all kontakt med huden. Personalet har på seg arbeidsklær som med jevne mellomrom blir rengjort. Etter kontakt med produktet, skal alle utsatte kroppspartier bli vasket. Arbeidsklær (f.eks. kjeledress, overall) i tett vevet bomull eller i syntetisk stoff. Arbeidssko eller støvler. Skift klær hver dag. - Åndedrettsbeskyttelse Ved kraftig eksponering, eller ved høye temperaturer: pustemaske med patron. DEL 9 : FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Informasjon om vesentlige fysiske og kjemiske egenskaper Alminnelige opplysninger Fysisk tilstand : Viktige helse-, sikkerhets- og miljøopplysninger ph : Kokepunkt/kokeområde : væske ikke oppgitt. nøytral ikke spesifisert. Flammepunkt intervall : Flammepunkt: > 60 C Damptrykk : Tetthet : = 1 Vannløselighet : Fusjonspunkt/intervall : Selvantennelsetemperatur : Disintegrasjonspunkt/intervall : 9.2. Annen informasjon DEL 10 : STABILITET OG REAKSJONSEVNE Reaksjonsevne Kjemisk stabilitet Ikke spesifisert. Løselig. ikke spesifisert. ikke oppgitt. ikke spesifisert Denne blandingen er stabilt ved betingelser for håndtering og oppbevaring anbefalt i del Mulighet for farlige reaksjoner Unngå følgende betingelser Dette produktet er stabilt under standard forhold Uforenbare stoffer Hold på avstand fra : - sterke oksiderende agenter - sterke reduksjonsagenter Farlige produktdekomposisjoner Termisk dekomposisjon kan utløse/danne : - karbonmonoksid (CO) - karbonodioksid (CO2) Ingen degradering etter oppbevaring under de forhold som har blitt undersøkt.

6 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 23/07/2012 Side 6/9 DEL 11 : TOKSIKOLOGISK INFORMASJON Informasjon om toksikologiske effekter Stoff Økt toksitet : IPBC (CAS: ) Via oralkanal : 300 < DL50 <= mg/kg Art : Rat (recommended by the CLP) Via hudkanal : CYPROCONAZOLE (CAS: ) Via oralkanal : Via hudkanal : Via inhalering : Luftveis- eller hudfølsomhet : IPBC (CAS: ) Maksimaliseringstest hos forsøkskanin (GMPT : Maksimaliseringstest hos forsøkskanin) : CYPROCONAZOLE (CAS: ) Maksimaliseringstest hos forsøkskanin (GMPT : Maksimaliseringstest hos forsøkskanin) : DL50 > 2000 mg/kg Art : Rat (recommended by the CLP) DL50 = 350 mg/kg Art : Rat OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure) DL50 > 2000 mg/kg Art : Rat OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) CL50 > 5.65 mg/l OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) Sensibiliserende. Ikke-sensibiliserende. Art : Others OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) Blanding Ingen toksikologisk informasjon er tilgjengelig for blandingen. Alvorlige øyelesjoner/øyeirritasjon: Tester på lignende produkt. Hornhinneuklarhet : 1 <= Gjennomsnittlig score < 2 og fullstendig reversible effekter i løpet av 21 observasjonsdage Art : Rabbit OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) Iritt : Gjennomsnittlig score < 1 Art : Rabbit OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) Rødhet til øyehinnebetennelse : 2 <= Gjennomsnittlig score < 2,5 og fullstendig reversible effekter i løpet av 21 observasjonsda Art : Rabbit OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) Ødem på øyets slimhinne : Gjennomsnittlig score < 2 Art : Rabbit OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

7 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 23/07/2012 Side 7/9 Luftveis- eller hudfølsomhet : Inneholder minst et sensibiliserende stoff. Kan danne en allergisk reaksjon. DEL 12 : ØKOLOGISK INFORMASJON Giftig for akvatiske organismer, forårsaker effekter etter lang tid. Produktet må ikke helles i avløp eller kloakk Giftighet Stoffene Akutt giftige stoffer kategori 1 : IPBC (CAS: ) Giftighet for fiskene : Utsettelsesvarighet : 96 h CL50 = 0.43 mg/l Art: Danio rerio Giftighet for skalldyr : Giftighet for alger : Kronisk giftige stoffer kategori 1 : CYPROCONAZOLE (CAS: ) Giftighet for fiskene : Giftighet for skalldyr : Giftighet for alger : Utsettelsesvarighet : 48 h CE50 = 0.21 mg/l Art: Daphnia magna Utsettelsesvarighet : 72 h CEr50 = mg/l Art: Desmodesmus subspicatus Utsettelsesvarighet: 96 h CL50 = 19 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss Utsettelsesvarighet : 48 h CE50 > 22 mg/l Art : Daphnia magna Utsettelsesvarighet: 96 h CEr50 = mg/l Art : Scenedesmus subspicatus Blandinger Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Vedvarenhet og nedbrytbarhet Potensiell bioakkumulering Mobilitet på bakken Evaluleringsresultat PBT og vpvb Andre skadelige effekter

8 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 23/07/2012 Side 8/9 DEL 13 : RELATIVE ELIMINERINGSFAKTORER En passende forvaltning for avfall til blandingen og/eller dens beholder bør bli fastsatt i overensstemmelse til bestemmelsene til direktiv 2008/98/CE Behandlingsmetoder for avtall Må ikke helles i avløp eller kloakk. Avfall : Forvaltning av avfall skal ikke utsette menneskelig helse for skade og suten å skade miljøet, spesielt uten å skape risiko for vann, luft, jord, fauna eller flora. Gjenvinn eller avhend avfallet i henhold til gjeldende lover, helst ved avtale med transportør og avfallsmottak. Forurens ikke land eller vann med avfall. Kast ikke produktet. Forurenset emballasje : Tøm beholderen. La etiketten(e) være igjen på beholderen Avhend avfallet hos avtalt avfallsmottak Direktiv 2001/573/EF, 2006/12/EØF, Direktiv 94/31/EØF : * other wood preservatives containing dangerous substances DEL 14 : INFORMASJON ANGÅENDE TRANSPORT Transporter produktet i samsvar med ADR/RID/IMDG og ICAO/IATA (ADR IMDG ICAO/IATA 2012) Nummer ONU Navn til FN-forsendelsen UN3082=MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S (cyproconazole, ipbc) Fareklasse(r) for transporten - Klassifisering : Emballasjegruppe III Miljøfarer - Matière dangereuse pour l environnement : Spesielle forholdsregler for brukeren ADR/RID Klasse Antall Kode Nummer Etikett Identif. LQDispo. EQ Kat. Tunnel 9 M6 III L E1 3 E IMDG Klasse 2'etikett Antall LQ Ems Dispo. EQ 9 - III 5 L F-A,S-F E1 IATA Klasse 2'etikett Nummer Passasjer Passasjer Transportør Transportør nota EQ 9 - III L L A97 E1 A III Y kg G - - A97 A158 E1

9 HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/ REACH) Dato: 23/07/2012 Side 9/ Transport uten emballasje i overensstemmelse med vedlegg II fra Marpol-konvensjonen 73/78 og IBC-utvalget. DEL 15 : FORSKRIFTSINFORMASJON Særskilte forskrifter/vedtekter for stoffet eller blandingen som angår sikkerhet, helse og miljø - Særskilte bestemmelser : Evaluering av den kjemiske sikkerheten DEL 16 : ANNEN INFORMASJON Da brukerens arbeidsforhold er ukjent for oss, er informasjonen på dette HMS-databladet basert på vårt nåværende kunskapsnivå, og på offentlige lover og forskrifter. Blandingen bør ikke bli brukt for annet enn den foreskrevne bruken i rubrikk 1 uten å ha oppnådd skriftlige bruksanvisninger i forkant. Det er til enhver tid brukerens ansvar at alle nødvendige tiltak gjennomføres i følge norsk lov og lokale regler. Informasjonen som befinner seg på sikkerhetsarket bør bli ansett som en beskrivelse av sikkerhetsreglene for denne blandingen og ikke som en garanti for dens egenskaper. Frasemeddelelse H, EUH og frasene R oppgitt i del 3 : H226 H302 H317 H318 H332 H335 H336 H361d H400 H410 R 10 R 20/22 R 22 R 37 R 41 R 43 R 50 R 50/53 R 63.G3 R 67 Forkortelser : Tennbar væske og damp. Skadelig hvis svelget. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Forårsaker alvorlig øyeskade. Skadelig hvis innåndet. Kan forårsake en respirasjonsirritasjon. Kan forårsake søvnighet eller svimmelhet. Mistenkt for å skade det ufødte barnet. Veldig giftig for akvatisk liv. Veldig giftig for akvatisk live med livsvarige effekter. Brannfarlig. Farlig ved innånding og svelging. Farlig ved svelging. Irritererr luftveiene. Fare for alvorlig øyeskade. Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for organismer som lever i vann. Meget giftig for organismer som lever i vann, og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Fare for fosterskader kan ikke utelukkes. Damper kan forårsake døsighet og svimmelhet. ADR : Europeiske avtale angående internasjonal transport av farlige varer via veien. IMDG : Internasjonale maritime farlige varer. IATA : Internasjonal lufttransportforening. OACI : Den internasjonale sivile luftorganisasjonen. RID : Bestemmelser angående internasjonal frakt av farlige varer med tog. WGK : Wassergefahrdungsklasse (Vannskadeklasse).

SIKKERHETSDATABLAD. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

SIKKERHETSDATABLAD. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 28/04/2011 Side 1/5 SIKKERHETSDATABLAD 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Dette produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Se anbefalinger på andre produkter på stedet. Kan gi en allergisk reaksjon.

SIKKERHETSDATABLAD. Dette produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Se anbefalinger på andre produkter på stedet. Kan gi en allergisk reaksjon. HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 28/04/2011 Side 1/5 SIKKERHETSDATABLAD 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INDEX CAS EC Navn Symb. R: % 649-474-00-6 64742-65-0 265-169-7 DISTILLATES (PETROLEUM),

SIKKERHETSDATABLAD. INDEX CAS EC Navn Symb. R: % 649-474-00-6 64742-65-0 265-169-7 DISTILLATES (PETROLEUM), HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 28/04/2011 Side 1/5 SIKKERHETSDATABLAD 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen:

SIKKERHETSDATABLAD. 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: HMS-DATABLAD (Forskrift (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 28/04/2011 Side 1/6 SIKKERHETSDATABLAD 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen:

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

Pineline Brushshampoo

Pineline Brushshampoo Side nr. 1/11 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1. Identifikasjon for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Kode: 1234-120010 1234-120001 1234-120002 Navn 1.2. Relevant

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode: Kjemisk Familie: NORPOL SVG 20000-99999 H,S SVGHS Polyesterharpiks 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM Sikkerhetsskjema for 22/6/2015, Revisjon 1 Denne versjonen kansellerer og erstatter tidligere versjoner DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

Maximum Diesel Performance

Maximum Diesel Performance I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge - Europa 1. SIKKERHETSDATABLAD Maximum Diesel Performance IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer