{ ÉL. 8 : Etsende stoff. 6.1 : Giftig stoff. MÁM» Postboks 13 Grefsen N-0409 Oslo Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "{ ÉL. 8 : Etsende stoff. 6.1 : Giftig stoff. MÁM» Postboks 13 Grefsen N-0409 Oslo Norway"

Transkript

1 Side : 1 { ÉL 8 : Etsende stoff. 6.1 : Giftig stoff. Fare MÁM» 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr Kjemisk navn Kjemisk formel Registreringsnummer. Anvendelsesområde Bedriftsidentifikasjon Nødtelefon : : : CAS nr : EC nr : EC Index : : HF : Registreringstidsfristen er ikke utløpt. : Industrielt og professionelt. Foreta en risikovurdering før bruk. : Postboks 13 Grefsen N-0409 Oslo Norway : (24h) 2 Fareidentifikasjon Klassifisering av stoffet eller stoffblandningen Fareklasse og kategorikode regulering EC 1272/2008 (CLP) Helsefarer EF Klassifiseringen : Dødelig ved svelging. Kategori 2. Fare (H300) Dødelig ved hudkontakt. Kategori 1. Fare (H310) Dødelig ved innånding. Kategori 2. Fare (H330) Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kategori 1A. Fare (H314) STOT SE :Etsende for luftveiene. (EUH071) : T+; R26/27/28 C; R35 Etikettelementer Merkning Farepiktogrammer

2 Side : 2 2 Fareidentifikasjon /... Farepiktogramskode Signalord Risikosetninger Ekstra fare informasjon : GHS06 - GHS05 : Fare : H330 : Dødelig ved innånding. H310 : Dødelig ved hudkontakt. H314 : Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H300 : Dødelig ved svelging. : EUH071 : Etsende for luftveiene. Sikkerhetssetninger - Forebyggning : P260 : Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P262 : Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. P280 : Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. - Tiltak : P304+P340+P315 : VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Søk legehjelp umiddelbart. P302+P350+P315 : VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann. Søk legehjelp umiddelbart. P303+P361+P353+P315 : VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Søk legehjelp umiddelbart. P305+P351+P338+P315 : VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.søk legehjelp umiddelbart. - Lagring : P405 : Oppbevares innelåst. P403 : Oppbevares på et godt ventilert sted. EU skilt (merking av kolli) Symbol(er) R-Setning(er) S-Setning(er) : T+ : Meget giftig. C : Korrosivt. : R26/27/28 : Meget giftig ved innånding, i kontakt med hud og hvis detsvelges. R35 : Forårsaker alvorlige forbrenninger. : S7/9 : Oppbevar container tett lukket og på godt ventilert sted. S26 : I tilfelle kontakt med øyne, skyll øyeblikkelig med rikelige mengder vann og søk legehjelp. S36/37/39 : Bruk passende verneklær, hansker og øye/ansiktsbeskyttelse. S45 : I tilfelle ulykke eller hvis du føler deg uvell, søk legehjelp øyeblikkelig (vis merkelapp hvis mulig). Andre farer : Ingen. 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Stoff/Framstilling : Stoff. Bestanddel-Navn Inhold CAS nr EC nr EC Index Klassifiseringen : 100 % NOTE 2 T+; R26/27/28 C; R Acute Tox. 2 (H330) Acute Tox. 1 (H310) Acute Tox. 2 (H300) Skin Corr. 1A (H314) EUH071 Inneholder ingen komponenter eller forurensninger som påvirker klassifiseringen av produktet. Note 1: Listet i Annex lv / V REACH, fritatt for registrering. Note 2: Registreringstidsfristen er ikke utløpt. Komplett tekst av R-setninger se kapitel 16

3 Side : 3 4 Førstehjelpstiltak Førstehjelpsutstyr - Innånding : Meget giftig ved innånding. Langvarig påvirkning av lave konsentrasjoner kan forårsake lungeødem. Forsinket skadelig virkning er mulig. Flytt den skadede ut i frisk luft. Benytt pusteutstyr med egen luftbeholder. Hold pasienten varm og i ro. Tilkall lege. Benytt kunstig åndedrett hvis pusten opphører. - Hud/øye-kontakt : Ved hudkontakt, benytt gummihansker og gni 2.5% kalsium gluonatgel kontinuerlig inn i det påvirkede området i 1,5 time eller til annen medisinsk behandling er tilgjengelig. Kan gi alvorlige etseskader på hud og hornhinne. Passende førstehjelpsbehandling skal finnes umiddelbart tilgjengelig. Søk legeråd før produktet benyttes. Spyl øynene øyeblikkelig grundig med vann i minst 15 minutter. Fjern forurensede klær. Gjennombløt det påvirkede området i minst 15 minutter. Søk medisinsk hjelp. - Svelging : Inntak gjennom munnen er ikke ansett for å være en potensiell eksponeringsvei. 5 Brannslokkingstiltak Spesifikke faremomenter : Ved påvirkning av brann kan flaskene revne/eksplodere. Farlige forbrenningsprodukter : Ingen som er mer giftig enn produktet selv. Brannslukningsmiddel - Egnede slukningsmidler : Alle kjente brannslukningsmidler kan benyttes. Spesifikke forholdsregler : Hvis mulig, stopp utstrømming av produktet. Fjern deg fra gassflasken og kjøl den med vann fra et beskyttet sted. Spesielt beskyttelsesutstyr for : Benytt pusteutstyr med egen luftflaske og beskyttelsesklær mot kjemikalier. brannfolk 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp Personlige forholdsregler Miljøforholdsregler Rensemetoder : Evakuer området. Benytt pusteutstyr med egen luftflaske og beskyttelsesklær mot kjemikalier. Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. : Forsøk å stoppe utslippet. Unngå at det kommer ned i kloakksystemet, kjellere og groper, eller andre steder hvor en oppkonsentrering kan være farlig. Reduser dampen med vanntåke eller fin vannspray. : Sørg for at det luftes godt. Spyl ned området med vann. Vask forurenset utstyr eller lekkasjested med store mengder vann. 7 Håndtering og lagring Håndtering Lagring Lagring : Se leverandørens instruksjoner for håndtering av beholderene. Benytt kun utstyr som passer for dette stoffet, dets trykk og temperatur. Kontakt din gassleverandør hvis det er tvil. Tillat ikke tilbakeslag inn i beholderen. Tilbakeslag av vann inn i beholderen må forhindres. : Oppbevar beholderen i et godt ventilert rom og med en temperatur på under 50 C. : EIGA anbefaler trykk kontroll annet hvert år for fortsatt lagring av ubrukt produkt. Rest trykk må nøytraliseres via egnet scrubber system når produktet skal avhendes. Hvis bruker ønsker å levere tilbake cylinderen etter 2 år, kontakt din leverandør.

4 Side : 4 8 Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse Personbeskyttelse : Beskyttelsesdrakt mot kjemikalier skal være lett tilgjengelig i tilfelle uhell. Beskytt øyne, ansikt og hud mot væskesprut. Pusteutstyr med egen luftflaske skal være lett tilgjengelig i tilfelle uhell. Ikke røyk ved håndtering av dette stoffet. Sikre tilstrekkelig ventilasjon. Eksponeringsgrense for yrkesgruppe : : GSV-Norge-8h-[ppm] : Fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske data ved 20 C : Gass. Farge : Fargeløs. Avgir hvit røyk i fuktig luft. Lukt : Etsende. Molekylvekt : 20 Smeltepunkt [ C] : -83 Kokepunkt [ C] : 19.5 Kritisk temperatur [ C] : 188 Damptrykk [20 C] : 1 bar Relativ tetthet, gass (luft=1) : 0.7 Relativ tetthet, væske (vann=1) : 0.97 Løselighet i vann [mg/l] : Fullstendig løselig Brennbarhetsområde : Ikke brannfarlig. Selvantennelsestemperatur [ C] : Ikke anvendelig. Andre data : Damp er tyngre enn luft. Kan samles i lukkede områder, spesielt ved eller under bakkenivå. 10 Stabilitet og reaktivitet Helsefarlige spaltningsprodukter Unngå disse materialene : Hydrogen. : Reagerer med de fleste metaller i nærvær av fuktighet, frigjør hydrogen; en ekstremt brannfarlig gass. Med vann forårsakes rask korrosjon av visse metaller. Fuktighet. Reagerer med vann under dannelse av korrosive syrer. Kan reagere voldsomt med alkalier. 11 Toksikologiske opplysninger Informasjon om toksisitet : Opptak av stort overskudd mengder fluorider kan forårsake akutt fluorose med komplikasjoner som skader forskjellige metaboliske funksjoner og organer (hjerte, lever, nyrer). Rotte innånding LC50 [ppm/4h] : Økologiske opplysninger Informasjon om økologisk effekt : Kan forårsake ph-endringer i vandige økologiske miljøer. 13 Instrukser om disponering Generelt : Må ikke slippes ut der det fare for at en akkumulering kan bli farlig. Unngå utslipp til atmosfæren. Kontakt leverandør hvis det er behov for veiledning.

5 Side : 5 14 Transportopplysninger UN No : 1052 Fareseddel ADR, IMDG, IATA Land transport : 6.1 : Giftig stoff. 8 : Etsende stoff. ADR/RID H.I. nr : 886 Offisielt skipnings navn : HYDROGENFLUORID, VANNFRI - ADR Klasse : 8 - ADR/RID Klassifiseringsskode : CT1 I - Packing Instruction(s) - General : P200 - Tunnel Restriction : C/D : Passasje forbudt i tunneler av kategori C, D og E når transportert i tank; Passasje forbudt i tunneler av kategori D og E når transportert i annet enn tank. Sjøtransporten - IMO-IMDG - kode Offisielt skipnings navn : HYDROGENFLUORID, VANNFRI Klasse : 8 - Emballasje gruppe IMO : P200 - Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-C - Emergency Schedule (EmS) - : S-U Spillage - Instructions - Packing : P200 Flytransport - ICAO/IATA - Offisielt skipnings navn : HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS Klasse : 8 IATA-Passenger and Cargo Aircraft : DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT. Cargo Aircraft only : FORBUDT. Unngå transport på kjøretøyer der lasterommet ikke er skilt fra førererhuset. Sikre at sjåføren er klar over den potensielle faren ved lasten og vet hva som må gjøres ved et uhell eller i et nødstilfelle. Før transport av produktbeholdere : - Påse at beholderne er godt sikret. - Flaskeventilen er stengt og at den ikke lekker. Påse at ventilens blindplugg/tetningsplugg (hvis det er nødvendig) er korrekt montert. Påse at ventilbeskyttelsen (når det medfølger) er korrekt påsatt. - Tilstrekkelig ventilasjon. - I henhold til gjeldende regler. 15 Regelverksmessige opplysninger Helse-, miljø- og sikkerhetsregelverk spesifikt for stoffet eller stoffblandingen : Se til at alle nasjonale/lokale bestemmelser blir fulgt opp.

6 Side : 6 15 Regelverksmessige opplysninger /... Seveso regulation 96/82/EC : Listet 16 Andre opplysninger Sørg for at operatøren forstår giftfaren. Brukere av pusteutstyr må få regelmessig trening. Fullstendig tekst i R-setninger i : R26/27/28 : Meget giftig ved innånding, i kontakt med hud og hvis detsvelges. kapittel 3 R35 : Forårsaker alvorlige forbrenninger. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med anvendelige EU-direktiver, og gjelder for alle land som har fortolket direktivene i sine nasjonale lover. ANSVARSFRASKRIVELSE : Før dette produktet tas i bruk i en ny prossess eller eksperiment, må en grundig studie av materialkompatibilitet og sikkerhet være utført. Detaljer i dette dokumentet er vurdert til å være korrekt ved utgivertidspunktet. Det taes ikke ansvar for evt. skade eller uhell som kan oppstå som følge av bruk av dette dokumentet. Dokumentslutt

M«SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

M«SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Side : 1 ón 2.2 : Ikke brennbar og ikke giftig gass. Advarsel M«SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr Kjemisk

Detaljer

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Side : 1 2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser Advarsel SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2.

Detaljer

2.1 : Brannfarlige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot

2.1 : Brannfarlige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Side : 1 2.1 : Brannfarlige gasser Fare SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr Kjemisk navn Registreringsnummer.

Detaljer

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar Side : 1 óm 2.1 : Brannfarlig gass. SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

2.1 : Brannfarlige gasser SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

2.1 : Brannfarlige gasser SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Side : 1 óm 2.1 : Brannfarlige gasser Fare SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr Kjemisk navn Registreringsnummer.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad nr

Sikkerhetsdatablad nr Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Hydrogensulfid Utgivelsesdato: 01/04/2015 Redigert: : Versjon: 4.0 EIGA073 Fare AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad nr

Sikkerhetsdatablad nr Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Silan Utgivelsesdato: 01/04/2015 Redigert: : Versjon: 4.0 EIGA107 Fare AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S Internkode: 16093 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Kalsiumhydrat ECnr 2151373 CASnr 1305620 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden)

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden) Side: 1/7 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: NO 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt (dato): 23-04-2015 SDS Versjon: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: -

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt (dato): 23-04-2015 SDS Versjon: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: - SIKKERHETSDATABLAD Utgitt (dato): 23042015 SDS Versjon: 1.0 DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Opalescence Boost PF

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter Endret 17/12/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 22/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1807813

Detaljer