M«SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M«SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET"

Transkript

1 Side : 1 ón 2.2 : Ikke brennbar og ikke giftig gass. Advarsel M«SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr Kjemisk navn Registreringsnummer. Kjemisk formel : : : Tetrafluoroethan (R134a) CAS nr : EC nr : EC Index :--- : Registreringstidsfristen er ikke utløpt. : C2H2F Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser som det frarådes mot Relevant identifisert bruk : Industrielt og professionelt. Foreta en risikovurdering før bruk. Test gass / Kalibreringsgass. Laboratoriebruk Til bruk som kjølemedie. Kontakt leverandør for informasjon om bruksområder Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Bedriftsidentifikasjon 1.4. Nødtelefon Nødtelefon SEKSJON 2. FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen : Postboks 13 Grefsen N-0409 Oslo Norway : (24h) Fare klasse og kategori kode regulering EC 1272/2008 (CLP) Fysiske farer Klassifisering EC 67/548 eller EC 1999/ Merkningselementer Merkings regulering EC 1272/2008 (CLP) Farepiktogrammer : Inneholder gass under trykk; flytende gass, kan eksplodere ved oppvarming. Advarsel (H280) : Ikke klassifisert som farlig framstilling/stoff. Ikke inkludert i Annex VI. EC merking er ikke påkrevd.

2 Side : 2 SEKSJON 2. FAREIDENTIFIKASJON /... Kode for farepiktogrammer : GHS04 Signalord : Advarsel Faresetninger : H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Sikkerhtetssetninger - Lagring : P403 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Merking EC 67/548 eller EC 1999/45 : EC merking er ikke påkrevd Andre farer : Kvelende ved høye konsentrasjoner. SEKSJON 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1. Stoffer/Blandinger Stoff. Bestanddel-Navn Inhold CAS nr EC nr EC Index Klassifiseringen Tetrafluoroethan (R134a) : 100 % * 2 Not classified (DSD/DPD) Press. Gas (H280) Inneholder ingen komponenter eller forurensninger som påvirker klassifiseringen av produktet. * 1: Listet i Annex lv / V REACH, fritatt for registrering. * 2: Registreringstidsfristen er ikke utløpt. * 3: Registrering ikke påkrevd. Importert eller produsert mengde <1 tonn/år Komplett tekst av R-setninger se kapitel 16. Komplett tekst av H-erklæringer se kapittel 16 SEKSJON 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak - Innånding : Flytt den skadede ut i frisk luft. Benytt pusteutstyr med egen luftbeholder. Hold pasienten varm og i ro. Tilkall lege. Benytt kunstig åndedrett hvis pusten opphører. - Hundkontakt : Ved frostskader skyll med vann i minst 15 minutter. Anvend sterilt kompress. Søk medisinsk hjelp. - Øyenkontakt : Spyl øynene øyeblikkelig grundig med vann i minst 15 minutter. - Svelging : Inntak gjennom munnen er ikke ansett for å være en potensiell eksponeringsvei Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede : Høye konsentrasjoner kan forårsake kvelning. Symptomene kan omfatte lammelse/ bevistløshet. Kvelning kan oppstå uten forvarsel. Kan forårsake narkotisk virkning ved lave konsentrasjoner. Symptomene kan omfatte svimmelhet, hodepine, kvalme og nedsatt koordineringsevne Indikasjon på om øyeblikkelig legehjelp og særlig behandling er nødvendig SEKSJON 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slukningsmidler Brannslukningsmiddel - Egnede slukningsmidler : Alle kjente brannslukningsmidler kan benyttes Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Spesifikke faremomenter : Ved påvirkning av brann kan flaskene revne/eksplodere. Farlige forbrenningsprodukter : Ved brann kan følgende giftige og/ eller korrosive damper bli dannet ved termisk spalting : Karbonmonoksid. Hydrogenfluorid. Karbonylfluorid.

3 Side : 3 SEKSJON 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK / Anvisninger for brannmannskap Spesifikke forholdsregler Spesielt beskyttelsesutstyr for brannfolk SEKSJON 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP : Hvis mulig, stopp utstrømming av produktet. Koordiner slukkearbeid i forhold til brann i omgivelsene. Kjøl ned beholdere med vann fra sikker posisjon. Unngå at forurenset brannslukkingsvann renner ned i avløpssystemer. : Benytt pusteutstyr med egen luftflaske i lukkede rom Personlige sikkerhetsforanstaltninger, personlige vernemidler og nødprosedyrer 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forsøk å stoppe utslippet. Evakuer området. Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Bær pusteutstyr med egen luftflaske ved entring av området hvis det ikke er bevist at det er trygt. Unngå at det kommer ned i kloakksystemet, kjellere og groper, eller andre steder hvor en oppkonsentrering kan være farlig. : Forsøk å stoppe utslippet Metoder og utstyr til oppsamling og opprydding 6.4. Henvisning til andre punkter SEKSJON 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sikker bruk av produktet Sikker håndtering av gassbeholder : Sørg for at det luftes godt. : Se også avsnitt 8 og 13. : Kun personer som har erfaring og som har fått relevant opplæring bør håndtere komprimerte gasser. Produkt må håndteres i forhold til gjennomarbeidede hygiene- og sikkerhetsprosedyrer. Benytt bare skikkelig spesifisert utstyr som passer for dette stoffet, dets trykk og temperatur. Kontakt din gassleverandør hvis det er tvil. Ikke røyk ved håndtering av dette stoffet. Sjekk at hele gassanlegget er kontrollert med hensyn på lekkasjer eller at det er underlagt periodisk kontroll. : Se leverandørens instruksjoner for håndtering av beholderene. Tilbakeslag av vann inn i beholderen må forhindres. Tillat ikke tilbakeslag inn i beholderen. Beskytt gassflasker mot fysisk skade. Flasker skal ikke slepes, veltes eller utsettes for slag eller støt. Bruk egnet tralle for å transportere gassflasker også over korte avstander. Behold ventilhetten på plass inntil gassflasken er forsvarlig sikret mot å velte. Deretter tas flasken i bruk. Hvis det oppstår problemer med betjening av flaskeventil skal flasken settes til side og leverandør kontaktes. Forsøk aldri å modifisere eller reparere beholderens ventiler eller sikkerhetsavblåsingsutstyr. Skadede ventiler rapporteres umiddelbart til gassleverandør. Hold ventiltilkoblingen ren og fri for urenheter, gjelder særlig olje og vann. Når blindmutter følger med beholderen skal denne monteres på ventilen umiddelbart etter frakobling fra forbruksutstyr. Steng beholderens ventil etter bruk og når den er tom,selv om beholderen fortsatt er tilknyttet forbruksutstyr. Forsøk aldri å overføre gass fra en beholder til en annen. Bruk aldri åpen flamme eller elektrisk oppvarming for å øke trykket i en gassbeholder. Etiketter og merking som gassleverandøren har påsatt gassflasken for å identifisere innholdet må ikke fjernes.

4 Side : 4 SEKSJON 7. HÅNDTERING OG LAGRING / Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuell inkompatibilitet 7.3. Særlige anvendelser : Oppbevar beholderen i et godt ventilert rom og med en temperatur på under 50 C. Vurder relevante lover, forskrifter og lokale regelverk i forbindelse med lagring av beholdere. Beholdere lagres stående forsvarlig sikret mot å velte. Lagrede beholdere bør sjekkes periodisk med hensyn på lekkasjer og generell tilstand. Ventilhetter og blindmuttere bør være montert. Beholdere skal lagres på områder der det ikke er brannfare. Varmekilder og tennkilder må unngås. Oppbevares unna brennbart material. Beholdere bør ikke lagres under forhold som kan medføre korrosjon. SEKSJON 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametre DNEL Det beregnede nivå av det kjemiske stoffet som antas ikke å ha effekt PNEC Laveste konsentrasjon som forventes å gi kroniske eller akutte giftvirkninger 8.2. Eksponeringskontroll : Ikke tilgjengelig. : Ikke tilgjengelig Tekniske tiltak : Rørsystemer og utstyr bør regelmessig sjekkes for lekkasje. Gassdetektorer bør brukes når gasser som fortrenger oksygen kan bli sluppet til friluft. Hold konsentrasjonen godt under administrativ norm for forurensning i arbeidsatmosfære. Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avgass ventilering. Vurder å bruke arbeidstillatelsessystem, for eksempel i forbindelse med vedlikeholdsarbeid Personlig verneutstyr : Risikoanalyse bør gjennomføres og dokumenteres for hver arbeidsplass for å vurdere involvert risiko og for å velge passende personlig verneutstyr. Følgende anbefalinger bør vurderes. Beskytt øyne, ansikt og hud mot væskesprut. Lær sikkerhetshansker når man arbeider med flasker. Bruk vernebriller med sidebeskyttelse eller kjemikaliebrillerved overføring av væske mellom beholdere og ved åpning av væskefyllte koblinger Tiltak mot miljøeksponering : Ta hensyn til lokale retningslinjer i forhold til utslipp til atmosfære. Se metoder i avsnitt 13 for håndering av avgass. SEKSJON 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende - Fysiske data ved 20 C / 101.3kPa : Gass. - Farge : Fargeløst. Lukt Luktgrense : Eterisk. Smeltepunkt [ C] : -101 Kokepunkt [ C] : Flammepunkt [ C] Fordampningshastighet (eter=1) Brennbarhetsområde Damptrykk [20 C] : Luktegrensen er subjektiv og lukt kan ikke advare bruker om overeksponering. : Ikke relevant for gasser og gassblandinger. : Ikke relevant for gasser og gassblandinger. : Ikke brannfarlig. : 4.7 bar Relativ tetthet, gass (luft=1) : 3.6 Løselighet i vann [mg/l] : 1930

5 Side : 5 SEKSJON 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER /... Fordelingskeffisient n-octanol/vann : 0.94 Selvantennelsestemperatur [ C] : 0.94 Ikke anvendelig Andre opplysninger Andre data : Damp er tyngre enn luft. Kan samles i lukkede områder, spesielt ved eller under bakkenivå. Molekylvekt [g/mol] : 102 Kritisk temperatur [ C] : 101 SEKSJON 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Kjemisk stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Farlige nedbrytningsprodukter : Ingen fare for reaktivitet ut over det som er beskrevet i punktene nedenfor. : Stabil under normale forhold. : Ingen ved anbefalte håndterings- og lagringsbetingelser. : Fuktighet. For øvrig informasjon vedrørende kompatibilitet se ISO : Farlige nedbrytingsprodukter vil ikke forekomme ved normal lagring og normal bruk. SEKSJON 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet : Dette produktet har ingen kjent giftvirkning. Irritasjon/etseskader på hud Alvorlig øyeskade/irritasjon Luftveis-eller hudsensibilisering Kreftfremkallende effekt Arvestoffskadelig egenskap Reproduktiv giftighet Enkel STOT eksponering Gjentatt STOT eksponering Aspirasjonsfare : Ikke relevant for gasser og gassblandinger. SEKSJON 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Toksisitet Persistens - nedbrytbarhet Bioakkumuleringspotensiale

6 Side : 6 SEKSJON 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER / Mobilitet i jord Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Effekt på ozonlaget Effekt på global oppvarming. Global oppvarmningsfaktor [CO2=1] : 1300 SEKSJON 13. INSTRUKSER VED DISPONERING : Utslipp i store menger kan bidra til drivhuseffekten. Inneholder fluorinert drivhusgass underlagt Kyotoprotokollen Metoder for avfallsbehandling Tillegsopplysninger : Unngå utslipp til atmosfæren. Må ikke slippes ut der det fare for at en akkumulering kan bli farlig. Se EIGA dokument (Doc. 30/10 Disposal of Gases, downloadable at for mer veiledning i forhold til avhending. Ta kontakt med leverandør for særskilt veiledning. SEKSJON 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER UN No : 3159 Fareseddel ADR, IMDG, IATA Land transport (ADR/RID) H.I. nr : 20 : 2.2 : Ikke brennbar og ikke giftig gass. Offisielt skipnings navn : 1,1,1,2-TETRAFLUORETAN (KJØLEMEDIUMGASS R 134a) - ADR Klasse : 2 Klassifiseringsskode : 2 A Packing Instruction(s) : P200 Tunnel Restriction : C/E : Passasje forbudt i tunneler av kategori C, D og E når transportert i tank; Passasje forbudt i tunneler av kategori E når transportert i annet enn tank. Miljøfarer Sjøtransporten (IMDG) Proper shipping name : 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 134A) Class : 2.2 Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-C Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-V Packing instruction : P200 Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR) Proper shipping name (IATA) : 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 134A)

7 Side : 7 SEKSJON 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER /... Class : 2.2 Passenger and Cargo Aircraft : Allowed. Packing instruction - Passenger and : 200 Cargo Aircraft Cargo Aircraft only : Allowed. Packing instruction - Cargo Aircraft : 200 only Særlige forsiktighetsregler for brukeren : Unngå transport på kjøretøyer der lasterommet ikke er skilt fra førererhuset. Sikre at sjåføren er klar over den potensielle faren ved lasten og vet hva som må gjøres ved et uhell eller i et nødstilfelle. Før transport av produktbeholdere : - Påse at beholderne er godt sikret - Flaskeventilen er stengt og at den ikke lekker. Påse at ventilens blindplugg/tetningsplugg (hvis det er nødvendig) er korrekt montert. Påse at ventilbeskyttelsen (når det medfølger) er korrekt påsatt. - Tilstrekkelig ventilasjon. SEKSJON 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet EU-lovgivning Restriksjoner Seveso regulation 96/82/EC Kjemikaliesikkerhetsvurdering SEKSJON 16. ANDRE OPPLYSNINGER : Ikke omfattet. : Se til at alle nasjonale/lokale bestemmelser blir fulgt opp. : Dette produkt er enten unntatt fra REACH, omsettes under minimum volum for krav om "Rapport om kjemikaliesikkerhet" eller har ikke vært objekt for en "vurdering av kjemikaliesikkerhet" ennå. Indikasjon på endringer : Reviderte sikkerhetsdatablad i overensstemmelse med EU-kommisjonens regelverk No 453/ Råd ang. opplæring Liste med full tekst H-statments i seksjon 3. Anmerkning ANSVARSFRASKRIVELSE : Faren for kvelning blir ofte undervurdert og må understrekes ved opplæring av operatører. : H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. : Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med anvendelige EU-direktiver, og gjelder for alle land som har fortolket direktivene i sine nasjonale lover. : Før dette produktet tas i bruk i en ny prossess eller eksperiment, må en grundig studie av materialkompatibilitet og sikkerhet være utført. Detaljer i dette dokumentet er vurdert til å være korrekt ved utgivertidspunktet. Det taes ikke ansvar for evt. skade eller uhell som kan oppstå som følge av bruk av dette dokumentet. Dokumentslutt

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Side : 1 2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser Advarsel SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2.

Detaljer

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar Side : 1 óm 2.1 : Brannfarlig gass. SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

2.1 : Brannfarlige gasser SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

2.1 : Brannfarlige gasser SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Side : 1 óm 2.1 : Brannfarlige gasser Fare SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr Kjemisk navn Registreringsnummer.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad nr

Sikkerhetsdatablad nr Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Silan Utgivelsesdato: 01/04/2015 Redigert: : Versjon: 4.0 EIGA107 Fare AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad nr

Sikkerhetsdatablad nr Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Hydrogensulfid Utgivelsesdato: 01/04/2015 Redigert: : Versjon: 4.0 EIGA073 Fare AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116067E

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter Endret 17/12/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 22/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1807813

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 100063E Bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Ultragas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Ultragas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-27 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Ultragas Leverandørens

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer