HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD"

Transkript

1 I henhold til regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Selskapsopplysninger HEMPEL'S DURAGLOSS VARNISH Hempel (Norway) AS Teatergarten Bergen Norway Tlf Produkttype Alkyd lakk Bruksområde bygniger, privat (fritidsbåter) skip og skipsverft Utgitt dato 8/4/2008 Dato for forrige utgave Ingen tidligere validering PR nr Nødtelefonnummer (med åpningstid) Giftinformasjonssentralen 2 Viktigste faremomenter Miljøskadelig Brannfarlig Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Inneholder 2- butanonoksim; etylmetylketoksim, cobalt(2+) salts of c6-19 branched fatty acids Kan gi en allergisk reaksjon 3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Stoffer som er helse- eller miljøfarlige i henhold til forskrifter om klassifisering og merking av farlige kjemikalier (2002) CAS nr % EC nummer Klassifisering white spirit (10-20% aromat) * Xn; R65 1-metoksy-2-propanol; propylenglykolmonometyleter R10 nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung; lavtkokende hydrogenbehandlet nafta Xn; R65 2-butanonoksim; etylmetylketoksim Carc Cat 3; R40 Xn; R21 Xi; R41 R43 cobalt(2+) salts of c6-19 branched fatty acids * Xn; R22 Xi; R38 R43 Merknader (*) Se de fullstendige setningene i avsnitt 16 Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8 4 Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Øyekontakt I alle tvilstilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen Ved uhell Kontakt lege eller sykehus - ta med etiketten eller dette HMS - datablad Kontakt Giftinformasjonenssentralen om nødvendig Flytt til frisk luft Hold personen varm og i ro Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lege kontaktes Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser Skyll øynene omgående med store mengder vann i minimum 15 minutter, mens øvre og nedre øyelokk løftes med jevne mellomrom I alle tvilstilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes Utgitt dato 8/4/2008 Side 1/5

2 Hudkontakt Svelging Fjern forurensede klær og sko Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt Løsemidler eller fortynnere skal ikke brukes Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten Hold personen varm og i ro Ikke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell Senk hodet slik at oppkastet ikke renner tilbake i munnen og halsen Merknader til lege 5 Tiltak ved brannslukning Dersom gasser fra dekomposisjon av produkter er blitt innåndet, kan symptomer oppstå noe forsinket Isoler straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring Ved brann oppstår det tykk, svart røyk Eksponering for spaltningsprodukter kan være helseskadelig Lukkede beholdere som eksponeres for flammer, kjøles ned med vann Ikke slipp avrenning fra brannslukking ned i kloakksystem eller vannveier Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk Slokkemidler Nedbrytningsprodukter ved brann 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp Anbefalt Skum, karbondioksid, pulver, vanntåke Må ikke brukes Vannstråle Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer karbonoksider nitrogenoksider Eliminèr alle antennelseskilder og sørg for god ventilasjon Unngå å innånde damp eller tåke Se vernetiltakene som er oppført i avsnitt 7 og 8 Begrens og samle spill med ikke-brennbare absorberende materialer, feks sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser (se punkt 13) Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag Rengjøres fortrinnsvis med vaskemiddel, unngå løsemidler Hvis produktet forurenser innsjøer, elver eller kloakkavløp, skal ansvarlige myndigheter informeres i henhold til lokale bestemmelser 7 Håndtering og oppbevaring Håndtering Damper er tyngre enn luft og kan spres langs gulvet Damper kan danne eksplosive blandinger med luft Unngå dannelse av brannfarlige eller eksplosjonsfarlige konsentrasjoner av damp i luften, og unngå dampkonsentrasjoner som overstiger administrative normer Produktet skal videre bare brukes i områder hvor all bruk av åpen flamme og andre antennelseskilder unngås Elektrisk utstyr skal beskyttes i tilstrekkelig grad For å avlede statisk elektrisitet under overføring, må fatet jordes og kobles til den mottakende beholderen med en elektrisk ledning Gnistdannende verktøy må ikke brukes Unngå innånding av gasser, støv og sprøytetåke Unngå kontakt med huden og øynene Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides Personlig verneutstyr; se punkt 8 Skal bare oppbevares i beholdere av samme materiale som den originale Oppbevaring Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser Oppbevares på et kjølig, godt ventilert område adskilt fra uforenlige materialer og antennelseskilder Oppbevares utilgjengelig for barn Unngå kontakt med Oksidasjonsmidler, sterke baser, sterke syrer Røyking forbudt Uvedkommende ingen adgang Åpnet emballasje skal lukkes omhyggelig og oppbevares oppreist for å unngå lekkasje 8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Tekniske tiltak Hygieniske tiltak Sørg for avgassventilasjon eller andre tekniske metoder for å holde luftkonsentrasjonen av damper eller støv under deres respektive eksponeringsgrenser Forsikre deg om at det finnes øyedusjer og sikkerhetsdusjer tilgjengelig på arbeidsplassen Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert forbindelsene og før spising, røyking, toalettbesøk og på slutten av arbeidsdagen Utgitt dato 8/4/2008 Side 2/5

3 Administrative normer white spirit (10-20% aromat) Arbeidstilsynet (Norge, 2001) AN 275 mg/m³ 8 time(er) 1-metoksy-2-propanol; propylenglykolmonometyleter Arbeidstilsynet (Norge, 6/2007) Hud Gjennomsnittsverdi 180 mg/m³ 8 time(er) Personlig verneutstyr Generelt Hansker skal brukes ved alt arbeid som kan innebære tilsmussing Forkle/kjeledress/vernetøy skal brukes når tilsølingen er så omfattende at vanlig arbeidstøy ikke i tilstrekkelig grad beskytter huden mot kontakt med produktet Øyevernutstyr skal brukes når det er sannsynlighet for eksponering Åndedrettsvern Bruk egnet åndedrettsvern når ventilasjonen er utilstrekkelig, benytt halvmaske eller heldekkende maske med gassfilter type A (brun) Ved sliping benytt partikkel filter type P2 Ved sprøyting kan benyttes kombinert filter AP Ved kontinuerlig og langvarig arbeid, anbefales bruk av heldekkende beskyttelse (dvs maske med frisklufttilførsel) eller motordrevet vifte Vær sikker på at du bruker godkjent/sertifisert åndedrettsvern eller tilsvarende Hudbeskyttelse Håndbeskyttelse Øyebeskyttelse 9 Fysiske og kjemiske egenskaper Fysisk tilstand Tetthet Løselighet Flammepunkt Eksplosjonsgrenser Bruk spesielt arbeidstøy, ved sprøyting brukes overtrekksdrakt Bruk egnede vernehansker Ved langvarig eller gjentatt håndtering skal hansker brukes Beskyttelseskremer kan gi beskyttelse for utsatte hudpartier, men bør imidlertid ikke påføres etter at huden er eksponert for produktet Beskyttelseskrem må ikke brukes under eller i stedet for hansker Det er ikke muligt å spesifisere hansketype, da den konkrete arbeidssituasjon ikke kjennes Leverandør av hansker bør derfor kontaktes ved valg av egnede hansker Bruk øyevernutstyr som beskytter mot sprut fra væsker Væske 091 g/cm 3 Uløselig i følgende materialer kaldt vann og varmt vann Closed cup (CC) 38 C (1004 F) vol % Løsemiddel(er) % etter vekt Vektet gjennomsnitt 47 % Vann % etter vekt Vektet gjennomsnitt 0 % VOC innhold Vektet gjennomsnitt 432 g/l (Beregnet verdi for blandingen) TOC-innhold Vektet gjennomsnitt 361 g/l Løsemiddel Gass Vektet gjennomsnitt 0076 m 3 /l 10 Stabilitet og reaktivitet Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se avsnitt 7) Reaktivt, eller uforenlig med følgende stoffer oksiderende materialer Noe reaktivt, eller uforenlig med følgende stoffer reduserende materialer Ved eksponering for høye temperaturer (i tilfelle brann) kan det produseres farlige spaltningsprodukter Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer karbonoksider nitrogenoksider 11 Opplysninger om helsefare Virkninger og symptomer Eksponering for høye konsentrasjoner av løsemiddeldamp, kan gi helseplager som irriterte slimhinner og luftveier samt skade på nyrer, lever og sentralnervesystem Løsemidler kan gi noen av de ovennevnte virkninger ved absorpsjon gjennom huden Symptomer og tegn er hodepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvekkelse, døsighet, og i ekstreme tilfeller bevisstløshet Gjentatt eller langvarig kontakt med preparatet kan skade hudens naturlige fettlag, som igjen kan føre til ikke-allergisk kontakteksem og absorpsjon via huden Sprut av væsken i øynene kan skape irritasjon og midlertidig skade Overfølsomhet Inneholder 2-butanonoksim; etylmetylketoksim, cobalt(2+) salts of c6-19 branched fatty acids Kan gi en allergisk reaksjon Akutt toksisitet Utgitt dato 8/4/2008 Side 3/5

4 P HEMPEL'S DURAGLOSS VARNISH Resultat 1-metoksy-2-propanol; propylenglykolmonometyleter LD50 Oral 6600 mg/kg Rotte LD50 Hud mg/kg Kanin 2-butanonoksim; etylmetylketoksim LD50 Oral 930 mg/kg Rotte 12 Miljøopplysninger Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Resultat Arter Eksponering 2-butanonoksim; etylmetylketoksim Akutt LC mg/l Mortality Fisk 96 timer Dose Arter 13 Fjerning av kjemikalieavfall Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig Dette produktet står oppført som farlig i henhold til EU-direktivet om farlig avfall Må håndteres i samsvar med gjeldende lovverk på området Søl, rester, brukte filler osv samles opp og oppbevares i brannsikker avfallsbeholder Europeisk Avfallsliste (EAL) er angitt nedenfor Den europeiske avfallslisten * (EAL) 14 Opplysninger om transport Transport kan finne sted i overensstemmelse med nasjonale regler eller ADR for vegtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for sjøfart Transportklassifisering i henhold til ADR (2007) og IMDG (2006) tilpassing ADR/RID klasse UN nr UN1263 Varenavn ved transport (proper shipping name) Maling Klasse PG* Etikett Tilleggsopplysninger 3 III 3 Anmerkninger H-14 IMDG klasse UN1263 PG* Emballasjegruppe PAINT (white spirit) 3 III Emergency schedules (EmS) 3 F-E, S-E Marine pollutant 15 Opplysninger om lover og forskrifter Klassifisering og merking er fastlagt i samsvar med EU-direktivene 67/548/EEC og 1999/45/EC (inkludert endringer), med tiltenkt bruk av produktet tatt i betraktning Anvendelsesområde Symbol Risikosetninger Sikkerhetssetninger Ytterligere varselsetninger 16 Tilleggsopplysninger Forbrukeranvendelser, Industrielle anvendelser, Brukt ved sprøyting Miljøskadelig R10- Brannfarlig R51/53- Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet S2- Oppbevares utilgjengelig for barn S29- Må ikke tømmes i kloakkavløp S46- Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten Inneholder 2-butanonoksim; etylmetylketoksim, cobalt(2+) salts of c6-19 branched fatty acids Kan gi en allergisk reaksjon Fullstendig tekst for R-setninger som det refereres til i sikkerhetsdatabladet R10- Brannfarlig R40- Mulig fare for kreft R21- Farlig ved hudkontakt R22- Farlig ved svelging R65- Farlig Kan forårsake lungeskade ved svelging R41- Fare for alvorlig øyeskade R38- Irriterer huden R43- Kan gi allergi ved hudkontakt R51/53- Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Utgitt dato 8/4/2008 Side 4/5

5 YL gruppe 3 Merknad til leseren Revisjon i databladet som har medført endringer fra forrige versjon, er markert med trekant i punktets øvre venstre hjørne Opplysningene i dette HMS-databladet er basert på vår nåværende viten og på EU - og norsk regelverk Opplysningene er en beskrivelse av de helse-, miljø- og sikkerhetsmessige forhold, som det skal tas hensyn til ved bruk av produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaper forøvrig Det er alltid arbeidsgiverens ansvar å forsikre seg om at arbeidet tilrettelegges og utføres i overensstemmelse med reglene i det norske regelverket Utgitt dato 8/4/2008 Side 5/5

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 25.06.2009 Handelsnavn: OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 Produkttype: MALING Anvendelsesområde: Alkydemulsjonsmaling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD GE Healthcare HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og

Detaljer

Maximum Diesel Performance

Maximum Diesel Performance I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge - Europa 1. SIKKERHETSDATABLAD Maximum Diesel Performance IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

Produsent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Produsent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Protector F1 Express 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Protector F1 Express Kode

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overenstemmelse med Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Central Heating Protector F1 1. Identifikasjon

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

335014 (14kg) / 335170 (170kg)

335014 (14kg) / 335170 (170kg) 1.Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn: Duraspray 335 Artikkelnummer: 335014 (14kg) / 335170 (170kg) Bruk av stoffet/tilberedning: Kontaktlim / klebestoff for industriell liming

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-22 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 020432 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

Produsent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Produsent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Water Analysis Test Kit 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Water Analysis Test Kit

Detaljer

Produsent. Produktet er ikke klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Produsent. Produktet er ikke klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge SIKKERHETSDATABLAD HP15C 25Ltr 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn HP15C 25Ltr Kode 59049 Head Office Cookson

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. : Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. ITW Chemtronics 8125 Cobb Center Drive Kennesaw, GA 30152

Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. : Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. ITW Chemtronics 8125 Cobb Center Drive Kennesaw, GA 30152 I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Europa 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Kjemisk navn SoderWick(R) LeadFree

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer