Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Grorud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Grorud"

Transkript

1 Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Rettet 11. juli 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Rapporter 2014/23 Innhold 18. Innvandrere og norskfødte med innvandrer-foreldre i Innledning Demografi, innvandringsgrunn og valgdeltakelse Demografi Innvandrere etter innvandringsgrunn og landbakgrunn Valgdeltakelse ved kommunevalget Bruk av barnehage og kontantstøtte Barnehage Kontantstøtte Utdanning Deltakelse i videregående utdanning Gjennomstrømming i videregående utdanning Utdanningsnivå Deltakelse i høyere utdanning Arbeid Sysselsettingsnivå Arbeidsledige Næringer Selvstendig næringsdrivende Økonomiske levekår Inntekt Sosialhjelp Uførepensjon Alderspensjon Referanser Figurregister Tabellregister Statistisk sentralbyrå

3 Rapporter 2014/ Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Innledning I 2007 ga SSB ut en rapport med nøkkelinformasjon om innvandrerbefolkningens demografi og levekår i 12 kommuner og fem av bydelene i Oslo med størst andel ikke-vestlige innvandrere (Aalandslid 2007). Rapporten var finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Denne rapporten blir nå fulgt opp med en lignende rapport, denne gangen på oppdrag fra IMDI og Barnelikestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Siden 2006 har det skjedd en hel del på innvandringsfeltet. Det viktigste er at det har kommet mange flere arbeidsinnvandrere til landet i løpet av de sju årene, de fleste av dem fra EU-land. I tillegg har antallet barn født av innvandrere i Norge økt. Dessuten har SSB revidert klassifiseringer og betegnelser som brukes i statistikken. I 2006 var det nesten utelukkende fokusert på innvandrere og barn av innvandrere fra «ikke-vestlige» land. Betegnelse «vestlig» og «ikke-vestlig» er nå byttet ut med en ny todeling. I tillegg er «førstegenerasjonsinnvandrere» byttet ut med «innvandrere», mens «andregenerasjonsinnvandrere» eller «etterkommere» nå betegnes som «norskfødte med innvandrerforeldre» (se boksen). Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Videre i teksten vil det bli referert til innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Med innvandrere mener vi de som er født i utlandet av utenlandske foreldre, og som selv har innvandret til Norge. Norskfødte med innvandrerforeldre brukes som benevning for personer født i Norge med to foreldre som er innvandrere. Med innvandrerbakgrunn mener vi her summen av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Landbakgrunn EU, Nord-Amerika etc. er en forkortelse for EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. Inkluderer også Sveits. Afrika, Asia etc. er en forkortelse for Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS. Samtidig som «vestlig» og «ikke-vestlig» forsvant som begrep, byttet også EUlandene i Øst-Europa landgruppe. De fleste nye innvandrere som har kommet de siste årene, har kommet fra «EU, Nord-Amerika etc.». Derfor har det vært naturlig å ta også denne gruppen med i beskrivelsen av den delen av befolkningen som har innvandrerbakgrunn. Siden forrige rapport hadde data fra 2006, er det gjort sammenligninger med 2006 noen steder i rapporten. Følgende kommuner har fått hver sin rapport: Fredrikstad, Bærum, Asker (ny), Lørenskog, Skedsmo, Oslo, Drammen, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim. Og disse bydelene i Oslo: Gamle Oslo (ny), Grünerløkka (ny), Bjerke,, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand. Alle kommune- og bydelsrapportene følger samme mal. Etter innledningen følger kapittel 2, som omhandler demografi, innvandrergrunn og deltakelse i kommuneog fylkestingsvalget i Kapittel 3 beskriver bruk av barnehage og kontantstøtte. I kapittel 4 er utdanning temaet. Kapittel 5 er en beskrivelse av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre på arbeidsmarkedet. Og kapittel 6 beskriver noen aspekter ved økonomiske levekår. Statistisk sentralbyrå 645

4 Rapporter 2014/ Demografi, innvandringsgrunn og valgdeltakelse 45 prosent av innbyggerne i bydel hadde innvandrerbakgrunn ved inngangen til 2013, mer enn tre ganger så høy andel som i landet under ett. Pakistanere og srilankere er de to største gruppene. Innvandrere fra Sri Lanka, Ghana og Marokko er gruppene som er mest overrepresentert i bydelen. Majoriteten (69 prosent) av de med innvandrerbakgrunn er innvandrere, 31 prosent er norskfødte barn med innvandrerforeldre. Andelen norskfødte i gruppen er dobbelt så høy som landsgjennomsnittet. Det er stor overvekt av dem med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia etc., med 87 prosent, mens innvandrere fra EU, Nord-Amerika etc. utgjør 13 prosent. I landet samlet har 57 prosent av dem med innvandrerbakgrunn bakgrunn fra Afrika, Asia etc. Nær 60 prosent av innvandrerne i bydel har bodd i Norge i mer enn 10 år. I landet har 36 prosent botid på mer enn 10 år. Det er flest personer med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. som har bodd lenge i Norge. Innvandrere og deres norskfødte barn står for det meste av nettoinnflyttingen til bydelen. Av innvandrerne med registrert innvandringsgrunn har 51 prosent kommet ved familieinnvandring, 33 prosent av fluktgrunner og 13 prosent som arbeidsinnvandrere. I bydel stemte 53 prosent av de stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn ved sist kommunevalg. Det er 5 prosentpoeng høyere enn for innvandrergruppen i Oslo samlet Demografi Ved inngangen av 2013 hadde Norge vel 5 millioner innbyggere. Av disse hadde personer innvandrerbakgrunn, noe som tilsvarte 14 prosent av befolkningen. Det var innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. I bydel var det da innbyggere, av dem, det vil si 45 prosent, hadde innvandrerbakgrunn, som er 31 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. 87 prosent av dem hadde bakgrunn fra Afrika, Asia etc., som er en langt over landsgjennomsnittet på 57 prosent. Innvandrere fra mange land, flest fra Pakistan har innvandrere fra 151 forskjellige land. Den største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre ikke inkludert har opprinnelse fra Pakistan, tett fulgt av Sri Lanka med hhv. 820 og 800 personer som står for 10 prosent av innvandrerne i bydelen hver. Deretter fulgte Polen, Somalia og Tyrkia. Tabell Hele befolkningen og innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 1. januar Antall og prosent. Hele landet og 1 Hele landet Prosent av folketallet i Norge Prosent av folketallet i Prosent som bor i per gruppe Hele befolkningen , ,0 0,5 Personer med innvandrerbakgrunn , ,6 1,7 Innvandrere , ,7 1,4 Norskfødte med innvandrerforeldre , ,9 3,2 EU, Nord-Amerika etc , ,9 0,5 Innvandrere , ,2 0,5 Norskfødte med innvandrerforeldre , ,7 0,9 Afrika, Asia etc , ,7 2,5 Innvandrere , ,5 2,2 Norskfødte med innvandrerforeldre , ,2 3,7 1 Tabellen er rettet 11. juli Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 646 Statistisk sentralbyrå

5 Rapporter 2014/23 Fire ganger flere med bakgrunn fra EU-land i Øst-Europa siden 2006 I bydel har 20 prosent av personene med utenlandsk opprinnelse (inkludert norskfødte med innvandrerforeldre) europeisk bakgrunn, mens 54 prosent har asiatisk, medregnet tyrkisk. Noen av dem som tilhører gruppen Afrika, Asia etc. har bakgrunn fra Europa (se boks). Andelen europeere har økt siden 2006 med 5 prosentpoeng, mens andelene asiater har gått ned fra 62- til 54 prosent. Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har økt med 40 prosent, fra til om lag i Det har vært vekst i alle landgrupper (figur 18.1). Den største veksten finner vi blant personer fra EU-land i Øst-Europa som har økt fra 215 personer i 2006 til vel 900 i En økning på 320 prosent i perioden. EU- land i Vest-Europa har også økt en del fra 170 til 278 personer, en økning på 64 prosent. Andelen med bakgrunn fra Norden har økt med kun 15 prosent. Figur Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn, Antall.. Dagens landgruppering Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Det har blitt dobbelt så mange innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre siden år 2000 Antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i økte fra i 2000, til i 2010, og altså til nær i Gjennomsnittlig vekst i antall innvandrere og norskfødte med innvandrere per år for årene har vært Veksten av innvandrere i har økt jevnt i hele perioden med ca. 500 personer i året. Veksten i antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har vært rimelig jevn i hele perioden , uten de store utslagene på grunn av utvidelsen av EU og økningen i antall svensker, som vi ser i statistikken for landet som helhet. Personer med innvandrerbakgrunn fra Sri Lanka er mest overrepresentert I absolutte tall er det flest pakistanere i bydel. Det er likevel ikke disse som relativt sett er best representert i bydelen. som har 1,7 prosent av landets innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, har 9,2 prosent av landets srilankere, 7,8 prosent av landets ghanesere og 7,5 prosent av landets marokkanere. Tilsvarende tall for pakistanerne er 4,4 prosent. Av de store gruppene er svensker og polakker mest underrepresentert.. Statistisk sentralbyrå 647

6 Rapporter 2014/23 Tabell Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i bydelen og hele landet, etter landbakgrunn. De største gruppene. 1. januar Landbakgrunn Personer med innvandrerbakgrunn i Innvandrere Antall Norskfødte med innvandrerforeldre Andel innvandrere i gruppen Andel norskfødte med innvandrerforeldre i gruppen Andel av dem med innvandrerbakgrunn i Prosent Andel av alle dem med innvandrerbakgrunn i hele landet Prosent som bor i per gruppe I alt ,9 31,1 100,0 100,0 1,7 Pakistan ,3 44,7 12,3 4,7 4,4 Sri Lanka ,4 40,6 11,2 2,1 9,2 Somalia ,9 37,1 5,9 4,7 2,1 Tyrkia ,2 41,8 5,6 2,4 3,9 Marokko ,8 46,2 5,5 1,2 7,5 Polen ,9 11,1 4,9 11,6 0,7 Irak ,0 33,0 4,5 4,2 1,8 Vietnam ,8 33,2 3,5 3,0 2,0 Filippinene ,2 22,8 3,5 2,5 2,3 Iran ,4 25,6 3,1 2,7 2,0 Afghanistan ,1 24,9 2,8 2,0 2,3 India ,5 35,5 2,5 1,7 2,5 Etiopia ,7 26,3 2,2 1,0 3,6 Bosnia-Hercegovina ,7 18,3 2,1 2,3 1,5 Chile ,6 18,4 1,7 1,1 2,6 Kosovo ,2 33,8 1,7 2,0 1,4 Eritrea ,0 32,0 1,6 1,7 1,7 Ghana ,0 35,0 1,5 0,3 7,8 Sverige ,0 8,0 1,5 5,3 0,5 Thailand ,8 6,2 1,3 2,2 1,0 Andre land ,4 21,6 21,1 41,3 0,9 Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Størst andel norskfødte med innvandrerforeldre fra Marokko Grupper av innvandrere som har bodd lenge i landet (se tabell 18.3) har nådd å få flere norskfødte barn enn de med kortere botid. I bydel er det de fra Marokko som har størst andel norskfødte, fulgt av Pakistan, Tyrkia og Sri Lanka. Alle disse landene har en norskfødtandel som er over 40 prosent. I antall er det flest norskfødte med foreldre fra Pakistan. Det er likevel ikke alle grupper med lang botid som har mange norskfødte barn. For eksempel har nær 80 prosent av innvandrerne fra Bosnia og Chile bodd mer enn 10 år i landet, mens andelen norskfødte med bakgrunn fra disse landene bare er 18 prosent. Det vil typisk være forholdsvis få norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra land med innvandrere som gjerne gifter seg med personer uten innvandrerbakgrunn, som våre naboland, samt Thailand og Filippinene (se tabell 18.7). Barna disse parene får regnes ikke som norskfødte med innvandrerforeldre, siden kun den ene forelderen er innvandrer. 648 Statistisk sentralbyrå

7 Rapporter 2014/23 Figur De 10 største gruppene av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn.. 1. januar 2013 Pakistan Sri Lanka Somalia Tyrkia Marokko Polen Irak Vietnam Filippin Iran Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Det er flere innvandrere enn norskfødte med innvandrerforeldre i, som i landet under ett, men forskjellen mellom de to gruppene er likevel mindre her enn for både landet og Oslo samlet. I bydel er 69 prosent av disse to gruppene samlet innvandrere og 31 prosent er norskfødte med innvandrerforeldre. Andelen norskfødte ligger dermed 15 prosentpoeng over landsgjennomsnittet som er 16 prosent, og 8 prosentpoeng over gjennomsnittet for Oslo. Tabell Innvandrere i, etter botid i Norge. Prosent. 1. januar 2013 Landbakgrunn Prosent 0-2 år 3-5 år 6-10 år år 21 år og mer I alt EU, Nord-Amerika etc Afrika, Asia etc Pakistan Sri Lanka Polen Somalia Tyrkia Irak Marokko Filippinene Vietnam Iran Afghanistan Bosnia-Hercegovina Etopia India Chile Sverige Thailand Eritrea Kosovo Ghana Russland Hele landet I alt EU, Nord-Amerika etc Afrika, Asia etc Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå 649

8 Rapporter 2014/23 Store variasjoner i botid blant innvandrere Tabell 18.3 viser innvandrere bosatt i bydel fordelt etter botid i Norge. Som vi ser har mange innvandrere som har bodd lenge i Norge. Hele 58 prosent av innvandrerne i bydelen har bodd i landet i mer enn 10 år og 30 prosent har bodd her i over 20 år. Bare 12 prosent har bodd kortere enn 3 år. Enkelte grupper har bodd svært lenge i Norge. Nær 70 prosent av innvandrerne fra Chile og 60 prosent av innvandrerne fra Vietnam har bodd her i mer enn 20 år. På den andre siden har 74 prosent av polakkene kun vært her i fem år eller mindre. Tabellen viser også et klart skille i botid mellom innvandrere fra EU, Nord- Amerika etc. på den ene siden og innvandrere fra Afrika, Asia etc. på den andre. Mens den sistnevnte gruppen har en klar majoritet (63 prosent) som har bodd i Norge mer enn 10 år, har majoriteten (55 prosent) i den førstnevnte gruppen bodd i landet kun fem år eller mindre. Figur Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn, og den øvrige befolkningen, etter alder.. 1. januar Prosent Prosent 4,0 3,5 3,0 EU, Nord-Amerika etc. Afrika, Asia etc. Øvrige befolkning 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0 år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Høy andel av innvandrere i arbeidsfør alder Aldersprofilene for de tre gruppene i bydel er forskjellige og har alle sine særpreg (se figur 18.3). Blant dem med bakgrunn fra EU, Nord-Amerika etc. er det en topp i andel personer i aldersgruppen år, mens det er relativt få unge under 20 år. Afrika, Asia etc. skiller seg ut ved å ha en langt yngre befolkning enn de to andre gruppene. Figur 18.3 viser en relativ flat kurve fram til rundt 50 år hvor den deretter synker mer enn for de andre gruppene fordi de har relativt få eldre i gruppen. Blant dem uten innvandrerbakgrunn er andelen over 60 år langt høyere enn for de to andre gruppene, samtidig som de har en klart lavere andel personer i aldersgruppen år. Alderskurven for de uten innvandrerbakgrunn ligner en del på kurven for en fraflyttings- kommune i utkant-norge, med få unge og toppen i alderskurven på ca. 55 år. Det er de unge som flytter ut og de eldre som blir igjen. Vi finner det samme fenomenet i andre bydeler der innvandrere og deres barn flytter inn mens de uten innvandrerbakgrunn flytter ut. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. utgjør 39 prosent av s befolkning og de med bakgrunn fra EU, Nord- Amerika etc. utgjør 6 prosent. Blant dem under 20 år er 51 prosent innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika, Asia etc. og 4 prosent har 650 Statistisk sentralbyrå

9 Rapporter 2014/23 bakgrunn fra EU, Nord-Amerika etc. I alderen år har 9 prosent bakgrunn fra EU, Nord-Amerika etc. og 47 prosent har bakgrunn fra Afrika, Asia etc. Figur Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn og alder. Antall.. 1. januar Menn Kvinner år år år år år 60 år år år år år år 60 år + EU, Nord-Amerika etc. Afrika, Asia etc. Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Flest menn fra EU, Nord-Amerika etc. og kvinneoverskudd i alderen år blant dem fra Afrika, Asia etc. Blant innvandrere og etterkommere med bakgrunn fra EU, Nord-Amerika etc. er det flere menn (56 prosent menn) enn kvinner, spesielt i alderen år, men også mellom 40 og 59 år. I alderen over 60 år er det imidlertid flere kvinner enn menn. Blant dem med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. er det omtrent like mange menn som kvinner, men i aldersgruppen år er kvinnene i flertall. Blant dem over 40 år er det flest menn. Dette er imidlertid en mønster som er likt de fleste steder, og ikke noe som er unikt for. Et stort delområde i bydel Av tabell 18.4 og figur 18.5 kan vi se hvordan personer av innvandrerbakgrunn er bosatt i de ulike delområdene av. I bydel er det et område som dominerer totalt hvor 97 prosent av befolkningen i bydelen er bosatt. Her har 45 prosent av befolkningen innvandrerbakgrunn og 39 prosent har bakgrunn fra Afrika, Asia etc. mens 6 prosent har bakgrunn fra EU, Nord-Amerika etc. I de to andre områdene Fossum og Bjerke er det kun bosatt i underkant av 700 mennesker. Innvandrerandelen på Fossum er noe lavere enn i, men betydelig høyere enn i Bjerke som kun har en innvandrerandel på 17 prosent. Tabell Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i, etter landbakgrunn. Delområde. Prosent. 1. januar 2013 Folke- Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre mengde I alt EU, Nord-Amerika etc. Afrika, Asia etc Fossum Bjerke Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå 651

10 Rapporter 2014/23 Figur Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra Afrika, Asia osv. i prosent av total befolkning i delområdene. Tallene viser delområdenummer, som også ligger i tabell januar 2013 µ Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra Afrika, Asia etc i prosent av folkemengden Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Kartdata: Kartverket. 652 Statistisk sentralbyrå

11 Rapporter 2014/23 Befolkningsendringer 1. januar 2010 til 1. januar 2013 Tabell Befolkningsendringer i 1. januar 2010 til 1. januar 2013, etter landbakgrunn Befolkning Fødte Døde Fødsels- Innvandring Ut- Netto- Inn- Ut- Nettoinn- Vekst Befolkning 2010 over- skudd vandring inn- vandring flytting flytting flytting 2013 I alt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre EU, Nord- Amerika, etc Afrika, Asia, etc Pakistan Sri Lanka Somalia Tyrkia Marokko Polen Irak Vietnam Filippinene Iran Den øvrige befolkningen Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. I tabell 18.5 er antall personer rundet av til nærmeste 10 av konfidensialitetshensyn. På grunn av dette vil ikke fødselsoverskudd, nettoinnvandring og nettoinnflytting alltid stemme med bruttotallene. Uten innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ville hatt nedgang i folketallet Av befolkningsveksten i bydel mellom og på 810 personer, sto innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre for Det betyr at bydelen hadde hatt nedgang i folketallet på 500 personer i perioden hadde det ikke vært for dem med innvandrerbakgrunn. De fra Afrika, Asia etc. hadde en vekst på 920, mens de fra EU, Nord-Amerika etc. hadde en vekst på 390. De med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. hadde langt flere fødsler enn dem med bakgrunn fra EU, Nord-Amerika etc., både i antall og i relative tall, med 54 mot 44 per middelfolkemengde1. Nettoinnvandringen var om lag like stor (i antall) for de to gruppene. De innenlandske flyttingene var så å si i balanse for begge gruppene, med nesten like mange inn- som utflyttinger. Pakistanere og srilankere er som nevnt de største gruppene i, og de har både fødselsoverskudd og innvandringsoverskudd, men begge har innenlands flytteunderskudd. Flere har flyttet ut enn inn i bydelen. Innvandrere fra Irak er de desidert mest fruktbare om man ser på fødsler i forhold til middelfolkemengden for perioden. De har 80 fødsler per middelfolkemengde i løpet av de tre årene, fulgt av Somalia, med 69. I den delen av befolkningen som ikke har innvandrerbakgrunn var det 41 fødsler per middelfolkemengde. Aldersprofilen (se figur 18.3), med en stor andel eldre innbyggere, forklarer dette. Det har vært størst innvandring av pakistanere og polakker til. Mange fra Pakistan, Polen, Somalia og Sri Lanka har flyttet til fra andre kommuner og bydeler, og mange fra disse landene, samt Vietnam, har flyttet til andre kommuner og bydeler. I forhold til middelfolkemengden har det vært størst innenlands 1 Personer 2010 pluss personer 2013, delt på to. Hendelser relativt til middelfolkemengden er her brukt på en lite sofistikert måte. For eksempel har gruppenes fordeling etter alder og kjønn stor innvirkning på antall fødsler. Fødsler per middelfolkemengde kan derfor gi et fortegnet bilde av fruktbarheten i gruppen. Statistisk sentralbyrå 653

12 Rapporter 2014/23 utflytting av vietnamesere. Størst nettoutvandring har det vært av polakkene, hvor 274 per middelfolkemengde har flyttet ut av landet Innvandrere etter innvandringsgrunn og landbakgrunn SSBs offisielle statistikk om innvandringsgrunn omhandler alle innvandrere med statsborgerskap fra land utenom Norden som innvandret til Norge for første gang mellom 1990 og 2012.For personer med flukt som innvandringsgrunn finnes det derimot forholdsvis gode opplysninger også for en del år før Statistikken gir en oversikt over de fem hovedgrunnene til at personer flytter til Norge. Alle førstegangsinnvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap som kom i perioden har blitt tildelt en av hovedverdiene Arbeid, Familie, Flukt, Utdanning og Annen innvandringsgrunn. Nordiske statsborgere kan flytte fritt mellom de nordiske landene, og de trenger derfor ikke å oppgi noe innvandringsgrunn. Derfor står de med uoppgitt innvandringsgrunn i vår statistikk. Innvandringsgrunn er grunn til første innvandring. Arbeidsinnvandring omfatter personer som har fått opphold i Norge på bakgrunn av en arbeidstillatelse eller er underlagt registreringsordningen for EU/EØS/EFTAborgere. Familieinnvandring dekker familiegjenforening og familieetablering. Referansepersonen er den herboende parten ved familieinnvandring, eller den som en familieinnvandrer kommer sammen med. Klassifiseringen av familieinnvandrere er i hovedsak basert på de registreringer som finnes i UDBdataene, samt en vurdering av innvandrerens egen og referansepersonens første innvandringsdato og vigselsdato (der det er relevant). Familiegjenforening er gjenforening med ektefelle, foreldre, barn eller andre familiemedlemmer, hvor familierelasjonen oppsto før referansepersonen ble bosatt i Norge. Familieetablering forstås som nytt ekteskap eller en annen pardannelse der den ene parten ikke er bosatt i Norge (transnasjonal ekteskapsinngåelse), og der han eller hun kan få opphold på grunnlag av familieforholdet til sin bosatte ektefelle eller samboer. Flukt omfatter personer som har fått opphold i Norge, og hvor flukt har vært gitt som årsak til søknad om opphold, uten hensyn til om personer har fått flyktningstatus etter flyktningkonvensjonen. Gruppen omfatter alle personer som har fått en tillatelse etter søknad om asyl inkludert de som har fått opphold på humanitært grunnlag, og de som har fått kollektiv beskyttelse. Overføringsflyktninger som har fått opphold på humanitære grunner er også inkludert. Utdanning omfatter i hovedsak studenter, men også praktikanter og au- pairer. Annen innvandring I tillegg kommer noen vedtaksgrunner som ikke lar seg klassifisere i de andre hovedgrunnene. Personer som får tillatelse etter andre rimelighetsgrunner faller inn under denne gruppen. Av de som var registrert som innvandrere i bydel per , manglet informasjon om innvandringsgrunn for personer. Rundt 360 personer med pakistansk bakgrunn står med uoppgitt innvandringsgrunn. Dette er nesten halvparten av alle pakistanske innvandrere i Gamle Oslo. Pakistanere er en gruppe med lang botid i Norge. De første pakistanere innvandret allerede i slutten 654 Statistisk sentralbyrå

13 Rapporter 2014/23 av 1960-årene. For personer som innvandret før 1990 er informasjonen om innvandringsgrunn mangelfull, og gjelder kun for personer som kom til Norge på grunn av flukt. Pakistanske innvandrere som kom tidlig på 1970-tallet var hovedsakelig arbeidsinnvandrere. Etter innvandringsstoppen i 1975 har pakistanere kommet til Norge primært gjennom familieinnvandring. Over halvparten kom som familieinnvandrede mye høyere andel enn i landet som helhet innvandrere i var registrert med innvandringsgrunn. 51 prosent av disse kom som følge av familieinnvandring, 33 prosent kom av fluktgrunner, mens 13 prosent var arbeidsinnvandrere. 5 prosent av de med oppgitt innvandringsgrunn i har fått en utdannings- eller kulturutvekslingstillatelse, og kom til landet på dette grunnlaget. Familieinnvandrede til en med flyktningbakgrunn utgjorde totalt 33 prosent av alle familieinnvandrede i Oslo. Tilsvarende andel for hele landet var 25 prosent. Familieinnvandringen utgjorde den største delen av innvandringen på landsbasis. 38 prosent av alle bosatte innvandrere i Norge med oppgitt innvandringsgrunn var registrert som familieinnvandrere per 1. januar Andelen arbeidsinnvandrere var 30 prosent for hele landet, mens innvandrerne med flyktningbakgrunn utgjorde 26 prosent. bydel har en mye høyere andel familieinnvandrere enn Norge sett under ett, mens andelen arbeidsinnvandrere er betydelig lavere enn for hele landet. Andelen flyktninger i er også høyere enn andelen som flyktninger utgjør på landsbasis og i Oslo kommune. Familieinnvandrere utgjorde den desidert største gruppen av innvandrere i, i alt personer. De største gruppene med familie som innvandringsgrunn i kommer fra Pakistan og Sri Lanka med henholdsvis 400 og 380 personer (tabell 18.6). Det var i alt personer i som kom til Norge på grunn av flukt. Personer med bakgrunn fra Sri Lanka topper listen med 360 personer, etterfulgt av somaliere og irakere med henholdsvis 230 og 210 personer. 40 prosent av alle arbeidsinnvandrere med oppgitt innvandringsgrunn i hadde bakgrunn fra Polen, 350 personer i absolutte tall. Statistisk sentralbyrå 655

14 Rapporter 2014/23 Tabell Innvandrere, etter innvandringsgrunn og landbakgrunn.. Per 1. januar 2013 Landbakgrunn Innvandrere i alt Innvandringsgrunn Arbeid Familie Flukt Utdanning I alt Hvorav familieinnvandret til flyktning Annen innvandringsgrunn Uoppgitt innvandringsgrunn 1 I alt Pakistan Sri Lanka : : 40 Polen Somalia Tyrkia : : : 114 Irak Marokko Filippinene Vietnam : : : : Iran Afghanistan Bosnia- Hercegovina Etiopia : : 5 India Chile Sverige Thailand : : 3 : 10 Eritrea : : : 9 Kosovo Ghana Russland Primært personer med landbakgrunn fra Norden og personer som innvandret før Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Flest polske arbeidsinnvandrere De to største gruppene i per 1. januar 2013 var pakistanere og srilankere. Innvandrere med bakgrunn fra Pakistan har som tidligere beskrevet en høy andel uoppgitte. 44 prosent mangler informasjon om innvandringsgrunn, mens resten står oppført som familieinnvandrere. Det bodde 820 pakistanske innvandrere i per 1. januar Den nest største gruppen er innvandrere fra Sri Lanka med 800 personer. 44 prosent av alle innvandrere med bakgrunn fra Sri Lanka som var bosatt i har komet som flyktninger. Det brøt borgerkrig i Sri Lanka i I årene som fulgte kom det flere tusen flyktninger til Norge. Det store flertallet av de som er kommet til Norge som flyktninger, tilhører den tamilske minoriteten på Sri Lanka. 48 prosent av srilankerne i kom gjennom familieinnvandring. Flest familieinnvandrere fra Pakistan og Sri Lanka Til sammen innvandrere var registrert som familieinnvandrere i per 1. januar 2013 (se tabell 18.7). Familieinnvandrere omfatter både familiegjenforente med ektefelle, foreldre, barn eller andre familiemedlemmer og familieetableringer gjennom ekteskap, både med innvandrere og med andre. Både arbeidsinnvandring og innvandring av fluktgrunner vil i etterkant generere familieinnvandring. 51 prosent av familieinnvandrerne i har kommet gjennom gjenforening mens etablering gjennom ekteskap sto for 49 prosent av alle registrerte familieinnvandrere. 656 Statistisk sentralbyrå

15 Rapporter 2014/23 Tabell Familieinnvandrede etter familiegjenforeningstype, landbakgrunn og herboendes innvandringskategori. 1. januar Landbakgrunn I alt Gjenforening og medfølging I alt Herboende er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre Familieetablering Herboende tilhører den øvrige befolkningen Herboende uoppgitt I alt Pakistan Sri Lanka : : Tyrkia Somalia Marokko Irak Filippinene Thailand Polen Vietnam India Afghanistan Etiopia : : Iran Ghana Russland Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Hele åtte av ti blant de familieetablerte innvandrerne i hadde en referanseperson med innvandrerbakgrunn (se tabell 18.7). Den største innvandrergruppen som har kommet gjennom familieetablering, er personer med bakgrunn fra Pakistan, om lag 240 personer. I denne gruppen hadde den bosatte referansepersonen innvandrerbakgrunn i de aller fleste tilfellene. Det var flere pakistanske kvinner enn pakistanske menn i som kom gjennom familieetablering. Blant familiegjenforente var det flest med bakgrunn fra Somalia, 170 personer. Det var litt flere somaliske kvinner enn somaliske menn som kom gjennom familiegjenforening. Seks av ti familiegjenforente i var kvinner, som understreker en generell tendens i migrasjonen der den mannlige pioneren (flyktning eller arbeidsinnvandrer) kommer først, etterfulgt av sin familie. Blant familieetablerte var andelen kvinner enda større, 68 prosent (figur 18.6). Figur Familieinnvandrere etter familiegjenforeningstype og kjønn.. Bosatte per 1. januar Absolutte tall Kvinner Menn Familiegjenforening Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Familieetablering Statistisk sentralbyrå 657

16 Rapporter 2014/ Valgdeltakelse ved kommunevalget 2011 Vi skal her se på personer med innvandrerbakgrunn og deres valgdeltakelse i bydel ved kommunevalget 2011, sett i forhold til hvor lenge de har vært i Norge. Vi kan se bare på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre under ett. Vi refererer til disse som personer med innvandrerbakgrunn og hvis ikke annet er spesifisert så forholder vi oss her til personer med norsk statsborgerskap. Tallene for valgdeltakelse er basert på en manntallsundersøkelse utført av SSB (Henriksen 2013). Den totale valgdeltagelsen i bydel var på 55 prosent ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Dette var 10 prosentpoeng lavere enn i Oslo samlet og 9 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. Ved lokalvalget i 2011 stemte 43 prosent av de stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn på landsnivå. I bydel var valgdeltakelsen i denne gruppen 53 prosent, noe som er 5 prosentpoeng høyere enn for Oslo samlet sett. Dette er illustrert i figuren nedenfor. Flest menn brukte stemmeretten Det var flest menn med innvandrerbakgrunn som brukte stemmeretten sin i bydel. I Oslo samlet og på landsnivå var det kvinner som hadde høyest valgdeltakelse. Med en deltakerprosent på 49, så lå menn i bydelen 9 prosentpoeng høyere enn Oslo totalt og 14 prosentpoeng høyere enn landet samlet sett. Valgdeltakelsen blant kvinner med innvandrerbakgrunn i bydel lå med 51 prosent på samme nivå som Oslo samlet og 7 prosentpoeng høyere enn landet totalt sett i samme gruppe. Figur Stemmegiving ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter kjønn og landbakgrunn. og landet Begge kjønn Menn Kvinner Hele landet i alt Under 10 år år år 30 + Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Ingen sammenheng mellom valgdeltakelse og botid I landet som helhet økte valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn ved økt botid. Lavest deltakelse var det i gruppen som hadde bodd i landet mellom 10 og 20 år. I bydel så vi ikke samme utvikling. Valgdeltakelsen var lavest blant personer med innvandrerbakgrunn som hadde bodd i landet i mellom 10 og 19 år med 48 prosent. Det var på samme nivå som i Oslo samlet og 11 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet i denne gruppen. I motsetning til Oslo og landet samlet så hadde ikke de med lengst botid den høyeste valgdeltakelse i bydel. Den finner vi blant de med kortest botid, med 58 prosent. 658 Statistisk sentralbyrå

17 Rapporter 2014/23 Utvalget i manntallsundersøkelsen vil i mange tilfeller være for lite til å si noe sikkert om valgdeltakelsen på enkelte grupper på kommunenivå. I bydel var utvalget for lite til å si noe om kjønnsfordeling i forhold til botid. Figur Stemmegiving ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter kjønn og botid. og landet 60 Begge kjønn Menn Kvinner Hele landet Oslo i alt i alt Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå 659

18 Rapporter 2014/ Bruk av barnehage og kontantstøtte 76 prosent av alle minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år fra går i barnehage, mens andelen for hele landet er 75 prosent. ligger godt over nivået i landet som helhet i antall 1-åringer og 2- åringer som mottar kontantstøtte Barnehage Opplysninger om minoritetsspråklige barn i barnehage samles inn summarisk per barnehage og vi har derfor ikke mulighet til å koble opplysningene med andre data, som f.eks. barnets eller foreldrenes landbakgrunn. Barnehagene rapporterer antall barn i barnehage som har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk. I denne sammenheng oppgis kun barn hvor begge foreldrene har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk. Det vil si at definisjonen på minoritetsspråklige barn i barnehage ikke tilsvarer SSBs innvandrerdefinisjon som blir benyttet i andre sammenhenger. Andel minoritetsspråklige barn i barnehage beregnes ved å se disse barna i forhold til antall barn med innvandringsbakgrunn, eksklusive barn med landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand. Dekningsgrader blir beregnet for aldersgruppen 1-5 år da det er dette som regnes som hovedmålgruppen. Ved beregning av dekningsgraden (andel barn i barnehage i forhold til tilsvarende folkemengde), kan det forekomme at en kommune eller bydel i Oslo har barn i barnehage som er bosatt i en annen kommune eller bydel og dekningsgraden blir påvirket av dette. 3 av 4 minoritetsspråklige barn i barnehage i bydel I 2012 var 75 prosent av minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år i barnehage i Norge. Tilsvarende var det 76 prosent minoritetsspråklige barn i samme aldersgruppe som var i barnehage i bydel (se figur 18.9). Av alle barn i alderen 1-5 år som har barnehageplass i bydelen, utgjør minoritetsspråklige barn 56 prosent. Figur Andel barn med barnehageplass i alt og andel minoritetsspråklige barn 1 med barnehageplass. Utvalgte bydeler Andel barn i alderen 1-5 år med barnehageplass Andel minoritetsspråklige barn1) 1-5 år med barnehageplass Minoritetsspråklige barn 1-5 år i barnehage som andel av alle barn i samme aldersgruppe i barnehage Gamle Oslo Grünerløkka Bjerke Stovner Alna Søndre Nordstrand Prosent 1 Minoritetsspråklige barn i barnehage er kun barn hvor begge foreldrene har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.. Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. 660 Statistisk sentralbyrå

19 Rapporter 2014/ Kontantstøtte Figur Andel barn 1 og 2 år som bruker kontantstøtte etter innvandrerbakgrunn, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Utvalgte bydeler, Oslo 01 Gamle Oslo 02 Grünerløkka 09 Bjerke Stovner 12 Alna 15 Søndre Nordstrand åringer Afrika, Asia etc. 2-åringer i alt 1-åringer Afrika, Asia etc. 1-åringer i alt Kilde: NAV og Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Bruken av kontantstøtte har avtatt markert de siste årene, parallelt med utbygging av barnehageplasser. Mens over 60 prosent av alle 1- og 2-åringer brukte kontantstøtte i 2004, var andelen nede i vel 20 prosent i Barn med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. har hatt stor nedgang i bruken av kontantstøtte, fra opp mot 80 prosent i 2004 til 47 prosent i I den øvrige befolkningen har imidlertid bruken av kontantstøtte gått mye mer ned, slik at forskjellene mellom de med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia etc. og befolkningen som helhet har økt (Se Egge-Hoveid 2012). Forholdsvis få med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. som bruker kontantstøtte ligger godt over gjennomsnittet i landet som helhet i antall 1-åringer og 2- åringer som mottar kontantstøtte. Som nevnt bruker personer med innvandrerbakgrunn denne ordningen i større grad enn dem uten innvandrerbakgrunn og bidrar dermed til at kommuner og bydeler med stort innslag av innvandrere får en relativ høy andel som bruker kontantstøtte. I forhold til de andre bydelene i dette utvalget ligger likevel lavt på lista over kontantstøttemottakere. 48 prosent av 1-åringene fra Afrika, Asia etc. får kontantstøtte og det er et prosentpoeng under landsnivå og tre prosentpoeng under nivået i Oslo for denne gruppen. Andel 2- åringer fra Afrika, Asia etc. som får kontantstøtte er den laveste blant bydelen i utvalget og ligger også tre prosentpoeng under tallet for hele Oslo for denne gruppen. Statistisk sentralbyrå 661

20 Rapporter 2014/ Utdanning ligger over landsgjennomsnittet i andel innvandrere i alderen år med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. som deltar i videregående utdanning. Frafallet i videregående utdanning i er høyere blant innvandrere fra Afrika, Asia etc. enn i bydelen som helhet. Det er guttene fra Afrika, Asia etc. som har lavest gjennomføringsprosent, mens jentene med samme bakgrunn klarer seg betydelig bedre. ligger under landsgjennomsnittet i andel som har fullført høyere utdanning. Det gjelder for bydelen totalt og for de ulike innvandrergruppene. ligger litt under landsgjennomsnittet i andel av befolkningen i alderen år som deltar i høyere utdanning. Begge innvandrergruppene er under gjennomsnittet for bydelen, mens de norskfødte fra Afrika, Asia etc. ligger over Deltakelse i videregående utdanning Figur Deltagelse i videregående utdanning, alle bosatte samt innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika, Asia, etc., år. Landet og. 1. oktober 2012 Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Mange innvandrere fra Afrika, Asia etc. tar videregående utdanning Innvandrerne fra Afrika, Asia etc. i alderen år fra har en høyere andel som deltar i videregående utdanning enn landsgjennomsnittet for gruppen. De norskfødte med innvandrerforeldre fra den samme landgruppen ligger litt over landsgjennomsnittet for sin gruppe, og deltar i større grad enn innvandrerne fra samme bydel. De ligger også et lite hakk over alle åringer i. Forskjellen mellom innvandrerne og de norskfødte i når det gjelder deltakelse i videregående utdanning, er imidlertid mindre enn hva tilfelle er nasjonalt. 662 Statistisk sentralbyrå

21 Rapporter 2014/ Gjennomstrømming i videregående utdanning Tabell Alle bosatte, samt innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som startet på grunnkurs for første gang høsten 2005, 2006 og 2007, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og landbakgrunn.. Prosent Fullført på mer enn normert tid Ikke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse Forts. i videreg. opplæring Fullført med studie- eller yrkeskompetanse Gjennomført, ikke bestått I alt antall I alt prosent I alt Fullført på normert tid I alt Sluttet underveis Bydelen i alt Menn Kvinner Innvandrere fra Afrika, Asia etc Menn Kvinner Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Fullføring av videregående utdanning og frafall Det var 146 innvandrere med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. som startet på videregående opplæring i løpet av de tre årene 2005, 2006 og 2007, og ni med bakgrunn fra EU, Nord-Amerika etc. De ni er så få at de ikke er tatt med og fordelt i tabellen. Frafallet i videregående utdanning i er høyere blant innvandrere fra Afrika, Asia etc. enn i befolkningen som helhet. 38 prosent av dem som startet på grunnkurs for første gang i 2005, 2006 eller 2007 oppnådde ikke studie- eller yrkeskompetanse. 44 prosent fullførte på normert tid og 18 prosent fullførte på mer enn normert tid. Av alle elever i bydelen under ett, fullførte 52 prosent på normert tid og 35 prosent hadde ikke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse fem år etter at de startet sin videregående utdanning. Lavt frafall blant innvandrere fra Afrika, Asia etc., sammenlignet med de fleste andre steder Som vi finner i andre kommuner og bydeler er det guttene fra Afrika, Asia etc. som har lavest gjennomføringsprosent. Hele 46 prosent av dem hadde ikke studie- eller yrkeskompetanse etter fem år. 39 prosent hadde fullført på normert tid og 16 prosent på mer en normert tid. Jentene i samme gruppe gjorde det betydelig bedre, 49 prosent fullførte på normert tid og 21 prosent på mer enn normert tid, mens «kun» 31 prosent ikke hadde oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter fem år. Landsgjennomsnittet for de to gruppene er henholdsvis 59 prosent og 41 prosent. Både guttene og jentene i denne gruppen ligger altså betraktelig bedre an enn landsgjennomsnittet for sine grupper, spesielt guttene Utdanningsnivå Tabell Personer år og over, etter andel med høyere utdanning, innvandringskategori og kjønn. Landet og. 1. oktober 2012 Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Hele befolkningen Populasjon Andel med Populasjon høyere utdanning EU, Nord-Amerika etc. Afrika, Asia etc. EU, Nord-Amerika etc. Afrika, Asia, etc. Andel med høyere utdanning Populasjon Andel med høyere utdanning Populasjon Andel med høyere utdanning Populasjon Andel med høyere utdanning Hele landet I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå 663

22 Rapporter 2014/23 Lavere andel som har fullført høyere utdanning enn landsgjennomsnittet ligger under landsgjennomsnittet i andel som har fullført høyere utdanning. Innvandrerne fra EU, Nord-Amerika etc. har høyest utdanningsnivå, men både menn og kvinner i denne gruppen ligger under landsgjennomsnittet. Generelt for alle grupper, med et lite unntak for innvandrere fra Afrika, Asia etc. har kvinnene høyest utdanningsnivå. Vi ser også at norskfødte med innvandrerbakgrunn fra begge landgrupper har et høyere utdanningsnivå enn innvandrerne Deltakelse i høyere utdanning Tabell Antall bosatte personer år, etter deltakelse i høyere utdanning, innvandringskategori og kjønn. Landet og. 1. oktober 2012 Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Hele befolkningen EU, Nord-Amerika etc. Afrika, Asia etc. EU, Nord-Amerika etc. Afrika, Asia etc. Antall Andel i høyere utdanning Antall Andel i høyere utdanning Antall Andel i høyere utdanning Antall Andel i høyere utdanning Antall Andel i høyere utdanning Hele landet.. I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Få innvandrere på deltar i høyere utdanning Tabell viser at ligger litt under landsgjennomsnittet i andel av befolkningen i alderen år som deltar i høyere utdanning. Begge innvandrergruppene og de norskfødte med innvandrerforeldre fra EU, Nord-Amerika etc. er under snittet for bydelen, mens norskfødte med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. ligger over. Nær 40 prosent av dem i alderen år som tilhører den sistnevnte gruppen, deltar i høyere utdanning sammenliknet med 30 prosent for hele bydelen. Det er en betydelig større andel kvinner enn menn i alderen år som deltar i høyere utdanning. Unntaket er norskfødte kvinner med innvandrerforeldre fra EU, Nord-Amerika etc. hvor det er flere menn enn kvinner, men her er antallet så lavt at tilfeldighetene kan spille inn. Andelen innvandrere fra EU, Nord-Amerika etc. som deltar i høyere utdanning er lavere enn tilsvarende andel for innvandrere fra Afrika, Asia etc. Det henger antakelig sammen med at mange i denne gruppen kommer for å jobbe, og mange av dem har sannsynligvis jobb ved ankomst. Flere innvandrerne fra Afrika, Asia etc. kan være nødt til å ta utdanning før de kan få jobb. 664 Statistisk sentralbyrå

23 Rapporter 2014/ Arbeid I forhold til landet som helhet er sysselsettingsnivået lavt i bydel, både for befolkningen som helhet og for innvandrere. Unntaket er innvandrere fra Afrika, Asia etc. som ligger over landsgjennomsnittet for sin gruppe. Vel to tredjedeler av de registrerte arbeidsledige eller på tiltak er innvandrere. Innvandrerne er overrepresentert i næringene bygge- og anlegg, rengjøring, serverings- og overnattingsvirksomhet og utleie av arbeidskraft. Andelen selvstendig næringsdrivende er noe høyere for innvandrere fra Afrika, Asia etc. enn for s samlede befolkning Sysselsettingsnivå Figur Sysselsatte i etter alder og landbakgrunn. Personer år. 4. kvartal Prosent Prosent Menn, befolkningen i alt Menn, innvandrere fra Afrika etc Kvinner, innvandrere fra EU etc Menn, innvandere fra EU etc Kvinner, befolkningen i alt Kvinner, innvandrere fra Afrika etc 0 I alt år år år år Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Tabell Sysselsetting etter alder og innvandrerbakgrunn. Personer år. 4. kvartal Landet. Prosent Landet I alt år år år år Menn, befolkningen i alt Menn, innvandrere fra EU, Nord-Amerika etc Menn, innvandrere fra Afrika, Asia etc Kvinner, befolkningen i alt Kvinner, innvandrere fra EU, Nord-Amerika etc Kvinner, innvandrere fra Afrika, Asia etc Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Lav sysselsetting i bydel, men innvandrere fra Afrika, Asia etc. ligger over landsgjennomsnittet I landet som helhet er 69 prosent av innbyggerne mellom 15 og 74 år sysselsatt, 72 prosent av mennene og 66 prosent av kvinnene. I bydel er sysselsettingen seks prosentpoeng lavere, 63 prosent i alt, 67 prosent av mennene og 60 prosent av kvinnene er sysselsatt. Kvinnene har her som ellers en lavere sysselsettingsandel enn mennene, og også lavere enn gjennomsnittet for landet. Kvinner med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. har likevel en høyere sysselsettingsgrad enn landsgjennomsnittet for sin gruppe. Det samme gjelder mennene fra Afrika, Asia etc. hvor 65 prosent er sysselsatt mot 58 prosent som er landsgjennomsnittet for denne gruppen. Særlig i aldersgruppen år er det høy sysselsetting i denne gruppen (77 prosent). Statistisk sentralbyrå 665

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Stovner

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Stovner Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 19. Innvandrere og norskfødte med innvandrer-foreldre

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bjerke

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bjerke Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 17. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Søndre Nordstrand

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Søndre Nordstrand Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 21. Innvandrere og norskfødte med innvandrer-foreldre

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Grünerløkka

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Grünerløkka Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 16. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Gamle Oslo

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Gamle Oslo Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Rettet 11. juli 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 15. Innvandrere

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Alna

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Alna Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 20. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Sandnes

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Sandnes Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 11. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Skedsmo

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Skedsmo Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 6. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Skien

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Skien Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 9. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Asker

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Asker Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Rettet 24. juni og 11. juli 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Drammen

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Drammen Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 8. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bærum

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bærum Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 3. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bergen

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Bergen Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 13. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Trondheim

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Trondheim Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 14. Innvandrere og norskfødte med innvandrer-foreldre

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Fredrikstad

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Fredrikstad Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 2. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Stavanger

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Stavanger Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 12. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 7. Innvandrere og norskfødte med

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5C-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Stavanger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Region Stavanger/Fotograf

Detaljer

2. Befolkning. Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija

2. Befolkning. Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija Befolkning Innvandring og innvandrere 2010 Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija 2. Befolkning Etter EU-utvidelsen i 2004 har vi sett store endringer i innvandringsstrømmene til Norge. Inn vandringen

Detaljer

Innhold. Forord...5 Innledning...6. Fakta om innvandrerbefolkningen i Bærum...9

Innhold. Forord...5 Innledning...6. Fakta om innvandrerbefolkningen i Bærum...9 Innhold Forord...............................................5 Innledning............................................6 Fakta om innvandrerbefolkningen i Bærum.....................9 3 4 Forord Integrering

Detaljer

Nedgang i sosialhjelp blant flyktninger

Nedgang i sosialhjelp blant flyktninger Nedgang i sosialhjelp blant flyktninger De siste årene frem til 28 har det blitt færre sosialhjelpsmottakere, og andelen for hele befolkningen sank fra 4 prosent i 25 til 3 prosent i 28. Blant innvandrerne

Detaljer

Innhold. Forord...5 Innledning...6. Fakta om innvandrerbefolkningen i Drammen...9

Innhold. Forord...5 Innledning...6. Fakta om innvandrerbefolkningen i Drammen...9 Innhold Forord...............................................5 Innledning............................................6 Fakta om innvandrerbefolkningen i Drammen....................9 3 4 Forord Integrering

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5K-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Trondheim Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Jørn Adde Trondheim

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5A-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Oslo Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: IMDI Design: Josef Leupi

Detaljer

IMDi-rapport 5D-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi-rapport 5D-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 5D-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Fredrikstad Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidebilde: Fra Fredrikstad

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Lørenskog

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Lørenskog Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 5. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5E-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Skien Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Fra den årlige skulpturutstillingen

Detaljer

Noe er likt mye er ulikt

Noe er likt mye er ulikt og menn i innvandrerbefolkningen Noe er likt mye er ulikt Halvparten av innvandrerne i Norge er kvinner, men de kommer hit av andre grunner enn menn. For det meste får de opphold gjennom familiegjenforening.

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2008. Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Innvandring og innvandrere 2008. Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 103 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2008 Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5B-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Bergen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Tor Høvik, Bergens Tidende

Detaljer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer Flyktningkrisen utfordringer og muligheter Christine Meyer Agenda Hvor mange og hvem er flyktningene? Hvor og hvor lenge bosetter flyktningene seg? Hvordan integreres flyktningene? Er det mulig å regne

Detaljer

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad Gunnlaug Daugstad 1. Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandringen og om levekårene til innvandrerne og de norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Publikasjonen bygger i stor grad på tilsvarende

Detaljer

2007/29 Rapporter Reports. Kristin Henriksen. Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/29 Rapporter Reports. Kristin Henriksen. Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/29 Rapporter Reports Kristin Henriksen Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 5J-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Sandnes Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: John Sirvevåg, Sandnes

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5F-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Skedsmo Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Marit Lundby Design:

Detaljer

1. Et viktig statistikkfelt

1. Et viktig statistikkfelt Dag Ellingsen 1. Et viktig statistikkfelt Kunnskap om innvandrernes og norskfødte med innvandrerforeldres situasjon i Norge er viktig av flere grunner. Et godt faktagrunnlag er viktig informasjon for politikere

Detaljer

Hvem gifter innvandrere i Norge seg med?

Hvem gifter innvandrere i Norge seg med? Ekteskapsmønstre i innvandrerbefolkningen Hvem gifter innvandrere i Norge seg med? Ekteskapsmønstrene viser at Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og at det er tydelige sammenhenger mellom

Detaljer

6. Politisk deltakelse og representasjon

6. Politisk deltakelse og representasjon Vebjørn Aalandslid 6. Ved lokalvalget i 2007 deltok 40 prosent av innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre som hadde norsk statsborgerskap. Det var 36 prosent av innvandrere og norskfødte med

Detaljer

Innvandrerbefolkningen er mangfoldig

Innvandrerbefolkningen er mangfoldig Sosiale indikatorer 1980-2005 Innvandrerbefolkningen er mangfoldig Innvandrerbefolkningen er en svært sammensatt gruppe. Som i befolkningen ellers består den av mange ulike individer i ulike aldre og størrelser,

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar?

Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar? Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar? Innvandrerbefolkningen i Norge består av 330 000 personer med to utenlandsfødte foreldre, og utgjør 7,3 prosent av befolkningen. Denne gruppen er svært

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Notater. Gunnlaug Daugstad (red.) Fakta om innvandrere og deres etterkommere 2007 Hva tallene kan fortelle 2007/56. Notater

Notater. Gunnlaug Daugstad (red.) Fakta om innvandrere og deres etterkommere 2007 Hva tallene kan fortelle 2007/56. Notater 2007/56 Notater Gunnlaug Daugstad (red.) Notater Fakta om innvandrere og deres etterkommere 2007 Hva tallene kan fortelle Seksjon for levekårsstatistikk Innhold Innvandrere og deres etterkommere: Hvorfor

Detaljer

2. Innvandrerbefolkningen

2. Innvandrerbefolkningen Innvandring og innvandrere 2006 Tanja Seland Forgaard og Minja Tea Dzamarija 2. I dette kapitlet beskrives innvandrerbefolkningens struktur og sammensetning. Under overskriften befolkningsstruktur (avsnitt

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000 6. Ÿ Det er store forskjeller i lokalvalgdeltakelse mellom ulike nasjonalitetsgrupper i Norge (tabell 6.1). Ÿ n øker med lengre botid. n er høyere blant ikkevestlige innvandrere med mer enn ti års botid

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Halvparten av kvinnene er i jobb

Halvparten av kvinnene er i jobb Halvparten av kvinnene er i jobb Norske kvinner er i verdenstoppen når det gjelder deltakelse i arbeidslivet. For familieinnvandrede kvinner er andelen sysselsatte i gjennomsnitt 16 prosentpoeng lavere.

Detaljer

4. Arbeid. Bjørn Olsen

4. Arbeid. Bjørn Olsen Innvandring og innvandrere 2004 Arbeid Bjørn Olsen 4. Arbeid I alt 138 357 førstegenerasjonsinnvandrere var registrert som sysselsatte ved utgangen av november 2002. Disse utgjorde 57,6 prosent av denne

Detaljer

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning 3. Ved utgangen av 2000 var det i underkant av 9 000 minoritetsspråklige barn i barnehage. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Det har vært en nedgang i andelen som får morsmålstrening. 44 prosent

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivninger 2010-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201004/brunborg.pdf

Detaljer

1. Innledning Utdanning Inntekt Valgdeltakelse Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk...

1. Innledning Utdanning Inntekt Valgdeltakelse Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk... 1. Innledning... 11 2. Innvandrerbefolkningen... 17 2.1. Befolkningsstruktur... 17 2.2. Demografiske endringer... 34 2.3. Flyktninger... 46 3. Utdanning... 55 4. Arbeid... 73 5. Inntekt... 89 6. Valgdeltakelse...

Detaljer

4. Arbeid. Bjørn Olsen

4. Arbeid. Bjørn Olsen Bjørn Olsen 4. De siste årene har vært preget av en konjunkturoppgang. Blant innvandrere var det en sterk vekst i andel sysselsatte, fra 57 prosent i 4. kvartal 2005 til 63,3 prosent samme kvartal 2007.

Detaljer

12. Aleneboende innvandrere

12. Aleneboende innvandrere Aleneboendes levekår Aleneboende innvandrere Kristin Henriksen og Gunnlaug Daugstad 12. Aleneboende innvandrere En svært sammensatt gruppe Familiefaren som nylig har flyktet fra Somalia mens familien ble

Detaljer

Folkeveksten er høy, men avtar noe

Folkeveksten er høy, men avtar noe Folkeveksten er høy, men avtar noe Siden midten av 2-tallet har Norge opplevd en svært høy befolkningsvekst, og vi rundet 5 millioner innbyggere i 212. Folketallet har økt med 531 6 personer fra 24 til

Detaljer

Befolkningsutviklingen

Befolkningsutviklingen Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /7 Befolkningsutviklingen Befolkningsveksten i var den høyeste i norsk historie. Dette skyldes først og fremst en sterk økning i innvandringen, men også at det var færre

Detaljer

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad Gunnlaug Daugstad 1. Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandring og innvandreres levekår i Norge og bygger i stor grad på tilsvarende publikasjoner i 2002 (Lie) og 2004 (Tronstad). Når vi lager

Detaljer

1. Innledning. Innledning. Innvandring og innvandrere 2000

1. Innledning. Innledning. Innvandring og innvandrere 2000 1. Denne publikasjonen handler om noen viktige aspekter ved innvandrernes liv i Norge. Når det fokuseres på innvandrere og deres levekår, er det ofte negative forhold som blir stående i sentrum. Det er

Detaljer

Inn- og utvandring blant innvandrere hvor mange vil flytte i årene framover?

Inn- og utvandring blant innvandrere hvor mange vil flytte i årene framover? Økonomiske analyser 6/25 hvor mange vil flytte i årene framover? Vebjørn Aalandslid Den langsiktige trenden for -24 er at det har vært en økning både i innvandring og i utvandring. I denne perioden har

Detaljer

Blir korttidsinnvandrerne i Norge?

Blir korttidsinnvandrerne i Norge? Økonomiske analyser 2/2011 Christoffer Berge Etter EU-utvidelsen i 2004 har det vært en sterk vekst i arbeidsinnvandringen til Norge. Dette gjelder særlig i korttidsinnvandringen, det vil si lønnstakere

Detaljer

1. Innledning Utdanning Arbeid Inntekt Valgdeltakelse

1. Innledning Utdanning Arbeid Inntekt Valgdeltakelse 1. Innledning... 11 2. Innvandrerbefolkningen... 19 2.1. Befolkningsstruktur... 19 2.2. Befolkningsendringer... 38 2.3. Personer med flyktningbakgrunn... 50 3. Utdanning... 59 4. Arbeid... 79 5. Inntekt...

Detaljer

Innvandrere i bygd og by

Innvandrere i bygd og by Innvandrere i bygd og by Det bor innvandrere i alle landets. Flest i Oslo, som hadde nesten 140 000 innvandrere 1. januar 2012. Færrest i Modalen, der det bodde 15. De fleste innvandrere foretrekker å

Detaljer

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28.

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. september 2005 Ulike typer tillatelser gitt 1995-2004 60000 40000 20000 0 1995 1996

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Framskriving av antall innvandrere

Framskriving av antall innvandrere Framskriving av antall innvandrere Nico Keilman Demografi, videregående, I-land ECON 3720 Vår 2016 Pensum Brunborg: Hvor mange innvandrere er det og blir det i Norge? Samfunnsspeilet 3/2013 s. 2-9 Tønnessen:

Detaljer

Utdanningsnivå er viktigere enn bakgrunn

Utdanningsnivå er viktigere enn bakgrunn Unge innvandrerbakgrunn i Skandinavia i arbeid og Utdanningsnivå er viktigere enn bakgrunn Den fullførte en har mye å si for om en ung person er i arbeid eller fortsetter å utdanne seg. For skjellen mellom

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivning 2011-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

4. Arbeid. Bjørn Olsen

4. Arbeid. Bjørn Olsen Innvandring og innvandrere 2010 Arbeid Bjørn Olsen 4. Arbeid Innvandrere opplevde en sterk økning i andel sysselsatte under konjunkturoppgangen fra 2005 til 2008, og avstanden i sysselsettingsnivået mellom

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER Til bruk i arbeidet med innvandring og tilflytting fra utlandet. Seminar 6. + 7. oktober 216, Scandic Mayergården Hotell, Mo i Rana. Statstikken er sammensatt

Detaljer

5. Inntekt. Inntekt. Innvandring og innvandrere større når vi sammenlikner gjennomsnittlig

5. Inntekt. Inntekt. Innvandring og innvandrere større når vi sammenlikner gjennomsnittlig Innvandring og innvandrere 2000 Inntekt 5. Inntekt Ÿ Yrkesinntekt var den viktigste kilde til livsopphold for de fleste innvandrergrupper i Norge i 1997. For innvandrerfamilier fra ikke-vestlige land utgjorde

Detaljer

Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Søndre Nordstrand Bydel Faktaark om befolkning, levekår og bomiljø Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans Februar 21 oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/statistiske-publikasjoner oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Detaljer

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent.

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent. Gunnlaug Daugstad 3. I 2007 gikk nær 9 000 barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene i Norge. Andelen har økt fra nær 5 prosent i 2000 til nesten 8 prosent i 2007. 43 prosent av de minoritetsspråklige

Detaljer

Bydel Sagene. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold

Bydel Sagene. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Fra 1 til 1 økte folkemengden i fra 7 5 til vel 3 5. Det tilsvarer en vekst på prosent. Kraftigst vekst har det vært i delbydelene Iladalen (7 ) og Sandaker

Detaljer

Bydel Gamle Oslo. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold

Bydel Gamle Oslo. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Fra 1 til økte folkemengden i fra 33 til vel 8. Det tilsvarer en vekst på prosent. Kraftigst vekst har det vært i delbydelene Lodalen, Helsfyr og Grønland.

Detaljer

60 % Arbeid mål og arena for integrering. sysselsatt etter år i Norge

60 % Arbeid mål og arena for integrering. sysselsatt etter år i Norge Arbeid mål og arena for integrering % sysselsatt etter i Norge Å gå ut i jobb, og bli integrert på arbeidsplassen, er et sentralt mål n flyktninger bosettes i norske kommuner. Yrkesdeltakelsen for flyktninger

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Befolkning. Tanja Seland Forgaard

Befolkning. Tanja Seland Forgaard Befolkning Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte. I 2003 døde det færre enn på mange år, og de som lever forventes å leve lenger enn noen

Detaljer

35 % av bosniere i Norge har høyere utdanning

35 % av bosniere i Norge har høyere utdanning Bosniere integreringsvinnerne? 35 % av bosniere i Norge har høyere utdanning 14 000 mennesker flyktet fra Bosnia-Hercegovina til Norge under Balkan-krigen på 90-tallet, og de fleste kom som hele familier.

Detaljer

Minja Tea Dzamarija (red.) Barn og unge med innvandrerforeldre - demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked

Minja Tea Dzamarija (red.) Barn og unge med innvandrerforeldre - demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked Rapporter 12/2010 Minja Tea Dzamarija (red.) Barn og unge med innvandrerforeldre - demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk

Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk Personer med innvandrerbakgrunn flytter i større grad enn andre fra utkantstrøk til sentrale områder. Store deler av flyttetapet til Vestlandet

Detaljer

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-2-2013 Innhold 0 Innledning... 3 1 Skatte- og trygderegnskap... 4 1.1 Skatt... 4 1.2 Overføring...

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg m. fl.: Befolkningsframskrivninger 2012-2100, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Stadig flere søker lykken med utenlandske ektefeller

Stadig flere søker lykken med utenlandske ektefeller Stadig flere søker lykken med utenlandske ektefeller Stadig flere norske menn og kvinner gifter seg med utenlandske ektefeller. Det har særlig vært en stor økning i norske menns ekteskapsinngåelser med

Detaljer

Hvordan går det egentlig med integreringen?

Hvordan går det egentlig med integreringen? Hvordan går det egentlig med integreringen? Utfordringer og muligheter Dyveke Hamza, avdelingsdirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Utfordring Det er for mange innvandrere i Norge, spesielt

Detaljer

1. Innledning. Det er derfor viktig å tydeliggjøre slike forskjeller i statistikken så langt det lar seg gjøre.

1. Innledning. Det er derfor viktig å tydeliggjøre slike forskjeller i statistikken så langt det lar seg gjøre. 1. Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandringen til Norge, og om noen aspekter ved innvandreres liv i Norge. Når det fokuseres på innvandrere og deres levekår, er det ofte negative forhold

Detaljer

Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016

Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016 Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016 Fafo Østforum 30.11.2017 Lars Østby Avdeling for personstatistikk Bakgrunn Ti år siden sist på tide med en ny undersøkelse av de brede levekår blant innvandrere!

Detaljer

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 En historie om migrasjon i vår tid La oss tenke oss seks brødre og søstre fra et land i krig, konflikt og fattigdom

Detaljer