kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr Årgang 58

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014 - Årgang 58"

Transkript

1 kjerkebla TEMA: TROSOPPLÆRING I statsbudsjettet for 2014 ble trosopplæringsreformen fullfinansiert, Karmøy prosti og Torvastad menighet blir i år tildelt midler. kjerkebla For Torvastad menighet Nr Årgang 58 Illustrasjoner fra Sweet Publishing Først var Gud og Jesus oppi Himmelen. Så skapte han jordå og alle menneskene og alle dyrå og alt. Så gjorde menneskene så mye dumt at Jesus måtte bli et menneske og dø på korset for dei. Jesus tilgir synderne våre når me har gjort noe galt. Så blir me venner igjen. Det lærte me på dåpsskolen! Jenny (6 år)

2 Andakt Montasje: ba1969 på sxc.hu Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Johannes Leiknes Nag Telefon: I redaksjonen: Geir Styve, Jorunn Møksvold og Klara Børseth Tips og stoff sendes til Webutgave av bladet på karmøy.menighetsblad.no Kjerkebla kommer: 3/4, 12/6, 25/9, 11/12 Grafisk utforming: Mediamannen Trykking: HBO Distribusjon: Martin Nilsen mobil: GI EN GAVE TIL KJERKEBLA: Postgiro: Postadresse: 2 Olaug Vikingstad er 57 år og bor på Vikingstad. Hun er gift med Jon-Matias og har to barn og et barnebarn. Har vært sauebonde i 25 år og engasjert i ulike verv og oppgaver. (Foto: Privat) 4260 TORVASTAD Ta imot! Noen ganger blir vi stoppet litt på livsveien og der er jeg nå for tiden. Har de siste syv ukene hatt god tid til tanker og også kanskje tanker om meningen med livet. Da først og fremst mitt eget men om mulig kan også du kjære Torvastadbu/medmenneske bli med meg inn i tanken. Gud er god, det er jeg helt sikker på og Han er mektig og kjærlig, ja som en Far for sine barn. Jeg har sagt ifra meg mange verv nå og det er gjort med en del vemod. Men jeg kjenner at plutselig så betyr de ikke det de ville ha gjort for bare syv uker siden, så rart eller? Jeg har noen dager med ganske heftige smerter, men de er til å leve med og ikke til å dø av. Da kjenner jeg at UTEN GUD ville jeg garantert IKKE ha villet leve. Det er alvorlig men sant. Det eneste vi virkelig er helt sikre på i dette livet er jo nettopp dette at en dag skal vi alle dø og da skal vi stå ansikt til ansikt med Gud. Da blir det kun EN ting som betyr noe: og det er at jeg og også du som leser dette Servicetorg Karmøy Telefon: Spørsmål om dåp og konfirmasjon, vielse eller gravferd. Servicetorget er også sentralbord for alle ansatte. Torvastad menighet: Kontor: Torvastad Kulturhus Tlf Fax Kontortid: Tirs - fre Sokneprest: Geir Styve Tlf. privat: , Mobil: E-post: Menighetsprest/administrativ leder: Arnfred Lunde Tlf. privat: , Mobil: E-post: Kantor: Nils Einar Helland Tlf. privat: , Mobil: E-post: Kantor: Ingrid E B Tobiassen Mobil: har et avklart forhold til det som VIRKE- LIG betyr noe. Og det er om VI tror at Gud sendte sin sønn til jorden for å gi oss EVIG liv. For noen av oss er dette det vanskelig både snakke om og kanskje også å tenke på. Men vi burde alle gjøre nettopp det. For en dag! Ja da er det meg/deg. Da Geir prest spurte meg om jeg ville skrive en andakt så spurte jeg om det skulle være et tema? Det kloke svaret var: skriv om der DU er i livet akkurat nå det pleier å nå inn, sa han. Så håper jeg og ber om at akkurat DU som nå leser dette, at det TRAFF deg midt i hjertet. Og SÅ hardt at du kjenner etter. Stopper opp litt og tar DIN avgjørelse. Det gjelder faktisk LIVET det EVIGE livet. Dere får ALLE en god og varm klem ifra meg. Til slutt vil jeg hilse med; 2.Kor 13 vers 11 der står det. For øvrig, søsken gled dere! Ta imot både rettleding og oppmuntring! Vis enighet, hold fred, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med dere. Trosopplæringsmedarbeider: Oddbjørg Haugen Øygarden Tlf kontor: Epost: Kirketjener: Sonny Torvestad Tlf , Mobil: E-post: Kirkegårdsarbeider: John Terje Hagland Mobil: Leder i menighetsrådet: Svein Erik Haugen Tlf. privat: E-post: REDAKTØRENS HJØRNE Min først jobb var som nettjournalist i trosopplæringssekretariatet til Kirkerådet. Fra Kirkens hus i Oslo fulgte vi med på forsøksprosjektene som i 2005 var godt i gang. Prosjekter ble satt i gang lokalt, regionalt og nasjonalt. Jeg husker at jeg var på besøk i Udlandkirka hos Skåre menighet som i tillegg til Norheim menighet var tidlig ute her i distriktet. Trosopplæringsreformen var erfaringsbasert og ble grundig evaluert underveis. Det ble rapportert om tiltak, f.eks. babysang; hvor stor prosentvis oppslutning det var blant de døpte, hvilket utstyr man trengte, hvor mange frivillige som var involvert, kjønnsfordeling osv. Dette har resultert i materiell og en stor ressursbank som man kan finne inspirasjon i. Det har vært mye snakk om tildelinger og penger. På den andre siden har det vært snakk om krav og mål. Oppsummeringen blir at man er helt avhengig av frivillige og alltid kan strekke seg mot å få til mer undervisning og tilhørighetsskapende opplevelser for alle døpte. På Torvastad er vi godt i gang, la oss alle støtte opp om det! TROSOPPLÆRINGSREFORMEN Vedtatt av Stortinget 27. mai mill kroner bevilget gjennom en opptrappingsplan: - Femårig prosjektfase Årlig tildeling prostivis I 2013 er den årlige tildelingen 315 millioner kroner og når ut til alle menigheter. Alle døpte skal få 315 timer trosopplæring før de er 19 år. Det tilsvarer antallet timer kristendomsundervisning som er tatt ut av skolen etter at KRL og RLE ble innført som livssynsfag. Andre trossamfunn får tilsvarende tildeling i forhold til antall medlemmer i målgruppen. Ser du at logoens budskap er å formidle tro, håp og kjærlighet? Ankeret er nok vanskelig å se, men det består av korset og de tre nederste prikkene til hjertet! trosopplæring i den norske kirke Læring er en sentral dimensjon ved det å være kristen og å være kirke. Trosopplæring er et av Den norske kirkes hovedsatsingsområder. Det utvikles en systematisk trosopplæring for alle døpte mellom 0-18 år, som skal legge til rette for at barn og unge skal kunne fastholde sin dåp og utvikle sitt forhold til troen og den kirken de er en del av. På samme måte som nyfødte må lære livet å kjenne, må de lære å kjenne den troen de er døpte til. Slik hører trosopplæring sammen med dåpen. Enheten av dåp og tro kan være en uuttømmelig ressurs til å tolke og møte livets gode og vanskelige tider. På den andre side vil nye livserfaringer åpne for ny innsikt i det mangfold som den kristne dåp rommer. Gjennom hverdagsritualer, høytidsfeiring KJERKEBLA VINTER 2014 og markering av livets viktige tider kan hjem og menighet stå sammen i å tolke livet i lys av dåpen, og dåpen i lys av livet. Trosopplæring er en danningsprosess der oppdragelse, undervisning, tradisjonsformidling og kristen praksis spiller sammen. Opplæringen bærer preg av lokalt tilpasset totalformidling der kunnskap og opplevelser knyttes sammen i fellesskapslæring i menighet og hjem. Tilbud til alle døptetrosopplæringen skal rette seg mot bredden av de døpe i årskullene og være tilrettelagt for den enkelte, uavhengig av funksjonsnivå og livssituasjon. Kirkens trosopplæring vektlegger at kristne med ulik kulturell tilhørighet kan ta del i menighetens tilbud. (kirken.no) «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Misjonsbefalingen fra Jesus i Matteus ) 3

3 Nils Einar Helland, kantor KJERKEBLA VINTER 2014 Min rolle er å være rådgiver ang. salmevalg på de ulike alderstrinnene. Det er viktig at salmene har et sant bibelsk innhold, og slik tekstlig og musikalsk kvalitet at barna/ungdommene kan og vil synge dem igjen og igjen. (jfr. Måne og sol) Uten opplæring har barnedåp ingen berettigelse. Det er kjennskap til Jesus og hans ord som skaper tro, en tro som kan bære mennesket gjennom hele livet. Anita Grønningen Jeg er dirigent og leder for tensingkoret Good News som har øvelse hver fredag. For at det kan bli lagt et godt grunnlag slik at ungdommene våre kan få leve i tro senere i livet. Inger Hausken Som speiderleder bidrar jeg til trosopplæringen i Torvastad. I tråd med KFUK-KFUM-speidernes og kirkens verdier. Trosopplæring er viktig for at de som er døpt skal få lære om Jesus og om den kristne tro. Marit Utvik Jeg er med i Trosopplæringsutvalget som utarbeider planer for arbeidet. Jeg er også en av voksenlederne i Klubb78 som samles annenhver tirsdagskveld. For å gi barna dåpsopplæring og basiskunnskaper om den kristne tro. Kirken må gi barna kunnskapene og bibelfortellingene vi tidligere fikk i skolen. Ingrid Elisabeth Berg Tobiassen, kantor Som kantor har eg medansvar for ein viktig trusopplæringsarena, nemlig gudstenesta (i tillegg til nokre av trusopplæringstiltaka som t.d. krybbevandring). I gudstenesta kan små og store få trusopplæring samstundes som ein er ein fullverdig deltakar. Gudstenesta kan gje oss erfaringar av Gud og det heilage som det ville vera vanskeleg å få forklart på anna måte enn gjennom det at ein får oppleva og delta sjølv. Som kantor får eg vera med på både det å forkynna og teikna eit bilete av Gud, og å legga til rette for at kyrkjelyden kan uttrykka sine lovsongar og bøner, gjennom salmeval og musikk. Eg trur det er viktig at me kristne veit kva me trur på, slik at me ikkje blir rotlause og lar oss driva med straumen hit og dit. Å gje barn og unge kunnskap, og ikkje minst erfaringar, med bibeltekstar, salmar/songar, gudstenestefeiring m.m. er å gje dei ein skatt som varer livet ut (og inn i æva!). Ein gjev dei noko å styra etter. Me må hugsa at det me gjev borna er det dei sit att med når dei vert riktig gamle, det må vera noko av kvalitet! Jeg er voksenleder i Torvastad Barnegospel. For å introdusere barna for de kristne verdiene. 4 Marianne Førre Laura Sandvik, vikarierende menighetspedagog Hvilken rolle har du i trosopplæringen på Torvastad? Jeg er leder i Trosopplæringsutvalget. Trosopplæring er veldig viktig fordi Kirken har et oppdrag om å skape disipler ved å lære barna å holde alt Jesus har befalt. Trosopplæring vekker og styrker troen, gir kjennskap til den treenige Gud og ikke minst utfordrer til engasjement og deltakelse i kirken og samfunnslivet. Arnfred Lunde menighetsprest Hvorfor er trosopplæring viktig? Når vi vet at de fleste utvikler og tar sine viktigste religiøse avgjørelser før de er 18 år, - så er trosopplæringen utrolig viktig nettopp i denne fasen av livet. Å gi barna en kristen tro som kan vare ut resten av livet, - tenker jeg er noe av det viktigste og flotteste vi kan gjøre som menighet! Tekst og foto: JLN BABYSANG, FOR DEM UNDER ETT ÅR Asbjørn Nordahl (8,5 mnd) og Lotte Wiestad Steinsnes (8 mnd) er blant deltakerne på Babysang som startet opp etter nyttår. En gang i uken samles de på Ungdomshuset til sangskatter, fellesskap og en liten matbit. Neste pulje starter opp 28. mars Meld deg på via 5

4 TROSOPPLÆRING PÅ TORVASTAD Den naturlige oppfølgingen av dåpen Trosopplæringsutvalget består nå av Laura Sandvik (leder) Arnfred Lunde, Oddbjørg Øygarden, Janne Storesund og Marit Utvik KJERKEBLA VINTER 2014 Opplæring i kristen tro vil påvirke hele livet vårt både hvordan vi tenker og hvordan vi handler. Det er viktig å drive trosopplæring, fordi troen kommer av det en hører og det en hører må være det samme som Gud sier. Etter hvert merker vi at troen vokser, og vi tørr å ta nye skritt i tillit til Gud. Vi blir kjent med hvordan Jesus kan være til hjelp for oss i både liv og død, medgang og motgang. Den store nyheten om at Gud har en redningsplan for alle mennesker, uansett hva vi har gjort må alle få høre. Dessuten trenger vi alle å forstå at jeg er en av dem som skal gi nyheten videre. Trosopplæringsplanen vår: Gjennom punktuelle og kontinuerlige tiltak får barna på Torvastad erfaringer i menigheten og blir kjent med sin kristne tro: Selv om trosopplæring er borte fra skolen og kirken har fått midler betyr det ikke at kirken står alene om trosopplæringen. Ordet «trosopplæring» høres kanskje litt høytidelig ut, men om du leser en bok med bibelfortellinger, eller om du synger en kveldsbønn for barnet ditt, så er det trosopplæring. Den største arenaen for trosopplæring er i hjemmet. Kirken har ansvar for at det finnes en systematisk og helhetlig plan for trosopplæring i menigheten. Her er frivillige organisasjoner innen barne- og ungdomsarbeid som KFUK-KFUM sentrale på Torvastad, sammen med etablerte tilbud i kirka som fireårsbok og konfirmasjonsopplæring. Lokalt planarbeid I 2009 kom den sentrale trosopplæringsplanen «Gud gir vi deler» som erstattet Plan for dåpsopplæring (1991) og Plan for konfirmasjonstiden (1998). Torvastad menighet etablerte trosopplæringsutvalg og kom raskt i gang med å lage lokale planer og har også hatt ansatte i arbeidet med trosopplæring. På menighets- 6 kontoret finner vi en hel vegg med oversikt over tiltak og tilbud i menigheten. Det har vært viktig å kartlegge hvilke tilbud som finnes og hvordan dette kan utvikles til en systematisk og helhetlig plan for trosopplæring til alle døpte. Nye tilbud De siste årene har vi sett nye tilbud både av punktuelle tiltak som konsert med Jarle Waldemar, LysVåken og Tårnagenter men også Babysang, Lekefrokost, Dåpsskole for 1., 2. og 3. klasse og KodeB som går over flere samlinger. Dette føyer seg fint inn i rekken sammen med jule- og påskevandringer og kor og speiderarbeid. JLN Menighetspedagog Oddbjørg Haugen Øygarden VÅR LOKALE PLAN Målet med trosopplæringsplanen på Torvastad er at de skal få lyst til å leve i tro, håp og kjærlighet til Gud og mennesker rundt seg. Det er satt opp ulike tiltak som skal nå forskjellige aldersgrupper. Vi ønsker at barna og ungdommene våre skal være medvirkende i alt vi gjør. Tiltakene inviterer til sang, bønn, samtale, undring, spørsmål og kreative aktiviteter som utfordrer deltakerne til selv å engasjere seg. Mange av tiltakene inkluderer gudstjenestedeltakelse der alle deltakerne skal ha en oppgave. Vi har brukt større barn som ledere for små barn. Foreldrene har et ansvar for trosopplæring- sammen med kirka. I aldersgruppa 0-4 år er tiltakene lagt opp slik at barna og foresatte kommer sammen til kirka. Det som skjer på samlingene i kirka skal være noe som lett kan overføres til hjemmet. Vi har dåpsbesøkere som kommer på dåpsdagen med bok som kan brukes i hjemmet. Ellers har vi god og tydelig informasjon til hjemmet om hva det er vi inviterer barna til. Vi ønsker å skape trygghet for foresatte ved å ha gode rutiner. Mange av tiltakene inviterer foreldrene til gudstjeneste eller avsluttende samling. Vi håper at dette skal inspirere foreldrene til å involvere seg og snakke med barna sine om det de opplever på samlingene våre. Vi spør også foreldrene om å bidra som ledere på de ulike tiltakene. Illustrasjoner: Elisabeth Moseng 0 1 Dåpssamtale Babysang Størst av alt er kjærligheten Størst av alt er tittelen på kirkens trosopplæringsreform. «Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.» 1. Kor. 13,13. Kjærligheten er det sentrale verdibegrep som beskriver både hvordan Gud er og hvordan vi utfordres til å møte hverandre. For kirken skal denne grensesprengende kjærlighet være dens grunnleggende verdi. Størst av alt er barnet En gang disiplene kranglet om å være størst tok Jesus et lite barn og stilte det midt iblant dem, la armene om det og sa til dem: Den som tar imot dette barnet i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot han som har sendt meg. For den som er den minste av dere alle, han er stor. Luk. 9,48. Kirkens arbeid skal kjennetegnes av dette synet på barnet og den unge. 2 3 Besøk på ett-, to- og treårs dåpsdag Kor og lek Lekefrokost årsbok Dåp Påskevandringer Julevandringer Torvastad barnegospel Trosopplæring før i tiden Det er alltid spennende og interessant å høre når noen forteller om hvordan de hadde det før i tiden. Dette gjelder også trosopplæring. Det startet med søndagskolen. Alle barna, gikk dit. På Torvastad hadde vi tre bedehus. Nordheim, Hauge og Håland. Søndagskole hadde alle tre. Selv om ungene ofte brukte halve dagen på å komme seg att og fram, var det en selvfølge å gå hit. Personen jeg snakket med, begynte på skolen i I den tiden, var det som regel damer som var lærere i småskolen. Læreren på Hauge da, var en person som nesten levendegjorde bibelhistoriene, når de ble fortalt. Det var skole annenhver dag, og hver skoledag startet med en time kristendom. Videre oppover skoletrinnene, hadde de og kristendomsundervisning, og hver dag startet med andakt. Det å lære utenat var også en selvfølge da. Både salmevers og skriftsteder fra nye testamentet, og de måtte fremføres i klassen. Trosopplæringen var obligatorisk i 7 8 år av skolegangen. Dåpsskole I Dåpsskole II Tårnagenter Speider Korus Se hele planen på Konfirmasjonsundervisningen var nokså lik den vi har i dag. Bortsett fra at den startet om våren og varte til september. Da var det konfirmasjon på Torvastad før. De hadde jentelag på Ungdomshuset, og guttelag på Håland og Hauge bedehus, som ble drevet på kristent grunnlag. Hovedgrunnen til at stort sett alle samlet seg her, var nok at det var ikke noen andre tilbud til barn og unge. Skulle man treffe venner, var det å gå på søndagskole, jentelaget og bedehus. Stort sett alle barn fra første klasse og oppover, gikk her. Noen få reiste til byen for å gå på Frelses Armeen. Et vers som ble lært utenat, vil hun dele med alle: Du som freden meg forkynner, Du en frelser jeg en synder Du med nåden, jeg med skammen. Å hvor vi to passer sammen. Du Guds salvede, Guds sønn. KB 7

5 KJERKEBLA VINTER 2014 smart marine Aut. pianostemmer Telefon: SMART-Handel as smart marine as BØ vest 4262 avaldsnes tlf Nyttårsfest på ungdomshuset I år var det felles nyttårsfest for ungdomsklubbene på Avaldsnes og Torvastad. 85 ungdommer var samlet fra kl og ut i de tidlige morgentimer 1.nyttårsdag. Festen begynte med velkomst i storesalen før alle fikk sette seg rundt et flott dekket bord i spisesalen. På menyen var det kalkun, poteter og saus og til dessert var det gele og sjokoladepudding. Etter maten var det minikonsert med gruppa Palm Face. Vi gikk i fakkeltog til kjerka for å delta på gudstjenesten der. Vel tilbake på ungdomshuset var det nedtelling til midnatt og spretting av konfetti, før vi kunne gå ut for å se på rakettoppskytingen. I mens ble det satt fram godteri og chips som vi koste oss med resten av natta. Det var underholdning med leker, sketsjer og utdeling av priser som «Årets...» ved Casper, Sigmund med medhjelpere. Det ble en fin kveld der alle koste seg og hadde det kjekt! Neste år blir det fest på Karmel på Avaldsnes. En stor takk til Cecilie Lie som hjalp oss med festen! Andrea Vikingstad Leder: Bjørn Pedersen Et lite utdrag fra årsmeldingen 2013, her fra arrangementer: Torsdagsmiddager Det ble arrangert 5 torsdags middager våren Inger Vikingstad lagde maten og mange ivrige hjelpere var med og ryddet og vasket opp. Positivt og populært tiltak som var godt besøkt. 17. Mai frokost 17-maifrokost 2013 ble også dette året gjennomført med stor glede Sommermarkedet Sommermarkedet 2013 er et tradisjonsrikt arrangement hvor mange mennesker er aktivisert og hvor ting skjer i løpet av knappe tre timer. Markedet arrangeres i begynnelsen av juni og i år gikk arrangementet av stabelen lørdag 8. juni. Sommermarkedet er et møtested for folk flest, der alle bidrar og hvor fellesskap skapes. Høstbasar Høstbasaren var siste fredagen i september. Programmet var som vanlig med forhåndssalg av lodder gjennom KM-ringene og Good News, vanlige loddbøker, åresalg og lynlodder. Ellers var det sang av Korus og Good News, og andakt ved Jon Ådnøy. Kafeen tok forbundsringen til Elisabeth Syvertsen seg av. Det var god oppslutning om basaren som også gav god inntekt til barne- og ungdomsarbeidet vårt. Pepperkakebygd Opplegget var en del av julemarkedet. Det er viktig å fornye våre arrangement litt fra år til år og dette var en del av en slik fornyelse. Folk legger merke til oss, hva skjer på Torvastad? Noen aktiviteter i oktober og november fikk oppslag i avisa og journalisten Vestvik ble imponert over dugnadsfellesskapet på Torvastad og hans begrep Jeg er en Torvastadbu ble en slager! Torvastad KM er bygget opp av frivillige innsats og glad dugnadsånd. Villige hender er med på å bygge gode fellesskap og legge grunnlaget for at vi fremdeles har et stort og aktivt barne- og ungdomsarbeid. Julemarked Julemarkedet ble arrangert i god tradisjon med kafe, salg av julekranser, bakverk osv. Lykkehjul med ferske kransekaker var populært som vanlig. I forbindelse med julemarkedet ble det også solgt julekalendere, ca 450 stk. Som i tidligere år stilte butikker på Oasen opp med flotte premier for hver av adventsdagene. Juletrefest Juletrefesten fant sted på ungdomshuset 3.juledag kl 17 som vanlig. Med 70 glade mennesker ble det både mye sang og moro. Torvastad Barnegospel opptrådte, det var allsang, kaffe og kaker, nissen kom på besøk med godteposer til barna, og det hele avsluttet med at vi gikk rundt juletreet Maldalshytta Vi hadde håpet på en avklaring ang. kjøp av tomten i Maldal i løpet av dette 2013, men prosessen stoppet opp pga av helsemessige forhold hos nåværende eier. Men vi håper å få begynt på dette i Ellers er naustet gjort ferdig, vi har kjøpt inn en fin brukt båt som egner seg godt, vi har tettet lekkasje ved pipa og gjort litt forefallende arbeid. Kulturhuskomite I forbindelse med etableringen av Torvastad Skole og Kultursenter på Håland vurderer kommunen fremtidig anvendelse av Kulturhuset. I møte med Eiendomsavdelingen i kommunen har vi fått bekreftet at salg er mest sannsynlig, ref. Gamlehjemmet, hvis det ikke blir en politisk beslutning om annen anvendelse av huset. Det har vært kontakt med politikere og slik vi erfarer, vet de fleste av disse hvilke planer og ønsker vi har for huset. Torvastad KFUK KFUM mener at Kulturhuset fortsatt bør være et hus for bygda når skolen står ferdig i juli Derfor har vi tatt kontakt med øvrige brukere av Torvastad Kulturhus for å høre om deres planer. Tilbakemeldingene viser at dette enda ikke har vært et tema hos de fleste brukerne. Samtidig antyder flere at man godt kan tenke seg fortsatt å ha tilhold på Kulturhuset, enten det blir i kommunal regi eller at andre overtar. Vi vil nå kalle inn til et møte med brukerne og forberede møte med kommunen. Komite: Håkon Areklett og Truls Gautesen har vært et godt år. Når jeg leser gjennom årsmeldingen ført i pennen av våre dyktige ledere, fylles jeg av mange følelser. Varme, ydmykhet, glede, takknemlighet og stolthet. Vi får til mye sammen. Det er et hav av engasjement og energi som legges ned i arbeidet for denne ene viktige saken, å gi barn og unge et miljø, en sammenheng som gir trygghet, som gir utfordringer, som gir modenhet og mot, og en kristen plattform å bygge livet sitt på. Ingenting gleder meg mer enn når jeg etter mange år treffer igjen ungdom nå som voksne, som har gjort bevisste valg i livet. Unge som forstår hvilke verdier som er oppbyggende og bidrar til å forme et godt samfunn. Vi kan ikke tvinge moral, verdier og kristen tro på barn og unge. Men vi kan gi dem den plattformen de trenger for selv å kunne gjøre gode valg i livet sitt. Derfor tror jeg på det arbeidet vi gjør. Noen er god til å tilrettelegge, noen er god til å se alle, noen er god til å formidle Guds ord, noen er god til å vise at de er der for deg, noen er god til å stille spørsmål, - alle har vi gode egenskaper eller gaver som kan brukes i arbeidet. La oss bruke evnene våre og skape en god framtid også for de neste generasjonene. Takk 2013, velkommen 2014, vi er klare til innsats. Bjørn Pedersen, Leder. 8 9

6 2.490,- biltraller, maskinhengere, tipphengere, båthengere, universalhengere og livdyrhengere. KONTAKT OSS FOR PRISER OG TILBUD! Hagia Karmøy A/S Bønesveien 70, Torvestad,tlf Åpningstider: A LO K AL NK EI N KT BA E KARMØY Mandag-fredag Torsdag Lørdag 9-14 TORVASTAD Telefon Telefax Tlf Smørbrød, kaker og koldtbord Leveres på døren! Margrethes Catering 4260 Torvastad Margrete Munthe Tlf Lorentz Storesund & Sønner Oljebunkers Tlf Storesund 4260 Torvastad Tannlege Tannlege SivStoresund Storesund Siv Tlf.: 61 Tlf.: Tannlege Advokatfirmaet Talmo, Lauvås, Lund AnnaKvamme, Benedicte Pugerud Eriksen & Holstad DA E S TA ke te r ø k iø kj r RI D F Tlf.: n & in FRIESTAD KJØKKEN & INTERIØR AS Postboks Åkrehamn Tlf Fax OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - Norheim Trappeverksted A.S. Norheimstunet 63 - Tlf Torvastad Stein a.s Gravmonumenter Vedlikehold på kirkegårder Påføring av navn Telefon Mobil MASKIN & TRANSPORT Storasundsv Torvastad Tel.: Fax: Mobil: Anlegg - stykkgods - semitransport Alt innen VVS Bademøbler m.m SKUDENESHAVN Karmøy BEGRAVELSESBYRÅ Normisjon Begravelsesbyrå Døgnvakt: Telefon JosteinHøyvik Høyvik Jostein Telefon Tlf Malvin Haga Dag Ferkingstad Vister Lars Haga Lars Hansen Mobil Tlf Telefon Tlf Vi ord ne r al t d e t p rak t i sk e! T I L TJ ENES T E I MER ENN 3 5 Å R I K ARM ØY E-post: T IL TJE NE ST E I M E R E NN 30 ÅR I K ARM ØY A n l e g g s g a tr n e r o g e n t r e p r e n ø r 10 Bø Vest, postboks Avaldsnes Bjørgeveien 59, 4260 Torvastad Tlf / Graving Betongarbeid Naturstein Strandgt Tlf Epost. Telefaks Vi ordner alt ved begravelser og bisettelser i byen og distriktet 4.290,- KJERKEBLA VINTER 2014 BØTOPPEN HJELPESENTRAL Hagia Haugesund A/S Karmsundgaten 178, vis a vis stadion, tlf NYE ÅPNINGSTIDER: Mandag onsdag HAUGESUND Bøtoppen har nå ettorsdag ønske om å starte opp et nytt prosjekt fredag Lørdag som vil hete «Bøtoppen Hjelpesentral». Det vil gå ut på at barn/unge gir praktisk hjelp til eldre/uføre/pensjonister som kan trenge en hjelpende hånd. Bøtoppen er en del av Vågen læringssenter som også innbefatter Holmen og Tårnet skole i Kopervik. Elevene ved Bøtoppen får tilbud om et mer praktisk retter tilbud enn det vanlig skole ofte gir. De har fokus på å gi elevene varig ballast til å forberede dem på voksenlivet. Dette gjøres ved å hjelpe dem med å tilegne seg faglig og sosial kompetanse. Hovedmålet er å gi elevene en mestringsarena som gir dem selvtillit for så å lettere gjennomføre ordinær skolegang. Aktivitene ved Bøtoppen kan deles inn i tre hovedarenaer: Friluftsliv og arbeid i skogen De drar ut i Bjørgene og sager ned trær, frakter dem til Bøtoppen med bil og tilhenger, hvor de videre kapper trærne opp til ved og putter dem i sekker, klar for tørking. Det er mulig å bestille ved, og dersom du kjøper, vil de være behjelpelige med å frakte -og bære inn veden for deg. De har også jobb for Karmøy kommune for å holde stier og veier i Bjørgene ryddige og åpne for ferdsel. I Bjørgene drifter de også en egen lavvo de besøker flittig. Gårdsdrift og dyrehold Hovedarbeidet med dyr på Bøtoppen er sauehold, men i tillegg har de høns og haner, duer, vaktler, hest, hund, lama og kaniner. Det er elevene som har det daglige ansvaret for stellet av disse. Ellers deltar de på jobber på og rundt gården gjennom hele året. En nyvinning er at de er i ferd med å starte opp salg av vaktelegg. pen Hjelpesentral». Det vil gå ut på at barn/unge gir praktisk hjelp til eldre/ uføre/pensjonister som kan trenge en hjelpende hånd. Dette være seg alt fra små enkle småreperasjoner, tilkjøring av f.eks ved, fjerning av greiner evt. Småtrær, enkle flytteoppdrag, datahjelp osv. Tilbudet vil være gratis, da målsetningen ved prosjektet er å lære elevene om det å være et medmenneske, lære å hjelpe uten å få lønn. I tillegg ligger et ønske om å skape kontakt på tvers av generasjoner, så dersom noen ønsker å invitere inn til en god prat, vil dette bli satt pris på. Elevene ser fram til å høre fra dere, og så ringer de deg for nærmere avtale når det passer å komme. Tekst og foto: JM For kontakt med Bøtoppen Hjelpesentral, ring: Kristian viser frem «Bøtoppens stolthet», den flotte hanen. Trærne er fraktet fra Bjørgene. Martin tar ansvar for at veden blir kuttet opp, og Kristian pakker veden i sekker. Martin har lagd sin første teine som han vil teste ut på krabbefiske i sommer. Sjøfriluftsliv og fiske Her får elevene lage sitt eget fiskeoppheng til sluk og pilk, som de deretter bruker til å fiske med. Når været tillater det, drar de ut med snekka og prøver fiskelykken. De lager også sine egne krabbeteiner, hvor de bygger etter en modell de har fått fra en erfaren krabbefisker. Ut over dette bedriver ellers det meste av fiske og fangst i og langs sjøen. Gratis hjelpesentral Bøtoppen har nå et ønske om å starte opp et nytt prosjekt som vil hete «Bøtop- Martin og Kristian er fornøyde med framgangen av vedpakkingen. Kristian er en ivrig hobbyfisker og innehar masse kunnskap om hvilke fiskeoppheng som fanger de ulike fiskesortene. 11

7 1964 Redigert av Ingmar Areklett Torvastad idrettslag Telefon Hålandsveien TORVASTAD Epost: Bilde av en ny alterduk prydet forsiden av januarnummeret i Den ble omtalt som julegaven til menigheten siden den var tatt i bruk på julaften. 78 år gamle Karen Vikingstad hadde hatt hovedansvaret med å sy den. Karen var meget praktisk. På større samlinger på Ungdomshuset hadde hun ofte ansvaret for å koke kaffen. Nyttårsfesten på Ungdomshuset ved overgangen hadde sin parallell 50 år tidligere: Da var 125 unge samlet ved stilig pynta bord og lokale og program med både alvor og gaman og flokken var tilstades ved midnattsmessa. En tradisjonell fest i 1964 var Helselagets julefest for gamle på Heimen. I referatet het det at formannen Hanna Steinstø ledet den på en fin måte, soknepresten hadde andakt og lærer Hellebust, som også var bibliotekar, leste et stykke. Torvastad blandakor med dirigent Bjarne Blom Torvastad Arena er underveis! Kalstø hadde flere sangavdelinger. God bevertning og gang rundt treet hørte med. En av pensjonærene, Johannes Grønningen på 95 år, takket for arrangementet. Torvastad sokneråd gjenvalgte Arne Christiansen som formann og Gustav Håstø til nestformann. Kasserer ble Knut Skjølingstad. Vi går nå inn i en ny travel periode der vi skal skaffe flere kr for å klare finansieringen og en forsvarlig drift av flerbrukshallen. Det er mange dyktige og kreative innbyggere i bygda vår. Er du en av dem og har lyst til å bidra i prosessen videre, ta kontakt med styret. Her er noen av de områdene vi skal jobbe med i 2014: Inntekter, drift, HMS, åpning, utsmykning. Er dette noe for deg? Kom og bli med! Tomtearbeidet til flerbrukshallen er godt i gang. Mye av tomta ligger på fjell så det blir sprengning om ikke så lenge. I februar meldte bladet at Mandius Reksten var død 70 år gammel, få år etter han hadde reist fra bygda. Reksten kom til Torvastad i 1921 som lærer og klokker. De siste 10 yrkesaktive årene var han skoleinspektør. I hele 40 år arbeidet han i skole og Sakset fra se også fb.com/torvastadarena 12 kirke i Torvastad samtidig som han var aktiv i frivillig arbeid. Han kjente seg heime i Torvastad. Her hadde han ein stor veneflokk, - ikkje minst av førverande elevar. Her var også dei rikaste minne frå samvær med gilde menneske, og frå eit særmerkt bygdemiljø, skrev Birger Kjetland i minneordene. Reksten fikk kongens fortjenstmedalje. BYGDAUTVALGET Leder er Ivar Kornbrekk Tlf: , epost Alle som har saker de ønsker at Bygdeutvalget skal arbeide med kan å ta kontakt med utvalgets leder Vi skal nå starte arbeidet med detaljprosjektering, byggemelding osv. Byggestart på selve idrettshallen blir sommer/høst 2014 Torvastad Arena Mandag 13. januar ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i Torvastad idrettslag. Etter et enstemmig vedtak, har klubben bevilget de pengene som manglet for at Torvastad Arena skal bli en realitet. Vi mener at denne hallen vil være med å bidra til at bygdas barn og unge får et enda bredere og bedre tilbud. Vi vil benytte anledningen til å takke styret i Torvastad Arena for den glimrende jobben de har gjort for å få til en flerbrukshall i bygda. anne Storesund Vågen, leder TRENINGSTIDER IDRETTSSKOLEN 2014 Fra januar 2014 har vi følgende treningstider inne i gymsalene for barna i alderen 4-10 år. GYMSAL HAUGE Kl. MAN TIR ONS TOR FRE G/J G 2006 GYMSAL HÅLAND Kl. MAN TIR ONS TOR FRE G/J 2009 G/J 2010 G 2004 G/J J 2005 Innebandy J 2006 G/J Innebandy G/J I 2014 ønsker vi barn som er født i år 2010 velkommen i idrettsskolen, første trening for disse var tirsdag 28. januar. Treningstiden for dette laget er tirsdager klokken inne i gymsalen på Håland skole. Vi håper at flest mulig fra dette kullet ønsker å være med. For å få til et godt tilbud for disse barna er vi avhengig av å få med engasjerte foreldre/foresatte som kan gjøre en frivillig innsats. Minner om TORVALL som arrangeres 10 mai. På denne dagen er det forventet at alle lag i idrettskolen deltar, samt at foreldre/ foresatte bidrar med diverse dugnadsarbeid. ÅRSMØTE i Torvastad idrettslag Velkommen til ordinært årsmøte i Torvastad idrettslag avholdes mandag 10.mars kl I tillegg til ordinære årsmøtesaker, skal vi denne kvelden avgjøre hva som skal gjøres med skogområdet mellom kunstgrasbanen og tennisbanen. Innføring av treningsavgift for alle aktive utøvere i tillegg til medlemskontingent skal også diskuteres. Ellers kan alle medlemmer komme med forslag til årsmøte, men disse må leveres inn senest 14 dager før årsmøtet. ARKIVET: Idrettslaget stiftet i 1945 Torvastad Turn- og Idrettslag ble stiftet i 1945, og det betyr at vi neste år kan feire 70 års-jubileum. Derfor vil vi (forhåpentligvis) i hvert «Kjerkebla» framover trekke fram gamle minner fra vårt rikholdige arkiv. Vi begynner med oppstarten i 1945: Ca 60 ungdommer var samlet på Ungdomshuset mandag 6.aug for å blåse liv i idrettsarbeidet i bygda etter krigen. Første formann ble Peder M. Storesund eller «Per Post» som bygdas trofaste landpostbud ble kalt. Han hadde for øvrig allerede i 1932 vært med på å stifte Sportsklubben Nord. Peder M. Storesund Som varaformann i Torvastad fikk han med seg Olav «Bakaren» Johanson som på 25-årasfesten i 1970 ble klubbens første æresmedlem. Styret bestod ellers av Einar Stange (kasserer), Jakob K. Torvestad (sekretær),lars W. Hausken (oppmann friidrett) Oddvar Husby (fotball) og Kornelius P. Stange (turn). Betingelsene for å bli medlem var at man hadde fylt 16 år og var bosatt i Torvastad kommune. Dessuten burde man ha en god omtale i bygda. Forløperne Men idrettslaget hadde en forløper i 1940 da 46 ungdommer 5.nov. tegnet medlemskap i et lag som hadde turn og friidrett på programmet. Første formann ble Kristian Hausken og han hadde med seg Johannes Nilsen(kasserer), Henning Storesund(sekretær), Magne Torvestad (materialforvalter) og Bård Velde(styremedlem) Det ble drevet apparatturn (hest og bukk) og linjegymnastikk på Ungdomshuset, og dessuten ble det spadd opp en hoppegrop utenfor huset slik at en kunne hoppe lengde. Opptil 70 deltok på trening denne første krigshøsten, men så ble som kjent aktiv idrett nedlagt. Lagets foreningskonto på hele 1340 kr ble overført til privatkontoene til Kornelius P. Stange og Lars R. Hausken fordi man var redd for at Nasjonal Samling(NS) skulle beslaglegge kontoen. Disse pengene ble etter krigen overført det nye idrettslaget og ble blant annet brukt som startkapital for opparbeidelse av Hålandsbanen. Forløperen for idrettslaget innen fotball var klubben «Fjell» som drev litt illegalt med fotball under krigen. Fotballklubben «Stegg» i Salhus ble innlemmet i laget vårt i 1946, og først da kunne vi bli opptatt i Fotballkretsen og Norges Fotballforbund. CH 13

8 Samlinger om Guds ord Lars Andreas Oftedahl Christen Mølbach Asgaut Olsen Regelstad Peder Valentin Rosenkilde Markering av grunnlovjubiléet I år er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov og ble egen stat i union med Sverige. Det vil bli markert på gudstjenesten 23. februar samtidig med resten av landet. Bakgrunnen for at denne datoen er valgt, er at prins Christian Fredrik ville at alle skulle samles i kirkene på bededagsgudstjenesten 25.februar Derfor er det naturlig at jubiléet markeres i kirkene. Av de ca.430 valgfullmaktene som kom til Eidsvoll, kom drøyt 350 fra kirkevalgene. På bededagsgudstjenesten fikk de fremmøtte høre at prinsen hadde overtatt styret av landet. Etter selve gudstjenesten var over, avla de ed og valgte valgmenn som igjen skulle velge representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll. Det var 88 valgmenn som møtte i Stavanger. To av dem var fra Torvastad, som den gang omfattet både Norheim og Haugesund. Det var H. A. Norem og Hans Tømmerdahl. Vinteren 1814 var en dramatisk tid der Norge var en brikke i stormaktenes spill. Danmark- Norge hadde havnet på den tapende side i Napoleonskrigene, og Danmark måtte avstå Norge til den svenske kongen. Det var en av betingelsene ved fredsavtalen i Kiel. Dette reflekteres i fullmakten fra Torvastad som skulle tas med til Eidsvoll. Der blir det uttrykt misnøye med at båndene mellom Danmark og Norge på en «rænkefuld og voldsom Maade er bleven opløst og tilintetgiordt,» men at de samtidig er glade og takknemlige for prinsens «Bereedvillighed, at komme Riget og Nationen til Hielp i nærværende critiske Tidspunkt». Fullmakten var ført i pennen av sokneprest Adam Jalles og ble underskrevet av både ham, John Johnsen Haaland, Mathias Moxem, Lars Jacobsen Thorvestad og Christian Knudsen Fæøen 18.mars. 10.april 1814 møtte 112 valgte representanter på Eidsvoll. Av disse var 14 prester og 7 andre geistlige, så kirken var godt representert også her. Fra Stavanger Amt møtte sokneprest i Rennesøy Lars Andreas Oftedahl, kjøpmann i Egersund Christen Mølbach og gårdbruker på Finnøy Asgaut Olsen Regelstad. For Stavanger by møtte konsul Peder Valentin Rosenkilde. Sammen var de med på å utarbeide vår grunnlov. Det er det grunn til å markere. Gudstjenesten i Torvastad 23.februar blir en fellesgudstjeneste med Norheim der vi vil engasjere unge og eldre fra både kirke og samfunnsliv. Noen av de samme bibeltekstene som ble brukt i 1814 vil brukes samt salmene Herre Gud, ditt dyre navn og ære og Gud signe vårt dyre fedreland som vil brukes over hele landet denne søndagen. Edvard Hoem har forfattet både prolog, samlingsbønn og forbønn. Årets 17.maifeiring vil også bære preg av jubiléet, men i nå satser vi i første omgang på at denne gudstjenesten blir en verdig markering og håper på godt oppmøte denne søndagen. Musikk og meditasjon i Torvastad kirke Onsdag 12. mars kl Denne andre onsdagen i fastetiden går vi tett på noen av de som fulgte Jesus den siste delen av veien til korset, gjennom lesninger, bønner, salmer og musikk. Medvirkende: Kjellaug Areklett, Ingrid Berg Tobiassen og Nils Einar Helland. i glede og sorg: DØPTE: Oliver Nordahl Våge Ariana Allendes GRAVLAGTE: Turid Alice Dommersnes Leiv Steinstø GAVER: ABR SENTERET MENIGHETSARBEIDET TORV. KFUK KFUM MENIGHETSARBEIDET KIRKESTUE KIRKENS NØDHJELP SJØMANNSKIRKEN NLM 4265 FEØY: KRISTEN MUSLIMMISJON Torvastad Familiegudstjeneste m/dåp v/geir Styve og Laura Sandvik. Offer til Det norske Bibelselskap. NT 5.klassinger. Korus deltar. Håland Årsmøte Håland bedehus Hauge Årsmøte Hauge bedehus Torvastad Fellesgudstjeneste m/dåp og nattverd v/styve. Offer til Den norske Israelsmisjon Markering av grunnlovs-jubileum Håland Møte v/den indre sjømannsmisjon Norheim Fellesgudstjeneste v/clementsen Torvastad Fastegudstjeneste Askeonsdag m/skriftemål v/styve. Offer til Kirkens SOS Haugesund Torvastad Gudstjeneste m/dåp og nattverd v/styve. Offer til Torvastad menighet. Årsmøte og kirkemiddag Hauge Møte v/nlm Torvastad Musikk og meditasjon i fastetid v/helland og Tobiassen Storasund Grendahusgudstjeneste m/nattverd v/lunde. Offer til Norges KFUK-KFUM Hauge Møte v/normisjon Torvastad Familiegudstjeneste m/dåp v/styve. Offer til Torvastad KFUK-KFUM Torvastad barnegospel Håland Møte v/nms Torvastad Gudstjeneste m/nattverd. Offer til Normisjon Hauge Møte v/nlm Storasund Grendahusgudstjeneste v/styve. Offer til Torvastad menighet Håland Møte v/nlm Litt statistikk for Torvastad menighet 2013: Vi har lagt nok et år bak oss, og statistikken for fjoråret er nylig sendt til prost og biskop. Tallene vil bli nærmere presentert i årsmeldingen som legges frem før årsmøtet 9. mars, men vi kan jo dele noen av dem også her i Kjerkebla. De viser at det er en gledelig utvikling i antall vielser. Mens det de foregående år var henholdsvis 7, 9 og 7 vielser, hadde vi i 2013 hele 12. Tallet på gudstjenestedeltakere har gått den andre veien, da vi i fjor var 896 færre enn året før. Men nedgangen er ikke så dramatisk som det det kan synes. Den skyldes nok at vi i 2013 hadde fire færre gudstjenester enn i En av gudstjenestene vi ikke hadde i fjor var skolegudstjenesten med Bø ungdomsskole. Den har Torvastad og Avaldsnes hvert sitt år siden den har elever fra begge menighetene. Alene utgjør den ca.360 deltakere. I fjor falt også gudstjenesten på Kristi himmelfartsdag ut. I tillegg var det en gudstjeneste mindre på grendahuset og en friluftsgudstjeneste mindre, men de to siste betyr mindre for totalt antall gudstjenestedeltakere siden vi var i kirken i stedet. Friluftsgudstjenesten på Krosshaug som gikk ut har vært et samarbeid med Avaldsnes. Hovedgrunnen at den gikk ut er at med de mange fellesgudstjenestene med Norheim på sommeren, må vi sørge for at det fremdeles blir god anledning til dåp i Torvastad. I 2013 var 8 færre til dåp og 9 færre til konfirmasjon enn året før. Det viser også igjen i statistikken. I tallene er det også mye å glede seg over. Ikke minst at flere at tiltakene blant barn og unge går så de suser. Det er også gledelig at det i fjor var 236 flere til nattverd i forhold til året før. Vi har ikke noe oversikt over hvilke aldersgrupper som kommer, men det kan synes som det nå er flere barn og unge til nattverd. Det gir håp for fremtiden. gs Nye samtalegrupper for mennesker i sorg og vanskelige livssituasjoner Det startes nå opp nye samtalegrupper på Haugalandet: - Gruppe for enker og enkemenn, oppstart februar/mars, kontaktperson Else Egenberg. - Gruppe for foreldre som har mistet store barn, oppstart februar, kontaktperson Arve Dalby. - Gruppe for kvinner som har opplevd overgrep, oppstart mars, kontaktperson Kjersti H. Lofthus. Annonse om gruppene sto i HA lørdag 18. januar. Ta kontakt med eller dersom du ønsker å være med.

9 Avsender: Torvastad Menighet 4260 Torvastad «Kirken er et skip som seiler gjennom denne verden. Herren er styrmann, de troende besetning. Masten er korset, seilet den evangeliske tro, drivkraften er Den hellige ånd. Dreve av Ham seiler kirken inn i Paradisets og det evige livs havn. Guds ord er kompass, håpet anker, bønnen ankertau og Guds trofasthet ankergrunn» Johannes Chrysostomos Illustrasjon: Inger Lise Belsvik

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 Foto: Nina Bentsen

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 Foto: Nina Bentsen kjerkebla kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 KJERKEBLA PÅSKE 2014 Andakt Marit Areklett er diakon i Sjømannskirken i New York. Montasje: ba1969 på sxc.hu Kjerkebla

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no Eitt steg er nok åt meg. Jeg hadde nettopp ryddet julepynten ut av min lille stue, og jeg

Detaljer

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2012 - Årgang 56 Forsidefoto: JM

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2012 - Årgang 56 Forsidefoto: JM kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2012 - Årgang 56 Forsidefoto: JM Andakt Min prestetjeneste er i Forsvaret. Her møter jeg unge soldater og familier som har mistet noen av sine kjære. Savnet

Detaljer

Diakoni. For Torvastad menighet Nr 3-2011 - Årgang 55. Forsidefoto: RØ

Diakoni. For Torvastad menighet Nr 3-2011 - Årgang 55. Forsidefoto: RØ kjerkebla Diakoni kjerkebla For Torvastad menighet Nr 3-2011 - Årgang 55 Forsidefoto: RØ Andakt Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Foto: Sjømannskirken Marit Areklett er fra Torvastad og er nylig tilsatt

Detaljer

EKSTRA TYKT KJERKEBLA, HALVPARTEN VIET BRYLLUPSTEMA. Margareth og Endre Bøe Blindheim giftet seg litt ut på nyåret, i 10 bitende kuldegrader

EKSTRA TYKT KJERKEBLA, HALVPARTEN VIET BRYLLUPSTEMA. Margareth og Endre Bøe Blindheim giftet seg litt ut på nyåret, i 10 bitende kuldegrader kjerkebla kjerkebla Margareth og Endre Bøe Blindheim giftet seg litt ut på nyåret, i 10 bitende kuldegrader foto: susanne bø For Torvastad menighet Nr 3-2010 - Årgang 54 TEMA: BRYLLUP EKSTRA TYKT KJERKEBLA,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 1-2004 - Årgang 48 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom

Detaljer

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 6-2007 - Årgang 51 Foto: Roald Østensjø

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 6-2007 - Årgang 51 Foto: Roald Østensjø kjerkebla kjerkebla Foto: Roald Østensjø For Torvastad menighet Nr 6-2007 - Årgang 51 Det hev ei rose sprunge ut av ei rot so grann, som fedrene hev sunge av Jesse rot ho rann. Og var ein blome blid midt

Detaljer

Nr. 5-2005 - Årgang 49. Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Nr. 5-2005 - Årgang 49. Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 5-2005 - Årgang 49 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira Om Guds tapskonto Bibelen taler ofte om tap: En sau gikk seg vill i fjellet! En kone mistet en sølvmynt! En far mistet én av sine to sønner!

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer!

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer! Nr. 3-2003 - Årgang 47 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira Vi holder oss til tradisjonen og lar årets konfirmanter prege forsiden av juninummeret av Kyrkjebladet. Sammen med Utsira-konfirmantene som vi

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Kyrkjebladet. Liv i leira. for Torvastad og Utsira. Nr. 4-2002 - Årgang 46. Fornøyde speidere i alle aldre

Kyrkjebladet. Liv i leira. for Torvastad og Utsira. Nr. 4-2002 - Årgang 46. Fornøyde speidere i alle aldre Nr. 4-2002 - Årgang 46 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira Liv i leira Fornøyde speidere i alle aldre I begynnelsen av juli dro 35 speidere fra Torvastad til KFUK-KFUM-landsleir i Valebø ved Skien. Sammen

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer