SIKKERHETSDATABLAD Urgave nr : 3 TIPP-EX SHAKE'N SQUEEZE KORREKTURLAKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Urgave nr : 3 TIPP-EX SHAKE'N SQUEEZE KORREKTURLAKK"

Transkript

1 Side : 1 1. PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFISERING Handelsnavn : Anvendelsesområde : Importør : Navn : Adresse : Væskeregulator 14, Rue Jeanne d'asnières CLICHY Cédex FRANCE Telefonnr : Fax : Nødtelefon : ORFILA (France) : FAREMÆRKNING HOVEDSAKLIGE FARER: Helsefarer: Miljøkonsekvenser: Fysiske og kjemiske farer: Brann eller eksplosjon: Produktets klassifisering: Inhalering av damp kan føre til søvnighet og svimmelhet Er irriterende for hud. Giftigt för vattenlevande organismer Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Særdeles antennelig væske Mulig dannelse av brannfarlige eller eksplosive blandinger av luft og damp Ifølge Europeisk regelverk er dette produktet klassifisert som: - BRANNFARLIG - IRRITERER - MILJØFARLIG 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING FRAMSTILLING : Kjemisk art: Elementer som presentere en fare: Blanding av løsemiddel og titandioksid Bestanddel-Navn Inhold CAS nr / EC nr / EC Index Symbol(er) R-Setning(er) Titandioksid : < 50 % / / Nafta (petroleum), hydrobehandlet : < 30 % / / F Xn N / Nafta (petroleum), alkylering : < 30 % / / X F Xn N /53 4. FØRSTEHJELP Innånding : Hundkontakt : Øyenkontakt : Svelging : Fjern personen fra det kontaminerte området, og ta med ut i frisk luft I tilfelle ubehag: Kontakt lege Vask umiddelbart, og grundig med såpevann I tilfelle røde flekker eller irritasjon på huden, oppsøk lege Skyll umiddelbart med vann, og hold øyelokkene langt fra hverandre Ved vedvarende irritasjon, kontakt øyenlegen Ikke fremkall brekninger Oppsøk lege

2 Side : 2 5. BRANNVERN Egnet brannslukningsmiddel : Spesiell eksponeringsfare : Spesielle fremgangsmåter for inngrep: Beskytt mot brann : Skum Pulver Karbondioksyd (CO2) Damp tykkere enn luft; kan forflytte seg på gulvnivå. Kan ta fyr fra avstand Under effekt av varme eller ved oksidering Mulig spredning av giftig damp Evakuer risikoområdet Kjøl ned beholdere som har blitt utsatt for varme i pulverisert vann Hold tilbake og kontroller slukkingsvæskene (miljøfarlig produkt) Ikke grip inn uten egnet verneutstyr Selvstendig isolerende åndedrettsvern Standardbeskyttelse 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Forskgtighet af personer : Beskyttelse af miljøet : Metoder til opprydding og rengjøring : Gjenvinning: Nøytralisere: Eliminere: Unngå kontakt med hud og øyne Ikke pust inn damp Ikke flammer, ikke gnister. Fjern alle tennkilder. Ikke røyk Verneutstyr komplett verneutstyr apparater for pustebeskyttelse I tilfelle store mengder søl: Merk spredningsområdet, og forby adgang for uautoriserte personer Ved hjelp av antieksplosivt utstyr, stopp lekkasjen så raskt som mulig Forhindre at produktet sprer seg til avløpet (eksplosjonsrisiko) Ventiler området med søl Hold tilbake og kontroller spredningen (miljøfarlig produkt) Ikke hell i avløp eller i elver Samle opp produktet mekanisk Absorber væsken som ikke kan samles opp med: et tregt absorberende materiale sand eller jord Eliminer impregnert materiale i samsvar med gjeldende regelverk 7. HÅNDTERING OG LAGRING HÅNDTERING Tekniske forholdsregler: Forholdsregler som bør tas: OPPBEVARING Tekniske forholdsregler: Lagringsforhold: Anbefalinger: Oppfanging av damp ved dens utstedelsespunkt Bruk utstyr som ikke produserer gnister Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå oppsamling av elektrostatisk ladning Røyking forbudt Ikke overopphet produktet Gulvet på lageret må være ugjennomtrengelig, brannsikkert, og være laget så det skapes en kum, så den totale mengden av brannfarlig væske i ingen tilfeller vil kunne renne ut Lagres: på et kaldt og tørt sted på et godt luftet sted - i godt lukket beholder unna alle tennkilder unna varme

3 Side : 3 7. HÅNDTERING OG LAGRING /... Ikke kompatibelt materiale: Innpakningsmateriale: Anbefalinger: unna flammer Sterke oksidanter Brennbart materiale Originalemballasjen 8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONBESKYTTELSE Forholdsregler av teknisk orden: Sørg for god ventilasjon av arbeidsstedet Fang opp dampen ved utstedelsespunktet Eksponeringsgrense for yrkesgruppe : - Frankrike : Titandioksid : VME : 10 mg/m³ (Ti) Kullhydrid i C6-C12 : VME : 1000 mg/m³ VLE : 1500 mg/m³ Personbeskyttelse : - Åndedrettsvern : I tilfelle utslipp av damp: Filter av anti-aerosoltypen A - Håndvern : Ugjennomtrengelige vernehansker Hanskene som brukes må svare til spesifikasjonene til direktivet 89/686/CEE og den korresponderende normen NF EN 374 Tidsrom for bristen: se anbefalingene fra produsenten - Øyevern : Vernebriller Forholdsregler for hygiene: Ikke drikk, spis eller røyk på arbeidsstedet Vask hendene etter hver håndtering 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Fysisk tilstand : Væske Farge : hvitt Lukt : av løsemiddel ph : Gjelder ikke Temperaturegenskaper: - Kokepunkt : C (760 mmhg) Egenskaper for brennbarhet: - Flammepunkt : -8.3 C C Eksplosiv grense i luft: Lavere: 1.7 % (volum) Høyere: 12.3 % (volum) Damptrykk: mmhg (20 C) Tetthet : 1.25 g/cm³ (25 C) Loselighet : - i vann : I praksis uoppløselig (0.1 g/l) Viskositet: > 60 mm²/s (40 C) Flyktig del: %

4 Side : STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Stabil ved romtemperatur og ved vanlig betingelser for bruk Farlige reaksjoner: - Unngå disse tilstandene : Varme, gnister, åpen flamme, tenningsilde Stoff som bør unngås: sterke oksidanter sterke reduksjonsmiddel - Helsefarlige spaltningsprodukter : Via oksidering Karbonmonoksyd, karbondioksyd (CO, CO2) Diverse kullhydratsfragmenter 11. GIFTINFORMASJON Akutt toksisitet : Inhalering av damp kan føre til søvnighet og svimmelhet Nafta (petroleum), alkylering : Rotte innånding LC50 /4h : > 5.04 ppm Rotte oral LD 50 (dødelig dose) : > 7000 mg/kg Kanin dermal LD50 (dødelig dose) : > 2000 mg/kg Nafta (petroleum), hydrobehandlet : Rotte innånding LC50/6h : > 12 mg/l Rotte oral LD 50 (dødelig dose) : > 5000 mg/kg Kanin dermal LD50 (dødelig dose) : 3160 mg/kg (bibliografiske data) Lokale effekter: Er irriterende for hud. Spesifikk innvirkning - Kreftfremkallende effekt : Titandioksid (pulver) er listet som potensielt kreftfremkallende hos menn (gruppe 2B) av IARC, basert på første studier på dyr Studier på epidemiologi i mennesker, antyder imidlertid ingen forbindelse mellom profesjonell eksponering av titandioksid og kreftrisiko 12. MILJØINFORMASJON Økotoksisitet : Innvirkning på dyr og vekster som lever i vannet Giftigt för vattenlevande organismer Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Nafta (petroleum), alkylering : LC 50 (Fisk : Pimephales promelas) / 96 t : 8.3 mg/l Nafta (petroleum), hydrobehandlet : EC 50 (skalldyr) / 96 t: 2.6 mg/l (bibliografiske data) 13. AVFALLSHÅNDTERING Produktavfall : Forbud: Kassering/avhending: Tilsmussede emballasjer: Kassering/avhending: MERKNAD: Forbudt å slippe ut i avløp eller elver Avhendes i henhold til gjeldende lokalt regelverk Tilintetgjøres ved godkjent miljøstasjon Brukeren gjøres oppmerksom på den mulige tilstedeværelsen av gjeldende lovverk og regelverk, både på lokalt, nasjonalt nivå, som gjelder tilintetgjørelsen, og omhandler

5 Side : TRANSPORT INFORMASJON INTERNASJONALE REGELVERK: - UN No 1993 Landruter: Tog/rute (RID/ADR): Klass : 3 Klassifiseringskode: F1 Emballasje gruppe : II Identifikasjonsnummer for faren: 33 Skilt (merking av Kolli) : 3 Påskrift: FLAMMABLE LIQUID N.O.S. ( Nafta (petroleum), alkylering & Nafta ( petroleum), hydrobehandlet ) Sjørute (OMI/IMDG) : Klass : 3 Emballasje gruppe : II Sikkerhetsdata: F-E, S-E Påskrift: FLAMMABLE LIQUID N.O.S. Merking: 3 Luftrute (OACI/IATA) : Klass : 3 Emballasje gruppe : II Merking: Flammable liquid Påskrift: FLAMMABLE LIQUID Flypassasjerer: Innpakkingsinstrukser 305 Kvantitet: 5 L Flyfrakt: Innpakkingsinstrukser 307 Kvantitet: 60 L MERKNAD: Forskriftene under er gjeldene ved oppdateringsdatoen av databladet: Men tatt til betraktning den mulige forandringen av regelverket som gjelder transport av farlige stoffer, og i tilfeller der sikkerhetsdataen du har er eldre enn 12 måneder, anbefales det å kontrollere gyldigheten hos din forhandler 15. NFORMASJON IFØLGE LOVGIVNINGEN EF skilt (merking av kolli) : Symboler og indikasjoner for farer: - BRANNFARLIG (F) - IRRITERER (Xi) - MILJØFARLIG (N) - R-Setning(er) : R11 : Særdeles antennelig. R38 : Er irriterende for hud. R51/53 : Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R67 : Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. - S-Setning(er) : S2 : Holdes utilgjengelig for barn. S16 : Oppbevares unna tenningskilder - Røyking förbjuden. S24 : Unngå kontakt med hud. S29 : Tøm ej i kloakken. S46 : Hvis svelging har skjedd, søk øyeblikkelig legehjelp og vis denne containeren elle merkelappen. S61 : Unngå utslipp til miljøet. Se produktdatablad for ytterligere informasjon. Annen informasjon Redusert merking tillatt i tilfelle små innpakninger (< 125 ml) Andre regelverk: Nasjonale bestemmelser: France : Maladies professionnelles : tableau(x) n 84) Informasjon angående regelverket i dette avsnittet minner bare om de viktigste forskriftene som gjelder spesielt for produktet

6 Side : NFORMASJON IFØLGE LOVGIVNINGEN /... som Sikkerhetsdataene gjelder Brukeren gjøres oppmerksom på den mulige tilstedeværelsen av andre gjeldende bestemmelser, regelverk og lovverk som kompletterer dette regelverket Det anbefales å innhente informasjon om alle internasjonale, nasjonale og lokale forhåndsregler, lovverk eller anbefalinger som kan være gyldige 16. ANNEN INFORMASJON Begrensninger for bruk: Dette produktet må ikke brukes for annet formål en det som er indikert i 1 R-Setninger ( 3) : R11 : Særdeles antennelig. R38 : Er irriterende for hud. R51/53 : Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R65 : Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67 : Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Bibliografiske referanser: European Chemicals Bureau (ECB) INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) IUCLID (International Uniform Chemical Information Data Base) RTECS (Registry of Toxic effects of Chemical Substances)RTECS (Registry of Toxic effects of Chemical Substances) Sikkerhetsdata fra leverandørene Revidert : Dette datablad gielder fra (se dato øverst på siden) Tekster som er revidert i forhold til forrige utgave er merket med en stjerne () Sikkerhetsdatablad opprettet av: LISAM SERVICES - TELEGIS 6 rue des Boucheries F NOYON Safety Made Easy with ANSVARSFRASKRIVELSE Informasjonen på disse sikkerhetsdata-arkene ble gitt av kilder som vi anser for å være pålitelige. Imidlertid gis informasjonen uten noen som helst form for garanti, direkte eller indirekte, uansett riktighet. Når det gjelder disse produktene, er betingelser og metoder for håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse noe vi ikke har kontroll med og muligens heller ikke kjennskap til. Av disse og andre grunner, kan vi ikke påta oss noe som helst ansvar og frasier oss uttrykkelig ethvet avsvar for tap, skade eller omkostninger i forbindelse med håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse av dette produktet. Disse sikkerhetsdata-arkene ble skrevet og skal kun brukes for dette produktet. Informasjonen på sikkerhetsdataarkenet gjelder ikke nødvendigvis hvis dette produktet inngår som en del av et annet produkt. Dokumentslutt

SIKKERHETSDATABLAD BHT Food Grade

SIKKERHETSDATABLAD BHT Food Grade Version no: NO/3 Page: 1-11 1. PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFISERING 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: BHT FOOD GRADE REACH nr. 01-2119565113-46-0000 Kjemisk navn: 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Synonymer:

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

Maximum Diesel Performance

Maximum Diesel Performance I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge - Europa 1. SIKKERHETSDATABLAD Maximum Diesel Performance IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon

Detaljer

335014 (14kg) / 335170 (170kg)

335014 (14kg) / 335170 (170kg) 1.Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn: Duraspray 335 Artikkelnummer: 335014 (14kg) / 335170 (170kg) Bruk av stoffet/tilberedning: Kontaktlim / klebestoff for industriell liming

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper Side : 1 / 20 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Produktkode : 1276 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?llllll2nhrtvgr_4njfnyt9kdx2xert4uqm4osz 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 25.06.2009 Handelsnavn: OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 Produkttype: MALING Anvendelsesområde: Alkydemulsjonsmaling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

Sikkerhetsdatablad NAU105 Gloss Enamel Green Versjon nr. 4 Siste revisjonsdato 27/01/14

Sikkerhetsdatablad NAU105 Gloss Enamel Green Versjon nr. 4 Siste revisjonsdato 27/01/14 Page 1 of 11 Sikkerhetsdatablad NAU105 Gloss Enamel Green Versjon nr. 4 Siste revisjonsdato 27/01/14 Overensstemmer med kravene i EF-forskrift nr.1907/2006 (REACH), vedlegg II. AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464 Sida 1 av 6 Sikkerhetsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Produktnavn : MOTOR STARTER Utarbeidet dato : 09.09.11 Version : 1.0 Ref.nr.: BDS000031_11_20110909 Erstatter: AB15100 This is a translation

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer