INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012"

Transkript

1 INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU BARDU, 23 Februar teriat. Enhet: NMK BARDU Utvide Dato: løpsdepot Eier: NMK Bardu Utarbeidet av: NMK Bardu 1

2 Innholdsfortegnelse 1 Forord Historie Organisering Styret SAMMENSETNING MØTER LEDER NESTLEDER SEKRETÆR KASSERER STYREMEDLEM LEDER AKTIVITETSGRUPPEN Instrukser for undergrupper og funksjoner AKTIVITETSGRUPPE BANEUTVALG SPORTSKOMITÈ Løpsleders plikter Økonomiansvarlig Sekretæriatsjef Kioskansvarlig Funksjonærsjef Depotsjef REPRESENTANT I IDRETTSRÅDET HMS VAKTMESTER MILJØ KJELLER KLUBBHUS BRANNINSTRUKS Klubbhus Baneanlegg/ depot Parkering Handlingsplan NMK Bardu BESLUTTET PÅ ÅRSMØTET NMK Bardu`s anlegg Bilcross bane Campingdepot Bildepot Knattecross Snøscooter Klubbhus UTLEIE AV KLUBBHUS INSTRUKS FOR LEIE AV KLUBBHUS Dugnader DUGNADSLISTER Merketildeling SKJEMA Sponsorer

3 13 Medlemslister Lover LOV FOR NORSK MOTOR KLUBB LOV FOR KLUBBER TILSLUTTET NIF-NMF-NMK Norges Bilsportsforbunds Verdigrunnlag ETIKK OG MORAL Innledning Ren bilsport Sikkerhet Profesjonalitet Integritet Ærlighet Lojalitet Vennlighet Relasjoner Felleskap og Glede Respekt

4 1 Forord. Programmet du har foran deg nå skal være et verktøy for at NMK Bardu skal klare på en forskriftsmessig og forsvarlig måte å drive klubben. Vi har valgt å kalle det for NMK Bardu`s internkontrollhåndbok (IK) Dette for at det skal være lett å finne frem til prosedyrer og retningslinjer klubben er nødt til å følge. I dette programmet finnes også instruks for de forskjellige verv og grupper som er satt av NMK Bardu. Her finnes også de skjema som til en hver tid kan være nødvendig å finne frem til. Programmet skal finnes i en elektronisk utgave hvor man kan gå inn å gjøre endringer ifm eks revisjon, og det skal finnes i en utgave i papirformat. Leder ber om at medlemmene setter seg inn i de rutinene og retningslinjer som er satt for NMK Bardu. For NMK Bardu Leder. 2 Historie. NMK Bardu ble stiftet i 1984 (1) Hadde sitt første bilcrossløp i 1990 (2) Bygde gokart bane i 1994 (3) Klubben har ca. 120 registrerte medlemmer (4) NMK Bardu er kjent for sine rosa og lilla biler og de fargene har de hatt på bilene i alle år. (5) NMK Bardu har arrangert rally polar i noen år. (6) Har også hatt snøscootercross og snøscooterdrag (7) Nmk Bardu har også hatt hele 17- mai arrangementet et år. (8) Et annet år stilte klubben med en rosa og lilla boble i 17-mai toget som de trillet hele veien. (9) NMK Bardu begynte å bygge klubbhus i Klubbhuset var ferdigstilt Organisering. Årsmøte Styre Sportskomitè Aktivitetsgruppe Baneutvalg 4

5 4 Styret. 4.1 Sammensetning. Styret består av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1. vara (Fast medlem i styret) vara (kalles inn ved fravær) 3. Representant fra aktivitetsgruppen 4.2 Møter. De møter klubben kaller inn til er: Medlemsmøte. Ekstraordinært medlemsmøte Årsmøte Ekstraordinært årsmøte. Styremøte. Innkalling til årsmøte har egne føringer. Se lover for NMK klubber. Medlemsmøte gjennomføres når styret ønsker det eller når det kommer i viktige saker fra medlemmene eller klubbens undergrupper. Av undergruppene er det kun aktivitetsgruppen som kan kalle inn til medlemsmøte, men etter samråd fra styret. Medlemsmøter bør i hovedsak gjennomføres i helger. Dette for at de av klubbens medlemmer som ikke bor i Bardu får mulighet til å delta. 5

6 Møteinnkalling. NMK BARDU KALLER HERVED INN TIL [hva slags møte, samt møtenr.] Tid: Sted: Deltagere: Sak nr. Saksnavn Kommentarer Sted, dato Underskrift 6

7 Møtereferat. PROTOKOLL FRA [Klikk her og skriv inn klubbens navn samt møtenr.] Tid: Sted: Deltagere: Forfall: Husk: Send omgående kopi av referatet til Norsk Motor Klubb hvis det gjelder årsmøteprotokoll Sak nr. Vedtak Ansvar Frist Sted, dato Underskrift Underskrift. 7

8 4.3 Leder. (1) Leder er styrets øverste myndighetshaver, og skal lede styret mellom årsmøtene. (2) Leder skal påse at de vedtak som er fattet av årsmøtet blir etterfulgt (3) Leder forplikter seg til å kalle inn til styremøte når det er behov eller når andre styrerepresentanter mener det er nødvendig. (4) Leder skal for øvrig se til at alt er på plass i god tid til årsmøtet. (5) Ved stemmelikhet under avstemming i styret, har lederen avgjørende stemme. (6) Leder kan ikke uten videre ta egne avgjørelser uten samtykke fra flertallet i styret. (7) I saker hvor det av ulike grunner kreves underskrift, skal leder være den som signerer på vegne av NMK Bardu. (8) Leder forplikter seg for øvrig å innrette seg etter de til en hver tid gjeldende lover og regler som er satt av NIF, NMK og NMK Bardu. 4.4 Nestleder. (1) Nestleder er fast representant I styret og har som de andre styrerepresentantene tale, forslag og stemmerett i styret. (2) Nestleder er leders representant i dennes fravær og har da de samme oppgavene og forpliktelser som leder. ( Se for øvrig instruks for leder) 4.5 Sekretær. Sekretæren er fast styremedlem og har som de andre styremedlemmene tale, forslags og stemmerett i styret. (1) Sekretæren skal til hvert styremøte føre protokoll fra møtet. (2) Sekretæren skal også etter hvert styremøte sende referatet til gjennomgang hos styremedlemmene som deltok på styremøtet, før endelig referat skrives. Referatet limes deretter inn i protokollen. (3) Sekretæren skal til en hver tid arkivere alt av saker som har betydning for NMK Bardu, herunder også post, avisartikler og bilder. (4) Sekretæren skal også ha arkivstyringen i NMK Bardu, slik at det til en hver tid er tilgjengelig for medlemmene på en lett og forsvarlig måte. (5) Sekretæren skal også forfatte de brev som sendes fra NMK Bardu, herunder også søknader om midler og sponsorer. (6) Sekretæren forplikter også til en hver tid å samarbeide med styret i de saker som skal ut fra NMK Bardu. (7) Kasserer og sekretær skal sammen sørge for at de arrangement klubben skal gjennomføre blir meldt inn iht. tidsfrister. 8

9 4.6 Kasserer. Kasserer er fast styremedlem og har som de andre styremedlemmene tale, forslags og stemmerett i styret. (1) Kassereren forplikter til en hver tid å ha kontroll over økonomien i NMK Bardu. (2) Kasserer skal til hvert styremøte kunne legge frem oversiktig rapport over regnskapet for styret. (3) Kasserer skal sørge for at regninger som kommer inn skal betales fra riktig konto og før regningen forfaller. (4) Kasserer skal sørge for at det blir sendt ut regning til de som måtte ha utestående betaling hos NMK Bardu. (5) Kasserer forplikter å ha regnskapet ferdig revidert og godkjent av styret senest 14 dager før årsmøtet. (6) Kasserer forplikter å føre regnskapet på en slik måte at det lett kan tas ut rapporter når styret eller årsmøtet krever det. (7) Kasserer forplikter til en hver tid å ta backup av regnskapet, slik at det til en hver tid er slik som det er lagt inn i regnskapsprogrammet. (8) Kasserer må snarest melde fra til styret hvis det ikke er dekning for utestående regninger. (9) Kasserer og sekretær skal sammen sørge for at de arrangement klubben skal gjennomføre blir meldt inn og betalt iht. tidsfrister. (10) Kasserer skal før siste styremøte legge frem oversikt over regnskapet for budsjettbehandling. 4.7 Styremedlem. Styremedlem er fast representant I styret med tale, forslags og stemmerett. (1) For øvrig forplikter styremedlemmet seg til å vise den tilliten den har fått av årsmøte, og bidra til å drifte NMK Bardu på en fullt forsvarlig måte. (2) styremedlem møter på de møtene som den blir innkalt til, og har da de samme forpliktelser som andre styremedlemmer. 4.8 Leder aktivitetsgruppen. (1) Leder for aktivitetsgruppen er fast medlem av styret med tale, stemme og forslagsrett. (2) Leder for aktivitetsgruppen skal til en hver tid informere styret om aktiviteter som planlegges for NMK Bardu. (3) Leder for aktivitetsgruppen har ikke noe økonomisk mandat, så alt som har med økonomiske spørsmål å gjøre skal rettes til styret. (4) Leder for aktivitetsgruppen skal til en hver tid jobbe ut fra mandatet gitt fra styret rett i etterkant av årsmøtet. (5) Leder for aktivitetsgruppen skal i samarbeid med resten av gruppen lage aktivitetsplan for inneværende valgår og skal da inkludere det som eventuelt er budsjettert med av det forrige styret og godkjent av årsmøtet. (6) For øvrig forplikter styremedlemmet seg til å vise den tilliten den har fått av årsmøte, og bidra til å drifte NMK Bardu på en fullt forsvarlig måte. 9

10 5 Instrukser for undergrupper og funksjoner. 5.1 Aktivitetsgruppe (1) Aktivitetsgruppen skal jobbe for å planlegge de arrangementer klubben skal gjennomføre. (2) Aktivitetsgruppen skal følge de retningslinjer som er gitt fra styret. (3) Aktivitetsgruppen kan delegere oppgaver, men har ansvaret for de oppgaver de er gitt. Fastsatte oppgaver. (1) Innhente priser og innkjøp av premier til løp (2) Innhente sponsorpenger i forkant av løp (3) Fremlegge budsjett for løp i god tid før løpet (4) Ivareta pr i forkant og etterkant av løp (5) Sørge for program til løp (6) Annonsere i media, ved behov. (7) Skaffe løpsleder på tildelte løp (8) Planlegge aktiviteter for barn/ voksne når klubben gjennomfører løp. (9) Poengberegne NMK Bardu mester til årsfesten (10) Få lister over funksjonærer som har bidratt på løp fra funksjonærsjef. Sørge for at disse blir tilbudt å komme på tilstellinger som arrangeres av klubben, når dette er ønskelig. (11) Tildele utmerkeleser for morsomme hendelser som har skjedd i løpet av året, tildeles på årsfesten. Ved gjennomføring av billøp i NMK Bardu skal aktivitetsgruppa oppnevne en løpsleder som setter en sportskomitè minimum 2 måneder før løpsavikling. Denne komiteen skal bestå av: Løpsleder o Sportskomité Sekretæriatsjef Pr. ansvarlig Depotsjef Campingansvarlig Kioskansvarlig Funksjonærsjef Teknisk kontrollant Kasserer Disse har som oppgave å planlegge å tilrettelegge løp iht. en hver tid gjeldene regler satt av NBF. 5.2 Baneutvalg. (1) Baneutvalget skal jobbe for et best mulig baneanlegg. (2) Baneutvalget skal til en hver tid jobbe etter de føringer som er gitt av styret. (3) Alle innkjøp skal godkjennes av styret. (4) Baneutvalget skal til en hver tid se til at banetrasè, parkeringsanlegg, publikumsplasser og park fermè er i en forskriftsmessig og godkjent standard. 10

11 5.3 Sportskomitè. En sportskomité (arrangementskomité) består av min. 3 personer og oppnevnes av arrangøren(e) av en konkurranse. Den har det fulle ansvar for konkurransens avvikling og overtar så vel ledelse, forberedelse og organisasjon av konkurransen. Den har rett til å gi alle nødvendige bestemmelser og regler for avviklingen av de konkurranser den arrangerer. (For selve gjennomføringen av et stevne står løpsleder ansvarlig. Følge de pkt som er angitt i kontrollskjema Kontrollskjema sportskomitè. Består av: En liste over hva som skal gjøres av hvem. Kryss av når alt er ferdig bekreftet ok klart. Skaffe spaker Sette opp speakeranlegg Sette ut materiell på banen Skaffe depotsjef Sette ut brannslukkere i depot Hva Hvem frist ok Sperre av park fermè + brannslukker Sjekke startlys og aggregat Sette ut utstyr på banen Skaffe bane ansvarlig Skaffe bergningsbiler 3 stk Skaffe hjullaster til banen Skaffe vannvogn m/traktor Skaffe avfallscontainer Samband Skaffe ambulanse Skaffe medisinsk personell Utstyr som skal på banen er: på flaggpostene 6 stk - 1 stk grønt flagg - 2 stk gule flagg - 1 stk brekkjern - 1 Rødt flagg - 1 stk kniv - 2 par hansker - Innstrukssjema Hos løpsledelse: 1 stk grønt flagg, 1 stk rødt flagg, 1 stk advarselsflagg, 1 stk sort flagg, 1 stk teknisk sort flagg, Utstyr for nummeranvisning. Ved post en: 1 stk tyvstartflagg (rødt), 5 sekunders skilt. Ved målgang: Rundeteller og målflagg. 11

12 5.3.2 Løpsleders plikter. Løpsleder kan også være dets sekretær. Han kan ha forskjellige assistenter. Såfremt et stevne består av flere konkurranser, kan det være forskjellige ledere for hver konkurranse. Lederen er ansvarlig for gjennomføringen av stevnet i samsvar med det oppsatte programmet. I særdeleshet skal stevnelederen: (1) Opprettholde orden i forbindelse med militære eller politimyndigheter som har påtatt seg politioppsynet ved stevnet, og som er ansvarlig for publikums sikkerhet (2) Overbevise seg om at alle funksjonærer er på sine poster, og rapporterer ethvert fravær til stevnets jury. (3) Overbevise seg om at alle funksjonærer er tilstrekkelig informert med hensyn til utøvelsen av sine plikter (4) Kontrollere deltakerne og deres biler og forhindre at en anmelder eller fører som er utelukket, suspendert eller diskvalifisert deltar i en konkurranse (5) Overbevise seg om at hver bil, og hvis det er bestemt, hver fører bærer sitt fastsatte nummer i henhold til programmet (6) Overbevise seg om at den riktige fører kjører bilen og starter i den klassen som er bestemt (7) Meddele stevnets jury alle forslag til endring av programmet, en deltakers dårlige oppførsel, brudd på reglementet eller protest (8) Motta protester og gi dem videre til juryen (9) Innhente rapporter fra tidtakerne, tekniske kontrollanter, bane- og veiobservatører og andre offisielle opplysninger som måtte være nødvendige for fastsettelse av resultatet (10) Selv, eller ved løpssekretær å tilrettelegge dataene for juryens rapport som nevnt i (11) Etter arrangementet er over og så snart det lar seg gjøre gjennomføre evaluering av arrangementet. Her skal alle ansvarlige undergrupper være med Økonomiansvarlig. Følge de pkt som er angitt i kontrollskjema Kontrollskjema økonomiansvarlig. Består av: En liste over hva som skal gjøres av hvem. Kryss av når alt er ferdig bekreftet ok klart. Lage budsjett Føre regnskap Sjekke deltagerlister Ansvarlig betale regninger Ansvarlig sende regninger Skaffe vekslepenger: - Sekretariat Hva Hvem frist ok - Kiosk - Billettsalg / Trykking av mat/ inngangsbilletter Ta imot penger fra salg og sørge for trygg oppbevaring av disse. 12

13 5.3.4 Sekretæriatsjef Følge de pkt som er angitt i kontrollskjema Kontrollskjema sekretæriatsjef. Består av: En liste over hva som skal gjøres av hvem. Kryss av når alt er ferdig bekreftet ok klart. Skrive referat fra møter Skrive innbydelse Sende innbydelse Skrive deltakermelding Sende deltakermelding Ta imot påmeldinger Sjekke sekreteriatkasse Hva Hvem frist Ok Kioskansvarlig. Følge de pkt som er angitt i kontrollskjema Kontrollskjema kioskansvarlig. Består av: En liste over hva som skal gjøres av hvem. Kryss av når alt er ferdig bekreftet ok klart. Skaffe kiosk/kjøkkenpersonell Sette opp vaktlister kiosk/kjøkken Sørge for at menyen kommer med i innbydelsen Bestille varer kiosk/kjøkken Ordne matfat til juryen Sende ut vaktlister Kontaktperson for vaktbytter. Hva Hvem frist Ok 13

14 5.3.6 Funksjonærsjef. Følge de pkt som er angitt i kontrollskjema Kontrollskjema funksjonærsjef. Består av: En liste over hva som skal gjøres av hvem. Kryss av når alt er ferdig bekreftet ok klart. Skaffe funksjonærer Sende ut infoskriv til funksjonærer Opplæring av funksjonærer Hva Hvem frist Ok Utplassering av funksjonærer på banen Dele ut funksjonærskilt Dele ut vester til funksjonærer. Dele ut brannklær til brannvakt Føre liste på hvem som har deltatt som funksjonærer, leveres leder aktivitetsgruppa. Se over utstyr til flaggpostene før og etter løpene. Notere ned mangler Funksjonæroversikt. Dato for løp: HOVEDFUNKSJONÆRER Funksjonæransvarlig: Løpsleder: Ass løpsleder: Sekretær:... Kasserer:.. Teknisk kontrollant:. Baneansvarlig:. Depodansvarlig:. Starter:. Målflagg/ rundeanviser:. Park fermè vakt. Alternativspor dommer Speaker: 14

15 JURY Juryformann: Jurymedlemmer: Sekertær:..... SEKRETARIAT... BERGING.... SANITET Lege/ medisinsk ansvarlig:. Ambulansepersonell: Ansvarlig: KIOSK /GRILL SIKKERHETSVAKTER Post 1.: Post 2.: Post 3.:

16 Post 4.: Post 5.: Post 6.: Publikumsvakter: Billetter: Depotsjef. Følge de pkt som er angitt i kontrollskjema Kontrollskjema Depotsjef. Består av: En liste over hva som skal gjøres av hvem. Kryss av når alt er ferdig bekreftet ok klart. Planlegge mottak av biler. Skaffe Strømskap med utstyr Sørge for ro og orden i depot Sørge for at miljøkrav blir ivaretatt Ivareta brannsikkerhet iht instruks Merke avfalls pkt Hva Hvem frist Ok 5.4 Representant i idrettsrådet. Skal tale NMK Bardus saker i rådet 16

17 6 HMS. Alle arrangement og aktiviteter som gjennomføres i regi av NMK Bardu skal gjennomføres i henhold til de lover og retningslinjer som vi er satt til å følge. Sikkerheten til deltakere, funksjonærer, publikum og andre som er til stede på våre arrangement skal hele tiden være i fokus. Dette gjelder både for løp og trening. 6.1 Vaktmester. Formål. Det at klubben skal ha en egen vaktmester er ment for å kontinuerlig ha kontroll på vedlikehold av klubbhuset slik at det til en hver tid er til det beste for NMK Bardu og de som huset skal leies ut til. Mandat. Vaktmester har innkjøpstillatelse til forbruksartikler, Herunder: Lyspærer, toalettpapir, håndpapir, såpe og andre rengjøringsprodukter i tillegg til det som måtte trenges for enkle reparasjoner. Større innkjøp må tas opp med styret. Klubben har konto hos Troms salgssentral, Rema 1000 Bardu, Byggmakker Bardu, Coop ekstra og Coop byggmix Bardu. Vaktmester er for øvrig en person som blir spurt fra styret og er en ulønnet funksjon. Hvis vaktmester ikke er medlem i klubben får han de rabatter som medlemmene får med tanke på husleie og andre utenomsportslige fordeler. Funksjonen gjelder til styret velger ny eller den som innehar funksjonen fratrer selv. Vaktmester har egen nøkkel til bygget (sort). Ved utleie av huset skal vaktmester eller den som har ansvar for utleie stille opp ved levering/tilbakelevering av huset for å se at det er i henhold til utleiekontrakt. 6.2 Miljø. 6.3 Kjeller klubbhus. 6.4 Branninstruks Klubbhus Baneanlegg/ depot Parkering. 7 Handlingsplan NMK Bardu. 7.1 Besluttet på årsmøtet. 17

18 8 NMK Bardu`s anlegg Bilcross bane Campingdepot Bildepot Knattecross Snøscooter 9 Klubbhus. 9.1 Utleie av Klubbhus. 9.2 Instruks for leie av Klubbhus. Før huset leveres tilbake må følgende være gjort: (1) Gulv toaletter, gang og kjøkken vaskes. Skitne mopper og kluter legges i en plastsekk på bøttekottet. (2) Gulvene vaskes. (3) Bordene og stolene settes tilbake på plass slik de var da dere tok huset i bruk. (4) Alt av servise som er brukt vaskes og settes på plass. (5) Oppvaskmaskinen tømmes og skylles, rister og røret til sluken legges løst inne i maskinen. Døren til oppvaskmaskinen må stå åpen. (6) Søppelet tas med ut og legges i søppeldunkene ute. (7) Slukk lysene og sjekk vinduer og dører at de er låst. (8) Er det noe som mangler eller som burde være på huset er vi takknemlig for å få beskjed om dette. 10 Dugnader Dugnadslister. 11 Merketildeling Skjema. 12 Sponsorer. 13 Medlemslister. 18

19 14 Lover LOV FOR NORSK MOTOR KLUBB. 1 FORMÅL Klubbens navn er Norsk Motor Klubb (Norsk Motor Cyckle Club) forkortet til NMK. Klubbens formål er gjennom samarbeid med våre myndigheter og andre motororganisasjoner å fremme motorkjøretøyenes anvendelse, samt arbeide for: Gjennom konkurranser, sammenkomster, utflukter og foredrag å høyne interessen for motorsporten. Å oppnå best mulige forskrifter for motorkjøretøyenes anvendelse i overensstemmelse med tidens krav. Være bevisst på miljø Å høyne trafikkulturen og trafikksikkerheten. 2 NMKs INNDELING Norsk Motor Klubb har et samarbeid med de lokale NMK klubbene. Opprettelse av nye NMK klubber godkjennes av Norsk Motor Klubbs Hovedstyre. Nye NMK klubber med aktivitet organisert av Norges Motorsportforbund, må i tillegg godkjennes av Norges Idrettsforbund. De lokale NMK klubbene organiseres og drives etter lover godkjent av NMKs landsmøte. I tillegg må alle de lokale klubbene til enhver tid følge idrettens gjeldende regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 3 NORSK MOTOR KLUBBS LEDELSE Norsk Motor Klubbs øverste ledelse er Landsmøtet som møtes hvert annet år. I landsmøteperioden ledes Norsk Motor Klubb av Hovedstyret. 4 LANDSMØTET Landsmøtet er NMKs høyeste myndighet og består av representanter for klubbene. Ordinært Landsmøte holdes hvert annet år innen utgangen av november måned. Landsmøtet innkalles av Hovedstyret med minst 8 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet, skal være Hovedstyret i hende senest 4 uker før Landsmøtet. Fullstendig saksliste sendes ut av Hovedstyret senest 2 uker før Landsmøtet skal holdes, bilagt med: Dagsorden. 19

20 Årsmelding. Regnskap med revisjonsberetning. Innkomne forslag. Budsjett. Valgkomiteens forslag skal medfølge som vedlegg til den utsendte sakslisten. Det ordinære Landsmøtet behandler sakene i følgende orden: 1. Godkjenne de frammøtte representanter. 2. Godkjenne saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, sekretær, samt to representanter til å undertegne protokollen. 4. Behandle årsberetning. 5. Behandle revidert regnskap. 6. Behandle innkomne forslag. 7. Fastsette serviceavgift for påfølgende år. 8. Vedta budsjett. 9. Valg av Hovedstyre, Kontrollkomite, Lovkomite, og Valgkomite. Ekstraordinært Landsmøte må sammenkalles når Hovedstyret eller minst 10 klubber forlanger det. Ekstraordinært Landsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Ethvert lovlig innkalt Landsmøte er beslutningsdyktig uansett frammøte. Klubbene kan stille med samme antall representanter som til sist avholdte ordinære Landsmøte. På Landsmøtet har klubbene rett til å la seg representere således: 1-50 medlemmer = 1 representant, medlemmer = 2 representanter, medlemmer = 3 representanter, medlemmer = 4 representanter, flere enn 301 medlemmer = 5 representanter. En klubb kan ha maksimum 5 representanter. Beregningsgrunnlag for representasjon er alle betalende medlemmer registrert av Hovedstyret På ekstraordinært Landsmøte har klubbene rett til samme representasjon som på siste ordinære Landsmøte. Representanter til Landsmøtet skal velges på klubbenes årsmøte. Representanter må være seniormedlemmer. (Se ellers 7). Hovedstyrets medlemmer har stemmerett på Landsmøtet. Hovedstyret består av: 5 HOVEDSTYRETS SAMMENSETNING OG VALG President. Visepresident og 3 medlemmer av Hovedstyret som alle velges for 2 år av gangen. Samtidig velges 2 varamedlemmer. En klubb bør ikke ha mer enn 1 medlem i Hovedstyret. Presidenten og visepresidenten kan ikke være fra samme klubb. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (det vil si mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere velges ved en avstemming, må alle for å anses valgt, få mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne 20

21 avstemming anses de som valgt som har fått flest stemmer. Er det etter omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Landsmøtet er beslutningsdyktig med det antall representanter som møter. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall (det vil si mer enn halvparten av de avgitte stemmer), når ikke annet er bestemt i loven. Valgene foregår således: Som medlemmer av Hovedstyret velges etter forslag framsatt på Landsmøtet, eller skriftlig forslag innsendt senest fire uker før Landsmøtet avholdes: a) President, visepresident, 3 Hovedstyremedlemmer og 2 varamedlemmer. Videre velges etter forslag framsatt på Landsmøtet: b) 2 medlemmer til kontrollkomiteen for 4 år av gangen. Medlemmene trer ut vekselsvis. Det velges 2 personlige varamedlemmer for kontrollkomiteens medlemmer for 2 år av gangen. Leder velges i Landsmøte c) Lovkomite bestående av 5 medlemmer velges for 4 år av gangen. Leder velges i Landsmøte d) Valgkomite bestående av 5 medlemmer uten varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer i Hovedstyret kan ikke velges inn i valgkomiteen. Valgene gjelder for 2 år av gangen. og komiteen gir innstillinger til alle valg, unntatt valg av medlemmer til valgkomiteen. Leder velges i Landsmøte. 6 HOVEDSTYRETS GJØREMÅL Hovedstyret sammenkalles når presidenten eller minst 3 hovedstyremedlemmer forlanger det. Dog skal minst 2 hovedstyremøter avholdes hvert år. Innkallingen skal skje med minst 8 dagers varsel og skal inneholde saksliste for møtet. Et hovedstyremøte er beslutningsdyktig når minst 4 av dets medlemmer eller varamedlemmer har møtt fram. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet anses forslaget som falt, hvis det ikke ifølge sin karakter (for eksempel ved valg), krever en konkret avgjørelse. I slike tilfelle gjør presidentens stemme utslaget. Hovedstyret ivaretar så vel klubbens interesser som dens representasjon innen- og utenlands. Hovedstyret er ansvarlig for klubbens økonomiske disposisjoner, og dets oppgave er, i samarbeide med klubbens daglige leder, å tilrettelegge klubbens daglige drift. Avgjørelser i saker som vedrører et medlem eller klubb, kan av partene ankes inn for Landsmøtet. Saker som Hovedstyret finner er av en slik beskaffenhet og betydning at det ikke alene kan ta avgjørelsen, sendes klubbene til uttalelse, og om nødvendig innkalles det til ekstraordinært Landsmøte. Hovedstyret og for øvrig alle NMKs tillitsvalgte, har reise- og diettgodtgjørelse etter gjeldende regulativ. Hovedstyret har ansvaret for Norsk Motor Klubbs enhetlige profilering etter direktiv gitt av Landsmøtet. 21

22 7 VALGBARHET Ethvert medlem som ikke står til rest med kontingenter, er med de reservasjoner som framgår av andre paragrafer valgbare til alle NMKs tillitsverv. Gjenvalg kan finne sted. 8 AVGIFTER NMK har like medlemskategorier som gjelder for alle NMK-klubber. Disse er: Senior (fra det år man fyller 18), junior (til og med det år man fyller 17), familiemedlem (til hovedmedlem) og pensjonistmedlem (fra det år alminnelig pensjonsalder starter). Enkeltmedlemmer tilsluttet NMKs klubber skal fortrinnsvis registreres av Hovedstyret i et sentralt medlemsregister for hele landet. Medlemsregisteret administreres av NMK og Hovedstyret plikter å utarbeide retningslinjer for registeret som ivaretar personopplysningslovens bestemmelser. Hovedstyret utsteder medlemskort til enkeltmedlemmene i NMKs klubber basert på de opplysninger som fremgår av det sentrale medlemsregisteret. Kontingenten fastsettes av den enkelte klubbs årsmøte. Av denne kontingent skal det for alle medlemmer i klubben betales en serviceavgift til Norsk Motor Klubb differensiert etter medlemskategori. Serviceavgiften er lik for alle NMK klubber. Serviceavgiften fastsettes av Landsmøtet med simpelt flertall og kan ikke endres av den enkelte klubb. Nye medlemmer som tegnes etter betaler halv kontingent. Livsvarige medlemmer er de som det er betalt en engangsavgift for, fattet i vedtak med simpelt flertall på Landsmøtet. Som familiemedlemmer kan opptas senior-/hovedmedlems ektefelle/samboer og hjemmeboende barn. Et familiemedlemskap er knyttet til et senior- eller juniormedlemskap og er først gyldig når dette medlemskapet er betalt. Så snart et familiemedlem flytter fra hovedmedlemmets adresse, skal det gå over som alminnelig medlem. Et familiemedlem har ellers samme rettigheter som alminnelige medlemmer. Pensjonister betaler samme kontingent som juniorer, fra den til enhver tid gjeldende pensjonsalder. 9 REGNSKAPER Hovedstyrets regnskapsår er 1/1 31/12 hvert år. Regnskapene skal være behandlet av klubbens kontrollkomite før de sendes ut til klubbene og ved behov behandlet av en revisor. 22

23 10 KLUBBERS SAMARBEID MED NORSK MOTOR KLUBB Ønsker en allerede eksisterende motorklubb å inngå samarbeid med Norsk Motor Klubb, kan dette tillates etter søknad til Hovedstyret. Klubbens navn skal være NMK NN. 11 KLUBBERS UTMELDELSE ELLER UTSTØTELSE Ønsker en klubb å avslutte samarbeidet med Norsk Motor Klubb, må Hovedstyret gis melding om dette i rekommandert brev, samtidig som løpende mellomværende gjøres opp. En klubb kan støtes ut av Norsk Motor Klubb for handlinger som skader Norsk Motor Klubb. 12 ÆRESMEDLEMMER Æresmedlemskap kan innvilges fortjente medlemmer. Forslag om dette sendes Hovedstyret, som foretar innstilling i saken. For at Hovedstyret skal fremme forslaget overfor NMKs Landsmøte skal Hovedstyrets innstilling være positiv. Dersom Hovedstyrets flertall går imot tildeling av æresmedlemskap i sin innstilling, skal forslaget sendes tilbake til den klubb som har fremmet forslaget. Klubben skal underrettes om at Hovedstyret ikke har funnet å kunne tiltre forslaget og at ny søknad vedrørende samme person ikke kan innsendes fra klubben i den inneværende og neste landsmøteperiode. Hovedstyret behøver ikke å begrunne sitt vedtak om ikke å tiltre søknaden, overfor forslagsstiller. 13 KLUBBMERKER NMK har klubbmerker som kan rekvireres gjennom Hovedstyret. NMK har også merker som deles ut av Hovedstyret for spesielle fortjenester etter regler som er fastsatt av Landsmøtet. Medlemmer som har 25 eller 40 års medlemskap kan tildeles henholdsvis "25-årsknappen" eller "40-årsknappen. NMK-merker skal være like for hele landet. De respektive klubbene har rett til å sette inn egen klubbs navn på merkene. Likeledes kan de respektive klubber etter ønske sette inn klubbnavnet på bil eller motorsykkels revers. Dette må i så fall godkjennes av Hovedstyret. Klubbene har anledning til å tildele særlig fortjente medlemmer "klubbens fortjenestemerke". Merket er en miniatyr av NMK-merket, men festet på en rund sølvplate med anledning til inskripsjon av ordet "fortjenestemerke" og klubbens navn. Likeledes har klubbene anledning til å utnevne "Æresmedlem". Hovedstyret skal straks underrettes om tildelinger av "fortjenestemerke" og "Æresmedlem". Der er forbudt å overdra NMKs eller dens klubbers merker. 14 KONKURRANSER Alle konkurranser skal avholdes i henhold til gjeldende lover og regler. 23

LOV FOR NORSK MOTOR KLUBB

LOV FOR NORSK MOTOR KLUBB LOV FOR NORSK MOTOR KLUBB 1 FORMÅL Klubbens navn er Norsk Motor Klubb (Norsk Motor Cyckle Club) forkortet til NMK. Klubbens formål er gjennom samarbeid med våre myndigheter og andre motororganisasjoner

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

LOV FOR NORSK MOTOR KLUBB

LOV FOR NORSK MOTOR KLUBB LOV FOR NORSK MOTOR KLUBB 1 FORMÅL Klubbens navn er Norsk Motor Klubb (Norsk Motor Cyckle Club) forkortet til NMK. Klubbens formål er gjennom samarbeid med våre myndigheter og andre motororganisasjoner

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG stiftet 8.1.1960. Vedtatt den 23.11.1960 med senere endringer, senest av 5.12.2011. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den 28.9.2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB VEDTEKTER FOR TRONDHEIM TRIATLONKLUBB stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG Vedlegg 2: Lov Emblem Idrettslag LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG (Vedtatt på årsmøtet 17. mars 2014) Lov for Emblem idrettslag, stiftet 21. november 1932 med senere endringer, senest av 17. mars 2014, godkjent

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG Lov for Drøbak-Frogn Idrettslag 1, stiftet 6. april 1946. (Etter sammenslåing av Drøbak Idrettsforening, 25. oktober 1918, Drøbak Ballklubb 3. august 1920, Frogn Idrettslag,

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB Lov for Molde volleyballklubb, stiftet 06.03.1973, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 13.10.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høgskolen I Sør-Trøndelag Studentidrett, stiftet 27.02.2005, med senere endringer, senest av 03.03.2015 godkjent av

Detaljer

LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG

LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG Lov for Ørnes idrettslag, stiftet 1948, med senere endringer, senest av 22.03.2015. godkjent av Nordland idrettskrets den Side 1 av 22 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG STIFTET 16. OKTOBER 1932 Vedtatt på Årsmøtet 29.11.1988 med senere endringer, senest av Årsmøtet 13.02.2012 Godkjent av Lovutvalget i Oslo Idrettskrets 17.08.2012 17.08.2012 Side

Detaljer

) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Loven LOV FOR LEVANGER FOTBALLKLUBB, Stiftet 20 mai 1996 Vedtatt av LFK årsmøte 20 mars 2013 (Godkjent av Nord-Trøndelag idrettskrets den 1204 2013) I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Åsane Turcykkelklubb ble stiftet 1.10.1990. Som en overgang til organisert klubb ble Åsane Cykle Klubb stiftet 19.01 2006 og tatt opp som medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Norges

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål ~~ %~-~~~~ ~.. b'ct%~r'._s Lov for Harstad Pistolklubb, stiftet 2. desember 1949, med senere endringer, senest av 19. februar 2015 godkjent av Troms idrettskrets den 21.09.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestlofoten Kajakklubb, stiftet 27. februar 2003, med senere endringer, senest av 5.mars 2014. Godkjent

Detaljer

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 Lov for IF Storm stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål IF Storms formål er å drive idrett

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005

LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005 LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005 Lov for NMK....idrettslag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den..

Detaljer

Lov for Kolbotn Idrettslag stiftet 1.april 1915.

Lov for Kolbotn Idrettslag stiftet 1.april 1915. Side 1 Lov for Kolbotn Idrettslag stiftet 1.april 1915. Vedtatt 1.april 1915 med senere endringer, senest 11. mars 2013. Endringer godkjent av Akershus Idrettskrets (dato) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Paragraf

Detaljer

BODUNG PISTOLKLUBB LOV

BODUNG PISTOLKLUBB LOV BODUNG PISTOLKLUBB LOV I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Bodung pistolklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOV FOR GEILO IDRETTSLAG, STIFTET 2. DESEMBER 1917.

LOV FOR GEILO IDRETTSLAG, STIFTET 2. DESEMBER 1917. LOV FOR GEILO IDRETTSLAG, STIFTET 2. DESEMBER 1917. Vedtatt 4. desember 1954, senest 3. april 2013. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den (24.01.2013). I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 FORMÅL (1) Geilo Idrettslags

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

LOVER FOR FOTBALLAGET FART

LOVER FOR FOTBALLAGET FART LOVER FOR FOTBALLAGET FART Lov for FL FART, stiftet 28.februar 1934, med senere endringer, senest av årsmøte 13.februar 2013 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Trondheim triatlonklubb

Lov for Trondheim triatlonklubb Lov for Trondheim triatlonklubb stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Sarpsborg Pistolklubb idrettslag 1, stiftet 5. februar 1960), med senere endringer, senest av 25. januar 2013 godkjent av Østfold.idrettskrets den 8. februar 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1

Detaljer

LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011)

LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011) LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011) Lov for Helset Idrettsforening, stiftet 4. februar 1986, med senere endringer, senest av 11. november 2013, godkjent av

Detaljer

LOV FOR SAGENE IDRETTSFORENING

LOV FOR SAGENE IDRETTSFORENING LOV FOR SAGENE IDRETTSFORENING Lov for Sagene Idrettsforening 1, stiftet 21.07. 1921, med senere endringer, senest av 12.06.2012 godkjent av Oslo idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb

Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb Lov for Lillestrøm Sportsdansklubb 1, stiftet 4. mai 2011, med senere endringer, senest av 25. april 2013. godkjent av Akershus idrettskrets den 22. juni 2011. I. INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Tana Ballklubb - Deanu Spàbbasearvi 1, stiftet 12. desember 1981, med senere endringer, senest av den 26. januar 2008 og 17.februar 2012.

Lov for Tana Ballklubb - Deanu Spàbbasearvi 1, stiftet 12. desember 1981, med senere endringer, senest av den 26. januar 2008 og 17.februar 2012. Lov for 1, stiftet 12. desember 1981, med senere endringer, senest av den 26. januar 2008 og 17.februar 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet mars 2013

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet mars 2013 LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB

LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB LOVER FOR UISK 05. februar 2013 LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB Lov for Ullensaker Issportklubb, stiftet 15. mai 2012, godkjent av Akershus idrettskrets den (fylles ut etter godkjenning.). I. INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Egersund Dykkeklubb

Lov for Egersund Dykkeklubb Lov for Egersund Dykkeklubb Lov for Egersund Dykkeklubb, stiftet 19. oktober 1974 Vedtatt med senere endringer, senest av 22.02.2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets 28.02.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015 LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB Lov for Halden Padleklubb (HPK), stiftet 31. oktober 1979, med senere endringer, senest av Årsmøtet 4. april 2013 godkjent av Østfold idrettskrets den 15. august 2013. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for FK Landsås, stiftet 4.juli 1945, med senere endringer, senest av 29. mars 2012 og godkjent av Troms idrettskrets I. INNLEDENDE

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillehammer bueskytterklubb, stiftet 3. januar 1996, med senere endringer, senest av 21. februar 2012, og sendes

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Hitra idrettslag 1, stiftet 12.01.1979, med senere endringer, senest av 02.03.2015 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Sylling idrettslag 1, stiftet 27. november 1927 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOV FOR BUD IDRETTSLAG

LOV FOR BUD IDRETTSLAG LOV FOR BUD IDRETTSLAG Stiftet 01.12.1935 Vedtatt (revidert) den 28.02.2013 Godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets den. I. Innledende bestemmelser Side 2 1 Formål Side 2 2 Organisasjon Side 2 3 Medlemmer

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Isafold Islandshestforening stiftet 1 Januar 1971 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

LOVER FOR ÅRSTAD IDRETTSLAG

LOVER FOR ÅRSTAD IDRETTSLAG LOVER FOR ÅRSTAD IDRETTSLAG Lov for Årstad Idrettslag 1, stiftet 8/11 1918, med senere endringer, senest av 18/2 2013 godkjent av Hordaland idrettskrets den x/x 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 Lov for Oslo Pistolklubb 1, stiftet 1. juni 1922, med senere endringer, senest av 13. mars 2013, godkjent av Oslo idrettskrets den 20. februar 2014 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR STAVANGER KAJAKKLUBB (endret ihht lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR STAVANGER KAJAKKLUBB (endret ihht lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR STAVANGER KAJAKKLUBB (endret ihht lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Stavanger Kajakklubb, stiftet 31. oktober 1968, vedtatt med senere endringer, senest

Detaljer

Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget )

Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget ) Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget ) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og

Detaljer

Lov for Skien Orienteringsklubb, stiftet 19.1.1979.

Lov for Skien Orienteringsklubb, stiftet 19.1.1979. Denne lovteksten bygger på: Norges Idrettsforbunds LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Skien Orienteringsklubb, stiftet 19.1.1979. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lov for Simostranda Idrettslag 1, stiftet 08.07/1945, med senere endringer, senest av 23.04/2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 19.

Lov for Simostranda Idrettslag 1, stiftet 08.07/1945, med senere endringer, senest av 23.04/2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 19. Lov for Simostranda Idrettslag 1, stiftet 08.07/1945, med senere endringer, senest av 23.04/2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den 19.04/2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Hesseng idrettslag 1, stiftet 14.9.98, med senere endringer, senest av årsmøtet 2013 godkjent av Finnmark idrettskrets

Detaljer

N E S S P O R T S K L U B B

N E S S P O R T S K L U B B L O V for N E S S P O R T S K L U B B Vedtatt på årsmøtet 1. mars 2017 Godkjent av Idrettsstyret.. Side 1 av 14 LOV FOR NES SPORTSKLUBB Lov for Nes sportsklubb, stiftet 4. januar 1899, med senere endringer,

Detaljer

Vedtekter for Tinden Bueskytterklubb (stiftet 14.03.1994, med senere endringer, senest av 21.02.2012)

Vedtekter for Tinden Bueskytterklubb (stiftet 14.03.1994, med senere endringer, senest av 21.02.2012) Vedtekter for Tinden Bueskytterklubb (stiftet 14.03.1994, med senere endringer, senest av 21.02.2012) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 Lov for Hedrum Orienteringslag 1, stiftet 28/1 1966, med senere endringer, senest av 5/3 2012 godkjent av Vestfold idrettskrets den 26. mars 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Lov for Vingtor RC Club

Lov for Vingtor RC Club Lov for Vingtor RC Club Lov for Vingtor RC Club, stiftet 3. oktober 1957, med senere endringer, senest av Vingtor RC Clubs ekstraordinære årsmøte den 4. mars 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014.

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013 LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet mars 2013 Postadresse: Postboks 376, 3701 Skien Organisasjonsnummer: 971 322 934MVA Fossum Arena: Hoppestadveien 49, 3721 Skien Fossum IF - hovedforeningen:

Detaljer

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Staal Jørpeland IL, stiftet 19.06.1919, med senere endringer, senest av. (dato/år) godkjent av Rogaland idrettskrets den (dato/år).

Detaljer

(1) Neset fotballklubb sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Neset fotballklubb sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Neset fotballklubb, stiftet 1.6.1905, med senere endringer, senest på klubbens årsmøte 10. februar 2013. Godkjent av Nord-Trøndelag idrettskrets 27.februar 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014.

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOV for Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Turn 1, stiftet

Detaljer

LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989

LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989 LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989 Vedtatt 21. juni 1989. Senere endret i Årsmøtet 29. mars 2001, Årsmøtet 1. juni 2006, Årsmøtet 9. juni 2009, og Årsmøte 18. april 2013 Siste endring basert

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR ÅLESUND VOLLEYBALLKLUBB

LOV FOR ÅLESUND VOLLEYBALLKLUBB LOV FOR ÅLESUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Ålesund Volleyballklubb 1, stiftet 20.06.1972, vedtatt 23.05.2013, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 14.05.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Lov for TØNSBERG DYKKEKLUBB Stiftet 1 juni 1965, med senere endringer, senest av 7 mars 2012. Godkjent av Vestfold idrettskrets 19 mars 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Lov for TØNSBERG DYKKEKLUBB Stiftet 1. juni 1965, med senere endringer, senest av 7. mars 2012. Godkjent av Vestfold idrettskrets 19. mars 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

Lov for Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb idrettslag

Lov for Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb idrettslag Lov for Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb idrettslag Stiftet 12. oktober 1960, med senere endringer, senest av 1. februar 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23.01.2013. Basert på LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Slåstad idrettslag 1, stiftet 1. januar 1935. Vedtatt 1. november 1945 med senere endringer, senest av 4. februar 2013. Godkjent

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Heddal Idrettslag 1, stiftet 22/11-1917, med senere endringer, senest av 29. mars 2012 godkjent av Telemark idrettskrets

Detaljer

Lov for Sportsklubben Træff

Lov for Sportsklubben Træff Lov for Sportsklubben Træff Lov for Træff, Spkl stiftet 1.10.1924 Vedtatt på årsmøte 2.11.2011. Godkjent av Idrettsstyret (1) 17.11.2011 Oppdatert iht lovendringer på idrettstinget, mai 2011 og lovnormer

Detaljer