Produsent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produsent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier."

Transkript

1 I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Water Analysis Test Kit 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Water Analysis Test Kit Kode Head Office Cookson Electronics Forsyth Road Sheerwater Woking Surrey England GU21 5RZ Tel +44(0) Fax +44(0) Produsent Cookson Electronics Forsyth Road Sheerwater Woking Surrey England GU21 5RZ Tel +44(0) Fax +44(0) Contact person Bruksområde Klassifisering Analytisk reagens. Viktigste faremomenter Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Virkninger og symptomer Hudkontakt Øyekontakt Toksisitetsdata Carc. Cat. 2; R49 Muta. Cat. 2; R46 R43 N; R51/53 Litt farlig ved følgende eksponeringsvei ved hudkontakt (irriterende). Litt farlig ved følgende eksponeringsvei ved øyenkontakt (irriterende). Ikke kjent. Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer. 3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Stoff/Stoffblanding Navn på bestanddeler Europa Stoffblanding CAS nummer % EC nummer Klassifisering Carc. Cat. 2; R49 Muta. Cat. 2; R46 Xi; R36/37/38 R43 N; R50/53 Se avsnitt 16 for de fullstendige R-setningene det vises til ovenfor Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8. Utgitt dato 26/04/ /11

2 4. Førstehjelpstiltak Førstehjelpstiltak Innånding Svelging Hudkontakt Øyekontakt Vern av førstehjelpspersonell Merknader til lege Kontakt lege straks. Flytt den eksponerte personen til frisk luft. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i området, må redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat. Hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning. Kontakt lege straks. Vask munnen grundig med vann. Fjern eventuelle tannproteser. Flytt den eksponerte personen til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Om stoffet er blitt svelget og den berørte personen er bevisst, gi små mengder vann å drikke. Stopp om den berørte personen føler seg dårlig, siden brekninger kan være farlige. Ikke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell. Hvis personen kaster opp, må hodet holdes lavt, så oppkastet ikke kommer i lungene. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning. Skyll kontaminert hud med store mengder vann. Fjern forurensede klær og sko. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kontakt lege. I tilfelle operatører kommer med klager, eller opplever symptomer, bør videre eksponering unngås. Vask klærne før de brukes på ny. Rens skoene grundig før de brukes igjen. Skyll straks øynene med mye vann samtidig som øvre og nedre øyelokk løftes. Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kontakt lege ved irritasjon. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i området, må redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker. Ingen spesiell behandling. Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller inhalert. Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer. 5. Tiltak ved brannslukning Slokkemidler Egnet Spesielle eksponeringsfarer Farlige forbrenningsprodukter Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper Bruk et brannslokningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann. Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne. Isoler straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Dette stoffet er giftig for vandige organismer. Slukkevann kontaminert med dette stoffet må samles opp og hindres i å slippe ut i vannløp, avløp eller kloakk. Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer metalloksid/oksider Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Utgitt dato 26/04/ /11

3 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Personlige vernetiltak Forholdsregler for vern av miljø Stort utslipp Bruk egnet verneutstyr (Avsnitt 8). Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft). Vannforurensende materiale. Kan være skadelig for miljøet hvis det slippes ut i større kvanta. Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Møt utslippet i medvind. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne fremgangsmåten. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser (se avsnitt 13). Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Forurenset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet. NB Se avsnitt 1 vedrørende informasjon om nødtelefon og avsnitt 13 vedrørende fjerning av kjemikalieavfall. Lite utslipp Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Fortynn med vann og ta opp med mopp hvis vannløslig. Alternativt, eller hvis uløslig i vann, absorber med et inert tørt materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. 7. Håndtering og oppbevaring Håndtering Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Personer med kjente hudproblemer skal ikke involveres i prosesser hvor dette produktet brukes. Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Må ikke svelges. Unngå å innånde damp eller tåke. Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. Dersom materialet representerer innåndningsfare ved normal bruk, skal det bare brukes tilstrekkelig ventilasjon eller passende luftmaske. Oppbevares i originalbeholderen eller i et godkjent alternativ, som er laget av et kompatibelt materiale, oppbevares tett lukket når det ikke er i bruk. Tom emballasje inneholder produktrester og kan være farlig. Emballasjen må ikke brukes om igjen. Lagring Emballasjematerialer Anbefales Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Lagres i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tørt, kjølig og godt ventilert område, vekk fra uforenlige materialer (se avsnitt 10) samt mat og drikke. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. Bruk originalemballasje. 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Grenseverdier for eksponering Navn på bestanddeler Europa Sverige Danmark Administrative normer ACGIH TLV (USA, 1/2008). Merknader measured as Cr TWA 0.05 mg/m³, (measured as Cr) 8 time(er). Form Oppløselig AFS (Sverige, 6/2007). Hudirriterende. Merknader as Cr STEL mg/m³, (as Cr) 15 minutt(er). Form total dust TWA mg/m³, (as Cr) 8 time(er). Form total dust Arbejdstilsynet (Danmark, 3/2008). Kreftfremkallende. Merknader calculated as Cr TWA mg/m³, (calculated as Cr) 8 time(er). Utgitt dato 26/04/ /11

4 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Norge Frankrike Arbeidstilsynet (Norge, 11/2007). Hudirriterende. Kreftfremkallende. Merknader beregnet som Cr Gjennomsnittsverdier 0.02 mg/m³, (beregnet som Cr) 8 time(er). INRS (Frankrike, 12/2007). Merknader indicative exposure limits TWA 0.05 mg/m³, (as Cr) 8 time(er). Nederland MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 4/2008). Absorbert gjennom huden. MAC-TGG, 8 uur mg/m³ 8 time(er). MAC-TGG, 15 min mg/m³ 15 minutt(er). Tyskland MAK-Werte Liste TRK (Tyskland, 7/2004). TWA 0.05 mg/m 3 8 time(er). Form Inhalable fraction Finland Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finland, 8/2007). Merknader calculated as CrO4 TWA 0.05 mg/m³, (calculated as CrO4) 8 time(er). Storbritannia Østerrike Sveits Belgia EH40/2005 WELs (Storbritannia, 8/2007). Hudirriterende. Merknader as Cr TWA 0.05 mg/m³, (as Cr) 8 time(er). GKV_TRK (Østerrike, 9/2007). Merknader measured as CrO3 STEL 0.2 mg/m³, (measured as CrO3), 4 ganger per skift, 15 minutt(er). Form aerosol, inhalable fraction TWA 0.05 mg/m³, (measured as CrO3) 8 time(er). Form aerosol, inhalable fraction SUVA (Sveits, 1/2007). Hudirriterende. Merknader not temporary TWA 0.05 mg/m³ 8 time(er). Form inhalable dust and aerosol Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgia, 6/2007). Merknader as Cr TWA 0.05 mg/m³, (as Cr) 8 time(er). Spania Tyrkia Tsjekkia INSHT (Spania, 1/2008). Hudirriterende. Merknader As Cr TWA 0.05 mg/m³, (As Cr) 8 time(er). NIOSH REL (USA, 6/2008). TWA mg/m³, (as CR) 10 time(er). Irland Italia Estland 178/2001 (Tsjekkia, 12/2007). Hudirriterende. STEL 0.1 mg/m³, (as Cr) 15 minutt(er). TWA 0.05 mg/m³, (as Cr) 8 time(er). NAOSH (Irland, 8/2007). Merknader as Cr OELV-8hr 0.05 mg/m³, (as Cr) 8 time(er). ACGIH TLV (USA, 1/2008). Merknader measured as Cr TWA 0.05 mg/m³, (measured as Cr) 8 time(er). Form Oppløselig Utgitt dato 26/04/ /11

5 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Litauen Slovakia Sotsiaalminister (Estland, 10/2007). Hudirriterende. Merknader calculated as Cr TWA 0.02 mg/m³, (calculated as Cr) 8 time(er). Del Lietuvos Higienos Normos (Litauen, 12/2001). Merknader As Cr TWA 0.02 MG/M3, (As Cr) 8 time(er). Nariadenie Vlády Slovenskej republiky (Slovakia, 1/2002). TWA 0.05 mg/m 3 8 time(er). Form All forms Ungarn Ingen kjente eksponeringsgrenser. Polen Slovenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polen, 9/2007). Merknader calculated as Cr (VI) STEL 0.3 mg/m³, (calculated as Cr (VI)) 15 minutt(er). TWA 0.1 mg/m³, (calculated as Cr (VI)) 8 time(er). Uradni list Republike Slovenije_TDK (Slovenia, 6/2007). Merknader Technically achievable concentration is given for carcinogenic substances and it means the concentration of the substance in the air at workplace, which is achievable at the level of technique available. TWA 0.05 mg/m³ 8 time(er). Form inhalable dust and aerosols Latvia Ingen kjente eksponeringsgrenser. Hellas Portugal Anbefalt overvåkningstiltak PD 90/1999 (Hellas, 8/2007). Merknader as potassium chromate TWA 0.5 mg/m³, (as potassium chromate) 8 time(er). Instituto Português da Qualidade (Portugal, 3/2007). Merknader expressed as Cr TWA 0.05 mg/m³, (expressed as Cr) 8 time(er). Om dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan personlig overvåkning, atmosfæreovervåkning, overvåkning av arbeidsstedet eller biologisk overvåkning for å fastlå effektiviteten på avtrekk eller andre vernetiltak eller og/eller behovet for bruk av personlig åndedrettsvern være nødvendig. Det henvises til EU-standarden EN 689 vedr. metoder for vurdering av eksponering ved innånding av kjemiske midler, og nasjonale, veiledende dokumenter med metoder for bestemmelse av skadelige stoffer. Eksponeringskontroll Kontroll med eksponering i arbeidet Hvis bruken forårsaker støv, røyk, gass, damper eller tåke, bruk lukkede prosesser, lokalt avtrekk eller andre tekniske løsninger for å holde arbeidstakere under alle anbefalte og lovbestemte eksponeringsgrenser for luftbårne forurensninger. Hygieniske tiltak Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet. AnbefalesIngen tilordnet. vinyl til engangsbruk Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut, damper eller støv. Anbefales vernebriller med sideskjermer Utgitt dato 26/04/ /11

6 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Hudvern Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen 9. Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres. Anbefales generelt Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer. Fysiske og kjemiske egenskaper Alminnelige opplysninger Utseende Fysisk tilstand Farge ph Kokepunkt Relativ tetthet Løselighet Væske. Klar. Gulaktig. Viktige helse-, sikkerhets- og miljøopplysninger 7 [Kons. (% vekt / vekt) 100%] 100 C (212 F) VOC innhold 0 % (w/w) [ISO % ] 1 Lett løselig i følgende materialer kaldt vann og varmt vann. 10. Stabilitet Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal unngås Stoffer som skal unngås Farlige nedbrytingsprodukter 11. Produktet er stabilt. Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk. Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. Ingen spesifikke data. Opplysninger om helsefare Potensielle akutte helseeffekter Innånding Svelging Hudkontakt Øyekontakt Akutt toksisitet Overeksponeringstegn/-symptomer Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og bruksforhold. Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. Kan gi allergi ved hudkontakt. Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. Produktnavn Listenavn Navn på listen Klassifisering Merknader Storbritannia Nederland Eksponeringsgrenser for yrkeslivet i Storbritannia EH40 - WEL Netherlands Carcinogenic Chemicals Nederlands Reprotoksiske kjemikalier chromium (VI) compounds chroom(vi) verbindingen Alle chroom (VI) verbindingen Carc. Carc. Nederlands kaliumchromaat Muta. Repro. fertility category 3, Dev. development category 2 Utgitt dato 26/04/ /11

7 11. Frankrike Opplysninger om helsefare mutasjonsfremkallende substanser Eksponeringsgrenser for yrkeslivet i Frankrike chrome VI (composés du) Carc. C1, Carc. C2, Carc. C3, Repro. R1, Repro. R2, Repro. R3, Muta. M1, Muta. M2, Muta. M3 Polen Poland Carcinogen, Mutagen chemicals (Polens stoffliste over karsinogene og mutagene kjemikaler) chromian(vi) potasu Carc.. cat.2, Muta. Muta. cat Miljøopplysninger Økotoksisitet i vannmiljø Navn på produkt/bestanddel Test Resultat Arter - Akutt EC bahia - Akutt EC til 6900 ug/l - Akutt EC til 7140 ug/l Sjøvann - Akutt EC Akutt EC Akutt EC Akutt EC til 3330 ug/l - Akutt EC bahia bahia - LARVAE - <= bahia bahia bahia Amphipod - Crangonyx pseudogracilis - Adult - 4 mm mg Eksponering Utgitt dato 26/04/ /11

8 12. Miljøopplysninger - Akutt EC Akutt EC Akutt EC til 75.2 ug/l - Akutt EC Akutt EC Akutt EC Akutt EC til 21.4 ug/l - Akutt EC til 24.5 ug/l til til til ug/l til ug/l Sjøvann ug/l Sjøvann magna - 72 til 120 timer magna - 72 til 120 timer magna - 72 til 120 timer Fisk - Fathead Pimephales promelas til 6.4 cm - 1 til 2 g Fisk - Sheepshead Cyprinodon variegatus - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) - 2 til 3 måneder Fisk - Fathead Pimephales promelas - 2 til 4 uker - 9 til 12 mm Fisk - Indian catfish - Mystus vittatus vittatus - Mature - 8 g Fisk - Threespine stickleback - Gasterosteus aculeatus Fisk - Common starfish - Asterias forbesii - Adult Fisk - Sheepshead Cyprinodon variegatus - <=48 Utgitt dato 26/04/ /11

9 12. Miljøopplysninger til til til 32 ug/l - Kronisk NOEC 1.5 mg/l timer Fisk - Sheepshead Cyprinodon variegatus Fisk - Sheepshead Cyprinodon variegatus bahia - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) - <24 timer bahia - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) - <24 timer bahia - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) - <24 timer hyalina - Adult mm Fisk - Nile tilapia - Tilapia nilotica cm Biologisk nedbrytbarhet Andre skadevirkninger AOX 13. Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avhending Den europeiske avfallslisten (EAL) Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. Produktet inneholder ikke organisk bundne halogener som kan medføre en AOXverdi i avfallsvann. Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk * uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer Utgitt dato 26/04/ /11

10 13. Fjerning av kjemikalieavfall Farlig avfall Ja. 14. Opplysninger om transport Internasjonale transportforskrifter Opplysninger om lover og forskrifter FN-nummer Forsendelsesnavn Klasser PG* Etikett Tilleggsopplysninger ADR/RID klasse Ikke regulert IMDG klasse Ikke regulert IATA klasse Ikke regulert PG* Emballasjegruppe 15. Opplysninger om lover og forskrifter EU forskrifter Klassifisering og merking er fastlagt i samsvar med EU-direktivene 67/548/EEC og 1999/45/EC (inkludert endringer), med tiltenkt bruk av produktet tatt i betraktning. Faresymbol(er) Risikosetninger Sikkerhetssetninger Inneholder Anvendelsesområde Giftig, Miljøskadelig R49- Kan forårsake kreft ved innånding. R46- Kan forårsake arvelige skader. R43- Kan gi allergi ved hudkontakt. R51/53- Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S53- Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk. S24- Unngå hudkontakt. S37- Bruk egnede vernehansker. S61- Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon Industrielle anvendelser. Andre EU regler Begrensning i forhold til Marketing and Use Directive Kun til yrkesmessig bruk. Frankrike Yrkesskade/yrkesskader RG 10, RG 10bis, RG 10ter Tyskland Storulykkeforskriften Fareklasse for vann Teknisk instruksjon vedr. luftkvalitetskontroll Anvendelig. Kategori 9b Miljøskadelig. 2 Tillegg nr. 4 TA-Luft Klasse I - Nummer % Italia Utslippskontrolldirektiv Ikke klassifisert. Utgitt dato 26/04/ /11

11 16. Historikk Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Fullstendig tekst for R-setninger som det refereres til i del 2 og 3 - Europa Fullstendig tekst for klassifikasjoner som det refereres til i avsnitt 2 og 3 - Europa Utskriftsdato 26/04/2012. Utgitt dato 26/04/2012. Dato for forrige utgave 23/09/2010. Versjon Utarbeidet av R49- Kan forårsake kreft ved innånding. R46- Kan forårsake arvelige skader. R36/37/38- Irriterer øynene, luftveiene og huden. R43- Kan gi allergi ved hudkontakt. R50/53- Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R51/53- Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Carc. Cat. 2 - Carcinogen kategori 2 Muta. Cat. 2 - Mutagen kategori 2 Xi - Irriterende N - Miljøskadelig 7 Simon Hosken Environmental, Health and Safety Manager Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon. Referanser Preparation contains soley TSCA and REACh 1907/2006 listed substances. Merknad til leseren Så langt vi kjenner til, er informasjonen i dette dokumentet dekkende og nøyaktig. Imidlertid er verken leverandøren som er navngitt ovenfor, eller noen av deres underleverandører, rettslig ansvarlige eller erstatningspliktige for at denne informasjonen er nøyaktig og fullstendig. Avgjørelsen om egnetheten av alle materialer er i siste instans kun brukerens eget. Alle materialer kan ha ukjente risikomomenter og bør brukes med forsiktighet. Selv om bestemte risikomomenter er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de eneste som finnes. Utgitt dato 26/04/ /11

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overenstemmelse med Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Central Heating Protector F1 1. Identifikasjon

Detaljer

Produsent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Produsent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Protector F1 Express 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Protector F1 Express Kode

Detaljer

Produsent. Produktet er ikke klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Produsent. Produktet er ikke klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge SIKKERHETSDATABLAD HP15C 25Ltr 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn HP15C 25Ltr Kode 59049 Head Office Cookson

Detaljer

Maximum Diesel Performance

Maximum Diesel Performance I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge - Europa 1. SIKKERHETSDATABLAD Maximum Diesel Performance IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon

Detaljer

Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. : Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. ITW Chemtronics 8125 Cobb Center Drive Kennesaw, GA 30152

Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. : Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. ITW Chemtronics 8125 Cobb Center Drive Kennesaw, GA 30152 I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Europa 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Kjemisk navn SoderWick(R) LeadFree

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

335014 (14kg) / 335170 (170kg)

335014 (14kg) / 335170 (170kg) 1.Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn: Duraspray 335 Artikkelnummer: 335014 (14kg) / 335170 (170kg) Bruk av stoffet/tilberedning: Kontaktlim / klebestoff for industriell liming

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer