Produsent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produsent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier."

Transkript

1 I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Protector F1 Express 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Protector F1 Express Kode Head Office Cookson Electronics Forsyth Road Sheerwater Woking Surrey England GU21 5RZ Tel +44(0) Fax +44(0) Produsent Cookson Electronics Forsyth Road Sheerwater Woking Surrey England GU21 5RZ Tel +44(0) Fax +44(0) Contact person Bruksområde Klassifisering Vannbehandlingsmiddel. Viktigste faremomenter Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Ytterligere farer Virkninger og symptomer Hudkontakt Øyekontakt Toksisitetsdata F+; R12 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Litt farlig ved følgende eksponeringsvei ved hudkontakt (irriterende). Litt farlig ved følgende eksponeringsvei ved øyenkontakt (irriterende). Ikke kjent. Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer. 3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Stoff/Stoffblanding Navn på bestanddeler Europa Stoffblanding CAS nummer % EC nummer Klassifisering triethanolamine Ikke klassifisert. 1H-Benzotriazole Xn; R22 Xi; R36 R52/ * Ikke klassifisert. propan F+; R12 butan F+; R12 Se avsnitt 16 for de fullstendige R-setningene det vises til ovenfor Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8. Utgitt dato 10/08/ /11

2 4. Førstehjelpstiltak Førstehjelpstiltak Innånding Svelging Hudkontakt Øyekontakt Vern av førstehjelpspersonell Merknader til lege Det må alltid tilkalles medisinsk tilsyn dersom de helseskadelige effektene vedvarer, eller hvis de er alvorlige. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning. Ved inhalering av nedbrytningsprodukter i en brann kan symptomene bli forsinket. Den berørte personen kan ha behov for medisinsk overvåkning i 48 timer. Vask munnen grundig med vann. Ikke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell. Hvis personen kaster opp, må hodet holdes lavt, så oppkastet ikke kommer i lungene. Det må alltid tilkalles medisinsk tilsyn dersom de helseskadelige effektene vedvarer, eller hvis de er alvorlige. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Vask med vann og såpe. Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes. Skyll med rikelig med vann i minst 15 minutter, mens øvre og nedre øyelokk løftes med jevne mellomrom. Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kontakt lege ved irritasjon. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-motmunn-metoden. Ved inhalering av nedbrytningsprodukter i en brann kan symptomene bli forsinket. Den berørte personen kan ha behov for medisinsk overvåkning i 48 timer. Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer. 5. Tiltak ved brannslukning Slokkemidler Egnet Uegnet Spesielle eksponeringsfarer Farlige forbrenningsprodukter Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper Bruk pulver, CO2, vanndusj (tåke) eller skum. Ikke bruk vannstråle. Ekstremt brennbar væske. Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne, med risiko for etterfølgende eksplosjon. Avrenning til kloakkavløp kan forårsake brann- eller eksplosjonsfare. Isoler straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Flytt beholdere bort fra brannområdet hvis det ikke skaper risiko. Bruk vanndusj til å kjøle ned brannutsatte beholdere. Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer karbondioksid karbonmonoksid nitrogenoksider metalloksid/oksider Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Personlige vernetiltak Forholdsregler for vern av miljø Stort utslipp Lite utslipp Slå av alle antenningskilder. Ingen bluss, røyking eller ild i fareområdet. Unngå å innånde damp eller tåke. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft). Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser (se avsnitt 13). Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. NB Se avsnitt 1 vedrørende informasjon om nødtelefon og avsnitt 13 vedrørende fjerning av kjemikalieavfall. Fortynn med rikelig med vann. Utgitt dato 10/08/ /11

3 7. Håndtering Lagring Håndtering og oppbevaring Emballasjematerialer Anbefales Tsjekkia - Lagringskode Grenseverdier for eksponering Navn på bestanddeler Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Tom emballasje inneholder produktrester og kan være farlig. Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Oppbevares i den originale emballasjen beskyttet fra sollys. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. Bruk originalemballasje. III Administrative normer Europa triethanolamine ACGIH TLV (USA, 1/2007). TWA 5 mg/m³ 8 time(er). ACGIH TLV (USA, 1/2008). Merknader as Mo TWA 0.5 mg/m³, (as Mo) 8 time(er). Form Oppløselig propan ACGIH TLV (USA, 1/2008). TWA 1000 ppm 8 time(er). butan ACGIH TLV (USA, 1/2008). TWA 1000 ppm 8 time(er). Sverige triethanolamine AFS (Sverige, 6/2005). STEL 10 mg/m³ 15 minutt(er). TWA 5 mg/m³ 8 time(er). Danmark AFS (Sverige, 6/2007). Merknader as Mo TWA 5 mg/m³, (as Mo) 8 time(er). Form total dust triethanolamine Arbejdstilsynet (Danmark, 4/2005). TWA 3.1 mg/m³ 8 time(er). TWA 0.5 ppm 8 time(er). propan Arbejdstilsynet (Danmark, 3/2008). TWA 1000 ppm 8 time(er). TWA 1800 mg/m³ 8 time(er). butan Arbejdstilsynet (Danmark, 3/2008). TWA 500 ppm 8 time(er). TWA 1200 mg/m³ 8 time(er). Arbejdstilsynet (Danmark, 3/2008). Merknader calculated as Mo TWA 5 mg/m³, (calculated as Mo) 8 time(er). Norge triethanolamine Arbeidstilsynet (Norge, 10/2003). Gjennomsnittsverdi 5 mg/m³ 8 time(er). Arbeidstilsynet (Norge, 11/2007). Merknader beregnet som Mo Gjennomsnittsverdier 5 mg/m³, (beregnet som Mo) 8 time(er). propan Arbeidstilsynet (Norge, 11/2007). Gjennomsnittsverdier 500 ppm 8 time(er). Gjennomsnittsverdier 900 mg/m³ 8 time(er). butan Arbeidstilsynet (Norge, 11/2007). Gjennomsnittsverdier 250 ppm 8 time(er). Gjennomsnittsverdier 600 mg/m³ 8 time(er). propan-1,2-diol Arbeidstilsynet (Norge, 11/2007). Gjennomsnittsverdier 79 mg/m³ 8 time(er). Gjennomsnittsverdier 25 ppm 8 time(er). Frankrike Utgitt dato 10/08/ /11

4 butan Nederland Ingen kjente eksponeringsgrenser. INRS (Frankrike, 12/2007). Merknader indicative exposure limits STEL 10 mg/m³, (as Mo) 15 minutt(er). TWA 5 mg/m³, (as Mo) 8 time(er). INRS (Frankrike, 12/2007). Merknader indicative exposure limits TWA 800 ppm 8 time(er). TWA 1900 mg/m³ 8 time(er). Tyskland propan TRGS900 AGW (Tyskland, 7/2008). TWA 1800 mg/m³ 8 time(er). PEAK 7200 mg/m³ 15 minutt(er). TWA 1000 ppm 8 time(er). PEAK 4000 ppm 15 minutt(er). butan TRGS900 AGW (Tyskland, 7/2008). TWA 2400 mg/m³ 8 time(er). PEAK 9600 mg/m³ 15 minutt(er). TWA 1000 ppm 8 time(er). PEAK 4000 ppm 15 minutt(er). Finland Storbritannia Østerrike triethanolamine GKV_MAK (Østerrike, 6/2006). STEL 10 mg/m³, 4 ganger per skift, 15 minutt(er). Form Inhalable fraction STEL 1.6 ppm, 4 ganger per skift, 15 minutt(er). Form Inhalable fraction TWA 5 mg/m³ 8 time(er). Form Inhalable fraction TWA 0.8 ppm 8 time(er). Form Inhalable fraction EH40/2005 WELs (Storbritannia, 8/2007). Merknader as Mo STEL 10 mg/m³, (as Mo) 15 minutt(er). TWA 5 mg/m³, (as Mo) 8 time(er). butan EH40/2005 WELs (Storbritannia, 8/2007). STEL 1810 mg/m³ 15 minutt(er). STEL 750 ppm 15 minutt(er). TWA 1450 mg/m³ 8 time(er). TWA 600 ppm 8 time(er). propan-1,2-diol EH40/2005 WELs (Storbritannia, 8/2007). TWA 10 mg/m³ 8 time(er). Form Particulate TWA 474 mg/m³ 8 time(er). Form Sum of vapour and particulates TWA 150 ppm 8 time(er). Form Sum of vapour and particulates GKV_MAK (Østerrike, 9/2007). Merknader measured as Mo STEL 10 mg/m³, (measured as Mo), 4 ganger per skift, 15 minutt(er). Form inhalable fraction TWA 5 mg/m³, (measured as Mo) 8 time(er). Form inhalable fraction propan GKV_MAK (Østerrike, 9/2007). Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finland, 8/2007). Merknader calculated as Mo TWA 0.5 mg/m³, (calculated as Mo) 8 time(er). propan Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finland, 8/2007). TWA 800 ppm 8 time(er). TWA 1500 mg/m³ 8 time(er). STEL 1100 ppm 15 minutt(er). STEL 2000 mg/m³ 15 minutt(er). butan Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finland, 8/2007). TWA 800 ppm 8 time(er). TWA 1900 mg/m³ 8 time(er). STEL 1000 ppm 15 minutt(er). STEL 2400 mg/m³ 15 minutt(er). Utgitt dato 10/08/ /11

5 TWA 1000 ppm 8 time(er). TWA 1800 mg/m³ 8 time(er). PEAK 2000 ppm, 3 ganger per skift, 60 minutt(er). PEAK 3600 mg/m³, 3 ganger per skift, 60 minutt(er). butan GKV_MAK (Østerrike, 9/2007). TWA 800 ppm 8 time(er). PEAK 3800 mg/m³, 3 ganger per skift, 60 minutt(er). PEAK 1600 ppm, 3 ganger per skift, 60 minutt(er). TWA 1900 mg/m³ 8 time(er). Sveits SUVA (Sveits, 1/2007). Merknader calculated as Mo TWA 5 mg/m³, (calculated as Mo) 8 time(er). Form inhalable dust propan SUVA (Sveits, 1/2007). TWA 1000 ppm 8 time(er). TWA 1800 mg/m³ 8 time(er). STEL 4000 ppm 15 minutt(er). STEL 7200 mg/m³ 15 minutt(er). butan SUVA (Sveits, 1/2007). TWA 800 ppm 8 time(er). TWA 1900 mg/m³ 8 time(er). Belgia triethanolamine Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgia, 3/2006). TWA 5 mg/m³ 8 time(er). Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgia, 6/2007). Merknader as Mo TWA 5 mg/m³, (as Mo) 8 time(er). propan Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgia, 6/2007). TWA 1000 ppm 8 time(er). Form gas butan Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgia, 6/2007). TWA 1000 ppm 8 time(er). Form gas Spania triethanolamine INSHT (Spania, 1/2007). TWA 5 mg/m³ 8 time(er). INSHT (Spania, 1/2008). Merknader as Mo TWA 5 mg/m³, (as Mo) 8 time(er). propan INSHT (Spania, 1/2008). TWA 1000 ppm 8 time(er). butan INSHT (Spania, 1/2008). TWA 1000 ppm 8 time(er). Form gas Tyrkia propan NIOSH REL (USA, 6/2008). TWA 1000 ppm 10 time(er). TWA 1800 mg/m³ 10 time(er). butan NIOSH REL (USA, 6/2008). TWA 800 ppm 10 time(er). TWA 1900 mg/m³ 10 time(er). Tsjekkia triethanolamine 178/2001 (Tsjekkia, 6/2004). STEL 10 mg/m³ 10 minutt(er). STEL 1.64 ppm 10 minutt(er). TWA 5 mg/m³ 8 time(er). TWA 0.82 ppm 8 time(er). Irland 178/2001 (Tsjekkia, 12/2007). Merknader as Mo STEL 25 mg/m³, (as Mo) 15 minutt(er). TWA 5 mg/m³, (as Mo) 8 time(er). Utgitt dato 10/08/ /11

6 triethanolamine NAOSH (Irland, 3/2002). OELV-8hr 5 mg/m³ 8 time(er). Italia NAOSH (Irland, 8/2007). Merknader as Mo OELV-15min 10 mg/m³, (as Mo) 15 minutt(er). OELV-8hr 5 mg/m³, (as Mo) 8 time(er). butan NAOSH (Irland, 8/2007). OELV-8hr 600 ppm 8 time(er). OELV-8hr 1430 mg/m³ 8 time(er). OELV-15min 750 ppm 15 minutt(er). OELV-15min 1780 mg/m³ 15 minutt(er). propan-1,2-diol NAOSH (Irland, 8/2007). OELV-8hr 10 mg/m³ 8 time(er). Form particulate OELV-8hr 470 mg/m³ 8 time(er). Form vapour and particulates OELV-8hr 150 ppm 8 time(er). Form vapour and particulates triethanolamine ACGIH TLV (USA, 1/2007). TWA 5 mg/m³ 8 time(er). ACGIH TLV (USA, 1/2008). Merknader as Mo TWA 0.5 mg/m³, (as Mo) 8 time(er). Form Oppløselig propan ACGIH TLV (USA, 1/2008). TWA 1000 ppm 8 time(er). butan ACGIH TLV (USA, 1/2008). TWA 1000 ppm 8 time(er). Estland triethanolamine Sotsiaalminister (Estland, 9/2001). STEL 10 MG/M3 15 minutt(er). TWA 5 MG/M3 8 time(er). Sotsiaalminister (Estland, 10/2007). TWA 5 mg/m³ 8 time(er). TWA 5 mg/m³ 8 time(er). Form inhalable dust TWA 10 mg/m³ 8 time(er). Form total dust propan Sotsiaalminister (Estland, 10/2007). TWA 1800 mg/m³ 8 time(er). TWA 1000 ppm 8 time(er). butan Sotsiaalminister (Estland, 10/2007). TWA 1500 mg/m³ 8 time(er). TWA 800 ppm 8 time(er). Litauen triethanolamine Del Lietuvos Higienos Normos (Litauen, 12/2001). STEL 10 MG/M3 15 minutt(er). TWA 5 MG/M3 8 time(er). Decanedioic acid Del Lietuvos Higienos Normos (Litauen, 10/2007). TWA 4 mg/m³ 8 time(er). Del Lietuvos Higienos Normos (Litauen, 10/2007). TWA 5 mg/m³ 8 time(er). propan-1,2-diol Del Lietuvos Higienos Normos (Litauen, 10/2007). TWA 7 mg/m³ 8 time(er). Slovakia Nariadenie Vlády Slovenskej republiky (Slovakia, 6/2007). Merknader as Mo TWA 5 mg/m³, (as Mo) 8 time(er). 2-Propenoic acid, homopolymer, sodium salt Nariadenie Vlády Slovenskej republiky (Slovakia, 6/2007). TWA 5 mg/m³ 8 time(er). Form total compact aerosols Ungarn Utgitt dato 10/08/ /11

7 EüM-SzCsM (Ungarn, 12/2007). Merknader as Mo PEAK 20 mg/m³, (as Mo) 15 minutt(er). TWA 5 mg/m³, (as Mo) 8 time(er). butan EüM-SzCsM (Ungarn, 12/2007). TWA 2350 mg/m³ 8 time(er). PEAK 9400 mg/m³ 15 minutt(er). Polen Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polen, 9/2007). Merknader calculated as Mo STEL 10 mg/m³, (calculated as Mo) 15 minutt(er). TWA 4 mg/m³, (calculated as Mo) 8 time(er). propan Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polen, 9/2007). TWA 1800 mg/m³ 8 time(er). butan Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polen, 9/2007). TWA 1900 mg/m³ 8 time(er). STEL 3000 mg/m³ 15 minutt(er). Slovenia triethanolamine Uradni list Republike Slovenije (Slovenia, 4/2005). TWA 5 MG/M3 8 time(er). Form Inhalable fraction Uradni list Republike Slovenije (Slovenia, 6/2007). Merknader measured as Mo TWA 5 mg/m³, (measured as Mo) 8 time(er). Form inhalable fraction propan Uradni list Republike Slovenije (Slovenia, 6/2007). TWA 1800 mg/m³ 8 time(er). TWA 1000 ppm 8 time(er). butan Uradni list Republike Slovenije (Slovenia, 6/2007). TWA 2400 mg/m³ 8 time(er). TWA 1000 ppm 8 time(er). Latvia Decanedioic acid 1H-Benzotriazole propan butan propan-1,2-diol 2-Propenoic acid, homopolymer, sodium salt Hellas Portugal TWA 4 mg/m³ 8 time(er). TWA 5 mg/m³ 8 time(er). TWA 100 mg/m³, (as C) 8 time(er). STEL 300 mg/m³, (as C) 15 minutt(er). TWA 300 mg/m³ 8 time(er). TWA 7 mg/m³ 8 time(er). TWA 5 mg/m³ 8 time(er). Form dust PD 90/1999 (Hellas, 8/2007). Merknader as Mo TWA 5 mg/m³, (as Mo) 8 time(er). propan PD 90/1999 (Hellas, 8/2007). TWA 1000 ppm 8 time(er). TWA 1800 mg/m³ 8 time(er). butan PD 90/1999 (Hellas, 8/2007). TWA 1000 ppm 8 time(er). TWA 2350 mg/m³ 8 time(er). Utgitt dato 10/08/ /11

8 triethanolamine Instituto Português da Qualidade (Portugal, 7/2004). TWA 5 MG/M3 8 time(er). Instituto Português da Qualidade (Portugal, 3/2007). Merknader expressed as Mo TWA 0.5 mg/m³, (expressed as Mo) 8 time(er). Form respirable fraction propan Instituto Português da Qualidade (Portugal, 3/2007). TWA 1000 ppm 8 time(er). butan Instituto Português da Qualidade (Portugal, 3/2007). TWA 1000 ppm 8 time(er). Form gas TWA 1000 ppm 8 time(er). Anbefalt overvåkningstiltak Eksponeringskontroll Kontroll med eksponering i arbeidet Hygieniske tiltak Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Hudvern Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen 9. Om dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan personlig overvåkning, atmosfæreovervåkning, overvåkning av arbeidsstedet eller biologisk overvåkning for å fastlå effektiviteten på avtrekk eller andre vernetiltak eller og/eller behovet for bruk av personlig åndedrettsvern være nødvendig. Det henvises til EU-standarden EN 689 vedr. metoder for vurdering av eksponering ved innånding av kjemiske midler, og nasjonale, veiledende dokumenter med metoder for bestemmelse av skadelige stoffer. Må bare anvendes på et godt ventilert sted. Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Valg av åndedrettsvern må gjøres på grunnlag av kjent eller forventet eksponeringsnivå, produktets farlighet og sikre funksjonsgrenser for det valgte åndedrettsvernet. Anbefales Ingen tilordnet. Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. <1 timer (gjennombruddstid) vinyl til engangsbruk Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut, damper eller støv. Anbefales vernebriller med sideskjermer EN 166 1F Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres. Anbefales Ingen tilordnet. Ingen identifisert. Fysiske og kjemiske egenskaper Alminnelige opplysninger Utseende Fysisk tilstand Farge Relativ tetthet Løselighet Væske. Lukt Svak lukt. Viktige helse-, sikkerhets- og miljøopplysninger ph Klar. Gjennomskinnelig 7.8 til VOC innhold 0 % (w/w) [ISO % ] Lett løselig i følgende materialer kaldt vann og varmt vann. Utgitt dato 10/08/ /11

9 10. Stabilitet Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal unngås Stoffer som skal unngås Farlige nedbrytingsprodukter 11. Produktet er stabilt. Opplysninger om helsefare Potensielle akutte helseeffekter Innånding Svelging Hudkontakt Øyekontakt Akutt toksisitet Overeksponeringstegn/-symptomer Målorganer Unngå alle mulige antenningskilder (gnist eller flamme). Beholdere må ikke utsettes for trykk, skjæres i, sveises, forsterkes,loddes, bores, knuses eller utsettes for varme eller antennelseskilder. Svært reaktivt, eller uforenlig med følgende stoffer oksiderende materialer Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og bruksforhold. Eksponering for spaltningsprodukter kan være helseskadelig. Alvorlige virkninger kan være forsinket etter eksponering. Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. Kan forårsake hudirritasjon. Kan forårsake irritasjon av øye. Inneholder materiale som kan forårsake skade på følgende organer nervesystemet, sentralnervesystem (SNS). Produktnavn Listenavn Navn på listen Klassifisering Merknader Storbritannia butan Polen butan Eksponeringsgrenser for yrkeslivet i Storbritannia EH40 - WEL Poland Carcinogen, Mutagen chemicals (Polens stoffliste over karsinogene og mutagene kjemikaler) butane butan (zawierający >= 0,1 % butadienu (numer WE )) Carc. Carc.. cat.1, Muta. Muta. cat Miljøopplysninger Økotoksisitet i vannmiljø Navn på produkt/bestanddel Test Resultat Arter triethanolamine - Akutt EC til mg/l Ferskvann Dafnie - Water flea - Ceriodaphnia - Akutt LC til ug/l Ferskvann - Akutt LC50 > ug/l Sjøvann dubia Fisk - Fathead minnow - Pimephales promelas Skalldyr - Common shrimp, sand shrimp - Crangon crangon Eksponering 48 timer 96 timer 48 timer Utgitt dato 10/08/ /11

10 12. Miljøopplysninger Biologisk nedbrytbarhet Andre skadevirkninger AOX 13. Fjerning av kjemikalieavfall Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. Produktet inneholder ikke organisk bundne halogener som kan medføre en AOXverdi i avfallsvann. Metoder for avhending Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Farlig avfall 14. Opplysninger om transport Internasjonale transportforskrifter annet uorganisk avfall enn det nevnt i Så vidt leverandøren vet, anses dette produktet ikke for å være farlig avfall i henhold til EU-direktiv 91/689/EF Opplysninger om lover og forskrifter FN-nummer Forsendelsesnavn Klasser PG* Etikett Tilleggsopplysninger ADR/RID klasse 1950 Aerosols, flammable 2 - CEFIC Tremcard 21GC2 IMDG klasse 1950 Aerosols, flammable Emergency schedules (EmS) F-D, S-U IATA klasse 1950 Aerosols, flammable 2.1 PG* Emballasjegruppe - Passenger and Cargo AircraftQuantity limitation 30 kg Cargo Aircraft Only Quantity limitation 150 kg 15. Opplysninger om lover og forskrifter EU forskrifter Klassifisering og merking er fastlagt i samsvar med EU-direktivene 67/548/EEC og 1999/45/EC (inkludert endringer), med tiltenkt bruk av produktet tatt i betraktning. Faresymbol(er) Risikosetninger Ekstremt brannfarlig R12- Ekstremt brannfarlig. Utgitt dato 10/08/ /11

11 15. Opplysninger om lover og forskrifter Sikkerhetssetninger Anvendelsesområde S2- Oppbevares utilgjengelig for barn. S16- Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke sprøytes på åpen flamme eller glødende gjenstander. S26- Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Forbrukeranvendelser, Industrielle anvendelser. Andre EU regler Følbar advarselsmerking om fare Ja, kan benyttes. Tyskland Storulykkeforskriften Fareklasse for vann Italia Utslippskontrolldirektiv Anvendelig. Kategori 8 Ekstremt brannfarlig. 3 Tillegg nr. 4 Ikke klassifisert. 16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Fullstendig tekst for R-setninger som det refereres til i del 2 og 3 - Europa Fullstendig tekst for klassifikasjoner som det refereres til i avsnitt 2 og 3 - Europa R12- Ekstremt brannfarlig. R22- Farlig ved svelging. R36- Irriterer øynene. R52/53- Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. F+ - Ekstremt brannfarlig Xn - Helseskadelig Xi - Irriterende Historikk Utskriftsdato Utgitt dato Dato for forrige utgave Versjon Utarbeidet av 10/08/ /08/2011. Ingen tidligere validering. 1 Ikke kjent. Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon. Referanser Preparation contains soley TSCA and REACh 1907/2006 listed substances. Merknad til leseren Så langt vi kjenner til, er informasjonen i dette dokumentet dekkende og nøyaktig. Imidlertid er verken leverandøren som er navngitt ovenfor, eller noen av deres underleverandører, rettslig ansvarlige eller erstatningspliktige for at denne informasjonen er nøyaktig og fullstendig. Avgjørelsen om egnetheten av alle materialer er i siste instans kun brukerens eget. Alle materialer kan ha ukjente risikomomenter og bør brukes med forsiktighet. Selv om bestemte risikomomenter er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de eneste som finnes. Utgitt dato 10/08/ /11

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464 Sida 1 av 6 Sikkerhetsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Produktnavn : MOTOR STARTER Utarbeidet dato : 09.09.11 Version : 1.0 Ref.nr.: BDS000031_11_20110909 Erstatter: AB15100 This is a translation

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?llllll2nhrtvgr_4njfnyt9kdx2xert4uqm4osz 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

Butangas Andre navn eller synonymer

Butangas Andre navn eller synonymer I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-27 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Butangas Andre navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer