Velkommen til NOKUTs spørreundersøkelse for undervisere i høyere utdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til NOKUTs spørreundersøkelse for undervisere i høyere utdanning"

Transkript

1 Velkommen til NOKUTs spørreundersøkelse for undervisere i høyere utdanning Choose language below / velg språk nederst / vel språk nedanfor. Takk for at du vil delta i spørreundersøkelsen. Vi er glad for at du vil dele din oppfatning av kvaliteten i studieprogrammene du underviser i. Undersøkelsen er frivillig og tar omtrent 15 minutter. Du kan avbryte utfyllingen og fortsette senere. Dine svar vil bli lagret. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt, og det skal ikke offentliggjøres data som gjør det mulig å identifisere den som svarer. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres på vår Vi understreker at resultatene fra spørreundersøkelsen ikke vil presenteres per studieprogram, men på fagfelt- og faggruppenivå. Om du har spørsmål eller kommentarer, kan du henvende deg til Vennlig hilsen NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

2 Vi starter med noe spørsmål om deg selv og ditt arbeidsforhold. Fødselsår (format 1965) Kjønn (2) kvinne (1) mann UTDANNINGSBAKGRUNN Hva er din høyeste utdanning? (1) Utdanning på grunnskolenivå (barne- og ungdomsskole) (2) Utdanning fra videregående opplæring (3) Høyere utdanning, til og med 4 år (inkludert fagskole) (4) Høyere utdanning, 4,5 år eller mer (5) Doktorgrad/ph.d.

3 Hvor har du tatt din eventuelle Oseania Norge annet nordisk land Europa Nord- Latinfor øvrig Amerika Amerika Asia Afrika (dekker ikke Australia og New Zealand) høyere grad/mastergrad (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (99) doktorgrad/ph.d. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (99) Institusjonstypetilhørighet Vi mener institusjonstypen hvor du er tilsatt nå. (1) Høyskole (2) Vitenskapelig høyskole (3) Universitet Stillingskategori (1) Dosent (2) Førsteamanuensis (3) Førstelektor (4) Høyskoledosent (5) Høyskolelektor (6) Høyskolelærer (7) Postdoktor (8) Professor (9) Stipendiat (10) Timelærer (11) Universitetslektor (99) Annet (må presiseres)

4 Fast eller midlertidig tilsatt? (2) Fast (1) Midlertidig Fulltids- eller deltidstilsatt? (2) Fulltid (1) Deltid Hvilke(n) formell(e) pedagogisk(e) kvalifikasjon(er) har du? Det er mulig å krysse av for flere alternativer (1) Ingen formell pedagogisk kvalifikasjon (2) Lærerutdanning (3) Praktisk-pedagogisk utdanning (4) Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse (5) Annen pedagogisk utdanning (må presiseres) Jeg har erfaring med undervisning/veiledning i Det er mulig å krysse av for flere alternativer (1) bachelorgradsprogram (2) mastergradsprogram (3) ph.d.-utdanning

5 Jeg har erfaring fra faglige ledelsesverv (for eksempel rektor, prorektor, dekan, prodekan, instituttleder, programleder) (1) Nei (2) Ja Har du hatt undervisning på et bachelor- eller et mastergradsprogram i løpet av inneværende eller foregående studieår? (1) Nei (2) Ja Tusen takk for dine svar! Undersøkelsen avsluttes for deg. Den fortsetter nå kun for de faglig tilsatte som har undervist de siste to studieårene på bachelor- eller mastergradsnivå.

6 Vi ønsker at du besvarer de etterfølgende spørsmålene i skjemaet med utgangspunkt i ett spesifikt studieprogram som du selv underviser i eller har undervist i. Velg det studieprogrammet på bachelor- eller mastergradsnivå som du synes du kjenner best. Er dette et (1) bachelorgradsprogram (2) mastergradsprogram Er dette en profesjonsutdanning? (1) Nei (2) Ja Anslå antall studenter på dette studieprogrammet per årskull: (1) Mindre enn 11 (2) 11 til 20 (3) 21 til 40 (4) 41 til 60 (5) 61 til 100 (6) Over 100 (99) Vet ikke

7 Vi ønsker at du identifiserer hvilket fagfelt og hvilken faggruppe dette studieprogrammet (som du har valgt å besvare spørreskjemaet om) tilhøres. Vi bruker Statistisk Sentralbyrås NUSkodeverket for dette formålet. Velg fagfeltet- og faggruppen som du mener passer best. Hvilket fagfelt tilhører studieprogrammet? (1) Humanistiske og estetiske fag (2) Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk (3) Samfunnsfag og juridiske fag (4) Økonomiske og administrative fag (5) Naturvitenskapelige og tekniske fag (inkludert ingeniørfag) (6) Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag (7) Primærnæringsfag (8) Helse-, sosial- og idrettsfag Hvilken faggruppe tilhører studieprogrammet? (1) Handel og markedsføring (2) Hotell- og reiselivsfag (3) Økonomisk-administrative fag Hvilken faggruppe tilhører studieprogrammet? (1) Bildende kunst og kunsthåndverk (2) Historisk-filosofiske utdanninger (3) Litteratur- og bibliotekutdanninger (4) Musikk, dans og drama

8 (5) Religionsutdanninger (6) Språkutdanninger (7) Andre humanistiske og estetiske fag Hvilken faggruppe tilhører studieprogrammet? (1) Biologiske fag (2) Bygg- og anleggsfag (3) Fabrikasjon og utvinning (4) Fysiske og kjemiske fag (5) Geofag (6) Informasjons- og datateknologi (7) Matematikk og statistikk (8) Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag (9) Andre naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag Hvilken faggruppe tilhører studieprogrammet? (1) Barnehagelærerutdanninger (2) Fag- og yrkesfaglærerutdanninger (3) Lektorutdanninger (4) Grunnskolelærerutdanninger (5) Utdanninger i pedagogikk (6) Videreutdanninger for lærere (7) Andre lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

9 Hvilken faggruppe tilhører studieprogrammet? (1) Juridiske fag (2) Medie- og informasjonsfag (3) Psykologiske fag (4) Samfunnsgeografiske fag (5) Samfunnsøkonomiske fag (6) Sosialantropologiske fag (7) Sosiologiske fag (8) Statsvitenskapelige fag (9) Andre samfunnsfag og juridiske fag Hvilken faggruppe tilhører studieprogrammet? (1) Samferdsel (2) Sikkerhet Hvilken faggruppe tilhører studieprogrammet? (1) Fiske og havbruk (2) Jordbruk (3) Skogbruk (4) Andre primærnæringsfag Hvilken faggruppe tilhører studieprogrammet? (1) Apotekfag (2) Idrettsfag (3) Medisin

10 (4) Pleie- og omsorgsfag (inkl. sykepleie) (5) Sosialfag (6) Tannhelsefag (7) Terapeutiske fag (8) Veterinærfag (9) Andre helse-, sosial- og idrettsfag

11 UNDERVISNINGS- OG ARBEIDSFORMER I hvilken grad mener du at disse undervisnings- og arbeidsformene bidrar til studentenes læringsutbytte: (1) Aldri/i liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad Lærersentrert undervisning med fokus på formidling av lærestoff Lærersentrert undervisning som fokuserer på metode Undervisning der studenten aktivt deltar i diskusjon av lærestoff/innhold (for eksempel seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid) Undervisning der studenten inngår i «undersøkende» læreprosesser (for eksempel feltarbeid, datainnhenting, case, laboratorieøving) Veiledning og tilbakemelding

12 I hvilken grad brukes disse undervisnings- og arbeidsformene på dette studieprogrammet? (1) Aldri/i liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad Lærersentrert undervisning med fokus på formidling av lærestoff Lærersentrert undervisning som fokuserer på metode Undervisning der studenten aktivt deltar i diskusjon av lærestoff/innhold (for eksempel seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid) Undervisning der studenten inngår i «undersøkende» læreprosesser (for eksempel feltarbeid, datainnhenting, case, laboratorieøving) Veiledning og tilbakemelding

13 I hvilken grad mener du (1) I liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad at din egen forskningskompetanse er viktig for din undervisning? at din erfaring fra undervisning er viktig for ditt FoU-arbeid? Hvor ofte (1) Aldri/svært sjelden (2) (3) (4) (5) Svært ofte lar du forskninglignende arbeidsoppgaver inngå i studentenes studiearbeid? involverer du studenter i ditt eget FoU-arbeid?

14 STUDENTENES FORUTSETNINGER OG LÆRINGSUTBYTTE Hvordan vil du beskrive variasjonen i studentenes forutsetninger og startnivå? Lite variert (1) (2) (3) (4) Svært variert (5) Vet ikke Hvor tilfreds er du med studentenes: (1) Ikke tilfreds (2) (3) (4) (5) Svært tilfreds faglige forutsetninger studieinnsats forberedelser til undervisningen utføring av arbeidsoppgaver innen tidsfristen bruk av tilbud om veiledning

15 Hva synes du om studentenes læringsutbytte etter endt studium når det gjelder: (1) For lavt (2) Lavt (3) Greit (4) Høyt (5) Svært høyt teoretisk kunnskap kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning FoU-ferdigheter yrkes- og fagspesifikke ferdigheter evne til refleksjon og kritisk tenking samarbeidsevne muntlige kommunikasjonsevner skriftlige kommunikasjonsevner evne til å arbeide selvstendig

16 STUDIE- OG LÆRINGSMILJØ Hvor tilfreds er du med: (1) Ikke tilfreds (2) (3) (4) (5) Svært tilfreds det faglige miljøet blant ansatte det faglig-sosiale miljøet mellom studentene og de faglig ansatte

17 RESSURSER OG INFRASTRUKTUR Hvor tilfreds er du med: (1) Ikke tilfreds (2) (3) (4) (5) Svært tilfreds den timeressursen du har til undervisning og veiledning lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid utstyr og hjelpemidler i undervisningen bibliotek og bibliotektjenester IKT-tjenester studieadministrasjon og informasjon Har du mottatt tilbud om ekstra midler, kurs eller tidsressurser som stimulans til egen pedagogisk utvikling? (1) Ja (0) Nei

18 Anslå i prosent hvordan din arbeidstid i dette studieåret har vært fordelt mellom prosenter må summeres til 100 undervisning og veiledning FoU andre oppgaver (planarbeid, administrasjon osv.)

19 INTERNASJONALISERING I hvilken grad er du enig i følgende påstander: (1) I liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad Mitt studieprogram har utvekslingsavtaler med utenlandske studieprogrammer. Utvekslingsstudenter har faglig utbytte av utenlandsoppholdet. Jeg bruker engelsk som undervisningsspråk. Studieprogrammets undervisere har vært gjesteforelesere i utlandet. Internasjonale studenter er en berikelse for læringsmiljøet på dette studieprogrammet. Tilrettelegging for internasjonale studenter skaper problemer for gjennomføringen av undervisningen.

20 (1) I liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad Studieprogrammet har ofte hatt undervisere og/eller gjesteforelesere fra utlandet. EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER I hvilken grad er du enig i følgende påstander: (1) I liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad Eksamener og øvrige vurderingsordninger dekker studieprogrammets innhold og læringsmål. Eksterne sensorer bør benyttes i studieprogrammets vurderingsordninger. Eksterne sensorer er alltid med på å vurdere eksamenene i dette studieprogrammet. RELEVANS FOR ARBEIDSLIVET

21 I hvilken grad tror du at dette studieprogrammet: (1) I liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad er for arbeidslivet gir gode jobbmuligheter gir kunnskap som er viktig i arbeidslivet gir ferdigheter som er viktige i arbeidslivet

22 PLANLEGGING, DESIGN, GJENNOMFØRING OG UTVIKLING I hvilken grad (1) Aldri / I liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad planlegger du din undervisning i dette studieprogrammet i samarbeid med andre gjennomfører du din undervisning i samarbeid med andre undervisere har du samarbeidet med eksterne aktører i din undervisning (for eksempel næringsliv, industri, myndigheter osv.)

23 I hvilken grad (1) I svært liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad synes du at ditt/dine emne(r) er godt innpasset i dette studieprogrammet har du bidratt i utvikling av studieplanen for dette studieprogrammet synes du at praksisdelen av studiet er integrert i dette studieprogrammet synes du at studieplanen setter klare mål for generell kompetanse som studentene skal oppnå i dette studieprogrammet Med generell kompetanse mener vi for eksempel samarbeidsevne, selvstendighet, framstillingsevne muntlig og skriftlig) deltar du i møter der gjennomføring og utvikling av studieprogrammet diskuteres

24 (1) I svært liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad har du deltatt i utarbeiding av en form for skriftlig status- eller kvalitetsrapport for dette studieprogrammet I hvilken grad mener du at resultater fra følgende tiltak har bidratt til å utvikle studieprogrammet? (1) I liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad Emne- eller fagevalueringer (1) (2) (4) (5) (6) (99) Kandidatundersøkelser eller arbeidslivsundersøkelser Studiebarometeret eller andre studentundersøkelser Utforming av læringsutbyttebeskrivelser (1) (2) (4) (5) (6) (99) (1) (2) (4) (5) (6) (99) (1) (2) (4) (5) (6) (99)

25 OVERORDNET TILFREDSHET OG FORBEDRINGSPUNKTER I hvilken grad er du enig i følgende påstander: (1) I liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad Jeg får realisert mine faglige ambisjoner om studentenes (1) (2) (3) (4) (5) læring i min undervisning. Jeg er, alt i alt, fornøyd med kvaliteten på (1) (2) (3) (4) (5) studieprogrammet. Hva vil du trekke fram som dette studieprogrammets beste sider? Kryss av for maksimalt tre faktorer som du mener er de viktigste: (1) Studieplanen med målbeskrivelse (2) Timeressurs til undervisning og veiledning (3) Undervisernes faglige kompetanse (4) Undervisernes pedagogiske kompetanse (5) Studiemiljø som inkluderer og motiverer studentene (6) Faglig ledelse og samarbeid (7) Studieprogrammets innhold (lærestoff sett i forhold til læringsmålene) (8) Studieprogrammet som prosess (arbeids- og læringsmåter) (9) Ressurser og rutiner for hjelp og veiledning til studentene (10) Infrastruktur (rom, utstyr, bibliotek, IKT) (11) Annet, nemlig

26 Hva ville du helst forbedre? Kryss av for maksimalt tre faktorer som du vil ha forbedret i dette studieprogrammet: (1) Studieplanen med målbeskrivelse (2) Timeressurs til undervisning og veiledning (3) Undervisernes faglige kompetanse (4) Undervisernes pedagogiske kompetanse (5) Studiemiljø som inkluderer og motiverer studentene (6) Faglig ledelse og samarbeid (7) Studieprogrammets innhold (lærestoff sett i forhold til læringsmålene) (8) Studieprogrammet som prosess (arbeids- og læringsmåter) (9) Ressurser og rutiner for hjelp og veiledning til studentene (10) Infrastruktur (rom, utstyr, bibliotek, IKT) (11) Annet, nemlig KOMMENTARER OG FREMTIDIG KONTAKT Andre kommentarer?

27 NOKUT arbeider kontinuerlig for å forbedre spørreskjemaet. I tillegg ønsker vi å få større innsikt i hvorfor undervisere svarer slik de gjør. Dersom du er villig til å svare på noen oppfølgende spørsmål senere, vennligst oppgi e-postadressen din. E-postadresse Takk for at du har svart på årets undersøkelse! Med vennlig hilsen NOKUT

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2015 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten.

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2016 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, svarene kan forbedre studiekvaliteten!

Detaljer

Prosjektet er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

Prosjektet er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, svarene kan forbedre studiekvaliteten! Din høyskole/universitet

Detaljer

2014 Studiebarometeret-sept2014 (låst)

2014 Studiebarometeret-sept2014 (låst) 2014 Studiebarometeret-sept2014 (låst) Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være med på å forbedre det. I tillegg hjelper du kommende

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 52% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 48% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 180. Svarprosent: 28%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 180. Svarprosent: 28% Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 180 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 28% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 8. Svarprosent: 38%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 8. Svarprosent: 38% Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 8 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 38% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 155. Svarprosent: 39%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 155. Svarprosent: 39% Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 155 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 39% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 248 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 27% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Totalrapport STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 28 740 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 45% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på studiebarometeret.no.

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 14. Svarprosent: 45%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 14. Svarprosent: 45% Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 14 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 45% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 43 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 47% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 65% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 194 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 23% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 48% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 45% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 26 199 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 43% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Prosjektets formål

Velkommen til Studiebarometeret! Prosjektets formål Velkommen til Studiebarometeret! Prosjektets formål Formålet er å fange opp studentenes syn på utdanningskvalitet og informere studenter, studiesøkere, media og høyskoler/universiteter om dette. Resultatene

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 68% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Sentrale funn fra pilotprosjektet Underviserundersøkelsen

Sentrale funn fra pilotprosjektet Underviserundersøkelsen Sentrale funn fra pilotprosjektet Underviserundersøkelsen 1. Alt-i-alt: godt fornøyde med kvaliteten på eget studieprogram Vitenskapelig ansatte uttrykker gjennomsnittlig stor tilfredshet med kvaliteten

Detaljer

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Overordnet tilfredshet I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Bachelor, 6 5 4 3 6 5 4 3 Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,0

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Prosjektets formål

Velkommen til Studiebarometeret! Prosjektets formål Velkommen til Studiebarometeret! Prosjektets formål Formålet er å fange opp studentenes syn på utdanningskvalitet og informere studenter, studiesøkere, media og høyskoler/universiteter om dette. Resultatene

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 STUDIEBAROMETERET 2016 Sykepleierutdanningen, 06.04.2017 Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling OVERSIKT Svarprosent Overordnet tilfredshet Læringsutbytte Faktorer som har betydning for tilfredshet

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Maritime Law Antall besvarelser: 7 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 54% Maritime Law OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en

Detaljer

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Overordnet tilfredshet Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Universitetet i Oslo Master, Universitetet i Oslo Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,6 4,1 4,4 4,6 Jeg er, alt i

Detaljer

Spørjeskjema Nynorsk

Spørjeskjema Nynorsk Spørjeskjema 2015 Nynorsk Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil seie kva du meiner om studieprogrammet ditt. Dine svar kan forbetre studiekvaliteten.

Detaljer

Medvirkning > Mulighet for påvirkning 3,0 GjennomsnittAv alle Kjemiske fag 3,0

Medvirkning > Mulighet for påvirkning 3,0 GjennomsnittAv alle Kjemiske fag 3,0 Kjemi - master Master, Hjemmeside: http://www.uio.no/ Antall respondenter: 11 (39%) Læringsmiljø > Sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr. Kjemi - mastermaster, 3,6 GjennomsnittAv alle Kjemiske

Detaljer

Medvirkning > Mulighet for påvirkning 3,9 GjennomsnittAv alle Fysiske fag 3,1

Medvirkning > Mulighet for påvirkning 3,9 GjennomsnittAv alle Fysiske fag 3,1 Fysikk Master, Hjemmeside: http://www.uio.no/ Antall respondenter: 12 (50%) Læringsmiljø > Sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr. FysikkMaster, 4,3 GjennomsnittAv alle Fysiske fag 3,6 Medvirkning

Detaljer

Studiebarometeret 2014

Studiebarometeret 2014 Studiebarometeret 2014 Alle respondenter I denne rapporten er spørsmål om tidsbruk (studieinnsats) ekskludert. Vi henviser til annet materiell som er sendt til institusjonene og rapport(er) på www.nokut.no/studiebarometeret/analyser

Detaljer

2013 Studiebarometeret. Standardrapport

2013 Studiebarometeret. Standardrapport 2013 Studiebarometeret Standardrapport Ikke viktig Svært viktig 1 2 3 4 5 Gjennomsni Svaren Ikke Standardav tt de svar vik Yrkesplaner 2% 4% 14% 30% 49% 4,2 17352 289 0,99 Faglig interesse 0% 1% 9% 32%

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 2 258 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 35% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 2 124 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 48% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 31 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 53% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside,

Detaljer

Underviserundersøkelsen 2017

Underviserundersøkelsen 2017 NOKUTs utredninger og analyser Underviserundersøkelsen 2017 Hovedtendenser Januar 2018 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Fakultet/avdeling STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 271 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 34% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på studiebarometeret.no.

Detaljer

Easyresearch. FØREHANDSVISING Vis alle spørsmål Skru av vilkår Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet. Velkomen til Studiebarometeret!

Easyresearch. FØREHANDSVISING Vis alle spørsmål Skru av vilkår Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet. Velkomen til Studiebarometeret! Easyresearch FØREHANDSVISING Vis alle spørsmål Skru av vilkår Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkomen til Studiebarometeret! Takk for at du vil seie di meining om studieprogrammet ditt, slik

Detaljer

Undersøkinga blir utført av NOKUT i samarbeid med Noregsuniversitetet på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet.

Undersøkinga blir utført av NOKUT i samarbeid med Noregsuniversitetet på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet. Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil seie kva du meiner om studieprogrammet ditt. Dine svar kan forbetre studiekvaliteten! Din høgskule / ditt

Detaljer

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine?

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? SteinErikLid,juni2014 Datagrunnlaget for Studiebarometeret inkluderer en rekke bakgrunnsvariabler

Detaljer

2014 Studiebarometeret-sept2014 (låst)

2014 Studiebarometeret-sept2014 (låst) 2014 Studiebarometeret-sept2014 (låst) Velkomen til Studiebarometeret! Takk for at du vil seie di meining om studieprogrammet ditt. Di meining kan vere med å forbetre det. I tillegg hjelper du komande

Detaljer

Spørjeskjema Nynorsk

Spørjeskjema Nynorsk Spørjeskjema 2016 Nynorsk Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / vel språk nedst. Takk for at du vil seie kva du meiner om studieprogrammet ditt. Dine svar kan forbetre studiekvaliteten!

Detaljer

Hvor effektive er de ulike undervisnings- og arbeidsformene?

Hvor effektive er de ulike undervisnings- og arbeidsformene? 21. SEPTEMBER 2017 Hvor effektive er de ulike undervisnings- og arbeidsformene? Bjørn Ervik Seniorrådgiver Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering To spørsmål: Hvordan bruke Studiebarometeret

Detaljer

NOKUTs utredninger og analyser Underviserundersøkelsen 2016

NOKUTs utredninger og analyser Underviserundersøkelsen 2016 NOKUTs utredninger og analyser Underviserundersøkelsen 2016 En spørreundersøkelse til vitenskapelig ansatte innen utvalgte utdanningstyper om utdanningskvalitet Januar 2017 NOKUTs arbeid skal bidra til

Detaljer

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt 11.06.2015 Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt Kari Hoel og Merete Helle, seksjon for analyse og kvalitetsutvikling HiOAs kvalitetssikringssystem Fem kvalitetsdimensjoner

Detaljer

Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013

Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013 KONFIDENSIELT «lpnr» Pb. 5183 Majorstuen, 0302 Oslo Telefon: 22 59 51 00 Telefaks: 22 59 51 01 Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013 Du vil bli guidet gjennom spørreskjemaet ved hjelp av pilhenvisninger

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET ET HALVT ÅR ETTER EKSAMEN FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEKANDIDATER UTDANNET VÅREN 2007. Clara Åse Arnesen

ARBEIDSMARKEDET ET HALVT ÅR ETTER EKSAMEN FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEKANDIDATER UTDANNET VÅREN 2007. Clara Åse Arnesen ARBEIDSMARKEDET ET HALVT ÅR ETTER EKSAMEN FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEKANDIDATER UTDANNET VÅREN 2007 Clara Åse Arnesen Innhold 1 Opplegg og gjennomføring 1.1 Omfanget av undersøkelsen 1.2 Begreper og

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 26 199 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 43% / OM UNDERSØKINGA 01 Studiebarometeret Studiebarometeret består av ei spørjeundersøking og ei nettside, studiebarometeret.no, der resultata

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Til alle kontaktpersoner for Underviserundersøkelsen

Til alle kontaktpersoner for Underviserundersøkelsen Til alle kontaktpersoner for Underviserundersøkelsen TO FLUER I ETT SMEKK I år har NOKUT slått sammen Underviserundersøkelsen med NIFUs Tidsbruksundersøkelse. Vitenskapelig ansattes oppfatninger og tilbakemeldinger

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

Studiebarometeret 2014

Studiebarometeret 2014 Studiebarometeret 2014 Alle som har svart I denne rapporten er spørsmål om tidsbruk (studieinnsats) ekskludert. Vi viser til anna materiell vi har sendt til institusjonane og rapport(ar) på www.nokut.no/studiebarometeret/analyser

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

999 Ikke svart... høgskolen/universitetet du har studert ved? Spm2 b 1 Svært misfornøyd

999 Ikke svart... høgskolen/universitetet du har studert ved? Spm2 b 1 Svært misfornøyd KANDIDATUNDERSØKELSEN ET HALVT ÅR ETTER FULLFØRT UDANNING 01, KODEBOK Henvisning til spm nr i Variabelnavn Variabel labels spørreskjema Value label gradtid Når fullførte du mastergraden? Spm 1 SAMLVURD_1...

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Totalrapport STUDIEBARDMETEREli Antal besvarelser: 28 740 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 45% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret si spørjeundersøking vert presentert på

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 42% KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk DEL A: NÅVÆRENDE STILLING 01 Hva er din hovedaktivitet? Yrkesaktiv 71% 3 1 Student/skoleelev 14% 3 7 Arbeidssøkende

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Resultater fra studiebarometeret 2014 Kim Orlin Kantardjiev, rådgiver i NOKUTs utrednings- og analyseavdeling

Resultater fra studiebarometeret 2014 Kim Orlin Kantardjiev, rådgiver i NOKUTs utrednings- og analyseavdeling Kvalitet i lærerutdanninga: Hva mener studentene? Resultater fra studiebarometeret 2014 Kim Orlin Kantardjiev, rådgiver i NOKUTs utrednings- og analyseavdeling Studiebarometeret den nasjonale undersøkelsen

Detaljer

Lansering av Studiebarometeret

Lansering av Studiebarometeret Lansering av Studiebarometeret 2016 02.02.2016 Hvem har vi sendt spørreskjemaet til? 2. og 5. årsstudenter på bachelor- og masterprogram 60 000 studenter 1 800 studieprogram 59 institusjoner 2 Hvem har

Detaljer

Populasjon og responsrater

Populasjon og responsrater Formålet med analysen er å tjene som grunnlag for diskusjon om hvilke spørsmål i spørreskjemaet som ikke er gode nok hva gyldighet (validitet) 1 og pålitelighet (reliabilitet) 2 i undersøkelsen angår.

Detaljer

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST.

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen Side 1 av 12 Praksisens rolle i førskolelærerutdanningen Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt ved å følge linken i

Detaljer

Undervisningsarbeidet i endring? Studiebarometerseminaret, NOKUT 19 september 2017

Undervisningsarbeidet i endring? Studiebarometerseminaret, NOKUT 19 september 2017 Undervisningsarbeidet i endring? Studiebarometerseminaret, NOKUT 19 september 2017 Innhold Innledning Del 1 Underviserundersøkelsen, 2016 Del 2 Oppfølgende kvalitativ spørreundersøkelse, 2017: «Undervisningsarbeidet

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

Velkommen til Digital tilstand - en nasjonal undersøkelse om bruk av digitale medier og

Velkommen til Digital tilstand - en nasjonal undersøkelse om bruk av digitale medier og Velkommen til Digital tilstand - en nasjonal undersøkelse om bruk av digitale medier og verktøy i læring og undervisning Chose language top right / velg språk øverst til høyre. Takk for at du vil svare

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Norsk årsstudium Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Det er mulig å ta studiet på deltid

Detaljer

Hei, Neste runde av Underviserundersøkelsen er planlagt gjennomført i 2020/2021, og skal deretter gjennomføres hvert tredje eller hvert fjerde år.

Hei, Neste runde av Underviserundersøkelsen er planlagt gjennomført i 2020/2021, og skal deretter gjennomføres hvert tredje eller hvert fjerde år. Fra: Underviser[Underviser@nokut.no] Sendt: 02.06.2017 11:57:24 Til: skjegstad@ansgarskolen.no; Ulrika.Herlofsen@adm.aho.no; adm@bas.org; keeley@bjorkneshoyskole.no; Atle.O.Sovik@mf.no; Ida.C.Thomassen@dmmh.no;

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013 1 Utdanning og læringsmiljø 2 Utdanningsmål Relevant og anerkjent høy kompetanse Kvalitet på høyt internasjonalt nivå Utvikle kritisk refleksjon Interesse for forskning og nyskaping Motivert og utdannet

Detaljer

Hva forteller Studiebarometeret om hvordan studentene opplever læringsmiljøet? Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT

Hva forteller Studiebarometeret om hvordan studentene opplever læringsmiljøet? Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Hva forteller Studiebarometeret om hvordan studentene opplever læringsmiljøet? Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Studiebarometeret den nasjonale undersøkelsen om studenters opplevelse av kvalitet

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen Den norske filmskolen

Studiekvalitetsundersøkelsen Den norske filmskolen Studiekvalitetsundersøkelsen 2008 - Den norske filmskolen Her er studiekvalitetsundersøkelsen for Den norske filmskolen og for HiL for 2008. Det tar ca 10 minutter å besvare undersøkelsen. Spørsmål merket

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

Kandidatundersøkelsen 2009

Kandidatundersøkelsen 2009 RAPPORT 18/2010 Kandidatundersøkelsen 2009 Hovedresultater Clara Åse Arnesen Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 18/2010

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Spørsmålsbank for emneevaluering

Spørsmålsbank for emneevaluering Spørsmålsbank for emneevaluering Undervisning enig Læreren evner å gjøre undervisningen 1 2 3 4 5 6 engasjerende. Læreren evner å gjøre vanskelig stoff forståelig Læreren setter teori i kontekst / gjør

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

NOU 2012: 15 Politikk for likestilling

NOU 2012: 15 Politikk for likestilling LIKESTILLINGSUTVALGET opprettet ved kgl.res. 12. februar 2010 Likestillingspolitikk i lys av livsløp, klasse og etnisitet NOU 2012: 15 Politikk for likestilling Utvalgsleder professor Hege Skjeie Pressekonferanse

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 32/17 Resultater fra Studiebarometeret 2016 Saksnr: 15/04482-9 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 04.05.2017 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer