Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Møterom 1 den kl. 16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Møterom 1 den kl. 16:00"

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Møterom 1 den kl. 16:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller Dagsorden / plan for møtet: Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig 16:00 Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet - Godkjenning av innkalling Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner 16:05 Informasjon fra komitéleder 1 Møteplan for våren 2016 Gjennomgang av utkast til møteplan (Se vedlegg i dropbox) 16:15 Spørsmål og innspill fra komitémedlemmene Spørsmål til rådmannen meldes senest 2 dager før møtet på e-post til Det kan ikke fattes vedtak i informasjonssaker eller på grunnlag av spørsmål fra komitémedlemmene. Komitémedlemmene kan fremmes forslag om at en sak utredes for formell behandling. Dette kan fremmes som oversendelsesforslag i møtet. 16:20 Saksbehandling Komitéleder Se saksliste på neste side 17:00 Fellesmøte mellom Helse- og omsorgskomiteen og Oppvekstkomiteen Tema for møtet er bestilling gjennom vedtak i K-sak 55/15, pkt. 5: 18:30 (ca.) Møteslutt Hitra kommunestyre ber Rådmannen, i samråd med Helse- og omsorgskomiteen og Oppvekstkomiteen, om å sette inn tiltak for å styrke det tverrfaglige psykososiale arbeidet opp mot barn og unge. Det bes om at det spesielt ses på mulighetene for å videreutvikle og strømlinjeforme arbeidet mellom skolene/barnehagene, skolehelsetjenesten, psykisk helse og legetjenesten. Dagsorden 1. Åpning ved komitelederne 2. Rådmannen innleder om tverrfaglig samarbeid i Hitra kommune i dag. 3. Refleksjoner og debatt i fellesmøtet v/ Komitelederne 4. Oppsummering, konklusjoner og videre arbeid v/ Komitelederne Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 1/16 Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering 2016 PS 2/16 Vedtekter for skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune - Revidering 2016

4 Sakertilbehandling

5 Sakertilbehandling

6 HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: A10 Saksmappe: 2015/98-4 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering 2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen /16 Oppvekstkomiteen Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 1 Gjeldende vedtekter for barnehagene i Hitra kommune 2 Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune Høringsutkast Innstilling: 1. Utkast til reviderte vedtekter for barnehagene i Hitra kommune legges ut til offentlig høring i perioden Samarbeidsutvalgene ved barnehagene skal behandle saken, og avgi uttalelse innen høringsfristen. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Kjell Roar Sæther Kommunesjef Oppvekst og Kultur Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

7 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Forhold knyttet til budsjettet for 2016 Oppvekstkomiteen vedtok slikt forslag knyttet til behandlingen av budsjettet for 2016: 3. Oppvekstkomiteen ser ikke at komiteen kan finne inndekking for økt barnehagekapasitet våren Komiteen ber formannskapet vurdere om tiltaket kan gjennomføres innenfor en kostnadsramme for 2,5 Mkr. I forbindelse med budsjettet for 2016 ble det i kommunestyrets møte den vedtatt slikt forslag knyttet til opptak av barn i barnehagene: 6. Driftsendringer i forhold til rådmannens forslag Økning i barnehagetilbudet / plasser med kr Vedtaket innebærer, slik rådmannen har forstått det, at man skal gjennomføre løpende barnehageopptak i Hitra kommune, i tillegg til det vedtektsfestede hovedopptaket. Saksopplysninger Barnehagelovens 12a sier følgende om retten til plass i barnehage: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. Hitra kommune har vedtektsfestet søknadsfrist til hovedopptaket. Kommunen har ett hovedopptak i året (Vedtektenes pkt. 12, ledd): Søknad om opptak skjer på eget kommunalt skjema og det kan søkes om plass hele året. Hovedopptak skjer en gang hvert år, etter forutgående kunngjøring i lokalpressen. Søknadsfrist er 1. april. Barnehagesøknader utenom hovedopptaket føres opp på venteliste. Rådmannen gjennomfører samordnet opptak i henhold til delegering. Ankeinstans er Oppvekstkomiteen. Ved hovedopptaket av barn innstiller styrer overfor Rådmannen, og rådmannen foretar endelig opptak. Ved opptak i barnehager skal det foretas en total vurdering både av barnets situasjon og miljøet i barnehagen. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Det vises til barnehagelovens 12a. Barn som fyller 1 år etter 1. september gis også rett til plass, dersom det er rom for dette innenfor den etablerte kapasitet- og ressurssituasjon. Dagens vedtekter åpner for at kommunen gir rett til plass for barn som fyller år etter 1. september. Slik rådmannen oppfattet det gjennom behandlingen av budsjettet for 2016, er det kommunestyrets intensjon at alle barn bosatt i Hitra kommune skal ha rett til barnehageplass fra de fyller et år. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen slik endret formulering: Søknad om opptak skjer på eget kommunalt skjema og det kan søkes om plass hele året. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

8 Side 3 av 3 Hovedopptak skjer en gang hvert år, etter forutgående kunngjøring i lokalpressen. Søknadsfrist er 1. april. I tillegg gjennomfører rådmannen løpende opptak, vanligvis en gang pr. måned. Barnehagesøknader utenom opptakene føres opp på venteliste. Rådmannen gjennomfører samordnet opptak i henhold til delegering. Ankeinstans er Oppvekstkomiteen. Ved hovedopptaket av barn innstiller styrer overfor Rådmannen, og rådmannen foretar endelig opptak. Ved opptak i barnehager skal det foretas en total vurdering både av barnets situasjon og miljøet i barnehagen. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Det vises til barnehagelovens 12a. Barn som fyller 1 år mellom 1. september og 30. april gis også rett til plass, fra den 1. i måneden etter at barnet fyller 1 år, dersom det er rom for dette innenfor den etablerte kapasitet- og ressurssituasjon. Det må påregnes nødvendig saksbehandlingstid for opptaket. Dette innebærer at kommunen gjennomfører løpende opptak hele året, i tillegg til hovedopptaket den 1. april. Hovedopptaket er nødvendig for å avklare endringer knyttet til at et årskull går over til grunnskolen hver sommer. Rådmannen foreslår videre at ordningen skal gjelde alle barn som fyller 1 år innen 1. mai hvert år. Dette skyldes at opptak av barn rett i forkant av ferieavviklingen vil være utfordrende å gjennomføre, særlig knyttet til innføringsperioden / tilpasningstiden for nye barn i barnehagen. Nødvendig saksbehandlingstid er knyttet til perioden fra søknaden mottas til barnet får tilbud om plass, normalt 1 1 ½ måned. Rådmannen har i tillegg lagt inn noen mindre justeringer / opprettinger dette framgår av høringsforslaget til nye vedtekter vedlagt saken. Vurdering Endringen innebærer at det gjennomføres løpende opptak i perioden august april. Opptak i perioden mai juli er vanskelig å gjennomføre da barnehagene i denne perioden avvikler ferie. Tilvenningsperiode for nyoppstartede barn i denne perioden vil være svært vanskelig å gjennomføre, og vil dermed ikke være til det beste for barna. Dette innebærer at barn som er født i perioden 1. mai 1. august må vente til oppstart av nytt barnehageår. Det foretas fortsatt hovedopptak i forbindelse med overgangen til nytt barnehageår. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

9

10 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den ) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget for den enkelte barnehage 7. Foreldreråd 8. Samordningsnemda for barnehagene (Avviklet etter vedtak i kommunestyret ) 9. Personalet 10. Tilsetting 11. Virksomhetsplan og Årsplan 12. Opptak av barn 13. Foreldrebetaling 14. Oppsigelse - permisjon m.m. fra barnehageplass 15. Fravær i barnehagen 16. Avtaler og beskjeder 17. Åpningstid 18. Mat - måltider 19. Ferieordning 20. Planleggingsdager 21. Ansvar og forsikring 22. Helsebestemmelser 23. Taushetsplikt 24. Arealutnytting 25. Vedtekter og vedtektsendringer Vedtekter for kommunale barnehager med gyldighet fra Vedtatt i Hitra kommunestyre den

11 1. Definisjon Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2. Virkeområde Vedtektene gjelder for barnehager eiet og/eller drevet av Hitra kommune. 3. Formål Formålet med barnehagedriften er å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. 4. Rammer for driften Barnehagene som eies og/eller drives av Hitra kommune, skal drives i samsvar med "Lov av 17. juni 2005 om barnehager m.v." samt de av Barne- og familiedepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehage. 5. Forvaltningen Oppvekstkomiteen i Hitra er barnehagenemnd. Barnehagenemnda har ansvaret for forvaltningen av barnehagene, herunder tilsyn av barnehagene. Komiteen er i tillegg tillagt godkjenningsmyndighet for barnehager i Hitra. Administrativt er barnehagenemnda og barnehagene tilknyttet rådmannen. 6. Samarbeidsutvalget for den enkelte barnehage Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger hver en representant til barnehagens samarbeidsutvalg. Ved oppvekstsentrene er det felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole. Eiers representant velges for 4 år ved begynnelsen av hver valgperiode. Foreldrenes og de ansattes representant velges om høsten for ett år. Styrer er sekretær for samarbeidsutvalget og deltar med tale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt fra de ansatte. 7. Foreldreråd Hver barnehage skal ha et foreldreråd som består av alle foreldre/foresatte til barn i vedkommende barnehage. Foreldrerådet bør ha minst 2 møter pr. år. Foreldrerådet skal bl.a. fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. Ordstyrer og sekretær velges for hvert møte. Ordstyrer skal fortrinnsvis være en foreldrevalgt foreldrerepresentant til samarbeidsutvalget. 8. Samordningsnemnda for barnehagene Avviklet etter vedtak i Hitra kommunestyre den 26. juni Personalet Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt for virksomheten. Styreren er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Styreren innstiller ved opptak, evt. i samarbeid med eieren. Forøvrig vises til Lov av 17. juni 2005 om barnehager med forskrifter. Vedtekter for kommunale barnehager med gyldighet fra Vedtatt i Hitra kommunestyre den

12 10. Tilsetting Tilsettinger skjer av rådmannen etter møter i et administrativt drøftingsorgan for ansettelser. Dette utvalget består av rådmann, enhetsleder, fast tillitsvalgt og en tiltredende tillitsvalgt ut fra stillingens art/område. 11. Virksomhetsplan og årsplan Styreren har ansvar for å utarbeide forslag til virksomhetsplan og årsplan i samråd med det øvrige personalet. Forslagene forelegges foreldrerådet før de behandles i samarbeidsutvalget. En virksomhetsplan skrives for 3 år og er et styringsredskap for barnehagen og kommunen. Årsplan skrives for hvert år og deles ut til foreldrene. 12. Opptak av barn Søknad om opptak skjer på eget kommunalt skjema og det kan søkes om plass hele året. Hovedopptak skjer en gang hvert år, etter forutgående kunngjøring i lokalpressen. Søknadsfrist er 1. april. Barnehagesøknader utenom hovedopptaket føres opp på venteliste. Rådmannen gjennomfører samordnet opptak i henhold til delegering. Ankeinstans er Oppvekstkomiteen. Ved hovedopptaket av barn innstiller styrer overfor Rådmannen, og rådmannen foretar endelig opptak. Ved opptak i barnehager skal det foretas en total vurdering både av barnets situasjon og miljøet i barnehagen. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Det vises til barnehagelovens 12a. Barn som fyller 1 år etter 1. september gis også rett til plass, dersom det er rom for dette innenfor den etablerte kapasitet- og ressurssituasjon. For øvrig har følgende rett til prioritet etter barnehagelovens 13: 1. Barn med funksjonshemminger Det fysiske miljøet må være egnet til å ta imot det funksjonshemmede barnet. Det er derfor en mulighet at barnet får tilbud i en annen barnehage enn det har søkt. Skriftlig dokumentasjon fra en sakkyndig instans må foreligge. 2. Barn som skal vurderes etter særskilte kriterier Barn som vurderes i denne prioriteringsgruppe, er barn fra familier hvor foresatte av ulike årsaker har redusert mulighet/evne til å gi omsorg og stimulering til barnet. Skriftlig dokumentasjon fra en sakkyndig instans må foreligge. Barn som ikke kommer inn under lovens bestemmelser kan tildeles barnehageplass ved ledig kapasitet etter følgende kriterier, i prioritert rekkefølge: 3. Barn som søker endret oppholdstid 4. Barn som har søsken i barnehagen 5. Barn av asylsøkere, flyktninger og andre minoritetsspråklige barn 6. Barn som søker overflytting fra en annen barnehage og som skal begynne på skolen neste år Vedtekter for kommunale barnehager med gyldighet fra Vedtatt i Hitra kommunestyre den

13 Barn skal primært tilbys plass i egen barnehagekrets. Barn kan, dersom det foreligger særskilte grunner dokumentert i søknad, tildeles barnehageplass i en annen krets enn den de bor i. Barn bosatt i andre kommuner enn Hitra kommune, kan gis plass i kommunens barnehager dersom det er plass til det. Opptaket er begrenset og gjelder fram til neste hovedopptak. Et barn som er opptatt i barnehagen, og er bosatt i Hitra kommune, vil beholde plassen inntil den sies opp eller barnet begynner i skolen. 13. Foreldrebetaling Kommunestyret fastsetter satser for opphold, - foreldrebetaling for 3, -4 og 5 dagers plass. Om det er ledige plasser kan barn med fast plass kjøpe ekstradager, og betaler fast sats for dette. Styrer godkjenner slikt ekstrainntak pr. dag. Satsene kan bli justert hvert år i forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet. De gjeldene satser for foreldrebetaling er nærmere beskrevet i opptaksbrevet, for nye barn. For barn med fast plass gis slik informasjon i barnehagen og i kommunens informasjon i Hitra/Frøya. Søskenmoderasjon følger regelverket i forskrift om foreldrebetalig i barnehager 3. For familier der partene har delt omsorg, der både mor og far har den daglige omsorgen for hver sine barn, fordeles søskenmoderasjonen i forhold til de antall barn en har omsorgen for. For brukere som kun benyttet sin tildelte plass halve tida, pga. at barn(a) bor halv tida hos mor og halve tida hos far, betales det halv sats. Det forutsettes at barnehagen har ledig kapasitet. Ordningen opphører hvis nye søknader utløser ventelister ved barnehagen. Innkreving av foreldrebetaling I de kommunale barnehagene kreves betaling i 11 måneder pr. år. Halve juli og halve august er betalingsfri. Nytt barnehageår starter i midten av august. Følgende innkrevingsrutiner følges: Giroblankett med krav om betaling sendes i post i midten av hver måned. Forfall for betaling er den 1. i hver måned. Dersom betaling ikke finner sted innen fristen, sendes purring med inkassovarsel, og det blir beregnet 12 % forsinkelsesrente. NB! Det blir sendt bare et purre- / inkassovarsel. 14 dager etter forfall purre- / inkassovarsel sendes saken til egeninkasso. Friplass/moderasjon Brukere med lav inntekt kan søke om moderasjon på økonomisk grunnlag (Forskrift om foreldrebetaling i barnehager - 3 Moderasjonsordninger, 3. ledd). Slik søknad fremmes etter følgende kriterier: a) Fri plass til familier med inntekt/skattbare offentlige ytelser under 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) b) 30 % moderasjon til familier med inntekt/skattbare offentlige ytelser under 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (3G) Vedtekter for kommunale barnehager med gyldighet fra Vedtatt i Hitra kommunestyre den

14 Inntektsgrunnlaget for pkt a) og b) er familiens/husstandens samlede bruttoinntekt, skattbare trygdeytelser, bidrag, stipend og lignende. For samboere fastsettes kontingenten etter samlet inntekt. Som samboer gjelder også dersom en bor sammen med en annen enn barnets mor/far. Inntektsgrunnlaget beregnes av NAV på bakgrunn av innleverte opplysninger / inntektsvurdering. c) Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn. (Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, 3, 3. ledd) d) Gratis kjernetid med fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle fire- og femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. (Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, 3, 7. ledd) Inntektsgrunnlaget for pkt c) og d) er husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter 1. Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet. Friplass / moderasjon innvilges for inntil 1 barnehageår av gangen. Spesialpedagogisk hjelp Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehage i medhold av opplæringsloven 5-7 har rett til å få denne hjelpen gratis. Det gis fradrag i foreldrebetalingen (oppholdsbetalingen) for den tiden barnet, etter enkeltvedtak, er tildelt spesialpedagogisk hjelp. Sykdom Ved lengre tids sykdom kan foreldre/foresatte etter søknad bli fritatt for foreldrebetaling i barnets sykdomsperiode. Oppstart i barnehagen Barn tilbys plass fra barnehageårets begynnelse (15.08). Brukerne må betale for plassen selv om plassen tas i bruk på et senere tidspunkt på høsten. 14. Oppsigelse av barnehageplass Fast skjema for oppsigelse finnes på kommunens hjemmesider. Oppsigelsestiden er 1 - en - måned, gjeldene fra 1 eller 15 i hver mnd. Det må betales full kontingent i oppsigelsestiden selv om barnet slutter før oppsigelsestidens utløp. Oppsigelsen må være skriftlig og stilet til barnehagen v/styrer. Oppsigelse for skolestartere skal være innlevert skriftlig til barnehage innen 31.03, siste dag i barnehage vil da bli hvis ikke løper kontingent frem til barnehageårets slutt. Vedtekter for kommunale barnehager med gyldighet fra Vedtatt i Hitra kommunestyre den

15 Reduksjon/endring av plass. Bruk ovennevnte faste skjema. Oppsigelsestid er 15 dager, gjeldende fra 1 eller 15 i hver mnd. Permisjon fra barnehageplass. Søknad om permisjon fra plass i barnehage begrunnes og stiles til styrer i barnehagen. Det kan kun gis permisjon for et helt barnehageår. Det forutsettes av barnehageplassen er tatt i bruk før permisjon søkes. Bytte av dager. Det kan søkes om bytte av dager. Bruk ovennevnte faste skjema. 15. Fravær i barnehagen Det forventes at de foresatte melder fra til barnehagen dersom barnet blir fraværende. 16. Avtaler og beskjeder Beskjeder sendt med barna må gis skriftlig eller bekreftes over telefon. Avtaler med tillatelse om barns deltakelse på turer og lignende utenfor barnehagens område, bekreftes skriftlig, hvis ikke annet er avtalt med barnehagen. En har egne skjema for skyss i bil og båt på turer og lignende. 17. Åpningstid / avtalt oppholdstid Barnehagenes åpningstid er: kl Det gis mulighet for mindre justering i den enkelte barnehage, dersom det vil tjene foreldrene bedre i forhold til deres arbeidstid. Likevel innenfor den samlede rammen på 9 timer og 15 min. Den vedtatte åpningstiden gjelder som "avtalt oppholdstid" i forbindelse med rapportering knyttet til kontantstøtte for brukere omfattet av ordningen med kontantstøtte. 18. Mat - måltider Barnehagene har daglige måltider. Disse kostnadene blir utskrevet/spesifisert på samme giro som foreldrebetalingen, og purres etter samme system. (punkt 13). Matpengene innkreves etter selvkostprinsippet. 19. Ferieordning Barn i barnehagen skal ta ut totalt 4 uker ferie i løpet av året. 3 av disse ukene, skal tas ut sammenhengende, innenfor ukene Barns ferie bør følge de samme prinsippene som for voksne, hjemlet i ferieloven. Ferieuker skal tas ut som hel uke. En av de kommunale barnehagene, Fillan barnehage, er åpen 3 uker på sommeren, i ukene 29, 30 og 31. De andre barnehagene er stengt. Barn som ikke har mulighet til å avvikle ferie i ukene 29 31, får tilbud om barnehageplass ved Fillan barnehage denne perioden. Alle foresatte må fylle ut skjema for ferieavvikling. Svarfrist er 1. mai, og er bindende for barnets ferieavvikling. Ved liten påmelding i jule- og påskehøytiden kan tilbudet gis ved en annen barnehage enn den barnehagen barnet har opphold i. Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften. Onsdag før Vedtekter for kommunale barnehager med gyldighet fra Vedtatt i Hitra kommunestyre den

16 skjærtorsdag holder barnehagen åpent ut over kl. 12:00 dersom 5 eller flere barn har behov for dette. 20. Planleggingsdager Det er avsatt 5 enkeltdager pr. år til planlegging og etterutdanning. Hele personalgruppen deltar og barnehagene vil derfor være stengt. 21. Ansvar og forsikring Kommunen tegner ulykkesforsikring for alle barna i barnehagene: "Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn m.m." Kommunen har ansvar for barnet den tiden det oppholder seg innenfor barnehagens område. Den omfatter også reise til - fra barnehagen og turer i regi av barnehagen. Kommunen har ingen erstatningsplikt overfor barnas ting i barnehagen. 22. Helsebestemmelser Når barnet søkes inn i barnehagen fyller foresatte ut et eget skjema om barnets helsetilstand. 23. Taushetsplikt Oppvekstkomiteen som barnehagenemnd, ansatte ved administrasjonen og ansatte i barnehagene har taushetsplikt om forhold de blir kjent med i stillings medfør (forvaltningslovens 13 og 13a-f). 24. Arealutnytting Departementets foreslåtte arealnorm på 4 m 2 pr. barn over 3 år og 5,5 m 2 pr. barn under 3 år, blir lagt til grunn ved beregning og godkjenning av kommunale barnehagers netto leikeareal. 25. Vedtekter og vedtektsendringer Ovenstående vedtekter for barnehagene er vedtatt av kommunestyret, sist pr. 18. mars 2015, i medhold av Lov om barnehager, kapittel III. 7. Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra det tidspunkt kommunestyret vedtar. Tidligere fastsatte vedtekter går ut fra samme dato. Mindre endringer av vedtektene som ikke rører ved prinsipielle sider, kan foretas av Oppvekstkomiteen, eventuelt videredelegeres til rådmannen. Styrerne ved hver barnehage gis anledning til å uttale seg før slike endringer foretas. Vedtekter for kommunale barnehager med gyldighet fra Vedtatt i Hitra kommunestyre den

17

18 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den ) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget for den enkelte barnehage 7. Foreldreråd 8. Samordningsnemda for barnehagene (Avviklet etter vedtak i kommunestyret ) 9. Personalet 10. Tilsetting 11. Virksomhetsplan og Årsplan 12. Opptak av barn 13. Foreldrebetaling 14. Oppsigelse - permisjon m.m. fra barnehageplass 15. Fravær i barnehagen 16. Avtaler og beskjeder 17. Åpningstid 18. Mat - måltider 19. Ferieordning 20. Planleggingsdager 21. Ansvar og forsikring 22. Helsebestemmelser 23. Taushetsplikt 24. Arealutnytting 25. Vedtekter og vedtektsendringer Vedtekter for kommunale barnehager gyldig fra Hørinsutkast Vedtatt i Hitra kommunestyre den

19 1. Definisjon Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2. Virkeområde Vedtektene gjelder for barnehager eiet og/eller drevet av Hitra kommune. 3. Formål Formålet med barnehagedriften i Hitra kommune er hjemlet i barnehagelovens 1. 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Merknad [KRS1]: Endret, med henvisning til den en hver tid gjeldende barnehagelov. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 4. Rammer for driften Barnehagene som eies og/eller drives av Hitra kommune, skal drives i samsvar med "Lov av 17. juni 2005 om barnehager m.v." samt de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehage. Merknad [KRS2]: Endret navn på departement 5. Forvaltningen Oppvekstkomiteen i Hitra er barnehagenemnd. Barnehagenemnda har ansvaret for forvaltningen av barnehagene, herunder tilsyn av barnehagene. Komiteen er i tillegg tillagt godkjenningsmyndighet for barnehager i Hitra. Administrativt er barnehagenemnda og barnehagene tilknyttet rådmannen. 6. Samarbeidsutvalget for den enkelte barnehage Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger hver en representant til barnehagens samarbeidsutvalg. Ved oppvekstsentrene er det felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole, dersom størrelsen på virksomheten tilsier dette. Eiers representant velges for 4 år ved begynnelsen av hver valgperiode. Foreldrenes og de ansattes representant velges om høsten for ett år. Styrer er sekretær for samarbeidsutvalget og deltar med tale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt fra de ansatte. Merknad [KRS3]: Nytt punkt. Felles samarbeidsutvalg kan etableres dersom begge virksomhetene er av relativt liten størrelse. 7. Foreldreråd Vedtekter for kommunale barnehager gyldig fra Hørinsutkast Vedtatt i Hitra kommunestyre den

20 Hver barnehage skal ha et foreldreråd som består av alle foreldre/foresatte til barn i vedkommende barnehage. Foreldrerådet bør ha minst 2 møter pr. år. Foreldrerådet skal bl.a. fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. Ordstyrer og sekretær velges for hvert møte. Ordstyrer skal fortrinnsvis være en foreldrevalgt foreldrerepresentant til samarbeidsutvalget. 8. Samordningsnemnda for barnehagene Avviklet etter vedtak i Hitra kommunestyre den 26. juni Personalet Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt for virksomheten. Styreren er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Styreren innstiller ved opptak, evt. i samarbeid med eieren. Forøvrig vises til Lov av 17. juni 2005 om barnehager med forskrifter. 10. Tilsetting Tilsettinger skjer av rådmannen etter møter i et administrativt drøftingsorgan for ansettelser. Dette utvalget består av rådmann, enhetsleder, fast tillitsvalgt og en tiltredende tillitsvalgt ut fra stillingens art/område. 11. Virksomhetsplan og årsplan Styreren har ansvar for å utarbeide forslag til virksomhetsplan og årsplan i samråd med det øvrige personalet. Forslagene forelegges foreldrerådet før de behandles i samarbeidsutvalget. En virksomhetsplan skrives for 3 år og er et styringsredskap for barnehagen og kommunen. Årsplan skrives for hvert år og deles ut til foreldrene. 12. Opptak av barn Søknad om opptak skjer på eget kommunalt skjema og det kan søkes om plass hele året. Hovedopptak skjer en gang hvert år, etter forutgående kunngjøring i lokalpressen. Søknadsfrist er 1. april. I tillegg gjennomfører rådmannen løpende opptak, vanligvis en gang pr. måned. Barnehagesøknader utenom opptakene føres opp på venteliste. Rådmannen gjennomfører samordnet opptak i henhold til delegering. Ankeinstans er Oppvekstkomiteen. Merknad [KRS4]: Ny formulering, i tråd med ny, ønsket praksis. Merknad [KRS5]: Endres til «utenom opptakene» Med opptak menes også løpende opptak Ved hovedopptaket av barn innstiller styrer overfor Rådmannen, og rådmannen foretar endelig opptak. Ved opptak i barnehager skal det foretas en total vurdering både av barnets situasjon og miljøet i barnehagen. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Det vises til barnehagelovens 12a. Barn som fyller 1 år mellom 1. september og 30 april gis også rett til plass, fra den 1. i måneden etter at barnet fyller 1 år, dersom det er rom for dette innenfor den etablerte kapasitet- og ressurssituasjon. Det må påregnes nødvendig saksbehandlingstid for opptaket. For øvrig har følgende rett til prioritet etter barnehagelovens 13: Merknad [KRS6]: Endret ift barn født etter at det er fylt 1 år / nødvending saksbehandlingstid. Vedtekter for kommunale barnehager gyldig fra Hørinsutkast Vedtatt i Hitra kommunestyre den

21 1. Barn med funksjonshemminger Det fysiske miljøet må være egnet til å ta imot det funksjonshemmede barnet. Det er derfor en mulighet at barnet får tilbud i en annen barnehage enn det har søkt. Skriftlig dokumentasjon fra en sakkyndig instans må foreligge. 2. Barn som skal vurderes etter særskilte kriterier Barn som vurderes i denne prioriteringsgruppe, er barn fra familier hvor foresatte av ulike årsaker har redusert mulighet/evne til å gi omsorg og stimulering til barnet. Skriftlig dokumentasjon fra en sakkyndig instans må foreligge. Barn som ikke kommer inn under lovens bestemmelser kan tildeles barnehageplass ved ledig kapasitet etter følgende kriterier, i prioritert rekkefølge: 3. Barn som søker endret oppholdstid 4. Barn som har søsken i barnehagen 5. Barn av asylsøkere, flyktninger og andre minoritetsspråklige barn 6. Barn som søker overflytting fra en annen barnehage og som skal begynne på skolen neste år Barn skal primært tilbys plass i egen barnehagekrets. Barn kan, dersom det foreligger særskilte grunner dokumentert i søknad, tildeles barnehageplass i en annen krets enn den de bor i. Barn bosatt i andre kommuner enn Hitra kommune, kan gis plass i kommunens barnehager dersom det er plass til det. Opptaket er begrenset og gjelder fram til neste hovedopptak. Et barn som er opptatt i barnehagen, og er bosatt i Hitra kommune, vil beholde plassen inntil den sies opp eller barnet begynner i skolen. 13. Foreldrebetaling Kommunestyret fastsetter satser for opphold, - foreldrebetaling for 3, -4 og 5 dagers plass. Om det er ledige plasser kan barn med fast plass kjøpe ekstradager, og betaler fast sats for dette. Styrer godkjenner slikt ekstrainntak pr. dag. Satsene kan bli justert hvert år i forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet. De gjeldene satser for foreldrebetaling er nærmere beskrevet i opptaksbrevet, for nye barn. For barn med fast plass gis slik informasjon i barnehagen og i kommunens informasjon i Hitra/Frøya. Søskenmoderasjon følger regelverket i forskrift om foreldrebetalig i barnehager 3. For familier der partene har delt omsorg, der både mor og far har den daglige omsorgen for hver sine barn, fordeles søskenmoderasjonen i forhold til de antall barn en har omsorgen for. For brukere som kun benyttet sin tildelte plass halve tida, pga. at barn(a) bor halv tida hos mor og halve tida hos far, betales det halv sats. Det forutsettes at barnehagen har ledig kapasitet. Ordningen opphører hvis nye søknader utløser ventelister ved barnehagen. Innkreving av foreldrebetaling Vedtekter for kommunale barnehager gyldig fra Hørinsutkast Vedtatt i Hitra kommunestyre den

22 I de kommunale barnehagene kreves betaling i 11 måneder pr. år. Halve juli og halve august er betalingsfri. Nytt barnehageår starter i midten av august. Følgende innkrevingsrutiner følges: Giroblankett med krav om betaling sendes i post i midten av hver måned. Forfall for betaling er den 1. i hver måned. Dersom betaling ikke finner sted innen fristen, sendes purring med inkassovarsel, og det blir beregnet 12 % forsinkelsesrente. NB! Det blir sendt bare et purre- / inkassovarsel. 14 dager etter forfall purre- / inkassovarsel sendes saken til egeninkasso. Friplass/moderasjon Brukere med lav inntekt kan søke om moderasjon på økonomisk grunnlag (Forskrift om foreldrebetaling i barnehager - 3 Moderasjonsordninger, 3. ledd). Slik søknad fremmes etter følgende kriterier: a) Fri plass til familier med inntekt/skattbare offentlige ytelser under 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) b) 30 % moderasjon til familier med inntekt/skattbare offentlige ytelser under 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (3G) Inntektsgrunnlaget for pkt a) og b) er familiens/husstandens samlede bruttoinntekt, skattbare trygdeytelser, bidrag, stipend og lignende. For samboere fastsettes kontingenten etter samlet inntekt. Som samboer gjelder også dersom en bor sammen med en annen enn barnets mor/far. Inntektsgrunnlaget beregnes av NAV på bakgrunn av innleverte opplysninger / inntektsvurdering. c) Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn. (Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, 3, 3. ledd) d) Gratis kjernetid med fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle fire- og femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. (Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, 3, 7. ledd) Inntektsgrunnlaget for pkt c) og d) er husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter 1. Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet. Friplass / moderasjon innvilges for inntil 1 barnehageår av gangen. Spesialpedagogisk hjelp Vedtekter for kommunale barnehager gyldig fra Hørinsutkast Vedtatt i Hitra kommunestyre den

23 Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehage i medhold av opplæringsloven 5-7 har rett til å få denne hjelpen gratis. Det gis fradrag i foreldrebetalingen (oppholdsbetalingen) for den tiden barnet, etter enkeltvedtak, er tildelt spesialpedagogisk hjelp. Sykdom Ved lengre tids sykdom kan foreldre/foresatte etter søknad bli fritatt for foreldrebetaling i barnets sykdomsperiode. Oppstart i barnehagen Barn tilbys plass fra barnehageårets begynnelse (15.08). Brukerne må betale for plassen selv om plassen tas i bruk på et senere tidspunkt på høsten. 14. Oppsigelse av barnehageplass Fast skjema for oppsigelse finnes på kommunens hjemmesider. Oppsigelsestiden er 1 - en - måned, gjeldene fra 1 eller 15 i hver mnd. Det må betales full kontingent i oppsigelsestiden selv om barnet slutter før oppsigelsestidens utløp. Oppsigelsen må være skriftlig og stilet til barnehagen v/styrer. Oppsigelse for skolestartere skal være innlevert skriftlig til barnehage innen 31.03, siste dag i barnehage vil da bli hvis ikke løper kontingent frem til barnehageårets slutt. Reduksjon/endring av plass. Bruk ovennevnte faste skjema. Oppsigelsestid er 15 dager, gjeldende fra 1 eller 15 i hver mnd. Permisjon fra barnehageplass. Søknad om permisjon fra plass i barnehage begrunnes og stiles til styrer i barnehagen. Det kan kun gis permisjon for et helt barnehageår. Det forutsettes av barnehageplassen er tatt i bruk før permisjon søkes. Bytte av dager. Det kan søkes om bytte av dager. Bruk ovennevnte faste skjema. 15. Fravær i barnehagen Det forventes at de foresatte melder fra til barnehagen dersom barnet blir fraværende. 16. Avtaler og beskjeder Beskjeder sendt med barna må gis skriftlig eller bekreftes over telefon. Avtaler med tillatelse om barns deltakelse på turer og lignende utenfor barnehagens område, bekreftes skriftlig, hvis ikke annet er avtalt med barnehagen. En har egne skjema for skyss i bil og båt på turer og lignende. 17. Åpningstid / avtalt oppholdstid Barnehagenes åpningstid er: kl Det gis mulighet for mindre justering i den enkelte barnehage, dersom det vil tjene foreldrene bedre i forhold til deres arbeidstid. Likevel innenfor den samlede rammen på 9 timer og 15 min. Den vedtatte åpningstiden gjelder som "avtalt oppholdstid" i forbindelse med rapportering knyttet til kontantstøtte for brukere omfattet av ordningen med kontantstøtte. Vedtekter for kommunale barnehager gyldig fra Hørinsutkast Vedtatt i Hitra kommunestyre den

24 18. Mat - måltider Barnehagene har daglige måltider. Disse kostnadene blir utskrevet/spesifisert på samme giro som foreldrebetalingen, og purres etter samme system. (punkt 13). Matpengene innkreves etter selvkostprinsippet. 19. Ferieordning Barn i barnehagen, også de som starter i løpet av barnehageåret, skal ta ut totalt 4 uker ferie i løpet av året. 3 av disse ukene skal tas ut sammenhengende innenfor ukene Barns ferie bør følge de samme prinsippene som for voksne, hjemlet i ferieloven. Ferieuker skal tas ut som hel uke. Merknad [KRS7]: Endring, sett i sammenheng med løpende opptak. En av de kommunale barnehagene, Fillan barnehage, er åpen 3 uker på sommeren, i ukene 29, 30 og 31. De andre barnehagene er stengt. Barn som ikke har mulighet til å avvikle ferie i ukene 29 31, får tilbud om barnehageplass ved Fillan barnehage denne perioden. Alle foresatte må fylle ut skjema for ferieavvikling. Svarfrist er 1. mai, og er bindende for barnets ferieavvikling. Ved liten påmelding i jule- og påskehøytiden kan tilbudet gis ved en annen barnehage enn den barnehagen barnet har opphold i. Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen åpent ut over kl. 12:00 dersom 5 eller flere barn har behov for dette. 20. Planleggingsdager Det er avsatt 5 enkeltdager pr. år til planlegging og etterutdanning. Hele personalgruppen deltar og barnehagene vil derfor være stengt. 21. Ansvar og forsikring Kommunen tegner ulykkesforsikring for alle barna i barnehagene: "Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn m.m." Kommunen har ansvar for barnet den tiden det oppholder seg innenfor barnehagens område. Den omfatter også reise til - fra barnehagen og turer i regi av barnehagen. Kommunen har ingen erstatningsplikt overfor barnas ting i barnehagen. 22. Helsebestemmelser Når barnet søkes inn i barnehagen fyller foresatte ut et eget skjema om barnets helsetilstand. 23. Taushetsplikt Oppvekstkomiteen som barnehagenemnd, ansatte ved administrasjonen og ansatte i barnehagene har taushetsplikt om forhold de blir kjent med i stillings medfør (forvaltningslovens 13 og 13a-f). 24. Arealutnytting Departementets foreslåtte arealnorm på 4 m 2 pr. barn over 3 år og 5,5 m 2 pr. barn under 3 år, blir lagt til grunn ved beregning og godkjenning av kommunale barnehagers netto leikeareal. 25. Vedtekter og vedtektsendringer Vedtekter for kommunale barnehager gyldig fra Hørinsutkast Vedtatt i Hitra kommunestyre den

25 Ovenstående vedtekter for barnehagene er vedtatt av kommunestyret, sist pr. 18. mars 2015, i medhold av Lov om barnehager, kapittel III. 7. Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra det tidspunkt kommunestyret vedtar. Tidligere fastsatte vedtekter går ut fra samme dato. Mindre endringer av vedtektene som ikke rører ved prinsipielle sider, kan foretas av Oppvekstkomiteen, eventuelt videredelegeres til rådmannen. Styrerne ved hver barnehage gis anledning til å uttale seg før slike endringer foretas. Vedtekter for kommunale barnehager gyldig fra Hørinsutkast Vedtatt i Hitra kommunestyre den

26 HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2016/237-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: Vedtekter for skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune - Revidering 2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen /16 Vedlegg: 1 Vedtekter for skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune - Gjeldende vedtekter 2 Vedtekter for skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune - Utkast til revidering 2016 Innstilling: 1. Oppvekstkomiteen endrer vedtekter for skolefritidsordningene, pkt. 13, slik at de får slik, justert ordlyd: 13. Åpningstider Skolefritidsordningene holdes åpent mandag - fredag kl Åpningstiden begrenses til å gjelde før og etter ordinær undervisning. Skolefritidsordningen følger skoleåret til elevene. Skolefritidsordningen holdes stengt i romjulen, i påskeuken og 5 uker i sommerferien (normalt i juli måned og første uken i august). Skolefritidsordningen følger grunnskolenes planleggingsdager. Ved liten påmelding i ukene skolene har høstferie, vinterferie, og sommerferie, kan tilbudet gis ved en annen skolefritidsordning enn den skolefritidsordningen barnet har opphold i. 2. Det vises til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett for 2016 knyttet til åpningstider i høst- og vinterferien. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Kjell Roar Sæther Kommunesjef Oppvekst og Kultur Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

27 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Kommunestyret har i forbindelse med budsjettet for 2016 økt rammene for skolefritidsordningene (SFO) i kommunen slik at de skal kunne holde åpent i høst- og vinterferien. Saksopplysninger Skolefritidsordningenes åpningstider er hjemlet i vedtektenes pkt. 13: 13. Åpningstider Skolefritidsordningene holdes åpent mandag - fredag kl Åpningstiden begrenses til å gjelde før og etter ordinær undervisning. Skolefritidsordningen følger skoleåret til elevene. Skolefritidsordningen holdes stengt i høstferien, romjulen, vinterferien, i påskeuken og 5 uker i sommerferien (normalt i juli måned og første uken i august). Skolefritidsordningen følger grunnskolenes planleggingsdager. Ved liten påmelding i ukene skolene har sommerferie, kan tilbudet gis ved en annen skolefritidsordning enn den skolefritidsordningen barnet har opphold i. Rådmannen foreslår at pkt. 13 endres slik: 13. Åpningstider Skolefritidsordningene holdes åpent mandag - fredag kl Åpningstiden begrenses til å gjelde før og etter ordinær undervisning. Skolefritidsordningen følger skoleåret til elevene. Skolefritidsordningen holdes stengt i romjulen, i påskeuken og 5 uker i sommerferien (normalt i juli måned og første uken i august). Skolefritidsordningen følger grunnskolenes planleggingsdager. Ved liten påmelding i ukene skolene har høstferie, vinterferie, og sommerferie, kan tilbudet gis ved en annen skolefritidsordning enn den skolefritidsordningen barnet har opphold i. Saken legges fram for behandling i oppvekstkomiteen. Da kommunestyret har bedt om endringen gjennom budsjettvedtaket, anbefaler rådmannen at endringen sees på som en justering av ikke prinsipiell karakter. Det vises til pkt. 17: 17. Gyldighet Endringer i disse vedtektene må vedtas av Oppvekstkomiteen og godkjennes av kommunestyret. Revidering av vedtektene av ikke prinsipiell karakter kan gjøres av Oppvekstkomiteen. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

28

29 Innhold Innhold Retningslinjer Definisjon og formål Eierforhold / ansvarlig styringsorgan Styring og ledelse Bemanning Inntak av barn Inntakskriterier Inntaksperioder Inntaksmyndighet Betaling Friplass / moderasjon Måltid Åpningstider Leike- og oppholdsareal Budsjett Selvkostprinsippet Gyldighet... 5 Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune Side 2 av 5

30 1. Retningslinjer Skolefritidsordningene i kommunen drives etter intensjonene i Opplæringslovens (Oppll) 13-7 og 13-7a. 2. Definisjon og formål Skolefritidsordninger er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i klasse. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for fysisk aktivitet, lek, kulturaktiviteter og sosial læring. 3. Eierforhold / ansvarlig styringsorgan Hitra kommune eier skolefritidsordningene i Hitra. Kommunestyret er ansvarlig styringsorgan. Kommunestyret har videredelegert ansvaret til Oppvekstkomiteen. 4. Styring og ledelse Skolefritidsordningen er administrativt underlagt rådmannen. Rektor / enhetsleder har det overordnede administrative og pedagogiske ansvar for ordningen når den er organisert til skolen i kretsen. Skolefritidsordningen skal ha egen daglig leder tilsatt av kommunen. Daglig leder er administrativt underlagt rektor / enhetsleder. Dersom skolens foreldreråd finner det ønskelig, kan arbeidsutvalget til foreldreråd (FAU) suppleres med en av foreldrene som har barn i skolefritidsordningen. Denne representanten velges av og blant foreldre med barn i skolefritidsordningen. Dersom samarbeidsutvalget finner det ønskelig, kan daglig leder av skolefritidsordningen møte med talerett. 5. Bemanning Skolefritidsordningen bør bemannes med en voksen pr. 12 barn til stede. Kommunestyret/organ med delegert myndighet fastsetter bemanningsnormen. I forhold til barn med spesielle behov kan det tilsettes ekstrahjelp i tråd med vedtak om dette. Bakgrunn for vedtaket er sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. 6. Inntak av barn Foreldre med behov for plass i SFO gir melding om dette til skolen. Melding gis gjennom eget skjema. 7. Inntakskriterier Barnet skal i regelen gå i skolefritidsordningen i den skolekrets/inntaksområde barnet tilhører. 8. Inntaksperioder Hovedinntaket skjer i vårsemesteret (meldingsfrist 01.06) og gjelder for ett skoleår av gangen. Inntak i løpet av skoleåret kan skje og gjelder i regelen ut det skoleåret inntaket har funnet sted. Slutter barnet, er det 1 måneds skriftlig oppsigelse. Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1. mai, og i tilfelle dette skjer, vil foreldrebetalingen likevel måtte fortsette med fast månedlig beløp ut juni. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune Side 3 av 5

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 17.09.2015) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5 Innhold Innhold... 1 1. Retningslinjer... 3 2. Definisjon og formål... 3 3. Eierforhold / ansvarlig styringsorgan... 3 4. Styring og ledelse... 3 5. Bemanning... 3 6. Inntak av barn... 3 7. Inntakskriterier...

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - K-sal 02.03.2016 Kl 16:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - K-sal 02.03.2016 Kl 16:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 25.02.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - K-sal

Detaljer

1 Vedr. barn deltakelse i prosessene knuttet til kommunereformen. Gjennomgang av situasjonen pr. januar 2015.

1 Vedr. barn deltakelse i prosessene knuttet til kommunereformen. Gjennomgang av situasjonen pr. januar 2015. HITRA KOMMUNE Fillan den: 21.01.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus -

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering

Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2015/98-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 14.01.2015 Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

Kl. 18:00 Komiteen gjennomgår Rådmannens forslag til Budsjett 2014.

Kl. 18:00 Komiteen gjennomgår Rådmannens forslag til Budsjett 2014. HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.11.2013 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus -

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE Siste endret 17.06.2015 1. EIERFORHOLD OG OMFANG Betel Menighetssenter står som eier og er ansvarlig for driften av Betel barnehage. Den skal drives i samsvar med de lover

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 10.10.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 23.02.2012, med hjemmel i Opplæringsloven VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I FRØYA 1 Retningslinjer 2 Definisjon og

Detaljer

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling:

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling: I. Lovgrunnlag Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling: Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder søskenmoderasjon,

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 12.12.2012 Revidert Kommunestyret 25.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE 1 EIERFORHOLD Barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret 03.10.2013 K-sak 66/13 1 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2013 2017 1. EIERFORHOLD Disse

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av DRU 01.06.16 INNHOLD Punkt Tekst Side 01 Eierforhold - forvaltning 3 02 Formål 3 03 Lovverk 3 04 Barnehagenes innhold 3 05 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/224-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Jon Bjørndal Dato: 31.01.2012 Endringer av vedtekter for barnehagene. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUND BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR LUND BARNEHAGE VEDTEKTER FOR LUND BARNEHAGE Lund barnehage AS har i styremøte den 2. mai 2016 fastsatt vedtekter for Lund barnehage i medhold av Lov om barnehager LOV-2005-06-17-64. Vedtektene er sendt Kristiansand kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet.

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Vedtatt i Hol kommunestyre, sak 47/14, 25.06.2014. 1 FORVALTNING Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtatt av Kommunestyret den 24.05.11, Ks-11/20 Vedtektene gjelder for alle kommunale barnehager i Stor-Elvdal kommune, jfr. Lov om barnehager 7. 1.

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 15.03.16 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 Nytt vedtak i Tinn kommunestyre 27.02.14 saksnr 2014/233

Detaljer

4 FORELDREMEDVIRKNING

4 FORELDREMEDVIRKNING Vedtekter for Lundebygrenda Barnehage AS i Aurskog-Høland kommune «Sammen skal vi skape gode barndomsminner gjennom omsorg, lek og læring og humor og glede» 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies av Lundebygrenda

Detaljer

Vedtekter. for kommunale barnehager i Melhus. Gjelder fra 1.3.2014. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Vedtekter. for kommunale barnehager i Melhus. Gjelder fra 1.3.2014. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vedtekter for kommunale barnehager i Melhus Gjelder fra 1.3.2014 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vedtatt i Komite for liv og lære 5.2.2014 i sak 3/14 1 Hjemmel 1.1

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PÅ FROSTA GJELDENDE FRA 29.03.2011. VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 29.03.2011, sak 12/11. Endring vedtatt av samarbeidsutvalget 01.12.2011 Endring vedtatt av samarbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager

SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager Vedtekter for de kommunale barnehager i Søgne kommune gjeldende fra 1.3.2011 1. EIERFORHOLD De kommunale barnehagene eies og drives av Søgne kommune. Barnehagene skal

Detaljer

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 Bekkelaget menighetsråd har fastsatt disse vedtekter for Bekkelaget Menighets Barnehage i samsvar med Barnehageloven av 17.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Lunner

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Lunner VEDTEKTER for kommunale barnehager i Lunner Tidligere vedtatt: K-sak 12.02.85, K-sak 46/86, Bn-sak 5/88, K-sak 32/89, 10/90, 13/91, 89/91, 95/93, 91/94, O/O-sak 5/95, 63/98, K-sak 3/99, O/O-sak 1/01, Utv.utv.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEIGENBARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR STEIGENBARNEHAGEN VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN 1 Eier Disse vedtektene gjelder barnehage som drives av Steigen kommune. 2 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 Vallerstua barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE PÅ NES I HEDMARK Revidert 02.08.2014 1 FORMÅL 1.1 Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Vedtekter for Furumoen Barnehage

Vedtekter for Furumoen Barnehage 1. Forvaltning Vedtekter for Furumoen Barnehage Vedtektene er gjeldende fra 1. mars 2015 Furumoen barnehage eies og drives av Marisko Stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager som ble opprettet av Alstadhaug

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement.

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter for Fjære barnehage AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Eierforhold 1.1 Eierform

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 2015 VEDTEKTER FOR HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA 1 Eier Vedtektene gjelder for Hvitsten Naturbarnehage

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt ajourført i humanitært styre 25.01.2011 1. OMFANG...3 2. ADMINISTRASJON...3 3. LOV, FORSKRIFT OG RAMMEPLAN...3 4. MÅL...4 5. SAMARBEIDSUTVALG (SAU) OG FORELDRERÅD...4

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 - 1 - VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 1. EIERFORHOLD Rødstrupen barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S,. Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.14 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.14 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Seksjon barnehage Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 50 00 E-post: postmottak@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.14 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE RINGVOLL BARNEHAGE, RINGVOLL SYMRELUNDEN BARNEHAGE, TOMTER BEKKEBLOMEN BARNEHAGE, KNAPSTAD Vedtatt i kommunestyret 13.februar 2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER BRS BARNEHAGENE 1 EIERFORHOLD BRS Barnehagene er private barnehager, som er avdelinger under Bergen Racketsenter AS. Disse barnehagene er: Senterhagen Barnehage

Detaljer

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING... 2 1.4. Samarbeidsutvalg... 2 1.5. Foreldreråd... 2 2. FORMÅL... 2 3. INNTAK... 3 3.1. Generelle forhold vedr.

Detaljer

Vedtekter Norlandia barnehagene 1.mars 2016

Vedtekter Norlandia barnehagene 1.mars 2016 Vedtekter Norlandia barnehagene 1.mars 2016 Innholdsfortegnelse Del 1 Felles punkter gjeldende for alle Norlandia barnehagene 1. Formål 2 2. Helse, miljø og sikkerhet 2 3. Betaling 3 4. Permisjon 4 5.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 - 1 - VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 1. EIERFORHOLD Gulspurven familiebarnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S, Dr. Holmsvei 3, 0787

Detaljer

sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER

sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER 1 VEDTEKTER Revidert 03.09.2015 1.Eierforhold Sukkerspinn familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år. 1.1 Barnehagens eierform er: Delt

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 24.6.2010, med hjemmel i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager, og revidert av hovedutvalg for drift 23/6-2015.

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og drives i samsvar med rammeplan for barnehagen.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og drives i samsvar med rammeplan for barnehagen. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE

VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE Gjeldende fra 15.8.2014. 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde). Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager og de

Detaljer

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Husebygrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i alderen 0 til 5 år. Eier er selvstendig næringsdrivende. Eier

Detaljer

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 Endret i SK-11/96, Sk-2/98, K 5/99, OSK-53/99, OSK- 03/01, OSK- 04/02, OSK- 04/04, K 96/04, OSK-03/05, OSK 24/05, OSK 08/06, OSK 02/09 OSK18/09,

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Dok.id.: 2016/7 Utgave 7 Skrevet av: Berit Kalseth, barnehagekonsulent Gjelder fra 01.08.16 Behandlet av: Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av oppvekststyret 10.12.2013, gjeldende fra 01.01.2014 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Kristiansand kommune. Barnehagene drives i

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013 Vedtekter Huskestua Barnehage 12. August 2013 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold 2 2. Formål 2 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 3 4. Plasstilbud og åpningstider 3 5. Opptaksmyndighet 3 6. Opptakskriterier

Detaljer

Barnehagevedtekter for Nesbru barnehage

Barnehagevedtekter for Nesbru barnehage Barnehagevedtekter for Nesbru barnehage Vedtatt på årsmøte den 02.03.2016, sist endret den 02.03.2016 1 Eier Nesbru Kvinne- og familielag, et lag tilknyttet Norges Kvinne- og familieforbund, eier Nesbru

Detaljer

Vedtekter for Sørum kommunes barnehager Gjeldende fra 09.09.2015.

Vedtekter for Sørum kommunes barnehager Gjeldende fra 09.09.2015. Vedtekter for Sørum kommunes barnehager Gjeldende fra 09.09.2015. 1. DRIFT Barnehagene eies av Sørum kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager (barnehageloven) av 1. januar 2006, kommunale planer

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A Sak 13/748-22 Arkiv A10 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I S Ø R R E I S A Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget i møte 25.10.2013 Med endring i møte 23.01.2015 Med endring i møte 14.02.2014 Vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer