Årshefte 2006 konsernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årshefte 2006 konsernet"

Transkript

1 AL Norske Boligbyggelags Landsforbund Årshefte 2006 konsernet NBBL_Årsregnskap_22x28_Original :49:26

2 Innhold To gode år NBBLs styreleder har ordet 2 Styrets årsberetning Regnskap konsernet 6 NBBLs virksomhetsområder 9 Landsmøtet i Molde viste stor vilje til å satse på fellesskapsløsninger og ga styret konkrete oppgaver fram til landsmøte i Dette har vært retningsgivende for arbeidet for så vel styret som administrasjonen. En evaluering legges fram for landsmøtet sammen med styrets forslag til oppgaver for neste periode. Styret ble bedt om å prioritere tre hovedområder. Det ene var å understøtte strukturendringer og utvikle hensiktsmessige samarbeidsformer for å styrke boligbyggelagenes forretningsdrift. Temaet har vært en gjenganger på kurs og konferanser, og NBBL har gitt betydelig bistand til mange lag innen bl.a. kartlegging, rådgivning, samarbeidsoppgaver og fusjoner. Arbeidet er en prosess som styret ser på som et av hovedområdene også i kommende periode. Et annet hovedområde var å utvikle et felles kvalitetssystem og kvalitetssikre virksomheten i alle NBBLs medlemslag. Et tema har vært å vedta minimumskrav til boligbyggelag som er medlem av NBBL. De nye minimumskravene foreligger nå og oppgaven framover blir videreutvikling og oppdatering. En annen del av arbeidet er kvalitetsrevisjonen med rapporteringer, tilsyn, analyser og tiltak. Arbeidet må for 2 NBBL_Årsregnskap_22x28_Original :49:27

3 for NBBL ankres i det enkelte boligbyggelag med NBBL som rådgivende kompetansesenter. Landsmøtet vedtok Norske Boligbyggelag som samlende begrep for å fremme felles profilering og markedsføring. Et arbeids- og kostnadskrevende tiltak hvor hovedmålet var å øke kunnskapen om Norske Boligbyggelag, framstå samlet, utvikle oss både som en allmennyttig medlemsorganisasjon og markedsorientert bedrift. En videreføring av arbeidet må skje i et samarbeid mellom boligbyggelagene og NBBL. Norske Boligbyggelag står ikke alene om borettslagsmodellen og med sterkere konkurranse på alle områder er det viktig at vi skiller oss fra konkurrentene og framstår som en naturlig samarbeidspartner for etablering, bygging og forvaltning av borettslag. Det er store muligheter for vekst når det er flere frittstående enn tilknyttede borettslag som blir etablert, og det må være et mål at vår samlede andel av den totale boligbyggingen økes. Dette utgjør også en naturlig plattform for et mer utstrakt og forpliktende samarbeid, samtidig som det vil være prosjekter og oppgaver de enkelte boligbyggelag konkurrerer om. Det er gjennom samarbeid og konkurranse man utvikler seg og totalt sett vil kunne gi medlemmene et forbedret tilbud. Både nasjonalt og internasjonalt arbeides det kontinuerlig for å bedre vilkårene for Norske Boligbyggelag og deres medlemmer. NBBL har god dialog med sentrale myndigheter, både på administrativt og politisk nivå. NBBL er en aktiv medspiller i utviklingen av lover og forskrifter, et arbeid som gir mulighet for påvirkning og innspill, samt skape arenaer for dialog og utvikling. Det interessepolitiske arbeidsområdet har ikke bestått av de store sakene, men mange mindre som har vært viktige nok, blant annet beskatningsregler for boligbyggelag og arbeidet med å forhindre at daglige ledere i boligbyggelag må være autoriserte regnskapsførere. Selv om mye er bra og de aller fleste boligbyggelag driver godt og med gode resultater, er det ikke tvil om at de kommende årene vil gi oss store utfordringer. Økende krav til kompetanse, økt konkurranse og liten egenkapital er til sammen en så stor utfordring at det krever strukturendringer og tilpasninger. Viljen og evnen til omstilling vil være avgjørende for de som har ambisjoner om fortsatt å kunne tilby sine medlemmer nye boliger, konkurransedyktige forvaltningstjenester og eiendomsmegling. I tillegg kommer medlemmenes økte krav og forventninger om nye tjenestetilbud. Det er ikke mulig å lykkes i dette markedet over tid uten å videreutvikle et forpliktende samarbeid og oppbygging av kompetanse og kapital. NBBLs samlede virksomhet har i perioden vist gode økonomiske resultater. Dette har bidratt til at NBBL alene kunne ta kostnadene med avviklingen av Borettsregisteret. Videre hadde det ikke vært mulig å gjennomføre prioriterte satsningsområder uten store bidrag fra NBBLs forretningsmessige virksomhet. Det enkelte boligbyggelag må bygge opp sin egenkapital gjennom egne overskudd, men en god økonomi i NBBLkonsernet gir trygghet for å satse på fellestiltak til beste for Norske Boligbyggelag. Dette hadde ikke vært skapt uten bred enighet om mål og virkemidler og en solid innsats fra en samlet arbeidsstokk i NBBL et sterkt NBBL med høy kompetanse gir også styrke over tid til boligbyggelagene. Takk for innsatsen! Vennlig hilsen Rolf Mikaelsen, styreleder NBBL_Årsregnskap_22x28_Original :49:27

4 Styrets årsberetning 2006 AL Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon, som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser samt påvirke myndighetene slik at det føres en boligpolitikk som sikrer alle rett til en god bolig og et godt bomiljø. NBBL har sitt kontor i Oslo. I løpet av året har styret nøye fulgt utviklingen i boligbyggelagenes rammevilkår og arbeidet aktivt for å fremme Norske Boligbyggelags interesser. Som oppfølging av landsmøtets vedtak om felles profilering ble ny logo og begrepet Norske Boligbyggelag lansert i en omfattende nasjonal kampanje høsten Et annet prioritert område har vært å sikre og utvikle kvaliteten i Norske Boligbyggelag. Minimumskrav er vedtatt og arbeidet med å utvikle en kvalitetsrevisjon er gitt stor oppmerksomhet. For øvrig har styret hatt fokus på hvordan boligbyggelagenes forretningsdrift kan styrkes gjennom strukturendringer og tettere samarbeid. NBBL har bistått i flere fusjons- og samarbeidsprosesser. NBBL Partner har gjennom året ytterligere utvidet sin virksomhet ved å utnytte Norske Boligbyggelags samlede markedsmakt til beste for medlemmene. Generelt har det blant boligbyggelagene vært stor etterspørsel etter NBBLs samlede produkter og tjenester. Styret Styret har i 2006 bestått av Rolf Mikaelsen (leder), Martin Mæland (nestleder), Ingrid Iversen, Svein Dalsbø, Pål Johnsrud, Vigdis Bachke, Øystein Johannesen, Mette Bakken, Henning Lauridsen (ansattes representant), Kjell F. Jakobsen (varamedlem), Randi K. Lillealter (varamedlem), Arne-Viggo Hjelm (varamedlem), Brita Schmidt Pedersen (varamedlem for ansattes representant). Organisasjon, arbeidsmiljø og personalforhold Ved utgangen av 2006 var det 39 fast ansatte og 2 i vikariatstillinger, til sammen 41 ansatte. I det heleide datterselskapet NBBL Partner har det vært 19 ansatte. Av de fast ansatte i NBBL er 20 kvinner og 19 menn. I ledergruppen møter 9 personer hvorav 2 kvinner. Det er et mål for NBBL å rekruttere flere kvinner til ledende stillinger i selskapet. Det har vært avholdt 2 møter i AMU i 2006, hvor det ble behandlet til sammen 16 saker. Det avholdes regelmessige kontaktmøter med tillitsvalgte og ledelsen i NBBL og NBBL Partner. Dette samarbeidsorganet har også fungert som arbeidsmiljøutvalg, da innkalles verneombud, ansattes representant i AMU samt bedriftslegen. Det personalpolitiske arbeidet, med spesiell vekt på kompetanseutvikling er styrket ved opprettelse av en ny stilling som HR-leder. Samlet sykefravær i 2006 utgjorde 617 dager, tilsvarende 6 prosent (411 dager i 2005). Korrigert for langtidsfravær utgjør ordinært fravær 2,6 prosent (2,5 prosent i 2005). Selskapet driver ikke virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljøet. NBBL konsernet Styret legger vekt på at NBBL og tilknyttede selskaper skal sees som en samlet virksomhet. NBBLs adm. direktør er også adm. direktør i NBBL Partner AS og rapporterer den samlede virksomheten til styret. I konsernet inngår: - AL NBBL - NBBL Partner AS - Boligbyggelagenes Forsikring AS - Borettsregisteret AS - Boligsamvirkets Media AS (67 prosent) 4 NBBL_Årsregnskap_22x28_Original :49:28

5 Tilknyttede virksomheter I tillegg til de selskapene som inngår i konsernet er følgende selskaper knyttet til NBBL: - Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond. - Stiftelsen Norske Boligbyggelags Fond for utviklingssamarbeid. NBBL har i 2006 utført regnskapstjenester for Boligsamvirkets Meglerkjede Garanti BA og BBL Solboliger BA. Disse selskapene er eid eller kontrollert av boligbyggelag tilsluttet NBBL. Økonomi Konsernet NBBL har en virksomhet i vekst og boligbyggelagenes etterspørsel etter fellesleverte tjenester har vært tiltagende. Som følge av Landsmøtets ønske om å øke kunnskapen om-, og kjennskapen til Norske Boligbyggelag har det vært gjennomført en omfattende profilkampanje med innføring av nytt felles utrykk. Kampanjen er i sin helhet blitt bekostet av NBBL. Datterselskapet Boligsamvirket Fritid AS, hvis formål var å utvikle en fritidseiendom på Hvaler er solgt ut i Overskuddene fra forretningsvirksomheten har gjort det mulig å sette av ressurser til å videreutvikle produkter og tjenester som tilbys medlemslagene. I tillegg er det satt sterkt fokus på kvalitetsforbedrende tiltak innenfor Norske Boligbyggelag som helhet. De økonomiske resultater har vært gode både innenfor den organisasjonsmessige og den forretningsmessige delen av virksomheten. Det samlede resultat for konsernet etter skatt for 2006 utgjør kr Konsernets egenkapital er ca. kr , og utgjør nå om lag 46 prosent av totalkapitalen på kr Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter indirekte modell og viser hvordan konsernet har finansiert aktiviteten i Resultatene i de underliggende selskapene viser følgende: Morselskapet NBBL fikk et overskudd etter skatt på kr Storsatsingen på utvikling av ny og felles profil er belastet regnskapet i sin helhet. Datterselskapene NBBL Partner AS og Boligbyggelagenes Forsikring AS har tilført henholdsvis kr og kr i konsernbidrag. Av denne kapitalen øremerkes kr til utviklingsformål. Årets overskudd overføres annen egenkapital. I tillegg til egenkapitaloppbyggingen som skyldes ovenfor nevnte resultat, har boligbyggelagene i 2006 tegnet andeler i NBBL for til Oslo / sammen kr Dette kapitaltilskuddet er ført som innskutt egenkapital i selskapet. Resultatene etter skatt og avgivelse av konsernbidrag til morselskapet ble for NBBL Partner AS, kr og for Boligbyggelagenes Forsikring, kr Overskuddene overføres til styrking av selskapenes egenkapital. Datterselskapet Borettsregisteret AS er et selskap under utfasing, men hadde likevel en aktivitet og ga et overskudd på kr Overskuddet føres mot tidligere års udekkede tap. Resultatet i BS Media AS hvor NBBL har en eierinteresse på 67 prosent av aksjene ble negativt med kr Årsoppgjørene er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det har ikke inntrådt forhold etter årets utgang ut over det ovennevnte som vil ha særlig betydning for vurdering av selskapet. Etter styrets vurdering gir derfor de framlagte resultatregnskapene, balansene og notene med kontantstrømoppstillingene et riktig bilde av selskapets og konsernets drift og stilling pr Rolf Mikaelsen (leder) Martin Mæland Øystein Johannesen Mette Bakken Henning Lauridsen Svein Dalsbø Vigdis Bachke Pål Johnsrud Ingrid Iversen Ralph Norberg (adm. direktør) NBBL_Årsregnskap_22x28_Original :49:29

6 Resultatregnskap konsernet NBBL KONSERN DRIFTSINNTEKTER Kontingenter Honorarer og refusjoner Andre driftsinntekter Provisjoner Premie SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Verdiregulering av pensjonsforpliktelser Honorarer Andre driftskostnader Reise- og møtekostnader Erstatningskostnader Forsikringstekniske avsetninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Konsernbidrag Kapitalinntekter og aksjeutbytte m.m Kapital- og gebyrkostnader SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT NBBL_Årsregnskap_22x28_Original :49:31

7 Konsernbalanse NBBL KONSERN EIENDELER Anleggsmidler Immateriell eiendeler Utsatt skattefordel Dataprogrammer Varige driftsmidler Faste eiendommer Maskiner, biler, inventar Finansielle anleggsmidler Aksjer, andeler Pensjonsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varer Aksjer, andeler Obligasjoner, finansielle derivater, andre utlån Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital og aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL MINORITETSINTERESSER Gjeld Avsetning for forpliktelser Forsikringstekniske avsetninger Skatt Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld /annen kortsiktig gjeld Skattetrekk, offentlige avgifter m.m SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD NBBL_Årsregnskap_22x28_Original :49:32

8 8 NBBL_Årsregnskap_22x28_Original :49:49

9 NBBLs virksomhetsområder Interesse- og organisasjonspolitikk NBBL har som mål å arbeide for boligbyggelagenes felles interesser. Det foregår et løpende arbeid med sentrale rammebetingelser for boligbyggelagenes virksomhet: NBBL gir høringsuttalelser til Stortingets komiteer, departementer og andre myndighetsorganer. NBBLs administrerende direktør, Ralph Norberg, er leder av Samvirkeutvalget som har gitt innspill til ny samvirkelov. NBBL deltar i internasjonale organisasjoner med formål å fremme kooperative løsninger i Europa og verden for øvrig. NBBL deltar i internasjonalt utviklingssamarbeid med fokus på samvirkeorganisert eierskap og forvaltning. NBBL har eget advokatkontor for bistand til boligbyggelagene. Opplæring, utvikling og rådgiving For å gjøre boligbyggelagene enda bedre til å gjøre sin jobb overfor sine medlemmer, driver NBBL en utstrakt virksomhet innenfor opplæring, utvikling og rådgivning. Det utarbeides standarddokumenter for boligbyggelag, det gjennomføres årlig et tredvetalls kurs- og konferan ser, og det utvikles håndbøker til beboere, tillitsvalgte og ansatte i Norske Boligbyggelag. NBBL er involvert i regionale og lokale prosjekter som gir overføringsverdi til andre. NBBL bistår ved fusjonsprosesser for boligbyggelagene. Gjennomføring av spørreundersøkelser danner grunnlag for kartlegging og rådgivningsvirksomhet knyttet til strukturendringer og samarbeidsformer. Det arbeides med å utvikle kvalitetsstandarder og kvalitetsrevisjon for boligbyggelag tilsluttet NBBL. Det er utviklet prosjektstyringsverktøy og framskaffet ny kunnskap om byggherrerollen og byggherreproblematikk i prosjektet Byggherren i fokus. Felles forretningsvirksomhet NBBL arbeider med felles forretningsvirksomhet med produkter til boligbyggelag og borettslag og videreutvikling av medlemstjenester gjennom NBBL Partner. Selskapets rolle er å skape merverdi for boligbyggelagene og for deres medlemmer innenfor områdene forsikring, finans og tele. Spesialtilpassede produkter tilbys i samarbeid med en rekke leverandører. Disse markedsføres med Norske Boligbyggelag som avsender. Siden avtalene er fremforhandlet på vegne av de medlemmene, oppnår man gode vilkår og priser, noe som gir store volum. Innen finans er det akkumulert lån på flere titalls milliarder, forsikringsavtalene har et premievolum på 500 millioner, mens teleavtalene omfatter ca medlemmer. Boligbyggelagenes Forsikring AS tilbyr fulltegningsforsikring som dekker byggherrens tap på usolgte boliger etter ferdigstillelse av prosjekter. Selskapet har forsikret leiligheter fordelt på 292 prosjekter siden oppstarten i Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond sikrer andelseiere i borettslag mot å bli ansvarlig for naboens andel av fellesutgiftene. Totalt er 71 boligbyggelag med borettslag og leiligheter sikret i fondet. Den totale årlige beløp for innbetalte felleskostnader som det garanteres for er 5,3 milliarder. I tillegg arbeides det med å finne samarbeidstiltak for ytterligere å styrke kapitaltilgangen til boligbyggelagene; deriblant et investeringsselskap. 9 NBBL_Årsregnskap_22x28_Original :49:49

10 NBBLs virksomhetsområder Opplæring Utvikling Rådgivning Felles forretningsvirksomhet Interesse- og organisasjonspolitikk 10 NBBL_Årsregnskap_22x28_Original :49:53

11 nbbl.no NBBL_Årsregnskap_22x28_Original :49:54

12 12 AL Norske Boligbyggelags Landsforbund har som formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. Kylling Design as. Prod: Jonny Fladby. NBBL_Årsregnskap_22x28_Original :49:26

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

NBBLs ÅRSRAPPORT 2013. Norske Boligbyggelag

NBBLs ÅRSRAPPORT 2013. Norske Boligbyggelag NBBLs ÅRSRAPPORT 2013 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. Per 31.12.2013 var 50 boligbyggelag tilsluttet NBBL. Disse hadde 900 000

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2007 Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2007 VIRKSOMHETEN SOBBL ble etablert i 1946 og har gjennom 61 år utviklet og bygget over 5 500 boliger i Sarpsborg

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping...

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping... Årsberetning 1997 natur fugl fisk ressurser kompetanse foredling skog tømmer effektivitet tur energi stein verdiskaping... Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsrapport 2010. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond

Årsrapport 2010. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond Årsrapport 2010 Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond Innholdsfortegnelse Nye krav til sikringsordninger 3 Norske Boligbyggelag 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Årsregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling

Detaljer