Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling."

Transkript

1 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Haugerudhagan Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag avholdes mandag 12. mai 2014 kl i Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 (bak Esso stasjonen) Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET 4. INNKOMNE FORSLAG A) Ny 15 i husordensreglene B) Endring av 7 i husordensreglene C) Tillegg til 6 i husordensreglene dyrehold D) Forslag fra Shazad E) Forslag fra Geir Johnsen F) Forslag fra styret om opptak av lån G) Forslag om kjøkkenhager på baksiden av blokkene. H) Skråtaksløsning for rekkehusene. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 styremedlemmer for 1 år D) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år E) Valg av valgkomité valgkomiteens innstillinger side 24 Oslo, Styret i Haugerudhagan Borettslag Petter Bjerkan/s/ Toril Viktoria E Bergravf-Eggum/s/ Terje Breili Bent Hvale/s/ Shagufta Perveen/s/ Hilde Thorjussen/s/

3 3 Haugerudhagan Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Petter Bjerkan Haugerudhagan 87 Styremedlem Toril Viktoria E Bergravf-Eggum Haugerudhagan 82 Styremedlem Terje Breili Haugerudhagan 82 Styremedlem Bent Hvale Haugerudhagan 71 Styremedlem Shagufta Perveen Haugerudhagan 79 Styremedlem Hilde Thorjussen Haugerudhagan 80 A Varamedlem Odd Frode Frydenberg Haugerudhagan 82 A Varamedlem Fredrik Lundvall Haugerudhagan 82 A Varamedlem Anette Skjellum Haugerudhagan 80 B Valgkomiteen for 1 år: Fredrik Lundvall og Toril Viktoria A. Bergravf-Eggum Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 161 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune. Adresse: Haugerudhagan 80 A og B Haugerudhagan 82 A og B Haugerudhagan 51 Til 99 Haugerudhagan 101 Til 155 Gårds- og bruksnummer : Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er BDO AS.

4 4 Haugerudhagan Borettslag Styrets arbeid Årsberetning Haugerudhagan Borettslag Styret har i 2013 fortsatt jobben med å forbedre det generelle bomiljøet, samt fortsatt arbeidet i forbindelse med utbygger. Vi har fått utbygger til å utbedre de feil og mangler som kom frem i OPAK rapporten og vi ser oss snart ferdige med reklamasjonsarbeidene. Bomiljø: Vi har lagt duk og barket alle steder vi har busker for å få et bedre utseende hos oss og enklere vedlikehold fremover. Vi har også rengjort fellesterrassene og oljet dem, hevet rekkverk og byttet råttent treverk med nytt impregnert treverk Vi har også fjernet sykkelstativ foran 82 og ordnet en utplass for beboerne der. Renter fellesgjeld: Styret har fått innhentet tilbud på renter og har fått til en nedjustering fra p.t. 3,70 % p.a. til p.t. 3,35 % p.a. Det er en årlig besparelse på rundt for hele borettslaget. Vi flyttet lånet til Handelsbanken der vi fikk de beste betingelser. Felling av trær: Etter ønske fra beboerne har vi kuttet ned en del skog utenfor Haugerudhagan 77. Radonmåling: I løpet av vinteren 2012 foretok vi radonmåling og vi hadde ikke behov for videre tiltak når vi fikk måleresultatene. De var på 0% Reklamasjoner og utbedringer: I tillegg til å jobbe med bomiljøet i borettslaget har vi jobbet hardt for å få Skanska til å ta ansvar for de feil og mangler som finnes på blokkene og på rekkehusene. Dette til tross for at reklamasjonstiden egentlig er utløpt. I de aller fleste saker har vi likevel vunnet frem og fått tilbakebetalt for regninger for ulike typer utbedringer og utbygger har utbedret feil og mangler etter OPAK rapport. Svalganger Svalgangene er malt og vi har hevet rekkverk på grunn av at det hadde begynt å komme råte. Vi har byttet treverk som det var råte på og vi vil forsetter med de utbedringene i Søppelboder. Det hadde begynt å komme råte på søppelbodene. Vi har byttet ut treverk som hadde råteskader med nytt impregnert treverks, samt malt søppelbodene for å unngå råteskader.

5 5 Haugerudhagan Borettslag KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr ,- Andre inntekter består i hovedsak av forsikringssak/skanska. Ref. note 2 i regnskapet. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,- mens regnskapet viser kr ,- Hovedårsaken til avviket var Rensing og beising av fellesterrasser. Fjerning av sykkelstativer. Heving og skifting av rekkverk, samt skifting av råttent treverk. Legging av duk og barking. Ekstraordinær bortkjøring av hensatt avfall. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN) I løpet av 2013 ble det ekstraordinært innbetalt kr ,-på IN-ordningen. Innbetalingen ble brukt til å nedbetale den enkeltes andel av borettslagets fellesgjeld. Årsresultat korrigert for innbetalinger gjennom IN-ordningen er kr ,- Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 % og feieravgiften blir uendret.

6 6 Haugerudhagan Borettslag Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 øker med ca 9%. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har lån i Handelsbanken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Kabel-tv avgiften øker med kr. 35,- pr. mnd fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises det til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Haugerudhagan Borettslag Petter Bjerkan/s/ Toril Viktoria E Bergravf-Eggum/s/ Terje Breili /s/ Bent Hvale/s/ Shagufta Perveen/s/ Hilde Thorjussen/s/

7

8

9 9 Haugerudhagan Borettslag 5735 HAUGERUDHAGAN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER. Regnska Regnska Budsjett Budsjett p p Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Fradrag for avdrag på langs. lån Ekstraord. nedbet. IN-ordningen Innsk. øremerk. bankkto B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

10 10 Haugerudhagan Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnska Regnska Budsjett Budsjett p p Note DRIFTSINNTEKTER: Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR IN: Innbetalt andel fellesgjeld DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til annen egenkapital (BRUKES KUN VED IN)

11 11 Haugerudhagan Borettslag EIENDELER BALANSE Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Øremerkede bankinnskudd SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 100 * Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse

12 12 Haugerudhagan Borettslag 000 Garantiansvar 0 0 Oslo, , Styret for Haugerudhagan Borettslag Petter Bjerkan/s/ Toril Viktoria E Bergravf-Eggum/s/ Terje Breili/s/ Bent Hvale/s/ Shagufta Perveen/s/ Hilde Thorjussen/s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag.. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser.. INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i selskapet det året nedbetalingen finner sted, og føres

13 13 Haugerudhagan Borettslag via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets lånegiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader.. Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantobligasjonen som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Garasjeleie Andel Strøm motorvarmere Bodleie Felleskostnader Vedlikeholdsfond Tillegg Kabel-TV Reg.kapitalkost. (IN) lån Kapitalkostnader (IN) lån Reg.kapitalkostnader (IN) Kapitalkostnader (IN) Fratrekk kapitalkostnader (IN) SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Garasjeleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER AFK Elektro AS, viderefakturering beboer Opprydning reskontro 213 Salg av portåpnere Skanska, befaring, forsikringsak SUM ANDRE INNTEKTER

14 14 Haugerudhagan Borettslag NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julebors for kr jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OPAK AS OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift

15 15 Haugerudhagan Borettslag Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Driftsmateriell Lyspærer og sikringer -294 Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Porto Bankgebyr Velferdskostnader -385 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av øremerkede midler Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter lån i OBOS-banken Renter lån i OBOS-banken Renter lån i Eika Renter lån i Eika Gebyr lån i Eika -100 Gebyr lån i Eika -100 Gebyr lån i OBOS-banken SUM FINANSKOSTNADER

16 16 Haugerudhagan Borettslag NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Kostpris/Bokf.verdi Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 2006/2007 Gnr.141/bnr.36 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Tilgode OBOS, er overført selskapet i Andre forskuddsbetalte kostnader, Rentokil jan - mar Forskuddsbetalt forsikring (vil bli kostnadsført i ) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE 15: ANNEN EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Egenkapital fra IN tidligere år Egenkapital fra IN Reduksjon EK fra IN SUM ANNEN EGENKAPITAL Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Tallet er er beregnet med utgangspunkt i summen av samtlige ekstraordinære nedbetalinger som er foretatt over årenes løp, korrigert slik at egenkapitalen fra IN reduseres i samme takt som pantelånet. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme tak som pantelånet nedbetales. NOTE: 16 PANT-OG GJELDSBREVLÅN Eika, lån nr 2 (refinansiert fra OBOS-banken) Renter 31.12: 3,45, løpetid 35 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag Nedbetalt i år, ordinære avdrag Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN Restgjeld til banken pr

17 17 Haugerudhagan Borettslag Lånet er et annuitetslån. For ytterligere informasjon om individuell nedbetaling av fellesgjeld, se note 1 Eika, lån nr 1 (refinansiert fra OBOS-banken) Renter 31.12: 3,45, løpetid 35 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag 0 Nedbetalt i år, ordinære avdrag Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN Restgjeld til banken pr SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN Lånet er et annuitetslån. For ytterligere informasjon om individuell nedbetaling av fellesgjeld, se note 1. NOTE: 17 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Opprinnelig Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 18 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift -259 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -259 NOTE: 19 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Avregningskonto IN SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

18 18 Haugerudhagan Borettslag NOTE: 20 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:. Borettsinnskudd: Pantelån: Påløpne avdrag: 0 Beregnede IN forpliktelser: TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi:. Bygninger: Tomt: TOTALT NOTE: 21 ØREMERKEDE BANKINNSKUDD Øremerkede bankinnskudd er avsatte midler som kun skal brukes til formål som generalforsamlingen har fastsatt.

19 19 Haugerudhagan Borettslag Forslag: Sak A) Nytt punkt 15 i husordensreglene. 15 Skadedyr Andelseier må gi styret skriftlig melding straks han oppdager skadedyr av noen art, da andelseieren ellers kan bli gjort økonomisk ansvarlig for utbedring og andre kostnader i forbindelse med dette, også i andre leiligheter og/eller andre deler av borettslagets eiendom. Andelseier er forpliktet til deretter å kontakte skadedyrbekjempelsesfirma borettslaget har avtale med slik at dette besørger bekjempelse. Styret, eller annen representant fra borettslaget har rett til å besikte leiligheten for å godkjenne at alt er fjernet. Sak B) Forslag fra styret om endring av 7 i husordensreglene: Ny tekst: 7 Blomsterkasser på verandaen i leiligheter. Dersom det henges opp blomsterkasser på verandaen, skal disse kun henges på innsiden av rekkverket. Sak C) Forslag fra styret om tillegg til 6 i husordensreglene dyrehold Beboere plikter å registrere sine utegående kjæledyr. Hundehold medfører dugnadsansvar for å holde borettslagets områder fritt for hunders etterlatenskaper.

20 20 Haugerudhagan Borettslag Sak D) Forslag fra Shazad Haugerudhagan 101 Å ha el-bil lade muligheter eller felles p.plasser. I Oslo har det blitt meget populært, miljøvennlig og rimelig ordning at man kan bruke el-bil. Vi som beboere av Haugerudhagan borettslaget har ikke mulighet å lade opp bilen i garasjen. Dette er et forslag at vi får lademuligheter på hver sin parkeringsplass eller noen fellesplasser i området. Styrets forslag til vedtak: Styret foreslår at det utredes hvor borettslaget kan ha 3 ladestasjoner for EL-bil. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å iverksette prosjektet. Estimert kostnad ca. kr pr. plass. Ca 60% refusjon fra Oslo Kommune. Sak E) Forslag fra Geir Johnsen Strømuttak i garasjen. Kan dere ta opp til behandling på generalforsamlingen om muligheter for å installere strømuttak på hver parkeringsplass i garasjen? Flere og flere går til anskaffelse av EL-bil. Har lagt merke til at flere av beboerne lader disse ved å stå på gangveien i borettslaget og trekker strøm fra boden. Sikkert flere i laget som ønsker seg EL-bil, men er avskåret fra dette i dag grunnet mangel på ladning. Et annet argument er muligheten til ladning av vanlige bil batterier. Har selv opplevd å gå tom for strøm bare ved å la bilen stå ubrukt over lengre periode. Dagens biler trekker mye strøm ved å stå ubrukt. Styrets forslag til vedtak: Styret mener at strømuttak pr. plass blir for kostbart for borettslaget.

21 21 Haugerudhagan Borettslag Sak F) Opptak av lån. Styret foreslår at borettslaget tar opp et lån inntil kr ,-. Borettslaget trenger likviditet til utvendig vedlikehold. Malingsarbeid og utbedring av råteskader. Styrets forslag til vedtak: Styret ber generalforsamlingen vedta forslaget. Sak G) Forslag fra Toril V. Bergravf-Eggum - Kjøkkenhager på baksiden av blokkene. Kjøkkenhager på baksiden av blokkene. Jeg foreslår at vi anlegger kjøkkenhager på baksiden av 82, der det allerede er ryddet og bart område. Dette området blir i dag bare benyttet som hundetoalett. Selve opparbeidelsen (blant annet graving, inndeling og inngjerding) dekkes av borettslaget, mens ønsket beplantning, samt nødvendig hageredskaper dekkes av de som får tildelt kjøkkenhage. Antall hager bestemmes utifra hvor mange interessenter som melder seg under avtemming på generalforsamlingen. Fordeling senere foregår etter ventelisteprinsippet, hagen følger ikke leiligheten ved salg. Enhver som tildeles hage plikter å holde denne i orden, og utføre nødvendig arbeid og vedlikehold av denne. Styrets forslag til vedtak: Styret er positiv til forslaget så lenge borettslaget ikke får noen kostnader og de som ønsker parseller opparbeider disse selv. Organiseringen bør utarbeides ved eget utvalg.

22 22 Haugerudhagan Borettslag Sak H) Basert på den informasjonen som ble gitt på informasjonsmøte den 7. mai 2014, fremmer styret følgende forslag: Styret gis fullmakt til å fortsette utredning av skråtaksløsning for rekkehusene. Den presenterte løsningen er etter styrets oppfattning fortsatt den beste og mest fornuftige løsningen. Dagens kostnad til denne løsningen er beregnet til ca. kr pr. rekkehus. Det vil bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling for endelig avgjørelse.

23 23 Haugerudhagan Borettslag Orientering om borettslagets drift. Vaktmestertjeneste Rudolfsens vaktmesterservice ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til kontrakt. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må andelseier påregne å måtte betale for tjenesten selv. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må andelseier påregne å måtte betale for tjenesten selv. Renhold Borettslaget har avtale med Bjerkan Renhold AS Tjenester om renhold av Borettslagets fellesarealer. Utleie av egen bolig (Bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker/eier. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til forretningsfører. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag 8. juni

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Åsly B/L

Til andelseierne i Åsly B/L 1 Åsly B/L Til andelseierne i Åsly B/L Velkommen til generalforsamling torsdag 22. mai 2014 kl. 19.00 i musikkrommet på Grindbakken skole Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Klosterhagen Borettslag

Til andelseierne i Klosterhagen Borettslag 1 Klosterhagen Borettslag Til andelseierne i Klosterhagen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer