Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE"

Transkript

1 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

2 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Innholdsfortegnelse Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité... 4 Kapittel 1 : Innledende bestemmelser... 7 Kapittel 2: Fellesbestemmelser for samtlige organisasjonsledd... 9 Kapittel 3: Idrettstinget Kapittel 4: Idrettsstyret mv Kapittel 5: Idrettskretser Kapittel 6: Særforbund Kapittel 7: Særkretser/regioner Kapittel 8: Idrettsråd Kapittel 9: Bedriftsidrett Kapittel 10: Idrettslag Kapittel 11: Straffebestemmelser Kapittel 12: Bestemmelser om doping Kapittel 13: Avtaler mellom idretten og næringslivet Kapittel 14: Rettighetsbestemmelser mv Basis-lovnorm for idrettskretser Basis-lovnorm for særforbund Basis-lovnorm for særkretser/regioner Basis-lovnorm for idrettsråd (bokmål) Basis-lovnorm for idrettsråd (nynorsk) Basis-lovnorm for idrettslag (bokmål) Basis-lovnorm for idrettslag (nynorsk) Basis-lovnorm for Allianse-idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag organisert av allianseidrettslag Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund. og olympiske og paralympiske komité Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Retningslinjer for dispensasjon fra NIFs lov Retningslinjer til NIFs lov 2-5 tredje og fjerde ledd Retningslinjer for idrettslagsnavn Retningslinjer for avtaler mellom idrettslag og annet rettssubjekt om hel eller delvis over-føring av idrettslagets kommersielle virksomhet Retningslinjer om plikt til å gi informasjon for planlegging og gjennomføring av dopingkontroller Statutter for kabinetskammerherre Ferd. Egebergs fond Regler for utdeling av H. M. Kongens pokal

3 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3 FORORD Idrettstinget 2007 foretok en revisjon av enkeltbestemmelser samt nye lovbestemmelser i NIFs lov. I forbindelse med lovrevisjonsarbeidet er det videre foretatt en gjennomgang og revisjon av samtlige lovnormer. Idrettsstyret har vedtatt retningslinjer for 2-4 og 2-5. Delegasjonsreglement fra Idrettsstyret er inntatt i lovheftet. Videre er Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett som ble vedtatt på Idrettstinget i 2007 inntatt i lovheftet Lovheftet er à jour pr. januar Eventuelle endringer i regelverket vil bli offentliggjort på NIFs hjemmeside, og oppdatert lov er også tilgjengelig på Lovdata, NIF ber om at eventuelle organisatoriske/juridiske spørsmål skal rettes følgende tjenestevei: - idrettslag og idrettsråd rettes til idrettskretsene - særkretser rettes til særforbundene - idrettskretser og særforbund rettes til NIF Ullevål, januar 2009 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité I denne utgaven er følgende endringer foretatt: Virkeområde. Midlertidig endret ved Idrettsstyret vedtak i sak 141 i møte nr den 16. april Organisasjonsleddenes kompetanse. Midlertidig endret ved Idrettsstyret vedtak i sak 141 i møte nr den 16. april 2008 Kapittel 12: Bestemmelser om doping. Midlertidig endret ved Idrettsstyret vedtak i sak 209 i møte nr den 24. november 2008 Retningslinjer om plikt til å gi informasjon for planlegging og gjennomføring av dopingkontroller. Vedtatt av Idrettsstyret i sak 209 i møte nr den 24. november 2008.

4 4 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser Organisasjon og virkeområde Formål Oppgaver Medlemmer Samarbeid med annet enn lag Søknad om medlemskap Kontingent Regnskap... 9 KAPITTEL 2: Fellesbestemmelser for samtlige organisasjonsledd Virkeområde NIF og organisasjonsledd som overordnet myndighet Høyeste myndighet Kjønnsfordeling Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett Refusjon av utgifter. Godtgjørelse Inhabilitet Innkallingsfrister Vedtaksførhet Dirigent/Sekretær Stemmegivningen Overordnet organisasjonsledds kompetanse mv Styret og arbeidsutvalgets kompetanse. Vedtaksførhet mv Utmelding Lovendring Oppløsning mv Regnskap, revisjon og kontrollkomité Kontrollkomiteen Driftsbudsjett Lån og garantier mv Selvdømme KAPITTEL 3: Idrettstinget Norsk idretts høyeste myndighet Representasjon Innkalling Idrettstingets oppgaver Mellomting Ekstraordinært Idrettsting Ledermøte KAPITTEL 4: Idrettsstyret mv Idrettsstyrets myndighet Sammensetning. Vedtaksførhet Innkalling Idrettsstyrets oppgaver Generalsekretæren Utvalg og komiteer... 21

5 5 KAPITTEL 5: Idrettskretser Formål mv Oppgaver Medlemmer Lover Representasjonsrett på idrettskretstinget Reiseutgifter Innkalling Ekstraordinært ting Idrettskretstingets oppgaver Møter/fellesmøter Styrets oppgaver Organisasjonssjefen KAPITTEL 6: Særforbund Medlemmer. Organisering Oppgaver og kompetanse Opptak av særforbund, nye idrettsgrener/idretter og navneendring Fleridrettsforbund Lover KAPITTEL 7: Særkretser/regioner Opprettelse Oppgaver Lover KAPITTEL 8: Idrettsråd Opprettelse Oppgaver Lover KAPITTEL 9: Bedriftsidrett Organisasjon Medlemmer KAPITTEL 10: Idrettslag Søknad om medlemskap Tap og gjenopptagelse av idrettslagsmedlemskap Representasjonsrett Formål Lover Medlemskap i idrettslag Registrering av enkeltmedlemmer Tap og gjenopptakelse av enkeltmedlemskap Allianseidrettslag KAPITTEL 11: Straffebestemmelser Virkeområde Straffebelagte handlinger/unnlatelser Skyld. Villfarelse Forsøk. Medvirkning Straffer... 31

6 Påtaleunnlatelse Foreldelse Saksbehandling Suspensjon Organisasjonsleddenes kompetanse Overordnet organisasjonsledds kompetanse Overprøving Straffens ikrafttreden Offentliggjøring. Taushetsplikt Oppnevnelse av forsvarer og dekning av saksomkostninger Gjenopptagelse Benådning KAPITTEL 12: Bestemmelser om doping Virkeområde Definisjon av doping og regelbrudd Dopingkontroll Skyldkrav Bevis Forsøk. Medvirkning Automatisk tap av premier, mesterskap og resultat Sanksjoner ved brudd på dopingbestemmelsene Bortfall og reduksjon av utelukkelse som følge av særlige omstendigheter Tap eller reduksjon av økonomisk støtte til person Flere regelbrudd Foreldelse Saksbehandling Suspensjon Anke Ankeberettigete Straffens ikrafttreden Offentliggjøring. Taushetsplikt Oppnevnelse av forsvarer og dekning av saksomkostninger Gjenopptagelse Benådning Delegasjon av kontroll- og påtalekompetanse i dopingsaker KAPITTEL 13: Avtaler mellom idretten og næringslivet Idrettens frie stilling Hvem som kan inngå avtaler Idrettsutøvers rettigheter og plikter knyttet til avtaler med næringslivet Utøverens forbeholdsrett Utforming av reklame Idrettsstyrets kontroll KAPITTEL 14: Rettighetsbestemmelser mv Rettigheter til idrettsarrangement Medierettigheter Bestemmelser om konkurranseforbud... 47

7 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 7 KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Organisasjon og virkeområde Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er en fellesorganisasjon for idretten i Norge 1. NIFs ting er norsk idretts høyeste myndighet. NIF er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon. I spørsmål som angår Norges forberedelse til og deltakelse i De olympiske leker gjelder IOCs charter. Under NIF hører følgende organisasjonsledd: Særforbund, idrettskretser, særkretser, idrettsråd og idrettslag. Idrettslag og særforbund er NIFs medlemmer. Denne lov gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert under NIF. 1-2 Formål NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Med idrett menes aktivitet som oppfyller følgende vilkår: a) det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter b) aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter godkjent regelverk c) aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin aktivitet på Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 1-3 Oppgaver NIFs formål søkes nådd gjennom samarbeid med medlemmer i idrettslag, med organisasjonsledd og med offentlige myndigheter, næringslivet og organisasjoner utenfor idretten, innenfor de rammer som gjelder for idretten nasjonalt og i IOCs charter. 1-4 Medlemmer Som medlem av NIF kan opptas idrettslag, særforbund samt idrettsgruppe av annet lag godkjent av Idrettsstyret. Et idrettslag må være medlem i de særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med 1 I det følgende vil forkortelsen NIF bli brukt. I internasjonal sammenheng vil NIF hete «Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports» Som engelsk forkortelse kan brukes både NOC og NPC, alt etter sammenhengen: NOC: Norwegian Olympic Committee NPC: Norwegian Paralympic Committee

8 8 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF. 2 Med særforbund menes sammenslutning som definert i lovens kapittel 6. Med idrettslag menes selveiende og frittstående lag med utelukkende personlige medlemmer. Laget må ha til formål å drive idrett eller organisere idrettslag, jf Gruppe av idrettslag regnes ikke som idrettslag. Startfellesskap eller annen samarbeidsform mellom idrettslag regnes ikke som idrettslag. 1-5 Samarbeid med annet enn lag Idrettslag kan samarbeide med andre foreninger, selskap, stiftelser eller andre rettssubjekter. 1-6 Søknad om medlemskap Lags søknad om medlemskap sendes idrettskretsen som innhenter uttalelse fra særkretsen(e) og idrettsrådet, jf Der det ikke er særkrets innhentes uttalelse fra særforbundet. Idrettskretsens avgjørelser kan overprøves av Idrettsstyret 3 som også kan fastsette retningslinjer for kretsens opptak av lag. Særforbunds søknad om medlemskap fremmes for Idrettstinget etter retningslinjer fastsatt av Idrettsstyret. Lag og særforbund som søker om opptak i NIF må forplikte seg til å bruke NIFs lovnorm. Endringer som innebærer suppleringer og som ikke strider mot lovnormen eller denne lov kan vedtas senere, men må godkjennes av Idrettsstyret 4. Enhver opptakssøkende må forplikte seg til å overholde NIFs og dets organisasjonsledds lover og bestemmelser, jf Opptakssøkende er forpliktet til å bruke navn som er i samsvar med retningslinjer for navn på idrettslag vedtatt av Idrettsstyret. 1-7 Kontingent NIF og idrettskretser kan ikke kreve kontingent av idrettslagene. Særforbund, særkrets, idrettsråd og idrettslag fastsetter selv sin kontingent. Idrettstinget kan fastsette retningslinjer for omfang av kontingenter og avgifter. 2 Bestemmelsens intensjon er å sikre at et idrettslag som tar opp idrettsgrener som tilrettelegges av et særforbund i NIF, tilsluttes vedkommende særforbund. Å ta opp idrettsgrener innebærer at en enten: oppretter grupper i laget for disse, tilrettelegger og gjennomfører arrangementer, organiserer trening for allmennheten i disse idrettsgrener. Å praktisere disse grenene for egne medlemmer som en del av allmenn aktivitet, medfører ikke noe krav om innmelding i respektive særforbund 3 Myndighet er delegert, jf. delegasjonsreglement. 4 Jf

9 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Regnskap NIFs regnskapsår regnes fra 1. januar til 31. desember. NIFs regnskapsbestemmelser gjelder for alle organisasjonsledd tilknyttet NIF. KAPITTEL 2: FELLESBESTEMMELSER FOR SAMTLIGE ORGANISASJONSLEDD 2-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for alle organisasjonsledd tilsluttet NIF. Dette gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i det enkelte organisasjonsledds eget regelverk. 2-2 NIF og organisasjonsledd som overordnet myndighet Organisasjonsledd tilsluttet NIF skal overholde NIFs lov og bestemmelser. De plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer det samme. Organisasjonsledd som er tilsluttet annet organisasjonsledd, plikter å overholde dettes lover og bestemmelser. NIFs organisasjonsledd skal ha lover som er godkjent av Idrettsstyret, jf Organisasjonsledd plikter på overordnet idrettsmyndighets forlangende å utlevere regnskaper, protokoller, korrespondanse, bilag mv. 2-3 Høyeste myndighet Årsmøte/ting er organisasjonsleddets høyeste myndighet. Mellom årsmøtene/tingene er styret høyeste myndighet. 2-4 Kjønnsfordeling 5 Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 5 Se Retningslinjer for NIFs lov 2-4.

10 10 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gjøre unntak fra denne bestemmelsen Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. 2-9, første ledd siste punktum 7. Representanter til årsmøte/ting eller møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært medlem av representasjonsberettiget lag i minst 1 måned. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker innen det organisasjonsledd vedkommende representerer eller innen det organisasjonsledd representasjonen skjer. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i det representasjonsberettigede lag. Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 89 Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 10 Medlem av kontrollkomité eller styremedlem i organisasjonsledd, er ikke valgbar til verv i doms- eller appellutvalg i samme organisasjonsledd. En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Person som er utelukket som medlem av IOC, er ikke valgbar til Idrettsstyret og kan ikke være representant til Idrettstinget. Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. Revisor har møte- og talerett i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte/ting i underordnet organisasjonsledd. 6 Myndighet er delegert jf. delegasjonsreglement og retningslinjer. 7 Et medlem kan oppnå status som æresmedlem på klubbnivå. Æresmedlemskap er en personlig utnevnelse, og det er bare idrettslag som kan ha personlig medlemskap 8 Se Retningslinjer til NIFs lov 2-5 tredje og fjerde ledd 9 Myndighet er delegert jf. delegasjonsreglement og retningslinjer. 10 Se Retningslinjer til NIFs lov 2-5 tredje og fjerde ledd

11 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Refusjon av utgifter. Godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjørelse etter forrige punktum skal fremgå av budsjett og regnskap. 2-7 Inhabilitet Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken. Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd. Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 2-8 Innkallingsfrister Årsmøte/ting innkalles med følgende frister: NIF: Idrettskretser: Særforbund: Særkretser: Idrettsråd: Idrettslag: Minst 5 måneder Minst 3 måneder Minst 2 måneder Minst 1 måned Minst 1 måned Minst 1 måned Frist for innsending av forslag må settes slik at utsending av fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag kan finne sted innen følgende frister:

12 12 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité NIF: Idrettskretser: Særforbund: Særkretser: Idrettsråd: Idrettslag: Minst 1 måned Minst 1 måned Minst 2 uker Minst 1 uke Minst 1 uke Minst 1 uke Forslag skal sendes inn innen rimelig tid før fristen i annet ledd. Innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting skal skje med minst 2 ukers varsel, og sakslisten og andre nødvendige saksdokumenter skal følge vedlagt. Innkalling skal, for alle ledds vedkommende, skje direkte overfor de representasjonsberettigede med unntak for lag hvor innkalling også kan skje på annen forsvarlig måte. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på annen måte enn ved postutsendelse. 2-9 Vedtaksførhet Lovlig innkalt årsmøte/ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter/medlemmer som møter. Årsmøte i idrettslag er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet/ tinget ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte/ting på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. 2-5, første ledd. På årsmøte/ting eller møter kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den utsendte sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det ved godkjenning av saklisten Dirigent/Sekretær Ting og årsmøte ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent(ene) eller den (de) valgte sekretær(er) behøver å være valgt(e) representant(er) Stemmegivningen Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

13 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 13 Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning Overordnet organisasjonsledds kompetanse mv. Overordnet organisasjonsledd kan innkalle til ekstraordinære ting og møter i underordnede organisasjonsledd når det foreligger særlige grunner. Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av underordnet ledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv. Hvis et organisasjonsledd ikke er i stand til å betjene sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller, skal dette organisasjonsledd umiddelbart meddele situasjonen til overordnet organisasjonsledd, og det skal i samarbeid oppnevnes en nemnd bestående av representanter for det underordnede organisasjonsledd, det overordnede organisasjonsledd samt personer med spesielle kvalifikasjoner innen saksområdet. Nemnden skal bestå av minimum tre personer og ha som mandat å gi en anbefaling om nødvendige tiltak. Anbefalingen skal gis til de involverte organisasjonsledd samt til Idrettsstyret Styret og arbeidsutvalgets kompetanse. Vedtaksførhet mv. Styre og arbeidsutvalg i organisasjonsledd er vedtaksføre når et flertall av medlemmene møter. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Ethvert organisasjonsledd forpliktes ved sitt styre. For idrettslag med gruppestyrer vil det si hovedstyret Utmelding Medlemskap i NIF kan sies opp på følgende måte: a) Idrettslag som ønsker å tre ut av NIF, sender melding om dette til vedkommende idrettskrets og anses trådt ut av NIF 3 måneder etter at meldingen er mottatt av kretsen. Underretning om at lag skal utmeldes av NIF skal sendes til vedkommende idrettskrets 14 dager før lagets årsmøte behandler saken. b) Særforbund som ønsker å tre ut av NIF, sender melding om dette direkte til Idrettsstyret og anses trådt ut 3 måneder etter at Idrettsstyret har mottatt meldingen. Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller idrettsanlegg og utstyr som laget eller særforbundet eier, NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Fordringer på idrettslag fra overordnet ledd kan meldes til NIF for behandling Myndighet er delegert jf. delegasjonsreglement.

14 14 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2-15 Lovendring Endringer i et organisasjonsledds lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting etter å ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endring av 2-16 krever 3/4 av de avgitte stemmer. Lovendringer må sendes NIF til godkjennelse. Idrettsstyret kan delegere til de enkelte idrettskretser eller særforbund å godkjenne endringer. 12 Lovendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av NIF 13. Idrettsstyret kan, i forbindelse med godkjennelse av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov 14. Endringer i NIFs lov trer i kraft umiddelbart dersom vedtaket ikke sier noe annet. Et enstemmig Idrettsstyre kan, når særlige hensyn tilsier det, vedta midlertidige lovendringer mellom Idrettstingene. Lovendringsforslaget må først behandles og anbefales av lovutvalget. Endringene må godkjennes på førstkommende Idrettsting. Lovendringene trer i kraft straks og gjelder til neste Idrettsting. Idrettsstyret kan bare foreta midlertidige lovendringer i NIFs lov kapittel 11, 12, 13 og 14. Ved endring av lovene som tidligere er godkjent av IOC, skal lovene oversendes IOC med anmodning om godkjenning Oppløsning mv. Forslag om oppløsning av særforbund og idrettslag må først behandles på ordinært årsmøte/ting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte/ting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Særkrets kan bare oppløses av vedkommende særforbund. Idrettskrets kan bare oppløses av NIF. Idrettsråd kan bare oppløses av vedkommende idrettskrets. Ved oppløsning eller annet opphør av organisasjonsledd tilfaller organisasjonsleddets midler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. Underretning om at lag skal oppløses, skal sendes til vedkommende idrettskrets 14 dager før laget holder sitt møte til behandling av saken. Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Sammenslutning anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jf Forslag om oppløsning av NIF kan bare behandles på ordinært Idrettsting etter å ha vært ført opp på saklisten. Blir forslaget vedtatt med minst 3/4 flertall, innkalles til ekstraordinært Idrettsting som avvikles 3 til 6 måneder senere. Blir vedtaket stadfestet av det ekstraordinære Idrettsting med minst 3/4 flertall, er NIF besluttet oppløst. Dette Idrettsting beslutter samtidig disponeringen av NIFs midler. Midlene må bare brukes til idrettslige formål og bruken må godkjennes av departementet. 12 Myndighet er delegert jf. delegasjonsreglement. 13 Myndighet er delegert jf. delegasjonsreglement. 14 Myndighet er delegert jf.. delegasjonsreglement.

15 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Regnskap, revisjon og kontrollkomité Alle organisasjonsledd er regnskaps- og revisjonspliktige. Små organisasjonsledd skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Med små organisasjonsledd menes særkretser, idrettsråd, idrettslag og bedriftsidrettslag med en årlig omsetning på mindre enn fem millioner kroner. Øvrige organisasjonsledd defineres som store, og skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven. Store organisasjonsledd skal også følge revisjonsbestemmelsene i revisorloven, herunder engasjere en registrert eller statsautorisert revisor på årsmøte/ting. Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer Kontrollkomiteen 15 Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for organisasjonsleddets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere organisasjonsleddets finansielle stilling, forvaltning og drift. Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig. Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til årsmøtet/tinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og organisasjonsleddets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning. For organisasjonsledd som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til organisasjonsleddets styre og revisor. Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utar- 15 Denne bestemmelsen gjelder kun for de organisasjonsledd som har valgt kontrollkomité.

16 16 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité beides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor Driftsbudsjett På ordinært årsmøte skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. For organisasjonsledd som ikke avholder ordinært årsmøte/ting hvert år, skal årsmøtet/ tinget fastsette langtidsbudsjett frem til neste årsmøte/ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom årsmøtet/ting. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital Lån og garantier mv. Organisasjonsledd kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Organisasjonsledd kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter beslutning fra styret. Disposisjoner av betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet/tinget. Årsmøte/ting bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner Selvdømme Tvister med tilknytning til NIF og underliggende organisasjonsledd skal med endelig virkning løses innen organisasjonens styrende og dømmende organer. KAPITTEL 3: IDRETTSTINGET 3-1 Norsk idretts høyeste myndighet Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og holdes hvert fjerde år i april/mai. 3-2 Representasjon På Idrettstinget møter med stemmerett:

17 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 17 a) Idrettsstyret 16 b) 75 representanter fra idrettskretsene fordelt etter rekkefølgen basert på antall lag slik: nr. 1 4 får 5 representanter nr får 4 representanter nr får 3 representanter, c) 75 representanter fra særforbund, fordelt slik: hvert særforbund: 1 representant forbund med minst 1200 lag: 3 tilleggsrepresentanter forbund med lag: 2 tilleggsrepresentanter. De resterende særforbundsrepresentanter fordeles på andre forbund i forhold til antall lag (så langt representanttallet rekker). Representasjon etter bokstavene b og c foran beregnes av Idrettsstyret etter det antall lag som fremgår av rapport innsendt pr. 1. januar året før Idrettstinget og meddeles organisasjonene samtidig med innkallingen til Idrettstinget. Idrettsstyret fastsetter nærmere regler. Som representanter møter lederne i idrettskretser og særforbund. Ved lederens forfall, eller hvor denne er medlem av Idrettsstyret, møter nestlederen. De øvrige representanter må være valgt på idrettskrets- eller særforbundsting eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra tinget i idrettskrets eller særforbund og meldt til Idrettsstyret senest 1 måned før Idrettstinget. d) 1 representant for idrettsutøvere. Representanten kan være aktiv idrettsutøver eller tidligere idrettsutøver som har deltatt i De olympiske leker mindre enn 8 år før avholdelse av det Idrettsting der representasjonen skjer. Idrettsstyret fastsetter regler om oppnevning av utøverrepresentant. Videre møter uten stemmerett: e) lovutvalgets medlemmer f) lederne i de faste utvalg g) kontrollkomiteens medlemmer h) valgkomiteens medlemmer i) lederne i de samarbeidende organisasjoner som Idrettstinget har gitt slik representasjonsrett 17 j) NIFs generalsekretær k) NIFs revisor. Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan det velges et annet medlem. Ved behandling av olympiske saker, herunder Norges forberedelse til eller deltakelse i De olympiske leker, skal representanter for de særforbund som er tatt opp på det olympiske program, alltid utgjøre det stemmeberettigede flertall. Representantenes reise- og diettutgifter betales av NIF etter satser godkjent av Idrettsstyret. 16 Den ansattes representant i Idrettsstyret og IOCs representant(er) møter med fulle rettigheter på Idrettstinget 17 Idrettstinget har gitt følgende organisasjon(er) representasjonsrett: Norges Folkesportsforbund.

18 18 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3-3 Innkalling Innkalling til ordinært Idrettsting sendes ut av Idrettsstyret innen 5 måneder før tinget holdes. Forslag til Idrettstinget må være sendt Idrettsstyret innen 4 måneder før tinget holdes. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må av Idrettsstyret være sendt ut eller tilgjengeliggjort senest innen 1 måned før Idrettstinget avholdes. 3-4 Idrettstingets oppgaver Idrettstinget skal: a) godkjenne de fremmøtte representantene b) godkjenne sakliste og forretningsorden c) velge dirigent(er) og sekretær(er) samt en redaksjonskomité på 5 medlemmer for tinget d) behandle beretninger for NIF e) behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for NIF f) vedta beretninger og avsluttede regnskaper for de fond og kasser som henhører under NIF g) tilsette statsautorisert revisor til å revidere NIFs regnskaper og fastsette dennes honorar h) behandle norsk deltakelse i De olympiske leker i) fastsette retningslinjer for søknad om stats- og spillemidler j) fastsette retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for NIF k) fastsette særidrettenes organisasjonsmessige tilknytning til NIF, herunder status som særforbund l) vedta endringer i NIFs lov m) behandle innkomne forslag og saker 18 n) behandle langtidsbudsjett og langtidsplan o) foreta følgende valg til Idrettsstyret 19 : president 1. og 2. visepresident 8 styremedlemmer Minst ett medlem av Idrettsstyret skal ved valget være 26 år eller yngre Et flertall av Idrettsstyrets medlemmer skal representere de olympiske idretter 20. Presidenten og visepresidentene velges enkeltvis. De øvrige styremedlemmene velges samlet. 18 Forslag til endring av basislovnormene bør fremmes på samme måte som ordinære lover, men kan også fremmes fortløpende til Idrettsstyret. Forslagene vedtas formelt av Idrettsstyret, jf. 4-4 bokstav c 19 Idrettsstyret har i tillegg følgende medlemmer som ikke velges av Idrettstinget: IOCs representant(er) i Norge En representant for de ansatte i NIF-linjen med personlig varamedlem, som velges av og blant de ansatte. 20 Med å representere de olympiske idretter menes at representanten er foreslått eller støttet av et olympisk særforbund.

19 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 19 p) foreta følgende øvrige valg: kontrollkomité bestående av leder, 2 medlemmer med 2 varamedlemmer lovutvalg bestående av leder, nestleder og 3 medlemmer med 2 varamedlemmer domsutvalg bestående av leder, nestleder og 1 medlem med 2 varamedlemmer appellutvalg bestående av leder, nestleder og 3 medlemmer med 2 varamedlemmer leder og personlig varamedlem i valgkomiteen for neste Idrettsting. Valgkomiteen forøvrig velges på ledermøtet året før Idrettstinget, jf Leder og nestleder i utvalgene velges enkeltvis. De øvrige utvalgsmedlemmer og varamedlemmer velges samlet. Valgreglene fremgår av Mellomting Idrettsstyret kan innkalle til mellomting hvert annet år for å: a) vedta endringer i NIFs lov b) behandle innkomne forslag og saker c) foreta suppleringsvalg. Bestemmelsene i 3-2 og 3-3 vedrørende innkalling og representasjon gjelder tilsvarende. 3-6 Ekstraordinært Idrettsting Ekstraordinært Idrettsting innkalles av Idrettsstyret med minst en måneds varsel etter: a) vedtak av Idrettsting b) enstemmig vedtak av Idrettsstyret c) krav fra idrettskretser og/eller særforbund som representerte minst 40 stemmeberettigede representanter på forrige ting d) krav fra minst 2/3 av særforbundene. Ekstraordinært Idrettsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. 3-7 Ledermøte Hvert år mellom Idrettstingene holdes ledermøter for Idrettsstyret og lederne for idrettskretsene og særforbundene samt lederne fra samarbeidende organisasjoner som har representasjonsrett på tinget (jf. fotnote til 3-2). Ledermøte avholdes ikke det år det avholdes mellomting. Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan det velges et annet styremedlem. Ledermøtet innkalles av Idrettsstyret med 3 måneders varsel. Særforbund og idrettskretser kan komme med forslag til saker. Sakliste utarbeides av Idrettsstyret og sendes ut 1 måned før møtet. Ved utarbeidelsen av saklisten skal det særlig legges vekt på spørsmål

20 20 Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om statusrapportering i henhold til Idrettstingets vedtatte langtidsplan og langtidsbudsjett, eventuelle endringer i prioriteringer, regnskaps- og budsjettrapportering og prinsipielle organisasjonsmessige saker. På ledermøtene behandles spørsmål som angår Norges forberedelse til og deltakelse i De olympiske leker. På ledermøtet året før Idrettstinget foretas valg av 6 medlemmer og 4 varamedlemmer til valgkomiteen. Særforbundenes representanter velger 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, og idrettskretsenes representanter velger 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantenes reise- og diettutgifter betales av NIF etter satser fastsatt av Idrettsstyret. KAPITTEL 4: IDRETTSSTYRET MV. 4-1 Idrettsstyrets myndighet Idrettsstyret er NIFs høyeste myndighet mellom Idrettstingene med de unntak som følger av 6-2. Idrettsstyret har det overordnede ansvar for allmenn idrettspolitikk og andre felles oppgaver nasjonalt og internasjonalt. 4-2 Sammensetning. Vedtaksførhet Idrettsstyret består av 21 : president 1. og 2. visepresident 8 styremedlemmer IOCs representant(er) i Norge en representant for de ansatte i NIF-linjen valgt av og blant de ansatte. Vedkommende har personlig varamedlem. Minst ett medlem av Idrettsstyret skal ved valget være 26 år eller yngre Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene møter. Ved behandling av olympiske saker skal flertallet representere de olympiske idretter. Presidenten eller den/de Idrettsstyret gir fullmakt, representerer og tegner for NIF. 4-3 Innkalling Presidenten innkaller til styremøter som skal holdes minst 4 ganger om året. Styremøter skal dessuten holdes når minst fire av styrets medlemmer krever det. 21 Det totale antall styremedlemmer vil variere i henhold til antall IOC-representanter i Norge.

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lov for Norges Minigolf Forbund

Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund, stiftet 14.08.1985, med senere endringer på ekstraordinært forbundsting 21.11.1998 og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lov for Vestfold idrettskrets

Lov for Vestfold idrettskrets Lov for Vestfold idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestfold idrettskrets, stiftet 27. april 1919, med senere endringer, senest av 12. november 2011, godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Lov for Hordaland orienteringskrets

Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets (HOK), stiftet 26.september 1940. Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) den 25.mai 2011 1 Formål HOKs formål er å arbeide

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lovnorm for HEDMARK IDRETTSKRETS. Stiftet

Lovnorm for HEDMARK IDRETTSKRETS. Stiftet Lovnorm for HEDMARK IDRETTSKRETS Stiftet 03.05.1919 Lov for Hedmark idrettskrets, stiftet 03.05.1919, med senere endringer, senest av 22.04.2012, godkjent av Idrettsstyret 1 den 28.11.2011 I. INNLEDENDE

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Idrettsrådet i Trondheim Første gang godkjent av NIF 22. mars 1995 med senere endringer, senest av 16. mars 2015, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 12.august 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011 Lov for Sola Idrettsråd Godkjent av årsmøtet 20.02.2013 Lov for Sola idrettsråd, stiftet 11. februar 1997, med senere endringer, senest av 20. februar

Detaljer

LOVER for VANG SKILØPERFORENING. Stiftet 9. februar Vedtatt den 26.april 2010

LOVER for VANG SKILØPERFORENING. Stiftet 9. februar Vedtatt den 26.april 2010 LOVER for VANG SKILØPERFORENING Stiftet 9. februar 1902. Vedtatt den 26.april 2010 Formål 1. Vang Skiløperforening sitt formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Norges olympiske og

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lovnorm for idrettskretser

Lovnorm for idrettskretser Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

Lov for Vestfold orienteringskrets

Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets, stiftet 26. mai 1946. Vedtatt den 26. mai 1946 med senere endringer senest av 08.06.2010. Godkjent av Norges Orienteringsforbund den

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 2 Organisasjon 3 Oppgaver og kompetanse 4 Medlemskap 5 Kontingent/avgifter

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

LOV FOR HALDEN IDRETTSRÅD

LOV FOR HALDEN IDRETTSRÅD LOV FOR HALDEN IDRETTSRÅD Stiftet 12.01.1940. Vedtatt av årsmøtet 15.03.2016, med senere endringer av [dato], godkjent av Østfold Idrettskrets] [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettsrådet

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Lov for Oppegård idrettsråd

Lov for Oppegård idrettsråd Lov for Oppegård idrettsråd Lov for Oppegård idrettsråd (OIR), stiftet 12. mars1992. Vedtatt 12. mars 1992 med senere endringer/justeringer siste gang vedtatt av årsmøtet i OIR xxxxx, godkjent av Akershus

Detaljer

Lov for Ålesund idrettsråd Stiftet Godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den

Lov for Ålesund idrettsråd Stiftet Godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den Ålesund idrettsråd Lov vedtatt på årsmøtet 14.4.2016 side 1 av 8 Lov for Ålesund idrettsråd Stiftet 01.01.1972 Godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 01.04.2016 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets 1 Lov basert på Norges Orienteringsforbunds lovnorm for orienteringskretser av 16. november 2004 Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets, stiftet 15.12.1963. Sør-Trøndelag

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Notodden Orienteringslag, stiftet 31.10.1945(dato/år) Vedtatt den 31.10.45 med senere endringer senest av 31.01.2011

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Idrettsrådet i Trondheim Første gang godkjent av NIF 22. mars 1995 med senere endringer, senest av 14. mars 2016, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 9.juni 2016. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lovnorm for idrettskretser

Lovnorm for idrettskretser Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014.

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. 1 Formål 1. Oslo & Akershus skiskytterkrets formål er

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lovnorm for idrettskretser

Lovnorm for idrettskretser Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOV FOR SKI IDRETTSRÅD Stiftet , Vedtatt av årsmøtet , godkjent av [navn på idrettskrets] [dato].

LOV FOR SKI IDRETTSRÅD Stiftet , Vedtatt av årsmøtet , godkjent av [navn på idrettskrets] [dato]. LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Skjeberg Cykleklubb, stiftet: 17.06.2010 Oppdateret Mars 2017 i henhold til NIFs lover pr. oktober 2015 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03. Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981 Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål er å

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS Lov for Oslo Friidrettskrets, stiftet 24. april 1908, med senere endringer, senest av 23. april 2013, godkjent av Norges Friidrettsforbund 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Basert på Basis-lovnorm for Allianse-idrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden allianse-idrettslag, stiftet 4. oktober 2009.

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Lovnorm for Bodø idrettsråd

Lovnorm for Bodø idrettsråd Lovnorm for Bodø idrettsråd Revidert Lov for Bodø idrettsråd, stiftet 1972 (som IKU). Vedtatt på årsmøte den 13.03 Godkjent av Idrettsstyret den 12.10.2012 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Bodø

Detaljer

Lovnorm for Nord-Norsk Skøytekrets

Lovnorm for Nord-Norsk Skøytekrets Lovnorm for Nord-Norsk Skøytekrets Stiftet 26 juni1999 Vedtatt den 26.06.99, med senere endringer senest av 17.06.00. og er godkjent av idrettsstyret. Endring vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012.

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer