Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien etg. Møtetid: torsdag 19. mai 2011 kl Sekretariat: SAKSKART Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Åpen halvtime Saker til behandling Sak 75/11 Protokoll fra møte 14. april Sak 76/11 Bydelsdirektørens driftsorientering...2 Sak 77/11 Rapportering på aktivitet og måltall pr Sak 78/11 Kunngjøring om offentlig ettersyn fra til Forslag til detaljregulering Sørkedalsveien - Peder Ankers plass mot Bogstad...4 Sak 79/11 Snødeponi...7 Sak 80/11 Finnhaugveien 1B - Finnhaugveien barnepark omgjøring av tomten til skatepark mm...9 Sak 81/11 Vedtak i klagesak i Risalleen 6 - gnr. 41 bnr. 241 Fasadeendring, til og påbygging av eksisterende hus samt ombygging til flermannsbolig...10 Sak 82/11 Forslag om nye oppgaver og kommunikasjonslinjer for tilsynsutvalgene for sykehjemmene...11 Sak 83/11 Referat fra møte mellom tilsynsutvalget og Hovseterhjemmet Sak 84/11 Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet Sak 85/11 Ombygging av Hovseterhjemmet eller nytt sykehjem...14 Sak 86/11 Presisering av Bydelsutvalgets vedtak om sambogaranti...15 Sak 87/11 Oppnevning av driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem...16 Sak 88/11 Sammenligning av driftskostnader i kommunale og private barnehager...17 Sak 89/11 Informasjonssaker til Bydelsutvalgets møte 19. mai Sak 90/11 Komitereferater møte 19. mai Elin Horn Galtung leder

2 Saksdokumentene er utlagt i Vestre Aker bydels lokaler, Servicetorget i 1. etasje i Sørkedalsveien 148, Røa eldresenter, Vækerøveien 205/207 og Vinderen seniorsenter, Slemdalsveien 72. Sakene blir også publisert på Internett (www.bva.oslo.kommune.no). Møtet er åpent for publikum. ii

3 Sak 75/11 Protokoll fra møte 14. april 2011 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anne Marie Nordby Bydelsutvalget /11 PROTOKOLL FRA MØTE 14. APRIL 2011 Sammendrag: Vedlagt følger protokoll fra bydelsutvalgets møte 14. april Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra bydelsutvalgets møte 14. april Jan O. Nytveit Bydelsdirektør 1

4 Sak 76/11 Bydelsdirektørens driftsorientering Arkivsak: Arkivkode: 031 Saksbehandler: Anne Marie Nordby Bydelsutvalget /11 BYDELSDIREKTØRENS DRIFTSORIENTERING Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 2

5 Sak 77/11 Rapportering på aktivitet og måltall pr Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stein Vesterkjær Helse- og sosialkomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. RAPPORTERING PÅ AKTIVITET OG MÅLTALL PR Bakgrunn: Bydelsadministrasjonen skal legge frem aktivitet og regnskapsresultater til bydelsutvalget slik at bydelsutvalget kan følge den økonomiske utviklingen for bydelen sammenlignet med vedtatt budsjett. Resultat pr vil bli presentert i BU møte. Saksframstilling: Aktivitetene har i den siste måneden holdt seg på samme nivå som forrige rapportering. Resultatet pr inkludert årsprognose viser en aktiv prognose på et resultat lik 3 mill. i forhold til forutsetningene for budsjett Endringene i den enkelte enhet i prognosen kommenteres i vedlegg 2. Vedlegg 1: Tabell 1 viser bydelens totale oversikt fordelt på kontogrupper samlet for alle funksjonsområder. Tabell 2 viser oversikt fordelt på enheter. Vedlegg 2: Viser oversikt med kommentarer til avvik i henhold til prognose angitt i tabell 2. Vurdering Regnskapsresultatet pr er ikke i tråd med budsjettforventningene. Bydelsdirektøren har satt i gang kostnadsbesparende tiltak innenfor enheter med merforbruk. Tiltak innen alle enheter med endringer i arbeidsprosesser og aktivitetstilpasninger som forberedelse til budsjett 2012 er igangsatt. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering. Jan O. Nytveit Bydelsdirektør Vedlegg : 1. Tabell 1 & 2 2. Forklaringer til enhetene 3. Måltall 3

6 Sak 78/11 Kunngjøring om offentlig ettersyn fra til Forslag til detaljregulering Sørkedalsveien - Peder Ankers plass mot Bogstad Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Hans Jacob Woxen Byutvikling, miljø og samferdsel /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Byutvikling, miljø og samferdsel har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Vestre Aker bydelsutvalg viser til tidligere vedtak/uttalelser i denne saken og vårt vedtak i den aktuelle saken om gang- og sykkelvei til Skansebakken, se vedlegg. Bydelsutvalget mener denne 300 m lange strekningen MÅ reguleres til gang- og sykkevei da det nå prosjekteres en sammenhengende gang- sykkelvei til Skansebakken. Det vil derfor være misvisende og brudd på overordnete målsetninger å ha 300 m som kun er regulert til turvei. Disse sakene må derfor ses i sammenheng. Derfor må også gang- og sykkelveien reguleres og anlegges på østsiden av Sørkedalsveien på hele strekningen til Skansebakken. Dette av trafikksikkerhetsmessige årsaker da man må unngå farlige kryssinger av Sørkedalsveien Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at veistrekningen mellom portnerboligene omreguleres til veibane, og at dette flettes inn i denne reguleringssaken. For å bedre tilgangen til badeplassen og Bogstad gård bør kryssingen av Sørkedalsveien til dette området foregå ved den nye veien til Golfbanen da dette gir en universell utforming, og er i tråd med forslaget om gang- og sykkelvei til Skansebakken. Vestre Aker bydelsutvalg vil på det sterkeste oppfordre Asplan Viak til å samordne de tre prosjektene som vedrører gang- og sykkelvei slik at den anlegges i Hovseterdalen, krysser Ankerveien ved Bogstad Camping og fortsetter i tråd med dette forslaget på innsiden av dagens gjerde mellom denne og Sørkedalsveien og videre på østsiden av Sørkedalsveien helt frem til Skansebakken. En slik løsning vil gi den klart mest brukervennlige gang- og sykkelveien, for den vil være meget mer trafikksikker enn de andre forslagene. KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN FRA TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERING SØRKEDALSVEIEN - PEDER ANKERS PLASS MOT BOGSTAD Sammendrag: Brev fra Plan- og bygningsetaten datert 7. april 2011 med forslag til detaljregulering av Sørkedalsveien; Peder Anker Plass mot Bogstad. 4

7 Saksframstilling: Planforslaget følger opp intensjonen i delstrategi 5.3 i kommuneplanen (videreutvikle et effektivt og miljøvennlig transportsystem) ved at den er med på å videreutvikle turveinettet i Oslo. Planområdet omfatter Sørkedalsveien med sidearealer på strekningen mellom Peder Anker plass og nordover til overgang over Sørkedalsveien mot Bogstadvannet (ca. 300 meter). Arealene langs planstrekningen eies av Oslo kommune. Planforslaget går ut på å regulere området til kjøreveg, annen veigrunn, turveg og hensynssone bevaring kulturmiljø. Hensikten med planen er å etablere bedre forhold for kjørende og kollektivtransport ved å utvide kjørebanen, og for turgåere og syklister ved å oppgradere turveien. I tillegg foreslås allé og steinmurer langs Sørkedalsveien regulert til bevaring. Området er i dag regulert til offentlig veigrunn, friområde (parker/plasser), spesialområde (campingplass) og spesialområde (golfbane med tilhørende anlegg). Planstrekningen ligger i Marka og inngår ikke i forslag til ny grøntplan for Oslo eller i det vedtatte hovedsykkelveinettet for Oslo, men kobler seg til hovedsykkelveinettet ved Peder Anker plass. Plan- og bygningsetaten opplyser at universell utforming bør tilstrebes der det lar seg gjøre selv om veien er definert som turvei. Det vil måtte tas noe areal fra campingplassen, men arealet her er kommunalt eid. Dette inngrepet vurderes av forslagsstiller å ikke ha praktisk betydning for driften av campingplassen. Privat grunn vil ikke bli berørt. Det er ikke registrert interessemotsetninger som følge av planen, bortsett fra noe tap av områder regulert til friområder. Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget. Saken er planlagt oversendt Rådhuset for politisk behandling 3. tertial 2011, og høringsfristen er satt til Vestre Aker bydelsutvalg behandlet ovennevnte sak (BU-sak 144/10) i møte 2. september Følgende vedtak ble enstemmig fattet: Bydel Vestre Aker viser til kunngjøring av 17. juni 2010 om offentlig ettersyn. Det gjøres oppmerksom på at Vestre Aker bydelsutvalg tidligere har uttalt seg i saken. Uttalelsene vedlegges. Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at tiltaket blir en gang- og sykkelvei og får en universell utforming. Vi anser denne gang- og sykkelvei som begynnelsen på den kommende gang- og sykkelvei inn til Skansebakken. Det forutsettes at kryssingen av Sørkedalsveien utformes på mest mulig trafikksikker måte. Vi forutsetter av trafikksikkerhetsmessige årsaker at miljøstasjonen på Peder Anker plass flyttes inn på den kommunalt eide grunn v/statoilstasjonen. Primært mener Vestre Aker bydelsutvalg at gang- og sykkelveien fra Røa skal gå i Mærradalen og krysse Ankerveien på østsiden av den østre portnerboligen, og videre ned på innsiden langs campingplassen til kryssing/fotgjengerfeltet i Sørkedalsveien nærmere badeplassen. På denne måten vil alleens symmetri bedre opprettholdes. 5

8 Dersom det er forslaget fra Plan- og bygningsetaten i denne saken som vedtas i Bystyret, forutsettes det at kryssingen av Sørkedalsveien ned mot Bogstad utformes på mest mulig trafikksikker måte. Vestre Aker bydelsutvalg mener da at gang- og sykkelveien, av trafikksikkerhetsmessige grunner, må svinge bort fra Sørkedalsveien ved portnerboligene og gå øst for det østre huset. Myke trafikkanter har ingenting å gjøre i en trang sluse mellom portnerboligene. Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter av trafikksikkerhetsmessige årsaker at miljøstasjonen på Peder Ankers plass flyttes inn på den kommunalt eide grunn v/statoilstasjonen. Miljøstasjonen ligger på samme plass som bussholdeplassen og skaper uoversiktlige situasjoner i krysset og rett ved Ankerveien som er skolevei til Bogstad Skole. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Saken fremmes for behandling i BMS og BU. Jan O. Nytveit bydelsdirektør Kunngjøring om offentlig ettersyn fra til forslag til detaljregulering Sørkedalsveien Peder Ankers plass mot Bogstad 6

9 Sak 79/11 Snødeponi Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Hans Jacob Woxen Byutvikling, miljø og samferdsel /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Byutvikling, miljø og samferdsel har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Vestre Aker BU har stor forståelse fra SAMs initiativ og anmodning om innspill fra de ulike bydeler til lokale løsninger eller bydelssnedeponier. BU ønsker en miljømessig forsvarlig behandling der det ikke forurenses ved eksempelvis uforsvarlig avrenning eller ved langtransport gjennom hele byen. Imidlertid finner vi i den nåværende situasjon ikke å fremme forslag på lokalt snedeponi. Bakgrunnen er at vi avventer informasjon om all den nye teknologi på snesmelting som er kommet. Vi kan ikke se at Oslo bør bygge lokale snedeponier med eksempelvis betongfundament etc når man nå antar at snesmelting i store containere i fjorden med senere utslipp av rent vann vil være det mest kostnadseffektive og miljømessig beste. Vi forventer rask fremgang i de vurderinger sentrale myndigheter nå foretar. Her har byrådet et soleklart ansvar. BU vil imidlertid foreslå at det ved reguleringsplaner etc i forbindelse med bygging av nye boliger bør kreves avsatt mindre plass til små snedeponier i tillegg til snuplass og parkering. Det vil avhjelpe noe. BU regner med at byrådet umiddelbart vil avklare tekniske forhold som må være på plass før sentralt smelteanlegg evt. foreslås. BU stiller seg imidlertid åpen for et lokalt snødeponi kun for bydelens behov i Styggedalen inntil nye tekniske løsninger for snøsmelting foreligger. Dersom Styggedalen blir et midlertidig alternativ MÅ det settes klare krav til avbøtende tiltak som sikrer en garantert miljøvennlig avrenning fra snøsmeltingen, ref Rambøls utredning i 2009 om Snødeponi i Styggedalen. Dette på bakgrunn av den helt uakseptable praksisen med de mange uregulerte snødeponiene Samferdselsetaten har anlagt i bydelen enkelte vintre, for erfaringen med disse er at de er miljøforurensende, og kan være farlige for barn da de er anlagt uten noen som helst skjerming/avsperring. Selv etter bydelen har påpekt dette har etaten ansett dem som sikre nok, og det var først etter betydelig påtrykk fra media, naboer, vel og bydelsutvalg at det siste ble stengt med gjerde mot fri adgang. SNØDEPONI Sammendrag: Brev fra SAM datert Saksframstilling: 7

10 SAM anmoder om innspill til hvordan bydelene selv kan håndtere egen snø og forslag til mulig deponeringssted i sin bydel. Bakgrunnen for dette er blant annet bystyrets vedtak om fordeling av slike anlegg i Oslo sør, vest, øst og sentrum. Bydelsutvalget behandlet saken i møte og fattet følgende vedtak: Saken sendes tilbake til BMS-komiteen for behandling. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Saken fremmes for BMS-komiteen og bydelsutvalget i overensstemmelse med beslutning i sak 72/11. Jan O. Nytveit bydelsdirektør Vedlegg: Brev fra Samferdselsetaten

11 Sak 80/11 Finnhaugveien 1B - Finnhaugveien barnepark omgjøring av tomten til skatepark mm Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Hans Jacob Woxen Byutvikling, miljø og samferdsel /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Byutvikling, miljø og samferdsel har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak BU ber administrasjonen sende forslaget til velene og naboene for uttalelse. FINNHAUGVEIEN 1B - FINNHAUGVEIEN BARNEPARK OMGJØRING AV TOMTEN TIL SKATEPARK MM Sammendrag: Bydelsdirektørens tidligere forslag til vedtak: Vestre Aker bydelsutvalg tar brev fra Omsorgsbygg datert og brev fra Friluftsetaten datert , til orientering. Bydelsutvalget behandlet saken i møte og fattet følgende vedtak: Vestre Aker bydelsutvalg tar brev fra Omsorgsbygg datert og brev fra Friluftsetaten datert , til orientering. Saken settes på sakskartet 19. mai Vedlagt saken er nevnte brev. Bydelsdirektørens forslag til vedtak I henhold til BUs vedtak , fremmes saken for BMS og BU. Jan O. Nytveit bydelsdirektør Vedlegg: Brev fra Omsorgsbygg Brev fra Friluftsetaten

12 Sak 81/11 Vedtak i klagesak i Risalleen 6 - gnr. 41 bnr. 241 Fasadeendring, til og påbygging av eksisterende hus samt ombygging til flermannsbolig Arkivsak: Arkivkode: 531 Saksbehandler: Anne Marie Nordby Bydelsutvalget /11 VEDTAK I KLAGESAK I RISALLEEN 6 - GNR. 41 BNR. 241 FASADEENDRING, TIL OG PÅBYGGING AV EKSISTERENDE HUS SAMT OMBYGGING TIL FLERMANNSBOLIG Sammendrag: Vedlagt oversendes Fylkesmannens vedtak i denne sak. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar saken til orientering. Jan O. Nytveit Bydelsdirektør Vedlegg: Brev fra Fylkesmannen

13 Sak 82/11 Forslag om nye oppgaver og kommunikasjonslinjer for tilsynsutvalgene for sykehjemmene Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Berit Nilsen Helse- og sosialkomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. FORSLAG OM NYE OPPGAVER OG KOMMUNIKASJONSLINJER FOR TILSYNSUTVALGENE FOR SYKEHJEMMENE Høyre fremmet denne sak. Saksframstilling: Det vil bli gitt en orientering om klager fra pårørende ved Hovseterhjemmet og oppfølgingen fra Hovseterhjemmets side av de forholdene det har vært klaget på. Skriftlige klager samt referat fra møter med pårørende og oppfølgingsmøte med Hovseterhjemmet vil bli delt ut på møtet. Disse klagene og avsløringene av uregelmessigheter i sykehjemmene i Oslo tyder på at sykehjemsetatens og helsemyndighetenes kontroller ikke alltid får med seg vesentlige sider ved den praktiske gjennomføringen av omsorgen ved sykehjemmene. Tilsynsutvalgene kan ha en viktig rolle for å se forhold som ikke kommer fram i arkivsystemer, formelle kvalitetssystemer og prosedyrer. Derfor bør tilsynsutvalgene styrkes og deres mandat gjøres klarere. Det er nå blitt så vanlig at folk bruker andre sykehjem enn de som finnes i bydelen man er bosatt i, at det blir lite hensiktsmessig å opprettholde tilknytningen mellom bydelene og tilsynsutvalgene i samme form som nå. Kommunikasjonen går fra tilsynsutvalget til bydelen som ikke lenger har en klar politisk rolle i driften av sykehjemmene. Det foreslås derfor en ny rolle for tilsynsutvalgene innen Oslo kommune ved at de bringes i nærmere kommunikasjon med kommunens sentrale politiske organer. En omlegging av mandatene for tilsynsutvalgene kan også bidra til bedre kompetanseutvikling i tilsynsutvalgene. Et viktig element i kompetanseoppbyggingen er å få erfaringer fra hvordan ulike sykehjem drives for å kunne utvikle en mer generell forståelse av utfordringer i gjennomføringen. Færre tilsynsutvalg vil også gi bedre mulighet for tillitsvalgte som ønsker det, til å konsentrere innsatsen om denne rollen. Høyres forslag til vedtak Oslo kommune bes om å vurdere et nytt mandat for tilsynsutvalgene for sykehjemmene som omfatter at tilsynsutvalgene rapporterer direkte til kommunens sentrale politiske organer og sykehjemsetaten. Videre foreslås det at mandatet gir anledning til at tilsynsutvalgene dekker flere sykehjem. Målet med dette er å gi tilsynsutvalgene en klarere politisk rolle og mulighet for å få en bredere erfaringsbasis. 11

14 Sak 83/11 Referat fra møte mellom tilsynsutvalget og Hovseterhjemmet Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Berit Nilsen Helse- og sosialkomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. REFERAT FRA MØTE MELLOM TILSYNSUTVALGET OG HOVSETERHJEMMET Saksframstilling: Vedlagt følger referat fra møte mellom tilsynsutvalget og Hovseterhjemmet Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar referatet fra møte mellom tilsynsutvalget og Hovseterhjemmet Til orientering Jan O. Nytveit bydelsdirektør Vedlegg: Referat fra møtet mellom tilsynsutvalget og Hovseterhjemmet 12

15 Sak 84/11 Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Berit Nilsen Helse- og sosialkomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. FORELØPIG ORIENTERING OM TILSYN VED HOVSETERHJEMMET Saksframstilling: I henhold til endret pkt. 9,1. avsnitt i Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjoner fremlegger Bydel Vestre Aker tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet gjennomført til foreløpig orientering. Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten for uttalelse. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet til foreløpig orientering Jan O. Nytveit bydelsdirektør Vedlegg: Rapport fra tilsynsbesøk ved Hovseterhjemmet 13

16 Sak 85/11 Ombygging av Hovseterhjemmet eller nytt sykehjem Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Berit Nilsen Helse- og sosialkomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. OMBYGGING AV HOVSETERHJEMMET ELLER NYTT SYKEHJEM Høyre fremmet denne sak Saksframstilling: Hovseterhjemmet har en rekke bygningsmessige mangler som må utbedres, men det mest gjennomgående problemet er størrelsen på enhetene. Flertallet av beboerne har mer eller mindre alvorlig aldersdemens, også de som ikke bor på skjermet enhet. De store enhetene skaper betydelig utrygghet blant de demente. Det kan også være vanskelig for personalet å følge med hvor alle er til enhver tid. Det er svært viktig for velferden til sykehjemmets beboere at enhetsstørrelsen reduseres. Det kan gjøres ved en ombygging av sykehjemmet parallelt med renovering, eller ved at det bygges et nytt Hovseterhjem slik byråden har antydet. Høyres forslag til vedtak Oslo kommune v/ Omsorgsbygg bes av hensyn til beboernes velferd om å prioritere en ombygging av Hovseter sykehjem i planene for utbygging av sykehjem, blant annet for å redusere størrelsen på enhetene. 14

17 Sak 86/11 Presisering av Bydelsutvalgets vedtak om sambogaranti Arkivsak: Arkivkode: 33 Saksbehandler: Anne Marie Nordby Helse- og sosialkomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. PRESISERING AV BYDELSUTVALGETS VEDTAK OM SAMBOGARANTI Sammendrag: Terje Bjøro (V) fremmet den sak. Saksframstilling: I Bydelsutvalgets møte 14/4 fremkom at bydelsdirektøren tolker Bydelsutvalgets vedtak om sambogaranti annerledes enn politikerne. Bydelsdirektøren hevdet at sambogarantien kun gjaldt der begge ektefeller (samboere) hadde vedtak om sykehjemsplass mens politikerne har sagt at et par må få sykehjemsplass sammen (dobbeltrom eller to enkeltrom) dersom de begge har stort omsorgsbehov. Selv om de har noe ulikt behov, mener politikerne at man ikke eksempelvis skal skille et par mot sin vilje ved å tilby den ene langtidsplass sykehjem og den andre omsorgsbolig. Presiseringen ansees som en hastesak og må opp i førstkommende komitemøte og BU. Venstres forslag til vedtak Saken behandles i Helse og sosialkomiteen og Bydelsutvalget. 15

18 Sak 87/11 Oppnevning av driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem Arkivsak: Arkivkode: 240 Saksbehandler: Anne Marie Nordby Bydelsutvalget /11 OPPNEVNING AV DRIFTSSTYRER I KOMMUNALT DREVNE SYKEHJEM Sammendrag: Vestre Aker bydelsutvalg behandlet denne sak i møte 14. april Det ble oppnevnt 2 medlemmer og 1 varamedlem til driftsstyret på Vinderen Bo- og servicesenter. Venstre skal oppnevne 1 varamedlem, men ønsket en nærmere presisering av retningslinjer for oppnevning av medlemmer. Forespørselen er videresendt Sykehjemsetaten og Bystyrets sekretariat. Venstres forslag til vedtak Venstre oppnevner som varamedlem til driftsstyre på Vinderen Bo- og servicesenter. 16

19 Sak 88/11 Sammenligning av driftskostnader i kommunale og private barnehager Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Svein Tore Mathisen Bydelsutvalget /11 SAMMENLIGNING AV DRIFTSKOSTNADER I KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER Saksframstilling: Bakgrunn for saken I møte ber Bydelsutvalget administrasjonen legge frem en sammenligning av driftskostnader i kommunale og private barnehager i Bydel Vestre Aker. Oversikten skal være delt i driftskostnader per barn under og over 3 år i følgende kategorier: 1) Totale driftskostnader 2) Lønnskostnader 3) Pensjonskostnader 4) Husleiekostnader I møte senere i år vil Bydelsutvalget, basert på resultatene av denne analysen, vurdere å konkurranseutsette bydelens kommunale barnehager fra barnehageåret Om grunnlaget for sammenligning Administrasjonen vil hente de 4 overnevnte kostnadstypene fra private og kommunale barnehagers årsregnskap Siden man i kommunale og private barnehagers regnskaper ikke fordeler overnevnte kostnadstyper på barn under og over 3 år, vil administrasjonen ikke vise direkte kostnadsfordelingen per barn under og over 3 år. Kostnadsfordelingen per barn under og over 3 år vil vi gjøre indirekte i beregningen av storbarnekvivalenter. Beregning av storbarnekvivalenter per barnehage er nødvendig for å få en sammenligning av overnevnte kostnadstyper som tar hensyn til at det er dyrere å drive barnehage med barn under 3 år. Det er dyrere å drive med barn under 3 år først og fremst fordi bemanningsnormen krever 1 pedagogisk leder og 2 assistenter per 9-barnsgruppe under 3 år mot 1 pedagogisk leder og 2 assistenter per 18-barnsgruppe over 3 år. I denne sammenligningen er et barn under 3 år ekvivalent (i kostnader til) 1,8 barn over 3 år. Det er i tråd med storbarnekvivalenten som nye regler sier vi skal bruke når vi beregner kommunalt tilskudd til private barnehager i Det vil si at en barnehage med for eksempel 10 barn under 3 år har 18 storbarnekvivalenter (10*1,8). Kommunen har 18 private familiebarnehager men ingen kommunale familiebarnehager, så i dette saksfremlegget vil administrasjonen sammenligne kommunale ordinære barnehager og private ordinære barnehager. 17

20 Vi har sammenlignet 16 kommunale ordinære barnehager og 27 private ordinære barnehager. Sammenligning av gjennomsnittlige kostnader per storbarnekvivalent For hver av de 4 overnevnte kostnadstyper har administrasjonen beregnet en gjennomsnittlig kostnad per storbarnekvivalent for henholdsvis 16 kommunale ordinære barnehager og 27 private ordinære barnehager: Gjennomsnitt lønn og sosiale kostnader - per storbarnekvivalent Herav Gjennomsnitt pensjonskostnader per storbarnekvivalent Gjennomsnitt andre driftskostnader ekskl. husleiekostnader - per storbarnekvivalent Gjennomsnitt totale driftskostnader ekskl. husleiekostnader - per storbarnekvivalent Kommunale barnehager Private barnehager Differanse ,2 % ,2 % ,1 % ,3 % Administrasjonen har i denne sammenligningen kommet frem til kostnadsforskjeller mellom kommunale og private barnehager i Bydel Vestre Aker. Hoveddelen av kostnadsforskjellene skyldes lønnskostnadsforskjeller, blant annet forskjeller i pensjonskostnader. Telemarksforsking sin rapport Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren fra 2008 viser at størstedelen av forskjellen skyldes forskjeller i bemanningsgrad og lønnsnivå. Når det gjelder pensjonskostnader har de private barnehagene vesentlig lavere kostnader enn de kommunale barnehagene. Blant de 27 private barnehagene varierer imidlertid pensjonskostnadene mye. 7 av 27 barnehager ligger nokså jevnt fordelt i området 6000 til per storbarnekvivalent. 20 av 27 barnehager ligger jevnt fordelt i området til per storbarn ekvivalent. Gjennomsnitt husleiekostnader eller tilsvarende - per storbarnekvivalent Kommunale barnehager Private barnehager Differanse ,7 % Når det gjelder husleie eller tilsvarende finner vi store variasjoner både for de kommunale og de private barnehagene. Av de 16 kommunale barnehagene skiller 4 barnehager seg ut med husleie i området til per storbarnekvivalent. Resten av de kommunale barnehagene ligger i området til per storbarnekvivalent. Av de 27 private barnehagene er det en nokså jevn fordeling på hele skalaen fra til per storbarnekvivalent med en tyngde på nederste halvdel av skalaen. De store variasjonene blant de kommunale barnehagene har blant annet å gjør med målet om full barnehagedekning, som vi diskuterer kapittelet nedenfor. Og de store variasjonene blant de private barnehagene kan ha noe å gjøre med at mer kommersielle eierformer er mer bevisst på hva slags avkastningskrav de skal legge inn i husleien. 18

21 Bydelene får mindre husleiekompensasjon til private barnehager enn til kommunale barnehager En vurdering av konkurranseutsetting bør ta hensyn til at bydelene under dagens finansieringsordning får mindre husleiekompensasjon til private barnehager enn til kommunale barnehager. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder og har som mål å kunne tilby plass til alle. Målet om full barnehagedekning er viktigere enn målet om rimelige leieobjekter og derfor aksepterer kommunen høy husleie i midlertidige barnehagebygg. I 2011 får Bydel Vestre Aker kompensert per storbarnekvivalent i private barnehager er 88% av gjennomsnittlig leie pr. storbarnekvivalent i kommunale barnehager. Bydelene vil i 2014 sannsynligvis gi samme offentlige tilskudd per barn til både kommunale og private barnehager En vurdering av konkurranseutseting bør dessuten ta hensyn til at bydelene i 2014 sannsynligvis vil gi samme offentlige tilskudd per barn både til kommunale og private barnehager. Myndighetene legger opp til at private barnehager fra 2011 til 2014 skal få økt sitt kommunale tilskudd fra 91% til 100% av offentlig tilskudd til kommunale barnehager. Bydelen har oppgaven med å kontrollere at private barnehager tar ut rimelige utbytter fra barnehagedriften i takt med de økende offentlige tilskuddene. Kunnskapsdepartement sier i pressemelding at man arbeider videre med problemstillingen med uttak av verdier og at man sikter mot å endre regelverket fra Eksempel kommunal og privat barnehage, hver med 2 småbarnsavdelinger med totalt 18 barn og 2 storbarnsavdelinger med totalt 36 barn Kommunal barnehage med 2 småbarnsavdelinger og 2 storbarnsavdelinger Privat barnehage med 2 småbarnsavdelinger og 2 storbarnsavdelinger Differanse ,2 % Lønn og sosiale kostnader Herav pensjons ,2 % kostnader Andre driftskostnader ,1 % Totale driftskostnader ekskl. husleie ,3 % Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar sammenligningen av driftskostnader i kommunale og private barnehager til orientering. Jan O Nytveit bydelsdirektør 19

22 Sak 89/11 Informasjonssaker til Bydelsutvalgets møte 19. mai 2011 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anne Marie Nordby Bydelsutvalget /11 INFORMASJONSSAKER TIL BYDELSUTVALGETS MØTE 19. MAI 2011 Sammendrag: Følgende informasjonssaker vedlegges: 1. Oppfølgingsskjema for politiske saker/vedtak i BU-møte 14. april Brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel BU-sak 45/11 Snødeponi i Voksenkollveien Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Oppfølgingsskjema for politiske saker/vedtak i BU-møte 14. april Brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel BU-sak 45/11 Snødeponi i Voksenkollveien 3. Brev til ROK Søknad om datoer for gjennomføring av russearrangementer på Tryvann stadion i april og mai 2011 med støy og opprydningsplan tas til orientering Jan O. Nytveit Bydelsdirektør 20

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 22. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 04. februar 2013 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger:

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger: MØTEINNKALLING Utvalg: Bydelsutvalg Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30 Møtested: Kristiansandsgt. 2 Møterom: Sagene samfunnshus Til behandling foreligger: Utv.saksnr Arkivsaksn Sakstittel 0. Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 9/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 9/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon Møteinnkalling 9/11 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 150A, møterom Bogstad Møtetid: Mandag 28. november 2011 kl. 18.00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen. Møteinnkalling 3/05

Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen. Møteinnkalling 3/05 Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen Møteinnkalling 3/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243, 2. etg. Møtetid: Torsdag 21. april 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 234 95 029 SAKSKART

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 06. februar 2006 kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 03. mars 2005

Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 03. mars 2005 Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 03. mars 2005 Sted: Utdanningsetatens møtelokaler, Strømsveien 102 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen Møteinnkalling 9/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 28. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: Møtested: Møtetid: 01.02.2012 Kommunestyresalen Tinghaugv 18 Kl. 17:00 Forfall meldes til politisk sekretariat 33

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fagsenter barn og unge, Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/15

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/15 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/15 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Torsdag 12. februar 2015 kl. 18.00 Sekretariat: 907 44 608 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer