Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien etg. Møtetid: torsdag 19. mai 2011 kl Sekretariat: SAKSKART Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Åpen halvtime Saker til behandling Sak 75/11 Protokoll fra møte 14. april Sak 76/11 Bydelsdirektørens driftsorientering...2 Sak 77/11 Rapportering på aktivitet og måltall pr Sak 78/11 Kunngjøring om offentlig ettersyn fra til Forslag til detaljregulering Sørkedalsveien - Peder Ankers plass mot Bogstad...4 Sak 79/11 Snødeponi...7 Sak 80/11 Finnhaugveien 1B - Finnhaugveien barnepark omgjøring av tomten til skatepark mm...9 Sak 81/11 Vedtak i klagesak i Risalleen 6 - gnr. 41 bnr. 241 Fasadeendring, til og påbygging av eksisterende hus samt ombygging til flermannsbolig...10 Sak 82/11 Forslag om nye oppgaver og kommunikasjonslinjer for tilsynsutvalgene for sykehjemmene...11 Sak 83/11 Referat fra møte mellom tilsynsutvalget og Hovseterhjemmet Sak 84/11 Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet Sak 85/11 Ombygging av Hovseterhjemmet eller nytt sykehjem...14 Sak 86/11 Presisering av Bydelsutvalgets vedtak om sambogaranti...15 Sak 87/11 Oppnevning av driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem...16 Sak 88/11 Sammenligning av driftskostnader i kommunale og private barnehager...17 Sak 89/11 Informasjonssaker til Bydelsutvalgets møte 19. mai Sak 90/11 Komitereferater møte 19. mai Elin Horn Galtung leder

2 Saksdokumentene er utlagt i Vestre Aker bydels lokaler, Servicetorget i 1. etasje i Sørkedalsveien 148, Røa eldresenter, Vækerøveien 205/207 og Vinderen seniorsenter, Slemdalsveien 72. Sakene blir også publisert på Internett (www.bva.oslo.kommune.no). Møtet er åpent for publikum. ii

3 Sak 75/11 Protokoll fra møte 14. april 2011 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anne Marie Nordby Bydelsutvalget /11 PROTOKOLL FRA MØTE 14. APRIL 2011 Sammendrag: Vedlagt følger protokoll fra bydelsutvalgets møte 14. april Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra bydelsutvalgets møte 14. april Jan O. Nytveit Bydelsdirektør 1

4 Sak 76/11 Bydelsdirektørens driftsorientering Arkivsak: Arkivkode: 031 Saksbehandler: Anne Marie Nordby Bydelsutvalget /11 BYDELSDIREKTØRENS DRIFTSORIENTERING Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 2

5 Sak 77/11 Rapportering på aktivitet og måltall pr Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stein Vesterkjær Helse- og sosialkomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. RAPPORTERING PÅ AKTIVITET OG MÅLTALL PR Bakgrunn: Bydelsadministrasjonen skal legge frem aktivitet og regnskapsresultater til bydelsutvalget slik at bydelsutvalget kan følge den økonomiske utviklingen for bydelen sammenlignet med vedtatt budsjett. Resultat pr vil bli presentert i BU møte. Saksframstilling: Aktivitetene har i den siste måneden holdt seg på samme nivå som forrige rapportering. Resultatet pr inkludert årsprognose viser en aktiv prognose på et resultat lik 3 mill. i forhold til forutsetningene for budsjett Endringene i den enkelte enhet i prognosen kommenteres i vedlegg 2. Vedlegg 1: Tabell 1 viser bydelens totale oversikt fordelt på kontogrupper samlet for alle funksjonsområder. Tabell 2 viser oversikt fordelt på enheter. Vedlegg 2: Viser oversikt med kommentarer til avvik i henhold til prognose angitt i tabell 2. Vurdering Regnskapsresultatet pr er ikke i tråd med budsjettforventningene. Bydelsdirektøren har satt i gang kostnadsbesparende tiltak innenfor enheter med merforbruk. Tiltak innen alle enheter med endringer i arbeidsprosesser og aktivitetstilpasninger som forberedelse til budsjett 2012 er igangsatt. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering. Jan O. Nytveit Bydelsdirektør Vedlegg : 1. Tabell 1 & 2 2. Forklaringer til enhetene 3. Måltall 3

6 Sak 78/11 Kunngjøring om offentlig ettersyn fra til Forslag til detaljregulering Sørkedalsveien - Peder Ankers plass mot Bogstad Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Hans Jacob Woxen Byutvikling, miljø og samferdsel /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Byutvikling, miljø og samferdsel har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Vestre Aker bydelsutvalg viser til tidligere vedtak/uttalelser i denne saken og vårt vedtak i den aktuelle saken om gang- og sykkelvei til Skansebakken, se vedlegg. Bydelsutvalget mener denne 300 m lange strekningen MÅ reguleres til gang- og sykkevei da det nå prosjekteres en sammenhengende gang- sykkelvei til Skansebakken. Det vil derfor være misvisende og brudd på overordnete målsetninger å ha 300 m som kun er regulert til turvei. Disse sakene må derfor ses i sammenheng. Derfor må også gang- og sykkelveien reguleres og anlegges på østsiden av Sørkedalsveien på hele strekningen til Skansebakken. Dette av trafikksikkerhetsmessige årsaker da man må unngå farlige kryssinger av Sørkedalsveien Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at veistrekningen mellom portnerboligene omreguleres til veibane, og at dette flettes inn i denne reguleringssaken. For å bedre tilgangen til badeplassen og Bogstad gård bør kryssingen av Sørkedalsveien til dette området foregå ved den nye veien til Golfbanen da dette gir en universell utforming, og er i tråd med forslaget om gang- og sykkelvei til Skansebakken. Vestre Aker bydelsutvalg vil på det sterkeste oppfordre Asplan Viak til å samordne de tre prosjektene som vedrører gang- og sykkelvei slik at den anlegges i Hovseterdalen, krysser Ankerveien ved Bogstad Camping og fortsetter i tråd med dette forslaget på innsiden av dagens gjerde mellom denne og Sørkedalsveien og videre på østsiden av Sørkedalsveien helt frem til Skansebakken. En slik løsning vil gi den klart mest brukervennlige gang- og sykkelveien, for den vil være meget mer trafikksikker enn de andre forslagene. KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN FRA TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERING SØRKEDALSVEIEN - PEDER ANKERS PLASS MOT BOGSTAD Sammendrag: Brev fra Plan- og bygningsetaten datert 7. april 2011 med forslag til detaljregulering av Sørkedalsveien; Peder Anker Plass mot Bogstad. 4

7 Saksframstilling: Planforslaget følger opp intensjonen i delstrategi 5.3 i kommuneplanen (videreutvikle et effektivt og miljøvennlig transportsystem) ved at den er med på å videreutvikle turveinettet i Oslo. Planområdet omfatter Sørkedalsveien med sidearealer på strekningen mellom Peder Anker plass og nordover til overgang over Sørkedalsveien mot Bogstadvannet (ca. 300 meter). Arealene langs planstrekningen eies av Oslo kommune. Planforslaget går ut på å regulere området til kjøreveg, annen veigrunn, turveg og hensynssone bevaring kulturmiljø. Hensikten med planen er å etablere bedre forhold for kjørende og kollektivtransport ved å utvide kjørebanen, og for turgåere og syklister ved å oppgradere turveien. I tillegg foreslås allé og steinmurer langs Sørkedalsveien regulert til bevaring. Området er i dag regulert til offentlig veigrunn, friområde (parker/plasser), spesialområde (campingplass) og spesialområde (golfbane med tilhørende anlegg). Planstrekningen ligger i Marka og inngår ikke i forslag til ny grøntplan for Oslo eller i det vedtatte hovedsykkelveinettet for Oslo, men kobler seg til hovedsykkelveinettet ved Peder Anker plass. Plan- og bygningsetaten opplyser at universell utforming bør tilstrebes der det lar seg gjøre selv om veien er definert som turvei. Det vil måtte tas noe areal fra campingplassen, men arealet her er kommunalt eid. Dette inngrepet vurderes av forslagsstiller å ikke ha praktisk betydning for driften av campingplassen. Privat grunn vil ikke bli berørt. Det er ikke registrert interessemotsetninger som følge av planen, bortsett fra noe tap av områder regulert til friområder. Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget. Saken er planlagt oversendt Rådhuset for politisk behandling 3. tertial 2011, og høringsfristen er satt til Vestre Aker bydelsutvalg behandlet ovennevnte sak (BU-sak 144/10) i møte 2. september Følgende vedtak ble enstemmig fattet: Bydel Vestre Aker viser til kunngjøring av 17. juni 2010 om offentlig ettersyn. Det gjøres oppmerksom på at Vestre Aker bydelsutvalg tidligere har uttalt seg i saken. Uttalelsene vedlegges. Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at tiltaket blir en gang- og sykkelvei og får en universell utforming. Vi anser denne gang- og sykkelvei som begynnelsen på den kommende gang- og sykkelvei inn til Skansebakken. Det forutsettes at kryssingen av Sørkedalsveien utformes på mest mulig trafikksikker måte. Vi forutsetter av trafikksikkerhetsmessige årsaker at miljøstasjonen på Peder Anker plass flyttes inn på den kommunalt eide grunn v/statoilstasjonen. Primært mener Vestre Aker bydelsutvalg at gang- og sykkelveien fra Røa skal gå i Mærradalen og krysse Ankerveien på østsiden av den østre portnerboligen, og videre ned på innsiden langs campingplassen til kryssing/fotgjengerfeltet i Sørkedalsveien nærmere badeplassen. På denne måten vil alleens symmetri bedre opprettholdes. 5

8 Dersom det er forslaget fra Plan- og bygningsetaten i denne saken som vedtas i Bystyret, forutsettes det at kryssingen av Sørkedalsveien ned mot Bogstad utformes på mest mulig trafikksikker måte. Vestre Aker bydelsutvalg mener da at gang- og sykkelveien, av trafikksikkerhetsmessige grunner, må svinge bort fra Sørkedalsveien ved portnerboligene og gå øst for det østre huset. Myke trafikkanter har ingenting å gjøre i en trang sluse mellom portnerboligene. Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter av trafikksikkerhetsmessige årsaker at miljøstasjonen på Peder Ankers plass flyttes inn på den kommunalt eide grunn v/statoilstasjonen. Miljøstasjonen ligger på samme plass som bussholdeplassen og skaper uoversiktlige situasjoner i krysset og rett ved Ankerveien som er skolevei til Bogstad Skole. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Saken fremmes for behandling i BMS og BU. Jan O. Nytveit bydelsdirektør Kunngjøring om offentlig ettersyn fra til forslag til detaljregulering Sørkedalsveien Peder Ankers plass mot Bogstad 6

9 Sak 79/11 Snødeponi Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Hans Jacob Woxen Byutvikling, miljø og samferdsel /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Byutvikling, miljø og samferdsel har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Vestre Aker BU har stor forståelse fra SAMs initiativ og anmodning om innspill fra de ulike bydeler til lokale løsninger eller bydelssnedeponier. BU ønsker en miljømessig forsvarlig behandling der det ikke forurenses ved eksempelvis uforsvarlig avrenning eller ved langtransport gjennom hele byen. Imidlertid finner vi i den nåværende situasjon ikke å fremme forslag på lokalt snedeponi. Bakgrunnen er at vi avventer informasjon om all den nye teknologi på snesmelting som er kommet. Vi kan ikke se at Oslo bør bygge lokale snedeponier med eksempelvis betongfundament etc når man nå antar at snesmelting i store containere i fjorden med senere utslipp av rent vann vil være det mest kostnadseffektive og miljømessig beste. Vi forventer rask fremgang i de vurderinger sentrale myndigheter nå foretar. Her har byrådet et soleklart ansvar. BU vil imidlertid foreslå at det ved reguleringsplaner etc i forbindelse med bygging av nye boliger bør kreves avsatt mindre plass til små snedeponier i tillegg til snuplass og parkering. Det vil avhjelpe noe. BU regner med at byrådet umiddelbart vil avklare tekniske forhold som må være på plass før sentralt smelteanlegg evt. foreslås. BU stiller seg imidlertid åpen for et lokalt snødeponi kun for bydelens behov i Styggedalen inntil nye tekniske løsninger for snøsmelting foreligger. Dersom Styggedalen blir et midlertidig alternativ MÅ det settes klare krav til avbøtende tiltak som sikrer en garantert miljøvennlig avrenning fra snøsmeltingen, ref Rambøls utredning i 2009 om Snødeponi i Styggedalen. Dette på bakgrunn av den helt uakseptable praksisen med de mange uregulerte snødeponiene Samferdselsetaten har anlagt i bydelen enkelte vintre, for erfaringen med disse er at de er miljøforurensende, og kan være farlige for barn da de er anlagt uten noen som helst skjerming/avsperring. Selv etter bydelen har påpekt dette har etaten ansett dem som sikre nok, og det var først etter betydelig påtrykk fra media, naboer, vel og bydelsutvalg at det siste ble stengt med gjerde mot fri adgang. SNØDEPONI Sammendrag: Brev fra SAM datert Saksframstilling: 7

10 SAM anmoder om innspill til hvordan bydelene selv kan håndtere egen snø og forslag til mulig deponeringssted i sin bydel. Bakgrunnen for dette er blant annet bystyrets vedtak om fordeling av slike anlegg i Oslo sør, vest, øst og sentrum. Bydelsutvalget behandlet saken i møte og fattet følgende vedtak: Saken sendes tilbake til BMS-komiteen for behandling. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Saken fremmes for BMS-komiteen og bydelsutvalget i overensstemmelse med beslutning i sak 72/11. Jan O. Nytveit bydelsdirektør Vedlegg: Brev fra Samferdselsetaten

11 Sak 80/11 Finnhaugveien 1B - Finnhaugveien barnepark omgjøring av tomten til skatepark mm Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Hans Jacob Woxen Byutvikling, miljø og samferdsel /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Byutvikling, miljø og samferdsel har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak BU ber administrasjonen sende forslaget til velene og naboene for uttalelse. FINNHAUGVEIEN 1B - FINNHAUGVEIEN BARNEPARK OMGJØRING AV TOMTEN TIL SKATEPARK MM Sammendrag: Bydelsdirektørens tidligere forslag til vedtak: Vestre Aker bydelsutvalg tar brev fra Omsorgsbygg datert og brev fra Friluftsetaten datert , til orientering. Bydelsutvalget behandlet saken i møte og fattet følgende vedtak: Vestre Aker bydelsutvalg tar brev fra Omsorgsbygg datert og brev fra Friluftsetaten datert , til orientering. Saken settes på sakskartet 19. mai Vedlagt saken er nevnte brev. Bydelsdirektørens forslag til vedtak I henhold til BUs vedtak , fremmes saken for BMS og BU. Jan O. Nytveit bydelsdirektør Vedlegg: Brev fra Omsorgsbygg Brev fra Friluftsetaten

12 Sak 81/11 Vedtak i klagesak i Risalleen 6 - gnr. 41 bnr. 241 Fasadeendring, til og påbygging av eksisterende hus samt ombygging til flermannsbolig Arkivsak: Arkivkode: 531 Saksbehandler: Anne Marie Nordby Bydelsutvalget /11 VEDTAK I KLAGESAK I RISALLEEN 6 - GNR. 41 BNR. 241 FASADEENDRING, TIL OG PÅBYGGING AV EKSISTERENDE HUS SAMT OMBYGGING TIL FLERMANNSBOLIG Sammendrag: Vedlagt oversendes Fylkesmannens vedtak i denne sak. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar saken til orientering. Jan O. Nytveit Bydelsdirektør Vedlegg: Brev fra Fylkesmannen

13 Sak 82/11 Forslag om nye oppgaver og kommunikasjonslinjer for tilsynsutvalgene for sykehjemmene Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Berit Nilsen Helse- og sosialkomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. FORSLAG OM NYE OPPGAVER OG KOMMUNIKASJONSLINJER FOR TILSYNSUTVALGENE FOR SYKEHJEMMENE Høyre fremmet denne sak. Saksframstilling: Det vil bli gitt en orientering om klager fra pårørende ved Hovseterhjemmet og oppfølgingen fra Hovseterhjemmets side av de forholdene det har vært klaget på. Skriftlige klager samt referat fra møter med pårørende og oppfølgingsmøte med Hovseterhjemmet vil bli delt ut på møtet. Disse klagene og avsløringene av uregelmessigheter i sykehjemmene i Oslo tyder på at sykehjemsetatens og helsemyndighetenes kontroller ikke alltid får med seg vesentlige sider ved den praktiske gjennomføringen av omsorgen ved sykehjemmene. Tilsynsutvalgene kan ha en viktig rolle for å se forhold som ikke kommer fram i arkivsystemer, formelle kvalitetssystemer og prosedyrer. Derfor bør tilsynsutvalgene styrkes og deres mandat gjøres klarere. Det er nå blitt så vanlig at folk bruker andre sykehjem enn de som finnes i bydelen man er bosatt i, at det blir lite hensiktsmessig å opprettholde tilknytningen mellom bydelene og tilsynsutvalgene i samme form som nå. Kommunikasjonen går fra tilsynsutvalget til bydelen som ikke lenger har en klar politisk rolle i driften av sykehjemmene. Det foreslås derfor en ny rolle for tilsynsutvalgene innen Oslo kommune ved at de bringes i nærmere kommunikasjon med kommunens sentrale politiske organer. En omlegging av mandatene for tilsynsutvalgene kan også bidra til bedre kompetanseutvikling i tilsynsutvalgene. Et viktig element i kompetanseoppbyggingen er å få erfaringer fra hvordan ulike sykehjem drives for å kunne utvikle en mer generell forståelse av utfordringer i gjennomføringen. Færre tilsynsutvalg vil også gi bedre mulighet for tillitsvalgte som ønsker det, til å konsentrere innsatsen om denne rollen. Høyres forslag til vedtak Oslo kommune bes om å vurdere et nytt mandat for tilsynsutvalgene for sykehjemmene som omfatter at tilsynsutvalgene rapporterer direkte til kommunens sentrale politiske organer og sykehjemsetaten. Videre foreslås det at mandatet gir anledning til at tilsynsutvalgene dekker flere sykehjem. Målet med dette er å gi tilsynsutvalgene en klarere politisk rolle og mulighet for å få en bredere erfaringsbasis. 11

14 Sak 83/11 Referat fra møte mellom tilsynsutvalget og Hovseterhjemmet Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Berit Nilsen Helse- og sosialkomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. REFERAT FRA MØTE MELLOM TILSYNSUTVALGET OG HOVSETERHJEMMET Saksframstilling: Vedlagt følger referat fra møte mellom tilsynsutvalget og Hovseterhjemmet Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar referatet fra møte mellom tilsynsutvalget og Hovseterhjemmet Til orientering Jan O. Nytveit bydelsdirektør Vedlegg: Referat fra møtet mellom tilsynsutvalget og Hovseterhjemmet 12

15 Sak 84/11 Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Berit Nilsen Helse- og sosialkomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. FORELØPIG ORIENTERING OM TILSYN VED HOVSETERHJEMMET Saksframstilling: I henhold til endret pkt. 9,1. avsnitt i Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjoner fremlegger Bydel Vestre Aker tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet gjennomført til foreløpig orientering. Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten for uttalelse. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet til foreløpig orientering Jan O. Nytveit bydelsdirektør Vedlegg: Rapport fra tilsynsbesøk ved Hovseterhjemmet 13

16 Sak 85/11 Ombygging av Hovseterhjemmet eller nytt sykehjem Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Berit Nilsen Helse- og sosialkomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. OMBYGGING AV HOVSETERHJEMMET ELLER NYTT SYKEHJEM Høyre fremmet denne sak Saksframstilling: Hovseterhjemmet har en rekke bygningsmessige mangler som må utbedres, men det mest gjennomgående problemet er størrelsen på enhetene. Flertallet av beboerne har mer eller mindre alvorlig aldersdemens, også de som ikke bor på skjermet enhet. De store enhetene skaper betydelig utrygghet blant de demente. Det kan også være vanskelig for personalet å følge med hvor alle er til enhver tid. Det er svært viktig for velferden til sykehjemmets beboere at enhetsstørrelsen reduseres. Det kan gjøres ved en ombygging av sykehjemmet parallelt med renovering, eller ved at det bygges et nytt Hovseterhjem slik byråden har antydet. Høyres forslag til vedtak Oslo kommune v/ Omsorgsbygg bes av hensyn til beboernes velferd om å prioritere en ombygging av Hovseter sykehjem i planene for utbygging av sykehjem, blant annet for å redusere størrelsen på enhetene. 14

17 Sak 86/11 Presisering av Bydelsutvalgets vedtak om sambogaranti Arkivsak: Arkivkode: 33 Saksbehandler: Anne Marie Nordby Helse- og sosialkomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. PRESISERING AV BYDELSUTVALGETS VEDTAK OM SAMBOGARANTI Sammendrag: Terje Bjøro (V) fremmet den sak. Saksframstilling: I Bydelsutvalgets møte 14/4 fremkom at bydelsdirektøren tolker Bydelsutvalgets vedtak om sambogaranti annerledes enn politikerne. Bydelsdirektøren hevdet at sambogarantien kun gjaldt der begge ektefeller (samboere) hadde vedtak om sykehjemsplass mens politikerne har sagt at et par må få sykehjemsplass sammen (dobbeltrom eller to enkeltrom) dersom de begge har stort omsorgsbehov. Selv om de har noe ulikt behov, mener politikerne at man ikke eksempelvis skal skille et par mot sin vilje ved å tilby den ene langtidsplass sykehjem og den andre omsorgsbolig. Presiseringen ansees som en hastesak og må opp i førstkommende komitemøte og BU. Venstres forslag til vedtak Saken behandles i Helse og sosialkomiteen og Bydelsutvalget. 15

18 Sak 87/11 Oppnevning av driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem Arkivsak: Arkivkode: 240 Saksbehandler: Anne Marie Nordby Bydelsutvalget /11 OPPNEVNING AV DRIFTSSTYRER I KOMMUNALT DREVNE SYKEHJEM Sammendrag: Vestre Aker bydelsutvalg behandlet denne sak i møte 14. april Det ble oppnevnt 2 medlemmer og 1 varamedlem til driftsstyret på Vinderen Bo- og servicesenter. Venstre skal oppnevne 1 varamedlem, men ønsket en nærmere presisering av retningslinjer for oppnevning av medlemmer. Forespørselen er videresendt Sykehjemsetaten og Bystyrets sekretariat. Venstres forslag til vedtak Venstre oppnevner som varamedlem til driftsstyre på Vinderen Bo- og servicesenter. 16

19 Sak 88/11 Sammenligning av driftskostnader i kommunale og private barnehager Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Svein Tore Mathisen Bydelsutvalget /11 SAMMENLIGNING AV DRIFTSKOSTNADER I KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER Saksframstilling: Bakgrunn for saken I møte ber Bydelsutvalget administrasjonen legge frem en sammenligning av driftskostnader i kommunale og private barnehager i Bydel Vestre Aker. Oversikten skal være delt i driftskostnader per barn under og over 3 år i følgende kategorier: 1) Totale driftskostnader 2) Lønnskostnader 3) Pensjonskostnader 4) Husleiekostnader I møte senere i år vil Bydelsutvalget, basert på resultatene av denne analysen, vurdere å konkurranseutsette bydelens kommunale barnehager fra barnehageåret Om grunnlaget for sammenligning Administrasjonen vil hente de 4 overnevnte kostnadstypene fra private og kommunale barnehagers årsregnskap Siden man i kommunale og private barnehagers regnskaper ikke fordeler overnevnte kostnadstyper på barn under og over 3 år, vil administrasjonen ikke vise direkte kostnadsfordelingen per barn under og over 3 år. Kostnadsfordelingen per barn under og over 3 år vil vi gjøre indirekte i beregningen av storbarnekvivalenter. Beregning av storbarnekvivalenter per barnehage er nødvendig for å få en sammenligning av overnevnte kostnadstyper som tar hensyn til at det er dyrere å drive barnehage med barn under 3 år. Det er dyrere å drive med barn under 3 år først og fremst fordi bemanningsnormen krever 1 pedagogisk leder og 2 assistenter per 9-barnsgruppe under 3 år mot 1 pedagogisk leder og 2 assistenter per 18-barnsgruppe over 3 år. I denne sammenligningen er et barn under 3 år ekvivalent (i kostnader til) 1,8 barn over 3 år. Det er i tråd med storbarnekvivalenten som nye regler sier vi skal bruke når vi beregner kommunalt tilskudd til private barnehager i Det vil si at en barnehage med for eksempel 10 barn under 3 år har 18 storbarnekvivalenter (10*1,8). Kommunen har 18 private familiebarnehager men ingen kommunale familiebarnehager, så i dette saksfremlegget vil administrasjonen sammenligne kommunale ordinære barnehager og private ordinære barnehager. 17

20 Vi har sammenlignet 16 kommunale ordinære barnehager og 27 private ordinære barnehager. Sammenligning av gjennomsnittlige kostnader per storbarnekvivalent For hver av de 4 overnevnte kostnadstyper har administrasjonen beregnet en gjennomsnittlig kostnad per storbarnekvivalent for henholdsvis 16 kommunale ordinære barnehager og 27 private ordinære barnehager: Gjennomsnitt lønn og sosiale kostnader - per storbarnekvivalent Herav Gjennomsnitt pensjonskostnader per storbarnekvivalent Gjennomsnitt andre driftskostnader ekskl. husleiekostnader - per storbarnekvivalent Gjennomsnitt totale driftskostnader ekskl. husleiekostnader - per storbarnekvivalent Kommunale barnehager Private barnehager Differanse ,2 % ,2 % ,1 % ,3 % Administrasjonen har i denne sammenligningen kommet frem til kostnadsforskjeller mellom kommunale og private barnehager i Bydel Vestre Aker. Hoveddelen av kostnadsforskjellene skyldes lønnskostnadsforskjeller, blant annet forskjeller i pensjonskostnader. Telemarksforsking sin rapport Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren fra 2008 viser at størstedelen av forskjellen skyldes forskjeller i bemanningsgrad og lønnsnivå. Når det gjelder pensjonskostnader har de private barnehagene vesentlig lavere kostnader enn de kommunale barnehagene. Blant de 27 private barnehagene varierer imidlertid pensjonskostnadene mye. 7 av 27 barnehager ligger nokså jevnt fordelt i området 6000 til per storbarnekvivalent. 20 av 27 barnehager ligger jevnt fordelt i området til per storbarn ekvivalent. Gjennomsnitt husleiekostnader eller tilsvarende - per storbarnekvivalent Kommunale barnehager Private barnehager Differanse ,7 % Når det gjelder husleie eller tilsvarende finner vi store variasjoner både for de kommunale og de private barnehagene. Av de 16 kommunale barnehagene skiller 4 barnehager seg ut med husleie i området til per storbarnekvivalent. Resten av de kommunale barnehagene ligger i området til per storbarnekvivalent. Av de 27 private barnehagene er det en nokså jevn fordeling på hele skalaen fra til per storbarnekvivalent med en tyngde på nederste halvdel av skalaen. De store variasjonene blant de kommunale barnehagene har blant annet å gjør med målet om full barnehagedekning, som vi diskuterer kapittelet nedenfor. Og de store variasjonene blant de private barnehagene kan ha noe å gjøre med at mer kommersielle eierformer er mer bevisst på hva slags avkastningskrav de skal legge inn i husleien. 18

21 Bydelene får mindre husleiekompensasjon til private barnehager enn til kommunale barnehager En vurdering av konkurranseutsetting bør ta hensyn til at bydelene under dagens finansieringsordning får mindre husleiekompensasjon til private barnehager enn til kommunale barnehager. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder og har som mål å kunne tilby plass til alle. Målet om full barnehagedekning er viktigere enn målet om rimelige leieobjekter og derfor aksepterer kommunen høy husleie i midlertidige barnehagebygg. I 2011 får Bydel Vestre Aker kompensert per storbarnekvivalent i private barnehager er 88% av gjennomsnittlig leie pr. storbarnekvivalent i kommunale barnehager. Bydelene vil i 2014 sannsynligvis gi samme offentlige tilskudd per barn til både kommunale og private barnehager En vurdering av konkurranseutseting bør dessuten ta hensyn til at bydelene i 2014 sannsynligvis vil gi samme offentlige tilskudd per barn både til kommunale og private barnehager. Myndighetene legger opp til at private barnehager fra 2011 til 2014 skal få økt sitt kommunale tilskudd fra 91% til 100% av offentlig tilskudd til kommunale barnehager. Bydelen har oppgaven med å kontrollere at private barnehager tar ut rimelige utbytter fra barnehagedriften i takt med de økende offentlige tilskuddene. Kunnskapsdepartement sier i pressemelding at man arbeider videre med problemstillingen med uttak av verdier og at man sikter mot å endre regelverket fra Eksempel kommunal og privat barnehage, hver med 2 småbarnsavdelinger med totalt 18 barn og 2 storbarnsavdelinger med totalt 36 barn Kommunal barnehage med 2 småbarnsavdelinger og 2 storbarnsavdelinger Privat barnehage med 2 småbarnsavdelinger og 2 storbarnsavdelinger Differanse ,2 % Lønn og sosiale kostnader Herav pensjons ,2 % kostnader Andre driftskostnader ,1 % Totale driftskostnader ekskl. husleie ,3 % Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar sammenligningen av driftskostnader i kommunale og private barnehager til orientering. Jan O Nytveit bydelsdirektør 19

22 Sak 89/11 Informasjonssaker til Bydelsutvalgets møte 19. mai 2011 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anne Marie Nordby Bydelsutvalget /11 INFORMASJONSSAKER TIL BYDELSUTVALGETS MØTE 19. MAI 2011 Sammendrag: Følgende informasjonssaker vedlegges: 1. Oppfølgingsskjema for politiske saker/vedtak i BU-møte 14. april Brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel BU-sak 45/11 Snødeponi i Voksenkollveien Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Oppfølgingsskjema for politiske saker/vedtak i BU-møte 14. april Brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel BU-sak 45/11 Snødeponi i Voksenkollveien 3. Brev til ROK Søknad om datoer for gjennomføring av russearrangementer på Tryvann stadion i april og mai 2011 med støy og opprydningsplan tas til orientering Jan O. Nytveit Bydelsdirektør 20

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 22. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 1/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 1/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 1/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 03. februar 2011 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 SAKSKART Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 1/12

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 1/12 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon Møteinnkalling 1/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Bogstad møterom Sørkedalsveien 150 B Møtetid: torsdag 26. januar 2012 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 6/10

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 6/10 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 6/0 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 48, møterom Bogstad Møtetid: mandag 6. august 200 kl. 8.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 7/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 7/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon Møteinnkalling 7/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom BU-rommet Møtetid: mandag 07. november 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 27. september 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 14. juni 2012

Godkjenning av protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 14. juni 2012 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 6/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 23.08.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 9/10

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 9/10 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 9/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: mandag 29. november 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23476031

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 6/12

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 6/12 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 6/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 23.08.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

19/14 14/ Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 3. april

19/14 14/ Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 3. april Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 3/14 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. Møtetid: 15.05.2014 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 28. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 7/14 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. Møtetid: 06.11.2014 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 1/09

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 1/09 1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 1/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 26. januar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Informasjon Temasak til møtet: Enhetsleder for boliger, dagsentra og psykisk helse informerer om enhetens arbeid innenfor sitt ansvarsområde

Informasjon Temasak til møtet: Enhetsleder for boliger, dagsentra og psykisk helse informerer om enhetens arbeid innenfor sitt ansvarsområde Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 8/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 25.10.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 08. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Jan O. Nytveit, bydelsdirektør

Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Jan O. Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 8/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: mandag 01. november 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Bydelsadministrasjonen

Detaljer

Sakene i sin helhet blir publisert på bydelens nettside: www.bva.oslo.kommune.no

Sakene i sin helhet blir publisert på bydelens nettside: www.bva.oslo.kommune.no Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 9/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 150A, 3. etg. Møtetid: torsdag 17. november 2011 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 SAKSKART Godkjenning

Detaljer

Vidar Haukeland, bydelsdirektør

Vidar Haukeland, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 02. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 8/12

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 8/12 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 8/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 25.10.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 1/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 1/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 1/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 03. februar 2011 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 TILLEGGSSAKSKART

Detaljer

Hanna Margrethe Gjeruldsen (H) Espen Robert Collett (SV) Sølvi Jensløkken (A) Jan O. Nytveit, bydelsdirektør

Hanna Margrethe Gjeruldsen (H) Espen Robert Collett (SV) Sølvi Jensløkken (A) Jan O. Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Protokoll 9/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 06. desember 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 2/09

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 2/09 1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 2/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 02. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Møteinnkalling 4/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: mandag 05. mai 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476059 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 5/10

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 5/10 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 5/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 17. juni 2010 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 TILLEGGSSAKSKART Saker

Detaljer

15/13 13/ Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 7. mars

15/13 13/ Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 7. mars Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 3/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 17.04.2013 kl. 19:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART Opprop

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 2/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 12. mars 2009 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 TILLEGGSSAKSKART Saker

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 6/12 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 17.09.2012 kl. 18:00 Sekretariat: 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 2/10

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 2/10 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 2/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: mandag 22. februar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23476031

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon Protokoll 8/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: torsdag 08. desember 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 22.03.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 9/13

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 9/13 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 9/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 05.12.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte. Møtested: Manglerud Eldresenter, Byggveien 15, 1680 Møtetid: Onsdag 08.

Detaljer

Protokollen fra møte i helse- og sosialkomiteen 26. april 2012 til godkjenning. 28/12 12/ Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 29.3.

Protokollen fra møte i helse- og sosialkomiteen 26. april 2012 til godkjenning. 28/12 12/ Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 29.3. Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 5/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 14.06.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Sven Marius Gjeruldsen (H) Jane Steenbuch (H) Terje Bjøro (V) Elin Horn Galtung (H) Jon Magne Nielsen (H) Astrid Charlotte Seeberg (V)

Sven Marius Gjeruldsen (H) Jane Steenbuch (H) Terje Bjøro (V) Elin Horn Galtung (H) Jon Magne Nielsen (H) Astrid Charlotte Seeberg (V) Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 7/11 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 150B, møterom Bogstad Møtetid: mandag 26. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23476031 Møteleder:

Detaljer

Elin Horn Galtung (H), leder av bydelsutvalget

Elin Horn Galtung (H), leder av bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 2/14 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. Møtetid: 03.04.2014 kl. 19:00 Sekretariat: 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 5/10

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 5/10 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 5/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: mandag 31. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Bydelsadministrasjonen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 7/0 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 48 3. etg. Møtetid: torsdag 4. oktober 200 kl. 7.5 Sekretariat: 2347604 TILLEGGSSAKSKART Saker

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: mandag 07. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476059 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Møtested: Eldrerådet Bydelsadministrasjonen Ryensvingen 1, 4. etg Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtetid: mandag 17.

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Elin Horn Galtung (H), leder av bydelsutvalget Anne Halse, Plan- og bygningsetaten

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Elin Horn Galtung (H), leder av bydelsutvalget Anne Halse, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 5/13 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 10.06.2013 kl. 18:00 Sekretariat: 23 47 60 64

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 8/07

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 8/07 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 8/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148 Møtetid: mandag 05. november 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23476096 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler seniorsenter, Utmarkveien 2, 0689 Oslo Møtetid: Mandag 8. november 2004 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/08 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: BU-grupperom, Sørkedalsveien 148 Møtetid: mandag 05. mai 2008 kl. 18.30 Sekretariat: 23476019 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/08 Oslo kommune Møteinnkalling 8/08 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 148 Møtetid: mandag 27. oktober 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476019 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 6/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 24. august 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 8/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: mandag 26. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23476031

Detaljer

Informasjon Temasak til møtet: Enhetsleder for sosial/nav informerer innenfor arbeidet innenfor Enhet for sosial/navs ansvarsområde

Informasjon Temasak til møtet: Enhetsleder for sosial/nav informerer innenfor arbeidet innenfor Enhet for sosial/navs ansvarsområde Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 26.04.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 1/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 31.01.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Elin Horn Galtung (H), BU-leder Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Anne Torill Halse, Plan- og bygningsetaten

Elin Horn Galtung (H), BU-leder Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Anne Torill Halse, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 6/14 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. Møtetid: 06.10.2014 kl. 18:00 Sekretariat: 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 4/12

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 4/12 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 4/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 26.04.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 06. februar 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, 23438573

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/06 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 06. juni 2006 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sakskart Utvalg: Bydelsutvalget Møtedato: 15.09.2011 Møtested: Rosenholmveien 22, BU-salen 3. et. Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling komiteer (Dersom ingen annen beskjed blir gitt) Komiteene avholder møte:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Møteinnkalling 4/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 04. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab

Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 5/12 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 22.08.2012 kl. 18:00 Sekretariat: 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 9/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 9/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 9/10 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 23. november 2010 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 72 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/09 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Christian Holmesland (F) Jan Myhr (SV) Terje Bjøro (V)

Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Christian Holmesland (F) Jan Myhr (SV) Terje Bjøro (V) Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 9/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148 Møterom Bogstad Møtetid: mandag 26. november 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23476096 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Tirsdag 09. september 2014 kl. 17.30 Sekretariat: 906 86 434 SAKSKART

Detaljer

Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 31. januar /13 12/ Tilsyn ved Hovseterhjemmet 11. desember

Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 31. januar /13 12/ Tilsyn ved Hovseterhjemmet 11. desember Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 2/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 07.03.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART Opprop

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/08 Møte: Eldrerådet Varamedlemmer oppfordres også til å møte Møtested: OBS! Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid:

Detaljer

22/13 13/ Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 17. april /13 12/ Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten

22/13 13/ Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 17. april /13 12/ Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 15.05.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART Opprop

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Møteinnkalling 4/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148 Møtetid: mandag 23. april 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23476059 SAKSKART Åpen halvtime Informasjon Det

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 6/13

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 6/13 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 6/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 29.08.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Svein Marius Gjeruldsen (H) Jan Myhr (SV)

Svein Marius Gjeruldsen (H) Jan Myhr (SV) 1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 6/11 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: tirsdag 23. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23476031 Møteleder:

Detaljer

Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 15. mai 2014. 17/14 13/00946-19 Status barnehager pr mai 2014 4

Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 15. mai 2014. 17/14 13/00946-19 Status barnehager pr mai 2014 4 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/14 Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. Møtetid: 12.06.2014 kl. 17:00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Møtested: Eldrerådet Bråta Kulturtorg, Bråtaveien 2, 3050 Mjøndalen Fellse transport fra bydelsadministrasjonen kl 12:00 etter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler Seniorsenter, Utmarkveien 2 Møtetid: tirsdag 14. juni 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 SAKSKART

Detaljer

Ingrid Nyhus (H) Lene Mathisen (H) Åse Ryvarden (A) Mona Helene Grønlie Herzog (V)

Ingrid Nyhus (H) Lene Mathisen (H) Åse Ryvarden (A) Mona Helene Grønlie Herzog (V) Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 4/13 Møte: Bydelsutvalg Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom over kantinen, 4 etg. Møtetid: 23.05.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. november 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 06. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 9/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 9/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 9/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 17. desember 2009 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 SAKSKART Godkjenning

Detaljer

Jon Magne Nilsen (H) Lars Madsen (H) Elenor W. Holter (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Håvard Fosseng (SV), kom kl. 18.

Jon Magne Nilsen (H) Lars Madsen (H) Elenor W. Holter (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Håvard Fosseng (SV), kom kl. 18. Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 4/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: mandag 03. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Bydelsadministrasjonen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 14. mai 2009 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 SAKSKART Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen 1. etg. Møtetid: Onsdag 07. desember 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 1/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 05. februar 2009 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 TILLEGGSSAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsetsv. 6, 5.etg Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 9/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: mandag 01. desember 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476031

Detaljer

Elin Horn Galtung (H) som BU-leder med tale- og forslagsrett Jan O. Nytveit, avd. sjef

Elin Horn Galtung (H) som BU-leder med tale- og forslagsrett Jan O. Nytveit, avd. sjef Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 2/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: tirsdag 24. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23476031 Møteleder:

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Marianne Ziesler, enhetsleder forebygging og rehabilitering

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Marianne Ziesler, enhetsleder forebygging og rehabilitering Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 5/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 14.06.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 1/10

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 1/10 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 1/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: mandag 18. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/14 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 17. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Irene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Møteinnkalling 1/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 08. mars 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23473961 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. november 2010 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres også til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 12. juni 2006

Detaljer

NB! Protokollen er ikke er endelig godkjent av BMS. Det gjøres i neste møte,

NB! Protokollen er ikke er endelig godkjent av BMS. Det gjøres i neste møte, Oslo kommune Protokoll 4/08 NB! Protokollen er ikke er endelig godkjent av BMS. Det gjøres i neste møte, 02.06.2008. Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Omsorgskomite NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte. Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 18.30

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Caroline Waller, Plan- og bygningsetaten. Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Caroline Waller, Plan- og bygningsetaten. Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 4/12 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 11.06.2012 kl. 18:00 Sekretariat: 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART

Detaljer

Informasjon : Eldrerådet besøker Almas hus kl Vara kan også møte

Informasjon : Eldrerådet besøker Almas hus kl Vara kan også møte Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. juni 2013 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Aasmund

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5a/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.:

Detaljer

Ingrid-Beate Gjersøe (for Hallgerd Olesen)

Ingrid-Beate Gjersøe (for Hallgerd Olesen) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 6/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 18. august 2009 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 72 Møteleder: Ivar Børsheim Tilstede: Forfall:

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Elin Horn Galtung, leder bydelsutvalget (H) Anne Halse, Plan- og bygningsetaten

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Elin Horn Galtung, leder bydelsutvalget (H) Anne Halse, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 3/13 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 15.04.2013 kl. 18:00 Sekretariat: 23 47 60 64

Detaljer

Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen 17. april 2013 til godkjenning

Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen 17. april 2013 til godkjenning Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/13 Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 B. Bydelsutvalgets grupperom 1. etg. Møtetid: 13.06.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. mai 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Møteinnkalling 9/08 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 148 Møtetid: mandag 08. desember 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476019 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 06. november 2006 kl.

Detaljer