Foreningens formål er: - å ivareta medlemmenes felles interesser i næringspolitiske spørsmål og å fremme disse blant annet gjennom NHO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreningens formål er: - å ivareta medlemmenes felles interesser i næringspolitiske spørsmål og å fremme disse blant annet gjennom NHO."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007

2 Skogbrukets Landsforening er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for norske skogbedrifter. Landsforeningen er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foreningens formål er: - å ivareta medlemmenes felles interesser i næringspolitiske spørsmål og å fremme disse blant annet gjennom NHO. - å ivareta medlemmenes interesser som arbeidsgivere og å virke for gode og varige forhold mellom medlemsbedrift, de ansatte og deres organisasjoner. - å medvirke til aktiv profilering av skogbruket overfor offentlige myndigheter, organisasjoner og samfunnet for øvrig.

3 Innhold Styrets beretning... 3 Regnskap Revisjonsberetning...16 Tillitsvalgte og administrasjonen...19 Lønnsstatistikk...22 Udanningsstatistikk...23 Sykefraværsstatistikk...24 Skogbrukets Landsforening Sørkedalsveien 6 Postboks 5496 Majorstuen 0305 Oslo 2

4 Styrets beretning Økt aktivitet i skognæringen Aktiviteten i skogbruket i 2007 var høyere enn året før, ikke minst har økte sagtømmerpriser bidratt til en økt avvirkning. Innmålt virke til industrielle formål var 8,2 millioner m3, en økning på ca 12 % fra året før. Det er imidlertid store forskjeller mellom landsdelene. å innkalle sykemeldte arbeidstakere til dialogmøte innen 12 uker, og arbeidstakere plikter tilsvarende å delta i et slikt dialogmøte. Det ble også innført et obligatorisk krav om HMS-opplæring for øverste leder i virksomheter. SL arrangerte i den forbindelse et HMSkurs for arbeidsgivere i tilknytning til generalforsamlingen Etterspørselen etter virke har vært høy i en periode med høykonjunktur i norsk økonomi. Det er svært lav arbeidsledighet, og mange sektorer har vanskeligheter med å rekruttere tilstrekkelig arbeidskraft. Også skogbedrifter i enkelte områder har erfart at det er større konkurranse om arbeidskraften enn før. Nye regler i arbeidslivet Den nye arbeidsmiljøloven, som trådte i kraft i 2006, fikk i 2007 nye bestemmelser om blant annet varsling, arbeidstid og rapporteringsplikt til Arbeidstilsynet. På bakgrunn av forslag fra det regjeringsoppnevnte sykefraværsutvalget i 2006 ble det videre lovfestet bestemmelser med sikte på reduksjon av sykefraværet. Blant annet er arbeidsgiver pålagt en plikt til 3 Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble gjeninnført fra 1. januar 2007, og er i stor grad slik den var før Endringen er en følge av at EU-kommisjonen i 2005 endret sine retningslinjer for hva som kan gis av regionalstøtte i henhold til EØS-avtalen. Landet er nå delt inn i syv avgiftssoner, og kriteriet for soneinndeling er endret fra arbeidstakers bosted til virksomhetens lokalisering. Ettersom skogbedrifter ikke er omfattet av EØSavtalen, opprettholder disse lavere sats enn den ordinære i to av sonene. Finansdepartementet sendte i 2007 et forslag om nye regler for rapportering av utenlandske oppdrags- og arbeidstakere på høring. Forslaget innebar en viss forenkling, men SL påpekte i sitt

5 høringssvar at regelverket fortsatt innebærer en omfattende og uhensiktsmessig rapporteringsplikt for den enkelte skogeier. Mellomoppgjøret 2007 SL er part i Naturbruksoverenskomsten som er inngått med Fellesforbundet. Avtalen omfatter 60 medlemsbedrifter. Mange av SL-medlemmene er dessuten bundet av ulike funksjonæroverenskomster. Av disse er hovedavtalen mellom NHO og Naturviterforbundet den viktigste, denne omfatter skogtekniske funksjonærer i medlemsbedriftene. Andre avtaleparter i SL-området er YS-forbundene Parat og Negotia (for merkantile funksjonærer), Tekna (Teknisk-Naturvitenskapelig forening) og Handel og Kontor. Lønnsoppgjøret 2007 var et mellomoppgjør, og forhandlingene ble gjennomført av LO og NHO i henhold til overenskomstenes reguleringsbestemmelser. Partene ble enige gjennom frivillige forhandlinger. Avtalen innebar et generelt tillegg på kr 2,50 pr. time for alle overenskomster pr. 1. april 2007, og et ytterligere tillegg på kr 1,- pr. time for overenskomster med gjennomsnittslønn lavere enn 90 % av industrien i Naturbruksoverenskomsten, som hadde et lønnsnivå på 86 % av industriens i 2006, fikk således et timetillegg på kr 3,50. Ny minstelønn 4

6 for naturbruksoverenskomsten ble kr 119,- pr. time, og minstelønn for fagarbeidere ble kr 128,-. Tilleggene ble beregnet å gi en årslønnsvekst på 4½ % for hele LO-NHO-området. Styret anser at årets oppgjør, i lys av det stramme arbeidsmarkedet, er akseptabelt. Det er likevel bekymringsfullt for skogbruket og skogindustrien at lønnsveksten i Norge er høyere enn i konkurrentlandene. Ny hovedavtale med Naturviterne NHO og Naturviterne ble i mai 2007 enige om en ny hovedavtale for perioden Avtalen omfatter en del skogeierandelslag og enkelte andre skogbedrifter i SL, samt Nortura. Partene ble enige om presiseringer og nye bestemmelser vedrørende blant annet gjennomføringen av de lokale forhandlinger i bedriftene, kontroll og overvåking av ansatte samt seniorpolitikk. 5 Verdiskapingsfond Den tidligere skogsarbeiderpensjonsordningen ble avviklet ved utgangen av Et betydelig beløp gjenstår i ordningen. Skogbrukets Landsforening og Fellesforbundet har i fellesskap foreslått overfor Arbeids- og inkluderingsdepartementet at disse midlene går inn i en stiftelse som styres av partene. Fondet som er foreslått kalt Skogbrukets Verdiskapingsfond, skal ha som formål å støtte utvikling av skogbedrifter, herunder spesielt å støtte utvikling av gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje, gi tilskudd til utdanning og til arbeidsmiljøtiltak. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte i desember 2007 ut et forslag på høring om opprettelse av en stiftelse slik SL og Fellesforbundet har foreslått. Det er Kongen i statsråd som skal beslutte om anvendelsen av midlene, og det er ventet at dette vil skje i løpet av første halvår Selv om prosessen har tatt noe tid, er styret godt tilfreds med at departementets forslag nå foreligger. Skogopplæringen og rekruttering Reformarbeidet i videregående opplæring, Kunnskapsløftet, ble videreført i Læreplanarbeidet i skogfagene er av stor betydning for fagarbeiderutdanningen. Læreplangruppen for skogfagene la i 2007 fram forslaget

7 til læreplan for Vg 3 skogsoperatørfaget (opplæring i bedrift). SLs styre er opptatt av at reformen skal styrke fagutdanningen slik at lærlinger og fagarbeidere får en bedre yrkeskompetanse enn i dag. Det er også et mål at den nye, felles fagopplæringen får rammer som gjør at både skogbedriftene og skogsentreprenørene kan være opplæringsbedrifter. SL samarbeider med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) om videregående utdanning, og de to organisasjonene har felles representant i Fagrådet for Naturbruk. I samarbeid med Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) har SL i 2007 kartlagt kompetansebehov i skognæringen. Kartleggingen inngår i en bredere kompetanseundersøkelse ved UMB. Undersøkelsen tar utgangspunkt i en økende ubalanse mellom næringens behov og antall uteksaminerte kandidater med høyere skogutdanning. De siste årene er antallet studenter redusert, og det kan bli vanskeligere for arbeidsgiverne å rekruttere kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. SL har også deltatt på Karrieredagen 2007 ved UMB, og har markedsført skogstudier i temaavisen Lønnsom skognæring som er distribuert med dagspressen. Styret vil arbeide videre for å utvikle samarbeidet mellom universitetet og skognæringen. Etterutdanningsaktiviteten i skogbruksrelaterte fag organiseres i stor grad gjennom Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) på Honne og Bygdefolkets Studieforbund (BSF). SL samarbeider nært med Norges Skogeierforbund for å restrukturere etterutdanningstilbudet 6

8 som tilbys skogeiere og ansatte i medlemsbedriftene. En av de største utfordringene fremover vil utvilsomt være å sikre bransjen en tilstrekkelig rekruttering. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Sykefraværet i SLs medlemsbedrifter er moderat sammenliknet med andre bransjer. Legemeldt fravær i SL-bedriftene var?? % første tre kvartaler i 2007, sammenliknet med?? % for NHO-området. Godt HMS- og sykefraværsarbeid i skogbedriftene er 7 et viktig grunnlag for å oppnå lavt sykefravær. SL avsluttet i 2007 et prosjekt om ulykker i skogbruket. Bakgrunnen for prosjektet er at det er identifisert en høy ulykkesrisiko knyttet til skogsarbeid. Prosjektet er gjennomført som en kartleggingsundersøkelse, og dokumenterer blant annet at ulykkesrisikoen ved hobbyskogbruk, mens den er svært lav i den profesjonelle skogbruket. I prosjektet er også erfaringer fra opprydningen etter stormen Gudrun i Syd-Sverige i Det var mange alvorlige ulykker i forbindelse med

9 opprydningsarbeidet, og evalueringer i etterkant har relevans også for norske forhold. Skogbrukets Landsforening har representert Norges Skogeierforbund i Landbrukets Sikringsradio. Sikringsradioen er nyttig i forbindelse med arbeidsulykker, ved skogbrann eller ved andre naturkatastrofer. Landbrukets Sikringsradio ble i 2007 omdannet til et aksjeselskap. SL er sekretariat for skogbrukets HMSutvalg. Utvalget ledes av Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet, og har i tillegg representanter fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norges Skogeierforbund og Arbeidstilsynet. Utvalget arbeider for bedre formidling av kunnskap om HMS-forhold, og hadde i 2007 spesielt fokus på ergonomi og vibrasjoner i skogsmaskiner. Medlemsservice og informasjon SL yter bistand til medlemmene i spørsmål knyttet til arbeidsliv og bedriftsutvikling. Hovedvekten av henvendelser fra medlemmene er innenfor områdene omstilling, ansettelser og oppsigelser, lønnsforhold og pensjon. Medlemskontakt er også ivaretatt gjennom SLs web-side og sirkulærserien SL-tema. SL tilbyr rabatterte pensjons- og forsikringsløsninger til medlemmene gjennom Storebrand Livsforsikring og Connector Insurance Partner. En rekke av medlemmene benytter seg av disse ordningene. Organisasjonsforhold SL er én av 21 landsforeninger i NHOfellesskapet, og har fast representasjon i NHOs generalforsamling og hovedstyre. I 2007 ble også en SL-representant, Turid Fluge Svenneby, innvalgt i NHOs Arbeidsutvalg. SL deltar for øvrig i NHOs løpende arbeid på aktuelle områder. SL har pr medlemmer. Av disse er 92 medlemmer også i NHO. NHO har endret sine vedtekter slik at énmannsbedrifter tilsluttet landsforeningene, som før årsskiftet kunne stå utenfor NHO, skal ha obligatorisk medlemskap i NHO fra SLs énmannsbedrifter har på denne bakgrunn fått tilbud om medlemskap i NHO fra

10 i skogbruket. I tillegg har SL et tett samarbeid med kommuneskogene. Administrasjon og økonomi Skogbrukets Landsforening er en næringsorganisasjon med sete i Oslo. Administrasjonen har bestått av direktør (50 % stilling) og bedriftsrådgiver (til ). Fra 1. januar 2008 er det inngått samarbeidsavtale med Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF) i NHO om drift av SLs sekretariat. Det er samtidig inngått en intensjonsavtale om nærmere organisatorisk samarbeid, som innebærer at SL skal videreføres som en bransjeforening under KIFF. En forutsetning for dette er at dagens KIFF endrer navn og profil, og blir en landsforening for bedrifter innen arealbaserte næringer. Medlemmene er representert i SLs styre gjennom fire bransjeforeninger/ grupperinger. Disse er Norges Skogeierforbund, Norskog, Norsk Almenningsforbund og Leverandørbedrifter Styret finner at arbeidsmiljøet er godt. I 2007 var det et sykefravær på 1,3 %. SL er IA-bedrift etter å ha inngått avtale med trygdeetaten i Oslo om et mer inkluderende arbeidsliv i Virksomheten har ikke negative miljøvirkninger. Regnskapet er avlagt etter forutsetninger om fortsatt drift. For 2007 viser 9

11 resultatregnskapet et overskudd på kr Styret foreslår at kr belastes SLs Opplysnings- og utviklingsfond, og kr tillegges annen egenkapital. Fremtiden Skogbrukets Landsforening, som har 80 års jubileum i 2008, vil i 2008 også for første gang stå uten egne administrativt ansatte. I stedet er det innledet et samarbeid med Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF) i NHO som selv er i prosess for å omdanne foreningen til en forening for alle bransjer basert på råvarer fra landbruket og/eller innenlandsk arealbruk, og med et nytt navn. Utviklingen for SLs del må ses på bakgrunn av at antall årsverk i bransjen lenge har vært for nedadgående av vel kjente årsaker, og derved gradvis endret grunnlaget for videreføring av en forening med alle funksjoner alene. Styret vil i 2008 arbeide for å finne en best mulig organisatorisk løsning for SL for fremtiden, hvor SL består som egen juridisk enhet innenfor NHO-fellesskapet men samordnet med en landsforening som kan ivareta skogbransjens interesser i bred forstand på en mer kostnadseffektiv måte. Styret konstaterer ellers at bransjen har møtt store utfordringer knyttet til rekruttering i de senere år, og at arbeid med sikring av rekruttringen til bransjen derfor vil ha en hovedprioritet i styrets arbeid også fremover. Oslo, 6. februar 2008 Gudbrand Kvaal Rune O. Brenna Rolf Hatlinghus Frode Hjorth Per Simon Slettebø 10 Knut Berg

12 Regnskap SKOGBRUKETS LANDSFORENING Resultatregnskap (Beløp i hele kr) Noter Regnskap Regnskap DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Medlemskontingent Prosjektinntekter Diverse inntekter/refusjoner Tilskudd fra NHOs Arbeidsmiljøfond Tilskudd fra NHOs Opp-/Ut fond SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Administrasjonskostnader Husleie og drift lokaler Anskaffelser maskiner/inventar/ikt 5 2 Honorar/kjøp av tjenester Andre kontorkostnader og interne møter Reisekostnader Eksterne arrangementer og informasjon Forsikringer, kontingenter og gaver Tap på fordringer 4 0 SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader -1-1 NETTO FINANSPOSTER RESULTAT

13 SKOGBRUKETS LANDSFORENING Balanse pr (Beløp i hele kr) Noter EIENDELER Varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler 6 Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer/andeler Markedsbaserte obligasjoner/pengemarkedsfond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Egenkapital oppl./utv. fond Årets resultat oppl./utv.fond Sum egenkapital oppl./utv.fond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årets resultat Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Langsiktig gjeld Lærlingefondet Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Gudbrand Kvaal Rune O. Brenna SL årsoppgjør_2007.xls :06 Rolf Hatlinghus Frode Hjorth Per Simon Slettebø 12 Knut Berg

14 Noter SKOGBRUKETS LANDSFORENING Noter til regnskapet 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. En overveiende del av inntektene er kontingenter/serviceavgift, som opptjenes og periodiseres per kalenderår. Inntektsføring skjer hver måned på bakgrunn av utfakturering foretatt av NHO ServicePartner. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 13

15 SKOGBRUKETS LANDSFORENING Noter til regnskapet 2007 Note (Beløp i 1000 kr.) 1 Prosjektinntekter Prosjekt 2007 Utviklingsfond for skogbruket Arbeidskraft i fremtidens skogbruk Universitetet for miljø og biovitenskap 50 SUM PROSJEKTINNTEKTER Personalkostnader, ansatte, godtgjørelser, lån m.m. Personalkostnader 2007 Lønn/feriepenger Arbeidsgiveravgift 155 Pensjonspremie 8 Andre lønnsrelaterte ytelser 23 SUM PERSONALKOSTNADER Gjennomsnittlig antall ansatte 3 Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn 721 Pensjonskostnader 154 Andre lønnsrelaterte ytelser 11 SUM YTELSE TIL LEDENDE PERSONER 886 Revisjon 2007 Kostnadsført revisjonshonorar i løpet av året 23 Honorar for rådgivning utført av revisor 0 SUM HONORAR TIL REVISOR 23 3 Finansinntekter 2007 Aksjefond, urealisert gevinst 198 Obligasjoner/pengemarkedsfond, urealisert gevinst 100 Renter Landkreditt, urealisert gevinst 0 Aksjefond pluss, realisert gevinst Renter bankinnskudd 0 76 SUM FINANSINNTEKTER Pensjonskostnader - midler og forpliktelser Generelt om pensjonsordningene: 14 Foreningen har kollektiv tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er organisert i Storebrand Livsforsikring. I 2007 omfattet pensjonsordningen 3 aktive medlemmer og 3 pensjonister.

16 SKOGBRUKETS LANDSFORENING Noter til regnskapet 2007 Note (Beløp i 1000 kr.) 5 Andre fordringer Type fordring Mellomregning NHO SP Univeritetet for miljø og biovitenskap Norges Forskningsråd If skade, tilbakebet for Utbetalt i 2008 Arbeidsmiljøfondet 2007, utbetalt i 2008 SUM ANDRE FORDRINGER 6 Markedsbaserte aksjer/andeler og varige driftsmider/finansielle anleggsmidler 2007 Selskap Antall andeler Kostpris pr Balanseført verdi pr Aksjefondet Pluss Markedsverdi Aksjefondet Pluss Europaaksje Aksjefondet Pluss utland ABN AMRO Global Quant ABN AMRO Norge SUM AKSJEFOND Alle varige driftsmidler er nedskrevet til kr 1,-. I dette beløpet inngår også SLs 134 aksjer i Skogbruke Konferansesenter AS, tilsvarende 3,4 % av selskapet (Skogbrukets Konferansesenter AS ble dannet i 2007 ved at det tidligere Skogbrukets Kurssenter AL ble omdannet til aksjeselskap. SL hadde en eierandel i dette som var nedskrevet til kr 0,-. Anslått verdi på SLs eierandel i Skogbrukets Konferans er kr ,-). 7 Markedsbaserte obligasjoner/pengemarkedsfond 2007 Debitorkategori Pålydende verdi Kostpris pr Markedsverdi pr ABN AMRO Obligasjon ABN AMRO Obligasjon ABN AMRO Pengemarked 0 0 Pengemarkedsfond Plus Landkreditt, solgt 0 0 SUM OBLIGASJONER/PENGEMARKEDSFOND Bankinnskudd 15

17 SKOGBRUKETS LANDSFORENING Noter til regnskapet 2007 Note (Beløp i 1000 kr.) 10 Annen kortsiktig gjeld Type gjeld 2007 Påløpne feriepenger 78 Annen kortsiktig gjeld 85 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD Opp/Ut regnskap 2007 Fond pr Årets resultat -125 Fond pr Det er i 2007 overført midler fra SL Opp-/Ut til: Fagopplæringstiltak 35 Tiltak vedr. høyere utdanning 60 Etter- og videreutdanningstiltak 110 Rekrutterings og yrkesveiledning 85 Administrasjonsutgifter 10 Sum midler ovf. fra SL Opp-/Ut Lærlingefondet 2007 Restmidler fra Opplæringskontoret Skogfagene Øst 126 SUM LÆRLINGEFONDET

18 Revisjonsberetning 17

19 18

20 Tillitsvalgte og administrasjonen 2007 Styre Navn og medlemsbedrift Oppnevnt av Formann: Gudbrand Kvaal Norges Skogeierforbund Norges Skogeierforbund Nestformann: Rune O. Brenna Norsk Almenningsforbund Stange og Romedal Almenninger Styremedlemmer: Rolf Hatlinghus Norskog Løvenskiold-Vækerø Per Simon Slettebø Norges Skogeierforbund AT Skog Frode Hjorth SB Skog Vare- og tjenesteleverandørene Varamedlemmer: Ellen Alfsen Norges Skogeierforbund Norges Skogeierforbund Olaf Tufte Norsk Almenningsforbund Eidsvoll Almenning Jan-Petter Enger Løvenskiold-Fossum Norskog Administrasjonen Direktør Knut Berg Bedriftsrådgiver Jon Terje Gilhuus (til ) Representasjon i andre organisasjoner og fora Bygdefolkets Studieforbund, styret Det norske Skogselskap, kontrollkomiteen Faglig Råd for Naturbruk Klagenemnden for skogsarbeiderfaget Direktør Knut Berg Direktør Knut Berg (vara) Daglig leder Anne Haneborg (vara) Skogsjef Jan-Petter Enger (leder) Driftssjef Olav Roan (vara) 19

21 NHO, hovedstyre og generalforsamling Spesialrådgiver Ivar B. Legallais-Korsbakken (til ) Skogeier Åse Marie Bue (til ) Adm. dir. Gudbrand Kvaal (fra ) Skogeier Turid Fluge Svenneby (fra ) NHOs arbeidsutvalg NHO og Naturviternes opplysnings- og utviklingsfond, styret Norsk Skogmuseum, kontrollkomiteen A/L Skogbrukets Kurssenter, styret Skogbrukets Kursinstitutt, styret Skogbrukets HMS-utvalg Skogeier Turid Fluge Svenneby Direktør Knut Berg (leder) Direktør Knut Berg (leder) (til ) Disponent Svein Kristiansen Direktør Knut Berg (vara) Direktør Knut Berg (til ) Bedriftsrådgiver Jon Terje Gilhuus Utvilklingsfondet for skogbruket 20 Daglig leder Anne Haneborg Direktør Knut Berg (vara)

22 21

23 Lønnsstatistikk Statistisk Sentralbyrå har samlet inn og publisert lønnsstatistikk for skogbruket siden Tidligere utarbeidet Skogbrukets Landsforening egen lønnsstatistikk. Utvalget av bedrifter i Statistisk Sentralbyrås undersøkelse er mindre og et annet enn i SLs undersøkelse, slik at statistikken ikke er direkte sammenlignbar. Tabell 1 Timefortjeneste inkl. bonus og uregelmessige tillegg (skift etc.) (kr) Industri i alt Skogbruk ,25 103, ,22 115, ,40 117, ,39 119, ,75 127, ,43 133, ,24 136, ,98 140, Kilder: Statistisk Sentralbyrå/NHO Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene gir hvert år ut en rapport om lønnsutviklingen som underlag for det kommende lønnsoppgjør. Tallene nedenfor er hentet fra beregningsutvalgets rapport til inntektsoppgjøret Tabell 2 Beregnet årslønnsvekst for noen store forhandlingsområder (%) Industrifunksjonærer (NHO) Industriarbeidere (NHO) ,7 4, ,7 4, ,3 4, ,1 5, ,6 3, ,8 3, ,3 3, ,3 3, Kilde: Beregningsutvalget 22

24 Utdanningsstatistikk Fagutdanning Elever på grunnkurs naturbruk og VK1 skogbruk samt VK1 landbruk og naturforvaltning med spesialisering i villmarksturisme. 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 GK/VG1 naturbruk VG 2 skogbruk VG 1 landbruk (villmark) Utgått VG 2 landbruk og gartnernæring 512 Høyere utdanning Master og tilsvarende 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 UMB, skogfag UMB, utmarksbasert næringsutvikling UMB, skogindustriell økonomi Bachelor og tilsvarende Høgskolen i N-Trøndelag, skogøkonomi og entreprenørskap Høgskolen i Hedmark, skogbruk UMB, skog, miljø og industri ) Master skogindustriell økonomi er nedlagt. 2) Bachelor Skog, miljø og industri har skiftet navn til Bachelor Skogfag. 23

25 Sykefraværsstatistikk Tabellen og figurene viser legemeldt sykefravær for SLs medlemsbedrifter sammenliknet med alle NHO-bedrifter. Tallene er basert på tall fra Rikstrygdeverkets som bearbeides av Statistisk Sentralbyrå. Det totale sykefraværet ligger erfaringsvis om lag ett prosentpoeng høyere enn det legemeldte. Tall for fjerde kvartal 2007 foreligger ikke. Legemeldt sykefravær, prosent SL NHO ,6 6, ,1 6, ,6 7, ,2 6, ,0 5, ,7 Tre første kvartaler ,6 5,9 24

26 25

27 26

28

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsberetning 2008. En bransjeforening i

Årsberetning 2008. En bransjeforening i Årsberetning 2008 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP FOR

RESULTATREGNSKAP FOR RESULTATREGNSKAP FOR 2014-2015 BALANSE pr 31.12.2015 Oslo, 10. mars 2016 Styret i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Noter til regnskapet 2015 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Regnskapsprinsipper Generelt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer