Foreningens formål er: - å ivareta medlemmenes felles interesser i næringspolitiske spørsmål og å fremme disse blant annet gjennom NHO.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreningens formål er: - å ivareta medlemmenes felles interesser i næringspolitiske spørsmål og å fremme disse blant annet gjennom NHO."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007

2 Skogbrukets Landsforening er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for norske skogbedrifter. Landsforeningen er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foreningens formål er: - å ivareta medlemmenes felles interesser i næringspolitiske spørsmål og å fremme disse blant annet gjennom NHO. - å ivareta medlemmenes interesser som arbeidsgivere og å virke for gode og varige forhold mellom medlemsbedrift, de ansatte og deres organisasjoner. - å medvirke til aktiv profilering av skogbruket overfor offentlige myndigheter, organisasjoner og samfunnet for øvrig.

3 Innhold Styrets beretning... 3 Regnskap Revisjonsberetning...16 Tillitsvalgte og administrasjonen...19 Lønnsstatistikk...22 Udanningsstatistikk...23 Sykefraværsstatistikk...24 Skogbrukets Landsforening Sørkedalsveien 6 Postboks 5496 Majorstuen 0305 Oslo 2

4 Styrets beretning Økt aktivitet i skognæringen Aktiviteten i skogbruket i 2007 var høyere enn året før, ikke minst har økte sagtømmerpriser bidratt til en økt avvirkning. Innmålt virke til industrielle formål var 8,2 millioner m3, en økning på ca 12 % fra året før. Det er imidlertid store forskjeller mellom landsdelene. å innkalle sykemeldte arbeidstakere til dialogmøte innen 12 uker, og arbeidstakere plikter tilsvarende å delta i et slikt dialogmøte. Det ble også innført et obligatorisk krav om HMS-opplæring for øverste leder i virksomheter. SL arrangerte i den forbindelse et HMSkurs for arbeidsgivere i tilknytning til generalforsamlingen Etterspørselen etter virke har vært høy i en periode med høykonjunktur i norsk økonomi. Det er svært lav arbeidsledighet, og mange sektorer har vanskeligheter med å rekruttere tilstrekkelig arbeidskraft. Også skogbedrifter i enkelte områder har erfart at det er større konkurranse om arbeidskraften enn før. Nye regler i arbeidslivet Den nye arbeidsmiljøloven, som trådte i kraft i 2006, fikk i 2007 nye bestemmelser om blant annet varsling, arbeidstid og rapporteringsplikt til Arbeidstilsynet. På bakgrunn av forslag fra det regjeringsoppnevnte sykefraværsutvalget i 2006 ble det videre lovfestet bestemmelser med sikte på reduksjon av sykefraværet. Blant annet er arbeidsgiver pålagt en plikt til 3 Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble gjeninnført fra 1. januar 2007, og er i stor grad slik den var før Endringen er en følge av at EU-kommisjonen i 2005 endret sine retningslinjer for hva som kan gis av regionalstøtte i henhold til EØS-avtalen. Landet er nå delt inn i syv avgiftssoner, og kriteriet for soneinndeling er endret fra arbeidstakers bosted til virksomhetens lokalisering. Ettersom skogbedrifter ikke er omfattet av EØSavtalen, opprettholder disse lavere sats enn den ordinære i to av sonene. Finansdepartementet sendte i 2007 et forslag om nye regler for rapportering av utenlandske oppdrags- og arbeidstakere på høring. Forslaget innebar en viss forenkling, men SL påpekte i sitt

5 høringssvar at regelverket fortsatt innebærer en omfattende og uhensiktsmessig rapporteringsplikt for den enkelte skogeier. Mellomoppgjøret 2007 SL er part i Naturbruksoverenskomsten som er inngått med Fellesforbundet. Avtalen omfatter 60 medlemsbedrifter. Mange av SL-medlemmene er dessuten bundet av ulike funksjonæroverenskomster. Av disse er hovedavtalen mellom NHO og Naturviterforbundet den viktigste, denne omfatter skogtekniske funksjonærer i medlemsbedriftene. Andre avtaleparter i SL-området er YS-forbundene Parat og Negotia (for merkantile funksjonærer), Tekna (Teknisk-Naturvitenskapelig forening) og Handel og Kontor. Lønnsoppgjøret 2007 var et mellomoppgjør, og forhandlingene ble gjennomført av LO og NHO i henhold til overenskomstenes reguleringsbestemmelser. Partene ble enige gjennom frivillige forhandlinger. Avtalen innebar et generelt tillegg på kr 2,50 pr. time for alle overenskomster pr. 1. april 2007, og et ytterligere tillegg på kr 1,- pr. time for overenskomster med gjennomsnittslønn lavere enn 90 % av industrien i Naturbruksoverenskomsten, som hadde et lønnsnivå på 86 % av industriens i 2006, fikk således et timetillegg på kr 3,50. Ny minstelønn 4

6 for naturbruksoverenskomsten ble kr 119,- pr. time, og minstelønn for fagarbeidere ble kr 128,-. Tilleggene ble beregnet å gi en årslønnsvekst på 4½ % for hele LO-NHO-området. Styret anser at årets oppgjør, i lys av det stramme arbeidsmarkedet, er akseptabelt. Det er likevel bekymringsfullt for skogbruket og skogindustrien at lønnsveksten i Norge er høyere enn i konkurrentlandene. Ny hovedavtale med Naturviterne NHO og Naturviterne ble i mai 2007 enige om en ny hovedavtale for perioden Avtalen omfatter en del skogeierandelslag og enkelte andre skogbedrifter i SL, samt Nortura. Partene ble enige om presiseringer og nye bestemmelser vedrørende blant annet gjennomføringen av de lokale forhandlinger i bedriftene, kontroll og overvåking av ansatte samt seniorpolitikk. 5 Verdiskapingsfond Den tidligere skogsarbeiderpensjonsordningen ble avviklet ved utgangen av Et betydelig beløp gjenstår i ordningen. Skogbrukets Landsforening og Fellesforbundet har i fellesskap foreslått overfor Arbeids- og inkluderingsdepartementet at disse midlene går inn i en stiftelse som styres av partene. Fondet som er foreslått kalt Skogbrukets Verdiskapingsfond, skal ha som formål å støtte utvikling av skogbedrifter, herunder spesielt å støtte utvikling av gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje, gi tilskudd til utdanning og til arbeidsmiljøtiltak. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte i desember 2007 ut et forslag på høring om opprettelse av en stiftelse slik SL og Fellesforbundet har foreslått. Det er Kongen i statsråd som skal beslutte om anvendelsen av midlene, og det er ventet at dette vil skje i løpet av første halvår Selv om prosessen har tatt noe tid, er styret godt tilfreds med at departementets forslag nå foreligger. Skogopplæringen og rekruttering Reformarbeidet i videregående opplæring, Kunnskapsløftet, ble videreført i Læreplanarbeidet i skogfagene er av stor betydning for fagarbeiderutdanningen. Læreplangruppen for skogfagene la i 2007 fram forslaget

7 til læreplan for Vg 3 skogsoperatørfaget (opplæring i bedrift). SLs styre er opptatt av at reformen skal styrke fagutdanningen slik at lærlinger og fagarbeidere får en bedre yrkeskompetanse enn i dag. Det er også et mål at den nye, felles fagopplæringen får rammer som gjør at både skogbedriftene og skogsentreprenørene kan være opplæringsbedrifter. SL samarbeider med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) om videregående utdanning, og de to organisasjonene har felles representant i Fagrådet for Naturbruk. I samarbeid med Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) har SL i 2007 kartlagt kompetansebehov i skognæringen. Kartleggingen inngår i en bredere kompetanseundersøkelse ved UMB. Undersøkelsen tar utgangspunkt i en økende ubalanse mellom næringens behov og antall uteksaminerte kandidater med høyere skogutdanning. De siste årene er antallet studenter redusert, og det kan bli vanskeligere for arbeidsgiverne å rekruttere kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. SL har også deltatt på Karrieredagen 2007 ved UMB, og har markedsført skogstudier i temaavisen Lønnsom skognæring som er distribuert med dagspressen. Styret vil arbeide videre for å utvikle samarbeidet mellom universitetet og skognæringen. Etterutdanningsaktiviteten i skogbruksrelaterte fag organiseres i stor grad gjennom Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) på Honne og Bygdefolkets Studieforbund (BSF). SL samarbeider nært med Norges Skogeierforbund for å restrukturere etterutdanningstilbudet 6

8 som tilbys skogeiere og ansatte i medlemsbedriftene. En av de største utfordringene fremover vil utvilsomt være å sikre bransjen en tilstrekkelig rekruttering. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Sykefraværet i SLs medlemsbedrifter er moderat sammenliknet med andre bransjer. Legemeldt fravær i SL-bedriftene var?? % første tre kvartaler i 2007, sammenliknet med?? % for NHO-området. Godt HMS- og sykefraværsarbeid i skogbedriftene er 7 et viktig grunnlag for å oppnå lavt sykefravær. SL avsluttet i 2007 et prosjekt om ulykker i skogbruket. Bakgrunnen for prosjektet er at det er identifisert en høy ulykkesrisiko knyttet til skogsarbeid. Prosjektet er gjennomført som en kartleggingsundersøkelse, og dokumenterer blant annet at ulykkesrisikoen ved hobbyskogbruk, mens den er svært lav i den profesjonelle skogbruket. I prosjektet er også erfaringer fra opprydningen etter stormen Gudrun i Syd-Sverige i Det var mange alvorlige ulykker i forbindelse med

9 opprydningsarbeidet, og evalueringer i etterkant har relevans også for norske forhold. Skogbrukets Landsforening har representert Norges Skogeierforbund i Landbrukets Sikringsradio. Sikringsradioen er nyttig i forbindelse med arbeidsulykker, ved skogbrann eller ved andre naturkatastrofer. Landbrukets Sikringsradio ble i 2007 omdannet til et aksjeselskap. SL er sekretariat for skogbrukets HMSutvalg. Utvalget ledes av Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet, og har i tillegg representanter fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norges Skogeierforbund og Arbeidstilsynet. Utvalget arbeider for bedre formidling av kunnskap om HMS-forhold, og hadde i 2007 spesielt fokus på ergonomi og vibrasjoner i skogsmaskiner. Medlemsservice og informasjon SL yter bistand til medlemmene i spørsmål knyttet til arbeidsliv og bedriftsutvikling. Hovedvekten av henvendelser fra medlemmene er innenfor områdene omstilling, ansettelser og oppsigelser, lønnsforhold og pensjon. Medlemskontakt er også ivaretatt gjennom SLs web-side og sirkulærserien SL-tema. SL tilbyr rabatterte pensjons- og forsikringsløsninger til medlemmene gjennom Storebrand Livsforsikring og Connector Insurance Partner. En rekke av medlemmene benytter seg av disse ordningene. Organisasjonsforhold SL er én av 21 landsforeninger i NHOfellesskapet, og har fast representasjon i NHOs generalforsamling og hovedstyre. I 2007 ble også en SL-representant, Turid Fluge Svenneby, innvalgt i NHOs Arbeidsutvalg. SL deltar for øvrig i NHOs løpende arbeid på aktuelle områder. SL har pr medlemmer. Av disse er 92 medlemmer også i NHO. NHO har endret sine vedtekter slik at énmannsbedrifter tilsluttet landsforeningene, som før årsskiftet kunne stå utenfor NHO, skal ha obligatorisk medlemskap i NHO fra SLs énmannsbedrifter har på denne bakgrunn fått tilbud om medlemskap i NHO fra

10 i skogbruket. I tillegg har SL et tett samarbeid med kommuneskogene. Administrasjon og økonomi Skogbrukets Landsforening er en næringsorganisasjon med sete i Oslo. Administrasjonen har bestått av direktør (50 % stilling) og bedriftsrådgiver (til ). Fra 1. januar 2008 er det inngått samarbeidsavtale med Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF) i NHO om drift av SLs sekretariat. Det er samtidig inngått en intensjonsavtale om nærmere organisatorisk samarbeid, som innebærer at SL skal videreføres som en bransjeforening under KIFF. En forutsetning for dette er at dagens KIFF endrer navn og profil, og blir en landsforening for bedrifter innen arealbaserte næringer. Medlemmene er representert i SLs styre gjennom fire bransjeforeninger/ grupperinger. Disse er Norges Skogeierforbund, Norskog, Norsk Almenningsforbund og Leverandørbedrifter Styret finner at arbeidsmiljøet er godt. I 2007 var det et sykefravær på 1,3 %. SL er IA-bedrift etter å ha inngått avtale med trygdeetaten i Oslo om et mer inkluderende arbeidsliv i Virksomheten har ikke negative miljøvirkninger. Regnskapet er avlagt etter forutsetninger om fortsatt drift. For 2007 viser 9

11 resultatregnskapet et overskudd på kr Styret foreslår at kr belastes SLs Opplysnings- og utviklingsfond, og kr tillegges annen egenkapital. Fremtiden Skogbrukets Landsforening, som har 80 års jubileum i 2008, vil i 2008 også for første gang stå uten egne administrativt ansatte. I stedet er det innledet et samarbeid med Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF) i NHO som selv er i prosess for å omdanne foreningen til en forening for alle bransjer basert på råvarer fra landbruket og/eller innenlandsk arealbruk, og med et nytt navn. Utviklingen for SLs del må ses på bakgrunn av at antall årsverk i bransjen lenge har vært for nedadgående av vel kjente årsaker, og derved gradvis endret grunnlaget for videreføring av en forening med alle funksjoner alene. Styret vil i 2008 arbeide for å finne en best mulig organisatorisk løsning for SL for fremtiden, hvor SL består som egen juridisk enhet innenfor NHO-fellesskapet men samordnet med en landsforening som kan ivareta skogbransjens interesser i bred forstand på en mer kostnadseffektiv måte. Styret konstaterer ellers at bransjen har møtt store utfordringer knyttet til rekruttering i de senere år, og at arbeid med sikring av rekruttringen til bransjen derfor vil ha en hovedprioritet i styrets arbeid også fremover. Oslo, 6. februar 2008 Gudbrand Kvaal Rune O. Brenna Rolf Hatlinghus Frode Hjorth Per Simon Slettebø 10 Knut Berg

12 Regnskap SKOGBRUKETS LANDSFORENING Resultatregnskap (Beløp i hele kr) Noter Regnskap Regnskap DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Medlemskontingent Prosjektinntekter Diverse inntekter/refusjoner Tilskudd fra NHOs Arbeidsmiljøfond Tilskudd fra NHOs Opp-/Ut fond SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Administrasjonskostnader Husleie og drift lokaler Anskaffelser maskiner/inventar/ikt 5 2 Honorar/kjøp av tjenester Andre kontorkostnader og interne møter Reisekostnader Eksterne arrangementer og informasjon Forsikringer, kontingenter og gaver Tap på fordringer 4 0 SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader -1-1 NETTO FINANSPOSTER RESULTAT

13 SKOGBRUKETS LANDSFORENING Balanse pr (Beløp i hele kr) Noter EIENDELER Varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler 6 Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer/andeler Markedsbaserte obligasjoner/pengemarkedsfond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Egenkapital oppl./utv. fond Årets resultat oppl./utv.fond Sum egenkapital oppl./utv.fond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årets resultat Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Langsiktig gjeld Lærlingefondet Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Gudbrand Kvaal Rune O. Brenna SL årsoppgjør_2007.xls :06 Rolf Hatlinghus Frode Hjorth Per Simon Slettebø 12 Knut Berg

14 Noter SKOGBRUKETS LANDSFORENING Noter til regnskapet 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. En overveiende del av inntektene er kontingenter/serviceavgift, som opptjenes og periodiseres per kalenderår. Inntektsføring skjer hver måned på bakgrunn av utfakturering foretatt av NHO ServicePartner. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 13

15 SKOGBRUKETS LANDSFORENING Noter til regnskapet 2007 Note (Beløp i 1000 kr.) 1 Prosjektinntekter Prosjekt 2007 Utviklingsfond for skogbruket Arbeidskraft i fremtidens skogbruk Universitetet for miljø og biovitenskap 50 SUM PROSJEKTINNTEKTER Personalkostnader, ansatte, godtgjørelser, lån m.m. Personalkostnader 2007 Lønn/feriepenger Arbeidsgiveravgift 155 Pensjonspremie 8 Andre lønnsrelaterte ytelser 23 SUM PERSONALKOSTNADER Gjennomsnittlig antall ansatte 3 Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn 721 Pensjonskostnader 154 Andre lønnsrelaterte ytelser 11 SUM YTELSE TIL LEDENDE PERSONER 886 Revisjon 2007 Kostnadsført revisjonshonorar i løpet av året 23 Honorar for rådgivning utført av revisor 0 SUM HONORAR TIL REVISOR 23 3 Finansinntekter 2007 Aksjefond, urealisert gevinst 198 Obligasjoner/pengemarkedsfond, urealisert gevinst 100 Renter Landkreditt, urealisert gevinst 0 Aksjefond pluss, realisert gevinst Renter bankinnskudd 0 76 SUM FINANSINNTEKTER Pensjonskostnader - midler og forpliktelser Generelt om pensjonsordningene: 14 Foreningen har kollektiv tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er organisert i Storebrand Livsforsikring. I 2007 omfattet pensjonsordningen 3 aktive medlemmer og 3 pensjonister.

16 SKOGBRUKETS LANDSFORENING Noter til regnskapet 2007 Note (Beløp i 1000 kr.) 5 Andre fordringer Type fordring Mellomregning NHO SP Univeritetet for miljø og biovitenskap Norges Forskningsråd If skade, tilbakebet for Utbetalt i 2008 Arbeidsmiljøfondet 2007, utbetalt i 2008 SUM ANDRE FORDRINGER 6 Markedsbaserte aksjer/andeler og varige driftsmider/finansielle anleggsmidler 2007 Selskap Antall andeler Kostpris pr Balanseført verdi pr Aksjefondet Pluss Markedsverdi Aksjefondet Pluss Europaaksje Aksjefondet Pluss utland ABN AMRO Global Quant ABN AMRO Norge SUM AKSJEFOND Alle varige driftsmidler er nedskrevet til kr 1,-. I dette beløpet inngår også SLs 134 aksjer i Skogbruke Konferansesenter AS, tilsvarende 3,4 % av selskapet (Skogbrukets Konferansesenter AS ble dannet i 2007 ved at det tidligere Skogbrukets Kurssenter AL ble omdannet til aksjeselskap. SL hadde en eierandel i dette som var nedskrevet til kr 0,-. Anslått verdi på SLs eierandel i Skogbrukets Konferans er kr ,-). 7 Markedsbaserte obligasjoner/pengemarkedsfond 2007 Debitorkategori Pålydende verdi Kostpris pr Markedsverdi pr ABN AMRO Obligasjon ABN AMRO Obligasjon ABN AMRO Pengemarked 0 0 Pengemarkedsfond Plus Landkreditt, solgt 0 0 SUM OBLIGASJONER/PENGEMARKEDSFOND Bankinnskudd 15

17 SKOGBRUKETS LANDSFORENING Noter til regnskapet 2007 Note (Beløp i 1000 kr.) 10 Annen kortsiktig gjeld Type gjeld 2007 Påløpne feriepenger 78 Annen kortsiktig gjeld 85 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD Opp/Ut regnskap 2007 Fond pr Årets resultat -125 Fond pr Det er i 2007 overført midler fra SL Opp-/Ut til: Fagopplæringstiltak 35 Tiltak vedr. høyere utdanning 60 Etter- og videreutdanningstiltak 110 Rekrutterings og yrkesveiledning 85 Administrasjonsutgifter 10 Sum midler ovf. fra SL Opp-/Ut Lærlingefondet 2007 Restmidler fra Opplæringskontoret Skogfagene Øst 126 SUM LÆRLINGEFONDET

18 Revisjonsberetning 17

19 18

20 Tillitsvalgte og administrasjonen 2007 Styre Navn og medlemsbedrift Oppnevnt av Formann: Gudbrand Kvaal Norges Skogeierforbund Norges Skogeierforbund Nestformann: Rune O. Brenna Norsk Almenningsforbund Stange og Romedal Almenninger Styremedlemmer: Rolf Hatlinghus Norskog Løvenskiold-Vækerø Per Simon Slettebø Norges Skogeierforbund AT Skog Frode Hjorth SB Skog Vare- og tjenesteleverandørene Varamedlemmer: Ellen Alfsen Norges Skogeierforbund Norges Skogeierforbund Olaf Tufte Norsk Almenningsforbund Eidsvoll Almenning Jan-Petter Enger Løvenskiold-Fossum Norskog Administrasjonen Direktør Knut Berg Bedriftsrådgiver Jon Terje Gilhuus (til ) Representasjon i andre organisasjoner og fora Bygdefolkets Studieforbund, styret Det norske Skogselskap, kontrollkomiteen Faglig Råd for Naturbruk Klagenemnden for skogsarbeiderfaget Direktør Knut Berg Direktør Knut Berg (vara) Daglig leder Anne Haneborg (vara) Skogsjef Jan-Petter Enger (leder) Driftssjef Olav Roan (vara) 19

21 NHO, hovedstyre og generalforsamling Spesialrådgiver Ivar B. Legallais-Korsbakken (til ) Skogeier Åse Marie Bue (til ) Adm. dir. Gudbrand Kvaal (fra ) Skogeier Turid Fluge Svenneby (fra ) NHOs arbeidsutvalg NHO og Naturviternes opplysnings- og utviklingsfond, styret Norsk Skogmuseum, kontrollkomiteen A/L Skogbrukets Kurssenter, styret Skogbrukets Kursinstitutt, styret Skogbrukets HMS-utvalg Skogeier Turid Fluge Svenneby Direktør Knut Berg (leder) Direktør Knut Berg (leder) (til ) Disponent Svein Kristiansen Direktør Knut Berg (vara) Direktør Knut Berg (til ) Bedriftsrådgiver Jon Terje Gilhuus Utvilklingsfondet for skogbruket 20 Daglig leder Anne Haneborg Direktør Knut Berg (vara)

22 21

23 Lønnsstatistikk Statistisk Sentralbyrå har samlet inn og publisert lønnsstatistikk for skogbruket siden Tidligere utarbeidet Skogbrukets Landsforening egen lønnsstatistikk. Utvalget av bedrifter i Statistisk Sentralbyrås undersøkelse er mindre og et annet enn i SLs undersøkelse, slik at statistikken ikke er direkte sammenlignbar. Tabell 1 Timefortjeneste inkl. bonus og uregelmessige tillegg (skift etc.) (kr) Industri i alt Skogbruk ,25 103, ,22 115, ,40 117, ,39 119, ,75 127, ,43 133, ,24 136, ,98 140, Kilder: Statistisk Sentralbyrå/NHO Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene gir hvert år ut en rapport om lønnsutviklingen som underlag for det kommende lønnsoppgjør. Tallene nedenfor er hentet fra beregningsutvalgets rapport til inntektsoppgjøret Tabell 2 Beregnet årslønnsvekst for noen store forhandlingsområder (%) Industrifunksjonærer (NHO) Industriarbeidere (NHO) ,7 4, ,7 4, ,3 4, ,1 5, ,6 3, ,8 3, ,3 3, ,3 3, Kilde: Beregningsutvalget 22

24 Utdanningsstatistikk Fagutdanning Elever på grunnkurs naturbruk og VK1 skogbruk samt VK1 landbruk og naturforvaltning med spesialisering i villmarksturisme. 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 GK/VG1 naturbruk VG 2 skogbruk VG 1 landbruk (villmark) Utgått VG 2 landbruk og gartnernæring 512 Høyere utdanning Master og tilsvarende 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 UMB, skogfag UMB, utmarksbasert næringsutvikling UMB, skogindustriell økonomi Bachelor og tilsvarende Høgskolen i N-Trøndelag, skogøkonomi og entreprenørskap Høgskolen i Hedmark, skogbruk UMB, skog, miljø og industri ) Master skogindustriell økonomi er nedlagt. 2) Bachelor Skog, miljø og industri har skiftet navn til Bachelor Skogfag. 23

25 Sykefraværsstatistikk Tabellen og figurene viser legemeldt sykefravær for SLs medlemsbedrifter sammenliknet med alle NHO-bedrifter. Tallene er basert på tall fra Rikstrygdeverkets som bearbeides av Statistisk Sentralbyrå. Det totale sykefraværet ligger erfaringsvis om lag ett prosentpoeng høyere enn det legemeldte. Tall for fjerde kvartal 2007 foreligger ikke. Legemeldt sykefravær, prosent SL NHO ,6 6, ,1 6, ,6 7, ,2 6, ,0 5, ,7 Tre første kvartaler ,6 5,9 24

26 25

27 26

28

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2014 1 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2013 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Innhold Leder

Detaljer

Sparebanken Telespar 1331 Fornebu. telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar.

Sparebanken Telespar 1331 Fornebu. telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar. Sparebanken Telespar 1331 Fornebu telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar.no DMT 62 35 18 30 Årsberetning 2004 Første hele driftsår innhold 3 styrets beretning 6 resultatregnskap

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi Årsberetning 2006 Nøkkeltall Organisasjon 2006 2005 Indeks Andelseiere antall 7 651 Skogeierlag antall 54 54 100 Medlemmer i skogeierlagene antall 7 897 8 445 93,5 Markedet Omsetning 1 ) m 3 929 879 1

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015. LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2007 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Kontinuerlig organisasjonsutvikling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 16 Strategiske allianser,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2006 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Medlemmene i fokus... 3 Organisasjonsforhold... 4 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 17 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Årsrapport 2010 Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende

Detaljer