Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Rådhuset, møterommet 1.etg, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Liv Solberg Medlem Harald Haugen Leder Rolf Nilsen Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Jan Hijman Nestleder Øistein Hoe Medlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rakel Thorstensen Øistein Hoe Martin Skog Jan Hijman Merknader Innkalling og saksliste godkjent. Fra administrasjonen møtte: Navn Magnhild Grønvoll Stilling Rådgiver

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Lyngseidet Harald Haugen leder Magnhild Grønvoll rådgiver

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 8/13 Referatsaker RS 14/13 Protokoll fra møte i Råd for folkehelse /102 PS 9/13 PS 10/13 PS 11/13 Høring - Overordnet beredskapsplan for Lyngen kommune og Fjellskred fra Nordnes - delplan Lyngen kommune Disponering av midler fra Elberg Johannessens testamentariske gave til Lyngen Sykehjem "Elberg Johannessens minnefond" Etablering av arbidsgruppe som skal utarbeide forslag på opprettelse av øyeblikkelig hjelps plasser ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter. 2013/ / /1880 Det ble gitt orientering om flg saker: - Møteplan høsten 2013 Neste møte Møteplan for høsten fastsettes da. - Beboerrepresentant - oppfølging v/harald Haugen Fylkesmannen v/odd Arvid Ryan har sagt seg interessert å komme til Lyngen for å informere. - Gjennomgang av presentasjon etter dialogmøte - Bekymringsmeldinger v/harald Haugen Det ble tatt opp en sak vedr en bruker. - Tiltak for hjemmeboende demente - v/anette Samuelsen

4 PS 8/13 Referatsaker RS 14/13 Protokoll fra møte i Råd for folkehelse /102 Vedtak: Råd for folkehelse tar saken til orientering. Enst

5 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: X20 Saksbehandler: Bjørg Skogvang Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/13 Lyngen Råd for folkehelse Høring - Overordnet beredskapsplan for Lyngen kommune og Fjellskred fra Nordnes - delplan Lyngen kommune Henvisning til lovverk: Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse Behandling: VEDTAK: Delplan og beredskapsplan ble gått gjennom og rådet finner planen oversiktlig og grei. Enst Vedtak: Delplan og beredskapsplan ble gått gjennom og rådet finner planen oversiktlig og grei. Rådmannens innstilling Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Lyngen formannskap vedtok i sak 33/13 å godkjenne for utsending på høring Overordnet beredskapsplan for Lyngen kommune 2013 og Fjellskred fra Nordnes delplan Lyngen kommune. Høringsfrist er 7.juli Råd for folkehelse er høringsinstans. Plandokumentene ble delt ut på siste møte i rådet. Rådmannen legger saken frem for utvalget uten innstilling til vedtak.

6

7 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: 241 Saksbehandler: Magnhild Grønvoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 10/13 Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommunestyre Revidering av retningslinjer for disponering av midler fra Elberg Johannessens testamentariske gave til Lyngen Sykehjem "Elberg Johannessens minnefond" Henvisning til lovverk: Sakens dokumenter: Vedlegg 1 Politisk sak fra 2004 Regler for disponering av midler fra Elberg Johannessens Testamentariske gave til Lyngen Sykehjem "Elberg Johannessens minnefond" 2 Vedtekter for pasientenes Velferdskasse Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse Behandling: Ingebjørg Milan orienterte om Pasientenes velferdskasse. Årsberetning, regnskap 2012, revisjonsberetning, budsjett 2013 samt årsplan ble gjennomgått. VEDTAK: Råd for folkehelse tiltrer de anbefalte retningslinjer. Enst Vedtak: For at den testamentariske gaven til Elberg Johannessen skal komme pasienter og beboere ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter best mulig til gode anbefales de retningslinjer som er beskrevet i saken.

8 Rådmannens innstilling For at den testamentariske gaven til Elberg Johannessen skal komme pasienter og beboere ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter best mulig til gode anbefales de retningslinjer som er beskrevet i saken. Saksopplysninger Det vises til vedlagt kopi av vedtekter for pasientenes velferdskasse og ks. Sak 037/04 fra Regler for disponering av midler fra Elberg Johannessens testamentariske gave til Lyngen Sykehjem. Elberg Johannessens minnefond. Eldrerådet, nå Råd for folkehelse, ble oppnevnt som ansvarlige for disponering av fondets avkastning. Årlig er det fra år 2005 overført fra fondet kr til pasientenes velferdskasse. Renteinntektene er nå så lave at årlig så reduseres hovedstol. Det at et årlig beløp overføres er i tråd med givers ønske. Styret for pasientenes velferdskasse er gitt myndighet til å disponere de årlig tildelte midler slik at dette samsvarer med givers ønske. Midlene brukes til å sette en ekstra spiss på festligheter i tilknytninger til helligdager og høytider. De brukes og til å skape en festlig ramme rundt disse dagene. Pasientenes velferdskasse: Pasientenes velferdskasse er et felles trivselstiltak for pasienter og beboere på Lyngstunet. Pasientenes velferdskasse var tidligere en lovpålagt tjeneste, men er nå en tjeneste som kommunene oppfordres til å videreføre for å skape trivsel for pasienter og beboere. Sykehjemsforeningen i samarbeid med institusjonens ledelse driver velferdskassen. Velferdskassa har et tett samarbeid med Røde Kors besøkstjeneste. Velferdskassa har eget styre og egne vedtekter. Formålet er å få pasientene og beboere delaktig i sosiale og kulturelle tilbud ut over det som dekkes av sykehjemmets budsjett. Bruk av Eldberg Johannessens minnefond sees i sammenheng med velferdskassas arbeid, ved at midlene brukes til å skape det ekstra festlig i forbindelse med jul og høytider. Vurdering av alternativer og konsekvenser Det er viktig at retningslinjene /rutinene gir en sikker og enkel måte å disponere gaven på uten unødig byråkrati og hvor bruken gis en videre definisjon enn ekstra forpleining ved jul. påske og høytidsdager. Bruk av Elberg Johannessens minnefond må fortsatt kunne sees i sammenheng med velferdskassas arbeid og at det fortsetter med faste utbetalinger på kr pr. år. Det settes ingen begrensning på det gjenværende beløpet. Overføringen til velferdskassa opphører når gaven er oppbrukt i henhold til givers ønske. Retningslinjer for Elberg Johannessens minnefond justeres slik at de blir i tråd med dette. Det må komme frem av årsmelding og regnskap til velferdskassen hvordan midlene fra Elberg Johannesens minnefond blir brukt. Reviderte retningslinjer for disponering av midler for: ELBERG JOHANNESSENS TESTAMENTARISKE GAVE TIL LYNGEN SYKEHJEM ELBERG JOHANNESSENS MINNEFOND

9 Med utgangspunkt i ks. Sak 037/04 fremmes forslag til justering av reglene som følgende: 1) Bruken av minnefondet: Overordnet alt blir Elberg Johannessens ønske som fremkommer av følgende utdrag fra testamentet punkt C. Det som jeg da etterlater meg skal tilfalle Lyngen sykehjem idet jeg ønsker at pasientene skal ha ekstra pleie så langt dette er mulig. Pengene skal med andre ord ikke gå til drift av sykehjemmet, men ekstra forpleining skal skje i forbindelse med jul, påske og offentlige høytidsdager. 2) Formål: Å sikre bruk av den årlige avkastningen av fondet slik som bestemt i testamentet datert , på en slik måte at intensjonen ved fondet også foruten ekstra forpleining kan brukes til alle tiltak som kan være med på å skape en festlig ramme ved høytider og spesielle anledninger, samt alle tiltak som kan være med på å høyne livskvaliteten for den enkelte. 3) Plassering av fondet: Midlene tilhørende Elberg Johannessens minnefond skal være plassert i bundet fond på egen konto under Lyngen kommune. 4) Ansvarlig: Råd for folkehelse (eldrerådet og råd for funksjonshemmede) er ansvarlig for å bestemme størrelsen av det årlige beløpet som stilles til rådighet og fordelingen mellom velferdskassen og institusjonen. Fordelingen skjer etter råd fra institusjonens ledelse. 5) Fullmakter ved tiltak: Det er institusjonens ledelse som har fullmakt til bruk av de tildelte midler fra fondet. 6) Regnskap: Regnskap skal føres i samsvar med de kommunale forskrifter for budsjett og regnskap. Overføringen til velferdskassa må komme tydelig frem av regnskapet. Likeså må det av årsberetning og regnskap til pasientenes velferdskasse komme frem hvordan midlene er brukt. Årlig stilles det inntil videre til rådighet kr for Pasientenes velferdskasse. Overføringen til velferdskassa opphører når gaven er oppbrukt i henhold til givers ønske. 7) Revisjon: Regnskapet skal revideres årlig av revisor. Revidert regnskap skal legges frem for Råd for folkehelse sammen med en oppstilling som viser anvendelsen av midlene. 8) Godkjenning: Reglene som omhandler bruken av fondets midler skal godkjennes av kommunestyret.

10 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: H12 Saksbehandler: Kjellaug Grønvoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 19/13 Lyngen levekårsutvalg /13 Lyngen Råd for folkehelse Etablering av arbidsgruppe som skal utarbeide forslag på opprettelse av øyeblikkelig hjelps plasser ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter. Henvisning til lovverk: Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen Samhandlingsreformen Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse Behandling: VEDTAK: Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Som brukerrepresentant fra Råd for folkehelse velges: Harald Haugen med Jan Hijman som vara. Enst Vedtak: Det etableres ei arbeidsgruppe bestående av: Tilsynslege Kristian Østvik, avd.leder for hjemmetjenesten/korttidsavd. Torunn Odden, representanter for Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund, hovedvernombud Leif Bårdsen, helse- og omsorgssjef Kjellaug Grønvoll, brukerrepresentant fra «Råd for folkehelse»: Harald Haugen med Jan Hijman som vara og levekårsutvalget repr ved Lill Tove Bergmo. Gruppa får følgene mandat: 1. Vurdere om dagens struktur med samordning av hjemmetjenesten (Indre Lyngen), omsorgsboliger og korttidsavdelingen er en hensiktsmessig måte å ivareta kvaliteten av tjenestetilbudet på. Legge fram forslag på evt ny organisering med bemanningsplan. 2. Utarbeide forslag på organisering av 2 «øyeblikkelig hjelps» plasser ved korttidsavdelingen ved Lyngstunet som innebefatter - Bemanningsplan for tjenesten - Kompetansebehov

11 - Behov for nødvendig utstyr - 3. Lage forslag til koordinerende enhets plass i organisasjonen, koordinators funksjon og hvordan samhandling skal foregå internt og eksternt. 4. Utarbeide økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen. 5. Gruppa henter inn bistand fra andre faginstanser i kommunen evt spes.helsetjenesten ved behov. 6. Forsalget skal være klart for politisk behandling høsten Helse- og omsorgssjefen er sekretær for gruppa, og innkaller til det første møtet. Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Behandling: VEDTAK: Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Lill Tove Bergmo velges som medlem av arbeidsgruppa. Enst Vedtak: Det etableres ei arbeidsgruppe bestående av: Tilsynslege Kristian Østvik, avd.leder for hjemmetjenesten/korttidsavd. Torunn Odden, representanter for Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund, hovedvernombud Leif Bårdsen, helse- og omsorgssjef Kjellaug Grønvoll, brukerrepresentant fra «Råd for folkehelse» og levekårsutvalget repr ved Lill Tove Bergmo. Gruppa får følgene mandat: 1. Vurdere om dagens struktur med samordning av hjemmetjenesten (Indre Lyngen), omsorgsboliger og korttidsavdelingen er en hensiktsmessig måte å ivareta kvaliteten av tjenestetilbudet på. Legge fram forslag på evt ny organisering med bemanningsplan. 2. Utarbeide forslag på organisering av 2 «øyeblikkelig hjelps» plasser ved korttidsavdelingen ved Lyngstunet som innebefatter - Bemanningsplan for tjenesten - Kompetansebehov - Behov for nødvendig utstyr - 3. Lage forslag til koordinerende enhets plass i organisasjonen, koordinators funksjon og hvordan samhandling skal foregå internt og eksternt. 4. Utarbeide økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen. 5. Gruppa henter inn bistand fra andre faginstanser i kommunen evt spes.helsetjenesten ved behov. 6. Forslaget skal være klart for politisk behandling høsten 2013

12 7. Helse- og omsorgssjefen er sekretær for gruppa, og innkaller til det første møtet. Rådmannens innstilling Det etableres ei arbeidsgruppe bestående av: Tilsynslege Kristian Østvik, avd.leder for hjemmetjenesten/korttidsavd. Torunn Odden, representanter for Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund, hovedvernombud Leif Bårdsen, helse- og omsorgssjef Kjellaug Grønvoll, brukerrepresentant fra «Råd for folkehelse» og en politisk valgt repr. Gruppa får følgene mandat: 1. Vurdere om dagens struktur med samordning av hjemmetjenesten (Indre Lyngen), omsorgsboliger og korttidsavdelingen er en hensiktsmessig måte å ivareta kvaliteten av tjenestetilbudet på. Legge fram forslag på evt ny organisering med bemanningsplan. 2. Utarbeide forslag på organisering av 2 «øyeblikkelig hjelps» plasser ved korttidsavdelingen ved Lyngstunet som innebefatter - Bemanningsplan for tjenesten - Kompetansebehov - Behov for nødvendig utstyr - 3. Lage forslag til koordinerende enhets plass i organisasjonen, koordinators funksjon og hvordan samhandling skal foregå internt og eksternt. 4. Utarbeide økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen. 5. Gruppa henter inn bistand fra andre faginstanser i kommunen evt spes.helsetjenesten ved behov. 6. Forsalget skal være klart for politisk behandling høsten Helse- og omsorgssjefen er sekretær for gruppa, og innkaller til det første møtet. Saksopplysninger Bakgrunn for saken Stortinget vedtok i juni 2011 en ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Her pålegges kommunene et utvidet ansvar for øyeblikkelig hjelp tilbud på døgnbasis. Kommunene kan i perioden planlegge tjenesten, og vil fra 2016 ha plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp. Plikten følger av loven 3-5 tredje ledd som lyder: «Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til». Pasienter som er aktuelle, er pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå. Forut for innleggelse skal pasienten være tilsett av lege. Aktuelle pasientkategorier kan være pasienter med akutt forverring av en kjent tilstand på grunn av forhold som infeksjon, dehydrering eller ernæringssvikt, og hvor kjent utløsende årsak er avklart. Tilbudet kan også gjelde for pasienter med behov for observasjon, fall uten brudd som trenger behandling, feber, vannlatningsbesvær, diare og obstipasjon.

13 Kommunene står fritt om de vil etablere tilbudet sammen med andre kommuner eller i egen kommune. I Lyngen kommune er fagfolk og administrasjon enige om at det beste alternativ er å etablere tilbudet på Lyngstunet helse- og omsorgssenter I utgangspunktet var det av helseforetaket planlagt at tilbudet til Lyngen skulle være på Sonjatun i Nordreisa pga at kommunen tilhører Nord-Troms Regionen. Det vil ikke være tilrådelig, da det ikke er kommunikasjon på natt over Lyngenfjorden samt at det vil være en belastning for pasientene og først måtte reise nordover til Nordreisa, og deretter kanskje ha behov for innleggelse i Tromsø på UNN. Lyngen har samarbeid med Storfjord kommune når det gjelder legevakt, Storfjord ville ha vært en naturlig samarbeidspart ang ø.hj plasser, men de er i ferd med å inngå samarbeid med Balsfjord kommune. Deres ø.hj plasser blir etablert ved sykehjemmet på Storsteinnes i Balsfjord. Det vil være en meget upraktisk løsning for innbyggere i Lyngen kommune. Et annet moment er at det allerede i dag blir praktisert innleggelser av pasienter ved Lyngstunet som tidligere ble innlagt ved UNN. Det fungerer, og det vil neppe bli en stor forskjell fra dagens praktisk etter at vi selv har ansvar for å ta imot ø.hjelp. Det er viktig at det formelle er i orden, og at kommunen har inngått en avtale med foretaket, slik at kommunen får de økonomiske overføringer som følger med avtalen. Kommunene får i en overgangsperiode tilskudd for å opprette ø.hjelps plasser. Dette blir gitt etter antall innbyggere, for Lyngen sin del blir det 0.4 sengeplass, og utgjør i 2013 ca (Det ville vi ha fått om vi hadde avtale om ø.hjelps plass). Beløpet vil på sikt gå inn i rammeoverføringene til kommunene, slik de andre finansielle ordninger i forbindelse med samhandlingsreformen vil gjøre. Ved korttids/rehabiliteringsavdelingen, hvor det planlegges å etablere ø.hjelpstilbudet, er det pr i dag 6 enerom(plasser). Personalet er organisert sammen med hjemmetjenesten, 16 omsorgsboliger i 3.etg og 2 omsorgsboliger i 2 etg på E- fløya. Det er 25 årsverk i turnus, fordelt på 36 stillingshjemler, med en leder. Det er forholdsvis mange ansatte som skal ha oppfølging av en leder. Det må vurderes om samordningen er en gunstig organisering, og om tjenestene blir bedre om f.eks hjemmetjenesten blir skilt ut i en egen avdeling. I Helse- og omsorgsloven kap 7.3 er det bestemt at kommunen skal ha en koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringsvirksomhet, en slik enhet skal også spes helsetjenesten ha. Det er til den koordinerende enhet henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester skal bli rettet til, både fra innbyggere i kommunen og fra instanser utenfor kommunen. Koordinator skal kanalisere henvendelsen til den rette instans. Koordinator skal sørge for at søknader om tjenester blir lagt fram for behandling av tildeling- og tiltaksteamet i kommunen, og at søknadene blir iverksatt. Det er i dag etablert en saksbehandler som mottar henvendelser og søknader, og som samordner dem til tildeling- og tiltaksteam. Noe er på plass, men det er behov for å få nedfelte rutiner og formalisering.

14

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 77 21 28 00 eller pr e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 34/11 11/294 ØKONOMIRAPPORTERING 3/2011 PS 35/11 11/296

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS MØTEINNKALLING Utvalg: LIVSLØP Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 05.03.2007 Tid: Kl.09.00 Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer