FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING"

Transkript

1 1 FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING STUDIEPLAN, 60 studiepoeng Vedtatt av styret 20. mai 2009, revidert 2. juli 2010, 26. juni 2013 og juni 2014 Barne- og ungdomslitteratur er en viktig del av det skjønn- og faglitterære feltet både kvantitativt og kvalitativt. Litteraturen har gjennomgått en markant utvikling etter at innkjøpsordningen for ny norsk litteratur for barn og unge ble opprettet i Produksjonsstøtte til bildebøker og tegneserier har bidratt til denne utviklingen, og det samme gjelder den nyere innkjøpsordningen for fagbøker for barn og unge. Ordningene viser at barne- og ungdomslitteratur har kulturpolitisk prioritet, man ønsker å stimulere kvalitet, og man ønsker å motivere barn og unge til lesing. Norsk barne- og ungdomslitteratur utmerker seg ved sin vilje til nyorientering, den vekker debatt og akademisk interesse. Denne situasjonen har ført til etableringen av en forfatterutdanning for barne- og ungdomslitteratur. Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt er en toårig utdanning i å skrive og formidle barne- og ungdomslitteratur. Utdanningen kan gjennomføres som et deltidsstudium, den er samlingsbasert og forutsetter egenaktivitet mellom samlingene. Forfatterutdanningen har et godt samarbeid med Dramatikkens Hus, Kunsthøyskolen i Oslo, den danske Forfatterskolen ved Center for børnelitteratur, Skrivekunstakademiet i Hordaland, de norske skribentorganisasjonene og Norsk Litteraturfestival. Hvorfor velge dette studiet Barne- og ungdomslitteraturen er i stadig vekst, nyskaping og utvikling litterært, i mediale uttrykk og i produksjon. Samtidig er det i dette litterære området at avstanden mellom forfatter og leser er størst. For kommende forfattere og forfattere i startfasen er det ofte avgjørende å ha gode kunnskaper om barnelitteraturens egenart, lesere og det litterære systemet. For barn og ungdom er det viktig å få tilgang til skjønnlitteratur av høy kvalitet. Slik litteratur kan skape gode lesere.

2 2 Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling ved NBI er et 60 studiepoengs emne som har som overordnet mål å utvikle ny norsk skjønnlitteratur av høy kvalitet for barn og ungdom, initiere litteratur som har bredde og mangfold og som også kan være nyskapende. Studiet er relevant for studenter som ønsker oppøve egen kunstnerisk skriving, arbeide med ulike fortellerteknikker og sjangre, forstå og opparbeide kunnskap om barnelitteraturhistorie, barnelitteraturens former og kanoniske verk, samt kunne formidle egen og andres litteratur til barn og ungdom. Opptak Det tas opp studenter hvert annet år. I tillegg gis det anledning til at opptil fem studenter fra universitet og høyskoler tas opp på én eller begge av modulene Tekst- og teoristudier I og II, som gir henholdsvis 15 og 10 studiepoeng. Opptakskrav Opptak til forfatterutdanningen er basert på allmenn studiekompetanse og skjer etter søknad og intervju. Søknaden skal inkludere ca 15 s. egen skjønnlitterær tekst, som ikke tidligere er utgitt, samt opplysninger om utdanning, skriveerfaring, motivasjon for studiet og muligheter for å arbeide med studiet mellom samlingene. Opptak foretas av en komité bestående av to til tre personer med akademisk og kunstnerisk litterær kompetanse. Søker vurderes på bakgrunn av innsendt tekst. Det legges vekt på evnen til skjønnlitterær framstilling. Interesse for litteraturformidling styrker en søknad med kvalifisert tekst. Søkere som innstilles til opptak innkalles til intervju der motivene for å søke og arbeidet med den egne teksten blir drøftet. Det gis ikke anledning til å anke avgjørelse/avslag om opptak. Opptak av studenter fra universitet og høyskole som vil innarbeide én eller begge av modulene Tekst- og teoristudier I og II i sin Bachelorgrad må søke spesielt om dette og legge ved en begrunnelse samt dokumentasjon fra eget lærested om at modulene vil bli godkjent. Studieavgift: NBIs forfatterutdanning er en betalingsutdanning. Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk

3 3 Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk Studiemål og læringsutbytte Studiet gir utdanning i barnelitterær skrivekunst gjennom forsøk og refleksjon, og innhenting av kunnskaper knyttet til en skjønnlitterær praksis i og formidlingspraksis av barne- og ungdomslitteratur. Dette inkluderer arbeid med skjønnlitterære skriveprosesser, litteraturanalyse, og kunnskap om barnelitteraturens historie og egenart. Studiet gir også utdanning i å formidle barne- og ungdomslitteratur gjennom arbeid med å presentere egen skriving, litteraturkunnskap og sentrale verk, samt gjennom skolebesøk. Studiet vil styrke muligheten for å kunne arbeide som forfatter, eller få arbeid innen forlag, media, kulturskoler, skole og litteraturformidlingsprosjekt, for eksempel innenfor Den kulturelle skolesekken. Kunnskaper Kandidaten har etter endt utdanning kunnskaper om barnelitterære sjangre og undersjangre kunnskaper om barnelitteraturens historie og hovedlinjene i barnelitteraturens utvikling, samt kjennskap til sentrale verk i norsk, nordisk og internasjonal barnelitteratur kunnskaper om barnelitteraturens estetikk og egenart kunnskaper om narratologiske, dramaturgiske og poetiske virkemidler og fortellerteknikker kunnskaper om barne- og ungdomslitteraturens sentrale motiver og tematikker kunnskaper om formidling av litteratur til barn og unge, kjennskap til barnelitteraturens egenart i henvendelse til lesere kjennskap til forskningsfeltet barne- og ungdomslitteratur, særlig til forskningen i barnelitteraturens medialisering og globalisering, samt aktuell nordisk forskning om litteraturformidling

4 4 kjennskap til samspillet mellom barnelitteratur og annen samtidslitteratur kjennskap til barnelitteraturens samfunnsmessige og kulturelle betydning, spesielt i bibliotek og skole kjennskap til hvordan tilegne seg ny kunnskap om barnelitteratur, barnelitterær teori og litteraturformidling Ferdigheter Kandidaten har etter endt utdanning ferdigheter i å utarbeide egne kunstneriske barnelitterære tekster i ulike sjangre og stilarter ferdigheter i å gjenkjenne, analysere, drøfte og anvende ulike narratologiske, poetiske og dramaturgiske virkemidler og fortellerteknikker ferdigheter i å ferdigstille egne tekster i drøfting med andre og ved veiledning ferdigheter i å redegjøre for sine kunstneriske valg ferdigheter i å drøfte og formidle egen og andres barne- og ungdomslitteratur til ulike målgrupper ved å anvende ulike analytiske og formidlingsmetodiske grep ferdigheter i å formidle ulike skriveteknikker til barn ferdigheter i å anvende ulike teoretiske perspektiver på forståelsen av og formidlingen av egne og andres barnelitterære tekster i ulike sjangre og stilarter ferdigheter i å orientere seg i det barnelitterære fag- og forskningsfeltet, finne frem til og anvende relevant stoff til egen kunstnerisk virksomhet og litteraturformidling Generell kompetanse Etter endt utdanning skal studenten i tråd med etiske retningslinjer kunne planlegge og utføre egne litterære skriveprosjekter kunne drøfte egne og andres manuskripter med forlagsredaksjoner, konsulenter og andre kunne orientere seg i eldre og nyere barne- og ungdomslitteratur i ulike sjangre være godt orientert i samtidens barne- og ungdomslitteratur i ulike sjangre kunne formidle barne- og ungdomslitteratur kunne lede skriveverksted og tekstdrøfting med barn og unge Studiet lar seg innlemme i Bachelor-graden ved universitet og høyskoler etter nærmere avtale med studiestedet.

5 5 Utdanningens innhold Studiets oppbygning Forfatterutdanningen er organisert i 6 moduler, fordelt over to år: 1) Kunstnerisk skriving I. Barnelitterære sjangre. 10 studiepoeng 2) Kunstnerisk skriving II. Hovedprosjekt. 15 studiepoeng 3) Tekst- og teoristudier I. Barnelitteraturens egenart og litteraturanalyse. 15 studiepoeng 4) Tekst- og teoristudier II. Samtidslitteratur, poetikk og tverrkunstnerisk estetikk. 10 studiepoeng 5) Litteraturformidling I. Skriveverksted. 5 studiepoeng 6) Litteraturformidling II. Litteraturformidling i skolen. 5 studiepoeng Studiet består av 22 samlinger fordelt over fire semestre. Hver samling går over tre dager. Mellom samlingene arbeider studenten med å tilegne seg pensum, med egen kunstnerisk skriving og med egne litteraturformidlingsprosjekt. Modulene 1, 3 og 5 gjennomføres i løpet av de to første semestrene. Modulene 2, 4 og 6 gjennomføres i løpet av tredje og fjerde semester. Det legges vekt på kontinuitet og progresjon modulene i mellom, til fordel for studentens kunstneriske utviklingsprosess. Det tilstrebes et fruktbart samspill mellom utvikling av egen skriving, kunnskap om barnelitteratur, teoretiske kunnskaper, faglige diskusjoner og egen kompetanse innenfor litteraturformidling. Kunstnerisk skriving er grunnstammen i utdanningens kunstneriske del og gis i tett tilknytning til Tekst- og teoristudiet, som er grunnstammen i utdanningens akademiske del. Litteraturformidling gis i tett tilknytning til de øvrige moduler. Studiet er bygget opp slik at det er mulig å følge Tekst- og teoristudiet separat. Alle andre moduler må tas sammen. Undervisningsformer På samlingene skal studenten delta i følgende undervisningsformer: 1) individuelt kunstnerisk utviklingsarbeid, 2) undervisning i seminar, og 3) praksis i litteraturformidling. 1) Individuelt kunstnerisk utviklingsarbeid

6 6 I Kunstnerisk skriving I arbeides det med utprøving av kunstneriske skriveprosesser i verksted og som selvstendig arbeid mellom samlingene. Det arbeides med sentrale barnelitterære former som småbarnstekst, barnebok, dyrefortelling, poesi, ungdomsroman og bildeboktekster. Det arbeides særskilt med komposisjon, fortellerstemme og dialog. Det gis individuell veiledning. I Kunstnerisk skriving II arbeides det med utprøving av kunstneriske skriveprosesser over et selvvalgt hovedprosjekt. Studenten arbeider selvstendig med skriving mellom samlingene. Kollektiv gruppeveiledning, verksted og individuell veiledning benyttes som undervisningsformer. Veiledning gis av erfarne forfatterkonsulenter. Verkstedet er forankret i kunstnerisk arbeid og ledes av en forfatter eller dramaturg. Bildebokverksted arrangeres særskilt og i samarbeid med bildebokillustratører. 2) Undervisning i seminar Det blir gitt undervisning i følgende tema: Barnelitteraturens sentrale verk og historie. Litteraturformidling, barnekultur, og barn og lesning. Sentrale sjangre som småbarns- og barnebok, fortelling, novelle, roman, poesi, dramatikk, og bildebok. Fortellerteori, med spesiell vekt på fortellerstemme og perspektiv, komposisjon og dramaturgi, samt spenningsoppbygning. Bildespråk, med spesiell vekt på så vel litterære som visuelle bilder. Sentrale motiver som sted, identitet, reise, møte, makt og kjærlighet. Estetikk og poetikk, med spesiell vekt på tverrkunstnerisk dialog. Undervisningen ledes av forskere eller lektorutdannede litteraturpedagoger, og er forankret i forskning og litteraturformidling. Forfattere bidrar i undervisningen med erfaring fra egen kunstnerisk virksomhet og formidlingen av denne.

7 7 3) Praksis i skole eller kulturskole I tillegg til det teoretiske arbeidet med litteraturformidling som gis i undervisningen, får studentene ved hver samling besøk av en forfatter som demonstrerer formidling av egne verk. På denne bakgrunn utarbeides det i særskilte verksteder, et skriveverksted og et litteraturformidlings-program som begge skal praktiseres i skole eller kulturskole. Verkstedene ledes av en forfatter med solid erfaring i arbeid overfor skolen, skoleprogrammene følges opp i tett samarbeid mellom NBI og angjeldende skole. Prøving Forfattarutdanningen opererer med to karakterer: Godkjent, Ikke godkjent For å få karakteren Godkjent blir det stilt følgende krav til studenten: 1) Mappeinnlevering: I Kunstnerisk skriving I skal åtte obligatoriske oppgaver leveres og godkjennes, tre i første semester og fem i andre semester. I Kunstnerisk skriving II skal studenten innlevere et selvvalgt hovedprosjekt, det kan bestå av ett stort, eller flere mindre arbeider. I Teori- og tekststudier I skal studenten holde et gruppeopplegg, som innleveres. I Teori- og tekststudier II skal studenten holde et foredrag, som innleveres. I Litteraturformidling I skal studenten utarbeide og gjennomføre et skriveverksted for skoleelever. Skissen til undervisningsopplegget innleveres. Under Litteraturformidling II skal studenten utarbeide og gjennomføre et litteraturformidlingsprogram for skolen eller tilsvarende. Skissen til undervisningsopplegget innleveres. De åtte obligatoriske oppgavene til Kunstnerisk skriving I kommenteres internt og fortløpende. Mappen for Kunstnerisk skriving I, Tekst- og teoristudier I og Litteraturformidling I blir vurdert av en eksamenskomité ved slutten av 2. semester. Mappen for Kunstnerisk skriving II, Tekst- og teoristudier II og Litteraturformidling II blir vurdert av en eksamenskomité ved slutten av 4. semester. 2) Undervisningsdeltakelse: Studenten skal kunne dokumentere deltakelse i minst 75 % av undervisningen under Teori- og tekststudier I og II for å kunne gå opp til eksamen.

8 8 3) Undervisningsopplegg knyttet til litteraturformidling: I Litteraturformidling I skal studenten i andre semester utarbeide og gjennomføre et skriveverksted for skoleelever. Under Litteraturformidling II skal studenten utarbeide og gjennomføre et litteraturformidlingsprogram for skolen eller tilsvarende. I begge tilfeller skal opplegget forhåndsgodkjennes internt før det prøves ut. Skisser til undervisningsoppleggene skal innleveres (se også mappeinnlevering). 4) Gruppeopplegg og foredrag: I Teori- og tekststudier I skal studenten holde et gruppeopplegg over oppgitt tema for medstudenter, lærerkollegium og eksamenskomité. I Teori- og tekststudier II skal studenten holde et foredrag. Foredraget skal presentere en begrunnelse/poetikk for eget hovedprosjekt i relasjon til pensum. Studenter som kun følger Tekst- og teoristudier skal foredra over et sentralt selvvalgt verk. Gruppeopplegget og foredraget skal innleveres (se også mappeinnlevering).

9 9 Kvalitetssikring Studentene evaluerer a) Undervisning og veiledning: Muntlig, i forbindelse med samlingene, og spesielt i slutten av 1. semester, samt begynnelsen og slutten av 3. semester b) Praksisopphold: Muntlig, ved slutten av 2., og 4. semester c) Kunstnerisk progresjon: Muntlig, i veiledning og ved avslutning av 2., 3. og 4. semester Lærerne evaluerer a) Studentenes progresjon ved de ordinære innleveringer av oppgaver, gruppeopplegg og foredrag b) Undervisningsopplegget ved månedlige planleggings- og evalueringsmøter

10 10 Kunstnerisk skriving I. Barnelitterære sjangre Modulen gir 10 studiepoeng. Modulen gis hvert annet år, i utdanningens 1. og 2. semester. Studiet i Kunstnerisk skriving I foregår som oppøving av studentenes evne til å beherske egen skriving innenfor barnelitteraturens sentrale former og sjangre. Studiet foregår i nært samarbeid med studiet i Tekst- og teoristudier I. Studiet innholder følgende komponenter: Undervisning og selvstudium. Skriveverksted Egen skriving foregår i skriveverksted, og gir praktisk oppøving i egen skriving innenfor følgende obligatoriske former: Etterligning av tredjepersonsfortelling etterligning av førstepersonsfortelling dyrefortelling for små barn poesi fortelling eller novelle romanåpning dramatisk tekst bildeboktekst. Selvstudium Studentene arbeider selvstendig med pensum mellom samlingene. Studiemål og læringsutbytte: Etter endt utdanning skal studenten ha generell kompetanse i å planlegge og utføre korte litterære skriveprosjekter. Dette innebærer at kandidaten etter endt utdanning har kunnskaper om barnelitterære sjangre og undersjangre

11 11 kunnskaper om barnelitteraturens egenart kunnskaper om og ferdigheter i å anvende ulike narratologiske, poetiske og dramaturgiske virkemidler og fortellerteknikker ferdigheter i å redegjøre for sine kunstneriske valg Pensum Pensum består i 300 s litteraturteori og 700 s skjønnlitteratur. Pensum er obligatorisk. Se separat pensumliste. Prøving Eksamen avlegges som mappeinnlevering av 8 obligatoriske arbeider. Disse åtte er Etterligning av tredjepersonsfortelling etterligning av førstepersonsfortelling dyrefortelling for små barn poesi fortelling eller novelle romanåpning dramatisk tekst bildeboktekst Oppgavenes omfang angis av ansvarlig lærer og innleveres til studentens egen mappe til fastsatt tid. Oppgavene kommenteres internt fortløpende. Ved avslutning av 2. semester vil mappen evalueres av en eksamenskomité. Det gis karakteren Godkjent / Ikke godkjent. Alle oppgaver skal være godkjent for at modulen skal være godkjent.

12 12 Tekst- og teoristudier I. Barnelitteraturens egenart og litteraturanalyse Modulen gir 15 studiepoeng. Modulen gis hvert annet år, i utdanningens 1. og 2. semester. Tekst- og teoristudier I foregår som arbeid med litteraturanalyse og som arbeid med barnelitteraturens historie og former, sjangre og undersjangre. Studiet foregår i nært samarbeid med studiet i Kunstnerisk skriving I. Studiet innholder følgende komponenter: Undervisning og selvstudium. Undervisning Deler av pensum vil bli gjennomgått i undervisningen på samlingene, men studenten skal også arbeide med dette på egenhånd mellom samlingene. Undervisningen er seminarbasert, og inneholder et obligatorisk tekststudium av sentrale verk fra barnelitteraturens historie, en obligatorisk innføring i sentrale barnelitterære undersjangre (som etterligning av tredjepersonsfortelling,etterligning av førstepersonsfortelling, dyrefortelling for små barn, poesi, fortelling eller novelle, roman, dramatisk tekst og bildeboktekst) og litteraturanalyse. Selvstudium Andre deler av pensum er å betrakte som selvstudium. Studiemål og læringsutbytte Etter endt utdanning skal studenten ha generell kompetanse i å orientere seg i eldre og nyere barne- og ungdomslitteratur i ulike sjangre og undersjangre. Dette innebærer at kandidaten etter endt utdanning har kunnskaper om barnelitterære sjangre og undersjangre kunnskaper om barnelitteraturens historie og hovedlinjene i barnelitteraturens utvikling, samt kjennskap til sentrale verk i norsk, nordisk og internasjonal barnelitteratur

13 13 kunnskaper om narratologiske, dramaturgiske og poetiske virkemidler og fortellerteknikker ferdigheter i å analysere barnelitterære tekster i ulike sjangre, former og stilarter kjennskap til ulike teoretiske perspektiver på forståelsen av barnelitterære tekster i ulike former og stilarter Pensum Pensum består i 500 s litteraturhistorie, 600 s litteraturteori og 1000 s skjønnlitteratur. Pensum er obligatorisk. Se separat pensumliste. Prøving Adgang til eksamen forutsetter minst 75% undervisningsdeltagelse. Ved slutten av 2. semester skal studentene holde 20 minutters gruppeopplegg over oppgitt tema for medstudenter og eksamenskomité. Opplegget innleveres til studentens egen mappe og evalueres av eksamenskomiteen. Det gis karakteren Godkjent / Ikke godkjent.

14 14 Litteraturformidling I. Skriveverksted for skolen Modulen gir 5 studiepoeng. Modulen gis hvert annet år, i utdanningens 1. og 2. semester. Studiet i Litteraturformidling I foregår som arbeid med litteraturformidling og barns deltakelse i kunstneriske prosesser, og som utarbeidelse av skriveverksted for skoleelever. Studiet innholder følgende komponenter: Undervisning og selvstudium. Undervisning Undervisningen foregår i seminar og i verksted. I seminar legges det spesielt vekt på å drøfte pensum og øke refleksjonen over egen og barns deltakelse i kunstneriske skaperprosesser. Gjestende forfattere vil forelese over egen litteratur og reflektere over formidlingen av denne. I verksted vil det utvikles undervisningsopplegg som prøves ut overfor skoleelever. Selvstudium Andre deler av pensum er å betrakte som selvstudium. Studiemål og læringsutbytte Etter endt utdanning skal studenten ha generell kompetanse i å lede skriveverksted for barn og unge. Dette innebærer også at kandidaten etter endt utdanning har kunnskaper om formidling av litteratur til barn og unge kunnskaper om skriveverkstedmetodikk ferdigheter i verkstedorientert skriving og tekstdrøfting med barn og unge kjennskap til hvordan tilegne seg ny kunnskap om barnelitterær formidling Pensum Pensum består i 300 s litteraturformidlingsteori. Pensum er obligatorisk. Se separat pensumliste.

15 15 Prøving Litteraturformidling I prøves gjennom at studenten utarbeider et selvvalgt skriveverksted for elever og lærere, som avholdes ved skolebesøk. Opplegget skal forhåndsgodkjennes av ansvarlig lærer ved NBI før avholdelse. Rapport over opplegget skal innleveres til studentens egen mappe etter avholdelse. Mappen blir vurdert av en eksamenskomité. Det gis karakteren Godkjent / Ikke godkjent.

16 16 Kunstnerisk skriving II. Hovedprosjekt Modulen gir 15 studiepoeng. Modulen gis hvert annet år, i utdanningens 3. og 4. semester. Studiet i Kunstnerisk skriving II foregår som oppøving av studentenes evne til å beherske et større eget skriveprosjekt. Studiet foregår i nært samarbeid med studiet i Tekst- og teoristudier II. Studiet innholder følgende komponenter: Skriveverksted, individuell og kollektiv veiledning, og selvstudium. Undervisning Drøftelse av pensum samt egen skriving foregår i skriveverksted, som gir praktisk utdypning i former og motiver som er aktuelle for studentens hovedprosjekt. Dette kan være visuelle fortellingsformer som film og bilderoman, utdypning av de litterære hovedformene barnefortelling, ungdomsroman, dramatikk og poesi, eller fordypning i sentrale motiver som sted, reise, identitet, kjærlighet og makt. Individuell og kollektiv veiledning I arbeidet med hovedprosjekt deles studentene i grupper som veiledes av en forfatter. Individuell veiledning gis etter behov. Selvstudium Studentene arbeider selvstendig med pensum og det egne skriveprosjektet mellom samlingene. Studiemål og læringsutbytte Etter endt utdanning skal studenten kunne planlegge og utføre egne litterære skriveprosjekter drøfte egne og andres manuskripter med forlagsredaksjoner, konsulenter og andre Dette innebærer at kandidaten etter endt utdanning har

17 17 kunnskaper om barnelitterære sjangre og undersjangre kjennskap til sentrale verk i samtidens norske, nordiske og internasjonale barnelitteratur kunnskaper om narratologiske, dramaturgiske og poetiske virkemidler og fortellerteknikker ferdigheter i å utarbeide og ferdigstille egne kunstneriske barne- og ungdomslitterære tekster i ulike sjangre og stilarter i drøfting med andre og ved veiledning ferdigheter i å anvende og drøfte ulike narratologiske, poetiske og dramaturgiske virkemidler og fortellerteknikker, motiver og tematikker ferdigheter i å redegjøre for sine kunstneriske valg Pensum Pensum består i 300 s obligatorisk litteraturteori og 700 s selvvalgt skjønnlitteratur. Studenten vil få bistand til utarbeidelse av pensumliste. Prøving Eksamen avlegges som mappeinnlevering av ett større, eller flere mindre selvvalgte arbeider. Mappen evalueres av en eksamenskomité. Det gis karakteren Godkjent / Ikke godkjent.

18 18 Tekst- og teoristudier II. Samtidslitteratur, poetikk og tverrkunstnerisk estetikk Modulen gir 10 studiepoeng. Modulen gis hvert annet år, i utdanningens 3. og 4. semester. Tekst- og teoristudier II foregår som arbeid med sentrale litterære verk fra samtidens barnelitteratur, og som et arbeid med litterær poetikk. Det gir et innblikk i samtidskunstens estetikk og tverrkunstneriske dialog. Det legges spesiell vekt på å oppøve studentens refleksjon over egen skrivepraksis. Studiet innholder følgende komponenter: Undervisning og selvstudium. Undervisning Undervisningen er seminarbasert, og basert på det obligatoriske og selvvalgte tekst- og teoripensumet, som blir diskutert i lys av sentrale verk og annen samtidskunst, samt relevante problemstillinger fra arbeidet med eget hovedprosjekt. Selvstudium Andre deler av pensum er å betrakte som selvstudium. Studiemål og læringsutbytte Etter endt utdanning skal studenten generell kompetanse i samtidens barne- og ungdomslitteratur i ulike sjangre Dette innebærer at kandidaten etter endt utdanning har kunnskaper om barnelitterære sjangre og undersjangre kunnskaper og ferdigheter i å gjenkjenne og analysere narratologiske, dramaturgiske og poetiske virkemidler og fortellerteknikker kjennskap til sentrale verk i samtidens norske, nordiske og internasjonale barnelitteratur kunnskaper om barnelitteraturens estetikk og egenart kunnskaper om barne- og ungdomslitteraturens sentrale motiver og tematikker

19 19 kunnskaper om og ferdigheter i å gjenkjenne og analysere ulike narratologiske, poetiske og dramaturgiske virkemidler og fortellerteknikker anvendt i samtidas barne- og ungdomslitteratur kjennskap til barnelitteraturens forhold til samtida og til samtidslitteratur kjennskap til hvordan tilegne seg ny kunnskap om barnelitteratur og barnelitterær teori kjennskap til det barnelitterære fag- og forskningsfeltet Pensum Pensum består i 500 s obligatorisk litteraturteori og 200 s selvvalgt litteraturteori, samt 500 s obligatorisk skjønnlitteratur og 300 s selvvalgt skjønnlitteratur. Se separat pensumliste. Studenten vil få bistand til utarbeidelse av selvvalgt pensum. Prøving Eksamen forutsetter minst 75 % undervisningsdeltakelse og avholdes som et foredrag der studenten gjør rede for egen poetikk i forbindelse med eget hovedprosjekt, som også skal relateres til relevant samtidsestetikk. Eksterne studenter velger et sentralt barnelitterært verk som omdreiningspunkt. Verket skal drøftes analytisk og estetisk. Foredraget innleveres til studentens egen mappe. Mappen blir vurdert av en eksamenskomité. Det gis karakteren Godkjent / Ikke godkjent.

20 20 Litteraturformidling II. Litteraturformidling i skolen Modulen gir 5 studiepoeng. Modulen gis hvert annet år, i utdanningens 3. og 4. semester. Studiet i Litteraturformidling II foregår som arbeid med litteraturformidling, barns lesning og litteraturopplevelser, og som utarbeidelse av et litteraturformidlingsprosjekt for skoleelever. Studiet innholder følgende komponenter: Undervisning og selvstudium. Undervisning Undervisningen foregår i seminar og i verksted. I seminar legges det spesielt vekt på å drøfte pensum og øke refleksjonen over barns litteraturopplevelser og lesning. Gjestende forfattere vil forelese over egen litteratur og reflektere over formidlingen av denne. I verksted vil det utvikles litteraturformidlingsprogram for bruk i skolen. Programmene inkluderer framlegging og samtaler omkring egne eller andres tekster. Selvstudium Andre deler av pensum er å betrakte som selvstudium. Studiemål og læringsutbytte Etter endt utdanning skal studenten ha generell kompetanse i å formidle barne- og ungdomslitteratur. Dette innebærer at kandidaten etter endt utdanning har kunnskaper om formidling av litteratur til barn og unge ferdigheter i å formidle egen og andres barne- og ungdomslitteratur til ulike målgrupper ferdigheter i å anvende teoretiske perspektiver på formidlingen av barnelitterære tekster ferdigheter i å orientere seg i det barnelitterære fag- og forskningsfeltet, finne frem til og anvende relevant stoff til litteraturformidling kjennskap til aktuell nordisk forskning om litteraturformidling

21 21 kjennskap til barnelitteraturens samfunnsmessige og kulturelle betydning, spesielt i bibliotek og skole Pensum Pensum består i 300 s litteraturformidlingsteori. Pensum er obligatorisk. Se separat pensumliste. Prøving Litteraturformidling II prøves ved at studenten utarbeider et litteraturformidlingsprogram og gjennomfører det ved et skolebesøk eller tilsvarende. Opplegget skal forhåndsgodkjennes av ansvarlig lærer ved NBI før avholdelse. Rapport over opplegget skal innleveres til studentens egen mappe etter avholdelse. Mappen blir vurdert av en eksamenskomité. Det gis karakteren Godkjent / Ikke godkjent.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. STUDIEPLAN Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk. Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. Studiemål og læringsutbytte

Detaljer

FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING

FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING 1 FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING STUDIEPLAN, 60 studiepoeng Vedtatt av styret 20. mai 2009, revidert av styret 2. juli 2010, 26. juni 2013

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR med hovedvekt på samtidslitteratur Nettundervisning Utkast av 24.03.2014 revideres før studiestart

BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR med hovedvekt på samtidslitteratur Nettundervisning Utkast av 24.03.2014 revideres før studiestart BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR med hovedvekt på samtidslitteratur Nettundervisning Utkast av 24.03.2014 revideres før studiestart Barne- og ungdomslitteratur er en sentral del av det skjønn- og faglitterære

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Samtidslitteratur for barn og unge Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere Vedtatt av Norsk barnebokinstitutts styre 12.

Samtidslitteratur for barn og unge Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere Vedtatt av Norsk barnebokinstitutts styre 12. Studieplan Samtidslitteratur for barn og unge Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere Vedtatt av Norsk barnebokinstitutts styre 12. mai 2015 Barne- og ungdomslitteratur er en sentral del av

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 6 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 15 studiepoeng,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Studieplan Samtidslitteratur for barn og unge Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere Målgruppe Hvorfor velge dette studiet Opptak

Studieplan Samtidslitteratur for barn og unge Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere Målgruppe Hvorfor velge dette studiet Opptak Studieplan Samtidslitteratur for barn og unge Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere Vedtatt av Norsk barnebokinstitutts styre 12. mai 2015, revidert 1. desember 2016 Utviklingen av ulike

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i norsk Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Ett år på heltid. Studiet kan også tas på deltid over to år. Innledning Norsk

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 3. juli 2017 23.05.2017 nr. 993 Forskrift om opptak,

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Norsk årsstudium Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Det er mulig å ta studiet på deltid

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

FORFATTERSTUDIET REVISJON AV STUDIE- OG EMNEPLANER SAMT UTVIDELSE AV PÅBYGGINGSKURSET FRA 30 TIL 60 STUDIEPOENG

FORFATTERSTUDIET REVISJON AV STUDIE- OG EMNEPLANER SAMT UTVIDELSE AV PÅBYGGINGSKURSET FRA 30 TIL 60 STUDIEPOENG DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 25-11 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 11.11.2011 Arkivref.: 2011/5432 FORFATTERSTUDIET REVISJON AV STUDIE- OG EMNEPLANER SAMT UTVIDELSE AV

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan for Fagforfatterstudiet

Studieplan for Fagforfatterstudiet Studieplan for Fagforfatterstudiet Studieplan for Fagforfatterstudiet...1 Presentasjon av modulene...2 Innføringsmodulen i fagforfatterstudiet (15 studiepoeng)...2 Reportasjetekster (15 studiepoeng)...3

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i Nordisk språk og litteratur skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse for å kunne undervise

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk /English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk /English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng EMNEKODE: 4EN2 5-10 EMNENAVN Engelsk 2 5-10/English 2 5-10 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng INNLEDNING Engelsk 2 for 5-10 bygger på Engelsk 1 for 5-10 og

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk 2 Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen amerikansk og britisk litteratur og kulturkunnskap, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) med vekt på 8-10 Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 (8-13) med vekt på 8-10 Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2016/2017 Versjon 01/16 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) med vekt på 8-10 Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse.

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse STUDIEPLAN Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse Vidareutdanning i migrasjonsfagleg kompetanse Post bachelor program in Professional Competence in Migration 30 studiepoeng/credits Harstad Kull

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Språk, lesing, skriving utvikling og vansker (2017-2018) Studiepoeng: 30 Målgruppe Dette studiet gir innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring og betydningen av å disse

Detaljer