FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING"

Transkript

1 1 FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING STUDIEPLAN, 60 studiepoeng Vedtatt av styret 20. mai 2009, revidert 2. juli 2010, 26. juni 2013 og juni 2014 Barne- og ungdomslitteratur er en viktig del av det skjønn- og faglitterære feltet både kvantitativt og kvalitativt. Litteraturen har gjennomgått en markant utvikling etter at innkjøpsordningen for ny norsk litteratur for barn og unge ble opprettet i Produksjonsstøtte til bildebøker og tegneserier har bidratt til denne utviklingen, og det samme gjelder den nyere innkjøpsordningen for fagbøker for barn og unge. Ordningene viser at barne- og ungdomslitteratur har kulturpolitisk prioritet, man ønsker å stimulere kvalitet, og man ønsker å motivere barn og unge til lesing. Norsk barne- og ungdomslitteratur utmerker seg ved sin vilje til nyorientering, den vekker debatt og akademisk interesse. Denne situasjonen har ført til etableringen av en forfatterutdanning for barne- og ungdomslitteratur. Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt er en toårig utdanning i å skrive og formidle barne- og ungdomslitteratur. Utdanningen kan gjennomføres som et deltidsstudium, den er samlingsbasert og forutsetter egenaktivitet mellom samlingene. Forfatterutdanningen har et godt samarbeid med Dramatikkens Hus, Kunsthøyskolen i Oslo, den danske Forfatterskolen ved Center for børnelitteratur, Skrivekunstakademiet i Hordaland, de norske skribentorganisasjonene og Norsk Litteraturfestival. Hvorfor velge dette studiet Barne- og ungdomslitteraturen er i stadig vekst, nyskaping og utvikling litterært, i mediale uttrykk og i produksjon. Samtidig er det i dette litterære området at avstanden mellom forfatter og leser er størst. For kommende forfattere og forfattere i startfasen er det ofte avgjørende å ha gode kunnskaper om barnelitteraturens egenart, lesere og det litterære systemet. For barn og ungdom er det viktig å få tilgang til skjønnlitteratur av høy kvalitet. Slik litteratur kan skape gode lesere.

2 2 Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling ved NBI er et 60 studiepoengs emne som har som overordnet mål å utvikle ny norsk skjønnlitteratur av høy kvalitet for barn og ungdom, initiere litteratur som har bredde og mangfold og som også kan være nyskapende. Studiet er relevant for studenter som ønsker oppøve egen kunstnerisk skriving, arbeide med ulike fortellerteknikker og sjangre, forstå og opparbeide kunnskap om barnelitteraturhistorie, barnelitteraturens former og kanoniske verk, samt kunne formidle egen og andres litteratur til barn og ungdom. Opptak Det tas opp studenter hvert annet år. I tillegg gis det anledning til at opptil fem studenter fra universitet og høyskoler tas opp på én eller begge av modulene Tekst- og teoristudier I og II, som gir henholdsvis 15 og 10 studiepoeng. Opptakskrav Opptak til forfatterutdanningen er basert på allmenn studiekompetanse og skjer etter søknad og intervju. Søknaden skal inkludere ca 15 s. egen skjønnlitterær tekst, som ikke tidligere er utgitt, samt opplysninger om utdanning, skriveerfaring, motivasjon for studiet og muligheter for å arbeide med studiet mellom samlingene. Opptak foretas av en komité bestående av to til tre personer med akademisk og kunstnerisk litterær kompetanse. Søker vurderes på bakgrunn av innsendt tekst. Det legges vekt på evnen til skjønnlitterær framstilling. Interesse for litteraturformidling styrker en søknad med kvalifisert tekst. Søkere som innstilles til opptak innkalles til intervju der motivene for å søke og arbeidet med den egne teksten blir drøftet. Det gis ikke anledning til å anke avgjørelse/avslag om opptak. Opptak av studenter fra universitet og høyskole som vil innarbeide én eller begge av modulene Tekst- og teoristudier I og II i sin Bachelorgrad må søke spesielt om dette og legge ved en begrunnelse samt dokumentasjon fra eget lærested om at modulene vil bli godkjent. Studieavgift: NBIs forfatterutdanning er en betalingsutdanning. Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk

3 3 Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk Studiemål og læringsutbytte Studiet gir utdanning i barnelitterær skrivekunst gjennom forsøk og refleksjon, og innhenting av kunnskaper knyttet til en skjønnlitterær praksis i og formidlingspraksis av barne- og ungdomslitteratur. Dette inkluderer arbeid med skjønnlitterære skriveprosesser, litteraturanalyse, og kunnskap om barnelitteraturens historie og egenart. Studiet gir også utdanning i å formidle barne- og ungdomslitteratur gjennom arbeid med å presentere egen skriving, litteraturkunnskap og sentrale verk, samt gjennom skolebesøk. Studiet vil styrke muligheten for å kunne arbeide som forfatter, eller få arbeid innen forlag, media, kulturskoler, skole og litteraturformidlingsprosjekt, for eksempel innenfor Den kulturelle skolesekken. Kunnskaper Kandidaten har etter endt utdanning kunnskaper om barnelitterære sjangre og undersjangre kunnskaper om barnelitteraturens historie og hovedlinjene i barnelitteraturens utvikling, samt kjennskap til sentrale verk i norsk, nordisk og internasjonal barnelitteratur kunnskaper om barnelitteraturens estetikk og egenart kunnskaper om narratologiske, dramaturgiske og poetiske virkemidler og fortellerteknikker kunnskaper om barne- og ungdomslitteraturens sentrale motiver og tematikker kunnskaper om formidling av litteratur til barn og unge, kjennskap til barnelitteraturens egenart i henvendelse til lesere kjennskap til forskningsfeltet barne- og ungdomslitteratur, særlig til forskningen i barnelitteraturens medialisering og globalisering, samt aktuell nordisk forskning om litteraturformidling

4 4 kjennskap til samspillet mellom barnelitteratur og annen samtidslitteratur kjennskap til barnelitteraturens samfunnsmessige og kulturelle betydning, spesielt i bibliotek og skole kjennskap til hvordan tilegne seg ny kunnskap om barnelitteratur, barnelitterær teori og litteraturformidling Ferdigheter Kandidaten har etter endt utdanning ferdigheter i å utarbeide egne kunstneriske barnelitterære tekster i ulike sjangre og stilarter ferdigheter i å gjenkjenne, analysere, drøfte og anvende ulike narratologiske, poetiske og dramaturgiske virkemidler og fortellerteknikker ferdigheter i å ferdigstille egne tekster i drøfting med andre og ved veiledning ferdigheter i å redegjøre for sine kunstneriske valg ferdigheter i å drøfte og formidle egen og andres barne- og ungdomslitteratur til ulike målgrupper ved å anvende ulike analytiske og formidlingsmetodiske grep ferdigheter i å formidle ulike skriveteknikker til barn ferdigheter i å anvende ulike teoretiske perspektiver på forståelsen av og formidlingen av egne og andres barnelitterære tekster i ulike sjangre og stilarter ferdigheter i å orientere seg i det barnelitterære fag- og forskningsfeltet, finne frem til og anvende relevant stoff til egen kunstnerisk virksomhet og litteraturformidling Generell kompetanse Etter endt utdanning skal studenten i tråd med etiske retningslinjer kunne planlegge og utføre egne litterære skriveprosjekter kunne drøfte egne og andres manuskripter med forlagsredaksjoner, konsulenter og andre kunne orientere seg i eldre og nyere barne- og ungdomslitteratur i ulike sjangre være godt orientert i samtidens barne- og ungdomslitteratur i ulike sjangre kunne formidle barne- og ungdomslitteratur kunne lede skriveverksted og tekstdrøfting med barn og unge Studiet lar seg innlemme i Bachelor-graden ved universitet og høyskoler etter nærmere avtale med studiestedet.

5 5 Utdanningens innhold Studiets oppbygning Forfatterutdanningen er organisert i 6 moduler, fordelt over to år: 1) Kunstnerisk skriving I. Barnelitterære sjangre. 10 studiepoeng 2) Kunstnerisk skriving II. Hovedprosjekt. 15 studiepoeng 3) Tekst- og teoristudier I. Barnelitteraturens egenart og litteraturanalyse. 15 studiepoeng 4) Tekst- og teoristudier II. Samtidslitteratur, poetikk og tverrkunstnerisk estetikk. 10 studiepoeng 5) Litteraturformidling I. Skriveverksted. 5 studiepoeng 6) Litteraturformidling II. Litteraturformidling i skolen. 5 studiepoeng Studiet består av 22 samlinger fordelt over fire semestre. Hver samling går over tre dager. Mellom samlingene arbeider studenten med å tilegne seg pensum, med egen kunstnerisk skriving og med egne litteraturformidlingsprosjekt. Modulene 1, 3 og 5 gjennomføres i løpet av de to første semestrene. Modulene 2, 4 og 6 gjennomføres i løpet av tredje og fjerde semester. Det legges vekt på kontinuitet og progresjon modulene i mellom, til fordel for studentens kunstneriske utviklingsprosess. Det tilstrebes et fruktbart samspill mellom utvikling av egen skriving, kunnskap om barnelitteratur, teoretiske kunnskaper, faglige diskusjoner og egen kompetanse innenfor litteraturformidling. Kunstnerisk skriving er grunnstammen i utdanningens kunstneriske del og gis i tett tilknytning til Tekst- og teoristudiet, som er grunnstammen i utdanningens akademiske del. Litteraturformidling gis i tett tilknytning til de øvrige moduler. Studiet er bygget opp slik at det er mulig å følge Tekst- og teoristudiet separat. Alle andre moduler må tas sammen. Undervisningsformer På samlingene skal studenten delta i følgende undervisningsformer: 1) individuelt kunstnerisk utviklingsarbeid, 2) undervisning i seminar, og 3) praksis i litteraturformidling. 1) Individuelt kunstnerisk utviklingsarbeid

6 6 I Kunstnerisk skriving I arbeides det med utprøving av kunstneriske skriveprosesser i verksted og som selvstendig arbeid mellom samlingene. Det arbeides med sentrale barnelitterære former som småbarnstekst, barnebok, dyrefortelling, poesi, ungdomsroman og bildeboktekster. Det arbeides særskilt med komposisjon, fortellerstemme og dialog. Det gis individuell veiledning. I Kunstnerisk skriving II arbeides det med utprøving av kunstneriske skriveprosesser over et selvvalgt hovedprosjekt. Studenten arbeider selvstendig med skriving mellom samlingene. Kollektiv gruppeveiledning, verksted og individuell veiledning benyttes som undervisningsformer. Veiledning gis av erfarne forfatterkonsulenter. Verkstedet er forankret i kunstnerisk arbeid og ledes av en forfatter eller dramaturg. Bildebokverksted arrangeres særskilt og i samarbeid med bildebokillustratører. 2) Undervisning i seminar Det blir gitt undervisning i følgende tema: Barnelitteraturens sentrale verk og historie. Litteraturformidling, barnekultur, og barn og lesning. Sentrale sjangre som småbarns- og barnebok, fortelling, novelle, roman, poesi, dramatikk, og bildebok. Fortellerteori, med spesiell vekt på fortellerstemme og perspektiv, komposisjon og dramaturgi, samt spenningsoppbygning. Bildespråk, med spesiell vekt på så vel litterære som visuelle bilder. Sentrale motiver som sted, identitet, reise, møte, makt og kjærlighet. Estetikk og poetikk, med spesiell vekt på tverrkunstnerisk dialog. Undervisningen ledes av forskere eller lektorutdannede litteraturpedagoger, og er forankret i forskning og litteraturformidling. Forfattere bidrar i undervisningen med erfaring fra egen kunstnerisk virksomhet og formidlingen av denne.

7 7 3) Praksis i skole eller kulturskole I tillegg til det teoretiske arbeidet med litteraturformidling som gis i undervisningen, får studentene ved hver samling besøk av en forfatter som demonstrerer formidling av egne verk. På denne bakgrunn utarbeides det i særskilte verksteder, et skriveverksted og et litteraturformidlings-program som begge skal praktiseres i skole eller kulturskole. Verkstedene ledes av en forfatter med solid erfaring i arbeid overfor skolen, skoleprogrammene følges opp i tett samarbeid mellom NBI og angjeldende skole. Prøving Forfattarutdanningen opererer med to karakterer: Godkjent, Ikke godkjent For å få karakteren Godkjent blir det stilt følgende krav til studenten: 1) Mappeinnlevering: I Kunstnerisk skriving I skal åtte obligatoriske oppgaver leveres og godkjennes, tre i første semester og fem i andre semester. I Kunstnerisk skriving II skal studenten innlevere et selvvalgt hovedprosjekt, det kan bestå av ett stort, eller flere mindre arbeider. I Teori- og tekststudier I skal studenten holde et gruppeopplegg, som innleveres. I Teori- og tekststudier II skal studenten holde et foredrag, som innleveres. I Litteraturformidling I skal studenten utarbeide og gjennomføre et skriveverksted for skoleelever. Skissen til undervisningsopplegget innleveres. Under Litteraturformidling II skal studenten utarbeide og gjennomføre et litteraturformidlingsprogram for skolen eller tilsvarende. Skissen til undervisningsopplegget innleveres. De åtte obligatoriske oppgavene til Kunstnerisk skriving I kommenteres internt og fortløpende. Mappen for Kunstnerisk skriving I, Tekst- og teoristudier I og Litteraturformidling I blir vurdert av en eksamenskomité ved slutten av 2. semester. Mappen for Kunstnerisk skriving II, Tekst- og teoristudier II og Litteraturformidling II blir vurdert av en eksamenskomité ved slutten av 4. semester. 2) Undervisningsdeltakelse: Studenten skal kunne dokumentere deltakelse i minst 75 % av undervisningen under Teori- og tekststudier I og II for å kunne gå opp til eksamen.

8 8 3) Undervisningsopplegg knyttet til litteraturformidling: I Litteraturformidling I skal studenten i andre semester utarbeide og gjennomføre et skriveverksted for skoleelever. Under Litteraturformidling II skal studenten utarbeide og gjennomføre et litteraturformidlingsprogram for skolen eller tilsvarende. I begge tilfeller skal opplegget forhåndsgodkjennes internt før det prøves ut. Skisser til undervisningsoppleggene skal innleveres (se også mappeinnlevering). 4) Gruppeopplegg og foredrag: I Teori- og tekststudier I skal studenten holde et gruppeopplegg over oppgitt tema for medstudenter, lærerkollegium og eksamenskomité. I Teori- og tekststudier II skal studenten holde et foredrag. Foredraget skal presentere en begrunnelse/poetikk for eget hovedprosjekt i relasjon til pensum. Studenter som kun følger Tekst- og teoristudier skal foredra over et sentralt selvvalgt verk. Gruppeopplegget og foredraget skal innleveres (se også mappeinnlevering).

9 9 Kvalitetssikring Studentene evaluerer a) Undervisning og veiledning: Muntlig, i forbindelse med samlingene, og spesielt i slutten av 1. semester, samt begynnelsen og slutten av 3. semester b) Praksisopphold: Muntlig, ved slutten av 2., og 4. semester c) Kunstnerisk progresjon: Muntlig, i veiledning og ved avslutning av 2., 3. og 4. semester Lærerne evaluerer a) Studentenes progresjon ved de ordinære innleveringer av oppgaver, gruppeopplegg og foredrag b) Undervisningsopplegget ved månedlige planleggings- og evalueringsmøter

10 10 Kunstnerisk skriving I. Barnelitterære sjangre Modulen gir 10 studiepoeng. Modulen gis hvert annet år, i utdanningens 1. og 2. semester. Studiet i Kunstnerisk skriving I foregår som oppøving av studentenes evne til å beherske egen skriving innenfor barnelitteraturens sentrale former og sjangre. Studiet foregår i nært samarbeid med studiet i Tekst- og teoristudier I. Studiet innholder følgende komponenter: Undervisning og selvstudium. Skriveverksted Egen skriving foregår i skriveverksted, og gir praktisk oppøving i egen skriving innenfor følgende obligatoriske former: Etterligning av tredjepersonsfortelling etterligning av førstepersonsfortelling dyrefortelling for små barn poesi fortelling eller novelle romanåpning dramatisk tekst bildeboktekst. Selvstudium Studentene arbeider selvstendig med pensum mellom samlingene. Studiemål og læringsutbytte: Etter endt utdanning skal studenten ha generell kompetanse i å planlegge og utføre korte litterære skriveprosjekter. Dette innebærer at kandidaten etter endt utdanning har kunnskaper om barnelitterære sjangre og undersjangre

11 11 kunnskaper om barnelitteraturens egenart kunnskaper om og ferdigheter i å anvende ulike narratologiske, poetiske og dramaturgiske virkemidler og fortellerteknikker ferdigheter i å redegjøre for sine kunstneriske valg Pensum Pensum består i 300 s litteraturteori og 700 s skjønnlitteratur. Pensum er obligatorisk. Se separat pensumliste. Prøving Eksamen avlegges som mappeinnlevering av 8 obligatoriske arbeider. Disse åtte er Etterligning av tredjepersonsfortelling etterligning av førstepersonsfortelling dyrefortelling for små barn poesi fortelling eller novelle romanåpning dramatisk tekst bildeboktekst Oppgavenes omfang angis av ansvarlig lærer og innleveres til studentens egen mappe til fastsatt tid. Oppgavene kommenteres internt fortløpende. Ved avslutning av 2. semester vil mappen evalueres av en eksamenskomité. Det gis karakteren Godkjent / Ikke godkjent. Alle oppgaver skal være godkjent for at modulen skal være godkjent.

12 12 Tekst- og teoristudier I. Barnelitteraturens egenart og litteraturanalyse Modulen gir 15 studiepoeng. Modulen gis hvert annet år, i utdanningens 1. og 2. semester. Tekst- og teoristudier I foregår som arbeid med litteraturanalyse og som arbeid med barnelitteraturens historie og former, sjangre og undersjangre. Studiet foregår i nært samarbeid med studiet i Kunstnerisk skriving I. Studiet innholder følgende komponenter: Undervisning og selvstudium. Undervisning Deler av pensum vil bli gjennomgått i undervisningen på samlingene, men studenten skal også arbeide med dette på egenhånd mellom samlingene. Undervisningen er seminarbasert, og inneholder et obligatorisk tekststudium av sentrale verk fra barnelitteraturens historie, en obligatorisk innføring i sentrale barnelitterære undersjangre (som etterligning av tredjepersonsfortelling,etterligning av førstepersonsfortelling, dyrefortelling for små barn, poesi, fortelling eller novelle, roman, dramatisk tekst og bildeboktekst) og litteraturanalyse. Selvstudium Andre deler av pensum er å betrakte som selvstudium. Studiemål og læringsutbytte Etter endt utdanning skal studenten ha generell kompetanse i å orientere seg i eldre og nyere barne- og ungdomslitteratur i ulike sjangre og undersjangre. Dette innebærer at kandidaten etter endt utdanning har kunnskaper om barnelitterære sjangre og undersjangre kunnskaper om barnelitteraturens historie og hovedlinjene i barnelitteraturens utvikling, samt kjennskap til sentrale verk i norsk, nordisk og internasjonal barnelitteratur

13 13 kunnskaper om narratologiske, dramaturgiske og poetiske virkemidler og fortellerteknikker ferdigheter i å analysere barnelitterære tekster i ulike sjangre, former og stilarter kjennskap til ulike teoretiske perspektiver på forståelsen av barnelitterære tekster i ulike former og stilarter Pensum Pensum består i 500 s litteraturhistorie, 600 s litteraturteori og 1000 s skjønnlitteratur. Pensum er obligatorisk. Se separat pensumliste. Prøving Adgang til eksamen forutsetter minst 75% undervisningsdeltagelse. Ved slutten av 2. semester skal studentene holde 20 minutters gruppeopplegg over oppgitt tema for medstudenter og eksamenskomité. Opplegget innleveres til studentens egen mappe og evalueres av eksamenskomiteen. Det gis karakteren Godkjent / Ikke godkjent.

14 14 Litteraturformidling I. Skriveverksted for skolen Modulen gir 5 studiepoeng. Modulen gis hvert annet år, i utdanningens 1. og 2. semester. Studiet i Litteraturformidling I foregår som arbeid med litteraturformidling og barns deltakelse i kunstneriske prosesser, og som utarbeidelse av skriveverksted for skoleelever. Studiet innholder følgende komponenter: Undervisning og selvstudium. Undervisning Undervisningen foregår i seminar og i verksted. I seminar legges det spesielt vekt på å drøfte pensum og øke refleksjonen over egen og barns deltakelse i kunstneriske skaperprosesser. Gjestende forfattere vil forelese over egen litteratur og reflektere over formidlingen av denne. I verksted vil det utvikles undervisningsopplegg som prøves ut overfor skoleelever. Selvstudium Andre deler av pensum er å betrakte som selvstudium. Studiemål og læringsutbytte Etter endt utdanning skal studenten ha generell kompetanse i å lede skriveverksted for barn og unge. Dette innebærer også at kandidaten etter endt utdanning har kunnskaper om formidling av litteratur til barn og unge kunnskaper om skriveverkstedmetodikk ferdigheter i verkstedorientert skriving og tekstdrøfting med barn og unge kjennskap til hvordan tilegne seg ny kunnskap om barnelitterær formidling Pensum Pensum består i 300 s litteraturformidlingsteori. Pensum er obligatorisk. Se separat pensumliste.

15 15 Prøving Litteraturformidling I prøves gjennom at studenten utarbeider et selvvalgt skriveverksted for elever og lærere, som avholdes ved skolebesøk. Opplegget skal forhåndsgodkjennes av ansvarlig lærer ved NBI før avholdelse. Rapport over opplegget skal innleveres til studentens egen mappe etter avholdelse. Mappen blir vurdert av en eksamenskomité. Det gis karakteren Godkjent / Ikke godkjent.

16 16 Kunstnerisk skriving II. Hovedprosjekt Modulen gir 15 studiepoeng. Modulen gis hvert annet år, i utdanningens 3. og 4. semester. Studiet i Kunstnerisk skriving II foregår som oppøving av studentenes evne til å beherske et større eget skriveprosjekt. Studiet foregår i nært samarbeid med studiet i Tekst- og teoristudier II. Studiet innholder følgende komponenter: Skriveverksted, individuell og kollektiv veiledning, og selvstudium. Undervisning Drøftelse av pensum samt egen skriving foregår i skriveverksted, som gir praktisk utdypning i former og motiver som er aktuelle for studentens hovedprosjekt. Dette kan være visuelle fortellingsformer som film og bilderoman, utdypning av de litterære hovedformene barnefortelling, ungdomsroman, dramatikk og poesi, eller fordypning i sentrale motiver som sted, reise, identitet, kjærlighet og makt. Individuell og kollektiv veiledning I arbeidet med hovedprosjekt deles studentene i grupper som veiledes av en forfatter. Individuell veiledning gis etter behov. Selvstudium Studentene arbeider selvstendig med pensum og det egne skriveprosjektet mellom samlingene. Studiemål og læringsutbytte Etter endt utdanning skal studenten kunne planlegge og utføre egne litterære skriveprosjekter drøfte egne og andres manuskripter med forlagsredaksjoner, konsulenter og andre Dette innebærer at kandidaten etter endt utdanning har

17 17 kunnskaper om barnelitterære sjangre og undersjangre kjennskap til sentrale verk i samtidens norske, nordiske og internasjonale barnelitteratur kunnskaper om narratologiske, dramaturgiske og poetiske virkemidler og fortellerteknikker ferdigheter i å utarbeide og ferdigstille egne kunstneriske barne- og ungdomslitterære tekster i ulike sjangre og stilarter i drøfting med andre og ved veiledning ferdigheter i å anvende og drøfte ulike narratologiske, poetiske og dramaturgiske virkemidler og fortellerteknikker, motiver og tematikker ferdigheter i å redegjøre for sine kunstneriske valg Pensum Pensum består i 300 s obligatorisk litteraturteori og 700 s selvvalgt skjønnlitteratur. Studenten vil få bistand til utarbeidelse av pensumliste. Prøving Eksamen avlegges som mappeinnlevering av ett større, eller flere mindre selvvalgte arbeider. Mappen evalueres av en eksamenskomité. Det gis karakteren Godkjent / Ikke godkjent.

18 18 Tekst- og teoristudier II. Samtidslitteratur, poetikk og tverrkunstnerisk estetikk Modulen gir 10 studiepoeng. Modulen gis hvert annet år, i utdanningens 3. og 4. semester. Tekst- og teoristudier II foregår som arbeid med sentrale litterære verk fra samtidens barnelitteratur, og som et arbeid med litterær poetikk. Det gir et innblikk i samtidskunstens estetikk og tverrkunstneriske dialog. Det legges spesiell vekt på å oppøve studentens refleksjon over egen skrivepraksis. Studiet innholder følgende komponenter: Undervisning og selvstudium. Undervisning Undervisningen er seminarbasert, og basert på det obligatoriske og selvvalgte tekst- og teoripensumet, som blir diskutert i lys av sentrale verk og annen samtidskunst, samt relevante problemstillinger fra arbeidet med eget hovedprosjekt. Selvstudium Andre deler av pensum er å betrakte som selvstudium. Studiemål og læringsutbytte Etter endt utdanning skal studenten generell kompetanse i samtidens barne- og ungdomslitteratur i ulike sjangre Dette innebærer at kandidaten etter endt utdanning har kunnskaper om barnelitterære sjangre og undersjangre kunnskaper og ferdigheter i å gjenkjenne og analysere narratologiske, dramaturgiske og poetiske virkemidler og fortellerteknikker kjennskap til sentrale verk i samtidens norske, nordiske og internasjonale barnelitteratur kunnskaper om barnelitteraturens estetikk og egenart kunnskaper om barne- og ungdomslitteraturens sentrale motiver og tematikker

19 19 kunnskaper om og ferdigheter i å gjenkjenne og analysere ulike narratologiske, poetiske og dramaturgiske virkemidler og fortellerteknikker anvendt i samtidas barne- og ungdomslitteratur kjennskap til barnelitteraturens forhold til samtida og til samtidslitteratur kjennskap til hvordan tilegne seg ny kunnskap om barnelitteratur og barnelitterær teori kjennskap til det barnelitterære fag- og forskningsfeltet Pensum Pensum består i 500 s obligatorisk litteraturteori og 200 s selvvalgt litteraturteori, samt 500 s obligatorisk skjønnlitteratur og 300 s selvvalgt skjønnlitteratur. Se separat pensumliste. Studenten vil få bistand til utarbeidelse av selvvalgt pensum. Prøving Eksamen forutsetter minst 75 % undervisningsdeltakelse og avholdes som et foredrag der studenten gjør rede for egen poetikk i forbindelse med eget hovedprosjekt, som også skal relateres til relevant samtidsestetikk. Eksterne studenter velger et sentralt barnelitterært verk som omdreiningspunkt. Verket skal drøftes analytisk og estetisk. Foredraget innleveres til studentens egen mappe. Mappen blir vurdert av en eksamenskomité. Det gis karakteren Godkjent / Ikke godkjent.

20 20 Litteraturformidling II. Litteraturformidling i skolen Modulen gir 5 studiepoeng. Modulen gis hvert annet år, i utdanningens 3. og 4. semester. Studiet i Litteraturformidling II foregår som arbeid med litteraturformidling, barns lesning og litteraturopplevelser, og som utarbeidelse av et litteraturformidlingsprosjekt for skoleelever. Studiet innholder følgende komponenter: Undervisning og selvstudium. Undervisning Undervisningen foregår i seminar og i verksted. I seminar legges det spesielt vekt på å drøfte pensum og øke refleksjonen over barns litteraturopplevelser og lesning. Gjestende forfattere vil forelese over egen litteratur og reflektere over formidlingen av denne. I verksted vil det utvikles litteraturformidlingsprogram for bruk i skolen. Programmene inkluderer framlegging og samtaler omkring egne eller andres tekster. Selvstudium Andre deler av pensum er å betrakte som selvstudium. Studiemål og læringsutbytte Etter endt utdanning skal studenten ha generell kompetanse i å formidle barne- og ungdomslitteratur. Dette innebærer at kandidaten etter endt utdanning har kunnskaper om formidling av litteratur til barn og unge ferdigheter i å formidle egen og andres barne- og ungdomslitteratur til ulike målgrupper ferdigheter i å anvende teoretiske perspektiver på formidlingen av barnelitterære tekster ferdigheter i å orientere seg i det barnelitterære fag- og forskningsfeltet, finne frem til og anvende relevant stoff til litteraturformidling kjennskap til aktuell nordisk forskning om litteraturformidling

21 21 kjennskap til barnelitteraturens samfunnsmessige og kulturelle betydning, spesielt i bibliotek og skole Pensum Pensum består i 300 s litteraturformidlingsteori. Pensum er obligatorisk. Se separat pensumliste. Prøving Litteraturformidling II prøves ved at studenten utarbeider et litteraturformidlingsprogram og gjennomfører det ved et skolebesøk eller tilsvarende. Opplegget skal forhåndsgodkjennes av ansvarlig lærer ved NBI før avholdelse. Rapport over opplegget skal innleveres til studentens egen mappe etter avholdelse. Mappen blir vurdert av en eksamenskomité. Det gis karakteren Godkjent / Ikke godkjent.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. STUDIEPLAN Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk. Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. Studiemål og læringsutbytte

Detaljer

FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING

FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING 1 FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING STUDIEPLAN, 60 studiepoeng Vedtatt av styret 20. mai 2009, revidert av styret 2. juli 2010, 26. juni 2013

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR med hovedvekt på samtidslitteratur Nettundervisning Utkast av 24.03.2014 revideres før studiestart

BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR med hovedvekt på samtidslitteratur Nettundervisning Utkast av 24.03.2014 revideres før studiestart BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR med hovedvekt på samtidslitteratur Nettundervisning Utkast av 24.03.2014 revideres før studiestart Barne- og ungdomslitteratur er en sentral del av det skjønn- og faglitterære

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Samtidslitteratur for barn og unge Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere Vedtatt av Norsk barnebokinstitutts styre 12.

Samtidslitteratur for barn og unge Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere Vedtatt av Norsk barnebokinstitutts styre 12. Studieplan Samtidslitteratur for barn og unge Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere Vedtatt av Norsk barnebokinstitutts styre 12. mai 2015 Barne- og ungdomslitteratur er en sentral del av

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i norsk Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Ett år på heltid. Studiet kan også tas på deltid over to år. Innledning Norsk

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan for Fagforfatterstudiet

Studieplan for Fagforfatterstudiet Studieplan for Fagforfatterstudiet Studieplan for Fagforfatterstudiet...1 Presentasjon av modulene...2 Innføringsmodulen i fagforfatterstudiet (15 studiepoeng)...2 Reportasjetekster (15 studiepoeng)...3

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

FORFATTERSTUDIET REVISJON AV STUDIE- OG EMNEPLANER SAMT UTVIDELSE AV PÅBYGGINGSKURSET FRA 30 TIL 60 STUDIEPOENG

FORFATTERSTUDIET REVISJON AV STUDIE- OG EMNEPLANER SAMT UTVIDELSE AV PÅBYGGINGSKURSET FRA 30 TIL 60 STUDIEPOENG DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 25-11 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 11.11.2011 Arkivref.: 2011/5432 FORFATTERSTUDIET REVISJON AV STUDIE- OG EMNEPLANER SAMT UTVIDELSE AV

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) med vekt på 8-10 Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 (8-13) med vekt på 8-10 Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2016/2017 Versjon 01/16 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) med vekt på 8-10 Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse.

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Norsk 1 i samisk grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Norsk 1 i samisk grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn FAGPLAN Norsk 1 i samisk grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 30 studiepoeng Dohkkehuvvon Sámi allaskuvla / Samisk høgskole dutkan- ja oahppostivrras 16.08.2010 ášši 87-10. Dohkkehuvvon hálddahushoavdda

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato:

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Norsk som andrespråk Studiet går over to semestre 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID

ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID Kode: BARNUNG160-B Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Høgskolestyret i møte den 16.juni 2004 (sak 038/2004) med senere

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8. - 13. trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8. - 13. trinn) NTNU KOMPiS kompetanse i skolen - Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8. - 13. trinn) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons-

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08)

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK ÅRSENHET Kode: TG160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

Studieplan 2016/2017. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet.

Studieplan 2016/2017. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Studieplan 2016/2017 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.09. Revidert 15.01.14 Bachelorgradsprogram

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programplan for Utdanningsvalg Facilitators of Educational options Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: UTVAO Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra høst

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SPR3009, SPR3011, SPR3013 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Fag: Internasjonal engelsk

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

NORSKDIDAKTIKK To-årig profesjonsmasterprogram

NORSKDIDAKTIKK To-årig profesjonsmasterprogram HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Studieprogram Kode: LTMAGNO Studiepoeng: 120 Vedtatt: NORSKDIDAKTIKK To-årig profesjonsmasterprogram Vedtatt av Høgskolestyret i møte 12. november 2003 (sak 095/2003,

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 25.11.2014. Revidert 07.08.2015 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterprogrammet i kuratorpraksis er en tverrfaglig utdanning

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning

Detaljer

Studieplan. Studieår 2015 2017. Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger. 30 studiepoeng kull 2016 vår

Studieplan. Studieår 2015 2017. Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger. 30 studiepoeng kull 2016 vår Studieplan Studieår 2015 2017 Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger 30 studiepoeng kull 2016 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer