Tønsberg Kommune. Søknad om kommunal garanti for oppføring av ny idrettshall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tønsberg Kommune. Søknad om kommunal garanti for oppføring av ny idrettshall"

Transkript

1 Tønsberg Kommune Søknad om kommunal garanti for oppføring av ny idrettshall Stiftelsen Flint Idrettshall søker med dette Tønsberg Kommune om kommunal garanti for å oppføre en ny idrettshall i Søndre Slagen. Da dette er ett prosjekt som har lang levetid ber Stiftelsen om en garanti som oppfyller Kommunalbankens krav om at det stilles en kommunal selvskyldnergaranti med 4 års løpetid. Stiftelsen Fint ble etablert i forbindelse med kjøp av SABA hallen. SABA hallen var velferdsbygg/idrettshall for de ansatte på SABA (industribedrift i Tønsberg). Idrettshallen ble bygget i 1977/78. Flint idrettsforening ønsket å kjøpe/overta hallen, men valgte å etablere en egen stiftelse for ikke å utsette idrettsforeningens økonomi for unødvendig risiko. Stiftelsen ble etablert i 23 og idrettshallen ble overdratt til Stiftelsen Flint I vedtektene står det: Stiftelsen er dannet for å drifte Flint idrettshall, tidligere SABA-hallen. Stiftelsen har til formål å eie og drive Flint Idrettshall samt det som dermed er forbundet, overensstemmende med retningslinjer/målsettingene i idrettslaget Flint og Flint Håndball. Stiftelsen skal herunder også arbeide for utvikling og drift av hallen til fremme av idrettslige, kulturelle og samfunnsgavnlige formål og interesser. Styre i Flint Håndball velger fire representanter til styret, derav en som skal være formann i stiftelsens styre. Hovedstyre i IL Flint har rett til å utnevne en observatør til styre med tale og forslagsrett Tønsberg kommune velger to representanter til styre. Flinthallen ble kjøpt for 5,8 mil kroner. Hallen ble finansier gjennom innsamling i nærområdet, dugnad, tippemidler og lån med garanti fra kommunen. Ut over arbeidet med å skape mest mulig aktivitet i hallen har mye av arbeidet for styret vært å skaffe til veie driftsøkonomi og å vedlikeholde hallen. Frem til d.d. har styret klart å få til en balansert forsvarlig økonomi. Man har også vedlikeholdt hallen slik at man har kunnet drevet med et omfattende aktivitetstilbud til barn og unge. Fra 23 og frem til d.d. har det vært et stort press på hallkapasiteten i Tønsberg. Uten Flinthallen ville ikke Flint kunne tilby alle barn og ungdom et idrettstilbud. Hallkapasiteten ville begrenset aktiviteten. Flint Håndball har nå over 5 medlemmer. En av Norges største håndballklubber. Flinthallen har bidratt både til å skape en stor breddeklubb og en eliteklubb i Tønsberg. Neste sesong spiller damene i eliteserien. Styret er stolt av å være en del av denne verdiskapningen for Tønsberg kommune. All forskning og fagkunnskap viser at idrettsforeninger må ha et bredt tilbud skal man kunne fange opp utsatte barn og ungdom. Styret konkluderer med at man har, i løpet av disse 18 årene, klart å nå målsettingen i stiftelsens vedtekter. På grunn av hallens tekniske standard er situasjonen i dag at styret i Stiftelsen Flint må ta nye grep. Hallen ble blant annet stengt en periode i sommer (218) av håndballforbundet på grunn av tekniske forhold. Det var ikke ønskelig at barn/ungdom trente i hallen. På grunn av hallens alder og tekniske standard ble det besluttet at hallen skulle selges. Dette for å forvalte verdien av hallen på en fornuftig måte. Hallen er nå solgt. De nye eierne vil overta hallen i januar 221. Samtidig har man fått tomt av kommunen ved Slagenhallen hvor man kan bygge en ny hall. Man har nå tegnet og prosjektert ny hall. I den forbindelse søkes det om kommunal garanti for oppføring av ny hall

2 Økonomi Budsjettert kostnad for ny hall er følgende: Tilbud Hall Utomhus 1 Ekstra for dårlig grunn 6 9 Diverse kostnad/tilvalgskostnad 4 9 Sum kost eks.mva 5 75 Mva Sum kostnad inkl mva Beløpet på 64 millioner er den øvre rammen for prosjektet. Det søkes en lånegaranti fra kommunen etter følgende plan: Byggelån, totalkostnad ny hall 64, Egenkapital 7, Restlån 57, Momsrefusjon 12 7, Restlån 44 3, Tippemidler 12 4, Restlån 31 9,- (1) (1) (Tallen avviker fra kalkyle da tallene er rundet opp) Det søkes kommunal garanti for byggelån i byggeperioden til Det søkes kommunal garanti for mellomfinansiering fra til Tippemidler er innbetalt, garantien nedtrappes etter innbetalinger i perioden Det søkes kommunal garanti på restlån på 31.9 millioner med 38 års løpetid fra den dato tippemidler er utbetalt + 2 års garanti totalt 4 år i henhold til Kommunalbankens retningslinjer og anbefalinger. Stiftelsens økonomiske situasjon Stiftelsen har gjennom de siste årene drevet på grensen av hva som har vært økonomisk forsvarlig. Dette skyldes i stor grad den gamle hallens beskaffenhet og store vedlikeholds og driftskostnader. Det har gjennom denne perioden vært fortløpende dialog med Tønsberg Kommune for å søke å finne løsninger på de økonomiske utfordringene. Denne situasjonen har medført at stiftelsen regnskapsmessig ikke har tilfredsstillende økonomi. Betjeningsevne Stiftelsen vil bygge en hall som gir en betydelig større potensiell leieinntekt. I vedlagt regnestykke er det visst hva vi veldig konservativt i dag har av leieinntekter fra leietagere som har bekreftet sitt ønske om å leie arealer eller timer i hallen. Potensialet for ytterligere utleie til andre og inntektsbringende aktiviteter er etter stiftelsens oppfatning betydelig større. Vi har lagt inn dette potensialet som mulige poster i oversikten.

3 Driftskostnadene ved denne hallen vil være betydelig lavere enn det er ved dagens gamle hall. Sammen vil økte inntekter og reduserte kostnader gi stiftelsen mulighet til å betjene drifts og finans kostnadene. Hallen vil fremdeles driftes på dugnad og frivillighet, men stiftelsen ønsker ett samarbeid med Tønsberg Kommune i forhold til sambruk og kjøp av ressurser. Som kontantstrømoppstillingen viser vil det i hallens første tre driftsår være nødvendig med full avdragsfrihet for å opparbeide en likviditetsbuffer. Denne analysen baserer seg på 3 års nedbetaling av lånet med en rente på 3 %. Det er også laget en analyse som baserer seg på kommunalbankens innspill, med en rente på 1.7% og 4 års nedbetalingstid. Begge analysene viser en 1 års horisont, det er lite hensiktsmessig å lage slike analyser over en lengre periode, men det kan selvfølgelig ettersendes hvis ønskelig. Behov for kommunal garanti Det er ikke mulig for stiftelsen å få finansiert dette betydelige økonomiske løftet uten en kommunal garanti. Stiftelsen mener at denne hallen vil være ett meget positivt tilskudd til Tønsberg kommunes tilbud til barn, unge og unge voksne i kommunen. Ut ifra økonomiske hensyn er det kommunalbanken som i utgangspunktet er den eneste fornuftige samarbeidspartner i forhold til finansieringen. Ved å benytte Kommunalbanken viser alle kalkyler at dette er ett prosjekt som vil stå støtt på egne bein. Det er derfor viktig både for Stiftelsen og Tønsberg kommune at det er Kommunalbanken som velges som samarbeidspartner i denne prosessen og at den kommunale garantien oppfyller Kommunalbankens krav. Organisering/styre - organisasjonstilhørighet Stiftelsen er dannet for å drifte Flint idrettshall, tidligere SABA-hallen. Stiftelsen har til formål å eie og drive Flint Idrettshall samt det som dermed er forbundet, overensstemmende med retningslinjer/målsettingene i idrettslaget Flint og Flint Håndball. Stiftelsen skal herunder også arbeide for utvikling og drift av hallen til fremme av idrettslige, kulturelle og samfunnsgagnlige formål og interesser. Styreleder i Flint Tønsberg AIL er representert i stiftelsens styre som observatør, det samme gjelder en representant for Flint Tønsberg Hovedforening. STYRE I STIFTELSEN FLINT IDRETTSHALL Styreleder: Hans Erik Stormoen Medlem av styret i stiftelsen siden oppstart i 23 til dags dato. Leder av Flint Håndball fra 23 til 211, sportslig leder fra 211 til 214. Administrerende direktør Studentsamskipnaden i Sørøst- Norge Styremedlem: Sven Ingebretsen Medlem av styre i stiftelsen ca. 15 år. Vært engasjert i Flint Håndball i ca. 25 år. Administrerende direktør Sergel Norge AS Styremedlem: Bente Elisabeth Krauss Medlem i styre i stiftelsen ca. 15 år. HR-direktør, Sykehuset i Vestfold Styremedlem: Leif Willy Blankert Medlem av styre i stiftelsen siden oppstart i 23. Tidligere engasjert i Flint håndball som spiller og trener. Nå engasjert som dommer, observatør og tidtaker

4 Styremedlem: Ole Martin Hejll Medlem av styret i stiftelsen siden oppstart i 23 til dags dato. Aktiv med som fotballtrener fra 1994 og vært medlem i hovedstyret i Flint. Daglig leder UMA AS. Arbeider med utsatte barn og ungdom. Styremedlem: Bjørn Auglend Valgt av Tønsberg kommune, vararepresentant til utvalg for kultur, idrett og folkehelse. Engasjert i idrett i Tønsbergs turnforening i over 2 år i lederroller. Nå leder for hovedforeningen. Har vært styremedlem i stiftelsen Tønsberg ishall og er styreleder i TTV as som eier Messehuset. HR direktør i Ruter As -som har ansvar for kollektivtrafikk i Oslo og Viken Styremedlem: Jan Olav Hay Styremedlem siden 215. Valgt av Tønsberg kommune. Engasjert i idrett, hovedsakelig friidrett, på klubb (Sem IF og Tønsberg FIK), krets og forbundsnivå siden Utvalgsmedlem i Friidrettsforbundets dommerutvalg siden 25. Tilknyttet styret i Tønsberg Idrettsråd siden 22. Styremedlem i Vestfold Idrettskrets Styreleder for LO i Tønsberg. Pensjonist. Styrets kompetanse Styret i stiftelsen er bredt sammensatt og her stor kompetanse innen både økonomi og administrasjon, idrett og drift av idrettsforeninger samt også innen større utbyggingsprosjekter. Styrets leder har gjennom de siste 1 årene stått ansvarlig for og gjennomført flere små og store byggeprosjekter med en samlet utbygningsverdi på ca 1.5 milliarder kroner. Byggelån og langsiktig finansiering Stiftelsen har vært i kontakt med lokale banker, og alle stiller seg positive til å bidra med både kort og langsiktig finansiering, såfremt det foreligger en kommunal garanti. Hvis det er ønskelig kan vi slutt forhandle en avtale, hvor det kun tas forbehold om kommunal garanti. Andre inntekts muligheter Stiftelsen har fått en gave på kr. 5 av Sparebankstiftelsen NT, som en oppstart på prosjektet. Det vil søkes om ytterligere gavemidler fra stiftelser som gir gaver til slike formål. Styret er optimistisk til at det er realistisk å skaffe 3 millioner kroner gjennom ett systematisk arbeid frem til hallen er ferdigstilt. Dette er medtatt i våre beregninger. Navn på Hallen Det er opprette god dialog med to meget aktuelle samarbeidspartnere som ønsker å kjøpe rettighetene for å benytte hallen i egen markedsføring ved å navn sette hallen med sitt eget merkevarenavn. Hallen vil da f.eks hete «XXXXXXX Arena». Vi diskuterer her ett prisnivå på kr. 25 pr år, men har i budsjettet lagt inn kr. 15. Andre forhold Parkeringsområdet og tilgangen til Presterød Ungdomsskole og Slagenhallen er i dårlig forfatning. Stiftelsen vil søke samarbeid med Tønsberg Kommune om en opparbeidelse av parkeringsarealer og tilkomstveien til ungdomskolen slik at området etter at prosjektet er gjennomført vil fremstå representativt og sikkert for brukere av fasilitetene på området. Grunnforholdene på tomten som er stilt til disposisjon for ny hall er dårlige og krever en betydelig bearbeiding før man kan reise ett nytt bygg. Kostnadene til dette er medtatt i budsjettet, men Stiftelsen ber også om at kommunen vurderer om det er mulig å være med på å dekke noe av denne kostnaden.

5 Ved å være en aktiv part i å bygge denne hallen vil Tønsberg kommune være med på å øke tilbudet til kommunens innbyggere innen idrett. Vi håper derfor på en positiv behandling av vår søknad, da prosjektet er helt avhengig av kommunens deltagelse. Med vennlig hilsen Stiftelsen Flint Idrettshall Hans Erik Stormoen Styreleder Vedlegg 1. Regnskap og årsmelding for siste 2 år 2. Driftsbudsjett og kontantstrømsanalyser med 1 års perspektiv 3. Tilbud fra Panelbygg AS for oppføring av hall 4. Vedtak fra styremøte om gjennomføring av prosjektet med kommunal lånegaranti. 5. Tegningsgrunnlag 6. Garantibeskrivelse Kommunalbanken 7. Vedtekter for Stiftelsen Flint Idrettshall

6 STIFTELSEN FLINT IDRETTSHALL Arsregnskap 219 Organisasjonsnummer:

7 STIFTELSEN FLINT IDRITTSHALL Noter EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 4 4 OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Årets underskudd/ overskudd UDEKKE TAP SUM EGENKAPITAL GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Kassekreditt Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL /;en Styremedlem ed lem D ksate.. Styremedlem Hay Org.nr

8 STIFTELSEN FLINT IDRETTSHALL Noter BALANSE ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1,2, SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD OG KONTANTER Bankinnskudd og kontanter SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

9 STIFTELSEN FLINT IDRETTSHALL Noter RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Driftsutgifter so Avskrivning varige driftsmidler 1, Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Rentekostnad og provisjon kk RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT OVERFRINGER Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Organisasjonsnummer:

10 Org.nr NOTER TIL REGNSKAPET 219 STIFTELSEN FLINT IDRETTSHALL Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved leieinntekter er skjedd på leveringstidspunktet. Omløpsmidler /Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Tjenestepensjon Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 1. Varige driftsmidler Bygninger Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Eiendommen avskrives i takt med nedbetaling av løpende lån. Note 2. Fordringer og gjeld/pantstillelser og garantier Pantstillelser og lignende: Pantstillelser og Gjeld sikret Eiendeler stillet som Balansefort lignende Ved pant sikkerhet Verdi pant Pantobligasjon 2 46 Bygg,gnr. 15, bnr 2, tbg

11 Organisasjonsnummer: Langsiktig gjeld med forfall etter 5 år utgjør kr. Note 3. Stiftelseskapital Selskapets stiftelseskapital pr er pålydende kr 4.. Stifter er Flint Idrettslag. Revisor: Kostnadsfort revisjonshonorar for 219 utgjar kr 944,-. Note 4. Bankinnskudd og kontanter Det finnes ingen bundne midler. Note 5. Mottatte tippemidler Det er mottatt kr 24. i tippemilder i 219 i forbindelse med utskifting av tak. Beløpet er benyttet til ekstraordinær avskrivning. Når det gjelder omsetningen i Flinthallen vises det til styrets kommentarer i årsberetningen. Styret er klar over at egenkapitalen i stiftelsen er tapt. Kommentert i årsberetningen.

12 STVREBERETNING FOR STIFTELSEN FLINT IDRETTSHALL FOR 219 Virksomhetsområdet til Stiftelsen Flint Idrettshall er drift av idrettshallen Flinthallen. Flinthallen ble overtatt fra SCA i 21 og er beliggende på Øvre Råel i Tønsberg. Stiftelsen Flint Idrettshall samarbeider tatt med Idrettslaget Flint/Flint Tønsberg-Håndball om drift av hallen. I samsvar med regnskapslovens bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Stiftelsen har ingen fast ansatte. Vask av hallen utføres av Eksponeringsservice. Det har vært stor aktivitet i hallen gjennom hele 219 og den har vært driftet på frivillig basis, gjennom utstrakt dugnadsinnsats samt ved utleie. Betydningen av dugnadsinnsatsen er helt uvurderlig for å makte ansvaret for driften. Det har vært- og er fortsatt vedlikeholdsetterslep av hallen. Omsetningen i Stiftelsen Flinthallen var for 219 på kr ,6. Årsresultatet ble et underskudd på kr ,- Stiftelsens styre har gjennom driftsåret 219 hatt et sterkt fokus på inntektsbringende aktiviteter og kostnadsreduserende tiltak. Styret ser at det er en utfordring å skape høyere leieinntekter da det er idrettslag med gratis trening i kommunale haller som benytter hallen, samt manglende kapasitet til flere brukere. Det er i løpet av 219 gjort et betydelig arbeid for å redusere kostnadene til et nivå som står i forhold til inntektsstrømmene. Styret er i tett dialog med Tønsberg Kommune, som står som garantist for finansiering, for å finne løsninger som kan gi stiftelsen en større økonomisk frihet. Styret jobber videre med å realisere en ny hall. Det har gjennom 219 resultert i at Tønsberg Kommune stiller tomt til disposisjon for stiftelsen slik at ny hall kan realiseres på området nord-øst for Slagenhallen. Det er nedsatt arbeidsgrupper som nå konkret jobber med realiseringsmuligheten. Styret har også iverksatt en prosess for å selge dagens hall, dette arbeidet nærmer seg slutten. Styret har en intensjon om at en ny hall kan stå ferdig i første kvartal 221. Tønsberg kommune har bevilget kr 423.,- i 219. Beløpet er øremerket betaling av renter og avdrag på lån. I forhold til leietagere og bruk av hallen er aktiviteten stabil. Av stiftelsens styremedlemmer er 1 kvinner og 6 menn. Styret søker å øke deltagelsen fra kvinner fremover. Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø utover det som følger av normal drift av hallen Stiftelsen sin likviditetsbeholdningen var kr 94.19,- pr Totaltkapitalen var ved utgangen av året kr ,- sammenlignet med kr ,- året før. Stiftelsen har negativ egenkapital pr Med de konkrete planer som nå foreligger mener imidlertid styret at en videre drift er forsvarlig. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Stiftelsen Flinthallens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

13 Tønsberg 4.februar 22 kl&cs> Ole Martin Heijl Bente Krauss

14 8 ÅSVANG&CO STA TS AU TOR IS ERTE REVISORER Til styret i Stiftelsen Flint Idrettshall Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert årsregnskapet til Stiftelsen Flint Idrettshall som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 219, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 219, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. Styrets leders ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikkeinneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Adresse Revisjonsfirmaet Asvang& Co AS Munkegaten 3 Postboks Tonsberg Telefon Foretaksnummer MVA E-post Hjemmeside wwwaasvangng Medlemmer av Den norske Revisorforening side 1 av 2

15 8 ASVANG & CO STA TS AU TOR I SE RTE REVISORER Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Det henvises til revisors oppgaver og plikter. som inneholder en beskrivelse av Uttalelse om øvrige lovmessige krav Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag {ISAE) 3 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokforingsskikk i Norge. Konklusjon om utdelinger og forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhand linger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for ovrig. Tonsberg, lane ges < kaoe Rune Røsholdt Statsautorisert revisor side 2 av2

16 8 ÅSVANG&CO STATSAUTORISERTE REVISORER Til generalforsamlingen i Stiftelsen Flint Idrettshall Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert årsregnskapet til Stiftelsen Flint Idrettshall som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 218 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 218, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Presisering Vi vil presisere at mer enn halvparten av stiftelseskapitalen er tapt. Det er en forutsetning for videre drift at selskapet i kommende regnskapsår får økt tilskudd, øker driftsinntektene, eller reduserer kostnadene ytterligere. Vi viser videre til styrets beretning. Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Medlemmer av: Revisorfirmaet Asvang & Co AS Den norske Revisorforening Munkegaten 3 Postboks 334, Sentrum 311 Tonsberg Telefon: Telefax: Bankgiro: Foretaksnr.: MVA Side 1 av 2

17 8 ÅSVANG&CO STATSAUTORISERTE REVISORER Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Det henvises til revisors oppgaver og plikter. som inneholder en beskrivelse av Uttalelse om øvrige lovmessige krav Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhand linger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om utdelinger og forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhand linger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsen formål og vedtektene for øvrig. zrz Tønsberg, 22. februar 219 Rune Rosholdt Statsautorisert revisor Side 2 av 2

18 Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS Postboks TØNSBERG Tonsberg, t. oz.(q FULLSTENDIGHETSERKLÆRING I forbindelse med Deres revisjon av vårt regnskap for 218 har De bedt oss bekrefte om vi har kjennskap til noen vesentlige forhold angående selskapets stilling, spesielt de nedenfor nevnte punkter. Vi er, sammen med selskapets styre, ansvarlig for at årsregnskapet avlegges i henhold til gjeldende lovregler og god regnskapsskikk. Vi bekrefter, basert på den kunnskap vi har, følgende forhold; 1. Årsregnskapet gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling pr. 31. desember 218 og 217 i de enkelte regnskapsår i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. 2. Selskapet hadde pr. ovennevnte dato: a) full og ubeskåren eiendomsrett til alle balanseførte eiendeler. Det er ikke knyttet heftelser eller pantsettelser til eiendelene utover det som fremgår av årsregnskapet. b) ingen vesentlige omløpsmidler eller anleggsmidler som er balanseført til en verdi over virkelig verdi. c) ingen vesentlige eiendeler eller gjeld som ikke er balanseført. d) ingen forventede, betydelige tap som følge av ikke oppfylte forpliktelser eller andre kontraktsforhold, utover det som er avsatt i regnskapet. Selskapet har ingen latente gjeldsforpliktelser årsregnskapet pr. 31. desember 218 utover det som fremgår av 3. Sa langt det kreves etter regnskapslovens 7-31 og 7-32 gir regnskapet med noter fullstendige opplysninger om alle inngåtte avtaler om økonomiske ytelser til selskapets ledelse og andre ledende ansatte. 4. Selskapet er ikke involvert i avsluttede, løpende eller ventede rettssaker som har medført eller vil kunne medføre mulig økonomisk ansvar. 5. Vi er ansvarlig for implementering og drift av regnskaps- og interne kontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil, og har gitt revisor alle fakta vedrørende eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter. 6. Det har ikke inntruffet noe forhold eller vært foretatt transaksjoner etter balansedagen frem til dags dato av betydning for årsregnskapet uten at dette er tilfredsstillende opplyst i årsregnskapet/ årsberetningen. nli.hilsen Idrettshall +Aw e'tue / /- Hans Erik Stormoen Styrets leder

19 STYREBERETNING FOR STIFTELSEN FLINT IDRITTSHALL FOR 218 Virksomhetsområdet til Stiftelsen Flint Idrettshall er drift av idrettshallen Flinthallen. Flinthallen ble overtatt fra SCA i 21 og er beliggende på vre Rel i Tønsberg. Stiftelsen Flint Idrettshall samarbeider tatt med Idrettslaget Flint/Flint Tønsberg-Håndball om drift av hallen. I samsvar med regnskapslovens bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Stiftelsen har ingen fast ansatte. Vask av hallen utføres av Eksponeringsservice. Det har vært stor aktivitet i hallen gjennom hele 218 og den har vært driftet på frivillig basis, gjennom utstrakt dugnadsinnsats samt ved utleie. Betydningen av dugnadsinnsatsen er helt uvurderlig for å makte ansvaret for driften. Det har vært- og er fortsatt vedlikeholdsetterslep av hallen. Omsetningen i Stiftelsen Flinthallen. Årsresultatet ble et overskudd på kr 4 754,-. Stiftelsens styre har gjennom driftsåret 218 hatt et sterkt fokus på inntektsbringende aktiviteter og kostnadsreduserende tiltak. Styret ser at det er en utfordring å skape høyere leieinntekter da det er idrettslag med gratis trening i kommunale haller som benytter hallen, samt manglende kapasitet til flere brukere. Det er i løpet av 218 gjort et betydelig arbeid for å redusere kostnadene til et nivå som står i forhold til inntektsstrømmene. Styret er i tett dialog med Tønsberg Kommune, som står som garantist for finansiering, for å finne løsninger som kan gi stiftelsen en større økonomisk frihet. Styret jobber videre med å realisere en ny hall. Dette skjer i samarbeid med Tønsberg Kommune og en privat eiendoms aktør. Tønsberg Kommune vil stille fri tomt til disposisjon, samt at det foreligger en intensjon om salg av hallen. Ved å gjennomføre en slik prosess vil den økonomiske situasjonen endres betydelig. Styret vil derfor arbeide med stor intensitet for å realisere dette prosjektet, slik at den økonomiske situasjonen kan stabiliseres og gi en fremtidig forutsigbar drift. Tønsberg kommune har bevilget kr 423.,- i 218. Beløpet er øremerket betaling av renter og avdrag på lån. I forhold til leietagere og bruk av hallen er aktiviteten stabil. Av stiftelsens styremedlemmer er 1 kvinner og 6 menn. Styret søker å øke deltagelsen fra kvinner fremover. Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø utover det som følger av normal drift av hallen Stiftelsen sin likviditetsbeholdningen var kr 39.95,- pr Totaltkapitalen var ved utgangen av året kr ,- sammenlignet med kr ,- året før. Stiftelsen har negativ egenkapital pr Med de planer som nå foreligger mener imidlertid styret at en videre drift er forsvarlig.

20 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Stiftelsen Flinthallens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. r s. Ole Martin Heijl Jaolav Ha,,,fl32'.\'ik > Bente Krauss

21 STIFTELSEN FLINT IDRETTSHALL Arsregnskap 218 Organisasjonsnummer:

22 STIFTELSEN FLINT IDRETTSHALL Noter RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Driftsutgifter Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Rentekostnad og provisjon kk RESULTAT AV FINANSPOSTER EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER ÅRSRESULTAT OVERFRINGER Overført annen egenkapital SUM OVERFRINGER Organisasjonsnummer:

23 STIFTELSEN FLINT IDRETTSHALL Noter BALANSE ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer 1 Andre fordringer SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD OG KONTANTER Bankinnskudd og kontanter SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER SUM OMLPSMIDLER SUM EIENDELER

24 STIFTELSEN FLINT IDRETTSHALL Noter EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Årets underskudd/overskudd SUM OPPTJENT EGENKAPITAL g SUM EGENKAPITAL GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Kassekreditt Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL rt Hans Erik Stormoen r STIFTELSEN FLINT IDRETTSHALL f l Frank pedersen Styre; iedl tu 4Sr Ole Martin Heijl Styremedlem Styremedlem Org.nr

25 Org.nr NOTER TIL REGNSKAPET 218 STIFTELSEN FLINT IDRETTSHALL Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved leieinntekter er skjedd på leveringstidspunktet. Omløpsmidler /Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Tjenestepensjon Selskapet er ikke pliktig til ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 1. Varige driftsmidler Bygninger Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Eiendommen avskrives i takt med nedbetaling av løpende lån. Note 2. Fordringer og gjeld/pantstillelser og garantier Pantstillelser og lignende: Pantstillelser og Gjeld sikret Eiendeler stillet som Balansefort lignende Ved pant sikkerhet Verdi pant Pantobligasjon 2 46 Bygg,gnr. 15, bnr 2, tbg

26 Organisasjonsnummer: Langsiktig gjeld med forfall etter 5 år utgjør kr. Note 3. Stiftelseskapital Selskapets stiftelseskapital pr l er palydende kr 4.. Stifter er Flint Idrettslag. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 218 utgjør kr 9 4,- Note 4. Bankinnskudd og kontanter Det finnes ingen bundne midler. Når det gjelder omsetningen i Flinthallen vises det til styrets kommentarer i årsberetningen. Styret er klar over at egenkapitalen i stiftelsen er tapt. Kommentert i årsberetningen.

27 Pri 1 Stiftelsen Flint IdrettshProsjekt ny hall Utleie: Hall, styrkerom, cafe Mulige Tippemidler Hall med 4 garderober, 25*45 aktivitetsflate 1 Byggekostnader Elihu 15 1 M2 lager og 9 meter høyde i hallen Utleie kontordel 5 Styrketreningsrom min 15 m2 7 Tilbud Hall Wang 8 Sosialt rom 1 m2 5 Tilvalg 1 4 9, Kommunal støtte 45 Aktivitetssal 15m2 7 Utomhus 1 Kjøkken 5 Kontorinnredning 1 9 Diverse kostnad 9 Flint Håndball 25 Sum Tippemidler 12 4 Tilkobling VA-El mm 1 1 Sum 1 43 Sum kost eks.mva 5 75 Finansiering Mva Alternative inntektskilder Navn på Hallen - Tippemiddler 12 4 Sum kostnad inkl mva Dugnad 25 Egenkapital salg av hall 7 Skoler 25 Mva kompensasjon Sum intertnefinanskilder Annen utleie idrett 2 Sum gaver - Annen utleie arrangement 75 Sum Finanskilder Driftskostnad fra gammel hall 5 Strøm,forsikring,renhold,drift,mm Må finansieres v lån Sum alternative inntekter 325, Korrigert for ny bygningsmasse og energiefektivt, Rentekostnad 2 % Byggelån, totalkostnad ny hall 64 64, 5% av lånet Egenkapital Restlån , 12 mnd Momsrefusjon Restlån , 12 mnd Tippemidler Restlån

28 Investerings og finansierings budsjett Totaltprosjekt Kommunalbanken Nøytral Totalt Totalkostnad Støtte /EK tilført Sum investering som ved låneopptak Andre kilder 3 Totale finansieringskostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 1 Rentekostnader * 2, %,2 Nedbetalingstid 3 års avdragsfrihet År 38 Avdrag pr år Restgjeld Rentekostnader pr år Nedbetaling pr år/totale finanskostnader Kontantstrøms analyse Inntekter Utleie Sponsorpakker Annen potensiell inntekt (Ja/Nei) Ja Sum Inntekter Driftskostnader Kontantstrøm før finans Finanskostnader Kontantstrøm Hall 1 år Resultatregnskap Inntekter Driftskostnader Driftsresultat før finans Avskrivnings satts er for enkelthet skyld satt lik avdrag. Ved en dekomponering vil sansyneligvis avskrivnings beløp bli noe lavre enn avdragsbeløp. * dagens rentetilbud fra Kommunalbanken er på 1.7 %, i kalylen brukes 2 %

29 Investerings og finansierings budsjett Totaltprosjekt Nøytral analyse Totalt Totalkostnad Støtte /EK tilført Sum investering som ved låneopptak Andre kilder 3 Totale finansieringskostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 1 Rentekostnader 3, %,3 Nedbetalingstid 3 års avdragsfrihet År 32 Avdrag pr år Restgjeld Rentekostnader pr år Nedbetaling pr år/totale finanskostnader Kontantstrøms analyse Inntekter Utleie Sponsorpakker Annen potensiell inntekt (Ja/Nei) JA Sum Inntekter Driftskostnader Kontantstrøm før finans Finanskostnader Kontantstrøm Hall 1 år Resultatregnskap Inntekter Driftskostnader Driftsresultat før finans Avskrivnings satts er for enkelthet skyld satt lik avdrag. Ved en dekomponering vil sansyneligvis avskrivnings beløp bli noe lavre enn avdragsbeløp.

30 Tollbugata Drammen tlf Foretaksnr. NO Sentral godkjenning nr StartBANK ID: Stiftelsen Flinthallen Hans Erik Stormoen Mobil : Deres ref.: Vår ref.: Dato: HES Stig/Tilbudsbrev 6 mai 22 Flinthallen - kostnadsoppsett Viser til tidligere oversendte kostnadsoverslag og korrespondanse i prosjektutviklingsfase Har med dette glede av å oversende vår kostnadsvurdering slik det foreligger nå med spilleflate, lager og garderober komplett i 1 etg. og innredet sosialrom, styrketreningsrom og aktivitetssal i 2. etg Kr ,- Pelekostnad iht punkt 4 Kr Totalkost eks mva Kr Det gjøres oppmerksom på at følgende punkter ikke er tilstrekkelig avklart, og heller ikke inntatt i vårt overslag gjelder ikke punkt 4 som er inkl. over: 1. Prosjektering og søknadsprosess frem til rammesøknad 2. Tomtekostnader og infrastruktur utenfor bygg 3. Innredning av disponibelt areal for Friskliv sentralen 4. Fundamenteringsløsing utover normalt gode grunnforhold. Overslag på graving betongarbeider inkl. pæling for bygget + 2 M 5. Låssystem 6. Solavskjerming 7. Kjøling i sosialdel. Trim og aktivitetssal 8. Vannbehandling med legonella sikring/vannkvalitetsikring som opsjon Vi mener at dette bygget skal være spillemiddel berettig for sum 12,4 mill. Hall med aktivitetsflate 25x45, 7m fri høyde+1 m2 lager og 2 sett garderobesett min størrelse 7m2 + 2 sett trener/dommergarderobe pr garderobesett gir 1 tilskudd Styrke trening rom min 15 m² - 7 tilskudd Aktivitetsrom min 25 m² tilskudd Sosialt rom 1 m² (kan ikke kombineres med kafe/vrimleareal) 5 tilskudd NB! kjøkken gir ikke ekstra spillemidler Panelbygg AS Tollbugata Drammen tlf

31 Vi har erfaringsbasert beskrevet et komplett bygg, funksjonelt og klargjort for bruk. Dersom det fremkommer krav i prosjektering eller brukertilpasninger som ikke er ivaretatt i vår beskrivelse vil dette prises i eget tilbud. Det er medtatt komplett prosjektering og søknadsbehandling fra godkjent rammesøknad. Vi koordinerer også arbeidet med ARK og SØK i forhåndskonferanse og rammesøknad se punkt 1 side 3. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for vårt tilbud: Tilbudssum forutsetter kontinuerlig gjennomføring. ARK og prosjektering dekkes av BH frem til rammetillatelse. Eventuelle tiltak som fremkommer i forbindelse med rammesøknad og saksbehandling er ikke ivaretatt. Offentlige avgifter og anleggsbidrag betales direkte av byggherre. Vi håper vårt tilbud er av interesse og ser frem til å høre fra Dem. Med vennlig hilsen Panelbygg AS Stig Myhre Vedlegg: Leveransebeskrivelse fra Panelbygg Organisasjonsplan beskrivelse ansvarsområder Panelbygg AS Tollbugata Drammen tlf

32 1. Prosjekterings kostnader for endring av reguleringsplan og med tilhørende infrastruktur og omgjøringer for utvendig areal og infrastruktur. Her er det skissert et beløp avsatt 5.,- Rammen vil dekke kostnader til arkitekt, konsulent og SØK men ikke til faktiske tiltak som eventuelt må gjøres i forlengelse av dette. 2. Tomtekostnader og infrastruktur utenfor bygg, får ett pris overslag 13 mai. Tilkobling til VA - OV EL /trafo Opp arbeidelse av uteareal foran hall Parkeringsplass m m 3. Innredning av disponibelt areal for Friskliv sentralen egen pris sendt 29 april kr Kostnadsoverslag fundamenteringsløsning på gjeldende grunnforhold. Graving betongarbeider inkl. pæling for bygget og 2 meter rundt, følgende priser er innhentet, men ikke prosjektert ferdig. Graving Kr. 1,8 mill Pæling med betongpæler Kr. 1,9 mill Betongarbeider inkl avretting av gulv hall Kr. 5,5 mill Fratrekk i hovedpris Kr. 2,3 mill Samlet tillegg pga av pæling Kr. 6,9 mill eks mva 5. Låssystem Har ikke fått pris på dette 6. Solavskjerming 1 og 2 etg kr mva 7. Kjøling av rom utenom hall Tilleggspris for kjøling integrert i aggregat for system 36.2 tilbys for kr 38.,- eks mva 8. Samt noen opsjonspriser på legonella sikring / vannkvalitetsikring Enwa Titanium AOP tilbys som opsjon. Dette er legionellasikring, som sikrer vanninntak for legionela bakterier. Tilbys montert for kr 157,- eks. mva EnwaMatic vannbehandling av varmeanlegg tilbys som opsjon for å sikre varmeanlegg med korrekte vannkvaliteter. Slik at korrosjon reduseres til absolutt minimum pga korrekt ph, og at vannets innhold av suspendert stoff, jern og kobber er redusert til innenfor anbefalte verdier. Tilbys montert for kr 16,- eks. mva Panelbygg AS Tollbugata Drammen tlf

33 Leveransebeskrivelse Flint Hallen Grunn og gravearbeider for bygget. Prinsipp betong sokkel skissert forutsatt pelet til fjell Betongarbeider for bygget. Bygget fundamenteres som vedlagte skisse med peling til fjell. Vedlegger plantegning med angivelser av dybder på såler iht. mottatte terrengprofiler. Gulv 25/35 mm. For å oppnå krav til planhet i hallen etterbehandles den med avretting/sliping. Under gulv legges 2 mm polystyren og mellom isolasjonslagene legges det radonduk. Som dekke 2 etg. monteres hulldekke. Side 1

34 Leveransebeskrivelse Flint Hallen Stålkonstruksjon. Stålsøyler sveises til stålplater innstøpt i ringmur. Fagverk med fritt spenn iht. vedlagte plantegning. Konstruksjonen tilfredsstiller brannkravet R15. Beregningsmessig etter NS3491. Snølast lik 4,5 kn/m² (formfaktor.8) og vindlast lik.59 kn/m². HD inkl. 2 mm påstøp med nyttelast 6,kN/m² Stålet er slynget Sa 2.5 og primet med jernoksyd. I verksted er stålet malt ett strøk med standard maling. Alt synlig stål males std Grå RAL 7. Takkonstruksjon. Oppå fagverk og takbjelker monteres selvbærende galvaniserte takplater. Disse er hvitlakkerte og perferert beregnet for å være en synlig himling og redusere etterklangstid i rommene. På takplater legges det takisolasjon, tilsvarende en u-verdi lik.13 W/m²K. Taket tekkes med ett lag tekking. Alle oppbretter tekkes og beslås. Takvannet føres til sluk og innv. nedløp, som tilknyttes takvanns ledning utvendig OV ledning. Eventuelle fordrøynings basseng for OV er ikke vurdert Yttervegger inkl. nødvendige beslag. På utsiden av stålsøyler monteres liggende ubrennbare (A2-s1,d) sandwichelementer med kjerne av konstruktiv steinull og varmforsinkede plastbelagte stålplater på begge sider. Elementene er 2 mm tykke. Alle nødvendige beslagsarbeider er medtatt. Side 2

35 Leveransebeskrivelse Flint Hallen Aluminiumsfasade, port, dører og vinduer. Ved inngangsparti og vindusfelter, monteres aluminiumsvinduer med 3-lags energiglass og sikkerhetsglass klasse 1(C)/EN126. Alle profiler og beslag i tilknytning til aluminiums fasaden er lakkerte. Over inngang monteres overbygg i glass 1 x 3 M Nødvendige aluminiums dører hall og lager, som rømningsdører er inkl. 1 stk elektrisk leddheiseport levers med utgang fra hallen. Dører og porter lakkeres i senere valgt RAL-farge. Dører leveres med skilt, vrider og dørpumpe. Nøddører er levert med nødåpner. NB! låssystem er ikke medregnet. Innredningsarbeider- trapp m m løfteplattform Vegger ut mot hall 1 og 2 etg. settes opp sandwich i EI 3 vegger lydreduserende 28 db Vegger ifm.; kontor, spiserom, WC, garderober og BK er 1 mm tykke isolerte bindingsverksvegger, med std ferdigmalte overflate - systemvegger. Alle vegger går opp til u.k. dekke i etg. Alt listverk er hvitmalt fra fabrikk. Synlige spikerhull vil forekomme. Laminerte hvite dører med vrider og uten låssylinder. Systemhimling (omfang se egen skisse ) kontor, garderober, WC, spiserom og BK. I kiosk leveres komplett kjøkkeninnredning m/hvitevarer (kjøleskap, oppv.maskin og kokeplate) Over kjøkkenbenk montere skap. NB! ikke beregnet kjøkken vifte Som akustisk demping,fendere og beskyttelse av vegger i hall monteres spilemoduler m sort/hvit fiberduk inkl. 3 mm isolasjon til høyde 3 meter.. Dette gjelder i Hall 1 etg Aktivitets hall og styrkerom 2 etg. Yttervegger 2 etg. Opp til vindu 1 meters brystningshøyde Det vil ikke være beskyttelse foran dører/vinduer/porter Det er beregnet en std. rettløps trapp innv i Bygget, trapp med flislagt inntrinn. Løfteplattform type Apollo 4 eller tilsvarende Utv. galvanisert rømningstrapp opp til 2 etg. Stige for inspeksjon tak monteres fra topp rømningstrapp og opp til tak. Fliser/belegg m m. I lav del Gulv i 1.-etg. påføres std. Banebelegg/teppefliser Fliser på gulv og vegger 2,5 meters høyde i garderober. Gulv i 2.-etg. påføres std. Banebelegg/ teppefliser. Side 3

36 Leveransebeskrivelse Flint Hallen Belegg i håndballhall / aktivitetsrom / styrkerom Håndballhall type Herculan Boflex HPC 5+2 mm el. lign Std amrkering for hånball inkl. 2 stk mål Her henges det også opp sikkerhets nett i hver ende 4 x 11 M, nett mot publikum vil være heisbart. Aktivitetsrom type Boen Boflex Stadium Eik El. lign Styrkerom type Granuflex Fitnes Tiles Weight Lift 1 x 1 M el. lign Elektro. Prosjektering av egne arbeider samt koordinering opp mot andre fag. Hovedtavle med 63/45A/4V inntak, forutsettes sentralt plassert i bygget. Effektstyring av enkelte laster for begrensning av maksimal uttak. Belysning bane 1lux lamper montert rett i tak/konstruksjon. Ellers innfelt belysning i himling/tak. Kursopplegg for belysning, minikjøkken, stikk til forbruk. Varmeovner toaletter 2 etg. Konvensjonell lysstyring. Felles styring av rom sentralt plassert. Brann, nød og lede lys, etter brannstrategi og tegninger. Adgangskontroll på 2 stk inngangsdører samt 3 stk inne dører. Med 2 stk motorlåser og 3 stk sluttstykker. Enkelt innbruddsanlegg i 1 etg. Kursopplegg til varmeanlegg og ventilasjon Utvendig belysning over innganger på bygget. Medtatt strøm til 1 stk dører. Ikke medtatt UPS. Endelig effektforbruk må gjennomgås forbehold om kapasitet fra Skagerak. Side 4

37 Leveransebeskrivelse Flint Hallen Ventilasjon. 1 stk vent.anlegg system 36.1 med kjøling for hall med kapasitet 2. m3/h 1 stk vent.anlegg system 36.2 uten kjøling for garderober / vestibyle med kap. 19. m3/h 1 stk omluftsdel for system stk vannbasert ettervarmebatteri for system 36.1 Automatikk for styring av varmeanlegg Tilleggspris dersom behov for for kjøling integrert i aggregat for system 36.2 tilbys for kr 38.,- eks mva Dimensjonering: Anleggene er dimensjonert etter gjeldene forskrifter og et personantall i hall på 5 stk. Det er forutsatt benyttet lav emitterende materialer. For øvrige arealer i 1 og 2 etg så viser vi til vedlagte beregningsskjemaer. Når det gjelder aktivitetssal så forutsettes dette ikke brukt som spinning sal. Systemløsning system 36.1: Ventilasjonsanlegg for hall besørger ventilering og oppvarming for transmisjonsbehov og kjøling. Oppvarming foregår ved bruk av vannbasert ettervarme batteri tilknyttet rørleggers varmeanlegg. Aggregatet innehar omlufts del og roterende VVX. Systemløsning system 36.2: Ventilasjonsanlegg for garderobe / sosialdel er et rent ventilasjonsanlegg uten kjøling. Oppvarming for transmisjon utføres av varmeanlegg levert av rørlegger. Aggregatet innehar vannbasert varmebatteri for tilknytning til varmepumpe levert av rørlegger. Slettes? VAV anlegg: Luftmengde i hall styres etter føler for CO2 og temperatur. Luftmengder for system 36.2 inkludert 9 VAV soner for energi og effekt optimalisering av dette anlegget Farge utstyr: Alt utstyr er tilbudt i leverandørens standard. Ytterveggs rister og tak hetter leveres i som standard i aluminium. Synlige kanaler som spiro rør i tak. Kantine / spise rom: Det er ikke medregnet avtrekkshetter eller spesial vifter på nåværende stadiet. Avregnes hvis behov. Teknisk rom: Eksakt størrelse og utforming må defineres under detalj prosjektering. Viktig at plassering blir sentralt i forhold til de arealer de betjener. Automatikk / SD anlegg: Aggregater leveres med integrert automatikk m/ Cloud løsning ( års abonnement etter 1 år ca kr 3,- pr aggregat ) Byggherre må besørge 1 stk internett linje pr aggregat. Vi har også medregnet automatikk for styring av varmeanlegg levert av rørlegger i fyrrom. (ikke rom nivå) Det er ikke medregnet noe SD anlegg utover Cloud løsning for aggregater. Side 5

38 Leveransebeskrivelse Flint Hallen VVS og OV. SANITÆRANLEGG Bunnledninger spillvann tilpasset inntegnet utstyr på plan 1 og oppstikk til 2.etg. Grensesnitt grunnmur mot utvendig VA (unntak sprinkler som er i teknisk rom) Bunnledninger og oppstikk takvann fra taksluk i, grensesnitt mot utvendig VA ved grunnmur vestfasade. Kaldtvannsinnlegg PEL ledning i grunn med grensesnitt grunnmur. Kapasitet tilpasset sanitær. Levering og montering av sanitærutstyr for helebygget ihht til tegning. Det er regnet med gulvmonterte klosetter. Det er medtatt dusjarmatur, (ingen vegger/kabinetter) og sluk. I dommergarderober er det medtatt dusj på vegg Til kjøkken er det ikke tegnet noe utstyr, men vi har medtatt en kjøkkenarmatur med vannlås, og tilkobling til oppvaskmaskin. Kjøkken armatur til te-kjøkken i plan 2 Tilkobling til taksluk levert og montert av taktekker. VARMEANLEGG Oppvarming i hall via ventilasjonsaggregater. Oppvarming øvrig areal i plan 1 via gulvvarme. Trådløse romtermostater. Oppvarming i 2. etg er viftekonvektor disp. areal og styrkerom. I Korridor, kontor og sosialt rom via radiator med lokal termostat. 2 stk ventilasjonsaggregater tilkobles varme. Anlegget dimensjoneres for systemtemperatur på 5/3. Det leveres luft/vann varmepumpe, el-kjel og berederanlegg til dusjer. BRANNSLOKKING Brannskap i hall og gang utenfor garderobe, samt i inngangsparti. Pulverapparat i teknisk rom. Anlegget prosjekteres ette NS12845 fareklasse OH Vi har tatt med følgende arealer: Idrettshall, sprinkler i tak. Vi har ikke tatt med sprinkler under tribuner. 1.etg. delen mellom akse 1-4, er sprinklet i tak og under himlinger i korridor og toalett rom i forbindelse med korridor 2.etg. akse 1-4 er sprinklet i tak og under himlinger i toalett rom og sosialt område. Sprinkling i himling i arealer innredet for kontor. Aktivitetssal og styrke kun i tak. (Dvs ikke himling med mer enn 8 mm mellom tak og himling. Røranlegget legges opp i pulverlakkerte stålrør med koblinger. Det er regnet med sprinklerventiler plassert i rom beregnet for dette. I prisen er det komplett, levert og montert sprinkleranlegg. Det er regnet med en våt sprinklerventil. Vi tar forbehold om vanntilførselen tilfredsstiller vann og trykk krav til sprinkleranlegget. Det må legges inn minimum 1mm vann innlegg separat for sprinkler (Må utføres av VA) Varmestyring Vi har med romtermostater og aktuator til gulvvarme i plan 1. Vi har med lokal termostat på viftekonvektor og portvifte. Side 6

39 Leveransebeskrivelse Flint Hallen Opsjoner vannbehandling Enwa Titanium AOP tilbys som opsjon. Dette er legionellasikring, som sikrer vanninntak for legionela bakterier. Tilbys montert for kr 157,- eks. mva EnwaMatic vannbehandling av varmeanlegg tilbys som opsjon for å sikre varmeanlegg med korrekte vannkvaliteter. Slik at korrosjon reduseres til absolutt minimum pga korrekt ph, og at vannets innhold av suspendert stoff, jern og kobber er redusert til innenfor anbefalte verdier. Tilbys montert for kr 16,- eks. mva Rigg & drift, våre arbeider. Det er medtatt komplette rigg & driftskostnader, som oppfølging og prosjektledelse, reiser, bokostnader, lifter, kraner, avfall håndtering m.m. Alle kostnader med prosjektering for våre arbeider, samt komplett FDV leveres digitalt ved ferdigstillelse/overtagelse for våre arbeider. Drammen, 6 mai 22. Side 7

40 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE STIFTELSEN FLINTHALLEN Møtetid: Møtested: Tilstede: Forfall: Stasjonen Hans Erik Stormoen, Svend Ingebretsen, Ole Martin Heijl,, Rune Olsen, Jan Olav Hay, og Bente Krauss Leif Blankert og Bjørn Auglen Oppsummert; Referat fra styremøtet 4.2.2; ok Møtet var konsentrert rundt rammene og prosessene for ny hall og salg av Flinthallen; Møte med kommunen Positivt, men noe betenkeligheter rundt tempo jfr behov for regulering mv - Forståelse for våre behov - Ingen friske penger - Oppsummert; det ble uttalt fra kommunen at de skal bidra til løsning. Den foreløpige tidsplanen kan være vanskelig og vi må forberede midlertidige overgangsordninger. Følgende skal gjøres; - Forberede søknad til kommunen - Grunnundersøkelser begynner til uken - Trafikkanalyse fra konsulenter Plantegning presentert stipulert til 46. mill inkl mva - Økonomi- og finansieringsplan ble diskutert Potensiell kjøper, beskjed Ved salg overtagelse januar Vil bli en periode på minimum 3-4 måneder uten halltilbud. Dette må det gis info om slik at mulig andre treningsmuligheter forberedes Konklusjon; Styret besluttet å selge hallen til potensiell kjøper og inngå kontrakt med den aktuelle kjøper. Det ble i tillegg besluttet å gå i forhandlinger med leverandør av ny hall. Oppgavefordeling som følger; - HES tar kontakt med entreprenør, tekniske rådgivere på bygg samt kommunale prosesser - OMH, BA og SI jobbe videre med skisse til budsjett og finansieringsplan - HES tar kontakt med leietagerne; Elihu, Friskvern med sikte på å inngå avtaler i ny hall - OMH og SI tar kontakt med Wang med sikte på inngå avtaler i ny hall - Bente forespør Bente J; Hva betaler de ulike faste leietagerne i årlig leie - Invitere til nytt møte med Tønsberg kommune når det foreligger noe mer konkrete planer. OMH tar initiativ til det

41 Neste møte i styret i Stiftelsen kl. 19. på Stasjonen Bente Krauss, referent

42 FASADEHØYDE = 11,2m E4 Fasade Vest 1:15 FASADEHØYDE = 11,2m Fasade Nord NEDFOTOGRAFERT FOR NABOVARSEL BIM med ArchiCAD 22 NOR Filplassering: F:\216 - Flinthallen\Archicadprosjekt\Prosjektfil_mot ramme.pln Prosjekt: Flinthallen Tiltakshaver: Panelbygg Tollbugata Drammen Prosjekterende: Arkitektkompaniet Bragernes Torg 1A 317Drammen AS Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Tegning: Fasade Nord og Vest Kontroll prosjekt: Sign.: MK Målestokk: 1:15 Tegningsnr.: A4-1 Kontroll: Gnr./Bnr./Festenr.: Gnr/Bnr 153/223 Dato: Rev.:.

43 FASADEHØYDE = 11,2m E5 Fasade Syd 1:15 FASADEHØYDE = 11,2m Fasade Øst 1:15 NEDFOTOGRAFERT FOR N ABOVARSEL BIM med ArchiCAD 22 NOR Filplassering: F:\216 - Flinthallen\Archicadprosjekt\Prosjektfil_mot ramme.pln Prosjekt: Flinthallen Tiltakshaver: Panelbygg Tollbugata Drammen Prosjekterende: Arkitektkompaniet Bragernes Torg 1A 317Drammen AS Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Tegning: Fasade Sør og Øst Kontroll prosjekt: Sign.: MK Målestokk: 1:15 Tegningsnr.: A4-2 Kontroll: Gnr./Bnr./Festenr.: Gnr/Bnr 153/223 Dato: Rev.:.

44 E6 Prosjekt: Flinthallen Tiltakshaver: Panelbygg Tollbugata Drammen Kontroll prosjekt: Sign.: MK Kontroll: Gnr./Bnr./Festenr.: Gnr/Bnr 153/223 NEDFOTOGRAFERT FOR NABOVARSEL BIM med ArchiCAD 22 NOR Filplassering: F:\216 - Flinthallen\Archicadprosjekt\Prosjektfil_mot ramme.pln Prosjekterende: Arkitektkompaniet AS Bragernes Torg 1A 317 Drammen Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Tegning: 3D Modell av bygget Dato: Målestokk: UTEN 1:178,97, Tegningsnr.: 1:157,31 A2-6 Rev.:.

45 E7 Prosjekt: Flinthallen Tiltakshaver: Panelbygg Tollbugata Drammen Kontroll prosjekt: Sign.: MK Kontroll: Gnr./Bnr./Festenr.: Gnr/Bnr 153/223 NEDFOTOGRAFERT FOR NABOVARSEL BIM med ArchiCAD 22 NOR Filplassering: F:\216 - Flinthallen\Archicadprosjekt\Prosjektfil_mot ramme.pln Prosjekterende: Arkitektkompaniet AS Bragernes Torg 1A 317 Drammen Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Tegning: 3D modell av området Dato: Målestokk: UTEN 1:25, 1:2 Tegningsnr.: A2-7 Rev.:.

46 A 2 2 B C D E F G H I E1 J 1 1 TRIBUNER CA. 5 PERS ,5m - sikkerhet Bane og tribune 1 672,5 m m, ,6 m2 5 5 N ,5 m2 2 Gard. dommer 6,6 m2 Kontor 15,3 m 2 2,5 m x 2 x n n trintrin 6 m,8 2 2 m,8 2 5, m 2 2,5 m2 m,3 4 Gard. dommer 6,5 m2 UTSTYRBOD FOR FRISKLIVSSENTRAL 25,6 m 2 2,5 m 2 Lager 12,4 m 2 3,3 m2 2 p n p In O Disp / Teknisk 4,2 m2 Gard. dommer 4,9 m 2 m,3 4 In fo ta v le 3 BK 3,8 m 2 2 m,1 3 Løfteplatform 1,3x1,7m 2 m,1 3 2 m,2 3 Gard. dommer 4,9 m 2 3 5, m PUBLIKUM SONE 463,3 m 2 6 Møterom 36, m 2 25,6 m 2 2,5 m2 3,3 m2 le v ta fo In IDRETTSONE 383, m2 3,8 m2 n2 m ke k,2 jø 2 K1 Ev. servering 6,4 m2 3,8 m2 6,4 m2 Disp rom 6, m2 2 2 vrimleområde 12,9 m 2 Garderobe 25, m2 Dusj 15,1 m2 Dusj 15,1 m2 Garderobe 25, m2 Garderobe 25, m2 Sosial 11,5 m2 Dusj 17,7 m2 dusj 14,7m 6 Dusj 17,7 m2 Garderobe 25, m2 2 Tekniskrom 14,3 m2 Garderobe 47,6 m Prosjekt: Kontroll prosjekt: Flinthallen Sign.: Kontroll: MK A B C D E 51.43m F G H I J Tiltakshaver: Gnr./Bnr./Festenr.: Panelbygg Gnr/Bnr 153/223 Tollbugata Drammen Prosjekterende: Arkitektkompaniet AS Bragernes Torg 1A 317 Drammen BIM med ArchiCAD 22 NOR Filplassering: F:\216 - Flinthallen\Archicadprosjekt\Prosjektfil_mot ramme_ny layout 2 etg.pln Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Dato: Tegning: Målestokk: Plan 1. Etasje 1: Tegningsnr.: Rev.: A2-1.

47 A B C D E F G H I J E ÅPENT NED 6 6 m,4 1 5 ÅPENT NED 2 62,6 m N omriss av vegg i 1. etg. 4 4 Gang 98,2 m 2 9,3 m 2 9,2 m 2 11,2 m 2 11,2 m 2 3,8 m 2 FELLESROM M. KJØKKENKRUK 57,3 m 2 3 FRISKLIVSENTRAL 3 199,3 m 2 Løfteplatform 1,3x1,7m TEKNISK 12,3 m 2 9,2 m 2 KJØK. Disp 29,9 m 2 TEKNISK STYRKE 15, m 2 9,4 m 2 KOPIMASKIN LAGER OG REKV. 9,3 m 2 SAMTALEROM 19,1 m ,4 m 2 Gang 16,1 m 2 AKTIVITETSAL 26,2 m 2 TEST / SAMTALEROM 17,7 m 2 8,6 m 2 8,6 m2 8,6 m2 1 1 A B C D E F G H I J 51,43m Prosjekt: Flinthallen Tiltakshaver: Panelbygg Tollbugata Drammen Kontroll prosjekt: Sign.: MK Kontroll: Gnr./Bnr./Festenr.: Gnr/Bnr 1 53/223 Prosjekterende: Arkitektkompaniet Bragernes Torg 1A 317 Drammen AS Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Dato: BIM med ArchiCAD 22 NOR Filplassering: F:\216 - Flinthallen\Archicadprosjekt\Prosjektfil_mot ramme_ny layout 2 etg.pln Tegning: Plan 2. Etasje Målestokk: 1 :25 Tegningsnr.: A2-2 Rev.:.

48 VEDTEKTER FOR STIFTELSEN FLINT IDRETTSHALL 51 Stiftelsen Flint Idrettshall er dannet av idrettslaget Flint 52 Stiftelsen er dannet for å drifte Flint idrettshall, tidligere SABA-hallen. Stiftelsen har til formål å eie og drive Flint idrettshall samt det som dermed er forbundet, overensstemmende med retningslinjene/målsetningene i idrettslaget Flint og Flint Håndball. Stiftelsen er uten eget økonomisk formål. Stiftelsen skal herunder også arbeide for videreutvikling og drift av hallen til fremme av idrettslige, kulturelle og samfunnsgavnlige formål og interesser. Stiftelsens grunnkapital er kr. 4.,- og er stilt til stiftelsens disposisjon av Idrettslaget Flint. Stiftelsen har forretningskontor i Tønsberg Stiftelsen skal ha et styre på 7 medlemmer. Styret representerer stiftelsen utad og har ansvar for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet på en tilfredsstillende måte. Styret kan ansette daglig leder av stiftelsen. Styret skal sammensettes slik: 1. Styret i Flint Håndball velger fire representanter til styret, derav en som skal være styreleder i stiftelsens styre. 2. Hovedstyret i IL Flint har rett til å utnevne en observatør til styre med tale og forslagsrett. 3. Tønsberg kommune velger to representanter til styret For hver representant som velges en personlig varamedlem. Styret velger selv en personlig varamedelem for styrets leder, blant styrets egne medlemmer. Stiftelsen skal ha revisor. Revisor velges av de samme organer som utpekes av styrets medlemmer Styrtes medlemmer velges for 2 år av gangen og kan gjenvelges 5

49 Stiftelsens styre er ansvarlig for at det til enhver tid er ført et nøyaktig regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, samt inntekter og utgifter. Regnskapene skal føres overensstemmende regler som gjelder for stiftelser. Stiftelsens regnskapsår er fra 1.1 til Ved regnskapsårets avslutning skal det utarbeides årsoppgjør og årsberetning i henhold til regnskapsloven. Styrets beretning, årsoppgjør og revisjonsberetning skal innen 2 måneder etter med de regnskapsårets utløp innsendes til nødvendig offentlige organer, samt de organ som har valgt styrets medlemmer. Dersom Stiftelsen har overskudd-, det iverksettes utdeling av midler fra stiftelsen 6 eller dersom stiftelsen skal avvikles/oppheves gjelder i spillemiddelordningen. Det settes som vilkår at midler/eiendeler skal tilfalle det idrettslige formålet for sammenslutningen. 7 Styremøter holdes så ofte som styret finner det nødvendig, dog minst 2 ganger pr år. Styremøter kan også holdes når minst 2 av styrets medlemmer krever det. Det skal føres møtebok med fortløpende sidetall. Styremøte innkalles skriftlig med minst 8 dagers varsel. Av innkallingen skal fremgå hvilke saker som skal behandles. Ved forfall fra styremedlem innkaller dette medlem selv som personlige varamedlem. Styrets leder og ett styremedlem valgt av kommunen tegner stiftelsens firma. Styret kan for øvrig utstede prokura. Ved stemmelikhet er styrets leder stemme avgjørende Nærværende vedtekter kan ikke endres uten samtykke fra de organer som oppnevner styret. Hertil skal vedtektsendringen forelegges Stiftelsestilsynet. Eventuelle vedtektsendringer skal også umiddelbart sendes Kulturdepartementet. 1 For øvrig gjelder lov om stiftelser av 15. juni nr 59. Dessuten gjelder aksjeloven og regnskapsloven så lanet de assert <;() ( 4i"( ( 2 goose [9)o9\} [)eds- es }ego and?a[on1' RT e edtektene er gjeldende fra s 'w Ge lee ta«a&es

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Regnskap Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2018 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning BDO AS Jernbaneveien 69 Postboks

Detaljer

Til årsmøtet i Compassion Norge Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjon av årsregnskapet Vi har revidert Compassion Norges årsregnskap som

Til årsmøtet i Compassion Norge Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjon av årsregnskapet Vi har revidert Compassion Norges årsregnskap som Til årsmøtet i Compassion Norge Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjon av årsregnskapet Vi har revidert Compassion Norges årsregnskap som består av balanse per 30. juni 2017, aktivitetsregnskap

Detaljer

Til styret i Sparebankstiftelsen Helgeland Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Sparebankstiftelsen Helgelands årsregnskap som viser et overskudd

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 017 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon med forbehold Vi har revidert Levanger

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Til generalforsamlingen i Fredheim Borettslag UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2018 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Fr

Til generalforsamlingen i Fredheim Borettslag UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2018 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Fr Til generalforsamlingen i Fredheim Borettslag UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2018 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Fredheim Borettslag sitt årsregnskap som viser et overskudd

Detaljer

Årsoppgjøret KEM - Kunstnernes Eget Materialutsalg SA. Innhold: Resultat Balanse Noter Revisors beretning. Org.

Årsoppgjøret KEM - Kunstnernes Eget Materialutsalg SA. Innhold: Resultat Balanse Noter Revisors beretning. Org. Årsoppgjøret 2018 Innhold: Resultat Balanse Revisors beretning Org.nr: 957 874 142 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017 Salgsinntekt 22 193 437 21 568 140 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjøret KEM - Kunstnernes Eget Materialutsalg SA. Innhold: Resultat Balanse Noter Revisors beretning. Org.

Årsoppgjøret KEM - Kunstnernes Eget Materialutsalg SA. Innhold: Resultat Balanse Noter Revisors beretning. Org. Årsoppgjøret 2017 Innhold: Resultat Balanse Revisors beretning Org.nr: 957 874 142 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016 Salgsinntekt 21 568 140 20 372 229 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2017

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2017 Resultatregnskap Note 2017 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 885 862 7 758 269 Annen driftsinntekt 1 621 194 1 676 805 Offentlige tilskudd 6 406 891 8 284 278 Sum driftsinntekter 15

Detaljer

Til generalforsamlingen i Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS'

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016

ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016 ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

REGNSKAP BUDSJETT 2018

REGNSKAP BUDSJETT 2018 80 1937-80 år - REGNSKAP 2017 BUDSJETT 2018 Bilde: Nittedalsvotten. Nittedal Husflidslag 2017 Regnskap pr 31.12.2017 Driftsinntekter Virk 2016 Budsjett 2017 Virk 2017 Avvik mot bud Fylkeskulturadm Grunnstønad

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2017 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2017 Adresse: Bottenveien 5, 3241 SANDEFJORD Org.nr: 981 366 069 MVA Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS

Årsregnskap 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS Årsregnskap 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 919 426 918 RESULTATREGNSKAP NORGES CYKLEFORBUNDS KOMPETANSESENTER AS DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Stiftelsen Tennishallen Stabekk. Org.nr.:

Årsregnskap. Stiftelsen Tennishallen Stabekk. Org.nr.: Årsregnskap 2017 Stiftelsen Tennishallen Stabekk Org.nr.:994 740 571 ---- RESULTATREGNSKAP STIFTELSEN TENNISHALLEN STABEKK DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2017 2016 Annen driftsinntekt 1 850 000

Detaljer

Glassverket Idrettsforening 3038 DRAMMEN

Glassverket Idrettsforening 3038 DRAMMEN Årsregnskap for 2018 3038 DRAMMEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2018 Note 2018 2017 Salgsinntekter m.m. Tilskudd Leieinntekter Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2018 Rælingen Fotballklubb

Årsregnskap 2018 Rælingen Fotballklubb Årsregnskap 2018 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 974 815 028 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017 Salgsinntekt 537 950 605 154 Annen driftsinntekt 7

Detaljer

Alektum Finans AS Årsregnskap Org.nr.:

Alektum Finans AS Årsregnskap Org.nr.: Alektum Finans AS Årsregnskap 2018 Org.nr.: 985 675 279 KPMG AS Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen 0306 Oslo Telephone +47 04063 Fax +47 22 60 96 01 Internet www.kpmg.no Enterprise

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Mela Kraft AS Årsregnskap 2018

Mela Kraft AS Årsregnskap 2018 Mela Kraft AS Årsregnskap 2018 RESULTATREGNSKAP MELA KRAFT AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2018 2017 Energisalg 5 870 070 1 858 861 Sum driftsinntekter 5 870 070 1 858 861 Overføringskostnader

Detaljer

Årsregnskap for. Stiftelsen Narvik Alpin. Utarbeidet av

Årsregnskap for. Stiftelsen Narvik Alpin. Utarbeidet av Årsregnskap 2017 for Utarbeidet av Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016 Salgsinntekt 1 125 210 0 Annen driftsinntekt 1 697 562 0 Sum driftsinntekter 2 822 772 0 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Stiftet 3. mars 1937 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019

Stiftet 3. mars 1937 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019 80 Stiftet 3. mars 1937 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019 Vekst Revisjon AS Partnere: Registrert revisor Syver Tønnesen Registrert revisor Per M. Michelsen Registrert revisor Daniel Rypdal Medlemmer i Den

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019 Stiftet 3. mars 1937 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019 Sko funnet i Enebakk er utgangspunkt for Romeriksbunaden L56. Oppbevares på Gamle Hvam museum. Balanse pr 31.12.2018 AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG 1937-80

Detaljer

Landsmøtet Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning. Fastsettelse av medlemskontingent

Landsmøtet Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning. Fastsettelse av medlemskontingent Landsmøtet 2019 Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Fastsettelse av medlemskontingent LANDSMØTET 2019 Dokumenter vedlagt: 1. Årsregnskap 2016 2. Årsregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 Dalen Vannverk SA

Resultatregnskap for 2012 Dalen Vannverk SA Resultatregnskap for 2012 Dalen Vannverk SA Note 2012 2011 Salgsinntekt 2 044 471 1 910 716 Sum driftsinntekter 2 044 471 1 910 716 Varekostnad 74 110 80 097 Lønnskostnad 389 196 324 695 Avskrivning på

Detaljer

Årsregnskap. Boligsameiet Piggsoppveien. Org.nr.:

Årsregnskap. Boligsameiet Piggsoppveien. Org.nr.: Årsregnskap 2018 Boligsameiet Piggsoppveien Org.nr.:989 120 239 Utarbeidet av Nibe Regnskap AS RESULTATREGNSKAP BOLIGSAMEIET PIGGSOPPVEIEN DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2018 2017 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET Lan-x as Org.nr Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAPET Lan-x as Org.nr Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAPET 2018 Org.nr 980 049 892 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017 Driftsinntekter Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Saksenvik Kraft AS Årsregnskap 2018

Saksenvik Kraft AS Årsregnskap 2018 Saksenvik Kraft AS Årsregnskap 2018 RESULTATREGNSKAP SAKSENVIK KRAFT AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2018 2017 Energisalg 19 465 003 8 708 619 Annen driftsinntekt 0 762 648 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Jordalen Kraft AS Årsregnskap 2018

Jordalen Kraft AS Årsregnskap 2018 Jordalen Kraft AS Årsregnskap 2018 RESULTATREGNSKAP JORDALEN KRAFT AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2018 2017 Salgsinntekt 9 699 315 3 054 773 Annen driftsinntekt 0 86 056 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2018 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2018 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2018 for Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Sparebank1 Regnskapshuset Nordvest AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 938251878 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2016 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Adresse: Bottenveien 5, 3241 SANDEFJORD Org.nr:

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Borettslaget Kråkeneset

Borettslaget Kråkeneset Borettslaget Kråkeneset Innkalling til generalforsamling Til andelseier Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Kvemma Kraft AS Årsregnskap 2018

Kvemma Kraft AS Årsregnskap 2018 Kvemma Kraft AS Årsregnskap 2018 RESULTATREGNSKAP KVEMMA KRAFT AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2018 2017 Energisalg 7 033 017 3 662 517 Sum driftsinntekter 7 033 017 3 662 517 Aktiverte egne

Detaljer

Årsregnskap. Norsk-svensk Handelskammer. Org.nr.:

Årsregnskap. Norsk-svensk Handelskammer. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Norsk-svensk Handelskammer Org.nr.: 879 214 122 Årsberetning for 2016 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet

Detaljer

Grytendal Kraftverk AS

Grytendal Kraftverk AS Grytendal Kraftverk AS Årsregnskap 2018 RESULTATREGNSKAP GRYTENDAL KRAFTVERK AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2018 2017 Varekostnad 17 250 0 Avskriving av driftsmidler 2 135 613 0 Annen driftskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Tysseelva Kraft AS Årsregnskap 2018

Tysseelva Kraft AS Årsregnskap 2018 Tysseelva Kraft AS Årsregnskap 2018 RESULTATREGNSKAP TYSSEELVA KRAFT AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2018 2017 Energisalg 7 291 191 604 408 Sum driftsinntekter 7 291 191 604 408 Overføringskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2017 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr

Årsregnskap 2017 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr Årsregnskap 2017 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Resultatregnskap Note 2017 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 7 013 446 5 994 999 Annen driftsinntekt 7

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2017 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016 Salgsinntekt 202 407 144 201 Sum driftsinntekter 202

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Auda Global Private Equity 2006 AS Uttale

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Auda Global Private Equity 2006 AS Uttale BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Auda Global Private Equity 2006 AS Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap Kunstskolen i Rogaland

Resultatregnskap Kunstskolen i Rogaland Resultatregnskap Kunstskolen i Rogaland Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016 2015 Tilskudd stat 4 820 000 4 689 000 4 557 000 Tilskudd Rogaland fylkeskommune 555 000 544 000 529 000 Tilskudd

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

BODØ KUNSTFORENING Årsberetning for 2018

BODØ KUNSTFORENING Årsberetning for 2018 BODØ KUNSTFORENING Årsberetning for 2018 S i d e 1 Innhold Regnskap for Bodø Kunstforening og for den 72 Nordnorske Kunstutstilling... 2 Resultatregnskap Bodø Kunstforening 2018 sammenlignet med 2017...

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

t/ -/1.- Yl"rr4 *Q/,'<e '{ /\ Oslo 15'g1.2gf Omløpsmidler Formålskapital BALANSE FORMALSKAPITAL OG GJELD Gjeld , ,00

t/ -/1.- Ylrr4 *Q/,'<e '{ /\ Oslo 15'g1.2gf Omløpsmidler Formålskapital BALANSE FORMALSKAPITAL OG GJELD Gjeld , ,00 BALANSE 31.12 2016 NOTE 20'15 EIENDELER Omløpsmidler Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER 835 720,00 835 720,00 835 720,00 FORMALSKAPITAL OG GJELD Formålskapital Annen formålskapital SUM FORMALSKAPITAL

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

PINSEVENNENES BARNE OG UNGDOMSUTVALG Org.nr

PINSEVENNENES BARNE OG UNGDOMSUTVALG Org.nr Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 284 684 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2017 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2017 2016 Salgsinntekt 205 500 310 440 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2018 Rød Golf AS

Årsregnskap 2018 Rød Golf AS Årsregnskap 2018 Rød Golf AS Resultatregnskap Rød Golf AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017 Utleie av golfbane 4 100 000 4 660 000 Leieinntekter 96 000 96 000 Annen driftsinntekt 35 500

Detaljer