Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan)"

Transkript

1 SHA-plan Dokumentnummer: AV-S-HO30 Arkivnummer.: S0212 Versjon/Ikrafttr.: Utarbeidet av: A. Rausch/L. Fedotova Kontrollert av: Godkjent av: 765 Sentralt trafikkareal, Stavanger lufthavn, Sola Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Avinor AS Postboks 150 NO-2061 GARDERMOEN Tel: Faks: Dokumentkontroll Prosjekt 765 Sentralt trafikkareal, Stavanger lufthavn, Sola Versjon 2.9 Status Styrende dokument Dato siste endring Forfatter(e) A. Rausch/L. Fedotova Lagringssted

2 Revisjonshistorikk: Rev Dato Utført Beskrivelse Anne Lise Steinsholt Etablert som styrende dokument Arthur Szalay Omorganisering ingen endring i innhold Nils-Regin Bøhle Endring ift ny BHF. Betydelig forenklet. Basert på møter med TJO, AER og OVI. Klargjort for høring internt i bygg- og anleggsmiljø Nils-Regin Bøhle Innarbeidet endringer etter høring i internt bygg- og anleggsmiljø Nils-Regin Bøhle Møte med HMS-avd., kun mindre endringer i kap Nils-Regin Bøhle Innhold og form godkjent av Svein Ingebrigtsen, KSK A. Rausch/L. Fedotova/Epcon AS Knyttet til prosjektet 765 Sentralt trafikkareal, Stavanger lufthavn, Sola A. Rausch/L. Redigert, supplert Fedotova/Epcon AS L.Fedotova/Epcon AS Redigert, supplert A. Rausch/L. Fedotova/Epcon AS Redigert, supplert 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Ajourføring og distribusjon Dokumentansvarlig og distribusjon Innledning Generelt Informasjon om prosjektet Målsettinger Avinors eierkrav Avinors overordnete målsetting for utbyggingsprosjekter Organisasjon og ansvar Organisasjonsplan... 7 Adresse- og telefonliste finnes i Vedlegg Byggherrens representant (BR) Koordinator prosjektering (KP) Prosjekterende virksomheter Koordinator utførelse (KU) Hovedbedrift / samordner Utførende virksomheter (arbeidsgivere og enkeltmannsforetak) Arbeidstakere Generelle forhold på byggeplassen spesifikke forhold på byggeplassen / spesifikke tiltak Fremdriftsplan Avviksbehandling Periodisk rapportering Vernerunder ID-kort og mannskapslister Telefonliste ved ulykker

4 1 AJOURFØRING OG DISTRIBUSJON 1.1 Dokumentansvarlig og distribusjon Dokumentansvaret for planen er angitt i tabellen under: Prosjektfase Dokumentansvarlig Funksjon Prosjekteringsfase A. Rausch/ Epcon AS SHA-koordinator prosjektering (KP) Utførelsesfase L.Fedotova/Epcon AS SHA-koordinator utførelse (KU) Dokumentansvarlig har ansvar for å ajourføre og distribuere planen. Planen skal minimum revideres ved overgang til ny prosjektfase. Samtlige aktører/prosjektmedarbeidere skal ha tilgang til planen. Endringer eller feil skal varsles til dokumentansvarlig. Dokumentansvarlig er ansvarlig for å distribuere endringer til alle berørte parter i distribusjonslisten (se under). Eks. nr. Innehaver Funksjon

5 2 INNLEDNING 2.1 Generelt Denne SHA-plan er en overordnet plan relatert til alle sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforhold (SHA) i forbindelse med Prosjekt 765 Sentralt trafikkareal, Stavanger lufthavn, Sola. Avinors prosjektnr. A Hensikten med SHA-planen er å sikre at prosjektdeltakerne gjennom hele prosjektperioden og i alle ledd av prosjektet velger og fremkommer med løsninger som ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i alle henseender. Det vil si både organisasjonsmessige forhold, arbeidsfaser, arbeidsmetoder, risikoaktiviteter, stedlige forhold etc. Videre skal planen sammen med evt. vedlagte rutiner være et styrende dokument for oppfølgingen på bygge- og anleggsplassen. Alle relevante krav, bestemmelser og prosedyrer skal den enkelte deltaker innarbeide i eget SHA-arbeide for sine oppdrag og/eller kontraktsarbeider. 2.2 Informasjon om prosjektet Avinor skal legge om trafikkarealet fremfor flyterminalen og på Flyplassveggen fram til rundkjøring med Nordsjøvegen i Stavanger lufthavn, Sola. Tiltaket omfatter omlegging av veisystemet i sentralt område mht. kollektivtraffik, taxi og privatbiler samt flytting av nærparkering og taxidepot. Dagens taxi av- og påstigning skal flyttes ut til (og delvis inn i) eksisterende P-hus. Tiltaket omfatter også mindre bygningsmessige tiltak i eksisterende P-hus. Tiltaket planlegges med byggestart vinter 2013 og forventes ferdigstilt i løpet av Arbeidene vil pågå samtidig med bruk av eksisterende veier, full drift av flyplassen, og andre byggeprosjekter av AVINOR: utvidelse Ankomsthall, utvidelse og oppgradering av H-terminal samt Byggetrinn 2 av P-hus. Ved utførelse av dette prosjektet må en ta hensyn til andre prosjekter i den delen deres utførelse kan påvirke SHA-forhold. 5

6 3 MÅLSETTINGER 3.1 Avinors eierkrav Avinor skal legge til rette for en sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. 3.2 Avinors overordnete målsetting for utbyggingsprosjekter Sikkerhet Prosjektet må sørge for at alle sikkerhetsforhold inklusive security og flysikkerhet blir ivaretatt. Alle arbeidsoperasjoner planlegges og gjennomføres med tanke på at skader på personer og eiendom unngås. Før enhver arbeidsaktivitet som innehar risiko for uønskede hendelser, skal det gjennomføres en Sikker Jobb Analyse i regi av den entreprenør som skal utføre aktiviteten. Avinor har en målsetting om at de samlede utbyggingsaktiviteter skal ha en H-verdi < 5 (Hverdi = antall fraværsskader pr. million utførte arbeidstimer i prosjektet). Helse Arbeidsforholdene skal systematisk vurderes, planlegges og følges opp for å redusere/unngå arbeidssituasjoner som kan medføre unødvendig sykefravær, eller risiko for yrkesrelaterte sykdommer. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet skal tilrettelegges og følges opp slik at alle arbeidstakere føler trygghet og får en positiv opplevelse av arbeidssituasjonen. Arbeidsplassen skal til en hver tid være tilrettelagt slik at uønskede hendelser kan unngås. Øvrig Utbyggingen skal skje med den nødvendige aktsomhet i forhold til den løpende lufthavndrift. Det er et krav fra Avinor at alle kontraktspartnere skal ha disse målsettingene for sin del av prosjektet og føre dette nedover i sin organisasjon og til eventuelle underentreprenører og - leverandører. Alle som utfører arbeider på prosjektet skal gjøres kjent med denne SHA-planen, og andre aktuelle bestemmelser som gjelder for bygge-/anleggsplassen. 6

7 4 ORGANISASJON OG ANSVAR Prosjektnavn: Byggeplassadresse: 765 Sentralt trafikkareal, Stavanger lufthavn, Sola. Flyplassvegen 230, 4055 Sola (Stavanger lufthavn). 4.1 Organisasjonsplan Organisasjonsplan finnes i Vedlegg 1. Adresse- og telefonliste finnes i Vedlegg 2. Hovedbedrift/samordningsbedrift ihht AML 2-2(HOV): <Sett inn firmanavn> 4.2 Byggherrens representant (BR) Denne funksjonen ivaretas av Epcon AS / Angela Rausch og har ansvaret for å: Utpeke SHA-koordinatorer for prosjektering (KP) og utførelse (KU). Sørge for at det blir utarbeidet en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHAplan) for prosjektet. Legge forholdene til rette slik at SHA blir ivaretatt ifm. planlegging og utførelse av prosjektet. Motta og følge opp innrapporterte hendelser fra KP og KU. Initiere SHA-revisjoner, kampanjer og holdningsskapende arbeid ved behov. 4.3 Koordinator prosjektering (KP) Denne funksjonen ivaretas av Epcon AS / Angela Rausch og har ansvaret for å: Videreutvikle SHA-planen. Påse at arkitektoniske og tekniske løsninger vurderes mhp. SHA. Påse at det samarbeides om realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften kan følges, herunder at avsatt tid til forskjellige arbeider vurderes i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid og eventuelle andre forutsetninger. Kartlegge, vurdere og dokumentere særskilte risiki Påse at metoder og sikring vurderes ved risikobetont arbeid og beskrives i denne planen. Sørge for at denne planen blir gjort kjent ved anbud. Sørge for at det utarbeides dokumentasjon for spesielle forhold vedrørende bygningen eller anlegget som må være kjent for å ivareta SHA ved fremtidig arbeid. Motta og følge opp innrapporterte hendelser fra prosjekterende virksomheter, evt. øvrige virksomheter som er involvert i planlegging og prosjektering. Rapportere SHA iht kap 9. 7

8 4.4 Prosjekterende virksomheter Prosjekterende virksomheter har ansvaret for å: Utøve og dokumentere SHA-arbeid ihht. denne planen og lovgivningen for øvrig. Ta hensyn til anvisninger fra KP. Medvirke til et godt samarbeid for å sikre fullt forsvarlig ivaretaking av SHA i prosjektet. Vurdere arkitektoniske og tekniske løsninger mhp SHA. Medvirke til at det etableres realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften kan følges. Bidra med informasjon til KP om særskilte risiki i bygge- og anleggsfasen samt vurdering av arbeidsmetoder og behov for sikring. 4.5 Koordinator utførelse (KU) Denne funksjonen ivaretas av Epcon AS / Liubov Fedotova og har ansvaret for å: Påse at denne planen etterleves og at den gis nødvendig fokus i alle entrepriser. Fylle ut og sende inn Forhåndsmelding om skiftende eller midlertidig bygge- eller anleggsplass, best. nr. 369e, til Arbeidstilsynet. Påse at det i alle entrepriser utarbeides prosjektspesifikke planer for SHA, og at disse etterleves. Påse at arbeidene samordnes mellom entreprisene, herunder påse at fremdriftsplaner tar hensyn til SHA-forhold, og at det er tatt hensyn til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregår i samme område. Påse at SHA-spørsmål får høy prioritet. Delta på vernerunder i regi av hovedbedrift og øvrige utførende virksomheter, samt foreta egne inspeksjoner på egenhånd ved behov. Motta og følge opp innrapporterte uønskede hendelser fra utførende virksomheter. Utarbeide en samlet månedsrapport for SHA iht. kap 9. 8

9 4.6 Hovedbedrift / samordner Denne funksjonen ivaretas av <SETT INN>. Hovedbedriften skal være representert på bygge- og anleggsplassen. Virksomheten som er utpekt til hovedbedrift skal ivareta samordningsforpliktelsene etter Arbeidsmiljølovens 2-2, herunder: Løpende ajourføre skjemaet Samordning av verne- og miljøarbeid på arbeidsplass med flere arbeidsgivere, best. nr. 504, og sørge for at denne blir slått opp på synlig sted på bygge- og anleggsplassen. Daglig føre og kontrollere en oversiktliste over alle som arbeider på bygge- og anleggsplassen. Dokumentere sikkerhetsopplæring for alle arbeidstakere på bygge- og anleggsplassen, herunder utarbeide og fordele sikkerhetsinformasjon. Sørge for at arbeidene samordnes mellom fagene, herunder påse at prosjektets fremdriftsplaner tar hensyn til SHA-forhold og at det er tatt hensyn til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregår i samme områder. Avholde felles vernerunder og samordningsmøter. Vanlig hyppighet er hver annen uke, men dette må vurderes ved hvert enkelt prosjekt. Sørge for at hensiktsmessig førstehjelps- og beredskapsutstyr er tilgjengelig og utplassert på bygge- og anleggsplassen, samt informere om plasseringen og bruk av dette. Entreprenøren er forpliktet til å holde arbeidsplassen ryddig og oversiktlig til enhver tid. Materialer og utstyr som er nødvendig for å få utført arbeidsoppgaver skal sikres tilstrekkelig for å hindre at vær og vind kan sette det i bevegelse. Kopi av dokumentasjon på sertifikatpliktig utstyr skal foreligge på byggeplassen. Sørge for at dokumentasjon av sikkerhet, helse og arbeidsmiljøarbeidet er oppslått på godt synlig sted på byggeplassen (for eksempel varslingsplan, riggplan, forhåndsmelding, organisasjonsplan, samordningsliste, vernerundereferater, SHA-plan, fremdriftsplan osv). Rapportere SHA / HMS iht kap 9. 9

10 4.7 Utførende virksomheter (arbeidsgivere og enkeltmannsforetak) Utførende virksomheter har ansvaret for å: Etablere en prosjektspesifikk plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for egne arbeider. Planen skal oversendes BR og KU for kommentarer i god tid før arbeidsoppstart. Kommentarene skal være omforente og hensyntatt før virksomheten får anledning til å starte opp sine arbeider. Utøve og dokumentere systematisk SHA-arbeid ihht. krav i kontrakten og lovgivningen for øvrig. Ta hensyn til anvisninger fra KU og hovedbedrift/samordner. Innrette egen virksomhet og tilpasse eget arbeid slik at også andre virksomheters arbeidstakere blir vernet. Medvirke til et samarbeid for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere på bygge- og anleggsplassen. Være klar over risikoelementene forbundet med sine egne arbeider før oppstart, og gjennomføre Sikker-Jobb-Analyser (SJA) eller tilsvarende i forkant av dem. Legge resultater fra risikokartlegginger/sja er til grunn for planlegging og gjennomføring av arbeidet. Sørge for at alle tekniske innretninger, hjelpemidler og utstyr tilf redsstiller krav gitt i lover og forskrifter. Bidra med nødvendig informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes for egne arbeider. Etablere egen vernetjeneste. Delta på organiserte vernerunder og samordningsmøter i regi av hovedbedrift/samordner. Informere arbeidstakere og verneombud om gjeldende mål og krav til SHAarbeidet. 10

11 4.8 Arbeidstakere Den enkelte arbeidstaker skal: Medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir iverksatt for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø, og delta i det organiserte vernearbeidet i virksomheten. Utføre arbeidet i samsvar med påbud eller instrukser fra overordnet eller offentlige myndigheter. Bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å forhindre ulykker og helseskader på seg selv og sine medarbeidere. Selv rette opp feil og mangler som kan medføre skade på liv og helse når en blir oppmerksom på forholdet, og straks underrette nærmeste leder, verneombud og i nødvendig utstrkning andre medarbeidere om en ikke selv kan rette feilen. Avbryte arbeidet dersom en anser at fortsatt arbeid kan medføre fare for liv eller helse. Den som oppdager feil eller mangler på førstehjelps- og beredskapsutstyr skal melde fra om dette til hovedbedrift/samordner umiddelbart slik at forbrukt/defekt utstyr kan erstattes. Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere skal påse at hensynet til SHA blir ivaretatt under planlegging og utførelse av de arbeidsoppgaver som hører under deres ansvarsområder. 11

12 5 GENERELLE FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Parkering Ifølge p av BOK 0 er parkeringsplassen inne på riggområdet begrenset og vil bli forbeholdt firmabiler/nødvendige servicebiler. All parkering av privatbiler må skje på annen nærmere anvist plass på flyplassområdet. Avfallsbehandling Den enkelte entreprenør er selv ansvarlige for å sortere eget avfall ihht plan for avfallssortering. Feilsortert avfall må den enkelte entreprenør sørge for å rydde opp i. Avfallshåndtering som er forbundet med spesiell risiko, skal identifiseres på forhånd, og skje i henhold til særskilt instruks. Denne skal gjennomgås med alle involverte parter. Ellers skal man sikre alt materiell til enhver tid. Strømforsyning, lys og varme BH vil stille med strømforsyning. Hver enkelt entreprenør må selv sørge for egnet arbeidslys. Lagring, rydding Lagring skal skje etter avtale med BH. Den enkelte entreprenør må selv fjerne miljøskadelig og farlig avfall fra byggeplass. Midlertidig lagring av slikt avfall må avtales særskilt med byggeleder. All materiell skal lagres sikkert slik at det ikke er fare for velt av noen slag. Gangveien må alltid holdes fri fra utstyr og søppel. Byggemateriell m.m. som deponeres på lufthavnområde skal alltid være fastsurret og avskjermet mot kraftig vind eller jet-blast! Sikring av arbeidsområder Arbeidsområdet vil være sikret med byggegjerde. Byggegjerde skal tettes og klamres hele veien rundt slik at uvedkommende ikke kan komme seg inn. Bygge gjerdet låses ved arbeidsslutt. Entreprenøren som forlater arbeidsområdet sist er ansvarlig for å låse etter seg. Er entreprenørene usikre på om de er sistemann skal man alltid låse. Førstehjelp- og slukningsutstyr Førstehjelpsutstyr vil ligge tilgjengelig i spisebrakken. Benyttes noe av førstehjelpsutstyret skal det rapporteres til HB (se organisasjonskart for kontaktinformasjon), slik at utstyr kan suppleres. Slukningsutstyr vil være tilgjengelig i spisebrakken og på arbeidsplass ved varme arbeider. Det er utarbeidet egen instruks for utførelse av varme arbeider, brannsikkerhet ved arbeid med åpen flamme og ved håndtering av flasker med brennbar gass. Skal det utføres denne type arbeid, skal instruksen følges og 2 stk 6 kg brannslokningsapparater skal være tilgjengelige. Ved bruk av varme arbeider skal IKKE brannslukningsapparatet som står i brakken benyttes. Plassering av førstehjelp og slukningsutstyr og tilstrekkelig antall utstyr må vurderes. Personlig verneutstyr På dette prosjektet skal vernesko, vernehjelm og synlighetsbekledning benyttes. Det er svært viktig å bruke synlighetsbekledning siden arbeidsområde ligget tett opp til vei som er i bruk. Videre skal en alltid før igangsetting av arbeid, klarlegge hvilke personlig verneutstyr som er hensiktsmessig i de ulike arbeidsoperasjonene utover hva som allerede er pålagt. Øyevern og hørselvern benyttes etter behov. 12

13 Personlig verneutstyr er ikke noen fullgod erstatning for andre vernetiltak, og må ikke oppfattes som en permanent løsning på et arbeidsmiljøproblem. Det vil imidlertid som tillegg til andre forholdsregler og som ekstrasikring, være nødvendig i mange tilfeller. Bruk av maskiner og utstyr Det må sørges for at alle maskiner og håndverktøy er godkjent. Den enkelte entreprenør skal i sin HMS-plan ha innlagt rutiner og instrukser for bruk av maskiner og håndverktøy. Alle aktuelle arbeidstakere må gjennomgå dokumentert sikkerhetsopplæring dersom bruken av arbeidsutstyret medfører en stor risiko for skade (eks. gravemaskiner, sveiseutstyr osv.). Dette må vurderes av entreprenørene. Personlig sikkerhetsinstruks Personlig sikkerhetsinstruks skal finnes i HB sin HMS-plan og skal signeres av alle arbeiderstakere på byggeplassen. HMS-tavle Brakkeriggen skal inneholde oppslagstavle for SHA-informasjon med følgende punkter: Oversikt over nødtelefonnummer. Varslingsplan for entreprenører ved uønskede hendelser, nestenulykker og ulykker. Riggplan. Oppdatert forhåndsmelding. Relevante SJA og RUH Protokoller fra vernerunder. Hovedbedrifts samordningsskjema Kommunikasjon og utenlansk arbeidskraft Entreprenørene er ansvarlige for at alle involverte i farlige arbeider er kjent til aktuelle sikkerhet prosedyrer og har signert og forstått personlige sikkerhet instrukser. Alle arbeistakere må gjennomgå tilstrekkelig sikkerhet opplæring. Relevant dokumentasjon skal være tilgjengelig for revisjon til enhver tid. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot utenlandske arbeidere. Misforståelse av sikkerhet regler på byggeplass, manglende kunnskap om aktuelle sikkerhet prosedyrer (SJA og liknende) kan være årsak til ulykker. Det er hver enkel entreprenør sitt ansvar å passe på at all relevant sikkerhet informasjon er forstått, eventuelt å oversette den til forståelig språk. Ferdsel Siden arbeidsområde blir ganske avgrenset, må ferdsel inne i riggområde planlegges. Øyekontakt med sjåfører av gravemaskiner er obligatorisk i denne sammenhengen. Inn- og utkjørsel av lastebiler må planlegges sånt at rygging unngås. Hvis dette ikke er mulig, skal 1 ekstra person alltid se etter at det ikke kan komme personer under bilen. Ingen må arbeide på byggeplass alene. 13

14 6 SPESIFIKKE FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN / SPESIFIKKE TILTAK Den nedennevnte matrisen er en gjennomgang av risikoforhold på byggeplassen som medfører fare for liv og helse av arbeidstakere (iht BHF 8 c)), samt aktuelle risikoreduserende tiltak og de enkelte aktørens forpliktelser i forbindelse med disse tiltakene. Nr Farlig forhold Beskrivelse av forholdet/ mulig konsekvens 1 Arbeid nær installasjoner i grunnen 2 Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner 3 Arbeid på steder med passerende trafikk 4 Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme 5 Arbeid som I.A. innebærer bruk av sprengstoff 6 Arbeid i sjakter, I.A. underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler 7 Arbeid som I.A. Ødeleggelse av strømkabler, trykksatte rør, gassledninger - Se p. 1 -Fare for støt Trafikkulykker pga trafikkerte veier i nærheten av arbeidsområder -Ras i grøfter Risikoreduserende tiltak -Kabel-/lednings påvisning -Behov for håndgraving vurderes -Se p. 1 -Sikkerhet opplæring -Elektrisk utstyr skal være tydelig merket med nødvendige opplysninger for sikker bruk innenfor de bruksområder det er laget for. Dersom det ikke er mulig å merke utstyret, kan opplysningene gis i en medfølgende bruksanvisning. -Planlegge trygg inn- og utkjørsel -Avsperring av rigg område -Unngå at anleggstrafikken krysser hovedgangtraseer. Dersom dette ikke er til å unngå, må særskilte tiltak vurderes. -Fartsgrense der veien ligger tett opp til riggområde må reduseres. Dette må være vurdert av Hovedbedrift. -Info til sjåfører om aktsom kjøring og hvor det kan kjøres -Bruk av synlighetsklær -Beskrivelse av grunnforhold ved behov - Grøfter og sjakter som graves dypere enn 2,0 meter skal planlegges. - Forsvarlig avstiving av grøfter. For grøfter dypere enn 3,0 meter skal avstivningen dimensjoneres av faglig kvalifisert person. -Tilstrekkelige rutiner for graving -Entreprenøren må ha en plan for plassering av gravemassene og en instruks for arbeidstakerne som skal utføre arbeidet. -Det skal etableres fysisk sperre som hindrer at kjøretøy kjører for nær grøfter Aktuell dokumentasjon og ansvarlige aktører -Kart fra kabel- /lednings påvisning -Dokumentasjon som viser gjennomgått opplæring -Riggplan -Tegninger -Beskrivelser av prosjekterte skråninger/skjæringer - Beskrivelse av eksisterende rutiner -Signert instruks og plan for plassering av gravemassen -Aktuelle entreprenører -Aktuelle entreprenører -Aktuelle entreprenører -RIG -Aktuelle entreprenører 14

15 innebærer fare for drukning 8 Arbeid i senkekasser der luften er komprimert 9 Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr 10 Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander 11 Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner 12 Arbeid med montering og demontering av tunge elementer 13 Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner 14 Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll I.A. I.A. I.A. I.A. I.A Gravearbeider m.m. kan forårsake støv og støy 13.2 Asfaltering - avgasser fra varm asfalt (røyk og damp) -Eksponering for helsefarlige stoffer ved asfaltering, sveising osv. -Støvmaske og hørselvern ved behov - Hvis det er for mye støv eller støy, må område rundt avsperres - Arbeidsgiveren skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for støy, gass, støv og vibrasjoner, vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet og iverksette andre nødvendige tiltak på bakgrunn av disse vurderingene - Arbeidsrutiner -Vurdere produksjonstemperatur, temperaturkontroll -Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakerne utsettes for i løpet av arbeidet og i hvilken grad, vurdere risiko og gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå. -Dokumentert databladgjennomgang før oppstart -Ved noen typer arbeid med risiko for kjemisk eksponering skal det foreligge arbeidsinstruks: Forskrift om asbest (best.nr. 235) Forskrift om cyanider (best.nr. 199) Forskrift om tilsetting av luktestoff til oksygen ved sveising, brenning og varmebehandling -Entreprenøren sine vurderinger - Beskrivelse av eksisterende rutiner - Entreprenøren sine vurderinger - Felles stoffkartotek på byggeplass - Aktuelle entreprenører -Aktuelle entreprenører - Aktuelle entreprenører - Hovedbedrift 15

16 15 Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkende soner 16 Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare I.A. -Utilsiktet tenning/eksplosjon ved varmearbeider (best.nr. 384) -Bruk av verneutstyr -Alle varmearbeider skal vurderes på forhånd, rutiner lages -Kurs i varmearbeider må være gjennomgått av alle aktuelle arbeidstakere -Bruk av verneutstyr -Ved bruk av utstyr for varmt arbeid, skal alt brennbart materiale i nærheten av arbeidsplassen bli fjernet eller skjermet med varmeresistent materiale. -Brannslokkingsutstyr skal finnes lett tilgjengelig og i rimelig nærhet der varmt arbeid pågår - Beskrivelse av eksisterende rutiner -Kursbevis/sertifikat -Aktuell entreprenør Andre risikoforhold og tiltak beskrevet av AVINOR og aktuelle for dettet prosjektet: Konflikt mellom anleggspersonell og aktivitet på lufthavna Tiltak: Informasjon om dagens oppgaver på de etablerte morgenmøtene Forståelse av hverandres ansvars- og arbeidsoppgaver Personell må ha forståelse for og eierskap til prosjektet Holdningen skal ikke være vi og dem, alle må kunne se helheten på en lufthavn Oppdaterte organisasjonskart distribueres Mange nye og ukjente mennesker på nytt anlegg Tiltak: Nødvendig opplæring for å utføre oppgavene på en ensartet måte Unngå hastverk i arbeidsprosessene Viktig å vite om og forstå andres ansvars- og arbeidsoppgaver Flere entreprenører på samme sted til samme tid kan gi dårlig oversikt Tiltak: Tett samordning av aktivitetene på byggeplassen (hovedbedrift) Utpeke hovedbedrift Svikt på kommunikasjonsutstyr Tiltak: Redundante løsninger bør finnes Avslutte arbeid og foreta evakuering Avinors krav om reserveløsninger skal gjenspeiles i krav til entreprenørene Vurdere krav til mobiltelefon som en reserveløsning Varslingslister forefinnes i anleggsmaskin Menneskelige faktorer ( jeg skulle bare ) Tiltak: Skape holdninger og ansvarlighet i form av informasjon 16

17 Opplæring Nulltoleranse på gal oppførsel Etablere klare og entydige prosedyrer som beskriver hvordan viktige arbeidsprosesser skal foregå Nye aktører i anleggsfasen Tiltak: Alle selskaper som skal arbeide innenfor gjerdet trenger god briefing på forhånd Opplæring av nye aktører Informasjon om prosjektet og fremdrift Deltakelse i lufthavnens etablerte møtefora 17

18 7 FREMDRIFTSPLAN Krav til prosjekterende virksomheter Under prosjektering skal prosjekterende virksomheter: Vurdere tid avsatt til forskjellige arbeider i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid og eventuelle andre forutsetninger. Medvirke til at det etableres realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften skal følges slik at SHA-arbeidet ivaretas. KP skal påse at det samarbeides om realistiske tidsplaner og forutsetninger, herunder at tid avsatt for forskjellige arbeider vurderes til annet forutgående eller samtidig arbeid. Krav til utførende virksomheter Ved planlegging av egne arbeider skal utførende virksomheter sørge for at: Fremdrift ivaretar SHA-planens og myndighetenes krav til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidet mhp. SHA, og at tidskritiske arbeidsoperasjoner unngås. Den tid som faktisk skal brukes på de forskjellige typer arbeid eller arbeidsfaser justeres på bakgrunn av arbeidets fremdrift. Hovedbedrift skal sørge for at arbeidene samordnes mellom entreprisene, herunder påse at prosjektets fremdriftsplaner i tilfredsstillende grad tar hensyn til SHA-forhold og at det er tatt hensyns til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregår i samme område. Avvik som har betydning for fremdriften skal håndteres på følgende måte: Dersom det iverksettes tiltak for å innhente tapt tid skal dette gjøres uten at dette medfører økt risiko (for eksempel ved økning av bemanning eller andre ressurser). Utførende virksomheter skal ved eventuell forsering av forsinket arbeid ivareta SHA-planens og myndighetenes krav til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidene. Fremdriftsplan skal finnes i Vedlegg 3. Fremdriftsplanen skal utarbeides av entreprenøren iht. hovedfremdrift i BOK 0. 18

19 8 AVVIKSBEHANDLING Utførende virksomheter skal via sitt internkontrollsystem ivareta og saksbehandle meldinger om uønskede hendelser, farlige forhold, farlige handlinger o.l. Kopi av meldingen skal sendes KU. Ved alvorlige hendelser skal KU informeres umiddelbart (se også telefonliste ved ulykker i p. 12). Kopi av meldingen skal sendes til Hovedbedrift (iht Arbeidsmiljøloven 2-2) med en gang etter at hendelsen inntraff. Hovedbedrift skal sørge for at det føres et overordnet system for registrering og oppfølging av alle avvik i prosjektet. For avviksmeldinger (RUH) skal Hovedbedrift sitt skjema i utgangspunktet brukes. Avvik fra SHA-plan skal meldes ved hjelp av et særskilt skjema som finnes i Vedlegg 4. 9 PERIODISK RAPPORTERING KP skal månedlig rapportere SHA-status på eget skjema; Statusrapport sikkerhet, helse og arbeidsmiljø fra KP. Se Vedlegg 5. KU skal månedlig rapportere SHA-status på eget skjema; Statusrapport sikkerhet, helse og arbeidsmiljø fra KU. Se Vedlegg 6. Hovedbedrift skal månedlig rapportere SHA-status på eget skjema; Statusrapport sikkerhet, helse og arbeidsmiljø fra entreprenør. Se Vedlegg VERNERUNDER Regelmessige vernerunder gjennomføres i hele byggeperioden for å sikre at viktige sikkerhetsforebyggende tiltak/forhold blir kontrollert og fulgt opp. Tidspunkt/Hyppighet: Vernerunde skal gås minimum hver 14. dag. Verne- og miljørundene gås nærmeste dag før byggemøter slik at forhold som avdekkes kan tas opp i disse møtene. Ved helligdager og ferieavvikling kan dato for vernerunden flyttes selv om dette innebærer at det blir mer 14 dager i mellom. Ansvarlig/Deltakere: Verneombud i hovedbedriften er ansvarlig for å lede verne- og miljørunder. KU skal delta på verne- og miljørunder. Representanter for under- og sideentreprenører deltar etter retningslinjer gitt av hovedentreprenør og/eller hovedbedrift. Dette avklares med KU på forhånd. Representanter for Byggherren deltar/inviteres etter avtale med denne. Gjennomføring: Før verne- og miljørunden starter gjennomgås forrige Verneprotokoll for å kontrollere at vedtatte tiltak er gjennomført. Eventuelle ulykker/nestenulykker/rapporter om farlige forhold, siden forrige verneog miljørunde gjennomgås. Med utgangspunkt i Sjekkliste verne- og miljørunde vurderes hvilke forhold som spesielt skal kontrolleres/fokuseres. Behov for samordningstiltak vurderes. 19

20 Under verne- og miljørunden fokuseres det på de menneskelige aktivitetene, dvs. arbeidspraksisen, og spesielt søker en å observere farlige forhold som kan føre til skader på mennesker, materiell og at forbedre arbeidsmiljøet. Forhold som er av mindre art ordnes straks på stedet. Rapportering/dokumentasjon: Aktiviteter/forhold som er vurdert dokumenteres med enten Ok eller Avvik/tiltak i Verneprotokoll. Ved avvik/tiltak angis ansvarlig og frist for utførelse av tiltak Verneprotokollen underskrives av både prosjekt-/arbeidsleder og verneombud Verneprotokollen sendes deltakerne og aktuelle entreprenørene senest 1 dag etter gjennomføring av vernerunde og henges opp på SHA-tavlen samme dagen eller senest dagen etter. Distribueres også til PL, BL, KP, KU og BH. Tiltak bekreftes gjennomført ved signatur og dato, senest ved neste verne- og miljørunde. Verneprotokollen arkiveres i SHA dokumentasjonsperm hos hovedbedrift. 11 ID-KORT OG MANNSKAPSLISTER Ingen vil få adgang til byggeplassen uten id-kort fra Arbeidstilsynet. Det skal daglig føres og kontrolleres oversiktslister på byggeplassen, iht. byggherreforskriftens 15. Oversiktslistene skal være tilgjengelige på bygge- eller anleggsplassen gjennom hele prosjektet. Hver enkelt ansatt skal føre sine opplysninger på listen, for hver dag han utfører arbeid på plassen. Byggherre/Koordinator for utførelse skal sørge for at det føres oversiktslister iht. byggherreforskriftens 14, ledd f). Mal for oversiktslister som skal brukes må ivareta kravene i byggherreforskriften,

21 12 TELEFONLISTE VED ULYKKER VIKTIGE TELEFONNUMMER ETAT TELEFONNUMMER INTERNT BRANNVESEN (Driftsentralen) BRANNVESEN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 ARBEIDSTILSYNET DSB LUFTHAVNSJEF (Leif Lorentzen) PROSJEKTANSVARLIG AVINOR (Wenche Torvund) PROSJEKTLEDER HOVEDBEDRIFT KOORDINATOR UTFØRELSE (Liubov Fedotova) PROSJEKTKOORDINATOR/BHR (Angela Rausch) DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap INSTRUKS VED ULYKKER: 1. Varsle brannvesen, politi eller ambulanse 2. Sikre ulykkesplassen på en forsvarlig måte og holde uvedkommende borte 3. Yte førstehjelp til evt. trengende og bistå i redningsarbeidet etter nærmere ordre 4. Varsle nærmeste overordnede/byggeleder/lufthavnsjef INSTRUKS VED BRANN: 1. Utløs brannmelder 2. Start slukking med det brannslukningsutstyr som finnes, hvis det synes mulig Vurder spredningsrisiko og forsøk og avgrense brannen om det ikke er mulig å slukke den 3. Tilkall brannvesenet slik som angitt på oppslag eller lufthavnens egen redningsetat 4. Varsle og tilkall anleggsleder og byggeleder/lufthavnsjef 21

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside 01 09.06.2015 Utgitt AS JL JL VERSJON DATO TEKST UTARB. KONTROLLERT GODKJENT ORGANISASJONSENHET DOKUMENT

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Svalbard lufthavn, Miljøprosjektet Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan)

Svalbard lufthavn, Miljøprosjektet Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) SHA-plan Dokumentnummer: AV-S-H030 Arkivnummer.: S0212 Versjon/Ikrafttr.: 3.01 13.04.2011 Utarbeidet av: Nils-Regin Bøhle Kontrollert av: Olav Vinjerui Godkjent av: Terje Johnsen SKJEMA Svalbard lufthavn,

Detaljer

ANDØY KOMMUNE - RISØYHAMN SKOLE REHABILITERING AV IDRETTSBYGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ (SHA-PLAN)

ANDØY KOMMUNE - RISØYHAMN SKOLE REHABILITERING AV IDRETTSBYGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ (SHA-PLAN) REHABILITERING AV IDRETTSBYGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ (SHA-PLAN) Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0. Ajourføring og distribusjon... 3 0.1 Dokumentansvarlig...

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

SHA-plan. for. Prosjekt: Oppgradering/ utbedring. ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE. Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av

SHA-plan. for. Prosjekt: Oppgradering/ utbedring. ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE. Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av SHA-plan for Prosjekt: Oppgradering/ utbedring ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 01 21.10.14 Forprosjekt Jon Heggelund 02 15.12.14 Detaljprosjekt Jon

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap SHA PLAN Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer på Hernesmoen for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 07.01.2011 Utarbeidet

Detaljer

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato: Vedlegg 2 Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet SHA-plan Dato: 2012-03-05 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA -PLAN. Oppgradering av veg S7 S8 i Blåtind skytefelt. Prosjekt Kontrakt

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA -PLAN. Oppgradering av veg S7 S8 i Blåtind skytefelt. Prosjekt Kontrakt PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA -PLAN Oppgradering av veg S7 S8 i Blåtind skytefelt Prosjekt 2455366 Kontrakt 450818 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 AJOURFØRING OG DISTRIBUSJON... 3 1.1 Dokumentansvarlig

Detaljer

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato:

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato: Mosvatnet VA Etappe 2 SHA-plan Dato: 2012-06-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 522447 Mosvatnet VA Etappe 2 Oppdragsbeskrivelse: Prosjektering av VA anlegg

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan)

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Tromsø lufthavn, Langnes Utbedring av lekkasjer i parkeringsdekke Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Avinor AS Postboks 150 NO-2061 GARDERMOEN Tel: +47 81 53 05 50 Faks: +47 64 81 20

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 6 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Kontorer i 2. og 3. etasje i Wergelandsveien 1-3 Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF 2/11 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 28.03.14

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av:

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 25.04.12 Linn Rosengren INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 MÅL... 3 3 ORGANISASJONSKART... 3 4 FREMDRIFTSPLAN...

Detaljer

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato:

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato: Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg SHA-plan Dato: 2015-02-16 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder:

Detaljer

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato:

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato: Sikringsvann Bekkeliveien SHA-plan for utførelse Dato: 2016-08-13 SHA-plan for utførelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: - Rapportnavn: SHA-plan for utførelse Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato:

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato: Oppdrag: o 53 65 68 Kulvert SIVA Moland SHA-plan Dato: 2014-10-31 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave: 1 Dato: 2012-06-19 11972 TS3-08 SHA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave/dato: 1 / 2012-06-19 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 c) SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Rehabilitering av utomhus områder i Johan Scharffenbergs vei 105 i Oslo, Bydel Østensjø. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr.

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Vedlegg 3b SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Byggherre: Boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 03.05.2016 01 Utarbeidet for

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato: Sørlandet kunnskapshavn SHA plan prosjektering, landskapsarbeider Dato: 2012-01-30 SHA plan prosjektering, landskapsarbeider 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato: Vedlegg 1 Rammeavtale utblokking og PE-innføring SHA-plan Dato: 2012-11-13 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan

Detaljer

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage SHA-Plan Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage TEKNISK Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03, Org.nr.: 842 566 142 (mva) postmottak@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk SHA-PLAN for Kaldhall på Nykirke Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk Dato: 25.06.2015 1/9 1 Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen mot farer ved

Detaljer

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan Kvalitetsdokumentasjon Kapittel:2 Mal:2-01-00 System utarbeidet: 01.05.2012 TKL revidert: 20.04.2012 Utgave nr.: 02 30.04.2012. SHA-Plan Kundenavn Bærum Kommune Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 23.12.2011 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 950 ansatte 250 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

SHA-PLAN for Prosjekt: Blindern videregående skole (Sogn vgs) Midlertidig skole for Fageborg og Berg videregående skole.

SHA-PLAN for Prosjekt: Blindern videregående skole (Sogn vgs) Midlertidig skole for Fageborg og Berg videregående skole. SHA-PLAN for Prosjekt: Blindern videregående skole (Sogn vgs) Midlertidig skole for Fageborg og Berg videregående skole. Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 0 Oppstart prosjektering

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø KF SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Lura BOAS, mindre ombygging og tilbygg Innhold Prosjektorganisasjon.. 2 Fremdriftsplan 3 Risiko og spesifikke tiltak.. 4 Rutiner for avviksbehandling

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Drøbakgata 3 5 Rehabilitering av tak og fasader. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Siljan Kirke - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av Siljan Kirke Byggherre: Siljan Kirkelige Fellesråd Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Rissa kommune. SHA- plan

Rissa kommune. SHA- plan SHA- plan Dato: 01.09.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: 602530-05 RA Kvithyll, Oppdragsbeskrivelse: Generalentreprise RA Oppdragsleder: Bente Størseth Møller Fag: Skrevet

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen REN såpeindustri - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av REN såpeindustri Byggherre: REN såpeindustri Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato:

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato: Utblokking av vannledning - Storgata SHA-plan Dato: 2014-05-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 533977 Utblokking av vannledning - Storgata Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Orstad Utviklingsselskap AS Tekniske planer Orstad - VVA og grønt. SHA-plan Orstad. Dato:

Orstad Utviklingsselskap AS Tekniske planer Orstad - VVA og grønt. SHA-plan Orstad. Dato: Tekniske planer Orstad - VVA og grønt SHA-plan Orstad Dato: 2014-10-21 SHA-plan Orstad 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ BARNEHAGE I BOTNGÅRD

SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ BARNEHAGE I BOTNGÅRD SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ BARNEHAGE I BOTNGÅRD Dato: 13.03.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER

Detaljer

MILEPÆLER /REVISJONSLOGG: 1.0 Utførelse KHG KHG. Side 1 av 7. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Setermoen Boliger

MILEPÆLER /REVISJONSLOGG: 1.0 Utførelse KHG KHG. Side 1 av 7. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Setermoen Boliger Side 1 av 7 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.

Detaljer

SHA-PLAN. Prosjekt H0530 Gamle Mildeheimen, Riving. Byggeplass Mildevegen 123, 5259 Hjellestad

SHA-PLAN. Prosjekt H0530 Gamle Mildeheimen, Riving. Byggeplass Mildevegen 123, 5259 Hjellestad SHA-PLAN Prosjekt H0530 Gamle Mildeheimen, Riving Byggeplass Mildevegen 123, 5259 Hjellestad Byggherre Bergen kommune, Etat for utbygging Rev. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av:

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

Nesset kommune VL Eidsvåg - Raudsand. SHA-plan. Dato:

Nesset kommune VL Eidsvåg - Raudsand. SHA-plan. Dato: VL Eidsvåg - Raudsand SHA-plan Dato: 2013-09-26 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-plan 524415

Detaljer

Oppdrag: o Risør kommune Sanering VA Tangengata. SHA-plan. Dato:

Oppdrag: o Risør kommune Sanering VA Tangengata. SHA-plan. Dato: Oppdrag: o 53 57 81 Sanering VA Tangengata SHA-plan Dato: 2015-04-20 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Porsgrunn Kommune Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg. Vedlegg 1 SHA-plan. Dato:

Porsgrunn Kommune Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg. Vedlegg 1 SHA-plan. Dato: Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg Vedlegg 1 SHA-plan Dato: 2014-01-24 Vedlegg 1 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig. Prosjektnummer:

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

SHA-Plan. Prestebakke Skole. Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2.

SHA-Plan. Prestebakke Skole. Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2. Prestebakke Skole Byggherre: Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2 1 VERSJONS- OG REVISJONSHISTORIKK Versjon/rev Dato Beskrivelse

Detaljer

STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM INNHOLD RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN. 1 Innledning og sammendrag 2

STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM INNHOLD RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN. 1 Innledning og sammendrag 2 STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN INNHOLD 1 Innledning og sammendrag 2 2 Innledning 4 2.1 Bakgrunn 4 2.2 Formål 4 2.3 Definisjoner 4 2.4 Forutsetninger og

Detaljer

Vedlegg 2. Drammen kirkelige fellesråd Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering. SHA-plan. Dato: 2013-10-14

Vedlegg 2. Drammen kirkelige fellesråd Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering. SHA-plan. Dato: 2013-10-14 Vedlegg 2 Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering SHA-plan Dato: 2013-10-14 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av:

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) 25.06.2007 2005/4146 40077/2007 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 6 VÅR SAKSBEHANDLER Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Fastsatt av Arbeids-

Detaljer

Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter Røyken Eiendom AS Bråset bo- og omsorgssenter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5164087 Dokumentnr.: N01 Versjon: F02 2017-04-05 Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlegg 3 Namdalseid kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø AVLØPSANLEGG KORSEN AVLØPSANLEGG STATLAND 2016-07-01 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Avløpsanlegg Korsen og avløpsanlegg

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SHA-plan. Selvbyggerfeltet Tastarustå B1. Stavanger eiendom. Stavanger kommune

SHA-plan. Selvbyggerfeltet Tastarustå B1. Stavanger eiendom. Stavanger kommune SHA-plan Prosjektnummer SHA-plan Stavanger eiendom Stavanger kommune Denne planen skal være komplett på byggeplassen på brakkerigg sammen med andre SHA dokumenter, byggherren har ansvar for dette. Byggherren

Detaljer

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Høydebasseng Fidjeland SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2016-03-21 SHA-plan iht til Byggherreforskriften HB Fidjeland 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen

Detaljer

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase.

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase. SHA- PLAN 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE SHA- PLAN OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget 2 3 Organisasjon 3 3.1 Organisasjon prosjektering 3 3.2 Organisasjon

Detaljer

Side 1 av 7. Prosjektnummer: (420143) Prosjektnavn: Restore AWACS Hangar Ligthing. 1.0 Konkurransegrunnlaget RuOie SoKar

Side 1 av 7. Prosjektnummer: (420143) Prosjektnavn: Restore AWACS Hangar Ligthing. 1.0 Konkurransegrunnlaget RuOie SoKar Side 1 av 7 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.

Detaljer

SHA-plan for Prosjekt: Skifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Sund kommunehus Gjennomføring 2015:

SHA-plan for Prosjekt: Skifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Sund kommunehus Gjennomføring 2015: 1 SHA-plan for Prosjekt: Skifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Sund kommunehus Gjennomføring 2015: 2 INNHALD 1 FORMÅL 3 MÅL.3 ORGANISASJONSKART 3 4 FRAMDRIFTSPLAN.3 5 SHA I PROSJETERINGFASEN

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass Arbeidstilsynet Se veiledningen under infoknappen Sendes Arbeidstilsynet senest 1 uke før arbeidsstart Kopi slås opp på arbeidsplassen Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass ( 6 i

Detaljer

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Utskriftsdato: 15.12.2017 09:20:52 Status: Historisk Dato: 21.4.1995 Utgiver: Arbeidsdepartementet

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt (11301310)- OBERST RODES VEI Byggherre: Vann og avløpsetaten (VAV) Utgave Dato Utarbeidet av

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Versjon nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 1 10.12.2015 Etablert L.Fedotova/ Epcon AS Side 1 av 9 Innhold Formål... 3 1 Mål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer