Oslo tingrett Dom. Sivilrett. Offentlige anskaffelser. Forskrift om offentlige anskaffelser i sak TOSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo tingrett Dom. Sivilrett. Offentlige anskaffelser. Forskrift om offentlige anskaffelser 2 2. 30.05.2013 i sak TOSLO-2012-199839"

Transkript

1 Oslo tingrett Dom. Sivilrett. Offentlige anskaffelser. Forskrift om offentlige anskaffelser 22. Et entreprenørfirma krevet erstatning for de tap firmaet led da innbyder blant annet avlyste en anbudskonkurranse. Avlysningen knyttet seg til at konkurransen feilaktig hadde vært lyst ut som under terskelverdi etter Forskrift om offentlige anskaffelser (Foa) 2 2. Selv om den underliggende årsak til avlysningen var skapt av saksøkte selv, fant retten at avlysningen var saklig, og at det ikke var grunnlag for erstatning for den positive eller den negative kontraktsinteressen. Avsagt: i sak TOSLO Saksgang: Oslo tingrett TOSLO ( TVI-OTIR/03). Parter: Sollid Entreprenør AS (advokat Hedvig Cecilie Svardal) mot Forsvarsdepartementet (advokat Pål Henrik Løftingsmo v/advokatfullmektig Geir Borch Karlsen). Dommere: Dommerfullmektig Lise Klaveness. Saken gjelder: Offentlige anskaffelser. Krav om erstatning etter påstått brudd på regelverket. bframstilling av saken Saken gjelder krav om erstatning etter påstått brudd på anskaffelsesreglene i to ulike anskaffelsesprosesser vedrørende brøytekontrakter på Setermoen. Den ene anskaffelsesprosessen gjaldt brøytekontrakt for vinteren , den andre knyttet seg til brøytekontrakter for vintrene og Begge anskaffelsesprosessene har vært innklaget for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), med følgende saksnummer, hhv. 2011/104 (KOFA ) og 2011/368 (KOFA ). Den første klagen ble den 15. november 2012 avvist som uhensiktsmessig for behandling i Kofa med den begrunnelse at klagen «klart ikke kunne føre frem» (stevningens bilag 1). Den andre Kofaklagen ble kort tid etter trukket av saksøker. Anskaffelsesprosess nummer 1 (vinteren ) Den 30. juli 2010 publiserte Forsvarsbygg (saksøkte) en kunngjøring hos Doffin.no vedrørende tre separate brøytekontrakter (for Setermoen, Heggelia og for Bardufoss) for vinteren , med opsjon for forlengelse i år. I konkurransen om brøytekontrakten på Setermoen innkom det tre tilbud. Ett tilbud ble avvist som for sent innkommet, og de to tilbudene som gjenstod var tilbud fra hhv. Sollid Entreprenør AS (saksøker) og Bardu Maskin AS. Saksøkers tilbud var det rimeligste av disse to med en pris på kr eks. mva. I henhold til konkurransegrunnlagets bestemmelser ble det gjennomført åpen anbudsåpning, og protokoll fra åpningen ble sendt ut til tilbyderne. Den 10. september 2010 mottok saksøker brev om at saksøkte hadde besluttet å tildele kontrakten til saksøker. Den 23. september s.å. mottok saksøkte klage fra den andre tilbyderen, Bardu Maskin AS. Saksøker ble informert samme dag. Klagen fra Bardu Maskin AS ble ikke gitt medhold. I forbindelse med klagesaksbehandlingen oppdaget Forsvarsbygg at anskaffelsen var kunngjort på uriktig måte, nemlig som en anskaffelse under den terskelverdi som følger av forskrift om offentlige anskaffelser av nr. 402 (foa) 22. Saksøkte vurderte at feilen måtte rettes ved avlysning og ny kunngjøring. Ny utlysning skjedde den 4. oktober I den nye runden innga Bardu Maskin AS det rimeligste tilbudet og selskapet ble derfor innstilt til å få kontrakten, jf. meddelelse av 29. november Saksøker klaget deretter på anskaffelsen. Først til Forsvarsbygg uten å få medhold, og deretter til Kofa den 22. mars Klagen ble avvist den 15. november 2012 som uhensiktsmessig for behandling i Kofa med den begrunnelse at klagen «klart ikke kunne føre frem» (stevningens bilag 1). Anskaffelsesprosess nummer 2 (vintrene og ) På grunn av ovennevnte klagesak, signerte ikke Forsvarsbygg brøytekontrakt med Bardu Maskin for vinteren Forsvarsbygg stod dermed fortsatt uten brøyteavtale på Setermoen høsten Den 8. september 2011 kunngjorde Forsvarsbygg i Doffin (og i TED) ny anbudskonkurranse om snøbrøyting m.m. på Setermoen for to år (vintrene og ), med opsjon på forlengelse med ett pluss ett år. Det innkom tilbud fra de to samme tilbyderne, nemlig saksøker og Bardu Maskin AS. Den 20. oktober 2011 ble saksøker informert om at Forsvarsbygg hadde besluttet tildeling av kontrakten til saksøker. Kort tid etter, rundt den 23. oktober s.å., oppdaget Forsvarsbygg at det manglet påkrevd dokumentasjon i tilbudet fra saksøker. Forsvarsbygg vurderte at tilbudet fra saksøker måtte avvises på dette grunnlag. Dette ble meddelt saksøker den 15. november Samme dag ble ny meddelelse om tildeling av kontrakt til Bardu Maskin AS utsendt, med klagefrist til 25. november s.å.. Saksøker klaget i brev av 16. november s.å., men saksøkte avviste klagen en drøy uke senere, den 24. november. Saksøker sendte inn klage til Kofa den 28. desember På dette tidspunktet var kontrakt med Bardu Maskin AS allerede inngått. Denne klagesaken fikk saksnummer 2011/368 (KOFA ). Etter at saksøkers klage i sak 2011/104 (KOFA ) ble avvist, trakk saksøker den 10. desember 2012 klagen i sak 2011/368. **** Sollid Entreprenør AS, ved advokat Hedvig Svardal, tok ut stevning for Oslo tingrett den 10. desember I stevningen ble det prinsipalt krevet erstatning for den positive kontraktsinteressen, totalt kr , subsidiært erstatning for den negative kontraktsinteressen, totalt kr Under hovedforhandlingen ble kravenes størrelse endret til hhv. kr (prinsipalt) og kr (subsidiært). For begge tilfeller ble det krevet at saksøker tilkjennes saksomkotninger. Advokatfullmektig Geir Borch Karlsen tok, på vegne av Staten v/ Forsvarsdepartementet, til motmæle, i tilsvar av 20. januar I tilsvaret ble det krevet frifinnelse, samt tilkjennelse av saksomkostninger. Saksøkerens påstandsgrunnlag Saken innebærer følgende tre tvistetema: Det anføres at saksøkte begikk en erstatningsbetingende feil ved å avlyse første anbudskonkurranse. Det er for det første tvilsomt om anbudet var over terskelverdi, jf. foa 22 første ledd. Uansett var det uriktig å avlyse

2 konkurransen ettersom kunngjøringsfeilen var helt uvesentlig. Ingen ble utestengt ved at anbudet kun ble kunngjort i Norge. Det er helt usannsynlig at noen i Europa ville bydd på en brøytekontrakt i Nord-Norge. Det må stilles som et grunnleggende krav til en statlig aktør som Forsvarsbygg at de ansatte kjenner regelverket. Feilen førte til at saksøkers pris ble kjent for konkurrenten, Bardu Maskin. Dette førte igjen til at Bardu Maskin kunne underby saksøker i den nye anbudsrunden. Staten fikk dermed en pris som var lavere på bekostning av saksøker. Det foreligger dessuten urimelig forskjellsbehandling ettersom anbudskonkurransen saksøker deltok i (Setermoen) ble avlyst, mens det ble signert kontrakter for de to øvrige anbud (for Heggelia og Bardufoss), til tross for at også disse var utlyst på feil måte. Saksøkte har opptrådt uaktsomt. Dersom retten skulle komme til at avlysningen var riktig, burde Bardu Maskins tilbud vært avvist som useriøst og spekulativt, jf. foa 2012 annet ledd bokstav g). For det første knytter denne anførselen seg til at Bardu Maskin reduserte tilbudet sitt med mange hundre tusen på kun noen uker. Til dette kommer at volumet i den nye anbudsrunden var øket med kvm. For det annet knytter anførselen seg til at Bardu Maskin AS ikke hadde sentral godkjenning ved innlevering av tilbud, til tross for at selskapet opplyste om dette ved innlevering av tilbudet. Godkjenningen falt bort ved daglig leder Odd Erling Olsens død. Bardu Maskin overholdt ikke meldeplikten ved å ikke melde fra om dødsfallet. Dette måtte Forsvarsbygg være kjent med. Det at Forsvarsbygg feilaktig omtalte kontrakten for «Rammeavtale» underbygger den lite tilfredsstillende saksbehandlingen som har foregått. Det andre tvistetemaet knytter seg til anbudskonkurranse for vintrene og I denne runden blir saksøkers tilbud avvist på feilaktig grunnlag. Det bestrides at det var mangler ved saksøkers tilbudsdokumenter. Det var saksøktes anbudsdokumenter som var uklart formulert. Det er normal praksis at tilbyderne forholder seg til de dokumentkrav som fremkommer av konkurransegrunnlaget. 3. Det tredje tvistetemaet knytter seg til en helhetlig vurdering av anbudsprosessene i begge ovennevnte anbudsrunder. Det anføres at saksøkte har opptrådt i strid med god forretningsskikk, jf. lov om offentlige anskaffelser 5 og alminnelige avtalerettslige prinsipper. Saken må vurderes på et bredere grunnlag enn hva Kofa gjorde i sin klagebehandling. Prinsipalt kreves erstatning for den positive kontraktsinteresse. Dette utgjør saksøkers sannsynlige fortjeneste i forbindelse med gjennomføring av kontrakten. Saksøker skal stilles økonomisk som om han fikk kontrakten. Utgangspunktet for kravet er kontraktsprisen for anbudskonkurranse nr. 2, dvs. kr ,5 inkl. mva. Fra dette beløpet er det gjort følgende fradrag: Lønnsutgifter i 6 måneder, kr Sparte drivstoffutgifter kr Etter dette blir saksøkers totale økonomisk tap knyttet til den positive kontraktsinteressen kr Subsidiært kreves erstatning for den negative kontraktsinteressen. Dette er saksøkers dokumenterte kostnader for å sette seg i stand til å oppfylle kontrakten. Fra saksøkers opprinnelige krav på kr er det gjort fradrag for mulig inntjening på innkjøpt utstyr på andre jobber. Fradragene er som følger: Trekker og hjullaster, kr Månedlige leasingutgifter på denne i 6 måneder, kr Innkjøpt gatekost, kr Saksøkers totale økonomiske tap knyttet til den negative kontraktsinteressen utgjør dermed kr Det er adekvat årsakssammenheng mellom økonomisk og lidt tap. Saksøkerens påstand Prinsipalt: Staten v/forsvarsdepartementet dømmes til å betale erstatning til Sollid Entreprenør v/ styrets leder fastsatt etter rettens skjønn, for den positive kontraktsinteresse begrenset oppad til sekshundeeognittiéntusen kroner, med tillegg for renter etter forsinkelsesrenteloven regnet fra forfall til betaling finner sted. Subsidiært nedlegges følgende påstand: Staten v/forsvarsdepartementet dømmes til å betale erstatning til Sollid Entreprenør v/ styrets leder fastsatt etter rettens skjønn, for den negative kontraktsinteresse begrenset oppad til énmillionfirehundreogåttifemtusen kroner, med tillegg for renter etter forsinkelsesrenteloven regnet fra forfall til betaling finner sted. I begge tilfeller: Staten v/forsvarsdepartementet dømmes til å betale Sollid Entreprenør as v/styrets leder saksomkostninger. Saksøktes påstandsgrunnlag Anskaffelsesprosess nr. 1 Avlysning av den første konkurransen var rettmessig. Det er på det rene at den første utlysningen var gjort etter feil regelverk ved at man var over terskelverdien for de anbud som reguleres av foa del III. Feilen er i seg selv vesentlig, men ble oppdaget før det ble inngått kontrakt. Kunngjøring og konkurransegrunnlag

3 kunne ikke rettes, og den eneste måten å korrigere feilen på, var å avlyse konkurransen og kunngjøre på nytt etter riktig regelverk. Avlysningen var saklig begrunnet, jf. foa. 131 (1)/ 221 (1). Saksøkers anførsel om at kunngjøring i TED kun var en ubetydelig formalitet bestrides. Det er en god del forskjeller mellom de regler som gjelder nasjonalt (del II) og de regler som gjelder i EU/EØS-området (del III) i foa. Det er ikke tvil om at kontrakten skulle vært klassifisert som tjenestekontrakt. Staten er enig i at anbudskonkurransene for Heggelia og Bardufoss også skulle vært avlyst. Det forhold at dette ikke ble gjort, fører imidlertid ikke til at avlysningen av konkurransen knyttet til Setermoen var urettmessig. Forbudet mot forskjellsbehandling, jf. loa 5, knytter seg til behandling av deltakerne i samme konkurranse. Anskaffelsesprosess nr. 2 Når det gjelder den andre anskaffelsesprosessen knyttet til vintrene og , anføres at dokumentasjonskrav fremkom klart av anbudsdokumentene. Kravene fremkom av kunngjøringen og Kofa har ved flere anledninger slått fast at det er kunngjøringen som er det pliktige dokumentet. Da det ikke var hjemmel for å innhente de manglende dokumentene ved tilleggsfrist, eller ved utfylling, var tilbudet mangelfullt og måtte avvises, jf. foa 2012 (1) a, 213 og 214. De feil som er gjort under de to anbudsprosessene er lovlig rettet innen kontraktsinngåelse. Det foreligger således ikke brudd på regelverket ved konkurransens avslutning, langt mindre erstatningsbetingende brudd. Det bestrides at staten har handlet i strid med god forretningsskikk. Det foreligger ikke mangler ved Bardu Maskins kvalifikasjoner for gjennomføring av kontrakten. Det er ikke krevet dokumentasjon for lokal eller sentral godkjenning i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget. Hvis retten skulle komme til at slikt krav forelå, hevdes det subsidiært at den foreliggende godkjenningen for Bardu Maskin var tilstrekkelig. Erstatningskrav Feilene har ikke ført til at det er blitt feil vinner av konkurransene, og det kan da ikke tilkjennes erstatning for den positive kontraktsinteressen. Saksøkers krav er uansett for høyt i forhold til de fortjenestemarginene saksøker ville hatt ved gjennomføring av kontrakt. Det er heller ikke sannsynliggjort at saksøker ikke ville deltatt i konkurransen dersom de visste at Forsvarsbygg ville opptre som de gjorde i forbindelse med retting av feil i prosessene. Det kan da ikke tilkjennes erstatning for den negative kontraktsinteressen. Det foreligger ikke årsakssammenheng mellom de handlinger som etter saksøkers mening er ansvarsbetingende, og de tapsposter som er påstått erstattet fra saksøkers side. Uansett bestrides saksøkers kravsberegning angående erstatning for den negative kontraktsinteressen. Alle utgifter saksøker krever erstattet knytter seg til investeringer gjort forut for kunngjøringen i juli Dette er ikke relevante tapsposter. Saksøktes påstand Staten v/ Forsvarsdepartementet frifinnes Staten v/ Forsvarsdepartementet tilkjennes sakens omkostninger Rettens vurdering Innledning Lov om offentlige anskaffelser 11 har slik ordlyd: «Ved brudd på denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, har saksøker krav på erstatning for det tap han har lidt som følge av bruddet.» Ordlyden i nevnte bestemmelse trekker i retning av et objektivt ansvar. Det følger imidlertid av forarbeidene til bestemmelsen (Ot.prp.nr.71 ( ) pkt 13) at det er den ulovfestede alminnelige erstatningsretten som regulerer ansvarsgrunnlaget. Det er noe uklart hvilket ansvarsgrunnlag som gjelder for henholdsvis positiv og negativ kontraktsinteresse. Fra Nucleusdommen (Rt ) kan det synes som om Høyesterett legger til grunn et kvalifisert uaktsomhetsansvar for at erstatning skal kunne tilkjennes. Når det gjelder erstatning for negativ kontraktsinteresse tyder uttalelser i Firesafedommen (Rt ) på at det er tilstrekkelig at det foreligger brudd på regelverket. Retten legger dette til grunn i denne saken. Det gjelder videre et tilstrammet krav til årsakssammenheng for at erstatning for positive kontraktsinteresse skal tilkjennes. Det vil si at erstatning er betinget av at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at leverandøren ville ha fått oppdraget hvis feilen ikke hadde blitt begått. For å få tilkjent erstatning for den negative kontraktsinteressen er hovedregelen at leverandøren ikke ville deltatt i konkurransen dersom han hadde kjent til at regelverksbruddet hadde blitt begått. Retten vil i det følgende ta stilling til om saksøkte begikk erstatningsbetingende feil i forbindelse med de to nevnte anbudskonkurranser, hhv. for vinteren (heretter anbudskonkurranse nr. 1), og for vintrene og (heretter anbudskonkurranse nr. 2). Hvis retten kommer til at ansvarsgrunnlag foreligger, vil den dernest måtte ta stilling til om saksøker kan kreve erstattet den positive kontraktsinteressen, eller, subsidiært, den negative kontraktsinteressen. Jeg behandler først forholdene knyttet til anbudskonkurranse nr. 1. Anbudskonkurranse nr. 1 Som nevnt under sakens bakgrunn ovenfor, oppdaget saksøkte, etter at kontrakten var besluttet tildelt saksøker, at anskaffelsen feilaktig var kunngjort som en bygge- og anleggskontrakt. At kontrakten i realiteten skal klasseres som en tjenestekontrakt er ikke bestridt i saken. Den uriktige klasseringen medførte at kontrakten kun var kunngjort etter det nasjonale regelverket i foa. del II, og kun i den nasjonale kunngjøringsdatabasen (Doffin). Dette fordi kontraktens verdi ikke overskred EU/EØS-terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter på kr 40 millioner, jf. foa 22 første ledd. Etter saksøktes vurdering overskred imidlertid

4 kontraktens verdi den terskel som er satt for tjenestekontrakter, slik at anskaffelsen skulle vært kunngjort i hele EU/ EØS-området gjennom EUs kunngjøringsdatabase (TED). Dessuten skulle det internasjonale regelverket i foa. del III vært fulgt, ikke den nasjonale del II, som nevnt over. På bakgrunn av ovennevnte feil, besluttet saksøkte å avlyse anbudskonkurransen og kunngjøre på ny med riktig klassering. I forbindelse med den nye utlysningen ble det gjort noen endringer i kontrakten, blant annet en økning av volum på kvm. Som en følge av at konkurransen hadde blitt gjennomført med åpen anbudsåpning, var navnet på tilbyderne og totalprisene kjent da konkurransen ble kunngjort på nytt. Dette ga saksøkers konkurrent, Bardu Maskin AS, muligheten til å tilpasse sitt nye tilbud ut fra hva saksøker hadde tilbudt ved første kunngjøring. Bardu Maskin AS innga et tilbud som var over kr rimeligere enn tilbudet selskapet innga i den avlyste runden, og kr rimeligere enn saksøkers i den nye runden. Bardu Maskin AS ble derfor innstilt til å få kontrakten, jf. meddelelse av 29. november Saksøker har anført at saksøktes avlysning av anbudskonkurransen var urettmessig. For det første fordi saksøker finner det tvilsomt om kontraktens anslåtte verdi i realiteten var over terskelen for tjenestekontrakter, jf. foa 22 første ledd, som lyder: «Forskriftens del III gjelder kontrakter der den anslåtte verdi overstiger 1,6 millioner kroner eksl. mva. for vareog tjenestekontrakter og 40 millioner kroner eksl. mva. for bygge- og anleggskontrakter. For statlige myndigheter gjelder imidlertid forskriftens del III for vare- og tjenestekontrakter der den anslåtte verdi overstiger 1 million kroner eksl. mva.» Saksøker har fremholdt at Forsvarsbygg ikke skal regnes som statlig myndighet og at det dermed er grensen på 1,6 millioner kroner ekskl. mva som gjelder. Begge tilbudene i den avlyste runden lå over 1, men under 1,6, millioner kroner. Retten finner det ikke tvilsomt at Forsvarsbygg, som er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, skal regnes som statlig myndighet i denne sammenhengen, og altså slik at det er terskelen på 1 million kroner som gjelder. Uansett følger det av foa. 23 femte ledd at det ved beregning av anskaffelsens anslåtte verdi, skal tas hensyn til enhver form for opsjoner og eventuelle forlengelser av kontrakten. Medregnet kontraktens 3 opsjonsår lå kontraktens beregnede verdi ligge mellom 58 millioner kroner. Saksøker har dernest anført at saksøkte ikke hadde rett til å avlyse konkurransen ettersom feilen som ble gjort var helt uvesentlig. Det følger av foa. 131 første ledd at: «Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en saklig grunn.» Retten finner det klart at saksøkte hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen på ovennevnte grunnlag. Den omstendighet at den underliggende årsak til avlysningen var skapt av saksøkte selv, avskjærer ikke adgangen til å avlyse konkurransen i et tilfelle som dette. Det kan sågar stilles spørsmål om saksøkte faktisk hadde en plikt til å avlyse idet man oppdaget at kunngjøringen hadde skjedd på en uriktig måte. At det kanskje er usannsynlig at noen i Europa ville inngitt tilbud på en brøytekontrakt i Nord-Norge er ikke relevant for denne vurderingen. Det forhold at saksøkte ikke samtidig avlyste konkurransene angjeldende brøyting på Heggelia og Bardufoss, endrer ikke rettens vurdering. Saksøkte har erkjent at disse burde vært avlyst på tilsvarende måte. I følge saksøkte, skyldes den ulike håndteringen at de tre brøytekontraktene hadde tre ulike saksbehandlingsspor som ble behandlet uavhengig av hverandre. At man ikke har rettet feil i to andre kontrakter, kan ikke medføre at den rettmessige avlysningen i vår sak innebærer ulovlig forskjellsbehandling, jf. lov om offentlige anskaffelser, nr 69 (loa) 5. Nevnte bestemmelse omhandler uansett forbud mot forskjellsbehandling av leverandører i samme anbudskonkurranse. Retten er heller ikke enig med saksøker i at saksøkte hadde plikt til å avvise Bardu Maskins tilbud, jf. foa annet ledd bokstav g). Det vises for det første til at bestemmelsen er en «kanregel» som gir anvisning på en rett, og ikke en plikt, for innbyder til å avvise tilbud. Retten vil uansett bemerke at den ikke finner noen relevante avvisningsgrunner knyttet til Bardu Maskins reduserte pristilbud eller de opplysninger konkurrenten ga om sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet. Saksøkte har erkjent at den uriktige klasseringen i seg selv må regnes som en vesentlig feil, men at feilen ikke kan være erstatningsbetingende da den ble rettet på den lovbestemte måte. Det er rettens vurdering at saksøktes saksbehandlingsfeil ikke alene kan gi grunnlag for erstatning for den positive kontraktsinteressen. Som tidligere nevnt, finner retten at avlysningen var saklig. Uansett fikk saksøker, på lik linje med andre interessenter, anledning til å inngi tilbud ved den nye anbudskonkurransen. Retten antar at feilen likevel er av en slik karakter at den kan gi grunnlag for erstatning for saksøkers negative kontraktsinteresse. I Rt (Firesafe) ble det fastlagt at erstatning for den negative kontraktsinteressen som hovedregel krever at leverandøren ikke ville ha deltatt i konkurransen dersom leverandøren hadde kjent til hvordan konkurransen ville blitt gjennomført. I denne saken fremstår det som klart at saksøker ikke ville deltatt i konkurransen, dersom selskapet hadde visst at konkurransen ville bli avlyst på dette grunnlag. Når retten likevel er kommet til at det ikke skal tilkjennes noen erstatning på dette punktet, er det fordi det ikke foreligger adekvat årsakssammenheng mellom de utgifter saksøker krever erstattet og feilen begått av saksøkte. Alle saksøkers fremholdte utgifter knytter seg til investeringer gjort forut for kunngjøring av anbudskonkurransen i juli Det er ingen tvil om at slike utgifter faller utenfor det som vil kunne bli dekket under erstatning for den negative kontraktsinteressen. Saksøker har ikke krevet dekket noen kostnader knyttet til utarbeidelse av tilbudet, eller kostnader til forfølgelse av kravet. Anbudskonkurranse nr. 2 Som nevnt under sakens bakgrunn ovenfor, innkom det i anbudskonkurranse nr. 2 tilbud fra de samme to tilbyderne som ved anbudsrunden året før, nemlig saksøker og Bardu Maskin AS. Etter at saksøkte hadde besluttet at kontrakten skulle tildeles saksøker som hadde det rimeligste tilbudet, oppdaget saksøkte at det manglet følgende dokumentasjon i tilbudet fra saksøker: Firmaattest Årsberetning fra siste år (dvs. fra 2010) Oversikt over bemanning

5 CV for nøkkelpersonell Saksøkte vurderte deretter at tilbudet fra saksøker måtte avvises på grunn av den manglende dokumentasjon, jf. foa (1) a, som lyder: «Oppdragsgiver skal avvise leverandører som: a. ikke oppfyller krav som er satt til leverandørenes deltakelse i konkurransen, med forbehold av 213 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter),» Saksøker har anført at avvisningen var uriktig og at eventuell manglende dokumentasjon skyldtes uklare krav i anbudsdokumentene. Saksøker har her vist til at ovennevnte dokumenter ikke er nevnt i konkurransegrunnlaget. Retten er kommet til at saksøkte ikke begikk noen erstatningsbetingende feil ved å avvise saksøkers tilbud i anbudskonkurranse nr. 2. Det følger av foa. 213 at det ikke var adgang til å sette tilleggsfrist for ettersendelse av ovennevnte dokumenter ettersom dokumentene ikke var offentlig tilgjengelig. Saksøkte hadde dermed plikt til å avvise saksøkers tilbud når nevnte dokumentasjon manglet ved utløpet av fristen, jf. foa (1) a og 213 som lyder: «Dersom en eller flere leverandører ikke har levert HMS-egenerklæring, skatteattest eller offentlig tilgjengelig dokumentasjon på at krav til leverandøren er oppfylt, kan oppdragsgiver fastsette en kort tilleggsfrist for ettersending av disse dokumentene. Tilleggsfristen skal gjelde tilsvarende overfor alle deltakerne i konkurransen, og oppdragsgiver skal ikke vurdere de innkomne tilbud før tilleggsfristen er utløpt.» Retten finner dessuten at kravene fremkom klart av kunngjøringen. At tilbyder måtte sammenholde konkurransegrunnlaget med kunngjøringen for å få et fullstendig bilde av dokumentasjonskravene, ble eksplisitt nevnt i konkurransegrunnlaget punkt 4: «Det gjøres oppmerksom på at det kan fremkomme ytterligere kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav av kunngjøringen.» Retten er enig i at det beste hadde vært at de samme dokumentkravene også ble gjentatt i konkurransegrunnlaget, men det har likevel ingen rettslige implikasjoner at dette ikke ble gjort. God forretningsskikk Saksøker har endelig anført at en helhetlig vurdering av saksbehandlingen i begge anbudsprosessene må føre til den konklusjon at saksøkte har opptrådt i strid med god forretningsskikk, jf. loa 5 og alminnelige avtalerettslige prinsipper. Saksøker gikk i denne forbindelsen langt i å antyde at saksbehandlerne i Forsvarsbygg hadde et urettmessig ønske om å engasjere Bardu Maskin AS på saksøkers bekostning. Retten er ikke enig i dette. Det bemerkes at det er fullt forståelig at saksøker føler stor frustrasjon over å ha blitt tildelt brøytekontrakter to ganger, for så å bli møtt med avlysning av konkurransen og deretter avvisning av tilbudet. Som nevnt tidligere, har retten imidlertid kommet til at både avlysningen og avvisningen var i tråd med gjeldende regelverk. Det er heller ikke sannsynliggjort at saksøkte har agert ut fra et urettmessig ønske om å engasjere Bardu Maskin AS på bekostning av saksøker. Saksomkostninger Saksøkte har vunnet saken fullstendig og skal etter hovedregelen i tvisteloven 202 første og annet ledd ha full erstatning for sine sakskostnader. Retten kan ikke se at det foreligger tungtveiende grunner som skulle tilsi et annet resultat i denne saken, jf. bestemmelsens tredje ledd. På vegne av saksøkte har advokatfullmektig Borch Karlsen lagt frem et kostnadskrav stort kr Retten finner at kostandene fremstår som rimelige og nødvendige, jf. tvisteloven 205. Slutning: Staten v/ Forsvarsdepartementet frifinnes Sollid Entreprenør AS v/ styrets leder erstatter Staten v/ Forsvarsdepartementet sine saksomkostninger store nittifiretusen tohundreogsyttifire kroner innen 2 to uker fra forkynnelse av denne dom.

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav:

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav: Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av et boligforvaltningssystem. To leverandører som ikke var kvalifisert, ble likevel invitert til forhandlinger, og kontrakt

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Bardufoss Rørservice AS Postboks 1024 9326 BARDUFOSS Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0214-8 og 2011/0215-7 11.03.2013 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Porsanger Rør AS Nedre Smørstad Postboks 93 9711 Lakselv Deres referanse Vår referanse Dato Terje Pedersen 2010/20 28. april 2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser KLUGE Advokatfirma DA Att: Advokat Ingjerd Lende Fausk Postboks 277 4066 Stavanger Deres referanse Vår referanse Dato 2011/279 24.11.2011 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om parallelle rammeavtaler vedrørende tjenester fra arkitekter og rådgivende ingeniører. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Siri Teigum, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Siri Teigum, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av snøbrøyting på kommunale veier og plasser. Klagenemnda la til grunn at innklagede hadde

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring av tildelingsbeslutning, avlysning av konkurranse Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på veibygging i Setermoen skytefelt. Klagenemnda fant at klager var rettmessig

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en konkurranse med forhandlinger vedrørende totalentreprise for nytt renseanlegg i Tynset kommune. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde opplyst

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for bygging av ny kai på steinfylling i sjøen ved Killingøy i Haugesund. Kontrakt ble inngått etter vedståelsesfristens

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om reparasjoner av moloer i Andenes havn. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 11-1 ved å benytte et

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS Postboks 72 9251 TROMSØ Norge Stine Celius Deres ref.: Vår ref.: 2017/0055-7 Saksbehandler: Peter Aadland Dato:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Klagenemnda foroffentlige anskaffelser

Klagenemnda foroffentlige anskaffelser Klagenemnda foroffentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for bygging av idrettshall. Vedståelsesfristen for det eneste anbudetsom ikke ble avvist, bleforlenget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Innklagede gjennomfører en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale på tømrer- og

Detaljer

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget:

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget: Innklagede gjennomførte en konkurranse om arbeidsmiljøundersøkelse i kommunen. Klagenemnda kom til at det ikke var kunngjøringsplikt, da anskaffelsens verdi på kontraktsundertegningstidspunktet syntes

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering/omtekking av tak, vurderte innklagede leverandørenes kvalifikasjoner samtidig med tilbudsevalueringen i forhold til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med ett trinns forhandling vedrørende oppgradering av fasaden til Kristiansand folkebibliotek. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 1 Avvisningsreglene i FOA 2006 Revidert i forhold til FOA 2001 Nødvendige endringer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av konsulenttjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise tilbudet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Copy Center AS Att. Jørn Ellingsen Lørenveien 68 0580 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/97 22.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Simonsen Advokatfirma DA Postboks 929 9259 TROMSØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0069-8 11.03.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av Klagenemnda for offentlige anskaffelser Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av parkeringstjenester ved sykehuset. Vedståelsesfristen løp ut uten at konkurransen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser SIA Arcers Att. Ivar Kalnins Katlakalne 11 LV-1073 RIGA Deres referanse Vår referanse Dato 2009/200 06.05.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende byggearbeider på Ulsrud videregående skole i Oslo. Ved vurdering av om klager var rettmessig avvist fant klagenemnda

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Pro Pipe Norway AS Att. Jon Vørts Arnegårdsbakken 25 3511 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/169 13.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig AS Postboks 929 9259 TROMSØ Marianne Abeler Deres ref.: Vår ref.: 2017/0115-9 Saksbehandler: Peter Aadland Dato: 19.10.2017

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale om arbeidsrettet rehabilitering. Klagenemnda fant til innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 4. august 2003 i sak 2003/60 Klager: Onyx Industriservice AS (Oslo og Follo Miljø AS) Tomteveien 20 1454 Fagerstrand Innklaget: Fredrikstad

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, saklig grunn til avlysning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, saklig grunn til avlysning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, saklig grunn til avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om innsamling og transport av husholdningsavfall.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Polofas AS 3290 STAVERN Deres referanse Vår referanse Dato 2009/104 30.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Campbell & Co Advokatfirma AS Att. Advokat Jon Schjerpen Ruud Postboks 166 2391 Moelven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Veidekke Entreprenør AS Att: Atle Haakenstad Postboks 505 Skøyen 0214 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/303 27.02.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av en rammeavtale om kjøp av grus ogpukk Etter at valgte tilbyder ble avvist, avlyste innkiagede

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser SJT Miljø AS Postboks 43 4367 NÆRBØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0124-8 28.08.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for kjøp av annonsetjenester. Klagenemnda fant at innkiagede hadde brutt kravene til likebehandling ogforutberegnelighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av nye vann- og avløpsledninger, samt kabler for strøm og tele i Gran kommune. Klagenemnda fant

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring. Innklagede gjennomførte to konkurranser om henholdsvis riving/sanering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om salg av barnehagetomter, og etablering og drift av barnehager. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt

Detaljer

Saken gjelder: Avvisning. Krav til dokumentasjon. Inhabilitet.

Saken gjelder: Avvisning. Krav til dokumentasjon. Inhabilitet. Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse var det stilt krav om bankgaranti. Den valgte leverandøren hadde tilbudt en garanti som var betinget av kausjon fra innklagede,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold av veier. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet "Vurdering av tilbyders

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av transittplasser for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Elpag Att. Fred R.Hoff Risløkkveien 2 0580 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/121 21.06.2010 AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold på ulike roder, og tildelte kontrakt for én av disse rodene til klager. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avlysning. Ulovlig direkte anskaffelse.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avlysning. Ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning. Ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av rammeavtale om leie av

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende rammeavtale om kjøp av syketransport i kommunene i Aust- og Vest-Agder. Klagenemndafant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygningsmessig hovedentreprise i forbindelse med bygging av en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ressursklinikken AS Storgata 25b 2000 LILLESTRØM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/139 25.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/74 Innklaget virksomhet: Klager: Statsbygg, Saksnummer: 2009/74 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Asplan Viak AS Att: Jostein Rinbø Postboks 6723 7490 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato 2010/25 18.11.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/216 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2003/216 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 3. april 2006 i sak 2005/87. Alf Brekken & Sønner AS. Klagenemndas medlemmer: Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen, Siri Teigum.

Klagenemndas avgjørelse 3. april 2006 i sak 2005/87. Alf Brekken & Sønner AS. Klagenemndas medlemmer: Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen, Siri Teigum. Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for utbygging av Sørarnøy havn. Fjerning av større steiner i mudremassene skulle prises separat, men det var ikke opplyst hvordan prisen skulle oppgis,

Detaljer

2.1 Generelle anbuds/tilbudsregler Som generelle regler gjelder LOV 1999-07-16-nr 69.: Lov om offentlige anskaffelser.

2.1 Generelle anbuds/tilbudsregler Som generelle regler gjelder LOV 1999-07-16-nr 69.: Lov om offentlige anskaffelser. Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av maskintekniske arbeider i forbindelse med oppgradering av et renseanlegg. Det var spørsmål om bruk av begrepet Anbudskonkurranse i oversendelsesbrevet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Arntzen de Besche Advokatfirma AS Postboks 2734 Solli 0204 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2015/0132-6 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 15.01.2016 Avvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med bygging av ny sentralarrest i Oslo. Klagenemnda fant

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtaler om levering av helsevikarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde plikt til å rette

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Prima Renhold AS Att: Daglig leder Mansour O. Ashtiani Agathe Grøndalsgt.44 0478 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/286 08.11.2010 Avvisning av klage på

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 22. november 2004 i sak 2004/165

Klagenemndas avgjørelse 22. november 2004 i sak 2004/165 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede avlyste en anskaffelsesprosess etter at meddelelse om tildeling av kontrakt var gitt. Klagenemnda kom til at 17-1 P(1) gir hjemmel for avlysning også

Detaljer