INNHOLDSFORTEGNELSE. Nøkkelinformasjon Leveransebeskrivelse Reguleringskart Situasjonsplan Utkast til sameievedtekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Nøkkelinformasjon Leveransebeskrivelse Reguleringskart Situasjonsplan Utkast til sameievedtekter"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Leveransebeskrivelse Reguleringskart Situasjonsplan Utkast til sameievedtekter eiendomsmegler MNEF Helle Thorsdalen mobil: / kontor: / e-post:

2 Nøkkelinformasjon Chokoladefabrikken, Salgstrinn 2, Bygg A Nøkkelinformasjonen er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet. For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet. Selger/Utbygger Chokoladefabrikken Utviklingsselskap AS, Selger har generalfullmakt fra hjemmelshaver. Hjemmelshaver Nidar AS, org.nr.: Matrikkelnummer / adresse Eiendommen Chokoladefabrikken har matrikkelnr: Gnr. 227, Bnr. 253 m/fl. i Oslo kommune. Tomten er planlagt sammenføyd. Bygg A, salgstrinn 2 er en del av byggetrinn 1 og vil ligge på hele eller deler av det areal som i dag utgjøres av eiendommene gnr. 225, bnr. 253 og bnr. 253 i Oslo kommune (dagens adresse er Københavngata 11). Leilighetene vil bli tildelt eget seksjonsnummer når seksjoneringen er gjennomført. Oppdragsansvarlig In-Vest Eiendomsmegling, avd. Prosjekt, Vækerøveien 26, 0282 Oslo, org. Nr.: Ansvarlig megler: Megler Eileen Vammervold Dreyer Medansvarlig: Eiendomsmegler Mette Hagen, Eiendomsmegler Helle Thorsdalen, Megler Tomas Nordgård Gabrielsen, Eiendomsmegler Karianne Christoffersen. BEBYGGELSE / LEVERANSE Bygg A utgjør totalt 27 leiligheter og en næringsseksjon. Denne nøkkelinformasjon omhandler salgstrinn 2, Bygg A (som er andre av 2 leilighetsbygg i 1. byggetrinn i prosjektet Chokoladefabrikken.) Det leveres parkeringsanlegg i kjeller med biloppstillingsplasser, sykkelparkering og boder. Det planlegges i alt ca 150 leiligheter i området som utgjør Chokoladefabrikken. Første byggetrinn vil inneholde 60 leiligheter fordelt på nybygg C og nybygg A på inntil 6 etasjer. Prosjektet er planlagt gjennomført ved utbygging i totalt tre byggetrinn. Byggetrinn 1, 2 og 3 har henholdsvise prosjektnavn Chokoladefabrikken I, Chokoladefabrikken II og Chokoladefabrikken III. Oppstartstidspunkt på de 3 byggetrinnene er ikke endelig besluttet. Hvert byggetrinn er planlagt organisert som ett eierseksjonssameie, men Selger står fritt til å velge annen måte å organisere senere byggetrinn på. Se ellers vedlagte leveransebeskrivelse datert Byggtrinnene fremgår av vedlagte situasjonsplan. Boligtype 27 stk. selveierleiligheter Byggemåte Prosjektet Chokoladefabrikken er planlagt delt i 3 byggetrinn. For byggetrinn 1 vil eksisterende bygningsmasse bli revet

3 for å bygge nytt garasjeanlegg og 2 nye separate leilighetsbygg, bygg A og C. Salgstrinn 2 omfatter nybygg A. Se vedlagt leveringsbeskrivelse av og situasjonsplan for nærmere informasjon. Utbygger/entreprenør Et prosjekt i regi av Otium Bolig AS. Entreprenør er p.t. ikke valgt. Byggeår Antatt 2012/2013 Arealangivelser Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt i ca bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses ca P-rom i prislisten. Selger tar forbehold om mindre avvik kan forekomme. Garasje/parkering Det vil bli ca. 31 oppmerkede biloppstillingsplasser i felles garasjeanlegg i kjeller på byggetrinn 1, bygg A og C. (Det vil være totalt ca 98 stk biloppstillingsplasser for hele prosjektet Chokoladefabrikken.) Parkeringsplass kan kjøpes mot tillegg, begrenset antall plasser. Se egen prisliste. Organisering og lokalisering av garasjeplassene avgjøres av selger. Kjøper av garasjeplass må betale en forholdsmessig del av kostnadene til drift og vedlikehold av garasje som kommer i tillegg til de alminnelige felleskostnadene. Standard/Utstyr Se vedlagte leveransebeskrivelse av Tilvalg Det er utarbeidet en liste på alternativene som kjøperne kan velge mellom ut over standardleveransen og som ikke medfører pristillegg. Alternativene fremkommer i leveransebeskrivelsen. Mulighetene for egne valg begrenses etter produksjonsstart. Kjøper har i tillegg krav på tilvalg eller endringer begrenset til 15 % av kontraktsverdien. Avhengig av byggearbeidenes fremdrift kan man innenfor visse rammer ha muligheten for endringer av standard materialvalg i henhold til leveransebeskrivelsen. Slike tilvalg leveres mot pristillegg. Kjøpere får blant annet mulighet til å sette sammen egne løsninger på kjøkken, bad og garderobe direkte av kjøkkenleverandøren. Alle tilvalg må bestilles ift oppsatt produksjon, og mulighetene begrenses etter hvert som produksjonen igangsettes. Øvrige ønsker kan forespørres, tilbys og utføres dersom de er mulige og om det avklares i god nok tid før produksjonen. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før overtakelse skal det stilles 47 garanti ihht. Bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper. Kontakt megler for nærmere informasjon. Energimerking Nybygg, energiklasse vil bli beregnet under detaljprosjekteringen. Boder Det medfølger en stk. sportsbod på parkeringsplan til hver leilighet. Barnehage Det er regulert til en mindre barnehage i byggetrinn 1. Iflg. Reguleringsbestemmelsene skal det etableres en barnehage på minst 200 kvm BRA med tilgang til lekeareal på tilhørende uteareal. Barnehagen skal etableres i eksisterende bygg i Københavngata 11, bygg B. Utearealer skal anlegges i tilknytning til innearealet. Se også vedlagte utomhusplan.

4 FELLESAREAL Tomt/areal Chokoladefabrikken salgstrinn 2, bygg A vil bygges på gnr. 227, bnr 253, arealbekreftelse fra Oslo kommune viser areal på 1638 kvm eiet tomt. Denne er planlagt sammenslått med bla Chokoladefabrikken salgstrinn 1, bygg C, gnr 227, bnr 384. Tomtens areal etter justeringer er ennå ikke fastsatt og det tas forbehold om tomtens størrelse, endelige grenser og utformingen av seksjonsbegjæring. Beskrivelse av fellesareal Fellesarealer leveres ferdig opparbeidet og beplantet i henhold til vedlagte utomhusplan. ØKONOMI Priser Se vedlagte prisliste. Selger står fritt til enhver tid å endre prisen på usolgte boliger, senere salgstrinn og garasjeplasser uten forutgående varsling. Omkostninger Dokumentavgift til Staten 2,5% av kjøpesummen Tinglysningsgebyr for skjøte kr 1.548,- Tinglysningsgebyr for evnt. pantedokument kr 1.935,- Attestasjonsgebyr pr. obligasjon kr 202,- Eierskiftegebyr til forretningsfører kr 5.000,- Tilknytningsavgift Kabel-Tv kr 4.500,- Totale omkostninger pr leilighet avhenger av verdi på leiligheten da dokumentavgift beregnes ut fra 2,5% av kjøpesum. Totale kostnader utgjør derfor kr ,- + dok. avgift som varier fra kr ,- til ,- Parkeringsplasser i parkeringskjeller kan kjøpes i tilegg, så lenge det er ledige plasser. Det er begrenset antall plasser. Det er 14 p-plasser på salgstrinn 2. Pris pr. parkeringsplass kr ,-. Betalingsbetingelser 1) Det forutsettes en innbetaling av håndpenger på 10% av kjøpesum ved kontrakts underskrift (20% a konto ved selskap). Selger stiller garantier i samsvar med budstadoppføringslova 12. Innbetalingen skal være fri egenkapital, det vil si forutsetter ikke pant i den leilighet som køpes. 2) Resterende del av kjøpesummen inkl. omkostninger betales uoppfordret 3 dager før overtagelse. 3) Ved kjøp av garasjeplass innbetales håndpenger på 10% av kjøpesum av garasjeplassenes verdi ved kontraktens underskrift. Resterende del av kjøpesummen for garasjeplassen betales uoppfordret 3 dager før overtagelse av plassen. Garantier Handelen reguleres av Bustadoppføringslova og selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser, en garanti ved kontraktsinngåelse på 3 % av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økest til 5 % av kjøpesum og står i 5 fem- år etter overtagelse. Kopi av loven ligger som vedlegg til kjøpekontrakt. Selger kan stille garanti i henhold til 47 i Bustadoppføringslova for å disponere innbetalte håndpenger. Kjøper vi i så tilfelle ikke oppbære renter av de beløp det stilles garanti for. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter bekostes ikke av selger/ utbygger. Avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslovens 54 ved avbestilling før byggestart er satt til ,-. Likningsverdi Ikke fastsatt. Likningsverdien fastsettes av Oslo likningskontor og vil være ca 25 % av markedsverdien som primærbolig, og ca 40 % av markedsverdi som sekundærbolig.

5 SAMEIET Forretningsfører Lilleaker Økonomi avd. forvaltning, org. Nr v/ Tom Jensen tlf Sameiet står fritt til å velge forretningsfører etter ½ driftsår. Selger har rett til å bestemme leverandører for sameiet (bla. strømleverandør, vedlikehold av ventilasjon, tele, data og signaloperatør/ kabel-tv.). Eierform/Organisering Det vil bli opprettet eierseksjonssameier i samsvar med Eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr.31. Fremtidig eier plikter å bli medlem av sameiet. Som seksjonseier i et seksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Eneretten omfatter også balkong eller privat uteareal for leiligheter på bakkeplan og event. garasjeplass. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. Viser til vedlagte utomhusplan. Eneretten til bruk av privat uteplass for leiligheter på bakkeplan og parkering vil enten bli gitt gjennom tilleggsdel eller vedtektsfestet bruksrett. Det er ikke avgjort hvordan rettighetene til parkeringsplass og sportsbod skal sikres. Bruksrettene vil enten fremgå av vedtektene og/eller annen dokumentasjon og/eller ved tinglysning av rettighetene, alternativt fremgå av seksjoneringsbegjæringen. Seksjoneeierne har full råderett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Utkastet til vedtekter som er utarbeidet av selger medfører ikke begrensninger i retten til å leie ut leiligheten. For øvrig gjelder lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Det vil bli avholdt konstituerende sameiemøte der det velges et styre som vil representere sameiet. Kjøper er kjent med at utkastet kun er veiledende og aksepterer at utkastet vil kunne bli endret forut for og i forbindelse med sammenføyning/fradeling og seksjonering og overtagelse av Boligen. Vedtekter Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Kjøper er kjent med at utkastet kun er veiledende og aksepterer at utkastet vil kunne bli endret forut for og i forbindelse med sammenføyning/fradeling og seksjonering/overtagelse av Boligen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere årsmøter. Overtagelse av Sameiets fellesarealer gjennomføres med Sameiets styre. Kjøper er innforstått med at fellesarealene avhengig av årstid vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter Kjøpers overtagelse av boligen. Fellesutgifter Det fremtidige sameiet vil fastsette størrelsen på sameiets fellesutgifter. Fellesutgiftene skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter og vil avhenge av ytelsene sameiet vil rekvire. Fellesutgifter er estimert til kr 25,- pr. kvm. BRA pr. mnd. Oppvarming og varmtvann via fjernvarme kommer i tillegg og estimeres til ca kr 10,- pr. kvm. BRA akonto pr. mnd. som avregnes årlig med bakgrunn i faktisk forbruk fordelt etter eierbrøken. I fellesutgifter inngår b.l.a. felles byggforsikring, drift og vedlikehold, foretningsførsel, kommunale avgifter og felles strøm. Det foreligger pt. ikke regnskap eller budsjett for sameiet / sameierne. Budsjett vil bli utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører og tas opp til gjennomgang på første årsmøte. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter gjennomgås også på sameiets årsmøte. Felles garasjekostnader vil tilfalle de som kjøper p-plass. Kostnader pr p-plass er stipulert til ca kr 125,- akonto pr mnd. Forsikring Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsiring av eventuelle særskilte påkostninger.

6 OFFENTLIGE FORHOLD Vei/Vann og kloakk Offentlig. Odel / Konsesjon Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen. Reguleringsforhold/offentlig godkjenning Området er regulert til b.l.a bolig og- nærings/industri formål. På nabotomten Gnr. 227 og bnr 252 er det regulert til allmennyttig formål (kultursenter for religionsutøvelse) jfr. reguleringkart datert Planforslag på detaljregulering av naboeiendom Københavngata 10 er lagt ut på offentlig ettersyn/ høring. Denne omfatter omregulering til bolig/næring/bevertning/hotell/forretning ref. kunngjøring av saksnr: Plan og Byggningsetaten. Da dette er et område i utvikling må det påregnes videre utbygging av tomter/bygg i nærområdet, deriblant andre byggeprosjekter på nabotomtene. Se også vedlagte kopi av reguleringsbestemmelser og kart datert Det er regulert inn barnehage på området Chokoladefabrikken og denne er prosjektert i indre gårdsrom. I henhold til reguleringsbestemmelser for området datert må barnehagen ferdigstilles for det kan gis midlertidig brukstillatelse på bygg B. Servitutter/Rettigheter Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon. Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt pantrett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 1G. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av grunnbok med servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av megler. Da det er mange servitutter grunnet bla eiendommens alder og kompleksitet er disse kun medtatt i standard kjøpekontrakt som er vedlegg til denne salgsoppgave. Forbehold Det tas forbehold om at det gis rammetillatelse for prosjektet. Salgsprospekt med vedlegg er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen og fargevalg for bebyggelse og de enkelte enheter. Alle opplysningene er gitt med selgers forbehold om rett til endringer som er hensiktmessige og nødvendige uten at den generelle standard forringes. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal, og liknende. Tegninger og perspektiv er kun ment som illustrasjon. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i selgers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innvendige. Mindre justeringer må påregnes i detaljprosjekteringen. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og fremlagte tegninger/illustrasjoner, er det endelige leveransebeskrivelse som gjelder. I vedlagte utenomhusplan kan det forekomme små endinger, den er ikke endelig. Fellesareal ferdigstilles iht. egen plan for utomhusareal, og kjøper må påregne at de ikke er ferdigstillet samtidig med boligen. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Se ellers vedlagte detaljerte leveransebeskrivelse av Selger står fritt til uten varsel å endre priser og betingelser på usolgte leiligheter og garasjeplasser. Selger står fritt til å endre seksjonsnummer i prosjekteringsprosessen, og det tas forbehold om eventuell endring av antall eier seksjoner i bygningene.

7 Selger tar forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg og offentlige tillatelser. Dersom Selger ikke gjør gjeldende forbe holdet omhandlet i denne bestemmelse innen 31. desember 2011, er Selger forpliktet til å gjennomføre byggingen og kjøpekontraktene som er inngått. Dersom Selger gjør forbehold gjeldende i henhold til det ovenstående, bortfaller denne kjøpekontrakt. DIVERSE Kjøper kan ikke uten selgers skriftelige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført. Salg av bolig under oppføring reguleres av bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43 Meglers kontrakt skal legges til grunn for avtalen. Det forutsettes at kjøper setter seg inn i kontrakten med vedlegg før kjøp av leilighet i prosjektet. Overtakelse Byggetiden er beregnet til ca 18 måneder fra byggestart. Estimert seneste tidspunkt for byggestart er 30. april 2012, hvilket gir en stipulert ferdigstillelse 30. oktober 2013, men ikke et forpliktende tidspunkt for ferdigstillelse. Selger tar forbehold om at kjøpekontrakten kan bortfalle: dersom endelige offentlige tillatelser ikke gis, eller at tillatelsene som gis medfører tyngende vilkår, eller dersom det ikke oppnås et for Selger tilstrekkelig antall solgte boliger i prosjektet, hvilket er 70 % av leilighetene i byggetrinn 1 (salgstrinn 1 og 2). Selger tar i denne forbindelse forbehold om at byggestart kan også påbegynnes føre 70 % salg av leilighetene er oppnådd. Dersom Selger ikke gjør gjeldende forbeholdet omhandlet i denne bestemmelse innen 31. desember 2011, er Selger forpliktet til å gjennomføre byggingen og kjøpekontraktene som er inngått. Dersom Selger gjør forbehold gjeldende i henhold til det ovenstående, bortfaller denne kjøpekontrakt, slik at alle forpliktelser som følger av kjøpekontrakten opphører, og slik at beløp som Kjøper har innbetalt iht denne kontrakt, med tillegg av opparbeidede klientbankkontorenter hos Megler, utbetales til Kjøper. Oversittelse av antatt overtakelsestidspunkt gir ikke nødvendigvis kjøper rett til dagmulkt. Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse Utbygger sørger for ferdigattest. Midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtakelse. Meglerhonorar/ Provisjon: Megler har fast provisjon pr. solgte leilighet i prosjektet, samt et ekstra sluttvederlag ved oppnådd suksess. Sikkerhetsstillelse: Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset opptil kr. 30 millioner. Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene tilleggsforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil det tilfalle et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpers omkostninger. Kjøper må innen kontrakts møte gi ansvarlig megler tilbakemelding at dette er ønskelig. Hvitvaskingsloven Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Budgiving Faste priser. Se egne dokument for prisliste og kjøpsbekreftelse. Selger har godkjent salgsoppgaven, dato

8 LEVERINGSBESKRIVELSE Chokoladefabrikken, salgstrinn 2 GENERELT Salgstrinn 2 omfatter 27 leiligheter i nybygg A med utomhusområde og parkeringskjeller i Nidar Bergenes gamle fabrikkvartal på Rodeløkka. Leveringsbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om de viktigste bestanddelene og funksjonene for salgstrinn 2 i prosjekt Chokoladefabrikken. Det kan forekomme avvik mellom leveringsbeskrivelsen og prospektet. I slike tilfeller gjelder leveringsbeskrivelsen. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer f.eks. på fasaden, rekkverk, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, fargesetting, tekniske føringer og lignende kan avvike fra leveransen da detaljprosjekteringen ikke er sluttført. Prosjektet Chokoladefabrikken er prosjektert etter gjeldende reguleringsplan og det er søkt om rammetillatelse i henholdt til teknisk forskrift TEK 97 rev 07, etter tilhørende plan- og bygningslov. For leveringen gjelder Bustadoppføringslovens bestemmelser. Selger tar forbehold om nødvendige endringer i prosjekteringen og leveringsbeskrivelsen som følge av uforutsette forhold, offentlige krav, vilkår og godkjenninger. KONSTRUKSJON Prosjekt Chokoladefabrikken er planlagt delt i 3 byggetrinn. For byggetrinn 1 vil eksisterende bygningsmasse bli revet for å bygge nytt garasjeanlegg og 2 nye separate leilighetsbygg. Salgstrinn 2 omfatter bygg A. Eksisterende næringsbygg, bygg B, vil bli rehabilitert hvor deler av 1. etasje er regulert til barnehage. Bygget er ikke inkludert i beskrivelsen. Bygningene blir oppført med bæresystem i stål og betong eller i et tilsvarende system tilpasset konstruksjonene. Garasjeanlegget blir utført i betong og evt betongelementer. Takene blir flate, isolert og med fall til innvendig sluk. Det etableres gjennomføringer for teknisk anlegg, avkast inntak. Fasadene mot Marstrandsgaten er prosjektert i tegl og/eller puss. Fasaden mot gårdsrommet er prosjektert i kombinasjon med glass og metall. Svalgangene vil bli levert med dekker av betong. Rekkverk på balkonger er prosjektert i glass og galvanisert stål. Rekkverkene blir tilpasset utformingen av fasaden. Balkong og svalgang er utvendige konstruksjoner. Flatene har fall for avrenning, men mindre ansamlinger av vann vil kunne oppstå på gulvflatene ved regnvær. Påhengte balkonger blir levert med bæresystem i aluminium eller stål med gulv av terrassebord, alternativt med betongdekker. INNVENDIG BEHANDLING GULV Gulvene leveres med 14 mm parkett. Det kan velges fritt mellom standard lakkert eik eller Heva eller tilsvarende. Baderomsgulvene leveres med keramiske 20x20 cm fliser med lokal nedsenkning i dusjnisjen. Det levers 2 alternative fargesammensetninger på bad/gulv, hhv mørkt og lys utgave. Materialprøver er vist på salgskontoret. VEGGER Alle gipsvegger blir sparklet og malt i lys farge 0502-Y. Åpning mellom overskap og himling gipses og behandles som gips for øvrig. Ventiler for ventilasjon og eventuelt inspeksjonsluker plasseres der det er egnet ift de tekniske føringene. Vindussmyg kles med gips og overflatebehandles som gipsvegger forøvrig. Vegg mellom under- og overskap på kjøkken leveres med 10 x 10 cm matt hvit flis eller hvit mosaikkflis med lys grå fuger. Baderomsveggene leveres med keramiske 20x20 cm fliser. Det levers 2 alternative fargesammensetninger på bad/gulv, hhv mørkt og lys utgave. Materialprøver er vist på salgskontoret. Leveringsbeskrivelse , salgstrinn 2 Chokoladefabrikken Side 1 av 4

9 Rørføringer for radiatorer blir synlige i leilighetene, men vil bli plassert så tett inntil radiatorene som mulig. HIMLINGER Bad og entre blir nedforet og kledd med gips, sparklet og malt i lys farge 0502-Y. Øvrig himling blir levert med malt betong med samme fargekode og med fylte V-fuger mellom elementene. Tekniske føringer og eventuelle bærebjelker fores, gipses og behandles som øvrige flater. Tørkesprekker i vanlig omfang i overgangen mellom veg/vegg og vegg/himling må påregnes. UTSTYR KJØKKEN Kjøkkeninnredning leveres av danske Designa eller av leverandør med tilsvarende kvalitet. Frontene blir levert i hvit høyglans og benkeplaten i mørk laminat. Det blir mulig å velge mellom 3 alternative kjøkkenfronter og 2 alternativer benkeplater som vist på salgskontoret. Kjøkkenleverandøren kan på forespørsel utforme kundetilpassede løsninger mot tillegg. Kjøkkenet er tilpasset for innbygging av hvitevarene. Det leveres innbygd integrert ovn med keramisk platetopp og oppvaskmaskin samt frittstående kombiskap i børstet stål type Zanussi eller tilsvarende kvalitet. Det monteres nedfelt vask i rustfritt stål. GARDEROBE Leilighetene leveres med slagdørsgarderobe med fordeling hyller/stang ihht gjeldende krav. Front og skrog i hvit matt overflate. Garderobene leveres av danske Designa eller av leverandør med tilsvarende kvalitet. Garderoben blir montert, men ikke festet til vegg slik at det kan gjøres individuelle tilpasninger uten konstruksjonsmessige inngrep. Det forutsetter imidlertid at ansvarlig entreprenør aksepterer ufestede skap. Plasseringen kan avvike ift prospekttegningene som illustrerer mulige løsninger. INNVENDIGE DØRER Innvendige dører type Swedoor 200 hvit glatt eller tilsvarende. Dørene er i fabrikkmalt utførelse. Dørvridere leveres i børstet stål. BAD Dusjarmatur med garnityr leveres montert på vegg. Det leveres servantskap fra Designa med glatte hvite fronter og heldekkende nedfelt servant type hvit IFÖ eller av leverandør med tilsvarende kvalitet. Det leveres vegghengte toaletter i hvit utførelse og blank nedspylingsknapp. Det leveres speil med lys på vegg. Alle bad får baderomsvegger ca 80x80 cm med skyvedører, glass og ramme i blank utførelse. Dørene plasseres utenfor nedsenket dusjnisje i gulvet. Det er avsatt plass til vaskemaskin med tørketrommel satt ovenpå. Badekar leveres ikke som standard, men kan leveres mot pristillegg der dette er mulig. VINDUER / VINDUSDØRER Leielighetene leveres med vinduer og balkongdører med karmer i tre eller annet egnet materiale og som tilfredsstiller gjeldende krav. Åpningsbare vinduer leveres med lufte- og vaskestilling samt barnesikring. Der det eventuelt er behov for brannvinduer kan luftemuligheten bli begrenset. Vinduskarmene leveres med hvit farge innvendig, utvendig farge er ikke bestemt. INNGANGSDØR TIL LEILIGHET Inngangsdørene blir levert med grå eller en annen passende farge med brann- og lydklassifisering ihht. forskriftene. "Dørkikkert" og FG-godkjent sikkerhetslås er inkludert. LISTVERK Leilighetene leveres med hvite fabrikkmalte gulv / fotlister og gerikter i hvit MDF, unntatt innvendig i baderom hvor gerikter leveres i furu. Alt listverk leveres med synlige spikerhull. Det leveres ikke taklister. DIVERSE UTSTYR Det leveres 1 stk brannslokningsapparat eller brannslange i hver leilighet pr plan. Leveringsbeskrivelse , salgstrinn 2 Chokoladefabrikken Side 2 av 4

10 Det leveres 1-3 røykvarslere pr. leilighet avhengig av planløsning og leilighetstørrelse. TEKNISKE ANLEGG VENTILASJON Det leveres balansert ventilasjon i leilighetene med lokalt aggregat med varmegjenvinning plassert i eller i nærheten av hver leilighet, fortrinnsvis i bod, over himling på bad eller i overskapet over komfyren. ELEKTRISK Elektrisk anlegg leveres etter NEK ref vedlagte oversikt hvor krav til antall punkter er beskrevet. Anlegget ligger generelt skjult i leilighetene, bortsett fra enkelte fremføringer til lys og stikk under overskap på kjøkken, i boder samt eventuelt andre nødvendige synlige kabelføringer langs vegger for eksempel på lydskillevegger. Alle elektriske punkter er plassert på vegg, takpunkt monteres ikke. For lyspunkt i himling leveres stikkontakt i overgang mellom himling og vegg. Det leveres lysarmatur med lysrør under overskapene på kjøkken. Det etableres stikkontakter ifb med benkeplaten på kjøkken, eventuelt under overskap. Det er inkludert downlights på bad og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Antallet varierer mellom 2 4 ift størrelsen på badet. Stikkontakt monteres ved overkant av speilet eller på egnet sted i nærheten. Lysarmatur monteres over speilet. SANITÆR Det monteres ett-greps blandebatterier på kjøkken og bad type Oras. Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk, og opplegg for vaskemaskin på bad. Blandebatteri på kjøkken får stengekran foroppvaskmaskinen på blandebatteriet. Det er kun forutsatt bruk av kondenstørketrommel på badet. Varmtvannet leveres gjennom fjernvarmeanlegget og er en del av fellesanlegget. OPPVARMING Leilighetene leveres med vannbåren varme fra fjernvarmeanlegget med termostatstyrte radiatorer og er en del av fellesanlegget. Badegulvene har termostatstyrt el. varmekabel. TV/DATA/TELEFON Det leveres en standard grunnpakke fra en anerkjent leverandør av TV og datasignaler. Grunnpakken vil omfatte de mest vanlige kanalene og den enkelte beboer kan selv velge tilleggstjenester. TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke markert på tegninger som omfattes av kjøpekontrakten. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er hensiktsmessig og nødvendig. Det tas forbehold om mindre endringer på plantegninger for fremføring av sjakter, ventilasjonsanlegg og elektriske føringer. FELLESAREAL Det blir levert T-profil himling med plater i innvendige fellesareal, alternativt nedforet gipshimling i deler av områdene. Himling på balkonger og svalganger blir levert i malt eller ubehandlet betong. Områder av himling som isoleres blir kledd. Vegger sparkles og males. Gulv ved inngangene flislegges. Postkasser integreres i veggen og monteres så nært hovedinngangene som mulig og etter rettledning fra Posten. HEIS Det leveres heis i bygget med direkte adkomst fra garasjekjeller og bodareal. TRAPPER/TRAPPEROM Undersiden av trappene og vegger i trapperom og korridorer males. Belysning med bevegelsesdetektorer monteres. UTOMHUS Adkomst til hovedinngangene for bygg A er fra portal til gårdsrommet fra Marstrandsgaten og Stockholsmgaten. Gårdsrommet blir åpent og det er mulig å komme til byggene fra alle 3 sider når prosjektet er ferdig utbygd. Gårdsrommet blir begrenset med låst port som kan åpnes fra leiligheten og som er utstyrt med skjerm tilkoblet til kameraet ved porten. Deler av gårdsrommet blir avsatt til uteområde for barnehagen i åpningstiden, og vil ellers være til sameiets benyttelse. Den eksisterende og uvirksomme skorstein vil bli bevart og integrert i gårdsrommet. Leveringsbeskrivelse , salgstrinn 2 Chokoladefabrikken Side 3 av 4

11 Gårdsrommet vil senere bli utvidet og slått sammen med utearealene til trinn 2 og 3. Gårdsrommet i trinn 1 vil være fullverdig til bruk også før trinn 2 og 3 er sluttført. Det etableres avfallsug med innkastpunkter tilknyttet hovedinngangene eller der dette er egnet ift sentralen og normalt bevegelsesmønster. Det vil bli gjort plass til sykkelparkering etter gjeldende krav. Se for øvrig utomhusplanen vedlagt rammesøknaden. Det er prosjektert et rom med glassfasade rundt eksisterende fabrikkpipe i byggetrinn 1. PRIVATE UTEPLASSER Leilighetene vil få balkong, terrasse eller markterrasse. BODER Alle enheter får rett til å disponere 1 stk sportsbod i fellesområdet som planlegges seksjonert som tilleggsareal til seksjonen. De fleste leilighetene har ikke bod i leiligheten. Treromsleilighetene og større uten slik bod får en ekstra bod på 3 m2 med eksklusiv bruksrett plassert i et oppvarmet tilhørende og lett tilgjengelig areal. Hver sportsbod leveres med nettingvegger og dør som kan låses med hengelås eller tilsvarende. Nettingveggene mot felles gangareal tettes og bygges opp til tak. Kjellerveggene males og tak og gulv støvbindes. Selger forbeholder seg retten til fordeling av boder. PORTTELEFON Det monteres ringetablå og kamera ved hovedinngangspartiene og porttelefonanlegg med kamerabilde og åpner i hver leilighet. Det leveres også ringeknapp utenfor hver leilighet. utkjøringen vil bli omlagt ifb med bygging av trinn 2 og senere ved bygging av trinn 3. Selger tar forbehold om at inn- og utkjøringssituasjonen kan bli endret ifb med detaljprosjekteringen. Parkeringsanlegget søkes seksjonert til egen næringsseksjon, men vil kunne bli organisert på annen måte. Det er prosjektert tilgang for servicekjøretøy inn i gårdsrommet via portal i Marstrandsgaten som vil bli blokkert for innkjøring med port ea for å sikre bilfritt miljø. NÆRINGSAREAL Arealet mot gaten i 1. etg blir bygget som en næringsseksjoner ihht reguleringsbestemmelsene. Seksjonen får et grunnareal på ca 130m2 samt mesanin. BYGGETRINN 1, 2 OG 3 Salgstrinn 2 er en del av byggetrinn 1 av totalt 3 byggetrinn i kvartalet Chokoladefabrikken på til sammen ca 150 leiligheter og næring mot gateplan. Prosjektet er rammesøkt som ett prosjekt med trinnvis oppstart. De ulike byggetrinnene vil bli egne sameier. Gårdsrommet vil bli felles når byggetrinn 2 og 3 etter hvert sluttføres. Byggetrinn 2 og senere byggetrinn 3 har planlagt oppstart etter at byggetrinn 1 er utført og/eller straks det er oppnådd tilstrekkelig antall solgte enheter i de tilhørende salgstrinn. Inndelingen av trinn1, 2. og 3 vises på vedlagte situasjonsplan. Oslo, PIPE Pipe, peis eller ildsted leveres ikke. PARKERING Det bygges 31 parkeringsplasser i underetasjen for byggetrinntrinn 1 som kan kjøpes mot tillegg. Det er prosjektert og søkt om permanent inn-og utkjøring til parkeringskjelleren fra Malmøgaten. Garasjeanlegget vil senere bli utvidet og sammenføyd med garasjeanlegget for byggetrinn 2 og 3 når de er sluttførte. Inn- og Leveringsbeskrivelse , salgstrinn 2 Chokoladefabrikken Side 4 av 4

12

13 situasjonsplan Byggetrinn 1: Bygg A, B og C Byggetrinn 2: Bygg D og E Byggetrinn 3: Bygg F

14 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET CHOKOLADEFABRIKKEN I ELLER ANNET NAVN SOM VELGES SENERE. VEDTEKTENE ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED SEKSJONERING AV EIENDOMMEN, OG KAN BLI GJENSTAND FOR ENDRING OG REVISJON ETTERSOM EIENDOMMEN UTVIKLES. SAMEIEVEDTEKTER for Sameiet Chokoladefabrikken I 1 Innledning Eiendommen gnr. bnr. i Oslo kommune er i overensstemmelse med seksjoneringsbegjæring med vedheftede plantegninger delt opp i eierseksjoner. Alle bestemmelser som er inntatt i kjøpekontrakten, seksjonsbegjæring og husordensreglene er bindende for sameierne og overdragelse av eiendomsandeler må kun finne sted på de vilkår som er inntatt i disse dokumenter og disse vedtekter. Eier en organisasjon/institusjon el.l. flere boligenheter, kan den utpeke et stemmeberettiget medlem for hver boligenhet blant boligenhetens beboere. Ellers har den et antall stemmer svarende til det antall boligenheter den eier. Registrering i foretaksregisteret må finne sted senest innen seks måneder etter tinglysing av seksjoneringsbegjæringen. For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr Seksjon En ideell eiendomsandel med eksklusiv bruksrett til én bolig benevnes seksjon. Til hver seksjones omsøkes seksjonert bod som tilleggsareal til seksjonen. Alternativt sikres seksjonseierene eksklusiv bruksrett til en nummerert bod. Dessuten har kjøper av seksjonen felles bruksrett sammen med de øvrige eierne av eiendommen til boligsameiets fellesarealer, så som trapper, ganger, samt felles bruksrett til de felles tomteanlegg m/grøntanlegg og takterrasse, veier, fellesinnretning m.v. 3 Disposisjon over seksjon Overdragelse av eiendomsandeler må kun finne sted på de vilkår som er inntatt i ovennevnte dokumenter og disse vedtekter, jfr. 1. Overdragelse av seksjon kan ikke skje uten at forretningsfører har fått melding. Totalrestanse inklusive renter og omkostninger skal være innbetalt sameiet ved forretningsfører, før overdragelse kan finne sted. Den enkelte sameier har forøvrig full rettslig råderett over sin seksjon. Sameiet er basert på brøkdeler som svarer til den enkelte seksjons bruksareal (ekskl. evt. tilleggsdeler, boder, terrasser, balkonger og parkeringsplasser), slik det er fastsatt i begjæring om seksjonering med vedheftede tegninger Innehaver av den enkelte seksjon er ansvarlig for at ubetalt andel av fellesutgifter, eventuelt andre utgifter som sameiet har fastsatt, blir betalt og hefter også for tidligere sameiers forpliktelser.

15 De enkelte bruksenhetenes hoveddeler består av klart avgrensede og sammenhengende deler av bebyggelsen på eiendommen iht seksjonsbegjæringen. Leilighetenes balkonger er inkludert i seksjonene og sportsboder og terrasser er tilleggsdeler til seksjonene/alternativt sikret på annen måte. Parkeringsplasser i garasjekjelleren er organisert i eget sameie og seksjoneres som egen næringsseksjon. Alternativ vil kjøpte parkeringsplasser sikres på annen måte, i vedtekter eller som tilleggsdeler til seksjonene. Eventuelle boder og parkeringsplasser som er plassert i eiendommens fellesareal, vil få fastsatt enerett til bruk de enkelte seksjoner, etter nummererte lister. Disse deler av fellesarealet er ikke nødvendig til bruk eller adkomst for øvrige seksjonseiere til deler av eiendommen for øvrig. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheters hoveddel eller tilleggsdel, er fellesareal. Den enkelte sameier har eiendomsrett til en ideell andel av eiendommens fellesareal, og har enerett til bruk av den bruksenhet vedkommende har grunnbokshjemmel til. Leiligheter på bakkeplass har enerett til bruk av en del av tilliggende utomhusareal i form av terrasse eller haveareal på bakkeplan. Dette bruksarealets utstrekning er som vist i prospektet ved oppføringen av bebyggelsen på Sameiets eiendom. Bruksretten kan ikke fratas vedkommende seksjonseier selv om den ikke måtte komme til uttrykk i form av tilleggsareal til seksjonen ved eiendommens seksjonering Sameiets fellesareal vil inntil byggetrinn 1, 2 og 3 er ferdigstilt og overlevert kunne være av midlertidig karakter. Når byggetrinn 1, 2 og 3 er ferdigstilt og overlevert vil de tre eierseksjonssameiene være representert i et eget tingsrettslig sameie for fellesarealer til bruk for alle de tre eierseksjonssameiene. Se nærmere om dette under Sameiernes plikter Sameierne er forpliktet til å rette seg etter boligsameiets vedtekter og vedtak fattet av sameiemøte og styre. Ved alminnelig flertall fastsetter sameiemøtet vanlige ordensregler for eiendommen. Bruksretten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig skade eller ulempe for brukerne av andre seksjoner. Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. Bruksenheten må bare benyttes i samsvar med seksjonens formål. Sameier plikter etter gyldig styrevedtak, å gi styret eller den styret gir fullmakt, adgang til de enkelte bruksenheter for å foreta nødvendig ettersyn, installasjoner eller reparasjoner. Der det er nødvendig med bygningsmessige inngrep for å skaffe tilgang til ovennevnte installasjoner, er sameiet kun ansvarlig for etterarbeider tilsvarende utbedring av selve inngrepet med tilbakesetting til ordinær, enkel standard. Eventuelle påkostninger eller utbedringer utover det som her er er nevnt, må bekostes av sameieren, uansett hvilken standard boligen var i før inngrepet fant sted. Sameierne er også forpliktet i forhold videre utvikling av tilstøtende eiendommer, byggetrinn 2 og 3, se Sameiernes vedlikeholdsplikt Vedlikehold av bruksenheten påhviler den enkelte sameier. Med vedlikehold forstås all oppussing, istand settelse og fornyelse av maling, tapet, gulv, tak, innvendige vegger, dører og vinduer, låser, nøkler, elektriske ledninger med

16 tilbehør fra og med leilighetens apparattavle eller sikringsboks, varmtvannsbereder i bolig, vannkraner, servanter og annet sanitærutstyr, apparater med tilbehør. Dette gjelder også ledninger og innretninger som han selv har satt opp. Sameieren er ansvarlig for vedlikehold av vann, varme og sanitærledninger fra forgreningspunkt på fellesledning og inn i den enkelte bruksenhet. Sameieren er ansvarlig for innsiden av døren og vinduer som vender ut mot fellesareal. Sameierens vedlikeholdsplikt omfatter også den indre del av terrassen, det vil si den delen som ikke sees utenfra. Unnlatelse av å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens verdi eller å avverge ulemper er å anse som mislighold av sameierens forpliktelser overfor boligsameiet. Eventuelle tilleggsarealer til en seksjon (både ut- og innvendige) har seksjonseieren vedlikeholdsansvaret for. Seksjonseieren har vedlikeholdsansvar for uteareal/haveareal som måtte være tillagt seksjonen, også om dette areal ikke er gjort til tilleggsareal ved eiendommens seksjonering. Seksjonseieren har også tilsynsansvar og sneryddingsansvar for balkonger/terrasser som ikke måtte være tilleggsareal. Alt arbeid som påligger sameieren skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter. Sameieren er ansvarlig for at dette blir gjort. 6 Boligsameiets plikter Boligsameiet skal: a) Vedlikeholde og forvalte eiendommen med grøntarealer, beplantninger, veier, lekeplasser, og fellesinnretninger av enhver art. b) Besørge utvendig vedlikehold av sameiets bygninger på eiendommen, herunder vedlikehold av trappeoppganger, ytre inngangsdører og rom til avbenyttelse for samtlige sameiere. c) Dersom formålstjenelig, bidra og delta i en felles velforening i kvartalet. 7 Forandringer av seksjonen, antenne, markise m.m. Sameierne må ikke uten godkjennelse fra boligsameiets styre gjøre bygningsmessige forandringer vedrørende bygning eller boligen, eller sette opp skillevegger og lignende eller flislegge balkong/terrasse eller sette opp radioog TV-antenne/parabol, markiser m.m. 8 Fellesutgifter og fellesinntekter Boligsameiet betaler alle kostnader til drift av boligsameiets bygninger, så som offentlige avgifter som direkte kan henføres til bygningene, forsikringer, drift og forsvarlig ytre vedlikehold av bygningene samt forretningsførsel. Dessuten betaler boligsameiet alle kostnader til opparbeidelse, drift og vedlikehold av fellesarealer med veier, lekeplasser, grøntarealer og beplantninger samt vaktmestertjeneste. Restavfall fra seksjonen blir håndtert av et felles avfallsystem for sameiene Chokoladefabrikken I, II og III. Kostnaden for anlegget blir fordelt etter brøk tilsvarende sameiets samlede antall seksjoner. Den enkelte sameier skal betale et à konto beløp, fastsatt av styret, til dekning av sin andel av felleskostnadene.

17 For mye innbetalte felleskostnader overføres til disposisjonsfond. Kostnadsbidraget fastsettes av styret med basis i følgende fordelingsnøkkel boligens nettoareal (bruksareal). Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenheten, skal fordeles mellom sameierne etter samme nøkkel som brukes ved fordeling av felleskostnader. Utover ordinære fellesutgifter og fellesinntekter, betaler den enkelte sameier et akonto beløp for varmtvann. Dette blir årlig avregnet. 9 Forsikring Styret plikter å holde boligsameiets bygningsmasse forsikret på en tilfredsstillende måte. Sameieren skal betale egenandel ved forsikringsskader der boligsameiets forsikring benyttes på skader som ligger under sameierens vedlikeholdsansvar. Sameiren er i disse tilfellene også ansvarlig for tap som ikke dekkes av boligsameiets forsikring som følge av helt eller delvis avkorting eller avslag på grunn av sameierens forhold. Bestemmelsen her påvirker ikke boligsameiets rett til å kreve erstatning fra sameieren for øvrig. 10 Utleie Leietakeren forplikter seg til å følge boligsameiets vedtekter, samt vedtak fattet av sameiermøte og styre. Fremleie er ikke tillatt, d.v.s. leietakers videre bortleie. Eier skal opplyse styret og forretningsfører om leietagers navn og egen adresse i utleieperioden. 11 Mislighold Hvis en sameier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige sameierne, kan vedkommende, med minst seks måneders skriftlig varsel, pålegges å selge seksjonen. Er ikke pålegget etterkommet innen fristens utløp, kan seksjonen kreves solgt gjennom tvangssalg, jf. lov om eierseksjoner 26. Sameieren er ansvarlig for sine husstandsmedlemmer, leietaker eller andre personer som han har gitt adgang til leiligheten, eller, uten skjellig grunn, til eiendommen forøvrig. Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve sameieren utkastet før seksjonen er solgt. Konferer denne bestemmelses første ledd og lov om eierseksjoner 27. Denne bestemmelse gjelder også for brukere av seksjonen som ikke er sameiere. I slike tilfeller kan det være naturlig at sameier gis et salgspålegg.

18 12 Sameiermøtet er sameiets øverste organ Hvert år innen 30. april skal det avholdes ordnært sameiermøte. Innkallingen til ordinært sameiermøte skjer skriftlig med minst 8 dagers, høyst 20 dagers varsel. Sameiermøte ledes av styrets leder med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver å være sameier. Saker som en sameier ønsker behandlet på ordinært sameiermøte, skal nevnes i innkallelsen når det settes frem krav om det innen den frist styret bestemmer, jf lov om eierseksjoner 33(4). Skal et forslag som etter lov og vedtekter vedtas med 2/3 flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være nevnt i innkallingen. Ekstraordinært sameiermøte skal innkalles av styret med minst 8, høyst 20 dagers varsel. Når styret finner det nødvendig kan det innkalles med kortere varsel på minst 3 dager. Sameiermøtet skal holdes når minst to sameiere, som tilsammen har minst 10 % av stemmene, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. På det ordinære sameiermøte skal disse sakene behandles: 1. Konstituering 2. Årsberetning fra styret 3. Godkjennelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av tap. 4. Driftsbudsjett 5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 7. Eventuell godtgjørelse til styret 8. Andre saker som er nevnt i innkallelsen 13 Sameiermøtets myndighet På sameiermøtet har sameierne stemmerett med èn stemme for hver seksjon de eier. Det er anledning til å møte ved fullmektig. Sameieren har rett til å ta med seg en rådgiver til sameiermøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. Alle vedtak fattes som hovedregel med alminnelig flertall av gitte stemmer. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer til vedtak om: 1. Ombygging, påbygging eller endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold. 2. Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter. 3. Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap. 4. Andre rettslige disposisjoner over den faste eiendom som går utover vanlig forvaltning. 5 Samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter. 6. Samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven 12 annet ledd annet punktum. 7. Tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og

19 vedlikehold når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne ut over 5 % av de årlige fellesutgiftene. 8. Vedtektsendringer. Det kreves tilslutning fra de sameiere det gjelder til vedtak om: 1. Begrensninger i den rettslige rådighet over seksjonen 2. Endring i fordeling av felleskostnader 3. Endring i fordeling av inntekter av fellesarealer For vedtak i saker som er nevnt i lov om eierseksjoner 43 første ledd (representasjon) og vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen etter lov om eierseksjoner 30, 3. ledd, kreves enstemmighet av samtlige sameiere. Flertallskravene ovenfor er ufravikelige og kan ikke fravikes i vedtekter eller på annen måte, jf lov om eierseksjoner 29 og 30. Flertallet i sameiermøtet kan ikke gjøre vedtak som er egnet til å gi noen sameiere en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen krever enstemmighet av samtlige sameiere. 14 Styret Boligsameiet ledes av et styre bestående av leder og 2 styremedlemmer med 1 varamedlemmer. Funksjonstiden for leder og de øvrige styremedlemmer er to år, dog slik at ett styremedlem etter loddtrekning trer ut etter første driftsår. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer og vara medlemmer kan gjenvelges. Lederen velges ved særskilt valg. Styret velger innenfor sin midte nest leder og sekretær. Styret står for forvaltningen av sameiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak av sameiermøtet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet utgjør møteleders stemme utslaget. I fellesanliggender representerer styret sameierne, og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem, jfr eierseksjonsloven Forretningsfører Styret ansetter selskapets forretningsfører. Forretningsføreren forestår den daglige drift av sameiets eiendom. Forretningsfører sørger for innkreving av fellesutgifter fra sameierne og fører regnskap for boligsameiet. Videre fremmer forretningsfører overfor styret forslag til årsoppgjør, budsjett og fellesutgifter samt utfører de tjenester som er nevnt i forretningsførerkontrakten, herunder begjære tvangssalg, jf. vedtektenes 11, første ledd.

20 16 Revisor Boligsameiet skal ha statsautorisert eller registrert revisor. Revisor har møte- og talsrett på sameiermøtet. Revisor velges av sameiermøtet med alminnelig flertall. Revisor tjenestegjør frem til ny revisor er valgt. Lov av 15. januar 1999, nr. 2 om revisjon og revisorer gjelder så langt den passer. 17 Legalpant Som sikkerhet for krav som springer ut av sameieforholdet har boligsameiet legal pant i den enkelte seksjon tilsvarende 1G til enver tid (folketrygdens grunnbeløp), jf eierseksjonsloven 25. Forretningsføreren har ved en sameiers mislighold av økonomisk art, fullmakt til å begjære tvangssalg av vedkommendes seksjon. Sameierne kan ikke fremsette motkrav med mindre dette er erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom. 18 Prosjektet Chokoladefabrikken plikt til å medvirke Om prosjektet Utbyggingen av Sameiet utgjør første byggetrinn i utbyggingsprosjektet Chokoladefabrikken. Prosjektet er planlagt gjennomført ved utbygging i flere byggetrinn, med en planlagt bebyggelse på ca 150 boliger. Planen er at store deler av utomhusarealene som inngår i prosjektet, skal eies og/eller disponeres i fellesskap av de eierseksjonssameiene/ borettslagene som etter hvert etableres og inngår i prosjektet. Felles utomhuseiendom Chokoladefabrikken-prosjektets utbygger ( heretter omtalt Utbygger ) vil fastsette vedtekter og/eller andre bestemmelser for prosjektenes felles utomhuseiendom. Sameiet vil være forpliktet av disse vedtekter/bestemmelser, og herunder forpliktet til å betale en forholdsmessig andel av kostnadene til drift og vedlikehold av opparbeidede felles utomhusarealer, enten det dreier seg om arealer som er permanent elle temporært opparbeidet. Sameiets andel av disse kostnadene vil inngå i Sameiets felleskostnader, jf 3. Sameiets rettigheter i felles utomhusarealer vil sikres ved at det tinglyses bruksrett og/eller overføring av hjemmel til en ideell eierandel av Chokoladefabrikkens felles utomhuseiendom til Sameiet. Dersom Utbygger velger å overføre hjemmel til en ideell eierandel til Sameiet, kan dette bli gjennomført etter at hele Chokoladefabrikken-prosjektet er ferdig utbygget (gjelder alle eventuelle byggetrinn). Garasjeanlegg Det er planlagt bygget et felles garasjeanlegg under bakkenivå for hele Chokoladefabrikken-prosjektet. Utbygger tar sikte på å fradele garasjeanlegget som egen anleggseiendom med eget gnr/bnr, alternativt opprette et eget Garasjelag og en egen næringsseksjon som eies av Garasjelaget. Ved fradeling av eget garasjeanlegg vil eiere av garasjeanlegget i så tilfelle være eierseksjonsameiene/borettslagene som etableres etter hvert som de enkelte byggetrinn ferdigstilles, garasjeplasskjøperne eller Utbygger (og i siste tilfelle med bruksrettigheter for det enkelte bygg eller garasjeplasskjøperne). Tekniske anlegg etc. for Sameiet er planlagt plassert i Sameiets egen eiendom. Dersom enkelte funksjoner for Sameiet likevel blir lagt i garasjeanlegget, som for eksempel sykkelparkering, tekniske rom med mer, kan Utbygger overføre en bruksrett eller evt. en eierandel i garasjeanlegget til Sameiet. Utbygger fastsetter vedtekter for garasjeanlegget. Dersom Sameiet får en bruksrett eller en eierandel i garasjeanlegget eller deler av det, vil Sameiet være forpliktet av disse vedtektene, og herunder forpliktet til å betale en andel av kostnadene til drift og vedlikehold av garasjesameiet. Sameiets andel av disse kostnadene vil i så fall inngå i Sameiets felleskostnader, jf 3.

SAMEIEVEDTEKTER. for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiemøte den 15. mars 1999. Endret på ordinært sameiermøte 18. april 2002, 3. april 2003, 29. april 2004 og 29. april 2010. 1 Innledning

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for VESTRE NES BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for VESTRE NES BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER for VESTRE NES BOLIGSAMEIE 1 Innledning Eiendommen gnr 39 bnr 451 i Asker, er i overensstemmelse med oppdelingsbegjæring av 22.05.2002 delt opp i 30 ideelle eiendomsandeler. Alle bestemmelser

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR HAMANGSKOGEN BOLIGSAMEIE. 1 Innledning

SAMEIEVEDTEKTER FOR HAMANGSKOGEN BOLIGSAMEIE. 1 Innledning SAMEIEVEDTEKTER FOR HAMANGSKOGEN BOLIGSAMEIE (Vedtatt på konstituerende sameiemøte 11. desember 1986) (Endret på ordinært sameiemøte 12.03.91, 23.03.92, 11.11.96, 18.03.98 og 01.04.04 ) 1 Innledning Eiendommen,

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER for ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiemøte den 27/11 2001 Endret på ordinært sameiermøte den 24. mars 2004, 5. april 2006, 25. oktober 2006, 23. april 2007, 28. april

Detaljer

VEDTEKTER for TOPPENHAUG BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for TOPPENHAUG BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for TOPPENHAUG BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiemøte 26.01.1984 med endringer av 21.01.85, 11.04.89, 24.04.90, 25.04.91, 09.04.92, 12.12.96 16.04.98, 18.03.99, 29.03.07 og 17.04.08.

Detaljer

KORPEFARET BOLIGSAMEIE Sameievedtekter

KORPEFARET BOLIGSAMEIE Sameievedtekter SAMEIEVEDTEKTER Vedtatt på konstituerende møte den 28. februar 2002. Med endring av 28.04.04 Endret på årsmøtet 03.03.09 Endret på årsmøtet 01.03.11 Endret på årsmøtet 12.03.15 Endret på årsmøtet 09.03.17

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for ASLAK HAGE BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for ASLAK HAGE BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER for ASLAK HAGE BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 12. oktober 2005. Endret på ordinært sameiermøte den 05.04.2006, 07.12.2006, 29.04.2007, 07.04.2010 og 16.03.2015. 1

Detaljer

VEDTEKTER for BERGER BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for BERGER BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for BERGER BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 26.05.88 Endret 18.04.91, 31.03.92, 26.11.96, 19.03.98, 19.03.99, 25.04.06 og 19.04.07. 1 Innledning Eiendommen, gnr. 93 bnr. 625

Detaljer

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1 Innledning Eiendommen gnr. 227 bnr. 309 i Oslo kommune er i overensstemmelse med seksjoneringsbegjæring med vedheftede

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for SAMEIET SØNDRE NES

SAMEIEVEDTEKTER. for SAMEIET SØNDRE NES SAMEIEVEDTEKTER for SAMEIET SØNDRE NES Disse vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 20.mars 2002. Endret på ordinært sameiermøte den 17. april 2007 og 28. april 2009. 1 Innledning Eiendommen gnr.3,

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for FOSSUM BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for FOSSUM BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER for FOSSUM BOLIGSAMEIE (Endret 3. april 1991, 7. april 1992, 23. mars 1993, 21. juni 1993, 25. november 1996, 11. mars 1998, 17. mars 1999, 08. april 2002, 31. mars 2004 og 20. mars 2007).

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

SAMEIERVEDTEKTER FOR ODDEN MARINA BOLIGSAMEIE

SAMEIERVEDTEKTER FOR ODDEN MARINA BOLIGSAMEIE SAMEIERVEDTEKTER FOR ODDEN MARINA BOLIGSAMEIE Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 10. juni og 16. desember 1996. Endret på ordinært sameiermøte 28. april 1998, 27. april 1999, 28. mars 2000, 23. april

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER SOLBERGBEKKEN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER SOLBERGBEKKEN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER SOLBERGBEKKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17.1.1990 (Endret på ordinært sameiermøte 07.04.92, 31.03.93, 22.03.94, 03.12.96, 23.03.98, 17.03.99, 18.03.04, 10.03.05,

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

-1- Innledning. For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr.31.

-1- Innledning. For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr.31. SAMEIEVEDTEKTER for HILTONÅSEN BOLIGSAMEIE (Endret på sameiermøte 26. april 1994, 4. desember 1996, 30. april 1998, 6. mai 2003, 28. april 2004, 11. april 2005, 3. april 2006 og 28.mars 07) (Sist endret

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for Hoff Terrasse sameie

Vedtekter for Hoff Terrasse sameie Vedtekter for Hoff Terrasse sameie (sist endret på sameiemøte den 25.04.2012) 1 - Innledning Eiendommen Hoff Terrasse sameie, gnr. 31, bnr. 175, på festet grunn i Oslo, er i overensstemmelse med oppdelingsbegjæring

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014.

VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014. VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014. 1. INNLEDNING Eiendommen gnr. 116, bnr. 42, er i overensstemmelse med

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for BOLIGSAMEIET FROGNERKILEN TERRASSE

SAMEIEVEDTEKTER. for BOLIGSAMEIET FROGNERKILEN TERRASSE SAMEIEVEDTEKTER for BOLIGSAMEIET FROGNERKILEN TERRASSE (vedtatt på konstituerende sameiemøte 14.12.87, med endringer av 01.06.89, 15.05.91, 26.05.92, 02.05.94, 25.04.95, 21.04.97, 23.04.98, 17.04.07 og

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

1 Innledning. For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr.31.

1 Innledning. For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr.31. VEDTEKTER for BJØRNEBÆRSTIEN HUSEIERFORENING (stiftet 19. mai 1981) endret i sameiermøte 17. april 1996, 27. april 1998, 17. september 1998, 23. februar 1999, 9. mars 2000, 28. april 2003, 14. juni 2004

Detaljer

VEDTEKTER KIRKEVEIEN 71SAMEIE

VEDTEKTER KIRKEVEIEN 71SAMEIE VEDTEKTER for KIRKEVEIEN 71SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17. oktober 2012. (Endret på ordinært sameiermøte 25.04.2013, 27. mars 2014 og 19. mars 2015. ) 1 Innledning Eiendommen gnr. 8 bnr.

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØSTER MATHILDES GATE SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sameiet

VEDTEKTER FOR SØSTER MATHILDES GATE SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sameiet VEDTEKTER FOR SØSTER MATHILDES GATE 16-20 SAMEIE fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1 Sameiet Eiendommen gnr. 101 bnr. 190 i Lørenskog kommune er i overenstemmelse med seksjoneringsbegjæring

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

Vedtekter for Åstorget Boligsameie 2 Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Åstorget Boligsameie 2 Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Åstorget Boligsameie 2 Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret på sameiermøtet 29.3.17 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI Vedtatt i konstituerende sameiermøte 19.03.2013 med senere endringer Sist endret i ordinært sameiermøte 12.04.2016 1. Navn Boligsameiets navn er Boligsameiet Maries

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET SANZ TERRASSE. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Sanz Terrasse. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for SAMEIET SANZ TERRASSE. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Sanz Terrasse. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET SANZ TERRASSE 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Sanz Terrasse 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive bruksenheter i eiendommen gnr. 38, bnr. 187. Den enkelte sameier

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken

Detaljer

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner:

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner: SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TOPPSKARVEN PÅ EIENDOMMEN GNR.119 BNR.3869 I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt på Stiftelsesmøtet 20.06.2002 Revidert på sameiermøtet 30.03.2009 1 NAVN. Sameiets navn er Toppskarven.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for SAMEIET FURURABBEN 19/21

SAMEIEVEDTEKTER. for SAMEIET FURURABBEN 19/21 SAMEIEVEDTEKTER for SAMEIET FURURABBEN 19/21 Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 28. mai 1975. Endringer vedtatt på sameiermøte 28. februar 1996, 13. april 1999, 17. april 2007, 24. mars 2010. Nye

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 40 bnr.

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 Org.nr. 997 677 811 Vedtatt på sameiemøte 26. april 2012 Sameiets navn er Sameiet St. Mariegt. 46. 1 Sameiets navn 2 Eiendommen Sameiet St. Mariegt. 46 omfatter gnr.

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET CRESCENDO Godkjent av sameiermøte

VEDTEKTER for SAMEIET CRESCENDO Godkjent av sameiermøte VEDTEKTER for SAMEIET CRESCENDO Godkjent 20. 04. 2016 av sameiermøte 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Crescendo 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive bruksenheter i eiendommen gnr. 119,

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

4 Seksjonseiernes plikter

4 Seksjonseiernes plikter SAMEIEVEDTEKTER for SAMEIET SØNDRE NES Disse vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 20.mars 2002. Endret på ordinært sameiermøte den 17. april 2007, 28. april 2009, 26. april 2011 og 27. mars 2012.

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for FOSSUM BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for FOSSUM BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER for FOSSUM BOLIGSAMEIE (Endret 3. april 1991, 7. april 1992, 23. mars 1993, 21. juni 1993, 25. november 1996, 11. mars 1998, 17. mars 1999, 08. april 2002, 31. mars 2004, 20. mars 2007

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter Sameiet) omfatter gnr 229 bnr 174 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17. oktober 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på sameiermøte 14. april

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

Humlerekka eierseksjonssameie

Humlerekka eierseksjonssameie VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET Humlerekka eierseksjonssameie 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn skal være Humlerekka eierseksjonssameie. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring datert 7.5.2012 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE. Endringer sist vedtatt på sameiermøte 29. april 2015. 1 Generelt

SAMEIEVEDTEKTER. for BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE. Endringer sist vedtatt på sameiermøte 29. april 2015. 1 Generelt SAMEIEVEDTEKTER for BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Endringer sist vedtatt på sameiermøte 29. april 2015 1 Generelt Sameiets navn er Boligsameiet Frydendal Søndre og har gnr. 14 og bnr. 5 i Asker kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008 Sist revidert 2. mars 2016 Boligsameiets navn er Skitunet Boligsameie 1. Navn 2. Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

Vedtekter. for. Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384

Vedtekter. for. Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384 Vedtatt på sameiermøte 14. april 2011 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 1.0 Navn Sameiet Wessel Atrium omfatter gnr 208, bnr 57

Detaljer

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO (vedtatt på ordinært sameiemøte 10.03.99) (endret på ordinært sameiemøte 24.03.04) (endret på ordinært sameiermøte 16.04.15) Eiendommen Brinken, gnr. 231,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET SKJOLDNES I

VEDTEKTER FOR SAMEIET SKJOLDNES I Disse vedtektene er utarbeidet i forbindelse med salg av boliger i Prosjektet Skjoldnes. Vedtektene er å betrakte som foreløpige, og det tas forbehold om endringer i forbindelse med innsendelse av endelig

Detaljer

Vedtekter 20.04.07 rev 01.

Vedtekter 20.04.07 rev 01. Aasebryggene Vedtekter 20.04.07 rev 01. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Gnr.13 bnr. 1702 Vedtatt i sameiermøte Den 20 April 2007 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER. f o r. 1 Innledning

VEDTEKTER. f o r. 1 Innledning VEDTEKTER f o r FORNEBUKOLLEN BOLIGSAMEIE (Vedtatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1992) (Endret på ekstraordinært sameiermøte 21.11.96) (Endret på ordinært sameiermøte 2. mai 2006) (Endret på ordinært

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for DØNSKI BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for DØNSKI BOLIGSAMEIE 1 SAMEIEVEDTEKTER for DØNSKI BOLIGSAMEIE Endring vedtatt på sameiemøte 14.05.91, 25.03.92, 09.12.96, 23.04.98, 29.04.99, 07.04.03, 15.04.04, 19.04.07 og 10.04.08. 1 Innledning Eiendommen, gnr. 80 bnr.

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for

Detaljer

VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE. 25. april 2017

VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE. 25. april 2017 VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE 25. april 2017 Revisjon 7 KAP. 1 NAVN og FORMÅL 1-1 Navn Sameiets navn er Sanatorieveien Terrasse. 1-2 Formål Formålet med sameiet er å: a) Ivareta driften av sameiet.

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer