Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon"

Transkript

1 Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon

2 2 Forskrift Boliger ventileres først og fremst av to grunner: - for å oppnå god luftkvalitet. Dvs. at luften skal oppleves som frisk og behagelig, samt ikke bidra til helseplager - for å unngå fuktskader i bygningene i form av mugg og soppskader, samt eventuelt andre ugunstige forhold (ref. NBI rapport Boligventilasjon) Byggereglene stiller krav til luftkvalitet, innemiljø og energieffektivitet. Teknisk forskrift angir dessuten krav til luftmengder, mens veiledningen beskriver trekkfri tilførsel av riktig mengde ren luft, nøytrale trykkforhold mellom leiligheter i flerfamiliehus, regulering, vedlikehold, samt til energieffektivitet og energibruk. Energibehov enebolig 160 m 2, 2 etasjer. Ifølge Teknisk forskrift (TEK10) skal ventilasjonen i boliger være 1,2 m 3 pr. time pr. m 2 gulvareal. Ved etasjehøyde på 2,4 m tilsvarer dette 0,5 luftvekslinger pr. time. Det vil si at luften skal byttes ut hver annen time. Soverom skal tilføres minimum 26 m 3 friskluft pr. time pr. sengeplass, mens kjøkken, sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk med tilfredsstillende effektivitet. I leiligheter er som regel avtrekksluftmengden fra våtrommene, eller lufttilførsel iht. personbelastning, dimensjonerende. Ventilasjonsmengden blir derved vesentlig større enn 0,5 luftvekslinger pr. time. Høyt luftskifte, og forholdsvis lite ytterveggsareal, medfører at oppvarming av ventilasjonsluft er den enkeltfaktoren som har størst betydning for energibruken i leiligheter. Ifølge veiledningen til Byggteknisk forskrift må bolig vanligvis ha balansert ventilasjon for å tilfredsstille kravene til luftkvalitet og energieffektivitet. EU-direktiv om bygningers energibruk Et EU-direktiv om energibruk i bygninger stiller krav til energieffektivitet for både nye og rehabiliterte bygg. I tillegg er det innført ordninger for sertifisering av bygningers energieffektivitet. Nye energikrav i Teknisk forskrift (TEK10) er utarbeidet for å ivareta dette. Valg av Villavent balansert ventilasjon med høy effektiv varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som har størst betydning for redusert energibruk i nye boliger. Samtidig oppnås friske hus - med god luftkvalitet.

3 3 Energikrav i forskrift (TEK10) For å oppfylle kravene kan man enten tilfredsstille spesifikke energitiltak eller en angitt energiramme. Både energitiltaks- og rammekravsmodellen gir fleksibilitet med hensyn til hvilket energitiltak som gjennomføres. Dersom et enkelttiltak ikke tilfredsstilles, kan dette kompenseres med omfordeling og bedre verdi for et annet. Eksempelvis kan høyere varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg byttes i enklere bygningskonstruksjon, større vindusareal etc. For å sikre akseptabel minstestandard i nybygg, er det innført minstekrav ved omfordeling. For å oppnå boliger med lavt energibehov og godt inneklima, stiller energitiltaksmodellen følgende krav til ventilasjon og luft tetthet i Teknisk forskrift (TEK10): Varmegjenvinning Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmeveksler i ventilasjonsaggregat: Boligbygg: 70 % Øvrige bygninger og arealer: 80 % Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP-faktor)* Bolig: 2,5 kw/(m 3 /s) (hele døgnet) Næringsbygg: 2,0 / 1,0 kw/(m 3 /s) (dag/natt) Lekkasjetall (luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell) Småhus:** 2,5 Øvrige bygninger: 1,5 Minstekrav: 3,0 (v/omfordeling) I rammekravsmodellen stiller Teknisk forskrift (TEK10) krav om at totalt netto energibehov i boliger ikke skal overstige følgende: (kwh/m 2 oppvarmet BRA pr. år): Småhus**: /oppvarmet BRA Boligblokk: 115 Passivhus, lavenergihus og Husbankfinansierte boliger I såkalte passivhus og lavenergihus stilles det strengere krav til energibehov. Husbankens krav kan tilfredsstilles på flere måter. NS 3700 angir følgende minstekrav: Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmeveksler i ventilasjonsaggregat: Passivhus: 80 % Lavenergihus klasse 1: *** 70 % Skjerpet tiltaksmod. HB: 80 % Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP-faktor): Passivhus: 1,5 kw/(m 3 /s) Lavenergihus klasse 1: *** 2,0 kw/(m 3 /s) Skjerpet tiltaksmod. HB: **** 1,5 kw/(m 3 /s) Lekkasjetall (luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell): Passivhus: 0,60 Lavenergihus klasse 1: *** 1,0 Skjerpet tiltaksmod. HB: **** 1,0 * SFP-faktor angir energibehov til transport av luft i ventilasjonsanlegget. Utforming av kanalanlegg og ventilasjonsaggregat har stor betydning for SFP-faktoren. ** Som småhus regnes eneboliger, 2- til 4-mannsboliger og rekkehus. *** Boligbygninger som oppfyller kriteriene for lavenergihus klasse 1 iht. NS 3700 vil også oppfylle Husbankens (HB) energikriterier for å oppnå grunnlån. **** Gjelder for alle typer boliger.

4 4 Villavent SAVE - ny standard for ventilasjon av boliger EC-teknologi Villavent-aggregatene er spesielt utviklet for å imøtekomme nye byggeregler og skjerpede krav til energieffektiv ventilasjon i boliger. Aggregatene kan også benyttes for ventilasjon av lokaler i mindre yrkesbygg. Bruk av flere mindre aggregater i yrkesbygg er gjerne fordelaktig med hensyn til ønske om individuell regulering, samt redusert behov for bygningsmessige tilpassinger. Brann- og lydtekniske utfordringer kan også unngås. God luftkvalitet - energieffektiv ventilasjon Boligventilasjon skal først og fremst bidra til å oppnå god luftkvalitet. Det vil si at luften oppleves som frisk og behagelig, og ikke bidrar til helseplager. Ventilasjonsanlegget skal dessuten sørge for å fjerne fukt, slik at skader i bygning i form av mugg, sopp og eventuelt andre ugunstige forhold unngås. Teknisk forskrift (TEK) stiller krav om at ventilasjonen skal skje på en energieffektiv måte (se side 3). For å oppnå dette er det mange forhold som har betydning. Både ventilasjonsaggregatets konstruksjon, valg av komponenter og kanalanleggets utforming er avgjørende for å oppnå gode løsninger. Ventilasjonsaggregatet Ventilasjonsaggregatet må konstrueres med lavt internt trykkfall. I Villaventaggregatene oppnås dette ved å velge veldimensjonerte komponenter og lave lufthastigheter. Store posefilter bidrar både til lavt trykkfall, samtidig som filtrene får god effekt og lang levetid. Varmeveksleren Det finnes flere typer varmevekslere, med ulike varmegjenvinningsegenskaper. Såkalte platevarmevekslere er utsatt for påfrysing av is ved lave utetemperaturer. For å fjerne isen må det tilføres energi, noe som medfører redusert virkningsgrad. Roterende varmevekslere krever ingen avriming, slik at varmegjenvinningseffektiviteten opprettholdes under alle driftsforhold. Bruk av roterende varmeveksler medfører dessuten at behov for kondensavløp unngås. Les mer om dette på våre nettsider. Viftemotorene Tradisjonelt har det vært benyttet vifter med såkalte AC-motorer i ventilasjonsaggregat. I de nye modellene benyttes energieffektive vifter med moderne EC-teknologi. Disse reduserer energiforbruket til transport av ventilasjons luft med opp til 50% i forhold til ved bruk av AC-motorer. Kanalanlegget Ved planlegging er det viktig å utforme kanalnettet slik at dette også får lavt trykkfall. Det vil si med lave lufthastigheter og kortest mulig føringsveier med færrest mulig bend, T-rør og dimensjonsoverganger. Ventilasjonsaggregatet bør plasseres slik at kanalene blir så korte som mulig, med liten avstand til uteluftinntak og takhatt eller rist for avkastluft. Ny teknologi Ny vifteteknologi gir enda lavere spesifikk vifteeffekt (SFP-faktor) og lydnivå. Den roterende varmeveksleren er videreutviklet, og sørger for høy varmegjenvinningseffektivitet under alle driftsforhold. Moderne automatikk overvåker driften, og gir oversiktlig og enkel informasjon.

5 5 Oppstart, innregulering og betjening Moderne automatikk, med enkel innregulering og betjening, bidrar også til energieffektiv ventilasjon. Symbol og tekst i display angir valgt innstilling, om ettervarmebatteriet er innkoblet, sommerdrift, behov for filterbytte og alarm ved evt. feil. Uavhengig innregulering av tilluft- og avtrekksluftmengde for hvert trinn (minimum, normal og maks.) foretas fra betjeningspanelet, uten bruk av spjeld e.l. Automatisk veksling mellom normaldrift og sommerdrift uten varmegjenvinning bidrar både til god komfort og energieffektiv drift av ventilasjonsanlegget. Samlet bidrar disse løsningene til at ventilasjonsanlegg kan konstrueres med lav SFP-faktor (spesifikk vifteeffekt). Ur-funksjon for automatisk veksling mellom dag- og nattdrift (ved eventuell installasjon i yrkesbygg) er innebygget. Aggregatene har dessuten utgang for regulering av eventuelt eksternt varmtvannsbatteri, samt innganger for behovsstyrt ventilasjon fra eksterne givere (for eksempel fra føler for CO 2, bevegelse eller fukt, samt fra lysbryter eller timer). Et eget passordbeskyttet nivå for installasjons- og servicepersonell er tilgjengelig på CD-panelet. Menysystemet er oppbygd med selvforklarende tekster. Betjeningspanelet kobles til aggregatet vha. kabel med hurtigkoblinger (modular-/teleplugger), alternativt via 4-polig rekkeklemme. Erstatningsluft til komfyravtrekk og ildsted Moderne boliger er tette og har svært små luftlekkasjer. Tilførsel av erstatningsluft til komfyravtrekk kan derfor være en utfordring. Lukkevindu i luftestilling kan benyttes, men vil samtidig kunne medføre redusert komfort. En trykkvakt med såkalt pitotrør kan monteres i forbindelse med avkastkanal fra komfyravtrekk (kjøkkenventilator). Denne kobles til ventilasjonsaggregatet, og gir signal om at tilluftviften reguleres til maksimal kapasitet når komfyravtrekket er i bruk. Samtidig reguleres avtrekksviften til minimum kapasitet. Derved oppnås automatisk tilførsel av erstatningsluft ved bruk av komfyravtrekk. En tidsregulert bryter kan benyttes for å oppnå forsert tilluft til ildsted i forbindelse med opptenning. Oppstart og innregulering Oppstart og innregulering skjer fra betjeningspanel, type CD 3. En egen oppstartsmeny ( start up wizard ) gjør igangkjøringen enklere og bidrar til at feil drift unngås. Innregulering av luftmengder ved normal-, minimums- og forsert ventilasjon foretas fra betjeningspanelet. Brukere kan enkelt velge ventilasjons kapasitet og tillufttemperatur vha. betjenings panelet, mens tekst og symbol i display angir valgt innstilling. Alarmsignal vil indikere mulige feil. Betjeningspanelet har i tillegg et pass ordbeskyttet servicenivå hvor bl.a. driftslogg finnes tilgjengelig.

6 6 Nyhet! Framtiden er trådløs Villavent SAVE har satt en ny standard for ventilasjon av boliger. Nå er produktserien videreutviklet med flere tilleggsfunksjoner. Som alternativ til betjening fra innebygget eller eksternt CD 3 leveres et trådløst panel, Smart Dial. Automatisk regulering kan skje fra sensorer for fukt- og CO 2 -nivå. En inngangsmodul kan dessuten sende trådløst signal fra trykkvakt for komfyravtrekk, forseringsbryter for ildsted etc. De trådløse funksjonene gir enkel installasjon, samt full frihet med hensyn til plassering av betjeningspanel og sensorer. Løsningene er spesielt fordelaktige når ønske om ekstra betjeningspanel, behov for trykkvakt for forsert tilluft ved bruk av komfyravtrekk eller ildsted registreres etter at boligen er tatt i bruk. All installasjon kan da utføres uten bygningsmessige inngrep. Smart Dial betjeningspanel Smart Dial er et lekkert betjeningspanel, tilpasset moderne bomiljø. Ventilasjonskapasitet og tillufttemperatur reguleres enkelt fra panelet. Hjemme/borte, samt Party modus, med forsert ventilasjonskapasitet i begrenset tidsperiode, er eksempler på andre funksjoner som kan velges fra betjeningspanelet. Strømforsyning skjer fra integrert batteri, type AA. Fuktføler Fuktsensor kan installeres for automatisk regulering av ventilasjonskapasiteten ut fra relativ luftfuktighet (RF). Dette kan være aktuelt når Villavent SAVE benyttes for å ventilere lokaler med varierende og tidvis høy fuktbelastning. Boliger har vanligvis ikke behov for regulering av ventilasjon iht. RF. Fuktsensoren kan stilles inn for regulering mellom % RF, og får sin strømforsyning fra integrert batteri, type AA. RS 485 Gateway En Gateway må installeres i tilknytning til Villavent SAVE aggregatet når trådløst betjeningspanel skal benyttes. Kommunikasjon skjer via RS485. For tilkobling av Gateway til ventilasjonsaggregat benyttes medlevert CEC-kabel med telekontakter RJ11. Strømforsyning til Gateway skjer fra kretskort i ventilasjonsaggregatet.

7 7 CO 2 -føler CO 2 -føler kan installeres for automatisk regulering av ventilasjonskapasiteten ut fra CO 2 -belastning. Dette kan være aktuelt når Villavent SAVE benyttes for å ventilere lokaler med varierende og tidvis høy personbelastning. Boliger har vanligvis ikke behov for regulering av ventilasjon iht. CO 2. CO 2 -føleren kan stilles inn for regulering mellom 400 og 2000 PPM, og har behov for tilkobling til 230 V strømforsyning. Inngangsmodul En inngangsmodul kan installeres for å motta signaler fra trykkvakt eller annet utstyr for behovsstyrt ventilasjon. Inngangsmodulen videresender signaler til Gateway trådløst, og har behov for tilkobling til 230 V strømforsyning.

8 8 Nyhet! Smartly - smartere ventilasjon Villavent SAVE har blitt Smartly Enabled og spesielt tilrettelagt for å passe sømløst med Smartlys tjenester. Dette gir mulighet for å få informasjon om, og betjene ventilasjonsanlegget fra nettbrett eller smarttelefon. Når boligen forlates kan ventilasjonsanlegget overvåkes og betjenes - akkurat som om man er hjemme. I tillegg varsles behov for filterbytte og eventuelle feil til mobilen. Systemets driftsstatus kan sjekkes, samtidig som fjerndiagnostisering og feilretting er mulig. Smarthus Et Smarthus, eller et Smarthjem, er en bolig som har avanserte automasjonssystemer for å gi en helhetlig overvåking og kontroll over boligens funksjoner. Smarthus definerer vanligvis en bolig som har teknologi som gjør at belysning, oppvarming, ventilasjon, multimedia, sikkerhet- og kamerasystemer er i stand til å kommunisere med hverandre og kan fjernstyres direkte eller ved hjelp av en tidsplan. Dette kan gjøres fra alle rom i hjemmet, fra jobb eller hvor som helst i verden. Smartly Lyse Smart er et selskap i Lyse-konsernet som utvikler løsninger for smart styring av varme, lys, innbrudds- og brannalarm samt andre viktige funksjoner i hjemmet under merkenavnet Smartly. Som Smartly-kunde styres hele boligen vha. smarttelefon eller nettbrett - uansett hvor du befinner deg. Løsninger som bidrar til trygghet, avlastning og økt trivsel for eldre og andre med spesielle behov inngår også i Smartlytilbudet. Smartly - Smarthus-løsninger til alle! Energi- og telekommunikasjonsselskapet Lyse har, i samarbeid med Systemair og andre ledende byggvareprodusenter, dannet et unikt partnerskap i Norge. Målet er å skape en ny byggestandard. Resultatet av samarbeidet er et konsept som gir brukerne full kontroll over boligen via nettbrett eller smarttelefon. Villavent SAVE er i den anledning videreutviklet slik at ventilasjonsanlegget blir en del av det totale Smarthuset. Dette gir enklere betjening og full oversikt via nettbrett eller smarttelefon, samtidig som ventilasjonsanlegget automatisk følger boligens hjemme- / borte- / natt- / feriemodus. Løsninger som bidrar til god komfort, enklere betjening og lavere energibruk. Enklere drift og vedlikehold Moderne boliger har ingen naturlig utlufting. Derfor er det viktig at ventilasjonsanlegget fungerer og sørger for god luftkvalitet, samt unngå at boligen blir fuktskadet. Når ventilasjonsanlegget er Smartly-aktivert er det enkelt å sjekke ventilasjonsanleggets driftsstatus. Behov for filterbytte og eventuelle feil varsles direkte på mobiltelefonen og eller nettbrett. Nye filter kan dessuten bestilles vha. Smartly-appen. Enkel installasjon Alle Villavent SAVE modeller er Smartly enabled. Dvs. at ventilasjonsaggregatene er forberedt for tilkobling og kommunikasjon med Smartly. Ved aktivering monteres en såkalt Z-wave som kommuniserer trådløst med en Smartly Gateway, plassert ved strømmåleren i boligens sikringskap. Tilkobling av Z-wave adapteret foretas enkelt vha. kabel med hurtigkobling til utvendig kontakt på Villavent SAVE aggregatet. Z-Wave adapter

9 9 Smarthus har mange fordeler Energieffektivt og miljøvennlig Smarthus har teknologi og løsninger som gir lavere energibruk enn vanlige boliger. Dette gir lavere strømregning og redusert miljøbelastning. God komfort og design Smarthus gir løsninger som forenkler hverdagen og er tidsbesparende. Dører og vinduer, lys, varme og ventilasjon kan både forhåndsprogrammeres og fjernstyres. Komponentene som inngår er designet av ledende industridesignere, og trådløs installasjon gir full frihet mht. installasjon uten skjemmende kabelføringer. Trygghet og kontroll Smarthus sover aldri. Sensorer passer på, og smarte løsninger sikrer boligen mot innbrudd og skader. Varsler kan mottas, boligen kan kontrolleres og reguleres vha. fjernkontroll, smarttelefon eller nettbrett. Ingen bekymringer omkring boligens status. Smartly har 24/7 bemannet servicesentral for fjerndiagnostisering og feilretting. Stor fleksibilitet Smartly er forberedt for framtidens teknologi. Det kan enkelt bygges ut og tilpasses endrede behov. Dette gir stor fleksibilitet i hele boligens levetid.

10 10 SAVE VTR 150/K - Komplett med integrert kjøkkenhette EC-teknologi Moderne design - integrert høykvalitets kjøkkenhette Høyeffektiv roterende varmeveksler - best årsvirkningsgrad Moderne vifteteknikk og EC-teknologi - lavt lydnivå Separat innstilling av tilluft- og avtrekksluftmengde Start up wizard - for enkel og sikker oppstart Automatisk veksling mellom normaldrift og sommerdrift uten varmegjenvinning Behovsstyrt regulering Modbus kommunikasjon via RS-485 Automatisk logging av drift Villavent SAVE VTR 150/K er beregnet på montering over komfyr, og passer for boliger med ventilert areal opp til ca. 100 m 2. Modellen leveres i hvitlakkert og rustfri utførelse. Den har et moderne og nøytralt design som passer inn i ulike kjøkkenmiljø. VTR 150/K har integrert høykvalitets kjøkkenhette, som er utstyrt med downlight og motorstyrt spjeld. Betjening skjer fra separat(e) panel, type CD 3. Ventilasjonsaggregatet leveres komplett med frontdeksel, betjeningspanel og kabel med telekontakter for sammenkobling av aggregat og panel. Villavent SAVE VTR 150/K leveres i dobbeltmantlet, isolert utførelse, med komplett automatikk, høyeffektiv roterende varmeveksler, termostatstyrt ettervarmebatteri og filtre. Komfyravtrekket føres i bypass, slik at komfyravtrekket går utenom varmeveksleren og direkte til avtrekksviften. Modellen er derfor spesielt godt egnet for installasjon i leilighetsbygg, hvor avkastluft fra komfyravtrekk kan være utfordrende. Den integrerte kjøkkenhetten har betjeningspanel for valg mellom normalventilasjon og komfyravtrekk, samt belysning. Ved matlaging åpnes det motorstyrte spjeldet ved å trykke på bryteren en gang. Ved å trykke en gang til oppnås forsert komfyravtrekk, mens et tredje trykk medfører at aggregatet går tilbake til normalventilasjon med lukket spjeld. Villavent SAVE VTR 150/K leveres i høyre- og venstrevariant, og har svært lavt lydnivå. Likevel gir kanalføringer og tilkoblinger utfordringer mht. lyd og plassbehov. Primært anbefales derfor plassering av ventilasjonsaggregat i underordnet rom som grovkjøkken, bod eller vaskerom. SAVE VTR 150/K Spenning V 230/240 Frekvens Hz 50 Motorer W 2x86 Ettervarmebatteri W 1000 Fase ~ 1 Sikring A 10 Kapslingsklasse IP 24 Nettovekt kg 54 Filter, tilluft *G3 Filter, avtrekk G3 *Alternativt F7 El. tilkobling Nettilkobling via ca. 1 m ledning og støpsel for jordet stikkontakt Spesialkontakt er for tilkobling av betjeningspanel 2-leder for potensialfritt signal fra evt. trykkvakt

11 SFP SFP 2,5 2,5 11 Tilluft SAVE VTR 150 SFP SFP 2,0 2,0 SFP SFP 1,5 1,5 SFP SFP 1,2 1,2 SFP = Specific Fan Power (kw/m 3 /s) Angitt SFP-faktor gjelder for komplette aggregat Temperaturvirkningsgrad Ved luftforhold 1:1 (tilluft/avtrekk) Kapasitet v/åpen bypass SAVE VTR 150 SAVE VTR 150 høyremodell 470**) 598*) *) inkl. frontdeksel **) inkl. brakett η C**) A*) D 7 E venstremodell ø125(4x) 133 Tilluft Avkast Friskluft/uteluft 133

12 12 SAVE VTR 200/B - Ny standard for ventilasjon av boliger EC-teknologi Høyeffektiv roterende varmeveksler - best årsvirkningsgrad Moderne vifteteknikk og EC-teknologi Separat innstilling av tilluft- og avtrekksluftmengde Start up wizard - for enkel og sikker oppstart Automatisk veksling mellom normaldrift og sommerdrift uten varmegjenvinning By-pass kanal for tilkobling av kjøkkenhette Behovsstyrt regulering Modbus kommunikasjon via RS-485 Automatisk logging av drift Villavent SAVE VTR 200/B passer for boliger med ventilert areal opp til ca. 180 m 2. Modellen leveres i hvitlakkert utførelse, og er beregnet på montering på vegg i bod, vaskerom eller lignende. Den har integrert betjeningspanel, men kan alternativt betjenes fra ett eller flere separate betjeningspanel, type CD 3. Aggregatet er utstyrt med kanal for tilkobling av kjøkkenhette. Villavent SAVE VTR 200/B leveres i dobbeltmantlet, isolert utførelse, med komplett automatikk, høyeffektiv roterende varmeveksler, termostatstyrt ettervarmebatteri og filtre. Komfyravtrekket føres i bypass, slik at komfyravtrekket går utenom varmeveksleren og direkte til avtrekksviften. Modellen er derfor spesielt godt egnet for installasjon i leilighetsbygg, hvor avkastluft fra komfyravtrekk kan være utfordrende. Evt. eksternt betjeningspanel kan kobles til aggregatet via utvendig kontakt på toppen av aggregatet, samt skjøtekabel med telekontakter. Villavent SAVE VTR 200/B leveres i høyre- og venstrevariant, og har svært lavt lydnivå. SAVE VTR 200/B Spenning V 230/240 Frekvens Hz 50 Motorer W 2x84 Ettervarmebatteri W 1000 Fase ~ 1 Sikring A 10 Kapslingsklasse IP 24 Nettovekt kg 46 Filter, tilluft F7 Filter, avtrekk G3 El. tilkobling Nettilkobling via ca. 1 m ledning og støpsel for jordet stikkontakt 2-leder for potensialfritt signal fra evt. trykkvakt 4-leder (12V) for signal fra separat betjeningspanel. Tilkobling via utvendig apparatkontakt, alternativt til rekkeklemme i koblingsboks. Forgreningskontakt(er) benyttes ved evt. regulering fra flere separate betjeningspanel

13 SFP 1,2 13 Tilluft SFP 2,5 SFP 2,0 SFP 1,5 SFP = Specific Fan Power (kw/m 3 /s) Angitt SFP-faktor gjelder for komplette aggregat Temperaturvirkningsgrad Ved luftforhold 1:1 (tilluft/avtrekk). SAVE VTR Kapasitet v/åpen bypass A η SAVE VTR 200 høyremodell E F 160 *) ø125(5x) L * * venstremodell 78 Tilluft Avkast Friskluft/uteluft Kanaltilkobling: Ø125 * fra kjøkkenhette

14 14 SAVE VTR 300/B - Ny standard for ventilasjon av boliger EC-teknologi Høyeffektiv roterende varmeveksler - best årsvirkningsgrad Moderne vifteteknikk og EC-teknologi Separat innstilling av tilluft- og avtrekksluftmengde Start up wizard - for enkel og sikker oppstart Automatisk veksling mellom normaldrift og sommerdrift uten varmegjenvinning By-pass kanal for tilkobling av kjøkkenhette Behovsstyrt regulering Modbus kommunikasjon via RS-485 Automatisk logging av drift Villavent SAVE VTR 300/B passer for boliger med ventilert areal opp til ca. 240 m 2. Modellen leveres i hvitlakkert utførelse, og er beregnet på montering på vegg i bod, vaskerom eller lignende. Den har integrert betjeningspanel, men kan alternativt betjenes fra ett eller flere separate panel, type CD 3. Aggregatet er utstyrt med egen kanaltilkobling for kjøkkenhette. Villavent SAVE VTR 300/B leveres i dobbeltmantlet, isolert utførelse, med komplett automatikk, høyeffektiv roterende varmeveksler, termostatstyrt ettervarmebatteri og filtre. Komfyravtrekket føres i bypass, slik at avtrekksluften går utenom varmeveksleren og direkte til avtrekksviften. Modellen er derfor spesielt godt egnet for installasjon i leilighetsbygg, hvor avkastluft fra komfyravtrekk kan være utfordrende. Evt. eksternt betjeningspanel kan kobles til aggregatet via utvendig kontakt på toppen av aggregatet, samt skjøtekabel med telekontakter. Aggregatet er utstyrt med tilkoblingsmulighet for regulering av internt vannbatteri eller kjølebatteri. Villavent SAVE VTR 300/B leveres med veldimensjonerte posefilter som bidrar både til lavt trykkfall, god effekt og lang levetid. Tilluftfilter i F7-kvalitet og avtrekksfilter i G3-kvalitet. Modellen leveres i høyre- og venstrevariant, og har svært lavt lydnivå. SAVE VTR 300/B Spenning V 230/240 Frekvens Hz 50 Motorer W 2x88 Ettervarmebatteri W 1670 Fase ~ 1 Sikring A 10 Kapslingsklasse IP 24 Nettovekt kg 69 Filter, tilluft F7 Filter, avtrekk G3 El. tilkobling Nettilkobling via ca. 1 m ledning og støpsel for jordet stikkontakt 2-leder for potensialfritt signal fra evt. trykkvakt 4-leder (12V) for signal fra separat betjeningspanel. Tilkobling via utvendig apparatkontakt, alternativt til rekkeklemme i koblingsboks. Forgreningskontakt(er) benyttes ved evt. regulering fra flere separate betjeningspanel

15 15 Tilluft Ps [Pa] SAVE VTR 300 Q [m³/h] SFP 2,5 SFP 2,0 SFP 1, /13234 SFP = Specific Fan Power (kw/m 3 /s) Angitt SFP-faktor gjelder for komplette aggregat Temperaturvirkningsgrad Ved luftforhold 1:1 (tilluft/avtrekk). A SAVE VTR 300/B Ps [Pa] SAVE VTR 300 Q [m³/h] /13234 SFP 1, Q [m³/s] η Q [m³/s] Kapasitet v/åpen bypass SAVE VTR 300/B høyremodell A B C A B C D P R E F L D E F S O G H I J M N P R L *) *) K V K L T venstremodell H I J G M N Ø125 U O P R S T Ø125 Ø125 Ø160(4) Ø160(4) Ø160(4) U V * Ø160(4) C B B C D E F J H I G M N A T S O *) D E F K V U Ø125 T U V K G I M J N P R L *) H O Ø160(4) S Ø125 * (* A B C D E F G H I J K SAVE VTR 300/B høyre ,7 423, ,6 823, ,4 L M N O P R S T U V 206,4 258,4 97,4 296,4 216,4 141, ,8 28 A B C D E F G H I J K SAVE VTR 300/B venstre ,7 423, ,6 823, ,5 258,4 97,4 121,4 L M N O P R S T U V 206,4 255, ,4 216,4 303, ,8 28 Tilluft Avkast Friskluft/uteluft Kanaltilkobling: Ø125 * fra kjøkkenhette

16 16 SAVE VTR Ny standard for ventilasjon av boliger EC-teknologi Høyeffektiv roterende varmeveksler - best årsvirkningsgrad Moderne vifteteknikk og EC-teknologi Separat innstilling av tilluft- og avtrekksluftmengde Start up wizard - for enkel og sikker oppstart Automatisk veksling mellom normaldrift og sommerdrift uten varmegjenvinning Behovsstyrt regulering Modbus kommunikasjon via RS-485 Automatisk logging av drift Villavent SAVE VTR 500/B passer for boliger med ventilert areal opp til ca. 400 m 2. Modellen leveres i hvitlakkert utførelse, og er beregnet på montering på vegg i bod, vaskerom eller lignende. Den har integrert betjeningspanel, men kan alternativt betjenes fra ett eller flere separate panel, type CD 3. Villavent SAVE VTR 500/B leveres i dobbeltmantlet, isolert utførelse, med komplett automatikk, høyeffektiv roterende varmeveksler, termostatstyrt ettervarmebatteri og filtre. Evt. eksternt betjeningspanel kan kobles til aggregatet via utvendig kontakt på toppen av aggregatet, samt skjøtekabel med telekontakter. Villavent SAVE VTR 500/B leveres med veldimensjonerte posefilter som bidrar både til lavt trykkfall, god effekt og lang levetid. Tilluftfilter i F7-kvalitet og avtrekksfilter i G3-kvalitet. Modellen leveres i høyre- og venstrevariant, og har svært lavt lydnivå. SAVE VTR 500 Spenning V 230/240 Frekvens Hz 50 Motorer W 2x170 Ettervarmebatteri W 1670 Fase ~ 1 Sikring A 13 Kapslingsklasse IP 24 Nettovekt kg 81 Filter, tilluft F7 Filter, avtrekk G3 El. tilkobling Nettilkobling via ca. 1 m ledning og støpsel for jordet stikkontakt 2-leder for potensialfritt signal fra evt. trykkvakt 4-leder (12V) for signal fra separat betjeningspanel. Tilkobling via utvendig apparatkontakt, alternativt til rekkeklemme i koblingsboks. Forgreningskontakt(er) benyttes ved evt. regulering fra flere separate betjeningspanel

17 17 TilluftSAVE VTR 500 Q [m³/h] SFP = Specific Fan Power (kw/m 3 /s) Angitt SFP-faktor gjelder for komplette aggregat SAVE VTR 500 Q [m³/h] SFP 2,5 SFP 2,0 Temperaturvirkningsgrad Ved luftforhold 1:1 (tilluft/avtrekk). 300 Ps [Pa] 200 SFP 1,5 SAVE VTR 500 Ps [Pa] 200 SFP 1, Q [m³/s] Q [m³/s] SAVE VTR 500 høyremodell C D A C A D Ø200x4 H Ø200x4 I L J K M B E F G S T U V X J N O P Z Y R G F E B KM venstremodell X V U T S H L O N Y Z P R A B C D E F G H I J K SAVE VTR 500 høyre L M N O P R S T U V X Y Z Tilluft Avkast Friskluft/uteluft A B C D E F G H I J K SAVE VTR 500 venstre L M N O P R S T U V X Y Z

18 18 SAVE VSR 150/B - Modellen det alltid er plass til EC-teknologi Høyeffektiv roterende varmeveksler - best årsvirkningsgrad Moderne vifteteknikk og EC-teknologi - lavt lydnivå Separat innstilling av tilluft- og avtrekksluftmengde Start up wizard - for enkel og sikker oppstart Automatisk veksling mellom normaldrift og sommerdrift uten varmegjenvinning By-pass kanal for tilkobling av kjøkkenhette Heldekkende inspeksjonsluke på begge sider Behovsstyrt regulering Modbus kommunikasjon via RS-485 Automatisk logging av drift CD 3 betjeningspanel Villavent SAVE VTR 150/B passer for boliger med ventilert areal opp til ca. 120 m 2. Modellen leveres i hvitlakkert utførelse, og er primært beregnet på montering under himling i bod, vaskerom eller lignende. Aggregatet kan alternativt monteres på vegg eller liggende på gulv. SAVE VSR 150/B er utstyrt med egen kanaltilkobling for kjøkkenhette. Luftmengde og tillufttemperatur velges fra ett eller flere betjeningspanel type CD 3. Villavent SAVE VTR 150/B leveres i dobbeltmantlet, isolert utførelse, med komplett automatikk, høyeffektiv roterende varmeveksler, termostatstyrt ettervarmebatteri og filtre. Komfyravtrekket føres i bypass, slik at avtrekksluften går utenom varmeveksleren og direkte til avtrekksviften. Modellen er derfor spesielt godt egnet for installasjon i leilighetsbygg, hvor avkastluft fra komfyravtrekk kan være utfordrende. Villavent SAVE VTR 150/B leveres med tilluftfilter i F7-kvalitet og avtrekksfilter i G3-kvalitet. Modellen leveres i høyre- og venstrevariant, og har svært lavt lydnivå. CD 3 betjeningspanel og kabel m/ telekontakter (12,0 m) medleveres aggregatet. SAVE VSR 150/B Spenning V 230/240 Frekvens Hz 50 Motorer W 2x37 Ettervarmebatteri W 500 Fase ~ 1 Sikring A 10 Kapslingsklasse IP 24 Nettovekt kg 47 Filter, tilluft F7 Filter, avtrekk G3 El. tilkobling Nettilkobling via ca. 1 m ledning og støpsel for jordet stikkontakt Spesialkontakt er for tilkobling av betjeningspanel 2-leder for potensialfritt signal fra evt. trykkvakt

19 19 Tilluft SAVE VTR 150 SFP 2,5 SFP 2,5 SFP 2,0 SFP 1,5 SFP 1,2 SFP 2,0 SFP 1,5 SFP 1,2 A SFP = Specific Fan Power (kw/m 3 /s) Angitt SFP-faktor gjelder for komplette aggregat A C B C B Temperaturvirkningsgrad Ved luftforhold 1:1 (tilluft/avtrekk) Kapasitet v/åpen bypass SAVE VSR 150/B η SAVE VSR 150/B *) *) Tilkobling til kjøkkenhette Kanaltilkobling Ø 125 mm *) Tilluft Avkast Friskluft/uteluft A B C D E F G H I J K L M N SAVE VSR 150/B 1107,6 120,

20 20 SAVE VSR 300 SAVE VSR Ny standard for ventilasjon av boliger EC-teknologi Høyeffektiv roterende varmeveksler - best årsvirkningsgrad Moderne vifteteknikk og EC-teknologi Separat innstilling av tilluft- og avtrekksluftmengde Start up wizard - for enkel og sikker oppstart Automatisk veksling mellom normaldrift og sommerdrift uten varmegjenvinning Behovsstyrt regulering Modbus kommunikasjon via RS 485 Automatisk logging av drift Heldekkende inspeksjonsluke på begge sider CD 3 betjeningspanel Villavent SAVE VSR 300 og VSR 500 passer for boliger med ventilert areal opp til henholdsvis ca. 240 m 2 og 400 m 2. Aggregatene leveres i dobbeltmantlet og isolert utførelse. De er komplett utstyrt med høyeffektiv roterende varmeveksler, energieffektive vifter med EC-teknologi, automatikk, termostatstyrt ettervarmebatteri og filtre. Enkel el. tilkobling via ledning med støpsel for jordet stikkontakt. Ny vifteteknologi gir enda lavere spesifikk vifteeffekt (SFP-faktor) og lydnivå. Den roterende varmeveksleren er videreutviklet, og sørger for høy varmegjenvinningseffektivitet under alle driftsforhold. Moderne automatikk overvåker driften, og gir oversiktlig og enkel informasjon. Luftmengde og tillufttemperatur velges fra ett eller flere betjeningspanel type CD 3. SAVE VSR Spenning V 230/ /240 Frekvens Hz Motorer W 2x83 2x169 Ettervarmebatteri W Fase ~ 1 1 Sikring A Kapslingsklasse IP Nettovekt kg Filter, tilluft F7 F7 Filter, avtrekk G3 G3 El. tilkobling Nettilkobling via ca. 1 m ledning og støpsel for jordet stikkontakt 4-leder (12V) for signal fra separat betjeningspanel. Tilkobling via utvendig apparatkontakt, alternativt til rekkeklemme i koblingsboks. Forgreningskontakt(er) benyttes ved evt. regulering fra flere betjeningspanel 2-leder for potensialfritt signal fra evt. trykkvakt

21 21 Tilluft SAVE VSR 300 SAVE VSR 500 Tilluft SFP = Specific Fan Power (kw/m 3 /s) Angitt SFP-faktor gjelder for komplette aggregat SFP 2,5 SFP 2,0 SFP 2,5 SFP 1,5 SFP 2,0 SFP 1,2 SFP 1,5 SFP 1,2 Temperaturvirkningsgrad Ved luftforhold 1:1 (tilluft/avtrekk). SAVE VSR 300 η η SAVE VSR 500 η H η K1 J2 L2 F2 F1 H2 K2 J1 L1 G2 G1 Tilluft Avkast Friskluft/uteluft Kanaltilkobling SAVE VSR 300: Ø160 Kanaltilkobling SAVE VSR 500: Ø200 F1 F2 G1 G2 H1 H2 J1 J2 K1 K2 L1 L2 SAVE VSR SAVE VSR

22 22 Ventilasjon av leilighetskomplekser Problem De fleste eksisterende leilighetskomplekser har en eller annen form for mekanisk avtrekksventilasjon. Som oftest er dette løst med felles avtrekksvifte for alle leilighetene, men i nyere boliger også med separat avtrekksvifte for hver leilighet. Felles for disse anleggene er at ubehandlet friskluft trekkes inn gjennom ytterveggsventiler. I tettbygde områder er imidlertid uteluften ikke alltid frisk, men forurenset av støv, eksos og støy fra omgivelsene. Når det er kaldt ute, føles frisklufttilførselen dessuten som ubehagelig trekk, og mange stenger ventilene. Derved blir det for lite ventilasjon og feil trykkforhold, slik at matlukt og forurensninger overføres mellom leilighetene. Tette boliger med dårlig lufting er utsatt for kondens og muggdannelse. Dette kan føre til astma- og allergi plager, samtidig som fukt og råteskader øker vedlikeholdskostnadene. Løsning Villavent-aggregater med bypass-kanal for tilkobling av kjøkkenhette er spesielt godt egnet for leilighetskomplekser. Hver leilighet får sitt eget balanserte ventilasjonsanlegg, hvor luftmengde og tillufttemperatur kan velges uten at trykkforholdene mellom leilighetene endres. Friskluften filtreres og forvarmes før den tilføres oppholdsrommene, mens effektiv varmeveksler i aggregatet sørger for god energiøkonomi. Bypassløsningen gjør at komfyravtrekket ledes direkte til avtrekksviften, uten at lukt og forurensing føres inn i aggregatet. Felles avkastkanal fra komfyr og våtrom gjør at kanalanlegget og bygningsmessige forhold blir enklere. Samtidig unngås undertrykksproblemer når komfyravtrekket er i bruk. Bruk av Villavent-løsninger for leiligheter tilfredsstiller forskriftens intensjoner og funksjonskrav mht. innemiljø, trekkfri frisklufttilførsel, riktig trykkforhold, regulering, vedlikehold og energieffektivitet. Villavent-løsning

23 23 Villavent Zoom kanalsystem Pakkeløsningen Tetteprodukter Villavent Zoom er et patentert konsept, som gjør kanalarbeidet mye enklere. Standard Villavent kanaler og deler benyttes, men det unike er en teleskopisk kanal, som bl.a. gir følgende fordeler: Montasje av kanalanlegg uten bruk av sag, vinkelsliper eller blikksaks Miljøvennlig og tilpasset Rent Bygg-konseptet; dvs. ikke kapp, spon støv eller støy Enklere og bedre resultat Gode rense- og inspeksjonsmuligheter ZOOM-kanalen produseres i 2 deler og er i godkjent tetthetsklasse. ZOOM-kanalen leveres sammenskjøvet, slik at den tar minimal plass. Anlegget beregnes nøye, og nødvendig antall teleskopiske kanaler blir levert med i pakkeløsningen. Pakkeløsningen Villavent-anlegget skreddersys til hver enkel bolig, og alle nødvendige komponenter inngår. Kanalene leveres i 1,2 m lengde. Dette er mer håndterbart, enklere og rimeligere å transportere. Tetteprodukter I boliger stilles krav til lufttetthet (lite luftlekkasje). God tetting rundt kanalgjennomføringer i bygningens klimaskall (yttervegger etc.) er derfor viktig. Vindog damptette gjennomføringer gir effektive og sikre løsninger. ZOOM-kanalen leveres i 2 lengder; 20 (-40) cm og 60 (-120) cm i dimensjonene Ø100, Ø125, Ø160 og Ø200 mm.

24 Systemair Trykk: Kai Hansen

Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon

Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon 2 Forskrift Boliger ventileres først og fremst

Detaljer

Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon

Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug oligventilasjon Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon 2 orskrift oliger ventileres først og fremst

Detaljer

Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon

Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon 2 Forskrift Boliger ventileres først og fremst

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Tenker du på hvorfor du skal ventilere din boenhet? Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere: 1. Tilføre ren frisk luft som

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon FOR ET SUNT INNEMILJØ Flexit K2R Luftbehandlingsaggregat med høyeffektiv roterende varmegjenvinner og integrert kjøkkenhette. For plassering i kjøkken over komfyr. Passer til leiligheter,

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Villavent komfyravtrekk

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Villavent komfyravtrekk Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon Villavent komfyravtrekk Kjøkkenhetter Komfyravtrekk med spesielt lavt støynivå Villavent kjøkkenhetter

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Opitmalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Opitmalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Opitmalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Energieffektiv ventilasjon Ensyro AHU 300 400, høyre, venstre variant AHU 300 og 400 er nye modeller ventilasjonsaggregat i Ensyro sin AHU

Detaljer

Boligventilasjon. Nå får du opp til kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon!

Boligventilasjon. Nå får du opp til kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! Boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser, men hva med luften de puster inn?

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon. Villavent. Ditt viktigste valg!

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon. Villavent. Ditt viktigste valg! Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon Villavent Ditt viktigste valg! God luftkvalitet - gir god livskvalitet Moderne boliger har ingen naturlig

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø Flexit romventilator Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom Ren og frisk luft for et sunt innemiljø DET FINNES BEDRE KILDER TIL FRISK LUFT FÅ ØKT KOMFORT De gammeldagse klaffventilene

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Villavent. Inn i frisk luft. www.villavent.no

Villavent. Inn i frisk luft. www.villavent.no Villavent Inn i frisk luft www.villavent.no 1 2 God luftkvalitet - gir god livskvalitet Moderne boliger har ingen naturlig utlufting. Det gjør oss syke Vi er avhengige av frisk luft for å trives. Før i

Detaljer

Boligventilasjon. Villavent SAVE. God luftkvalitet - energieffektiv ventilasjon

Boligventilasjon. Villavent SAVE. God luftkvalitet - energieffektiv ventilasjon Boligventilasjon Villavent SAVE God luftkvalitet - energieffektiv ventilasjon 2 Boligventilasjon Hvorfor velge Villavent SAVE Med de Eurovent-sertifiserte og Ecodesign-klassifiserte (ErP 1253: 2014, 1254:

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Baderomsvifter Kanalvifter Varmeflyttere FOR ET SUNT INNEMILJØ Moderne og effektive baderomsvifter Flexit baderomsvifter - fjerner fukt og dårlig

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Ventilasjon

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Ventilasjon Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Ventilasjon Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Ventilasjon Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 Innhold Krav til ventilasjonsanlegget

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø Flexit romventilator Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom Ren og frisk luft for et sunt innemiljø DET FINNES BEDRE KILDER TIL FRISK LUFT FÅ ØKT KOMFORT De gammeldagse klaffventilene gir

Detaljer

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre?

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre? Norsk Innemiljøorganisasjon Fagmøte 08.02.2012 Får vi nok frisk luft i boligene våre? v/ Siv.ing. Kjell Ivar Moe Multiconsult AS Tema Hva er ideelle luftmengder i boliger? Utfordringer for bruker Sentralt

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Hvilke krav til gode løsninger? Hvilke krav til gode løsninger? Strenge krav mange muligheter Handler derfor om å å prioritere ulike funksjonskrav i bygget. Energi, Sol, Støy, Brann og levetid? Optimale løsninger oppnås med helhetlig

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

Miljøhuset GK. Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift. «30 000 passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013

Miljøhuset GK. Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift. «30 000 passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013 Miljøhuset GK Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift «30 000 passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013 Espen Aronsen, fagsjef GK Norge AS 09.10.2013 TL Agenda Bakgrunn,

Detaljer

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge Presentasjon på NiO fagmøte, 8. februar. 2012, Kristoffer Polak Standard Norge 2 Å lage boligventilasjon er Ikke en enkel oppgave Det er en vanskeligere

Detaljer

Liggende ventilasjonsaggregater

Liggende ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 400 m³/h Liggende ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold 21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554 Villavent -anlegg Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold Innholdsfortegnelse side Introduksjon... 3 Generelt... 3 Energieffektivitet... 3 Montasje... 5 Plassering/adkomst

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER

Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER Exvent Pinion Exvent Pinion er et svært stillegående aggregatet som er best egnet for bruk i leiligheter og andre mindre områder. Aggregatet gir mulighet

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

Passivhusstandarden NS 3701

Passivhusstandarden NS 3701 Thor E. Lexow, 11. september 2012 Passivhusstandarden NS 3701 - INNHOLDET I STANDARDEN - HVORDAN DEN SKILLER SEG FRA TEK10 - HVORDAN SKAL STANDARDEN BRUKES Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger Omfatter

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

Exvent stående ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger. www.exvent.no

Exvent stående ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger. www.exvent.no Exvent stående ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger www.exvent.no I over 25år har Exvent utviklet ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning av høy kvalitet. Vi har alltid fokusert på aggregater

Detaljer

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 400M Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, rekkehus og fritidsboliger under 160 m². Er også

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Hvorfor skal et hus ha ventilasjon Prosessen der luft byttes ut Mindre fukt CO2 Lukt Illustrasjon: Flexit 2 23.11.2017

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Teknisk vinteruke 2007: NYE ENERGIKRAV TIL BYGNINGER Byggdetaljer som oppfyller energikravene - Britt Galaasen Brevik, programleder Byggforskserien - Ole Mangor-Jensen Leder Kunnskapssystemer

Detaljer

Energieffektive kanalnett - utføring og utfordringer

Energieffektive kanalnett - utføring og utfordringer Energieffektive kanalnett - utføring og utfordringer INNLEDNING ØKTE KRAV TIL ENERGIØKONOMISKE VENTILASJONSANLEGG ØKER KRAV TIL KOMPETANSE. HVORDAN BØR ET KANLNETT UTFØRES FOR Å BIDRA TIL LAVT ENERGIBRUK

Detaljer

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger 8-34 Ventilasjon 1. Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de forurens-ningene som finnes i inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik

Detaljer

Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon

Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon Sivert Uvsløkk 1 Viktige mål ved bygging av hus: God inneluft Lav fuktrisiko Lavt energibehov Det oppnår vi

Detaljer

Nøkkeldata - YIT. Riktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring

Nøkkeldata - YIT. Riktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring iktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring VVS Dagene, 29.10.2008 Odd Drage Teknologisjef 1 Nøkkeldata - YIT Hovedkontor i Helsinki Ca 27 000 ansatte Aktivitet i Norge, Finland,

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus.

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus. TEK 10 - Engergi Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav 8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig, ren uteluft for å tynne ut de forurensningene som tilføres inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik at god

Detaljer

Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1

Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1 Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1 Forretningsidé GK skal levere teknologi og tjenester for innklima og tilhørende

Detaljer

prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard

prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard 30. januar 2012, 08.30 09.10 prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge Standard Norge er en

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett + + Varmepumpe og kjøle i ett Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Flex-er. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonset.

Detaljer

Bruksanvisning. Side 1 til 9

Bruksanvisning. Side 1 til 9 Bruks- og Monteringsanvisning AHU-300 HV AHU-300 HH 392958-2 Rev 0: 20.06.2013. KJK Bruksanvisning. Side 1 til 9 (Frontsiden samt bildene på side 1-3 viser AHU-300 HV) For å kunne åpne frontluken finner

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Stående ventilasjonsaggregater

Stående ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 4 m³/h Stående ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor del

Detaljer

Boligventilasjon: Fra et produkt for spesielt interesserte. - til noe alle må ha. - også de som ikke vil

Boligventilasjon: Fra et produkt for spesielt interesserte. - til noe alle må ha. - også de som ikke vil Rev 4.1.12 Boligventilasjon: Fra et produkt for spesielt interesserte. - til noe alle må ha. - også de som ikke vil 2 Flexit Hovedkontor på Ørje i Østfold, 9 mil syd-øst for Oslo, 6 km fra svenskegrensen.

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Flexit Albatros 1000-5000 m 3 /h Albatros S10 R for topptilkobling av kanaler Kapasitet S10 R Krav TEK 10 1 000 Krav h85 %, SFP 1,5 650 Ved 200 Pa Automatikk: CS

Detaljer

Utsovet 3. Veggventilen AEROVITAL ambience: Gir et stille og merkbart sunnere inneklima - dag og natt. Window systems Door systems Comfort systems

Utsovet 3. Veggventilen AEROVITAL ambience: Gir et stille og merkbart sunnere inneklima - dag og natt. Window systems Door systems Comfort systems Utsovet 3 Veggventilen AEROVITAL ambience: Gir et stille og merkbart sunnere inneklima - dag og natt. Window systems Door systems Comfort systems Man lever som man lufter. Frisk luft er livsviktig for

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Ventilasjon er ingen ny oppfinnelse Hus har sin egen lukt Forventninger til luftkvalitet St. George s Hall 1854.

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

DVCompact. Setter ny standard for ventilasjonsaggregater

DVCompact. Setter ny standard for ventilasjonsaggregater Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon DVCompact Setter ny standard for ventilasjonsaggregater 2 DVCompact DVCompact setter ny standard DVCompact

Detaljer

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger Enkel styringsautomatikk sørger for at Exvent-aggregatet fungerer. Til alle modeller i Exvent-serien har du til rådighet en oversiktelig

Detaljer

Energieffektivitet med åpent soveromsvindu i passivhus. Vegard Heide, Husbanken region Midt-Norge vegard.heide@husbanken.no

Energieffektivitet med åpent soveromsvindu i passivhus. Vegard Heide, Husbanken region Midt-Norge vegard.heide@husbanken.no Energieffektivitet med åpent soveromsvindu i passivhus Vegard Heide, Husbanken region Midt-Norge vegard.heide@husbanken.no Bakgrunn Mange liker å ha soveromsvinduet åpent om natta: opplevelse av kjølig,

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

KANALNETT LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS

KANALNETT LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS KANALNETT LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS INNLEDNING TEKNISKE LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS PLASSBEHOV PLASSERING AV TEKNISK ROM STØRRELSE PÅ TEKNISK ROM PLASSBEHOV OVER HIMLING DETALJER I TEGNING MONTASJE AV TEKNISK

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Albatros L50. Albatros L50 Kryss Albatros L50 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L50. Albatros L50 Kryss Albatros L50 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Kryss Kryss W Kryss: Art. nr. 14680 Kryss W: Art. nr. 14685 Bruksområde er beregnet for rehabilitering og mindre næringsbygg for plassering i teknisk rom. Produktbeskrivelse er konstruert for å gi optimal

Detaljer

Brukermanual AHU-400 BR

Brukermanual AHU-400 BR Brukermanual AHU-400 BR For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen på et sted så den er ute av rekkevidde for

Detaljer

EXHAUSTO LEVERANDØR AV VENTILATIONSLØSNINGER SIDEN 1957 LUFTDESIGN: AVTREKKSHETTER TIL BOLIGBLOKKER

EXHAUSTO LEVERANDØR AV VENTILATIONSLØSNINGER SIDEN 1957 LUFTDESIGN: AVTREKKSHETTER TIL BOLIGBLOKKER EXHAUSTO LEVERANDØR AV VENTILATIONSLØSNINGER SIDEN 1957 LUFTDESIGN: AVTREKKSHETTER TIL BOLIGBLOKKER Avtrekkshetter som dekker individuell innredning med komfort og elegant design Kjøkkenet spiller i dag

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

Behovsstyrt ventilasjon - Erfaring fra ulike systemløsninger! Mads Mysen Seminar reduceventilation og ZEB

Behovsstyrt ventilasjon - Erfaring fra ulike systemløsninger! Mads Mysen Seminar reduceventilation og ZEB Behovsstyrt ventilasjon - Erfaring fra ulike systemløsninger! Mads Mysen Seminar reduceventilation og ZEB 26.10.11 1 Fremtiden er behovsstyrt! Behovsstyring: Stram behovsstyring av oppvarming, ventilasjon,

Detaljer

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks Miniaggregater Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC Driftsinstruks 1 INNHOLD Generell informasjon 2 Byggemål 3 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Montasjeanvisning 4 Elektrisk tilkobling 4

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

Ventilasjonsanlegg luftmengder og varmegjenvinning

Ventilasjonsanlegg luftmengder og varmegjenvinning Ventilasjonsanlegg luftmengder og varmegjenvinning Arnkell Jónas Petersen Erichsen & Horgen AS M 1 Oversikt Krav til luftmengder Dimensjonerende luftmengder DCV-systemer Varmegjenvinnere og deres virkningsgrad

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

VIFTER. VARMLUFTSVIFTER IP44/IPx4 s. 49.2-4. VARMLUFTSVIFTER IP54 s. 49.4. VARMEVIFTER, KONVEKTOROVN, KUPÈVARMER s. 49.5. BORD- GULVVIFTER s. 49.

VIFTER. VARMLUFTSVIFTER IP44/IPx4 s. 49.2-4. VARMLUFTSVIFTER IP54 s. 49.4. VARMEVIFTER, KONVEKTOROVN, KUPÈVARMER s. 49.5. BORD- GULVVIFTER s. 49. VIFTER 49 VARMLUFTSVIFTER IP44/IPx4 s. 49.2-4 VARMLUFTSVIFTER IP54 s. 49.4 VARMEVIFTER, KONVEKTOROVN, KUPÈVARMER s. 49.5 BORD- GULVVIFTER s. 49.6 VÅTROMSVIFTE s. 49.7 AVFUKTERE s. 49.8-10 Side 49.2 VARMLUFTSVIFTE

Detaljer

Skifte av vinduer ga tettere hus

Skifte av vinduer ga tettere hus Sverre Holøs, Skifte av vinduer ga tettere hus 1 Disposisjon Starrmyra, en representant for rehabiliteringspotensialet Oppgraderingstiltak: vindusskifte Oppfølging og forskerspørsmål Målinger og observasjoner

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.11.2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om

Detaljer

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Høringskommentar til foreslåtte nye energikrav 2015 fra Mesterhus Norge v/ teknisk sjef Elisabeth Bjaanes Kapittel 14 Energi

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 1 Innhold i foredraget Innledning helhetlige vurderinger passiv energidesign

Detaljer

Inn i frisk luft. God luftkvalitet gir god livskvalitet

Inn i frisk luft. God luftkvalitet gir god livskvalitet Inn i frisk luft God luftkvalitet gir god livskvalitet Inn - i frisk luft «Kvalitetsluft er en menneskerett. Luften skal være motiverende og stimulerende, ikke bare akseptabel å puste i.» 2 God luftkvalitet

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

2 PRINSIPP FOR HYBRID VENTILASJON PÅ MESTERFJELLET SKOLE

2 PRINSIPP FOR HYBRID VENTILASJON PÅ MESTERFJELLET SKOLE Oppdragsgiver: Larvik kommunale eiendom KF Oppdrag: 528641 Mesterfjellet Skole Del: Dato: 2012-03-06 Skrevet av: Arne Førland-Larsen Kvalitetskontroll: Ole Harald Neergård HYBRID VENTILASJON I RELASJON

Detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer Nye energikrav nye løsninger Norsk bygningsfysikkdag 2007 28.11.2007 Thon Hotel Opera, Oslo Nye anbefalinger fra Ole Mangor-Jensen Seniorrådgiver Innhold Nye energikrav Byggforskserien Beregningsmodul

Detaljer

Prosjekteringsanvisning

Prosjekteringsanvisning Prosjekteringsanvisning Swegon CASA, boligventilasjon PROSJEKTERINGSANVISNING FOR VENTILASJON Swegon Casa-ventilasjonsaggregater som er utstyrt med varmegjenvinning, er beregnet for boligventilasjon. Luftmengdene

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Smart måler CO 2 - og fuktighetsnivået innendørs ved hjelp av innebygde sensorer og kan i tillegg reagere på sterke og ubehagelige lukter. 2 Behovet for

Detaljer

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger I over 25år har Exvent utviklet ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning av høy kvalitet. Vi har alltid fokusert på aggregater

Detaljer