Helse og sikkerhet Generell informasjon (dieselsett) FCD Utgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse og sikkerhet Generell informasjon (dieselsett) FCD-04-0371 Utgave 1"

Transkript

1 Helse og sikkerhet Generell informasjon (dieselsett) FCD Utgave 1 Norsk (NO) Utgave 3

2

3 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept. 07 FORORD Hensikten med denne manualen er å gi brukerne god, generell informasjon. Den skal benyttes som veiledning og hjelp, og har anbefalinger for riktig og sikker bruk. Cummins Power Generation Limited tar ikke ansvar for problemer som oppstår som følge av at instruksene i manualen blir fulgt. All informasjon i denne manualen er basert på informasjon som fantes da den ble trykket. I samsvar med Cummins Power Generation Limiteds policy om kontinuerlig forskning og utvikling, kan informasjonen når som helst endres uten forutgående varsel. Brukere bør derfor passe på at de har den nyeste tilgjengelige informasjonen før arbeid påbegynnes. Brukere opplyses om at det av sikkerhetsmessige årsaker er deres ansvar at det ansettes kompetente personer til å utføre monteringsarbeid. Rådfør deg med autorisert forhandler for ytterligere informasjon om montering. Det er viktig at det utvises stor grad av forsiktighet ved bruk, montering og betjening av dieselmotorer, da de kan være potensielt farlige. En bør også lese nøye annen litteratur fra Cummins Power Generation Limited, og da spesielt kontrollermanualen og drifts- og vedlikeholdsmanualen for motoren. Dersom det er behov for ytterligere assistanse, ta kontakt med: Cummins Power Generation Limited Columbus Avenue Manston Park Manston Ramsgate Kent CT12 5BF, England Tlf. nr.: +44 (0) Faks nr.: +44 (0) E-post: Nettsider:

4 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) Dette er en tom side

5 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept. 07 INNHOLD Kapittel Tittel Side 1. Introduksjon Generell informasjon Sikkerhetsforholdsregler Motoradvarsel Sikkerhetsbestemmelser for generatorinstallasjon Varselskilt for generatorsettet Varselsmerknader Symboler som blir brukt for Advarsel, Forsiktig og Merk i denne manualen Advarsler Elektrisitet Høytrykk Vedlikehold Isolering av strømforsyning Gjeninnføring av strømforsyning Standarder Radiofrekvens Standarder, lover og regler Byggestandarder Sikkerhetsforholdsregler Generelt Elektriske farer Motoravfall Eksosgassfarer Brannfarer Væsker Fare, høy temperatur Fare, deler i bevegelse Støy Helsefarlige stoffer Frostvæske (Fleetguard ES compleat/eg premix) Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Frostvæske (Valvoline-kjølevæskeblanding) Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Frostvæske (Valvoline MPG Coolant 50/50) Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak...21 Innhold Side i

6 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) INNHOLD (fortsatt) Kapittel Tittel Side 5.4 Frostvæske (Valvoline MPG Coolant 67/33) Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Behandling av kjølevæske vannfilter Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Behandling av kjølevæske flytende tilsetningsmiddel Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Gassolje Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Fett Chevron SRI Nr Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Smørefett Exxon Polyrex EM Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Smørefett Klüber Asonic GHY Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Smørefett Mobilgrease XTC Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Smørefett Val-Lith EP Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Smøringsolje Premium Blue E 15W Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Side ii Innhold

7 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept. 07 INNHOLD (fortsatt) Kapittel Tittel Side 5.14 Svovelsyrebatteri av kvalitet SG (15 50 %) Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Spesiell merknad: Identifikasjon av bruk Spesiell merknad: Konsentrert svovelsyre Spesiell merknad: Bly Kaliumhydroksid faststoff Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Kaliumhydroksid løsning Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Spesiell merknad: Identifikasjon av bruk Spesiell merknad: Avhending...48 Illustrasjoner Kapittel Tittel Side Figur 3-1 Radiofrekvensadvarsel...5 Innhold Side iii

8 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) Dette er en tom side Side iv Innhold

9 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept Introduksjon 1.1 Generell informasjon KAPITTEL 1 INTRODUKSJON Personell som deltar i installasjon, igangsetting, drift og vedlikehold av generatorsettene må ha kompetanse og erfaring innen disse feltene. De må også oppfylle alle krav i relevante og gjeldende nasjonal regelverk, inkludert bestemmelsenee i Health and Safety at Work Act (1974), og alle modifikasjoner og endringer som senere kan bli et lovmessig krav, sammen med andre lokale krav/regelverk. Les manualen og bli kjent med utstyret og hvordan det betjenes før generatorsettet tas i bruk (inkludert alle styringskontroller, manuelt betjente ventiler og avstengingsinnretninger). Korrekt drift og vedlikehold er avgjørende for sikker og effektiv drift av generatorsettet. Les og gjør deg kjent med sikkerhetsforholdsreglene som finnes i denne manualen og i andre manualer som angår utstyret. Mange ulykker skyldes at en ikke følger grunnleggende regler og forebyggende sikkerhetstiltak. Det finnes mange potensielle farer som kan oppstå under drift av et generatorsett, og de kan ikke alltid forutsees. Derfor er det ikke mulig å advare i denne manualen om alle mulige omstendigheter som kan involvere en potensiell fare. Dersom man benytter en prosedyre som ikke har blitt spesifikt anbefalt, må personellet som er involvert i prosedyren være overbevist om at den er sikker og ikke vil medføre skade på generatorsettet. 1.2 Sikkerhetsforholdsregler Kopier og heng opp disse forslagene i potensielt farlige områder Motoradvarsel ADVARSEL: DIESELMOTORER SKAL IKKE DRIVES PÅ STEDER DER DET FINNES, ELLER KAN OPPSTÅ, EKSPLOSJONSFARLIG DAMP. DENNE DAMPEN KAN SUGES INN GJENNOM LUFTINNTAKSSYSTEMET OG KAN FORÅRSAKE MOTORAKSELERASJON OG FOR HØY HASTIGHET, NOE SOM IGJEN KAN RESULTERE I BRANN ELLER EKSPLOSJON. DER EN MOTOR PGA. DENS BRUKSOMRÅDE MÅ BE DRIVES I ET EKSPLOSJONSFARLIG MILJØ, MÅ EGNEDE AVSTENGINGSINNRETNINGER MONTERES. EIEREN OG BRUKEREN AV UTSTYRET ER ANSVARLIG FOR SIKKER DRIFT I ET UVENNLIG MILJØ. KONTAKT DIN AUTORISERTE FORHANDLER FOR YTTERLIGERE INFORMASJON. 1.3 Sikkerhetsbestemmelser for generatorinstallasjon Les drifts- og vedlikeholdsmanualene og gjør deg kjent med dem og utstyret før du betjener generatorsettet. Den eneste måten en kan oppnå sikker og effektiv drift på, er ved at utstyret betjenes og vedlikeholdes på korrekt måte. Mange ulykker skyldes at en ikke følger grunnleggende regler og forebyggende sikkerhetstiltak. Kapittel 1 Introduksjon Side 1

10 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) Varselskilt for generatorsettet Det finnes varselskilt på faresteder på generatorsettet. Ta alltid nødvendige forholdsregler for å unngå skade som indikert på skilteksemplene nedenfor: Forsiktig/Advarsel. Indikerer fare for personskade. Forsiktig/Advarsel om trykkfare. Indikerer fare for personskade forårsaket av væsker under trykk. Forsiktig/Advarsel om temperaturfare. Indikerer fare for personskade forårsaket av høy temperatur. Forsiktig/Advarsel om radiofrekvens. Indikere fare ved bruk av kommunikasjonsutstyr som benytter radiofrekvens i nærheten av generatorsettet. Forsiktig/Advarsel om høyspenningsfare. Indikerer fare for personskade forårsaket av elektrisk støt. Forsiktig/Advarsel om høyspenningsfare. Indikerer at kun jordledninger må tilkobles på dette punktet. Forsiktig. Indikere fare for personskade fra utstyr som kan bli automatisk oppstartet. Side 2 Kapittel 1 Introduksjon

11 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept. 07 KAPITTEL 2 VARSELSMERKNADER 2. Varselsmerknader 2.1 Symboler som blir brukt for Advarsel, Forsiktig og Merk i denne manualen Følgende sikkerhetssymboler går igjen i hele manualen for å vise potensielt farlige situasjoner for den som betjener utstyret, servicepersonell eller selve utstyret. ADVARSEL: ADVARER OM EN FARE SOM KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALL. Forsiktig: Advarer om en fare eller usikker praksis som kan føre til skade på produkt eller utstyr. Merk: En liten tekstsnutt med tilleggsinformasjon til hovedteksten. 2.2 Advarsler ADVARSEL: DET ER VIKTIG Å LESE OG FORSTÅ ALLE SIKKERHETSMERKNADER SOM STÅR I DENNE MANUALEN. UKORREKT DRIFT ELLER VEDLIKEHOLD AV UTSTYRET KAN FØRE TIL EN ALVORLIG ULYKKE ELLER MEDFØRE SKADE PÅ UTSTYRET, SOM FØRER TIL PERSONSKADE ELLER DØDSFALL Elektrisitet ADVARSEL: ELEKTRISITET KAN DREPE! DØDELIGE SPENNINGER KAN FINNES I MYE AV UTSTYRET SOM DENNE MANUALEN OMHANDLER Høytrykk ADVARSEL: VÆSKER ELLER GASSER UNDER HØYT TRYKK KAN PASSERE GJENNOM HUDEN OG INN I KROPPEN. DE KAN OGSÅ FØRE TIL SAKDE PÅ UTSTYRET Vedlikehold ADVARSEL: KUN AUTORISERT OG KOMPETENT PERSONELL SOM ER KJENT MED UTSTYRET OG DRIFTEN AV DETTE SKAL UTFØRE VEDLIKEHOLD. ADVARSEL: AVHENGIG AV STYRINGSSYSTEMET SOM ER MONTERT, KAN DENNE ENHETEN KJØRES AUTOMATISK OG KAN STARTE UTEN FORVARSEL. Forsiktig: Ved bruk av gaffeltruck under installering eller omplassering av generatorsettet, skal man påse at gaflene er plassert i rett vinkel til fundamentrammen før man fører gaflene inn i lommene. Kapittel 2 Varselsmerknader Side 3

12 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) Isolering av strømforsyning Forsiktig: Dersom maskinen nettopp er blitt slått av, eller hvis den valgfrie batteriladeren har blitt slått på, kan det være eksplosive gasser (som blir avgitt under batterilading) i nærheten av batteriene. Pass på at området er godt ventilert før batteriene kobles fra. Forsiktig: Koble strømmen til kjølesystemvarmerne før batteriledningene kobles fra. Varmeren går hele tiden uten likestrøm og kan overopphetes og skades. ADVARSEL: FØR DET UTFØRES VEDLIKEHOLD, MÅ ALL FORSYNING TIL GENERATORSETTET OG STYRINGSPANELER ISOLERES. SETT GENERATOREN UT AV FUNKSJON VED Å KOBLE FRA BATTERIET PÅ INSTALLASJONEN. Merk: Steng av generatorsettet som beskrevet i drifts- og vedlikeholdmanualen som følger med settet. 1. Vri modusbryteren på styringspanelet til Av (O). 2. Ta ut nøkkelen fra modusbryteren (hvis dette finnes), og tell over alle andre nøkler for trygg oppbevaring. 3. Som et ekstra sikkerhetstiltak bør en lufte rommet godt før en kobler fra strømledninger. 4. Isoler og steng av styringsboksen for varmeren, der hvor dette er montert. 5. Isoler og steng av forsyningen til batteriladeren, der hvor dette er montert. 6. Isoler drivstofforsyningen til maskinen. 7. Koble fra startbatteriene og batteriene til styringssystemet (dersom det er separate batterier). Koble fra den negative (-) kabelen først. 8. Sett opp varselsskilt ved begge punktene som er nevnt over for å vise at det pågår vedlikehold installasjonen er immobilisert for å kunne utføre arbeidet på en trygg måte Gjeninnføring av strømforsyning Gjeninnfør alle beskyttelsesenheter som ble fjernet eller koblet fra under vedlikehold eller overhaling før generatorsettet settes tilbake i drift. Prosedyren for gjeninnføring er den motsatte av prosedyren for isolering. Side 4 Kapittel 2 Varselsmerknader

13 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept Standarder 3.1 Radiofrekvens KAPITTEL 3 STANDARDER Apparatet har blitt testet i overensstemmelse med EN :1999 (IEC :1999) og BS EN :2007, som spesifiserer grensene for radiofrekvensimmunitet og utslipp for å oppfylle de viktige kravene i EMC-direktivet 2004/108/EF. Utfra disse testene har produsenten fastsatt at som en forholdsregel mot upassende effekter skal det ikke brukes kommunikasjonsutstyr som benytter radiofrekvenser på en avstand på mindre enn tre meter fra enhver del av apparatet når generatorsettet kan, eller er avhengig av å, levere strøm. Den effektive separasjonsavstanden skal økes hvis man finner at slikt kommunikasjonsutstyr skaper interferens med apparatet. Kunden har plikt til å teste for negative effekter på apparatet før bruk av slikt kommunikasjonsutstyr. DET MÅ IKKE BRUKES KOMMUNIKASJONSUTSTYR SOM BENYTTER RADIOFREKVENS I NÆRHETEN AV DETTE APPARATET Figur 3-1 Radiofrekvensadvarsel 3.2 Standarder, lover og regler Generatorsettet og dettes styringssystem produsere under et registrert kvalitetskontrollsystem som er godkjent etter BS EN ISO 9001 (2000). Følgende regler skal overholdes der det er aktuelt: Health & Safety At Work Act 1974 Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002, (SI 2002 No. 2677) IEEs ledningsregelverk for elektriske installasjoner (16. utgave) Electricity at Work Regulations 1989 Environmental Protection Act 1990 Health & Safety at Work Regulations 1992 EMC-direktivet 2004/108/EF Lavspenningsdirektivet 73/23/EØF som endret i direktiv 93/68/EØF Maskindirektivet 98/37/EF Støydirektivet 2000/14/EF med endring Kapittel 3 Standarder Side 5

14 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) 3.3 Byggestandarder Generatorsettet og dettes styringssystem har blitt designet, konstruert og testet generelt i overensstemmelse med følgende standarder der dette er aktuelt: BS 4999 (IEC ) BS :2006 (IEC ) BS ISO : Generelle krav til roterende elektriske maskiner Roterende elektriske maskiner av spesiell type eller for spesielle bruksområder Forbrenningsmotorer med stempel: ytelse BS 7671:2001 BS ISO Krav til elektriske installasjoner IEEs ledningsregelverk (16. utgave) Vekselstrømsgeneratorsett som drives av forbrenningsmotorer med stempel BS EN :1999 (IEC : ) BS EN :2007 BS EN (IEC ) (EN ) BS EN :2007 (IEC ) (EN ) BS EN :2006 UL 508A Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk utslippsstandard Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk immunitetsstandard Spesifikasjon for koblings- og betjeningsutstyrsenheter med lav spenning Spesifikasjon for koblings- og betjeningsutstyr med lav spenning Maskinsikkerhet Maskiners elektriske utstyr Spesifikasjon for styringspaneler En tilknyttet, men ikke tilsvarende, standard: En BSI-publikasjon hvis innhold i enhver grad, alt annet enn komplett likhet eller teknisk tilsvarenhet, dekker emner liknende det som dekkes av en korresponderende internasjonal standard. En identisk standard: En BSI-publikasjon som er identisk til minste detalj med en korresponderende internasjonal standard. Side 6 Kapittel 3 Standarder

15 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept. 07 KAPITTEL 4 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER 4. Sikkerhetsforholdsregler 4.1 Generelt ADVARSEL: FARE FOR SKADER På generatorsett som kan startes automatisk eller ved hjelp av fjernstyring, skal man plassere et varselskilt med symbol på et lett synlig sted, som indikerer overfor personell at settet kan blir startet automatisk uten varsel. Egnet personlig verneutstyr skal benyttes når man arbeider med generatorsettet eller tilknyttet utstyr. Informasjon om førstehjelpsprosedyrer og -sentre skal vises nær settet. Området rundt generatorsettet skal holdes fritt for hindringer og farlige gjenstander. I tillegg skal gulvet holdes rent, tørt og fritt for oljerester. Vedlikeholdsarbeid, spesielt i trange omgivelser, bør utføres av minst to operatører som jobber sammen. Løft aldri generatorsettet ved hjelp av løfteørene på motoren eller dynamoen. Se tegninger med løfteanbefalinger og/eller installasjonsmanualen for ytterligere informasjon. Forsiktig: Hvis det finnes lommer til gaffeltruck for omplassering av generatorsettet, skal man påse at gaflene er plassert i rett vinkel til fundamentrammen før man fører gaflene inn i lommene. Det skal kun brukes løfteutstyr med egnet kapasitet. 4.2 Elektriske farer ADVARSEL: FARE FOR ELEKTRISK STØT Før det utføres vedlikehold, må all forsyning til generatorsettet og styringspaneler isoleres. Sett generatoren ut av funksjon ved å koble fra batteriet på installasjonen. Se kapittel Isolering av strømforsyning. Se også drifts- og vedlikeholdsmanualene som følger med generatorsettet. Kun hensiktsmessig opplærte, kvalifiserte og autoriserte teknikere skal koble til generatorsettbelastning eller betjene eller utføre vedlikehold på settet. Tilkoblingen må også være i overensstemmelse med relevant regelverk og standarder. Generatorsettet skal kun kobles til belastninger som er kompatible med settets elektriske funksjoner og nominelle ytelse. Mellom- eller høyspenning fungere annerledes enn lavspenning. Spesialutstyr og -opplæring er nødvendig for arbeid på eller i nærheten av mellom- eller høyspenningsutstyr. Ikke arbeid på utstyr mens dette er strømførende. På grunn av egenskapene til elektrisk utstyr med mellom- eller høyspenning, forblir det indusert eller resterende spenning i utstyret selv etter at det er koblet fra strømkilden. Kapittel 4 Sikkerhetsforholdsregler Side 7

16 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) Generatorsettets metalldeler, fundamentramme og andre eksponerte deler må være jordet til et effektivt jordingspunkt. Ikke berør noen strømførende deler av generatorsettet eller ledninger/strømledre med noen del av kroppen eller med et objekt som ikke er elektrisk isolert. Ikke betjen generatorsettet med termineringsboksdeksler åpne. Pass på at alle tilkoblinger er isolerte Sikre at alt elektrisk utstyr og tilkoblinger holdes rene og tørre. Skift ut eventuelle defekte termineringsdeksler og ledninger umiddelbart og sikre at alle termineringer er sikre. Gjeninnfør alle beskyttelsesenheter som ble fjernet eller koblet fra under vedlikehold eller overhaling før generatorsettet settes tilbake i drift. Hensiktsmessige krav til nøytral jording må oppfylles, eller tilstrekkelige tiltak foretas for å sikre at et isolert nøytralt system er tilstrekkelig beskyttet mot spenningsstigninger og uoppdagede jordingsfeil. I situasjoner der generatorsettet drives parallelt med en nettverksforsyning må bruker forvisse seg om at det nøytrale jordvekslingsgir (der dette finnes), er driftsdyktig og at tilknyttede beskyttelsesenheter er fullt driftsdyktige. Man må innhente tillatelse fra lokal strømleverandør før man kan benytte parallelldrift. Ikke koble generatorsettet direkte til et bygningselektrisk system. Farlige spenninger kan strømm fra settet inn i nettstrømsledningen. Dette skaper potensiale for dødelig elektrostøt eller skade på eiendom. Koble kun til gjennom en godkjent isoleringsbryter eller en godkjent parallellenhet. For å hindre uopprettelig skade på batteriladesystemet: Koble aldri fra batteriet mens settet er i drift Koble aldri fra ladeledningene mens settet er i drift Koble fra batteri og ladedynamo før det foretas sveising med elektrisk bue på settet Merk: Ladedynamoens utgangsledning er strømførende til enhver tid. Følg alle gjeldende regelverk for elektrisk sikkerhet. Ikke arbeid på dette utstyret når du er mentalt eller fysisk trøtt eller etter inntak av alkohol eller medisin/stoff som gjør bruk av utstyret usikkert. Side 8 Kapittel 4 Sikkerhetsforholdsregler

17 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept Motoravfall ADVARSEL: UKORREKT AVHENDING AV MOTORAVFALL ER MILJØMESSIG SKADELI OG UTGJØR EN HELSEFARE. NOE MOTORAVFALL ER LETTANTENNELIG OG UTGJØR DERFOR EN BRANNFARE. Avhend uønsket eller absorbert stoff ved hjelp av autorisert leverandør som vil frakte og avhende avfallet på korrekt måte på lisensiert sted. For ytterligere informasjon, se kapittel 5 Helsefarlige stoffer. 4.4 Eksosgassfarer ADVARSEL: FARE, GIFTIG AVGASS Avgasser er giftige og alle nødvendige tiltak må foretas for å sikre at de ikke slipper inn i eller sirkulerer i rommet installasjonen befinner seg i eller tilknyttede bygninger. Avgasser inneholder karbonmonoksid, en lukt- og fargeløs gass. Karbonmonoksid er giftig og kan forårsake tap av bevissthet og dødsfall. Symptomer omfatter: svimmelhet, kvalme, hodepine, døsighet, manglende evne til å tenke klart. Berørte personer skal umiddelbart flyttes til frisk luft og holdes aktive. Hvis symptomene vedvarer, søk råd fra medisinsk personale. Steng av generatorsettet og ikke bruk det igjen før det har blitt inspisert og reparert. Inspiser eksossystemet visuelt og hørbart. Sikre at alle eksoskomponenter er sikrede og korrekte (ikke skjeve). Ikke bruk eksosgasser til å vare opp en seksjon. Pass på at generatorsettet er godt ventilert. Ventiler rommet installasjonen befinner seg i godt for å fjerne alle avgasser og eksplosjonsfarlig damp før fra- eller tilkobling av batterikabler, for å redusere muligheten for å forårsake gnister som kan føre til en eksplosjon. Pass på at avgassutløpet holdes fritt for hindringer. Dersom gjentatte forsøk på å starte motoren mislykkes, kan ikke-forbrent drivstoffgass bygge seg opp i eksossystemet og danne en potensielt farlig situasjon. La disse gassene spre seg før du prøver å starte på nytt. Kapittel 4 Sikkerhetsforholdsregler Side 9

18 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) 4.5 Brannfarer ADVARSEL: BRANNFARE Ved bruk av drivstoff, smøreoljer og batterier finnes det brannfare. Åpne flammer og gnister skal ikke tillates nær generatorsettet, drivstofftanken og batteriene. Eksplosivt drivstoff og oljedamp finnes alltid i nærheten av et generatorsett, mens et batteri til lading kan produsere ikke-brennbar hydrogengass. En område i nærheten av generatorsettet bør utpekes som IKKERØYK-område som skal være utilgjengelige for personer uten autorisasjon. Sikre at det opprettholdes tilstrekkelig ventilasjon til enhver tid i rommet der installasjonen befinner seg. Ventiler rommet installasjonen befinner seg i godt for å fjerne alle avgasser og eksplosjonsfarlig damp før fra- eller tilkobling av batterikabler, for å redusere muligheten for å forårsake gnister som kan føre til en eksplosjon. Det er ikke produsentens ansvar å sørge for egnet spillkant for å avgrense eventuelt spill eller lekkasje fra generatorsettet. Væskenes volum kan finnes i data som følger med settet. Ingen løse utstyrsdeler eller lettantennelig materiale skal etterlates på eller nær enhver del av generatorsettet. Fjern all unødvendig olje og fett fra enheten og rengjør spill av drivstoff og olje umiddelbart. Dersom det lekker enten drivstoff eller olje, skal væsken som har lekket ut absorberes ved hjelp av et egnet materiale (Fullers jord eller lignende). Sagspon bør ikke brukes, etter som dette kan utgjøre en brannfare. Egnet brannslokkingsutstyr skal være lett tilgjengelig (brannslokkere i klasse A, B og C [tørrpulver] og av type fire anbefales). Inspiser drivstoffsystemet før hver operasjon og periodisk under drift. Ikke etterfyll drivstofftanken mens generatorsettet er i gang, med mindre tankene er på utsiden av motorseksjonen. Drivstoff som kommer i kontakt med varm motor eller eksos er en potensiell brannfare. Sørg for at det er en brannslokker tilgjengelig i eller nær rommet der installasjonen befinner seg og i andre områder i hele anlegget. Bruk korrekt brannslokker for området. Side 10 Kapittel 4 Sikkerhetsforholdsregler

19 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept Væsker ADVARSEL: FARE, GIFTIGE KJEMIKALIER Eksponering overfor drivstiff, smøreoljer, kjølemiddelstilsetninger og batterielektrolytt er forbundet med helsefare. Unngå kontkat med disse væskene og bruk alltid hensiktsmessig personlig verneutstyr. Se kapittel 5 for generel informasjon og datablad (MSDS) som kan fås fra relevant leverandør/produsent. Benzen og bly, som finnes i noen dieseloljer, har blitt identifisert som kreftfremkallende eller giftig for forplantningssystemet. Ved kontrollering, tømming eller tilsetning av diesel skal man passe på at man ikke svelger, innånder avgass eller kommer i kontakt med dieselen. Brukte motoroljer har blitt identifisert som kreftfremkallende eller giftig for forplantningsssystemet. Ved kontrollering eller skifting av motorolje skal man passe på at man ikke svelger, innånder avgass eller kommer i kontakt med den brukte oljen. Unngå spill av væske og kast klesplagg som har blitt kontaminert med brenselolje, kjølemiddel, smøremiddel eller batterielektrolytt. Sikre at eksterne systemer for drivstofflagring installeres i henhold med relevant lovverk, standarder og lokalt regelverk. Drivstoffledninger må være tilstrekkelig sikret og uten lekkasjer. Drivstofftilkobling til motoren skal gjøres med godkjent fleksibel ledning. Ikke bruk sinkbelagte eller kobberdrivstoffledninger med dieseldrivstoff. Sikre at alle drivstofforsyninger har en positiv avstengingsventil. Brukeren bør også kontakte sin leverandør av væsker som brukes i generatorsettet for produsentens anbefalinger vedr. helse og sikkerhet. 4.7 Fare, høy temperatur ADVARSEL: FARE FOR BRANNSÅR OG SKÅLDING Når generatorsettet er i drift og i en periode etter avstenging, skal man unngå kontakt med ekso, radiator og andre komponenter som er sannsynlig at kan være svært varme. Unngå til enhver tid kontakt med varm olje, varmt kjølemiddel og varme avgasser. Varmt kjølemiddel under trykk. IKKE prøv å ta av et radiator- eller varmeutvekslingstrykklokk mens generatoren går. La alltid generatorsettet bli helt kaldt før lokket tas av. IKKE tøm kjølemiddel eller smøreolje før generatorsettet her blitt helt nedkjølt. Kapittel 4 Sikkerhetsforholdsregler Side 11

20 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) 4.8 Fare, deler i bevegelse 4.9 Støy ADVARSEL: FARE FOR SKADER Sikkerhetsvern og -deksler må festes sikkert og alle dører til avlukker, til dekselplater osv. skal lukkes sikkert på plass mens generatorsettet er i drift. Hold hender og løstsittende klesplagg på avstand fra deler i bevegelse. Ikke bruk smykker under utføring av service på noen del av generatorsettet. Tre aldri på generatorsettet. Det kan sette enhetskomponenter under spenning slik at de brekker og muligvis resultere i farlige driftsforhold fra drivstofflekkasje, avgasslekkasje osv. Før du utfører vedlikehold på generatorsettet, koble fra batteriene for å forhindre at det starter uten at det er tilsiktet. Ventiler rommet installasjonen befinner seg i godt for å fjerne alle avgasser og eksplosjonsfarlig damp før fra- eller tilkobling av batterikabler, for å redusere muligheten for å forårsake gnister som kan føre til en eksplosjon. Unngå kontakt med deler i bevegelse. ADVARSEL: FARE FOR HØRSELSSKADE Generatorsett avgir støy. Sikre at dørene til alle avlukker eller rom som inneholder et generatorsett er merket med et piktogram som viser at man skal benytte hørselsvern. Personale som utsettes for støy er selv ansvarlig for å sikre at de bruker egnet hørselsvern, f.eks. øreklokker. Det er sammeheng mellom utslipps- og eksponeringsnivåer, men dette kan ikke benyttes for å fastslå på en pålitelig måte hvorvidt det er nødvendig med ytterligere forholdsregler. Faktorer som påvirker faktisk eksponeringsnivå for arbeidsstyrken omfatter arbeidsrommets karakteristika, andre støykilder, f.eks. antall maskiner og andre tilknyttede prosesser og tidsperioden som en operatør er eksponert for støyen i. Tillatt eksponeringsnivå kan også variere fra land til land. Følgende informasjon vil imidlertid sette brukeren i stand til bedre å evaluer faren og risikoen. Tallene som er oppgitt er utslippsnivåer og ikke nødvendigvis sikre arbeidsnivåer. Side 12 Kapittel 4 Sikkerhetsforholdsregler

21 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept. 07 Støynivåer for G-drev Drift ved 1500 OPM (50 Hz) Dataverdier er for motor med typisk radiator og vifte, og skal kun brukes som et estimat. Kjølesystemets utforming og annet tilbehør vil avgjøre endelig støynivå for enheten. Motor med typisk radiator og vifte Motormodell Frekvens (Hz) Lydnivå db(a) Sum 4B BT B BT BTA ISBe BT BTA ISBe CT CTA CTAA8.3G CTAA8.3G LTA M QSM NT NTA QSX KTA QSK VTA QST KTA KTA KTTA QSK Merk: De oppgitt tallene er fra et enkelt generatorsett og utgjør ikke en ytelsesgaranti for noen bestemt motor. Dataene er avhengig av instrumentering, måling og variasjon fra motor til motor. Testreferanseprosedyre ISO 3744 og ANSI S som aktuelt Alle data er "A"-vektet og skal avrundes til nærmeste db. Kapittel 4 Sikkerhetsforholdsregler Side 13

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer

1.2 Anvendelse : Tilbehør til Mitre-Mate Cyanoakrylat lim. 1.3 Produsent : T.L.I.P. Adhesives Limited.

1.2 Anvendelse : Tilbehør til Mitre-Mate Cyanoakrylat lim. 1.3 Produsent : T.L.I.P. Adhesives Limited. 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG PRODUSENTEN* 1.1 Identifikasjon av produkt : Mitre-Mate Aktivator 1.2 Anvendelse : Tilbehør til Mitre-Mate Cyanoakrylat lim. 1.3 Produsent : T.L.I.P. Adhesives Limited.

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: FAST FINISH GB07 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PETAMO GHY 133 N Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: KONTAKT PRF 7-78 Dato: 10/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3 356

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken Randaberg Norway T: F: Epost:

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken Randaberg Norway T: F: Epost: Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode 2408 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

ABX CRP 100 A91A00238CNO 27/04/2007

ABX CRP 100 A91A00238CNO 27/04/2007 Materialdatablad ABX CRP 100 A91A00238CNO 27/04/2007 1. Produkt- og selskapsidentifisering 1.1. Identifisering av produktet Produktnavn: ABX CRP 100 Produktkode: Ref. HORIBA ABX : 0501005 1.2. Selskapsidentifisering

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: TURBO OIL PRF 290 Dato: 08/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3

Detaljer

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 659292-A 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Engineering Repair Compound Produktkode: 659292 Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD. BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD. BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD Revisjonsdato: 25.08.00 Datablad nr: 1 BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn BIOFA Pleieolje for møbler Artikkel

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: MULTI SPRAY PRF 5-99 Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i.h.t. 1907/2006/EC, artikkel 31

SIKKERHETSDATABLAD i.h.t. 1907/2006/EC, artikkel 31 Side: 1 av 5 1. Identifisering av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Cleanpelletz 1,8 kg Produsent DMS Europe B.V. Adresse IJburglaan 1448 1087 KG Amsterdam Nederland Distributør Linfo.Tec Gålarmora

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/07/2012 Revisjonsdato: 04/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Endret 24.04.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning Internkode: 06 460105/06 460 Revisjonsdato: 01.09.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Revisjonsdato 01.09.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: FOAM CLEANER PRF BOOSTER Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.09.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.11.2001 Trätjära Special (utgår) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1.

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 31/10/2011 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 5611716 Synonymer: OTHER

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:22.02.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Scotte Patentfärg BRUKSOMRÅDE

Detaljer

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltakene Inntak løsningsmidler eller fortynningsmidler. Skyll munnen grundig. Drikk 1-2 glass vann. 4.2. Vanligste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Inntak

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Formel Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse (C2H4)n Skummet LD-polyetylen med lukket cellestruktur. Glava AS Nybråtveien

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. X-Clean 300. NorKjemi AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Telefon: +47 24 11 85 46 Fax: +47 24 11 85 45 Norge

SIKKERHETSDATABLAD. X-Clean 300. NorKjemi AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Telefon: +47 24 11 85 46 Fax: +47 24 11 85 45 Norge Revisjonsdato: 12.08.2009 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 12.08.2009 Kjemisk navn Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon NorKjemi

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3-PENTAFLUORBUTAN (R 365mfc)

HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3-PENTAFLUORBUTAN (R 365mfc) 10328-1,1,1,3,3-Pentafluorbutan Revisjonsdato:20040827 HMS-DATABLAD 1,1,1,3,3-PENTAFLUORBUTAN (R 365mfc) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Synonymer 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Kjemiske bekjempelsesmidler biocider Førstehjelp, 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT...

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-I Erstatter dato: Trelim inne

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-I Erstatter dato: Trelim inne 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE LIM Internt art.nr. Betegnelse 362432 Trälim inne 362438

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 12 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: XFFO*L 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

HMS datablad. 2. Sammensetning/informasjoner om enkelte bestanddeler

HMS datablad. 2. Sammensetning/informasjoner om enkelte bestanddeler 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse Informasjoner om produktet: Sveisetråd i Polyamid Handelsnavn: PA Artikkelnummer: 104.297 Bruk av stoffet/ tilberedning: Sveisetråd Produsent/leverandør: Inter-Supply

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Artikkelnummer 487619 Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-post safety_data_sheet@scania.com

Detaljer

DATABLAD. Bestillingsnummer 1861108. Hylosil silikon for tetning og vedheft

DATABLAD. Bestillingsnummer 1861108. Hylosil silikon for tetning og vedheft Perkins Powerpart DATABLAD Bestillingsnummer 1861108 Hylosil silikon for tetning og vedheft 1. Produkt Hylomar silikontetning grad 101, 102, 103, 106, 107, 121, 122 og 123 2. Sammensetning/Informasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 P-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Smøremiddel Emballasjestørrelse: 0.5 l - 5 l Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Detaljer

HMS - DATABLAD TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER HMS - DATABLAD Revisjonsdato:01.09.2005 Datablad nr:11211 TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn TRAY CLEANER Leverandør LIC Scadenta AS Postboks 443 1302 Sandvika

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Tetningsmasse Internt art.nr. Betegnelse 361772

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: PLASTIC SPRAY PRF 202 Dato: 13/10/2006 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

HMS-DATABLAD. Revisjonsdato: Forrige dato: Trykkingsdato:

HMS-DATABLAD. Revisjonsdato: Forrige dato: Trykkingsdato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktinformasjon Handelsnavn Product register number: 60394 Kjemikaliets bruksområde Dispergeringsmiddel Identifikasjon av ansvarlig firma Kemira Chemicals

Detaljer

Via V. Carpaccio 52, 00147 Roma Tlf. 06 540 73 32 Faks 06 541 24 23 e post

Via V. Carpaccio 52, 00147 Roma Tlf. 06 540 73 32 Faks 06 541 24 23 e post SIKKERHETSDATABLAD 01. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET Handelsnavn Type produkt og bruk INCI navn EINECS navn EINECS nummer Produsent/leverandør SUPEROTTIK Anionisk overflateaktivt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge Revisjonsdato: 30.08.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 30.08.2007 Produsent, importør Land Internett E-post Nødtelefon ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Tempocem NE. Tempocem NE Tempocem NE DMG,Dental-Material Gesellschaft mbh. D22531 Hamburg Tlf:

Tempocem NE. Tempocem NE Tempocem NE DMG,Dental-Material Gesellschaft mbh. D22531 Hamburg Tlf: HMS - DATABLAD Revisjonsdato:06.03.03 Datablad nr: 12003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Kjemisk navn Leverandør DMG,Dental-Material Gesellschaft mbh D22531 Hamburg Tlf:

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKERMANUAL HOBBY B 2700

BRUKERMANUAL HOBBY B 2700 HOBBY B 2700 Advanced technology by Generator Generell informasjon Hensikt med manualen Symboler Liste over vedlagt dokumentasjon Kopi av CE dokument Referanse liste for direktiver Merking ( typeskilt

Detaljer

HMS - DATABLAD NK LIMSTIFT. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD NK LIMSTIFT. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax: Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 24/11/2011 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 195-50-094 Synonymer:

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax: Revisjonsdato: 27.07.2007 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.07.2007 Produsent, importør Internett BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 Slemmestad Telefon: 31 29 75 00

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 14/05/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: IC8-RTU 1.2. Relevante,

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Powergas gassbeholder 2210, 190 g, 330 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

HMS-DATABLAD. R22: Farlig ved svelging. S46: Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

HMS-DATABLAD. R22: Farlig ved svelging. S46: Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 12/09/2012 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Lotus Ozonspray Luftfrisker Artikkelnummer 903626 Deklarasjonsnummer

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24.09.2007 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 08.05.2007 Supervask

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24.09.2007 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 08.05.2007 Supervask 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel Internt art.nr. Betegnelse 361716 Supertvätt

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.03.2009 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 24.09.2007 Oljesanerer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.03.2009 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 24.09.2007 Oljesanerer 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36393 Oljesanering

Detaljer

HMS Datablad Utarbeidet: 2005-10-24

HMS Datablad Utarbeidet: 2005-10-24 Side 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Art nr: 11414571 (Produsent) 040K368143000 (Leverandør) Varetype: Spray Leverandør: Møller Undall AS PB 3634, 3007 Drammen Telefon: 32 20 23

Detaljer

Sikkerhetsdatablad KIILTO FLEX Parkettlim Side 1 av 5

Sikkerhetsdatablad KIILTO FLEX Parkettlim Side 1 av 5 KIILTO FLEX Parkettlim Side 1 av 5 1 NAVN PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Navnet på stoffet/preparatet: 1.1.1 Markedsført navn KIILTO FLEX Parkettlim 1.1.2 Produktkode T1645 1.2 Bruk av

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad Internkode: 10031 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Stjerneskudd 15-29 cm Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri Produsent,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Braut AS 4352 Kleppe Land Telefon +47-51 42 32 20 Faks +47-51 42 43 04 Omsetter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad for limprodukter

Sikkerhetsdatablad for limprodukter Utført av: Utviklingsavdeling Foretak: ISABERG RAPID Revisjonsdato: Revisjon 2 Ny layout Side:1/5 Produktnavn Produkttype: Bruksområde 1 Kjemisk produkt og foretakets identifikasjon T, brun, svart, lav

Detaljer

HMS - DATABLAD. X-Cide 100 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD. X-Cide 100 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Biocid Revisjonsdato 07.07.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig NorKjemi AS Gjerdrumsvei

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oxalsyre Kode 113072E Versjon 1 Revisjonsdato 19 august 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Identifikasjon

Detaljer