Helse og sikkerhet Generell informasjon (dieselsett) FCD Utgave 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse og sikkerhet Generell informasjon (dieselsett) FCD-04-0371 Utgave 1"

Transkript

1 Helse og sikkerhet Generell informasjon (dieselsett) FCD Utgave 1 Norsk (NO) Utgave 3

2

3 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept. 07 FORORD Hensikten med denne manualen er å gi brukerne god, generell informasjon. Den skal benyttes som veiledning og hjelp, og har anbefalinger for riktig og sikker bruk. Cummins Power Generation Limited tar ikke ansvar for problemer som oppstår som følge av at instruksene i manualen blir fulgt. All informasjon i denne manualen er basert på informasjon som fantes da den ble trykket. I samsvar med Cummins Power Generation Limiteds policy om kontinuerlig forskning og utvikling, kan informasjonen når som helst endres uten forutgående varsel. Brukere bør derfor passe på at de har den nyeste tilgjengelige informasjonen før arbeid påbegynnes. Brukere opplyses om at det av sikkerhetsmessige årsaker er deres ansvar at det ansettes kompetente personer til å utføre monteringsarbeid. Rådfør deg med autorisert forhandler for ytterligere informasjon om montering. Det er viktig at det utvises stor grad av forsiktighet ved bruk, montering og betjening av dieselmotorer, da de kan være potensielt farlige. En bør også lese nøye annen litteratur fra Cummins Power Generation Limited, og da spesielt kontrollermanualen og drifts- og vedlikeholdsmanualen for motoren. Dersom det er behov for ytterligere assistanse, ta kontakt med: Cummins Power Generation Limited Columbus Avenue Manston Park Manston Ramsgate Kent CT12 5BF, England Tlf. nr.: +44 (0) Faks nr.: +44 (0) E-post: Nettsider:

4 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) Dette er en tom side

5 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept. 07 INNHOLD Kapittel Tittel Side 1. Introduksjon Generell informasjon Sikkerhetsforholdsregler Motoradvarsel Sikkerhetsbestemmelser for generatorinstallasjon Varselskilt for generatorsettet Varselsmerknader Symboler som blir brukt for Advarsel, Forsiktig og Merk i denne manualen Advarsler Elektrisitet Høytrykk Vedlikehold Isolering av strømforsyning Gjeninnføring av strømforsyning Standarder Radiofrekvens Standarder, lover og regler Byggestandarder Sikkerhetsforholdsregler Generelt Elektriske farer Motoravfall Eksosgassfarer Brannfarer Væsker Fare, høy temperatur Fare, deler i bevegelse Støy Helsefarlige stoffer Frostvæske (Fleetguard ES compleat/eg premix) Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Frostvæske (Valvoline-kjølevæskeblanding) Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Frostvæske (Valvoline MPG Coolant 50/50) Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak...21 Innhold Side i

6 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) INNHOLD (fortsatt) Kapittel Tittel Side 5.4 Frostvæske (Valvoline MPG Coolant 67/33) Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Behandling av kjølevæske vannfilter Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Behandling av kjølevæske flytende tilsetningsmiddel Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Gassolje Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Fett Chevron SRI Nr Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Smørefett Exxon Polyrex EM Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Smørefett Klüber Asonic GHY Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Smørefett Mobilgrease XTC Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Smørefett Val-Lith EP Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Smøringsolje Premium Blue E 15W Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Side ii Innhold

7 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept. 07 INNHOLD (fortsatt) Kapittel Tittel Side 5.14 Svovelsyrebatteri av kvalitet SG (15 50 %) Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Spesiell merknad: Identifikasjon av bruk Spesiell merknad: Konsentrert svovelsyre Spesiell merknad: Bly Kaliumhydroksid faststoff Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Kaliumhydroksid løsning Farlige reaksjoner Beskyttende tiltak Oppbevaring/transport Nødstopptiltak Spesiell merknad: Identifikasjon av bruk Spesiell merknad: Avhending...48 Illustrasjoner Kapittel Tittel Side Figur 3-1 Radiofrekvensadvarsel...5 Innhold Side iii

8 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) Dette er en tom side Side iv Innhold

9 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept Introduksjon 1.1 Generell informasjon KAPITTEL 1 INTRODUKSJON Personell som deltar i installasjon, igangsetting, drift og vedlikehold av generatorsettene må ha kompetanse og erfaring innen disse feltene. De må også oppfylle alle krav i relevante og gjeldende nasjonal regelverk, inkludert bestemmelsenee i Health and Safety at Work Act (1974), og alle modifikasjoner og endringer som senere kan bli et lovmessig krav, sammen med andre lokale krav/regelverk. Les manualen og bli kjent med utstyret og hvordan det betjenes før generatorsettet tas i bruk (inkludert alle styringskontroller, manuelt betjente ventiler og avstengingsinnretninger). Korrekt drift og vedlikehold er avgjørende for sikker og effektiv drift av generatorsettet. Les og gjør deg kjent med sikkerhetsforholdsreglene som finnes i denne manualen og i andre manualer som angår utstyret. Mange ulykker skyldes at en ikke følger grunnleggende regler og forebyggende sikkerhetstiltak. Det finnes mange potensielle farer som kan oppstå under drift av et generatorsett, og de kan ikke alltid forutsees. Derfor er det ikke mulig å advare i denne manualen om alle mulige omstendigheter som kan involvere en potensiell fare. Dersom man benytter en prosedyre som ikke har blitt spesifikt anbefalt, må personellet som er involvert i prosedyren være overbevist om at den er sikker og ikke vil medføre skade på generatorsettet. 1.2 Sikkerhetsforholdsregler Kopier og heng opp disse forslagene i potensielt farlige områder Motoradvarsel ADVARSEL: DIESELMOTORER SKAL IKKE DRIVES PÅ STEDER DER DET FINNES, ELLER KAN OPPSTÅ, EKSPLOSJONSFARLIG DAMP. DENNE DAMPEN KAN SUGES INN GJENNOM LUFTINNTAKSSYSTEMET OG KAN FORÅRSAKE MOTORAKSELERASJON OG FOR HØY HASTIGHET, NOE SOM IGJEN KAN RESULTERE I BRANN ELLER EKSPLOSJON. DER EN MOTOR PGA. DENS BRUKSOMRÅDE MÅ BE DRIVES I ET EKSPLOSJONSFARLIG MILJØ, MÅ EGNEDE AVSTENGINGSINNRETNINGER MONTERES. EIEREN OG BRUKEREN AV UTSTYRET ER ANSVARLIG FOR SIKKER DRIFT I ET UVENNLIG MILJØ. KONTAKT DIN AUTORISERTE FORHANDLER FOR YTTERLIGERE INFORMASJON. 1.3 Sikkerhetsbestemmelser for generatorinstallasjon Les drifts- og vedlikeholdsmanualene og gjør deg kjent med dem og utstyret før du betjener generatorsettet. Den eneste måten en kan oppnå sikker og effektiv drift på, er ved at utstyret betjenes og vedlikeholdes på korrekt måte. Mange ulykker skyldes at en ikke følger grunnleggende regler og forebyggende sikkerhetstiltak. Kapittel 1 Introduksjon Side 1

10 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) Varselskilt for generatorsettet Det finnes varselskilt på faresteder på generatorsettet. Ta alltid nødvendige forholdsregler for å unngå skade som indikert på skilteksemplene nedenfor: Forsiktig/Advarsel. Indikerer fare for personskade. Forsiktig/Advarsel om trykkfare. Indikerer fare for personskade forårsaket av væsker under trykk. Forsiktig/Advarsel om temperaturfare. Indikerer fare for personskade forårsaket av høy temperatur. Forsiktig/Advarsel om radiofrekvens. Indikere fare ved bruk av kommunikasjonsutstyr som benytter radiofrekvens i nærheten av generatorsettet. Forsiktig/Advarsel om høyspenningsfare. Indikerer fare for personskade forårsaket av elektrisk støt. Forsiktig/Advarsel om høyspenningsfare. Indikerer at kun jordledninger må tilkobles på dette punktet. Forsiktig. Indikere fare for personskade fra utstyr som kan bli automatisk oppstartet. Side 2 Kapittel 1 Introduksjon

11 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept. 07 KAPITTEL 2 VARSELSMERKNADER 2. Varselsmerknader 2.1 Symboler som blir brukt for Advarsel, Forsiktig og Merk i denne manualen Følgende sikkerhetssymboler går igjen i hele manualen for å vise potensielt farlige situasjoner for den som betjener utstyret, servicepersonell eller selve utstyret. ADVARSEL: ADVARER OM EN FARE SOM KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALL. Forsiktig: Advarer om en fare eller usikker praksis som kan føre til skade på produkt eller utstyr. Merk: En liten tekstsnutt med tilleggsinformasjon til hovedteksten. 2.2 Advarsler ADVARSEL: DET ER VIKTIG Å LESE OG FORSTÅ ALLE SIKKERHETSMERKNADER SOM STÅR I DENNE MANUALEN. UKORREKT DRIFT ELLER VEDLIKEHOLD AV UTSTYRET KAN FØRE TIL EN ALVORLIG ULYKKE ELLER MEDFØRE SKADE PÅ UTSTYRET, SOM FØRER TIL PERSONSKADE ELLER DØDSFALL Elektrisitet ADVARSEL: ELEKTRISITET KAN DREPE! DØDELIGE SPENNINGER KAN FINNES I MYE AV UTSTYRET SOM DENNE MANUALEN OMHANDLER Høytrykk ADVARSEL: VÆSKER ELLER GASSER UNDER HØYT TRYKK KAN PASSERE GJENNOM HUDEN OG INN I KROPPEN. DE KAN OGSÅ FØRE TIL SAKDE PÅ UTSTYRET Vedlikehold ADVARSEL: KUN AUTORISERT OG KOMPETENT PERSONELL SOM ER KJENT MED UTSTYRET OG DRIFTEN AV DETTE SKAL UTFØRE VEDLIKEHOLD. ADVARSEL: AVHENGIG AV STYRINGSSYSTEMET SOM ER MONTERT, KAN DENNE ENHETEN KJØRES AUTOMATISK OG KAN STARTE UTEN FORVARSEL. Forsiktig: Ved bruk av gaffeltruck under installering eller omplassering av generatorsettet, skal man påse at gaflene er plassert i rett vinkel til fundamentrammen før man fører gaflene inn i lommene. Kapittel 2 Varselsmerknader Side 3

12 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) Isolering av strømforsyning Forsiktig: Dersom maskinen nettopp er blitt slått av, eller hvis den valgfrie batteriladeren har blitt slått på, kan det være eksplosive gasser (som blir avgitt under batterilading) i nærheten av batteriene. Pass på at området er godt ventilert før batteriene kobles fra. Forsiktig: Koble strømmen til kjølesystemvarmerne før batteriledningene kobles fra. Varmeren går hele tiden uten likestrøm og kan overopphetes og skades. ADVARSEL: FØR DET UTFØRES VEDLIKEHOLD, MÅ ALL FORSYNING TIL GENERATORSETTET OG STYRINGSPANELER ISOLERES. SETT GENERATOREN UT AV FUNKSJON VED Å KOBLE FRA BATTERIET PÅ INSTALLASJONEN. Merk: Steng av generatorsettet som beskrevet i drifts- og vedlikeholdmanualen som følger med settet. 1. Vri modusbryteren på styringspanelet til Av (O). 2. Ta ut nøkkelen fra modusbryteren (hvis dette finnes), og tell over alle andre nøkler for trygg oppbevaring. 3. Som et ekstra sikkerhetstiltak bør en lufte rommet godt før en kobler fra strømledninger. 4. Isoler og steng av styringsboksen for varmeren, der hvor dette er montert. 5. Isoler og steng av forsyningen til batteriladeren, der hvor dette er montert. 6. Isoler drivstofforsyningen til maskinen. 7. Koble fra startbatteriene og batteriene til styringssystemet (dersom det er separate batterier). Koble fra den negative (-) kabelen først. 8. Sett opp varselsskilt ved begge punktene som er nevnt over for å vise at det pågår vedlikehold installasjonen er immobilisert for å kunne utføre arbeidet på en trygg måte Gjeninnføring av strømforsyning Gjeninnfør alle beskyttelsesenheter som ble fjernet eller koblet fra under vedlikehold eller overhaling før generatorsettet settes tilbake i drift. Prosedyren for gjeninnføring er den motsatte av prosedyren for isolering. Side 4 Kapittel 2 Varselsmerknader

13 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept Standarder 3.1 Radiofrekvens KAPITTEL 3 STANDARDER Apparatet har blitt testet i overensstemmelse med EN :1999 (IEC :1999) og BS EN :2007, som spesifiserer grensene for radiofrekvensimmunitet og utslipp for å oppfylle de viktige kravene i EMC-direktivet 2004/108/EF. Utfra disse testene har produsenten fastsatt at som en forholdsregel mot upassende effekter skal det ikke brukes kommunikasjonsutstyr som benytter radiofrekvenser på en avstand på mindre enn tre meter fra enhver del av apparatet når generatorsettet kan, eller er avhengig av å, levere strøm. Den effektive separasjonsavstanden skal økes hvis man finner at slikt kommunikasjonsutstyr skaper interferens med apparatet. Kunden har plikt til å teste for negative effekter på apparatet før bruk av slikt kommunikasjonsutstyr. DET MÅ IKKE BRUKES KOMMUNIKASJONSUTSTYR SOM BENYTTER RADIOFREKVENS I NÆRHETEN AV DETTE APPARATET Figur 3-1 Radiofrekvensadvarsel 3.2 Standarder, lover og regler Generatorsettet og dettes styringssystem produsere under et registrert kvalitetskontrollsystem som er godkjent etter BS EN ISO 9001 (2000). Følgende regler skal overholdes der det er aktuelt: Health & Safety At Work Act 1974 Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002, (SI 2002 No. 2677) IEEs ledningsregelverk for elektriske installasjoner (16. utgave) Electricity at Work Regulations 1989 Environmental Protection Act 1990 Health & Safety at Work Regulations 1992 EMC-direktivet 2004/108/EF Lavspenningsdirektivet 73/23/EØF som endret i direktiv 93/68/EØF Maskindirektivet 98/37/EF Støydirektivet 2000/14/EF med endring Kapittel 3 Standarder Side 5

14 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) 3.3 Byggestandarder Generatorsettet og dettes styringssystem har blitt designet, konstruert og testet generelt i overensstemmelse med følgende standarder der dette er aktuelt: BS 4999 (IEC ) BS :2006 (IEC ) BS ISO : Generelle krav til roterende elektriske maskiner Roterende elektriske maskiner av spesiell type eller for spesielle bruksområder Forbrenningsmotorer med stempel: ytelse BS 7671:2001 BS ISO Krav til elektriske installasjoner IEEs ledningsregelverk (16. utgave) Vekselstrømsgeneratorsett som drives av forbrenningsmotorer med stempel BS EN :1999 (IEC : ) BS EN :2007 BS EN (IEC ) (EN ) BS EN :2007 (IEC ) (EN ) BS EN :2006 UL 508A Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk utslippsstandard Elektromagnetisk kompatibilitet. Generisk immunitetsstandard Spesifikasjon for koblings- og betjeningsutstyrsenheter med lav spenning Spesifikasjon for koblings- og betjeningsutstyr med lav spenning Maskinsikkerhet Maskiners elektriske utstyr Spesifikasjon for styringspaneler En tilknyttet, men ikke tilsvarende, standard: En BSI-publikasjon hvis innhold i enhver grad, alt annet enn komplett likhet eller teknisk tilsvarenhet, dekker emner liknende det som dekkes av en korresponderende internasjonal standard. En identisk standard: En BSI-publikasjon som er identisk til minste detalj med en korresponderende internasjonal standard. Side 6 Kapittel 3 Standarder

15 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept. 07 KAPITTEL 4 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER 4. Sikkerhetsforholdsregler 4.1 Generelt ADVARSEL: FARE FOR SKADER På generatorsett som kan startes automatisk eller ved hjelp av fjernstyring, skal man plassere et varselskilt med symbol på et lett synlig sted, som indikerer overfor personell at settet kan blir startet automatisk uten varsel. Egnet personlig verneutstyr skal benyttes når man arbeider med generatorsettet eller tilknyttet utstyr. Informasjon om førstehjelpsprosedyrer og -sentre skal vises nær settet. Området rundt generatorsettet skal holdes fritt for hindringer og farlige gjenstander. I tillegg skal gulvet holdes rent, tørt og fritt for oljerester. Vedlikeholdsarbeid, spesielt i trange omgivelser, bør utføres av minst to operatører som jobber sammen. Løft aldri generatorsettet ved hjelp av løfteørene på motoren eller dynamoen. Se tegninger med løfteanbefalinger og/eller installasjonsmanualen for ytterligere informasjon. Forsiktig: Hvis det finnes lommer til gaffeltruck for omplassering av generatorsettet, skal man påse at gaflene er plassert i rett vinkel til fundamentrammen før man fører gaflene inn i lommene. Det skal kun brukes løfteutstyr med egnet kapasitet. 4.2 Elektriske farer ADVARSEL: FARE FOR ELEKTRISK STØT Før det utføres vedlikehold, må all forsyning til generatorsettet og styringspaneler isoleres. Sett generatoren ut av funksjon ved å koble fra batteriet på installasjonen. Se kapittel Isolering av strømforsyning. Se også drifts- og vedlikeholdsmanualene som følger med generatorsettet. Kun hensiktsmessig opplærte, kvalifiserte og autoriserte teknikere skal koble til generatorsettbelastning eller betjene eller utføre vedlikehold på settet. Tilkoblingen må også være i overensstemmelse med relevant regelverk og standarder. Generatorsettet skal kun kobles til belastninger som er kompatible med settets elektriske funksjoner og nominelle ytelse. Mellom- eller høyspenning fungere annerledes enn lavspenning. Spesialutstyr og -opplæring er nødvendig for arbeid på eller i nærheten av mellom- eller høyspenningsutstyr. Ikke arbeid på utstyr mens dette er strømførende. På grunn av egenskapene til elektrisk utstyr med mellom- eller høyspenning, forblir det indusert eller resterende spenning i utstyret selv etter at det er koblet fra strømkilden. Kapittel 4 Sikkerhetsforholdsregler Side 7

16 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) Generatorsettets metalldeler, fundamentramme og andre eksponerte deler må være jordet til et effektivt jordingspunkt. Ikke berør noen strømførende deler av generatorsettet eller ledninger/strømledre med noen del av kroppen eller med et objekt som ikke er elektrisk isolert. Ikke betjen generatorsettet med termineringsboksdeksler åpne. Pass på at alle tilkoblinger er isolerte Sikre at alt elektrisk utstyr og tilkoblinger holdes rene og tørre. Skift ut eventuelle defekte termineringsdeksler og ledninger umiddelbart og sikre at alle termineringer er sikre. Gjeninnfør alle beskyttelsesenheter som ble fjernet eller koblet fra under vedlikehold eller overhaling før generatorsettet settes tilbake i drift. Hensiktsmessige krav til nøytral jording må oppfylles, eller tilstrekkelige tiltak foretas for å sikre at et isolert nøytralt system er tilstrekkelig beskyttet mot spenningsstigninger og uoppdagede jordingsfeil. I situasjoner der generatorsettet drives parallelt med en nettverksforsyning må bruker forvisse seg om at det nøytrale jordvekslingsgir (der dette finnes), er driftsdyktig og at tilknyttede beskyttelsesenheter er fullt driftsdyktige. Man må innhente tillatelse fra lokal strømleverandør før man kan benytte parallelldrift. Ikke koble generatorsettet direkte til et bygningselektrisk system. Farlige spenninger kan strømm fra settet inn i nettstrømsledningen. Dette skaper potensiale for dødelig elektrostøt eller skade på eiendom. Koble kun til gjennom en godkjent isoleringsbryter eller en godkjent parallellenhet. For å hindre uopprettelig skade på batteriladesystemet: Koble aldri fra batteriet mens settet er i drift Koble aldri fra ladeledningene mens settet er i drift Koble fra batteri og ladedynamo før det foretas sveising med elektrisk bue på settet Merk: Ladedynamoens utgangsledning er strømførende til enhver tid. Følg alle gjeldende regelverk for elektrisk sikkerhet. Ikke arbeid på dette utstyret når du er mentalt eller fysisk trøtt eller etter inntak av alkohol eller medisin/stoff som gjør bruk av utstyret usikkert. Side 8 Kapittel 4 Sikkerhetsforholdsregler

17 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept Motoravfall ADVARSEL: UKORREKT AVHENDING AV MOTORAVFALL ER MILJØMESSIG SKADELI OG UTGJØR EN HELSEFARE. NOE MOTORAVFALL ER LETTANTENNELIG OG UTGJØR DERFOR EN BRANNFARE. Avhend uønsket eller absorbert stoff ved hjelp av autorisert leverandør som vil frakte og avhende avfallet på korrekt måte på lisensiert sted. For ytterligere informasjon, se kapittel 5 Helsefarlige stoffer. 4.4 Eksosgassfarer ADVARSEL: FARE, GIFTIG AVGASS Avgasser er giftige og alle nødvendige tiltak må foretas for å sikre at de ikke slipper inn i eller sirkulerer i rommet installasjonen befinner seg i eller tilknyttede bygninger. Avgasser inneholder karbonmonoksid, en lukt- og fargeløs gass. Karbonmonoksid er giftig og kan forårsake tap av bevissthet og dødsfall. Symptomer omfatter: svimmelhet, kvalme, hodepine, døsighet, manglende evne til å tenke klart. Berørte personer skal umiddelbart flyttes til frisk luft og holdes aktive. Hvis symptomene vedvarer, søk råd fra medisinsk personale. Steng av generatorsettet og ikke bruk det igjen før det har blitt inspisert og reparert. Inspiser eksossystemet visuelt og hørbart. Sikre at alle eksoskomponenter er sikrede og korrekte (ikke skjeve). Ikke bruk eksosgasser til å vare opp en seksjon. Pass på at generatorsettet er godt ventilert. Ventiler rommet installasjonen befinner seg i godt for å fjerne alle avgasser og eksplosjonsfarlig damp før fra- eller tilkobling av batterikabler, for å redusere muligheten for å forårsake gnister som kan føre til en eksplosjon. Pass på at avgassutløpet holdes fritt for hindringer. Dersom gjentatte forsøk på å starte motoren mislykkes, kan ikke-forbrent drivstoffgass bygge seg opp i eksossystemet og danne en potensielt farlig situasjon. La disse gassene spre seg før du prøver å starte på nytt. Kapittel 4 Sikkerhetsforholdsregler Side 9

18 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) 4.5 Brannfarer ADVARSEL: BRANNFARE Ved bruk av drivstoff, smøreoljer og batterier finnes det brannfare. Åpne flammer og gnister skal ikke tillates nær generatorsettet, drivstofftanken og batteriene. Eksplosivt drivstoff og oljedamp finnes alltid i nærheten av et generatorsett, mens et batteri til lading kan produsere ikke-brennbar hydrogengass. En område i nærheten av generatorsettet bør utpekes som IKKERØYK-område som skal være utilgjengelige for personer uten autorisasjon. Sikre at det opprettholdes tilstrekkelig ventilasjon til enhver tid i rommet der installasjonen befinner seg. Ventiler rommet installasjonen befinner seg i godt for å fjerne alle avgasser og eksplosjonsfarlig damp før fra- eller tilkobling av batterikabler, for å redusere muligheten for å forårsake gnister som kan føre til en eksplosjon. Det er ikke produsentens ansvar å sørge for egnet spillkant for å avgrense eventuelt spill eller lekkasje fra generatorsettet. Væskenes volum kan finnes i data som følger med settet. Ingen løse utstyrsdeler eller lettantennelig materiale skal etterlates på eller nær enhver del av generatorsettet. Fjern all unødvendig olje og fett fra enheten og rengjør spill av drivstoff og olje umiddelbart. Dersom det lekker enten drivstoff eller olje, skal væsken som har lekket ut absorberes ved hjelp av et egnet materiale (Fullers jord eller lignende). Sagspon bør ikke brukes, etter som dette kan utgjøre en brannfare. Egnet brannslokkingsutstyr skal være lett tilgjengelig (brannslokkere i klasse A, B og C [tørrpulver] og av type fire anbefales). Inspiser drivstoffsystemet før hver operasjon og periodisk under drift. Ikke etterfyll drivstofftanken mens generatorsettet er i gang, med mindre tankene er på utsiden av motorseksjonen. Drivstoff som kommer i kontakt med varm motor eller eksos er en potensiell brannfare. Sørg for at det er en brannslokker tilgjengelig i eller nær rommet der installasjonen befinner seg og i andre områder i hele anlegget. Bruk korrekt brannslokker for området. Side 10 Kapittel 4 Sikkerhetsforholdsregler

19 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept Væsker ADVARSEL: FARE, GIFTIGE KJEMIKALIER Eksponering overfor drivstiff, smøreoljer, kjølemiddelstilsetninger og batterielektrolytt er forbundet med helsefare. Unngå kontkat med disse væskene og bruk alltid hensiktsmessig personlig verneutstyr. Se kapittel 5 for generel informasjon og datablad (MSDS) som kan fås fra relevant leverandør/produsent. Benzen og bly, som finnes i noen dieseloljer, har blitt identifisert som kreftfremkallende eller giftig for forplantningssystemet. Ved kontrollering, tømming eller tilsetning av diesel skal man passe på at man ikke svelger, innånder avgass eller kommer i kontakt med dieselen. Brukte motoroljer har blitt identifisert som kreftfremkallende eller giftig for forplantningsssystemet. Ved kontrollering eller skifting av motorolje skal man passe på at man ikke svelger, innånder avgass eller kommer i kontakt med den brukte oljen. Unngå spill av væske og kast klesplagg som har blitt kontaminert med brenselolje, kjølemiddel, smøremiddel eller batterielektrolytt. Sikre at eksterne systemer for drivstofflagring installeres i henhold med relevant lovverk, standarder og lokalt regelverk. Drivstoffledninger må være tilstrekkelig sikret og uten lekkasjer. Drivstofftilkobling til motoren skal gjøres med godkjent fleksibel ledning. Ikke bruk sinkbelagte eller kobberdrivstoffledninger med dieseldrivstoff. Sikre at alle drivstofforsyninger har en positiv avstengingsventil. Brukeren bør også kontakte sin leverandør av væsker som brukes i generatorsettet for produsentens anbefalinger vedr. helse og sikkerhet. 4.7 Fare, høy temperatur ADVARSEL: FARE FOR BRANNSÅR OG SKÅLDING Når generatorsettet er i drift og i en periode etter avstenging, skal man unngå kontakt med ekso, radiator og andre komponenter som er sannsynlig at kan være svært varme. Unngå til enhver tid kontakt med varm olje, varmt kjølemiddel og varme avgasser. Varmt kjølemiddel under trykk. IKKE prøv å ta av et radiator- eller varmeutvekslingstrykklokk mens generatoren går. La alltid generatorsettet bli helt kaldt før lokket tas av. IKKE tøm kjølemiddel eller smøreolje før generatorsettet her blitt helt nedkjølt. Kapittel 4 Sikkerhetsforholdsregler Side 11

20 Publikasjon (NO) Utgave 03 sept. 07 Helse og sikkerhet Generell informason (dieselgeneratorsett) 4.8 Fare, deler i bevegelse 4.9 Støy ADVARSEL: FARE FOR SKADER Sikkerhetsvern og -deksler må festes sikkert og alle dører til avlukker, til dekselplater osv. skal lukkes sikkert på plass mens generatorsettet er i drift. Hold hender og løstsittende klesplagg på avstand fra deler i bevegelse. Ikke bruk smykker under utføring av service på noen del av generatorsettet. Tre aldri på generatorsettet. Det kan sette enhetskomponenter under spenning slik at de brekker og muligvis resultere i farlige driftsforhold fra drivstofflekkasje, avgasslekkasje osv. Før du utfører vedlikehold på generatorsettet, koble fra batteriene for å forhindre at det starter uten at det er tilsiktet. Ventiler rommet installasjonen befinner seg i godt for å fjerne alle avgasser og eksplosjonsfarlig damp før fra- eller tilkobling av batterikabler, for å redusere muligheten for å forårsake gnister som kan føre til en eksplosjon. Unngå kontakt med deler i bevegelse. ADVARSEL: FARE FOR HØRSELSSKADE Generatorsett avgir støy. Sikre at dørene til alle avlukker eller rom som inneholder et generatorsett er merket med et piktogram som viser at man skal benytte hørselsvern. Personale som utsettes for støy er selv ansvarlig for å sikre at de bruker egnet hørselsvern, f.eks. øreklokker. Det er sammeheng mellom utslipps- og eksponeringsnivåer, men dette kan ikke benyttes for å fastslå på en pålitelig måte hvorvidt det er nødvendig med ytterligere forholdsregler. Faktorer som påvirker faktisk eksponeringsnivå for arbeidsstyrken omfatter arbeidsrommets karakteristika, andre støykilder, f.eks. antall maskiner og andre tilknyttede prosesser og tidsperioden som en operatør er eksponert for støyen i. Tillatt eksponeringsnivå kan også variere fra land til land. Følgende informasjon vil imidlertid sette brukeren i stand til bedre å evaluer faren og risikoen. Tallene som er oppgitt er utslippsnivåer og ikke nødvendigvis sikre arbeidsnivåer. Side 12 Kapittel 4 Sikkerhetsforholdsregler

21 Helse og sikkerhet Publikasjon (NO) Generell informason (dieselgeneratorsett) Utgave 03 sept. 07 Støynivåer for G-drev Drift ved 1500 OPM (50 Hz) Dataverdier er for motor med typisk radiator og vifte, og skal kun brukes som et estimat. Kjølesystemets utforming og annet tilbehør vil avgjøre endelig støynivå for enheten. Motor med typisk radiator og vifte Motormodell Frekvens (Hz) Lydnivå db(a) Sum 4B BT B BT BTA ISBe BT BTA ISBe CT CTA CTAA8.3G CTAA8.3G LTA M QSM NT NTA QSX KTA QSK VTA QST KTA KTA KTTA QSK Merk: De oppgitt tallene er fra et enkelt generatorsett og utgjør ikke en ytelsesgaranti for noen bestemt motor. Dataene er avhengig av instrumentering, måling og variasjon fra motor til motor. Testreferanseprosedyre ISO 3744 og ANSI S som aktuelt Alle data er "A"-vektet og skal avrundes til nærmeste db. Kapittel 4 Sikkerhetsforholdsregler Side 13

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn Andre identifikatorer : : Marine Fuel oil Fuel oil, residual 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

DutyMax hydrauliske sprøyter

DutyMax hydrauliske sprøyter Bruk DutyMax hydrauliske sprøyter 3A2459A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI),

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Plattformer for 3513PS, 4013PS, 4014PS, 4017PS Revised October 8, 2013 Norwegian - Operation &

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Modell: Dakota 42-CE 0087 OBS IKKE KAS Den inneholder viktige drifts- og vedlikeholdsin struksjoner. IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN Les, forstå og følg disse

Detaljer

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning Systemhåndbok Endoskopi SYSTEMRELATERT bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...5 1.1 Mulig risiko og signalord... 6 1.2 Symboler...7 2 Bruk av endoskopisk utstyr... 9 2.2 Kontroll før hver bruk...

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi

Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi Utdrag fra Regelverk DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETET Heftet inngår som del av HMS-arbeidet ved Institutt for

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer