Via V. Carpaccio 52, Roma Tlf Faks e post

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Via V. Carpaccio 52, 00147 Roma Tlf. 06 540 73 32 Faks 06 541 24 23 e post"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD 01. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET Handelsnavn Type produkt og bruk INCI navn EINECS navn EINECS nummer Produsent/leverandør SUPEROTTIK Anionisk overflateaktivt stoff til optisk bruk Superottik Fraværende pga. polymer Fraværende pga. polymer CONTINENTAL STYLE S.A.S. Via V. Carpaccio 52, Roma Tlf Faks e post Telefonnummer for nødstilfelle og for bistand 02. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Kjemisk egenskap Anionisk overflateaktiv Stoff Løsning Vann til 100 % NLN Bestanddeler: Dietanolamin av kokos Naturlige plantestoffer Natriumklorid Anionisk aktivt stoff Konserveringsmiddel Bidestillert vann q.b. 100 ml Laurylsulfat Alkohol Silisium Fraværende Fraværende

2 03. FAREIDENTIFIKASJON Europeisk fareidentifikasjon: Potensielle helsevirkninger: Øyne: Hud: Svelging: Innånding: Dette produktet er klassifisert som ikke irriterende. Eksponering kan forårsake svak irritasjon. Langvarig eksponering forårsaker ikke irritasjon. Kan forårsake svak irritasjon i tarmkanalen. Ingen skadelig virkning under normale forhold. Fysiske/kjemiske fareindikasjoner: Miljørisiko: ikke identifisert ikke identifisert 04. FØRSTEHJELPSTILTAK Øyne: Hud: Svelging: Innånding: 05. BRANNSLOKKINGSTILTAK Slokkingsmidler: Uegnede slokkingsmidler: Flammepunkt og metode: Eksplosjonsgrenser i luft: Selvantennelsestemperatur: Følsomhet overfor mekaniske støt / statiske utladinger: Personlig verneutstyr: Andre brannverntiltak: Eksponeringsfare: Skyll grundig med vann i minst fem minutter. Vask huden med vann og såpe. Kontakt lege. Brekning må ikke fremkalles. Ved normalt bruk er innåndingsfaren omtrent ikke eksisterende. polyvalent pulver, CO2, skum, vanntåke i overensstemmelse med materialene som var involvert i ulykken ingen ikke tilgjengelig øvre: ikke tilgjengelig nedre: ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig Bruk selvstendig åndedrettsutstyr og full vernebekledning. Unngå innånding av røyk. Fullstendig forbrenning kan produsere CO2, vanndamp og svoveloksider. Delvis forbrenning kan produsere CO2, sot, aldehyder, ketoner og svoveloksider. 06. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personlige forholdsregler: Bruk briller. Miljømessige forholdsregler: Rengjøring etter utslipp og spill: Stopp spredning av utslipp med absorberende, grove materialer (sand, jord osv.). Nøytralisering er ikke nødvendig. Tørk opp med absorberende midler (sand, jord osv.). Rengjør med vann, bruk skumdemper til å fjerne eventuelt skum.

3

4 07. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Håndtering Oppbevaring Håndteres i henhold til forholdsregler for hygiene og sikkerhet. Ingen spesielle forholdsregler, unngå lave temperaturer. 08. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG KONTROLL Generelle forholdsregler: Grenseverdier for eksponering: Eksponeringskontroll: Sikkerhetsanordning: Personlig verneutstyr Øyne: Hud: Innånding: Miljømessig eksponeringskontroll: Følg industriprosedyrer for hygiene. Unngå kontakt med øynene.. Kanal til lokalt avløp anbefalt metode. Ventilasjon. Bruk vernebriller. Bruk egnede arbeidshansker. Beskyttelse kun nødvendig i tilfelle brann eller høye temperaturer. Kontakt ZSI for spesifikk lokalinformasjon. 09. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Utseende og farge ved 20 C Fargeløs eller gulaktig væske Lukt Karakteristisk PH 6,5 7,5 Smeltepunkt/ område Kokepunkt/ område >100 C Flammepunkt Selvantennelse Eksplosjonsegenskaper Forbrenningsegenskaper Oksideringsegenskaper Damptetthet Vannløselighet Løselig i vann med alle blandingsforhold Fettløselighet (løsemiddel må defineres) Ikke tilgjengelig Delingsfaktor Ikke tilgjengelig Viskositet 80 % Maks. 100 % 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Forhold som må unngås Stoffer som må unngås stabilt under normale driftsforhold ingen spesielle ingen spesielle

5

6 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Hud (egenproduksjon) Øyne (egenproduksjon) Mutagenisitet (Ames test) Sensibilitet (produktets tq) Andre opplysninger ikke irriterende ikke irriterende ikke mutagent ikke sensibiliserende kreft og fosterskadefremkallende virkninger er ikke kjent 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Biologisk nedbrytbarhet >90 % (OECD 302 B) Giftighet for fisk 1,4 20 MG/1 Giftighet for vannlopper 1 50 mg/1 Giftighet for alge EC 50 > 1 mg/1 Følg riktige arbeidsrutiner for å unngå utslipp av produktet i miljøet. 13. INSTRUKSER OM DISPONERING Disponeres i henhold til lokale eller nasjonale forskrifter. Rapporter til D.P.R. 915/28 og påfølgende endringer. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Vei og togtransport (ADR/RID) Lufttransport (CAO/iata) Sjøtransport (IMDG/IMO) ufarlig ufarlig ufarlig 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Følgende forskrifter gjelder der det kommer til anvendelse: Merking i samsvar med CE direktiver: Merking i samsvar med vår kunnskap: Setninger S26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann. S28 Får man stoffet på huden, vask straks med store mengder vann. Nasjonale forskrifter: Forskriftsreferanser (Italia): lov nr. 52 3/2/97 og D.M. 28/4/97, D.M. 4/4/97, D.L. nr /7/98 og påfølgende lovtillegg.

7

8 16. ANDRE OPPLYSNINGER Europa: Dette sikkerhetsdatabladet er utfylt i henhold til EF direktivet 2001/58/EF og departementsdekretet fra 7. september Hovedkilder CESIO Klassifisering og merking av anioniske, ikke ioniske surfaktanter NIOSH Register over giftvirkninger av kjemiske stoffer (1983) ASSCHEMICALS Overflateaktive stoffers virkning på den menneskelige helse CID Bidrag til sammenstilling av sikkerhetsdatablad for overflateaktive stoffer Dette sikkerhetsdatabladet skal etter loven være tilgjengelig på anmodning. Det representerer ikke nødvendigvis en erklæring av hvor farlig stoffet er, ettersom det krever at det brukes i henhold til sikkerhetsforholdsreglene. Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet må kun brukes i forbindelse med helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Opplysningene er basert på kilder som CONTINENTAL STYLE anser som pålitelige, og selskapet har hatt anledning til å korrigere dataene.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPECRETE SRA-N

Sikkerhetsdatablad MAPECRETE SRA-N Sikkerhetsdatablad 9/5/2015, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet: Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge.

SIKKERHETSDATABLAD ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. PRODUKT Produktnavn: MOBIL DELVAC 1330 Produktbeskrivelse:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)& 453/2010

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)& 453/2010 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)& 453/2010 1. DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY

SIKKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON PCL-db APCL100 ZA Cleaning Product AF INTERNATIONAL. A division

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kebony PRODUKT NAVN/KLASSE: Kebony tre. Modifisert/bestandig trevirke ANVENDELSE: Gulv, møbler, kledning, plattinger, interiør og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge.

SIKKERHETSDATABLAD ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. PRODUKT Produktnavn: Produktbeskrivelse: Baseolje

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ingen. Blandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering.

SIKKERHETSDATABLAD. Ingen. Blandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Part Number

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25 Sikkerhetsdatablad 30/11/2012, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

TRILLIUM DIAGNOSTICS

TRILLIUM DIAGNOSTICS FETALtrol TM Sikkerhetsdatablad I henhold til EU-regulering nr. 453/2010 Revisjonsnr.: 4 Revidert dato: 01.05.2013 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene Side 1 av 10 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: Index-nr.: EF-nr.: 71-4-2 601-020-00-8 200-75-7 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444 DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFISERING AV PREPARATET: HANDELSNAVN: Handelskode: 1442 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANT IDENTIFISERT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 100063E Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer