DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIGITALKAMERA. Bruksanvisning"

Transkript

1 DIGITALKAMERA Bruksanvisning No

2 Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh, Mac OS og QuickTime er varemerker for Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. iframe-logoen og iframe-symbolet er varemerker for Apple Inc. Adobe og Acrobat er registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems Inc. SDXC-, SDHC- og SD- logoer er varemerker for SD-3C, LLC. PictBridge er et varemerke. HDMI, logo og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC. Alle andre varemerker som nevnes i denne håndboken eller annen dokumentasjon som fulgte med Nikon-produktet, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive eierne. AVC Patent Portfolio License Dette produktet er lisensert under AVC Patent Portfolio License for personlig og ikke-kommersiell bruk av en konsument for å (i) kode video i samsvar med AVCstandarden ("AVC-video") og/eller (ii) avkode AVC-video som ble kodet av en konsument som var engasjert i personlig og ikke-kommersiell aktivitet og/eller ble innhentet fra en videotilbyder som har lisens til å yte AVC-video. Ingen lisens gis eller antydes for noen annen bruk. Du kan få mer informasjon fra MPEG LA, L.L.C. Se

3 Innledning De første trinnene Grunnleggende fotografering og avspilling: A (auto)-modus Mer om opptak Mer om avspilling Redigere bilder Filmopptak og avspilling Koble til fjernsyn, datamaskiner og skrivere Grunnleggende kamerainnstillinger Vedlikeholde kameraet Tekniske merknader og indeks i

4 For din sikkerhet Du kan forhindre skade på deg selv eller Nikon-produktet ved å lese følgende sikkerhetsregler i sin helhet før du bruker dette utstyret. Oppbevar disse sikkerhetsanvisningene et sted der alle brukere av produktet kan lese dem. Dette ikonet markerer advarsler og opptrer sammen med informasjon som du bør lese før du bruker dette Nikon-produktet, for å forhindre personskader. ADVARSLER Slå av ved en feilfunksjon Hvis du merker røyk eller en uvanlig lukt fra kameraet eller den ladbare nettadapter for lading, kobler du fra den ladbare nettadapter for lading og fjerner batteriet umiddelbart. Vær forsiktig for å unngå brannsår. Fortsatt bruk kan forårsake skader. Når du har tatt ut eller koblet fra strømkilden, tar du med utstyret til et Nikon-verksted for inspeksjon. Ikke demonter kameraet Hvis du berører de interne delene i kameraet eller den ladbare nettadapter for lading, kan du skade deg. Reparasjoner må utføres av kvalifiserte reparatører. Hvis kameraet eller den ladbare nettadapter for lading brytes opp som følge av fall eller annet uhell, kobler du fra produktet og/eller tar ut batteriet og tar produktet med til et Nikon-verksted for inspeksjon. Du må ikke bruke kameraet eller den ladbare nettadapter for lading i nærheten av antennelig gass Elektronisk utstyr må ikke brukes i nærheten av antennelige gasser. Det kan forårsake eksplosjon eller brann. Du må ikke se på solen gjennom søkeren Hvis du ser på solen eller en annen sterk lyskilde gjennom søkeren, kan det føre til permanente synsskader. Håndter bærestroppen forsiktig Du må aldri henge stroppen rundt halsen på barn. Holdes utenfor barns rekkevidde Pass spesielt godt på at barn ikke får sjansen til å stikke batteriet eller andre smådeler i munnen. ii

5 For din sikkerhet Vær forsiktig når du håndterer batteriet Batteriet kan lekke eller eksplodere hvis det håndteres feilaktig. Overhold følgende forholdsregler når du håndterer batteriet for bruk i dette produktet: Slå av produktet før du bytter batteriet. Hvis du bruker en ladbar nettadapter for lading, påse at den er koblet fra. Bruk kun et oppladbart li-ion-batteri EN-EL5 (følger med). Lad batteriet ved å sette det inn i kameraet og koble til den ladbare nettadapter for lading EH-69P (føler med). Prøv aldri å sette inn et batteri opp ned eller baklengs. Ikke kortslutt eller demonter batteriet, og ikke prøv å fjerne eller ødelegge isolasjonen eller dekket på batteriet. Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme. Batteriet må ikke senkes ned i vann eller utsettes for vann. Legg batteriet inn i batteriesken igjen når det transporteres. Batteriet må ikke transporteres eller oppbevares sammen med metallgjenstander, for eksempel halsbånd eller hårnåler. Batteriet er mer utsatt for lekkasje når det er helt utladet. For å unngå skader på kameraet må du passe på å ta batteriet ut av kameraet når det er utladet. Avbryt bruken øyeblikkelig hvis du merker at batteriet har blitt misfarget, deformert eller endret på andre måter. Hvis du får batterivæske fra skadede batteri på klærne eller huden, skyller du øyeblikkelig av med rikelige mengder vann. Overhold de følgende forholdsreglene når du håndterer den ladbare nettadapter for lading Hold produktet tørt. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i brann eller elektrisk støt. Støv på eller i nærheten av metalldelene på støpselet bør fjernes med en tørr klut. Fortsatt bruk kan forårsake brann. Ikke ta på pluggen eller gå i nærheten av den ladbare nettadapter for lading i tordenvær. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i elektrisk støt. Ikke skad, modifiser, trekk hardt i eller bøy USB-kabelen. Heller ikke plasser den under tunge gjenstander eller utsett den for varme eller flammer. Hvis isolasjonen skades og metalltrådene stikker ut, tar du den til et Nikon verksted for inspeksjon. Hvis du ikke følger disse forholdsreglene, kan dette resultere i brann eller elektrisk støt. Ikke ta på pluggen eller den ladbare nettadapter for lading med våte hender. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i elektrisk støt. Ikke bruk reiseadaptere eller adaptere som er laget for å konvertere fra en spenning til en annen, eller med likestrøms-til-vekselstrøms-adaptere. Manglende etterlevelse av denne forholdsregelen kan skade produktet eller føre til overoppheting eller brann. iii

6 For din sikkerhet Bruk de riktige kablene Når du kobler kabler til inn- og utkontaktene, må du bare bruke kabler som leveres eller selges av Nikon for dette formålet, for å overholde produktbestemmelsene. Vær forsiktig når du håndterer bevegelige deler Vær forsiktig slik at du ikke klemmer fingre eller andre gjenstander i objektivet eller andre bevegelige deler. CD-ROM-plater CD-ROM-platene som følger med denne enheten, må ikke spilles av på musikk-cd-spillere. Hvis du spiller av CD-ROM-plater i en musikk-cd-spiller, kan du bli utsatt for hørselsskader eller skade utstyret. Vær forsiktig når du bruker blitsen Hvis du fyrer av blitsen i kort avstand fra motivets øyne, kan den forårsake midlertidig synssvekkelse. Vær spesielt oppmerksom hvis du skal fotografere småbarn. Da må blitsen være minst én meter fra motivet. Ikke bruk blitsen når blitsvinduet berører en person eller en gjenstand Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan dette resultere i brannsår eller brann. Unngå kontakt med flytende krystaller Hvis skjermen skulle gå i stykker, må du være forsiktig slik at du unngår skade fra glasskår. Du bør også unngå at flytende krystaller fra skjermen kommer i kontakt med huden eller inn i øyne eller munn. Slå av kameraet når du flyr eller er på et sykehus Slå av kameraet ved letting og landing når du flyr. Følg sykehusets regler angående bruk av kamera. De elektromagnetiske bølgene som kameraet avgir, kan forstyrre det elektroniske systemet på flyet eller instrumentene på sykehuset. iv

7 Merknader Melding til forbrukere i Europa FORSIKTIG EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERI BYTTES MED FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE. Dette symbolet angir at dette produktet skal kasseres separat. Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land: Dette produktet er beregnet for separat kassering ved et passende kasseringssted. Ikke kasser dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene som har ansvaret for avfallshåndtering. Dette symbolet betyr at batteriet skal kasseres separat. Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land: Alle batterier er, uavhengig av om de er merket med dette symbolet, beregnet for separat kassering ved et passende innsamlingssted. Ikke kast dette batteriet sammen med husholdningsavfall. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene som har ansvaret for avfallshåndtering. v

8 Innholdsfortegnelse For din sikkerhet... ii ADVARSLER...ii Merknader... v Innledning...1 Om denne håndboken... 1 Informasjon og forholdsregler... 2 Kameradelene... 4 Kamerahus...4 Endre vinkel på skjermen...6 Heve og senke blitsen...7 Feste kameraets bærestropp og objektivdeksel...7 Skjerm...8 Grunnleggende bruk...11 Kommandohjul...11 Multivelger...12 d (meny)-knapp...13 Veksle mellom faner i menyskjermen...13 Bruke kameramenyene...14 Trykke utløseren halvveis ned/helt ned...15 x (skjerm)-knapp...16 s (visning)-knapp...17 De første trinnene Sette inn batteriet...18 Fjerne batteriet...19 Lade opp batteriet...20 Slå kameraet på/av...23 Stille inn visningsspråk, dato og klokkeslett...24 Sette inn minnekortet...26 Ta ut minnekortet...26 vi

9 Innholdsfortegnelse Grunnleggende fotografering og avspilling: A (auto)-modus Trinn 1 Slå kameraet på og velg A (auto)-modus...28 Indikatorene som vises i A (auto)-modus...29 Trinn 2 Komponer et bilde...30 Bruke søkeren...30 Bruke zoom...31 Trinn 3 Fokusere og ta bildet...32 Trinn 4 Vise og slette bilder...34 Vise bilder (avspillingsmodus)...34 Slette unødvendige bilder...35 Bruke blitsen...36 Stille inn blitsfunksjon...37 Ta bilder med selvutløseren...39 Bruke fokusfunksjon...40 Stille inn fokusfunksjonen...41 Bruke manuell fokusering...42 Justere lysstyrken (eksponeringskompensasjon)...43 Mer om opptak Velge opptaksmotiv (funksjonsvelger)...44 Opptak som passer til motivet (motivprogram)...45 Opptak med motiv valgt av kameraet (automatisk motivvalg)...46 Velge et motivprogram for å ta bilder (spesialfunksjoner)...48 Ta bilder med Lettvint panorama...60 Vise bilder tatt med Lettvint panorama...62 Ta bilder med Panoramahjelp...63 Ta bilder av smilende ansikter (smart portrett-modus)...65 Meny for smart portrett...67 vii

10 Innholdsfortegnelse Stille inne eksponering for opptak (funksjonene j, k, l, m)...69 Funksjonene j, k, l, m...69 j (Programautomatikk)-funksjon...71 k (Lukkerprioritert automatikk)-funksjon...72 l (Blenderprioritert automatikk)-funksjon...73 m (Manuell) funksjon...74 Serieopptak (j, k, l, m-funksjon)...76 Opptaksalternativer: Opptaksmeny (funksjonene j, k, l, m)...81 Bildekvalitet...83 Bildestørrelse...84 Optimer bilde...87 Hvitbalanse...90 ISO-følsomhet...92 Lysmåling...93 Alternative eksponeringer...94 AF-områdemodus...95 Fokusere på motiv i bevegelse for opptak (følg motivet)...99 Autofokus-modus Blits eksp. komp Støyredu. ved lang eksp Aktiv D-Lighting Funksjoner som ikke kan aktiveres samtidig Bruke M (User Setting (Brukerinnstillinger)-modus) Lagre innstillingene i M Bruke M (User Setting (Brukerinnstillinger))-modus Tilbakestille lagrede innstillinger viii

11 Innholdsfortegnelse Mer om avspilling Funksjoner under avspilling på full skjerm Spille av bilder tatt ved hjelp av serieopptak Slette bilder i en serie Vise flere bilder: Miniatyravspilling Kalendervisning Se nærmere på sakene: Avspillingszoom Avspilling av bilder etter kategori Sortere favorittbilder (favorittbildemodus) Legge bilder til et album Vise bilder i et album Fjerne bilder fra et album Bruk modusen favorittbilder Endre albumikonene Finne bilder i modusen sorter automatisk Vise bilder i modusen sorter automatisk Operasjoner i sorter automatisk-modus Vise bilder etter dato (Vis etter dato) Vise bilder i modusen Vis etter dato Operasjoner i modusen Vis etter dato Avspillingsalternativer: Avspillingsmeny a Utskriftsordre: Angi bildene og antall kopier som skal skrives ut b Lysbildefremvisning d Beskytt Velge bilder f Roter bilde i Skjul bilde E Talebeskjed h Kopi: Kopiere mellom internminnet og minnekortet C Sekvensvisningsalternativer C Velg hovedbilde ix

12 Innholdsfortegnelse Redigere bilder Bilderedigeringsfunksjoner Redigere bilder k Rask retusjering: Forbedre kontrast og metning I D-Lighting: Forbedre lysstyrke og kontrast e Mykere hudtoner: Få hud til å se glattere ut p Filtereffekter: Digitalt filter g Lite bilde: Redusere bildestørrelse j Svart kant: Legge en svart kant til et bilde a Beskjæring: Opprette en beskåret kopi Filmopptak og avspilling Ta opp filmer Opptak av langsom film og rask film (HS-film) Ta stillbilder under filmopptak Bruke filmmenyen Filmalternativer HS-filmalternativer Start med HS-opptak Autofokus-modus Elektronisk VR Vindstøyreduksjon Filmavspilling Redigere filmer Lagre et bildefelt fra en film som stillbilde Slette overflødige filmer Koble til fjernsyn, datamaskiner og skrivere Koble til et fjernsyn Koble til en datamaskin Før du kobler til kameraet Overføre bilder fra et kamera til en datamaskin Lade ved tilkobling til en datamaskin Koble til en skriver Koble kameraet til skriveren Skrive ut ett bilde om gangen Skrive ut flere bilder x

13 Innholdsfortegnelse Grunnleggende kamerainnstillinger Oppsettsmeny Velkomstskjerm Tidssone og dato Skjerminnstillinger Datomerking Bildestabilisering Bevegelsessensor AF-hjelp Reduksjon av rød øyerefleks Digital zoom Bruk zoomkontroll på siden Lydinnstillinger Automatisk avstengning Formater minne/formater kort Språk TV-innstillinger Lad opp med PC Tilbakestill filnummer Blunkevarsel Nullstill alle Firmware-versjon Vedlikeholde kameraet Vedlikeholde kameraet Rengjøring Oppbevaring xi

14 Innholdsfortegnelse Tekniske merknader og indeks Ekstrautstyr Godkjente minnekort Fil- og mappenavn Feilmeldinger Feilsøking Spesifikasjoner Standarder som støttes Stikkordregister xii

15 Innledning Om denne håndboken Takk for at du valgte Nikon COOLPIX P500 digitalkamera. Denne håndboken er skrevet for at du skal ha glede av å fotografere med det digitale Nikon-kameraet. Les denne håndboken nøye før bruk, og oppbevar den et sted der alle brukere av produktet kan lese den. Symboler og konvensjoner For å gjøre det enklere å finne informasjonen du trenger, brukes følgende symboler og begreper: Innledning B Dette ikonet angir forsiktighetsregler og informasjon du må lese før du bruker kameraet, for å unngå at det blir skadet. D Dette ikonet angir tips og tilleggsinformasjon som kan være nyttig når du bruker kameraet. C Dette ikonet angir merknader og informasjon du bør lese før du bruker kameraet. A Dette ikonet angir at det er mer informasjon tilgjengelig andre steder i denne bruksanvisningen. Merknader Betegnelse "minnekort" brukes når det henvises til SD-minnekort (Secure Digital), SDHC-minnekort og SDXC-minnekort. Betegnelsen "standardinnstilling" brukes når det henvises til en innstilling som er i kameraet når du kjøper det. Navnet på menyelementene som vises i kameraskjermen og navnet på knappene eller meldingene som vises på en dataskjerm står med uthevet skrift. Eksempler på skjermvisning I denne bruksanvisningen utelukkes noen ganger bilder fra skjermen, og søkeren viser eksempler slik at skjermindikatorene kan vises tydeligere. Illustrasjoner og skjermvisning Illustrasjoner og skjermtekst i denne håndboken kan være forskjellig fra det som faktisk vises. C Internminne og minnekort Bildene du tar med dette kameraet, kan du lagre i kameraets internminne eller på utskiftbare minnekort. Hvis et minnekort settes inn, vil alle nye bilder lagres på minnekortet og slett-, avspillings-, og format-funksjonene vil gjelde bare for bilder på minnekortet. Minnekortet må fjernes før internminnet kan formateres og nås med tanke på bildelagring, -sletting eller -visning. 1

16 Informasjon og forholdsregler Innledning Livslang læring Som et ledd i Nikons policy om livslang læring ved produktstøtte og opplæring finner du kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende nettsteder: For brukere i USA: For brukere i Europa og Afrika: For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: Besøk disse stedene for å finne oppdatert informasjon om produkter, tips, svar på vanlige spørsmål (FAQ-sider) og generelle råd om fotografering. Du kan finne mer informasjon hos Interfoto AS. Gå inn på nettstedet nedenfor for å få kontaktinformasjon: Bruk bare originalt elektronisk tilbehør fra Nikon Nikon COOLPIX-digitalkameraer bygger på avansert teknologi og inneholder kompliserte elektroniske kretser. Kun originalt elektronisk Nikon-tilbehør (inkludert batteriladere, batterier, nettadapter for lading og nettadaptere) godkjent av Nikon spesifikt for bruk med dette Nikon digitalkameraet er konstruert og beregnet til å bruke innenfor drifts- og sikkerhetskravene til denne elektroniske kretsen. BRUK AV ELEKTRONISK TILLEGGSUTSTYR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG. Bruk av oppladbare Li-ion-batterier som ikke har påstemplet Nikons holografiske segl, kan forstyrre normal bruk av kameraet eller forårsake at batteriene kan bli overopphetet, antenne, sprekke eller lekke. Hvis du vil ha mer informasjon om Nikon-tilbehør, kontakter du en lokal, autorisert Nikon-forhandler. Holografisk segl: Kjennetegner apparatet som et autentisk Nikon-produkt. 2 Før du tar viktige bilder Før du fotograferer under viktige begivenheter (for eksempel i brylluper eller før du tar med deg kameraet på reise), tar du et prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer som det skal. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tap av fortjeneste som kan skyldes funksjonsfeil. Om håndbøkene Ingen deler av håndbøkene som følger med dette produktet, kan reproduseres, overføres, omgjøres til et annet format, lagres i et arkivsystem, eller på noen måte oversettes til noe språk i noen som helst form, uten skriftlig tillatelse fra Nikon. Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i disse håndbøkene. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av dette produktet. Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at informasjonen i håndbøkene er nøyaktig og fullstendig, setter vi pris på om du kan melde fra om eventuelle feil eller mangler til Interfoto AS.

17 Informasjon og forholdsregler Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med skanner, digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart. Gjenstander som det er forbudt ved lov å kopiere eller reprodusere Ikke kopier eller reproduser papirpenger, mynter, statsobligasjoner eller andre verdipapirer, selv om det dreier seg om eksemplarer som er stemplet "Prøve". Det er forbudt å kopiere eller reprodusere papirpenger, mynter eller verdipapirer som sirkuleres i et annet land. Uten forhåndstillatelse fra myndighetene er det forbudt å kopiere eller reprodusere frimerker eller postkort som er utstedt av myndighetene. Kopiering eller reproduksjon av frimerker utstedt av regjeringen, samt av dokumenter som ved lovpålegg skal være offentlig bekreftet, er forbudt. Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon av visse dokumenter Myndighetene har utstedt advarsler om kopiering eller reproduksjon av verdipapirer utstedt av private selskaper (aksjer, veksler, gavekort osv.), sesongkort og varekuponger. Unntak gjelder for det minimum av kopier som er nødvendig for selskapets egen bruk. Det er forbudt å kopiere eller reprodusere pass utstedt av politiet, lisenser utstedt av offentlige organer eller private grupper, identitetskort og billetter. Overhold opphavsretten Kopiering eller reproduksjon av åndsverk som er opphavsrettslig beskyttet, er forbudt. Dette gjelder for eksempel bøker, musikk, malerier og skulpturer, kart, tegninger, filmer og fotografier. Ikke bruk dette kameraet til å lage ulovlige kopier eller krenke andres opphavsrett. Innledning Kassering av datalagringsenheter Merk at selv om du sletter bilder eller formaterer datalagringsenheter, for eksempel minnekort eller innebygd kameraminne, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. Slettede filer kan noen ganger gjenopprettes fra kasserte lagringsenheter ved hjelp av kommersiell programvare. Dette kan potensielt føre til misbruk av personlige bildedata. Det er brukerens ansvar å sørge for at dataene er sikret. Før du kasserer en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, bør du slette alle dataene ved hjelp av kommersiell programvare for sletting, eller formatere enheten og deretter fylle den opp med bilder som ikke inneholder privat informasjon (for eksempel bilder av blå himmel). Pass på å skifte eventuelle bilder valg for Velg et bilde-alternativet i Velkomstskjerm-innstillingen (A187). Du må passe nøye på å unngå skade på eiendom når du fysisk ødelegger datalagringsenheter. 3

18 Kameradelene Kamerahus Blits hevet Innledning Festeøye for bærestropp Strømbryter/ strømforsyningslampe... 23, C (serieopptak)-knapp... 59, 77 4 Funksjonsvelger Mikrofon (stereo)...142, Blits m ( blitsaktivering)-knapp...7, 36 Deksel til strømforsyning (for tilkobling 8 med en ekstra nettadapter) Utløser...15, 32 Zoomkontroll...31 f : Bred...31 g : Tele h: Miniatyravspilling i : Avspillingszoom j : Hjelp Selvutløserlampe...39 AF-lampe Objektiv , 229 4

19 Kameradelene Undersiden av kameraet Innledning Zoomkontroll på siden Høyttaler...143, x (skjerm)-knapp Diopterjustering Elektronisk søker... 16, 30 6 s (visning)-knapp b (e filmopptaker)-knapp Filmfunksjonsbryter Kommandohjul USB-/lyd/video-utgang...171, 174, HDMI Minikontakt Kontaktdeksel...171, 174, Skjerm...8, 17, c (avspilling)-knapp Multivelger k (lagre valg)-knapp d-knapp...13, 45, 82, 135, 163, l (slett)-knapp...35, 143, Stativfeste 20 Deksel over batterikammer/ minnekortspor...18, Deksellås...18, Minnekortspor Batterilås...18, Batterikammer

20 Kameradelene Innledning Endre vinkel på skjermen Skjermen kan vinkles nedover til 82 eller oppover til 90. Dette er praktisk når man tar bilder med kameraet holdt høyt eller lavt. B Om skjerm Ikke bruk makt når du endrer vinkel på skjermen. Skjermen kan ikke flyttes horisontalt. 6 Sett skjermen tilbake til utgangsstilling ved normal bruk.

21 Kameradelene Heve og senke blitsen Trykk på m (blitsaktivering)-knappen for å heve blitsen. Se "Bruke blitsen" (A36) hvis du vil ha mer informasjon om å stille inn blitsen. Når blitsen ikke skal brukes, senker du den ved å trykke varsomt på den til den låses på plass. Innledning Feste kameraets bærestropp og objektivdeksel Fest objektivdekselet på bærestroppen, og fest deretter bærestroppen på kameraet (på to steder). B Objektivdeksel Ta av objektivdekselet før du skal ta et bilde. Når du ikke tar bilder, som når strømmen er slått av, eller mens du bærer kameraet, bør du sette på objektivdekselet slik at du beskytter linsen. 7

22 Kameradelene Innledning Skjerm Følgende indikatorer kan vises på skjermen under opptak og avspilling (faktiske skjermbilder varierer etter gjeldende kamerainnstillinger). Se side 17 for hvordan du veksler skjermvisningen. Opptak , /250 F m00s a b /250 F

23 Kameradelene Innledning 1 Opptaksfunksjon*...28, 44, 45, 65, 69, Fokusfunksjon Zoomindikator Fokusindikator AE/AF-L-indikator Blitsindikator Blitsfunksjon...36 Kompensasjon av 8 blitseksponering Indikator for batterinivå...28 Støyreduksjon ved langsom 10 eksponering Ikon for bevegelsessensor Ikon for bildestabilisator 12 (stillbilder) Ikon for elektronisk VR (filmer) Aktiv D-Lighting Vis/skjul histogrammer Datomerking Reisemålsindikator Indikator for "dato ikke angitt" Vindstøyreduksjon Filmalternativer HS-film Bildekvalitet Bildestørrelse Lettvint panorama...60 (a) Antall gjenværende eksponeringer 25 (stillbilder)...28 (b) Filmlengde * Ikonene varierer med opptaksfunksjonen. 26 Indikator for internminne Blenderåpningsverdi Fokusområde (for manuell, midten)...32, Fokusområde (for auto) Fokusområde (for ansiktsgjenkjenning, kjæledyrgjenkjenning)...59, 65, Fokusområde (for følg motivet) Lukkertid Håndholdt/stativ...48, ISO-følsomhet...38, Eksponeringskompensasjonsverdi Eksponeringsindikator Mykere hudtoner Smilutløser Blunkefilter Svart-hvitt + farge Monokromt filter Bildeoptimalisering Hvitbalanse Alternative eksponeringer Selvutløserindikator...39, Serieopptak...59, Motlys (HDR) Panoramaopptak Punktlysmålingsområde Måleområde for sentrumsdominert lysmåling

24 Kameradelene Innledning Avspilling /05/ : JPG / / /9999 a 1m00s b 12 1 Opptaksdato Opptakstidspunkt Ikonet Beskytt Sekvensvisning...113, Lydstyrkeindikator...142, 168 Albumikon i favorittbildemodus Kategoriikon i sorter automatiskmodus Indikator for batterinivå Filmalternativer Bildekvalitet Bildestørrelse Lettvint panorama-indikator (a) Gjeldende bildenummer/totalt 12 antall bilder (b) Filmlengde Indikator for internminne Anviser for lettvint panorama Anviser for sekvensavspilling Anviser for filmavspilling Svart kant Ikon for filtereffekt Mykere hudtoner ikon Utskriftsordre ikon Lite bilde...154, D-Lighting ikon Ikonet rask retusjering Talebeskjedindikator Filnummer og -type Ikonet for det valgte albumet eller den valgte kategorien i modusen sorter automatisk i avspillingsmodus vises. 2 Ikonet som vises varierer med innstillingen som ble foretatt på opptakstidspunktet.

25 Grunnleggende bruk Kommandohjul Du kan vri kommandohjulet for å velge elementer i et menyskjermbilde, eller stille inn følgende funksjoner. Innledning For opptak Modus Beskrivelse A Funksjonsvelgeren stilt inn på j Juster fleksiprogrammet 71 Funksjonsvelgeren stilt inn på k Juster lukkertid 72 Funksjonsvelgeren stilt inn på l Juster blenderåpningsverdien 73 Funksjonsvelgeren stilt inn på m Juster lukkerhastigheten eller blenderåpningsverdien (Trykk på multivelgeren K for å veksle mellom innstillingene.) 74 For avspilling Modus Beskrivelse A Avspilling på full skjerm eller miniatyravspilling Velg et bilde 34, 111, 115 Kalendervisning Velg en dato 117 Avspillingszoom Endre zoomforhold 118 Filmavspilling Spolt framover eller bakover 168 Under pause i film eller redigering Spolt fram eller tilbake ett bilde

26 Grunnleggende bruk Innledning Multivelger Betjen ved å trykke opp (H), ned (I), venstre (J), høyre (K)-pilen, eller k (lagre valg)-knappen. For opptak Vis menyen m (blitsfunksjon) (A36) eller velg alternativet over Vise n-menyen (Selvutløser) (A39) * I opptaksfunksjon m (manuell) velger du om du skal stille inn lukkerhastigheten eller blenderåpningsverdien når kommandohjulet vris (A74). For avspilling Velg det forrige bildet Vis anviseren for o (eksponeringskompensasjon) (A43)* Lagre valg Vis menyen D (fokusfunksjon) (A40)/velg alternativet under Blitsinnstilling 15/05/ : JPG For menyskjermen Velg alternativet over Velg alternativet til venstre/gå tilbake til forrige skjermbilde Velg alternativet under Velg det neste bildet Velg alternativet til høyre/vis undermeny eller lagre valg Aktiver valg eller vis undermeny Opptaksmeny Bildekvalitet Bildestørrelse Optimer bilde Hvitbalanse ISO-følsomhet Lysmåling Alternative eksponeringer 12

27 Grunnleggende bruk d (meny)-knapp Trykk på d-knappen for å vise menyen for valgt modus og velge alternativer for menyelementene. Bruk multivelgeren til å navigere i menyene (A12). Innledning Fane for menyene som er tilgjengelig i nåværende opptaksfunksjon*/fane for avspillingsfunsjonsmenyen Fane for filmmeny (under opptaksfunksjon)/ avspillingsmeny (under avspillingsmodus) Fane for visning av oppsettsmenyen G vises når det finnes forrige menyalternativer * De viste fanene endrer seg i henhold til den valgte opptaksfunksjonen. A (auto)-funksjon: Fane for automatisk meny C (motiv): Fane for motivmeny (A45) j (Nattlandskap): Fane for nattlandskapsmeny (A48) e (Nattportrett): Fane for nattportrettmeny (A49) o (Motlys): Fane for baklysmeny (A50) F (Smart portrett): Fane for smart portrett-meny (A67) j, k, l, m, M: Fane for opptaksmeny (A81) Opptaksmeny Bildekvalitet Bildestørrelse Optimer bilde Hvitbalanse ISO-følsomhet Lysmåling Alternative eksponeringer Vises når det finnes følgende menyalternativer Vises når menyen inneholder to eller flere sider Veksle mellom faner i menyskjermen I menyskjermen som vises når d-knappen er trykket, velger du fanen helt til venstre for å bytte til menyen for den valgte fanen. Opptaksmeny Opptaksmeny Oppsett Bildekvalitet Bildestørrelse Optimer bilde Hvitbalanse ISO-følsomhet Lysmåling Alternative eksponeringer Bildekvalitet Bildestørrelse Optimer bilde Hvitbalanse ISO-følsomhet Lysmåling Alternative eksponeringer Velkomstskjerm Tidssone og dato Skjerminnstillinger Datomerking Bildestabilisering Bevegelsessensor AF-hjelp Trykk på multivelgeren J for å markere fanen. Trykk på multivelgeren H eller I for å velge en annen fane, og trykk enten på k-knappen eller K. Den tilsvarende menyen vises. 13

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ST600 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Digitalkamera Bruksanvisning

Digitalkamera Bruksanvisning Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7.

2. Fotografere ved å bruke søkeren. 4. Vise bilder og filmer. 5. Grunnleggende funksjoner. 6. Bruk av opptaksfunksjoner. 7. Innholdsfortegnelse Hurtigfunksjonsindeks DIGITALKAMERA Bruksanvisning 1. Klargjøre kameraet og funksjonsflyten 2. Fotografere ved å bruke søkeren 3. Fotografere ved å bruke sanntidsvisningen 4. Vise bilder

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

SANVISNIN BRUKSANVISNING

SANVISNIN BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grunnleggende veiledning s. 2 Lær navnene på kameraets deler og de første skrittene for fotografering og fremvisning samt grunnleggende funksjoner. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Grunnleggende veiledning s. 2. Innholdsfortegnelse s. 26 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besøksadresse: Varelevering: Postadresse: OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Faks:

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer