Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret"

Transkript

1

2 Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret spørsmål og svar. Stikkordregisteret Se sidene Søk ved hjelp av nøkkelord. Feilmeldinger Se sidene Hvis en advarsel vises i kontrollpanelet, søkeren eller monitoren, finner du løsningen her. Feilsøking Se sidene Oppfører kameraet seg uventet? Finn løsningen her. Hjelp Bruk kameraets innebygde hjelpefunksjon for å få hjelp til elementer i menyen eller andre emner. Se side 9 hvis du vil ha mer informasjon.

3 Innledning Opplæring Fotografering og avspilling Mer om fotografering (alle modi) Referanse Modiene P, S, A og M Mer om avspilling Koble til en TV, datamaskin eller skriver Avspillingsalternativer: Avspillingsmenyen Fotograferingsalternativer: Menyen Shooting (Fotografering) Menyveiviser Egne innstillinger Grunnleggende kamerainnstillinger: Setup-menyen (Oppsettmenyen) Opprette retusjerte kopier: Retusjeringsmenyen Tekniske merknader i

4 For din sikkerhet Du kan forhindre skade på deg selv eller Nikon-produktet ved å lese følgende sikkerhetsregler i sin helhet før du bruker dette utstyret. Oppbevar disse sikkerhetsanvisningene et sted der alle brukere av produktet kan lese dem. Konsekvensene av å overse forholdsreglene som er oppført i denne delen, angis med følgende symbol: Dette ikonet angir advarsler. For å forhindre eventuelle skader, leser du alle advarslene før du bruker dette Nikon-produktet. ADVARSLER Hold solen utenfor bildet Når du tar bilder av bakgrunnsbelyste motiver, må du passe på å holde solen godt utenfor bildet. Sollys som er fokusert i kameraet når solen er i eller nært bildet, kan forårsake brann. Ikke se på solen gjennom søkeren Det kan oppstå permanent synssvekkelse hvis du ser på solen eller andre sterke lyskilder gjennom søkeren. Bruke søkerens diopterkontroll Når du håndterer søkerens diopterkontroll med øyet inntil søkeren, må du passe på at du ikke ved et uhell får fingeren i øyet. Slå av utstyret øyeblikkelig ved funksjonsfeil Hvis du merker røyk eller uvanlig lukt fra utstyret eller strømadapteren (tilgjengelig separat), kobler du fra strømadapteren og fjerner batteriet umiddelbart. Vær forsiktig slik at du unngår brannskader. Fortsatt bruk kan forårsake skader. Etter at du har tatt ut batteriet, tar du med utstyret til et Nikon-autorisert verksted for inspeksjon. Ikke demonter kameraet Hvis du berører produktets interne deler, kan det føre til skader. Ved feilfunksjon må produktet bare repareres av en kvalifisert tekniker. Hvis produktet åpner seg som følge av et fall eller annet uhell, fjerner du batteriet og/eller strømadapteren. Ta deretter produktet med til et Nikon-autorisert verksted for inspeksjon. Må ikke brukes i nærheten av antennelige gasser Elektronisk utstyr må ikke brukes i nærheten av antennelige gasser. Det kan forårsake eksplosjon eller brann. Holdes utenfor barns rekkevidde Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan skade oppstå. Ikke plasser stroppen rundt halsen på barn Hvis du plasserer bærestroppen rundt halsen på et barn, kan det hende at barnet kveles. Forholdsregler ved håndtering av batterier Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de ikke håndteres riktig. Overhold følgende forholdsregler når du håndterer batterier som brukes i dette produktet: Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret. Ikke kortslutt eller demonter batteriet. Sørg for at produktet er slått av før du bytter batteri. Hvis du bruker en strømadapter, passer du på at den ikke er koblet til. Ikke prøv å sette inn batteriet opp-ned eller baklengs. Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme. Batteriet må ikke senkes ned i vann eller utsettes for vann. Sett på batteripoldekselet når du transporterer batteriet. Batteriet må ikke transporteres eller oppbevares sammen med metallgjenstander, for eksempel halsbånd eller hårnåler. Batteriet er mer utsatt for lekkasje når det er helt utladet. For å unngå skader på kameraet må du passe på å ta batteriet ut av kameraet når det er utladet. Når batteriet ikke er i bruk, setter du på batteripoldekselet og oppbevarer det tørt og kjølig. Batteriet kan være varmt like etter bruk eller når produktet har blitt brukt med batterikraft over en lang periode. Slå av kameraet, og la batteriet nedkjøles før du tar det ut. Avbryt bruken øyeblikkelig hvis du merker at batteriet har blitt misfarget, deformert eller endret på andre måter. Forholdsregler ved håndtering av hurtigladeren. Hold produktet tørt. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i brann eller elektrisk støt. Støv på eller i nærheten av metalldelene på støpselet bør fjernes med en tørr klut. Fortsatt bruk kan forårsake brann. Ikke håndter strømkabelen eller kom i nærheten av laderen under tordenvær. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i elektrisk støt. Du må ikke skade, endre, dra i eller bøye strømkabelen med makt. Ikke plasser strømkabelen under tunge objekter, eller utsett den for varme eller ild. Hvis isolasjonen skades og metalltrådene blir ubeskyttet, tar du strømkabelen med til et Nikon-autorisert verksted for inspeksjon. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i brann eller elektrisk støt. Ikke håndter støpselet eller laderen når du er våt på hendene. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i elektrisk støt. ii For din sikkerhet

5 Bruk riktige kabler Når du kobler til kabler, må du bare bruke kabler som leveres eller selges av Nikon til dette formålet, for å overholde produktbestemmelsene. CD-ROM-plater CD-ROM-platene som programvaren og håndbøkene ligger på, må ikke spilles av i en musikk-cd-spiller. Hvis du spiller av CD-ROM-plater i en musikk-cd-spiller, kan du bli utsatt for hørselsskader eller skade utstyret. Vær forsiktig når du bruker blitsen Ikke bruk blitsen når blitsvinduet berører en person eller en gjenstand. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan dette resultere i brannsår eller brann. Hvis du fyrer av blitsen i kort avstand fra motivets øyne, kan den forårsake midlertidig synssvekkelse. Vær spesielt oppmerksom når du skal fotografere småbarn. Da må blitsen være minst én meter fra motivet. Unngå kontakt med flytende krystaller Hvis skjermen knuses, er det viktig at du unngår å få flytende krystaller fra skjermen på huden eller i øynene eller munnen. Pass også på at du ikke skjærer deg på knust glass. Notater Ingen deler av håndbøkene som følger med dette produktet, kan reproduseres, overføres, omskrives, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes til et annet språk i noen som helst form, uansett metode, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Nikon på forhånd. Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i disse håndbøkene. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av dette produktet. Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at informasjonen i håndbøkene er nøyaktig og fullstendig, setter vi pris på om du kan melde fra om eventuelle feil eller mangler til Interfoto AS. Notater iii

6 Symbol for separat kassering i europeiske land Dette symbolet angir at dette produktet skal kasseres separat. Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land. Dette produktet er beregnet for separat kassering ved et passende kasseringssted. Ikke kasser dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene som har ansvaret for avfallshåndtering. Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med skanner, digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart. Gjenstander som det er forbudt ved lov å kopiere eller reprodusere Ikke kopier eller reproduser papirpenger, mynter, verdipapirer, obligasjoner utstedt av stat eller annen myndighet, selv om slike kopier eller reproduksjoner merkes non-specimen eller tilsvarende. Kopiering eller reproduksjon av sedler, mynter eller verdipapirer i sirkulasjon i utlandet, er forbudt. Med mindre tillatelse er forhåndsinnhentet fra myndighetene, er det forbudt å kopiere eller reprodusere ubrukte frimerker eller postkort som er utstedt av myndighetene. Det er forbudt å kopiere eller reprodusere frimerker utstedt av myndighetene og dokumenter med lovmessig sertifisering. Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon av visse dokumenter Myndighetene har utstedt forholdsregler om kopier eller reproduksjoner av verdipapirer utstedt av private selskaper (aksjer, veksler, sjekker, gavekort, osv.), transportbevis (f.eks. månedskort o.l.) eller klippekort, unntatt når et minimum av nødvendige kopier skal tilveiebringes for forretningsmessig bruk av et firma. Det er forbudt å kopiere eller reprodusere pass utstedt av politiet, lisenser utstedt av offentlige organer eller private grupper, identitetskort og billetter. Overhold opphavsretten Kopiering eller reproduksjon av opphavsrettslig beskyttet arbeid som bøker, musikk, malerier, tresnitt, trykk, kart, tegninger, filmer og fotografier er regulert av nasjonale og internasjonale opphavsrettslige lover. Ikke bruk dette kameraet til å lage ulovlige kopier eller krenke andres opphavsrett. Kassering av datalagringsenheter Vær oppmerksom på at selv om du sletter bilder eller formaterer minnekort eller andre datalagringsenheter, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. Slettede filer kan noen ganger gjenopprettes fra kasserte lagringsenheter ved hjelp av kommersiell programvare. Dette kan potensielt føre til misbruk av personlige bildedata. Det er brukerens ansvar å sørge for at dataene er sikret. Før du kasserer en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, bør du slette alle dataene ved hjelp av kommersiell programvare for sletting, eller formatere enheten og deretter fylle den opp med bilder som ikke inneholder privat informasjon (for eksempel bilder av blå himmel). Pass også på å slette eventuelle bilder som er valgt for velkomstskjermen. Du må passe nøye på å unngå skade når du fysisk ødelegger datalagringsenheter. Informasjon om varemerker Macintosh, Mac OS og QuickTime er registrerte varemerker for Apple, Inc. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. SD-logoen er et varemerke som tilhører SD Card Association. SDHC-logoen er et varemerke. Adobe, Acrobat og Adobe Reader er registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems Inc. PictBridge er et varemerke. Alle andre varemerker som nevnes i denne håndboken eller annen dokumentasjon som fulgte med Nikon-produktet, er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne. iv Notater

7 Innholdsfortegnelse For din sikkerhet... ii Notater... iii Q&A Index (Stikkordregisteret Spørsmål og svar)... vii Innledning... 1 Bli kjent med kameraet... 2 Bruke kameramenyene... 9 De første trinnene...11 Montere et objektiv...11 Lade opp og sette inn batteriet...12 Grunnleggende oppsett...14 Sette inn minnekort...15 Justere søkerens fokus...17 Opplæring...18 "Point-and-Shoot" ("Pek-og-skyt")-fotografering ( -modus)...19 Kreativ fotografering (digitale motivprogrammer)...24 Enkel avspilling...26 Referanse...27 Mer om fotografering (alle modi)...28 Fokus...28 Autofokus...28 Focus Area Selection (Valg av fokusfelt)...30 Fokuslås...31 Manuell fokusering...32 Bildekvalitet og -størrelse...33 Image Quality (Bildekvalitet)...34 Image Size (Bildestørrelse)...35 Velge en fotograferingsmodus...36 Selvutløsermodus...37 Bruke ekstern kamerakontroll...38 Bruke den innebygde blitsen...40 ISO-følsomhet Tilbakestilling med to knapper...44 Modiene P, S, A og M...45 P-modus (Programautomatikk)...47 S-modus (Lukkerprioritert automatikk)...48 A-modus (Blenderprioritert automatikk)...49 M-modus (Manuell)...50 Eksponering...52 Lysmåling Autoeksponeringslås...53 Eksponeringskompensasjon...54 Blitseksponeringskompensasjon...55 Alternativ...56 Hvitbalanse...58 Finjustering av hvitbalansen...58 Valg av fargetemperatur...59 Forvalgt hvitbalanse...59 Mer om avspilling...61 Vise bilder på kameraet...61 Fotoinformasjon...62 Vise flere bilder: Miniatyravspilling...63 Se nærmere på sakene: Avspillingszoom...64 Beskytte bilder mot sletting...65 Slette individuelle bilder...65 Koble til en TV, datamaskin eller skriver...66 Vise bilder på TV...66 Koble til en datamaskin...67 Før du kobler til kameraet...67 Koble til USB-kabelen...67 Skrive ut fotografier...69 Skrive ut via direkte USB-tilkobling...69 Menyveiviser...74 Avspillingsalternativer: Avspillingsmenyen...74 Slett...74 Avspillingsmappe (Playback Folder)...75 Roter høyt (Rotate Tall)...75 Bildepresentasjon (Slide Show)...75 Skjul bilde (Hide Image)...78 Utskriftssett (Print Set)...78 Fotograferingsalternativer: Fotograferingsmenyen...79 Optimalisere bilde (Modiene P, S, A og M)...79 Bildekvalitet (alle modi)...81 Bildestørrelse (alle modi)...81 Hvitbalanse (modiene P, S, A og M)...82 ISO-følsomhet (alle modi)...83 Long Exp. (alle modi)...83 Høyt ISO-nr. (alle modi)...83 Multieksponering (modiene P, S, A og M)...84 Egne innstillinger...86 R: Reset (Tilbakestill) : Pipesignal (alle modi) : AF-feltmodus (alle modi) : Midtre AF-felt (alle modi) : Fokuseringslys (alle modi unntatt, og ).87 5: No Memory Card? (Minnekort mangler?) (Alle modi) : Bildevisning (alle modi) : ISO-automatikk (bare modiene P, S, A og M) : Motivnett (alle modi) : Advarsel for søker (alle modi) (Viewfinder Warning) : EV-trinn (alle modi) : Eksponeringskompensasjon (bare modiene P, S, A og M) : Sentrumsdominert (bare modiene P, S, A og M).90 13: BKT-automatikk (bare modiene P, S, A og M) : Rekkefølge for automatiske alternativer (bare modiene P, S, A og M) : Kommandoknapper (bare modiene P, S, A og M) : FUNC-knapp (alle modi)...92 Innholdsfortegnelse v

8 17: Belysning (alle modi) : AE-L/AF-L (alle modi) : AE-lås (alle modi) : Fokusfelt (alle modi) : AF-feltbelysning (alle modi) (AF Area Illumination) : Innebygd blits (bare modiene P, S, A og M) : Blitsvarsel (bare modiene P, S, A og M) : Flash Shutter Speed (Blitsutløserhastighet) (bare modiene P, S, A og M) : FP-automatikk (bare modiene P, S, A og M) : Modelleringsblits (bare modiene P, S, A og M) : Skjerm av (alle modi) : Automatisk lysmåling av (alle modi) : Selvutløser (alle modi) : Remote On Duration (Alle modi) : Exp. Ventemodus (alle modi) : MB-D80-batterier (alle modi) Grunnleggende kamerainnstillinger: Oppsettmenyen (Setup Menu) Standard innstillingsmenyen (CSM)/Oppsettmenyen (Setup Menu) Formater minnekortet Verdenstid LCD-lysstyrke (LCD Brightness) Videomodus (Video mode) Språk USB Bildekommentar (Image comment) Mapper (Folders) Filnummersekvens (File No. Sequence) Speillås opp (Mirror Lock-up) Referansebilde for støvfjerning (Dust Off ref photo) Batteriinformasjon (Battery info) Fastvareversjon (Firmware version) Automatisk bilderotering Opprette retusjerte kopier: Retusjeringsmenyen D-Lighting Rød øye-korrigering Beskjæring Monokrom Filtereffekter Lite bilde Bildeoverlapping Tekniske merknader Ekstrautstyr Objektiver Blitsenheter (ekstrautstyr) Annet tilbehør Pleie av kameraet Vedlikeholde kameraet og batteriet: Forholdsregler Feilsøking Feilmeldinger og skjermvisninger Tillegg Spesifikasjoner Stikkordregister vi Innholdsfortegnelse

9 Q & A Index (Stikkordregisteret Spørsmål og svar) Finn det du leter etter ved hjelp av stikkordregisteret "spørsmål og svar". Generelle spørsmål Spørsmål Nøkkelfrase Side # Hvordan bruker jeg menyene? Bruke menyene 9 10 Hvordan får jeg mer informasjon i en meny? Hjelp 3, 9 Hva betyr disse skjermvisningene? Control panel, viewfinder (Kontrollpanel/søker) 5, 6 Hva betyr denne advarselen? Feilmeldinger og indikatorer Hvor mange flere bilder kan jeg ta med dette minnekortet? Antall gjenværende eksponeringer 19 Hvor mye er igjen av batteriet før det er utladet? Batterinivå 19 Hva betyr "eksponering", og hvordan fungerer den? Eksponerings 46 Hva gjør jeg med øyemuslingen til søkeokularet? Selvutløser, fjernkontroll 37, 38 Hvilke blitsenheter (ekstrautstyr) kan jeg bruke? Blitsenheter (ekstrautstyr) Hvilke objektiver kan jeg bruke? Objektiver Hvilket tilbehør er tilgjengelig til kameraet mitt? Tilbehør til D80-kameraet 123 Hvilke minnekort kan jeg bruke? Godkjente minnekort 122 Hva slags programvare er tilgjengelig til kameraet mitt? Tilbehør til D80-kameraet 123 Hvem kan reparere eller undersøke kameraet mitt? Vedlikeholde kameraet x, 126 Hvordan renser jeg kameraet eller objektivet? Rense kameraet 124 Kamerainnstilling Spørsmål Nøkkelfrase Side # Hvordan fokuserer jeg gjennom søkeren? Søkerfokus 17 Hvordan forhindrer jeg at skjermen slår seg av? Skjerm av 98 Hvordan stiller jeg klokken på kameraet? Hvordan stiller jeg klokken til sommertid? Verdenstid 103 Hvordan endrer jeg tidssoner når jeg reiser? Hvordan justerer jeg lysstyrken på skjermen? LCD-lysstyrke 103 Hvordan gjenoppretter jeg standardinnstillingene? Tilbakestilling med to knapper 44 Hvordan slår jeg av lyset foran på kameraet? Fokuseringslys 87 Kan jeg vise et rutenett i søkeren? Motivnett 89 Hvordan kan jeg vise kontrollpanelet i mørket? LCD-belysning 3, 93 Hvordan forhindrer jeg at lukkerhastighet- og blendervisningene slår seg av? Automåler av 99 Hvordan endrer jeg selvutløserforsinkelsen? Selvutløser 99 Hvordan endrer jeg forsinkelsen med fjernkontroll? Fjernkontroll 99 Hvordan forhindrer jeg at kameraet avgir pipesignaler? Beep (Pipesignal) 86 Hvordan viser jeg alle elementene i menyene? Standard innstillingsmenyen (CSM)/ Setup menu (oppsettmenyen) 101 Kan jeg vise menyene på et annet språk? Language (Språk) 103 Hvordan unngår jeg at filantallet stilles tilbake når jeg setter inn et nytt minnekort? Filantallsekvens 106 Hvordan stiller jeg filantallet tilbake til 1? Q & A Index (Stikkordregisteret Spørsmål og svar) vii

10 Fotografering Spørsmål Nøkkelfrase Side # Finnes det en enkel måte å ta øyeblikksbilder? Automodus Finnes det en enkel måte å ta mer kreative bilder? Modi for digitalt motivprogram Hvordan fremhever jeg et portrettmotiv? Portrettmodus 24, 25 Hvordan tar jeg gode landskapsbilder? Landskapmodus 24, 25 Hvordan tar jeg nærbilder av små gjenstander? Nærbildemodus 24, 25 Hvordan fryser" jeg et motiv i bevegelse? Sportmodus 24, 25 Hvordan tar jeg landskapsbilder om kvelden? Modus for nattlandskap 24, 25 Kan jeg ha kveldsbakgrunn på portrettbildene? Nattportrett-modus 24, 25 Hvordan tar jeg mange bilder i rask rekkefølge? Fotograferingsmodus 36 Kan jeg ta selvportrett? Selvutløser 37 Finnes det en fjernkontroll til dette kameraet? Fjernkontroll Hvordan justerer jeg eksponeringen? Eksponering; modiene P, S, A, og M Hvordan fryser" jeg motiver i bevegelse, eller gjør de uskarpe? S-modus (lukkerprioritert automatikk) 48 Hvordan gjør jeg bakgrunnsdetaljer uskarpe? A-modus (blenderprioritert automatikk) 49 Kan jeg gjøre bilder lysere eller mørkere? Eksponeringskompensasjon 54 Hvordan bruker jeg tidseksponering? Langtidseksponeringer 51 Hvordan bruker jeg blitsen? Kan blitsen utløses automatisk når det er nødvendig? Hvordan unngår jeg at blitsen avfyres? Hvordan unngår jeg røde øyne? Blitsfotografering, blitsmodus Reduksjon av rød øyerefleks Kan jeg ta bilder i svakt lys uten blitsen? ISO-følsomhet 43 Kan jeg kontrollere fokuseringen på kameraet? Autofokus Hvordan fokuserer jeg på et motiv i bevegelse? Autofokusmodus 29 Hvordan velger jeg hvor kameraet skal fokusere? Focus area (Fokusfelt) 30 Kan jeg endre komposisjon etter fokuseringen? Fokuslås 31 Hvordan forbedrer jeg bildekvaliteten? Hvordan tar jeg større bilder? Hvordan får jeg plass til flere bilder på minnekortet? Kan jeg ta bilder for e-post i en mindre størrelse? Bildekvalitet og størrelse: viii Q & A Index (Stikkordregisteret Spørsmål og svar)

11 Vise, skrive ut og retusjere bilder Spørsmål Nøkkelfrase Side # Kan jeg vise bildene mine på kameraet? Kameraets avspillingsmodus 61, 63 Kan jeg vise mer informasjon om bilder? Bildeinformasjon Hvorfor blinker deler av bildene? Fotoinformasjon, det viktigste Hvordan kvitter jeg meg med uønskede bilder? Slette individuelle bilder 26, 65 Kan jeg slette flere bilder på en gang? Delete (Slett) 74 Kan jeg zoome inn på bilder for å kontrollere at de er i fokus? Avspillingszoom 64 Kan jeg gjøre noe for å hindre at bilder slettes ved et uhell? Beskytte 65 Finnes det et automatisk avspillingsalternativ ( bildepresentasjon )? Slide Show (Bildepresentasjon) Kan jeg vise bildene mine på TV-skjermen? TV-avspilling 66 Kan jeg sette musikk til en bildepresentasjon? Pictmotion Hvordan kopierer jeg bilder til datamaskinen? Koble til en datamaskin Hvordan skriver jeg ut bilder? Skrive ut bilder Kan jeg skrive ut bilder uten en datamaskin? Skrive ut via USB Kan jeg skrive ut datoen på bildene? Time Stamp (Tidsstempel), DPOF (Digital Print Order Format) 71, 73 Hvordan får jeg profesjonelle utskrifter? Print Set (Utskriftssett) 73 Hvordan fremhever jeg skyggedetaljer? D-lighting 110 Kan jeg få bort røde øyne? Rød øye-korrigering 111 Kan jeg beskjære bildene mine på kameraet? Beskjæring 111 Kan jeg lage en svart/hvit-kopi av et bilde? Monokrom 112 Kan jeg lage en kopi med andre farger? Filtereffekter 112 Kan jeg lage en liten kopi av et bilde? Lite bilde Kan jeg legge to bilder over hverandre for å lage ett bilde? Bildeoverlapping Q & A Index (Stikkordregisteret Spørsmål og svar) ix

12 Livslang læring Som et ledd i Nikons policy om livslang læring ved produktstøtte og utdanning, vil du finne kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende Internett-områder: For brukere i USA: For brukere i Europa og Afrika: For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: Disse nettstedene inneholder oppdatert informasjon om produkter, nyttige tips, svar på vanlige spørsmål fra brukerne og generelle råd om digital bildebehandling og fotografering. Du kan finne mer informasjon hos den lokale Nikonrepresentanten. Du finner kontaktinformasjon ved å gå til URL-adressen nedenfor: x Q & A Index (Stikkordregisteret Spørsmål og svar)

13 Innledning Takk for at du valgte et digitalt Nikon D80-speilreflekskamera med utskiftbare objektiver. Denne håndboken er skrevet for at du skal få større glede av å fotografere med det digitale Nikon-kameraet. Les denne håndboken grundig før du tar kameraet i bruk, og ha den alltid tilgjengelig når du bruker kameraet. For å gjøre det enklere å finne informasjonen du trenger, brukes følgende symboler og begreper: Dette ikonet angir forsiktighetsregler og informasjon du må lese før du bruker kameraet, for å unngå at det blir skadet. Dette ikonet angir merknader og informasjon du bør lese før du bruker kameraet. Dette ikonet angir innstillinger du kan justere ved å bruke kameramenyene. Dette ikonet angir tips og tilleggsinformasjon som kan være nyttig når du bruker kameraet. Dette ikonet angir at du finner mer informasjon andre steder i denne håndboken eller i hurtigveiledningen. Dette ikonet angir innstillinger du kan finjustere på Custom Settings-menyen (Egendefinerte innstillinger-menyen). Objektiv Et AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/3,5-5,6g ED-objektiv ( 145) er brukt i illustrasjonen Brennviddetrinn 4. Påsettingsmerke: A-M-funksjonsbryter: 11, Fokusring 5. Bakdeksel: Zoomring: Brennviddetrinn 6. Prosessorkontakter: Objektivdeksel: 17, 19 Innledning 1

14 Bli kjent med kameraet Bruk litt tid på å bli kjent med kamerakontrollene og -visningene. Det kan være lurt å sette bokmerke i denne delen og slå opp i den mens du leser gjennom resten av håndboken. Kamerahuset Innebygd blits... 23, Hull for bærestropp (blitsmodus)-knapp Fokuseringslys... 28, 87 (blitskompensasjon) Selvutløserlys... 37, 38 3 Knapp for (alternative innstillinger) Lampe for reduksjon av rød øyerefleks Infrarød mottaker Knapp for lukkerutløser... 22, 23 5 Påsettingsmerke til objektiv Strømbryter... 11, 19 6 Hull for bærestropp...8 Lysbryter Deksel for kontakt... 66, 67, Knapp for (eksponeringskompensasjon) USB-kontakt (tilbakestillingsknapp) Tilbakestillingsbryter Knapp for (fotograferingsmodus) DC IN-kontakt for EH-5-strømadapteren (ekstrautstyr) adapter Enkel/kontinuerlig modus Selvutløsermodus Videokontakt Ekstern kontrollmodus Kontakt til fjernkabelen (autofokusmodus)-knapp Fokusmodusvelger... 28, 32 (tilbakestillingsknapp) Utløserknapp for objektivet Kontrollpanel Objektivfatning Deksel til tilbehørsskoen Speil (Mirror)...106, Tilbehørssko til blitsenhet (ekstrautstyr) Knapp for forhåndsvisning av dybdeskarphet (fokalplanmerke) Håndtak Programhjul...47, 48, 49, Underkommandohjul... 10, Knapp for (lysmålingsmetode) FUNC. knappen (format)-knapp Innledning: Bli kjent med kameraet

15 Deksel for minnekortspor Fokusvelgerlås Lampe for minnekortaktivitet... 15, knapp Lås for batterideksel Batterideksel Multi selector (Multivelger) * 14 Stativhull 15 (avspillingszoom) QUAL (Bildestørrelse/-kvalitet)-knapp... 34, (miniatyr)-knapp ISO (ISO-følsomhet)-knapp (hjelp/beskytt)-knapp... 9, 65 WB (Hvitbalanse)-knapp (meny)-knapp Søkerokular (avspilling)-knapp... 26, 61 2 Øyemusling for søkerokular... 6, 17, Skjerm... 9, 26 3 Diopterjustering (slett)-knapp... 26, 65 4 (AE-L-/AF-L)-knapp... 31, 94 (format)-knapp DK-5 øyemusling for søkerokular Hovedkommandohjul... 10, 91 * Multivelger Du bruker multivelgeren til å navigere på menyene og å kontrollere visningen av fotoinformasjon under avspilling. Vis mer fotoinformasjon Avspilling( 61) Flytt markøren opp Menynavigering ( 9) Vis forrige foto Tilbake til forrige meny Avbryt Vis neste foto Vis undermeny Velg Vis mer fotoinformasjon Flytt markøren ned Hjelp Hvis du vil ha mer informasjon om den gjeldende modusen eller et menyelement, trykker du på -knappen nederst i venstre hjørne av skjermen. Hjelp vises når du trykker på -knappen; for å rulle nedover skjermen, trykker du opp eller ned på multivelgeren. Hjelp er tilgjengelig i modiene (auto) og digitalt motivprogram, eller når ikonet vises nederst i venstre hjørne på skjermen. LCD-belysningen Når du holder strømbryteren i -posisjon, aktiveres lysmålerne og kontrollpanelets bakgrunnsbelysning (LCDbelysningen), slik at displayet kan leses i mørket. Når strømbryteren slippes, forblir belysningen aktiv så lenge kameraets lysmålere er aktive, eller til utløserknappen slippes. Innledning: Bli kjent med kameraet 3

16 Programhjulet D80-kameraet inneholder følgende elleve fotograferingsmodi: Avanserte modi (Eksponeringsmodi) Velg disse modiene for å få full kontroll over kamerainnstillingene. P Programautomatikk ( 47): Kameraet velger lukkerhastighet og blenderåpning, brukerkontroller og andre innstillinger. S Lukkerprioritert automatikk ( 48): Velg høye lukkerhastigheter for å fryse gjenstander i bevegelse, og lave lukkerhastigheter for å gjøre gjenstander i bevegelse uskarpe. A Blenderprioritert automatikk ( 49): Juster blenderåpningen for å gjøre bakgrunnsdetaljer mykere, eller øk dybdeskarpheten, slik at både hovedmotivet og bakgrunnen kommer i fokus. M Manuell ( 50): Tilpass lukkerhastighet og blenderåpning slik at det passer med bildet du har tenkt å ta. Modi for pek-og-skyt (digitalt motivprogram) Valg av digitalt motivprogram optimaliserer automatisk innstillingene slik at det passer den valgte scenen, og gjør kreativ fotografering så enkelt som å dreie programhjulet. Auto ( 19): Kameraet justerer innstillingene automatisk for å produsere optimale resultater enkelt med pek-og-skyt Anbefales for førstegangsbrukere av digitale kameraer. Portrait (Portrett) ( 24, 25): Ta portretter med bløt bakgrunnsfokus. Landscape (Landskap) ( 24, 25): Bevare detaljer i landskapsbilder. Close up (Nærbilde) ( 24, 25): Ta klare nærbilder av blomster, insekter og andre små gjenstander. Sports (Sport) ( 24, 25): Frys bevegelse på dynamiske sportsbilder. Night landscape (Nattlandskap) ( 24, 25): Ta landskapsbilder om natten. Night portrait (Nattportrett) ( 24, 25): Ta portretter mot en svakt belyst bakgrunn. 4 Innledning: Bli kjent med kameraet

17 Kontrollpanel Lukkerhastighet... 48, 50 9 K (vises når antall gjenværende bilder er Verdi for eksponeringskompensasjon over 1000 eksponeringer) Verdi for blitskompensasjon Fotograferingsmodus ISO-følsomhet Selvutløser/fjernkontroll... 37, 38 Finjustering av hvitbalanse eller fargetemperatur... 58, Blenderåpning (f/-nummer)... 49, 50 Justeringstrinn for alternative innstillinger Antall bilder i alternativsekvens... 56, 140 Indikator for PC-tilkobling Indikator for ISO-følsomhet Indikator for eksponeringskompensasjon Indikator for ISO AUTO Indikator for blitskompensasjon Batteriindikator Indikator for fleksiprogram Blitssynkroniseringsmodus... 40, Focus area (Fokusfelt)... 30, 87 5 Bildekvalitet Modus for autofokusfelt... 30, 87 6 Bildestørrelse AF-modus Hvitbalansemodus Fremdriftsindikator for alternative innstillinger Antall gjenværende eksponeringer Lysmålingsmetode Antall bilder som gjenstår før minnebufferen er full Indikator for multieksponering Svart-hvitt-indikator Indikator for PC-modus Indikator for pipesignal Registrering av forvalgt hvitbalanseverdi Indikator som viser at klokken ikke er stilt...103, Alternativindikator Minnekort med stor kapasitet Når det er nok minne igjen på minnekortet til å ta tusen eller flere bilder med gjeldende innstillinger, vises antall gjenværende eksponeringer i tusen, rundet ned til nærmeste hundre. (Hvis det for eksempel er plass til omtrent eksponeringer, vises eksponeringsantallet som 1,2K) Innledning: Bli kjent med kameraet 5

18 Visning for søker Hvis batteriet er helt utladet, eller ikke er lagt i, blir søkeren mørk. Søkeren blir normal igjen når du setter inn et helt oppladet batteri Rutenett (vises når On (På) er valgt for den egendefinerte innstillingen 8 (Grid display (Motivnett)) Elektronisk-analog eksponeringsvisning...50 Eksponeringskompensasjon Referansesirkel på 8 mm for sentrumsdominert lysmåling...52, Indikator for blitskompensasjon Indikator for eksponeringskompensasjon Advarsel om at minnekort ikke er satt inn , Antall gjenværende eksponeringer Batteriindikator Antall bilder som gjenstår før 5 Svart-hvitt-indikator minnebufferen er full Fokusklammer (fokusfelt)...19, 21, 30 Registrering av forvalgt hvitbalanseverdi Fokusklammer for standardbilde (fokusfelt)...21, 87 Verdi for eksponeringskompensasjon...54 Verdi for blitskompensasjon Fokusklammer for bredbilde (fokusfelt)...87 Indikator for PC-tilkobling Fokusindikator Blits klar-indikator FV-lås (Flash Value blitsverdi) Automatisk indikator for ISO-følsomhet Autoeksponeringslås (AE-lås) Batteriindikator Lukkerhastighet...48, Alternativindikator Blenderåpning (f/-nummer)...48, K (vises når antall gjenværende bilder er over 1000 eksponeringer) Kan skjules med Egendefinert innstilling 9 ( 89) Kontrollpanel og søker Reaksjonstid og lysstyrke i kontrollpanelet og søkeren kan variere med temperaturen. På grunn av egenskapene til denne typen skjerm kan det være du ser tynne linjer som stråler ut fra det valgte fokusfeltet. Dette er normalt og tyder ikke på funksjonsfeil. 6 Innledning: Bli kjent med kameraet

19 Tilbehør som følger med Hurtiglader MH-18a( 12) Bruk EN-EL3e-batteriet og MH-18a-hurtigladeren som leveres med kameraet. LADE-lampe Strømadapterkontakt Inntak for strømadapter Oppladbart EN-EL3e-litiumionbatteri ( 12, 13) Bruk EN-EL3e-batteriet til D80-kameraet. Veggstøpsel (fasongen kan variere, avhengig av salgsland) Negativ pol Signalkontakt Positiv pol Batteripoldeksel. Bruk av oppladbare litiumionbatterier fra leverandører som ikke har det holografiske Nikon-merket vist ovenfor, kan påvirke kameraets normale funksjon eller resultere i at batteriene overopphetes, tar fyr, sprekker eller lekker. Bruk bare originalt elektronisk tilbehør fra Nikon Nikons kameraer bygger på avansert teknologi og inneholder kompliserte elektroniske kretser. Bruk bare originalt elektronisk tilbehør (inkludert objektiver, blitser, batteriladere, batterier, strømadaptere) fra Nikon som er spesifisert for ditt digitale Nikon-kamera. Dette tilbehøret er konstruert slik at det tilfredsstiller kravene til riktig og sikker bruk av de elektroniske kretsene. BRUK AV TILBEHØR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG. Hvis du vil ha mer informasjon om Nikon-tilbehør, kontakter du en autorisert Nikon-forhandler. Innledning: Bli kjent med kameraet 7

20 Bærestropp Fest bærestroppen som vist nedenfor. BM-7 LCD-skjermdeksel Det leveres et klart plastikkdeksel med kameraet for å holde skjermen ren og beskytte den når kameraet ikke er i bruk. Når du skal sette dekselet på plass, setter du delen som stikker ut øverst på dekselet, inn i det tilsvarende hullet over kameraskjermen ( ), og deretter trykker du på den nederste delen av dekselet til det festes på plass med et klikk ( ). Når du skal fjerne dekselet, holder du kameraet godt og drar nedre del av dekselet forsiktig utover, som vist til høyre. Søkerdiopteret DK-21 Før du fester søkerdiopteret DK-5 og annet søkertilbehør ( 122), fjerner du søkerdiopteret ved å plassere fingrene under kantene på hver side, og lar det skli av som vist til høyre. 8 Innledning: Bli kjent med kameraet

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

ADVARSEL FOR Å SIKRE RIKTIG BRUK ER DET VIKTIG AT DU LESER BRUKSANVISNINGENE NØYE FØR DU BRUKER UTSTYRET.

ADVARSEL FOR Å SIKRE RIKTIG BRUK ER DET VIKTIG AT DU LESER BRUKSANVISNINGENE NØYE FØR DU BRUKER UTSTYRET. SKAP NOE NYTT Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5 mm f/2,8g ED Eksponering: [M]-modus, 1/1000 sekund, f/2,8 Hvitbalanse: Overskyet Følsomhet: ISO 1600 Bildekontroll: Vivid (Livlig) Vær dristig når du

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Ta det rolig! Utstyrt med den nye hjelpefunksjonen Guide

Ta det rolig! Utstyrt med den nye hjelpefunksjonen Guide Ta det rolig! Utstyrt med den nye hjelpefunksjonen Guide Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR Eksponering: Blenderprioritert automatikk, 1/200 sekund, f/8 Hvitbalanse: Automatisk Følsomhet:

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-437-010-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Eksempelbilde Meny Indeks 2012 Sony Corporation NO NEX-6/NEX-5R Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på en knapp

Detaljer

* Trådløs tilkobling med smartenheter tilgjengelig med WU1-a trådløs mobiladapter, som selges separat I AM ALL YOUR IDEAS. iamnikon.

* Trådløs tilkobling med smartenheter tilgjengelig med WU1-a trådløs mobiladapter, som selges separat I AM ALL YOUR IDEAS. iamnikon. * Trådløs tilkobling med smartenheter tilgjengelig med WU1-a trådløs mobiladapter, som selges separat I AM ALL YOUR IDEAS iamnikon.no Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5g ED Bildekvalitet: RAW (NEF)

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer