Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret"

Transkript

1

2 Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret spørsmål og svar. Stikkordregisteret Se sidene Søk ved hjelp av nøkkelord. Feilmeldinger Se sidene Hvis en advarsel vises i kontrollpanelet, søkeren eller monitoren, finner du løsningen her. Feilsøking Se sidene Oppfører kameraet seg uventet? Finn løsningen her. Hjelp Bruk kameraets innebygde hjelpefunksjon for å få hjelp til elementer i menyen eller andre emner. Se side 9 hvis du vil ha mer informasjon.

3 Innledning Opplæring Fotografering og avspilling Mer om fotografering (alle modi) Referanse Modiene P, S, A og M Mer om avspilling Koble til en TV, datamaskin eller skriver Avspillingsalternativer: Avspillingsmenyen Fotograferingsalternativer: Menyen Shooting (Fotografering) Menyveiviser Egne innstillinger Grunnleggende kamerainnstillinger: Setup-menyen (Oppsettmenyen) Opprette retusjerte kopier: Retusjeringsmenyen Tekniske merknader i

4 For din sikkerhet Du kan forhindre skade på deg selv eller Nikon-produktet ved å lese følgende sikkerhetsregler i sin helhet før du bruker dette utstyret. Oppbevar disse sikkerhetsanvisningene et sted der alle brukere av produktet kan lese dem. Konsekvensene av å overse forholdsreglene som er oppført i denne delen, angis med følgende symbol: Dette ikonet angir advarsler. For å forhindre eventuelle skader, leser du alle advarslene før du bruker dette Nikon-produktet. ADVARSLER Hold solen utenfor bildet Når du tar bilder av bakgrunnsbelyste motiver, må du passe på å holde solen godt utenfor bildet. Sollys som er fokusert i kameraet når solen er i eller nært bildet, kan forårsake brann. Ikke se på solen gjennom søkeren Det kan oppstå permanent synssvekkelse hvis du ser på solen eller andre sterke lyskilder gjennom søkeren. Bruke søkerens diopterkontroll Når du håndterer søkerens diopterkontroll med øyet inntil søkeren, må du passe på at du ikke ved et uhell får fingeren i øyet. Slå av utstyret øyeblikkelig ved funksjonsfeil Hvis du merker røyk eller uvanlig lukt fra utstyret eller strømadapteren (tilgjengelig separat), kobler du fra strømadapteren og fjerner batteriet umiddelbart. Vær forsiktig slik at du unngår brannskader. Fortsatt bruk kan forårsake skader. Etter at du har tatt ut batteriet, tar du med utstyret til et Nikon-autorisert verksted for inspeksjon. Ikke demonter kameraet Hvis du berører produktets interne deler, kan det føre til skader. Ved feilfunksjon må produktet bare repareres av en kvalifisert tekniker. Hvis produktet åpner seg som følge av et fall eller annet uhell, fjerner du batteriet og/eller strømadapteren. Ta deretter produktet med til et Nikon-autorisert verksted for inspeksjon. Må ikke brukes i nærheten av antennelige gasser Elektronisk utstyr må ikke brukes i nærheten av antennelige gasser. Det kan forårsake eksplosjon eller brann. Holdes utenfor barns rekkevidde Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan skade oppstå. Ikke plasser stroppen rundt halsen på barn Hvis du plasserer bærestroppen rundt halsen på et barn, kan det hende at barnet kveles. Forholdsregler ved håndtering av batterier Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de ikke håndteres riktig. Overhold følgende forholdsregler når du håndterer batterier som brukes i dette produktet: Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret. Ikke kortslutt eller demonter batteriet. Sørg for at produktet er slått av før du bytter batteri. Hvis du bruker en strømadapter, passer du på at den ikke er koblet til. Ikke prøv å sette inn batteriet opp-ned eller baklengs. Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme. Batteriet må ikke senkes ned i vann eller utsettes for vann. Sett på batteripoldekselet når du transporterer batteriet. Batteriet må ikke transporteres eller oppbevares sammen med metallgjenstander, for eksempel halsbånd eller hårnåler. Batteriet er mer utsatt for lekkasje når det er helt utladet. For å unngå skader på kameraet må du passe på å ta batteriet ut av kameraet når det er utladet. Når batteriet ikke er i bruk, setter du på batteripoldekselet og oppbevarer det tørt og kjølig. Batteriet kan være varmt like etter bruk eller når produktet har blitt brukt med batterikraft over en lang periode. Slå av kameraet, og la batteriet nedkjøles før du tar det ut. Avbryt bruken øyeblikkelig hvis du merker at batteriet har blitt misfarget, deformert eller endret på andre måter. Forholdsregler ved håndtering av hurtigladeren. Hold produktet tørt. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i brann eller elektrisk støt. Støv på eller i nærheten av metalldelene på støpselet bør fjernes med en tørr klut. Fortsatt bruk kan forårsake brann. Ikke håndter strømkabelen eller kom i nærheten av laderen under tordenvær. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i elektrisk støt. Du må ikke skade, endre, dra i eller bøye strømkabelen med makt. Ikke plasser strømkabelen under tunge objekter, eller utsett den for varme eller ild. Hvis isolasjonen skades og metalltrådene blir ubeskyttet, tar du strømkabelen med til et Nikon-autorisert verksted for inspeksjon. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i brann eller elektrisk støt. Ikke håndter støpselet eller laderen når du er våt på hendene. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i elektrisk støt. ii For din sikkerhet

5 Bruk riktige kabler Når du kobler til kabler, må du bare bruke kabler som leveres eller selges av Nikon til dette formålet, for å overholde produktbestemmelsene. CD-ROM-plater CD-ROM-platene som programvaren og håndbøkene ligger på, må ikke spilles av i en musikk-cd-spiller. Hvis du spiller av CD-ROM-plater i en musikk-cd-spiller, kan du bli utsatt for hørselsskader eller skade utstyret. Vær forsiktig når du bruker blitsen Ikke bruk blitsen når blitsvinduet berører en person eller en gjenstand. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan dette resultere i brannsår eller brann. Hvis du fyrer av blitsen i kort avstand fra motivets øyne, kan den forårsake midlertidig synssvekkelse. Vær spesielt oppmerksom når du skal fotografere småbarn. Da må blitsen være minst én meter fra motivet. Unngå kontakt med flytende krystaller Hvis skjermen knuses, er det viktig at du unngår å få flytende krystaller fra skjermen på huden eller i øynene eller munnen. Pass også på at du ikke skjærer deg på knust glass. Notater Ingen deler av håndbøkene som følger med dette produktet, kan reproduseres, overføres, omskrives, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes til et annet språk i noen som helst form, uansett metode, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Nikon på forhånd. Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i disse håndbøkene. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av dette produktet. Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at informasjonen i håndbøkene er nøyaktig og fullstendig, setter vi pris på om du kan melde fra om eventuelle feil eller mangler til Interfoto AS. Notater iii

6 Symbol for separat kassering i europeiske land Dette symbolet angir at dette produktet skal kasseres separat. Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land. Dette produktet er beregnet for separat kassering ved et passende kasseringssted. Ikke kasser dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene som har ansvaret for avfallshåndtering. Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med skanner, digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart. Gjenstander som det er forbudt ved lov å kopiere eller reprodusere Ikke kopier eller reproduser papirpenger, mynter, verdipapirer, obligasjoner utstedt av stat eller annen myndighet, selv om slike kopier eller reproduksjoner merkes non-specimen eller tilsvarende. Kopiering eller reproduksjon av sedler, mynter eller verdipapirer i sirkulasjon i utlandet, er forbudt. Med mindre tillatelse er forhåndsinnhentet fra myndighetene, er det forbudt å kopiere eller reprodusere ubrukte frimerker eller postkort som er utstedt av myndighetene. Det er forbudt å kopiere eller reprodusere frimerker utstedt av myndighetene og dokumenter med lovmessig sertifisering. Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon av visse dokumenter Myndighetene har utstedt forholdsregler om kopier eller reproduksjoner av verdipapirer utstedt av private selskaper (aksjer, veksler, sjekker, gavekort, osv.), transportbevis (f.eks. månedskort o.l.) eller klippekort, unntatt når et minimum av nødvendige kopier skal tilveiebringes for forretningsmessig bruk av et firma. Det er forbudt å kopiere eller reprodusere pass utstedt av politiet, lisenser utstedt av offentlige organer eller private grupper, identitetskort og billetter. Overhold opphavsretten Kopiering eller reproduksjon av opphavsrettslig beskyttet arbeid som bøker, musikk, malerier, tresnitt, trykk, kart, tegninger, filmer og fotografier er regulert av nasjonale og internasjonale opphavsrettslige lover. Ikke bruk dette kameraet til å lage ulovlige kopier eller krenke andres opphavsrett. Kassering av datalagringsenheter Vær oppmerksom på at selv om du sletter bilder eller formaterer minnekort eller andre datalagringsenheter, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. Slettede filer kan noen ganger gjenopprettes fra kasserte lagringsenheter ved hjelp av kommersiell programvare. Dette kan potensielt føre til misbruk av personlige bildedata. Det er brukerens ansvar å sørge for at dataene er sikret. Før du kasserer en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, bør du slette alle dataene ved hjelp av kommersiell programvare for sletting, eller formatere enheten og deretter fylle den opp med bilder som ikke inneholder privat informasjon (for eksempel bilder av blå himmel). Pass også på å slette eventuelle bilder som er valgt for velkomstskjermen. Du må passe nøye på å unngå skade når du fysisk ødelegger datalagringsenheter. Informasjon om varemerker Macintosh, Mac OS og QuickTime er registrerte varemerker for Apple, Inc. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. SD-logoen er et varemerke som tilhører SD Card Association. SDHC-logoen er et varemerke. Adobe, Acrobat og Adobe Reader er registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems Inc. PictBridge er et varemerke. Alle andre varemerker som nevnes i denne håndboken eller annen dokumentasjon som fulgte med Nikon-produktet, er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne. iv Notater

7 Innholdsfortegnelse For din sikkerhet... ii Notater... iii Q&A Index (Stikkordregisteret Spørsmål og svar)... vii Innledning... 1 Bli kjent med kameraet... 2 Bruke kameramenyene... 9 De første trinnene...11 Montere et objektiv...11 Lade opp og sette inn batteriet...12 Grunnleggende oppsett...14 Sette inn minnekort...15 Justere søkerens fokus...17 Opplæring...18 "Point-and-Shoot" ("Pek-og-skyt")-fotografering ( -modus)...19 Kreativ fotografering (digitale motivprogrammer)...24 Enkel avspilling...26 Referanse...27 Mer om fotografering (alle modi)...28 Fokus...28 Autofokus...28 Focus Area Selection (Valg av fokusfelt)...30 Fokuslås...31 Manuell fokusering...32 Bildekvalitet og -størrelse...33 Image Quality (Bildekvalitet)...34 Image Size (Bildestørrelse)...35 Velge en fotograferingsmodus...36 Selvutløsermodus...37 Bruke ekstern kamerakontroll...38 Bruke den innebygde blitsen...40 ISO-følsomhet Tilbakestilling med to knapper...44 Modiene P, S, A og M...45 P-modus (Programautomatikk)...47 S-modus (Lukkerprioritert automatikk)...48 A-modus (Blenderprioritert automatikk)...49 M-modus (Manuell)...50 Eksponering...52 Lysmåling Autoeksponeringslås...53 Eksponeringskompensasjon...54 Blitseksponeringskompensasjon...55 Alternativ...56 Hvitbalanse...58 Finjustering av hvitbalansen...58 Valg av fargetemperatur...59 Forvalgt hvitbalanse...59 Mer om avspilling...61 Vise bilder på kameraet...61 Fotoinformasjon...62 Vise flere bilder: Miniatyravspilling...63 Se nærmere på sakene: Avspillingszoom...64 Beskytte bilder mot sletting...65 Slette individuelle bilder...65 Koble til en TV, datamaskin eller skriver...66 Vise bilder på TV...66 Koble til en datamaskin...67 Før du kobler til kameraet...67 Koble til USB-kabelen...67 Skrive ut fotografier...69 Skrive ut via direkte USB-tilkobling...69 Menyveiviser...74 Avspillingsalternativer: Avspillingsmenyen...74 Slett...74 Avspillingsmappe (Playback Folder)...75 Roter høyt (Rotate Tall)...75 Bildepresentasjon (Slide Show)...75 Skjul bilde (Hide Image)...78 Utskriftssett (Print Set)...78 Fotograferingsalternativer: Fotograferingsmenyen...79 Optimalisere bilde (Modiene P, S, A og M)...79 Bildekvalitet (alle modi)...81 Bildestørrelse (alle modi)...81 Hvitbalanse (modiene P, S, A og M)...82 ISO-følsomhet (alle modi)...83 Long Exp. (alle modi)...83 Høyt ISO-nr. (alle modi)...83 Multieksponering (modiene P, S, A og M)...84 Egne innstillinger...86 R: Reset (Tilbakestill) : Pipesignal (alle modi) : AF-feltmodus (alle modi) : Midtre AF-felt (alle modi) : Fokuseringslys (alle modi unntatt, og ).87 5: No Memory Card? (Minnekort mangler?) (Alle modi) : Bildevisning (alle modi) : ISO-automatikk (bare modiene P, S, A og M) : Motivnett (alle modi) : Advarsel for søker (alle modi) (Viewfinder Warning) : EV-trinn (alle modi) : Eksponeringskompensasjon (bare modiene P, S, A og M) : Sentrumsdominert (bare modiene P, S, A og M).90 13: BKT-automatikk (bare modiene P, S, A og M) : Rekkefølge for automatiske alternativer (bare modiene P, S, A og M) : Kommandoknapper (bare modiene P, S, A og M) : FUNC-knapp (alle modi)...92 Innholdsfortegnelse v

8 17: Belysning (alle modi) : AE-L/AF-L (alle modi) : AE-lås (alle modi) : Fokusfelt (alle modi) : AF-feltbelysning (alle modi) (AF Area Illumination) : Innebygd blits (bare modiene P, S, A og M) : Blitsvarsel (bare modiene P, S, A og M) : Flash Shutter Speed (Blitsutløserhastighet) (bare modiene P, S, A og M) : FP-automatikk (bare modiene P, S, A og M) : Modelleringsblits (bare modiene P, S, A og M) : Skjerm av (alle modi) : Automatisk lysmåling av (alle modi) : Selvutløser (alle modi) : Remote On Duration (Alle modi) : Exp. Ventemodus (alle modi) : MB-D80-batterier (alle modi) Grunnleggende kamerainnstillinger: Oppsettmenyen (Setup Menu) Standard innstillingsmenyen (CSM)/Oppsettmenyen (Setup Menu) Formater minnekortet Verdenstid LCD-lysstyrke (LCD Brightness) Videomodus (Video mode) Språk USB Bildekommentar (Image comment) Mapper (Folders) Filnummersekvens (File No. Sequence) Speillås opp (Mirror Lock-up) Referansebilde for støvfjerning (Dust Off ref photo) Batteriinformasjon (Battery info) Fastvareversjon (Firmware version) Automatisk bilderotering Opprette retusjerte kopier: Retusjeringsmenyen D-Lighting Rød øye-korrigering Beskjæring Monokrom Filtereffekter Lite bilde Bildeoverlapping Tekniske merknader Ekstrautstyr Objektiver Blitsenheter (ekstrautstyr) Annet tilbehør Pleie av kameraet Vedlikeholde kameraet og batteriet: Forholdsregler Feilsøking Feilmeldinger og skjermvisninger Tillegg Spesifikasjoner Stikkordregister vi Innholdsfortegnelse

9 Q & A Index (Stikkordregisteret Spørsmål og svar) Finn det du leter etter ved hjelp av stikkordregisteret "spørsmål og svar". Generelle spørsmål Spørsmål Nøkkelfrase Side # Hvordan bruker jeg menyene? Bruke menyene 9 10 Hvordan får jeg mer informasjon i en meny? Hjelp 3, 9 Hva betyr disse skjermvisningene? Control panel, viewfinder (Kontrollpanel/søker) 5, 6 Hva betyr denne advarselen? Feilmeldinger og indikatorer Hvor mange flere bilder kan jeg ta med dette minnekortet? Antall gjenværende eksponeringer 19 Hvor mye er igjen av batteriet før det er utladet? Batterinivå 19 Hva betyr "eksponering", og hvordan fungerer den? Eksponerings 46 Hva gjør jeg med øyemuslingen til søkeokularet? Selvutløser, fjernkontroll 37, 38 Hvilke blitsenheter (ekstrautstyr) kan jeg bruke? Blitsenheter (ekstrautstyr) Hvilke objektiver kan jeg bruke? Objektiver Hvilket tilbehør er tilgjengelig til kameraet mitt? Tilbehør til D80-kameraet 123 Hvilke minnekort kan jeg bruke? Godkjente minnekort 122 Hva slags programvare er tilgjengelig til kameraet mitt? Tilbehør til D80-kameraet 123 Hvem kan reparere eller undersøke kameraet mitt? Vedlikeholde kameraet x, 126 Hvordan renser jeg kameraet eller objektivet? Rense kameraet 124 Kamerainnstilling Spørsmål Nøkkelfrase Side # Hvordan fokuserer jeg gjennom søkeren? Søkerfokus 17 Hvordan forhindrer jeg at skjermen slår seg av? Skjerm av 98 Hvordan stiller jeg klokken på kameraet? Hvordan stiller jeg klokken til sommertid? Verdenstid 103 Hvordan endrer jeg tidssoner når jeg reiser? Hvordan justerer jeg lysstyrken på skjermen? LCD-lysstyrke 103 Hvordan gjenoppretter jeg standardinnstillingene? Tilbakestilling med to knapper 44 Hvordan slår jeg av lyset foran på kameraet? Fokuseringslys 87 Kan jeg vise et rutenett i søkeren? Motivnett 89 Hvordan kan jeg vise kontrollpanelet i mørket? LCD-belysning 3, 93 Hvordan forhindrer jeg at lukkerhastighet- og blendervisningene slår seg av? Automåler av 99 Hvordan endrer jeg selvutløserforsinkelsen? Selvutløser 99 Hvordan endrer jeg forsinkelsen med fjernkontroll? Fjernkontroll 99 Hvordan forhindrer jeg at kameraet avgir pipesignaler? Beep (Pipesignal) 86 Hvordan viser jeg alle elementene i menyene? Standard innstillingsmenyen (CSM)/ Setup menu (oppsettmenyen) 101 Kan jeg vise menyene på et annet språk? Language (Språk) 103 Hvordan unngår jeg at filantallet stilles tilbake når jeg setter inn et nytt minnekort? Filantallsekvens 106 Hvordan stiller jeg filantallet tilbake til 1? Q & A Index (Stikkordregisteret Spørsmål og svar) vii

10 Fotografering Spørsmål Nøkkelfrase Side # Finnes det en enkel måte å ta øyeblikksbilder? Automodus Finnes det en enkel måte å ta mer kreative bilder? Modi for digitalt motivprogram Hvordan fremhever jeg et portrettmotiv? Portrettmodus 24, 25 Hvordan tar jeg gode landskapsbilder? Landskapmodus 24, 25 Hvordan tar jeg nærbilder av små gjenstander? Nærbildemodus 24, 25 Hvordan fryser" jeg et motiv i bevegelse? Sportmodus 24, 25 Hvordan tar jeg landskapsbilder om kvelden? Modus for nattlandskap 24, 25 Kan jeg ha kveldsbakgrunn på portrettbildene? Nattportrett-modus 24, 25 Hvordan tar jeg mange bilder i rask rekkefølge? Fotograferingsmodus 36 Kan jeg ta selvportrett? Selvutløser 37 Finnes det en fjernkontroll til dette kameraet? Fjernkontroll Hvordan justerer jeg eksponeringen? Eksponering; modiene P, S, A, og M Hvordan fryser" jeg motiver i bevegelse, eller gjør de uskarpe? S-modus (lukkerprioritert automatikk) 48 Hvordan gjør jeg bakgrunnsdetaljer uskarpe? A-modus (blenderprioritert automatikk) 49 Kan jeg gjøre bilder lysere eller mørkere? Eksponeringskompensasjon 54 Hvordan bruker jeg tidseksponering? Langtidseksponeringer 51 Hvordan bruker jeg blitsen? Kan blitsen utløses automatisk når det er nødvendig? Hvordan unngår jeg at blitsen avfyres? Hvordan unngår jeg røde øyne? Blitsfotografering, blitsmodus Reduksjon av rød øyerefleks Kan jeg ta bilder i svakt lys uten blitsen? ISO-følsomhet 43 Kan jeg kontrollere fokuseringen på kameraet? Autofokus Hvordan fokuserer jeg på et motiv i bevegelse? Autofokusmodus 29 Hvordan velger jeg hvor kameraet skal fokusere? Focus area (Fokusfelt) 30 Kan jeg endre komposisjon etter fokuseringen? Fokuslås 31 Hvordan forbedrer jeg bildekvaliteten? Hvordan tar jeg større bilder? Hvordan får jeg plass til flere bilder på minnekortet? Kan jeg ta bilder for e-post i en mindre størrelse? Bildekvalitet og størrelse: viii Q & A Index (Stikkordregisteret Spørsmål og svar)

11 Vise, skrive ut og retusjere bilder Spørsmål Nøkkelfrase Side # Kan jeg vise bildene mine på kameraet? Kameraets avspillingsmodus 61, 63 Kan jeg vise mer informasjon om bilder? Bildeinformasjon Hvorfor blinker deler av bildene? Fotoinformasjon, det viktigste Hvordan kvitter jeg meg med uønskede bilder? Slette individuelle bilder 26, 65 Kan jeg slette flere bilder på en gang? Delete (Slett) 74 Kan jeg zoome inn på bilder for å kontrollere at de er i fokus? Avspillingszoom 64 Kan jeg gjøre noe for å hindre at bilder slettes ved et uhell? Beskytte 65 Finnes det et automatisk avspillingsalternativ ( bildepresentasjon )? Slide Show (Bildepresentasjon) Kan jeg vise bildene mine på TV-skjermen? TV-avspilling 66 Kan jeg sette musikk til en bildepresentasjon? Pictmotion Hvordan kopierer jeg bilder til datamaskinen? Koble til en datamaskin Hvordan skriver jeg ut bilder? Skrive ut bilder Kan jeg skrive ut bilder uten en datamaskin? Skrive ut via USB Kan jeg skrive ut datoen på bildene? Time Stamp (Tidsstempel), DPOF (Digital Print Order Format) 71, 73 Hvordan får jeg profesjonelle utskrifter? Print Set (Utskriftssett) 73 Hvordan fremhever jeg skyggedetaljer? D-lighting 110 Kan jeg få bort røde øyne? Rød øye-korrigering 111 Kan jeg beskjære bildene mine på kameraet? Beskjæring 111 Kan jeg lage en svart/hvit-kopi av et bilde? Monokrom 112 Kan jeg lage en kopi med andre farger? Filtereffekter 112 Kan jeg lage en liten kopi av et bilde? Lite bilde Kan jeg legge to bilder over hverandre for å lage ett bilde? Bildeoverlapping Q & A Index (Stikkordregisteret Spørsmål og svar) ix

12 Livslang læring Som et ledd i Nikons policy om livslang læring ved produktstøtte og utdanning, vil du finne kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende Internett-områder: For brukere i USA: For brukere i Europa og Afrika: For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: Disse nettstedene inneholder oppdatert informasjon om produkter, nyttige tips, svar på vanlige spørsmål fra brukerne og generelle råd om digital bildebehandling og fotografering. Du kan finne mer informasjon hos den lokale Nikonrepresentanten. Du finner kontaktinformasjon ved å gå til URL-adressen nedenfor: x Q & A Index (Stikkordregisteret Spørsmål og svar)

13 Innledning Takk for at du valgte et digitalt Nikon D80-speilreflekskamera med utskiftbare objektiver. Denne håndboken er skrevet for at du skal få større glede av å fotografere med det digitale Nikon-kameraet. Les denne håndboken grundig før du tar kameraet i bruk, og ha den alltid tilgjengelig når du bruker kameraet. For å gjøre det enklere å finne informasjonen du trenger, brukes følgende symboler og begreper: Dette ikonet angir forsiktighetsregler og informasjon du må lese før du bruker kameraet, for å unngå at det blir skadet. Dette ikonet angir merknader og informasjon du bør lese før du bruker kameraet. Dette ikonet angir innstillinger du kan justere ved å bruke kameramenyene. Dette ikonet angir tips og tilleggsinformasjon som kan være nyttig når du bruker kameraet. Dette ikonet angir at du finner mer informasjon andre steder i denne håndboken eller i hurtigveiledningen. Dette ikonet angir innstillinger du kan finjustere på Custom Settings-menyen (Egendefinerte innstillinger-menyen). Objektiv Et AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/3,5-5,6g ED-objektiv ( 145) er brukt i illustrasjonen Brennviddetrinn 4. Påsettingsmerke: A-M-funksjonsbryter: 11, Fokusring 5. Bakdeksel: Zoomring: Brennviddetrinn 6. Prosessorkontakter: Objektivdeksel: 17, 19 Innledning 1

14 Bli kjent med kameraet Bruk litt tid på å bli kjent med kamerakontrollene og -visningene. Det kan være lurt å sette bokmerke i denne delen og slå opp i den mens du leser gjennom resten av håndboken. Kamerahuset Innebygd blits... 23, Hull for bærestropp (blitsmodus)-knapp Fokuseringslys... 28, 87 (blitskompensasjon) Selvutløserlys... 37, 38 3 Knapp for (alternative innstillinger) Lampe for reduksjon av rød øyerefleks Infrarød mottaker Knapp for lukkerutløser... 22, 23 5 Påsettingsmerke til objektiv Strømbryter... 11, 19 6 Hull for bærestropp...8 Lysbryter Deksel for kontakt... 66, 67, Knapp for (eksponeringskompensasjon) USB-kontakt (tilbakestillingsknapp) Tilbakestillingsbryter Knapp for (fotograferingsmodus) DC IN-kontakt for EH-5-strømadapteren (ekstrautstyr) adapter Enkel/kontinuerlig modus Selvutløsermodus Videokontakt Ekstern kontrollmodus Kontakt til fjernkabelen (autofokusmodus)-knapp Fokusmodusvelger... 28, 32 (tilbakestillingsknapp) Utløserknapp for objektivet Kontrollpanel Objektivfatning Deksel til tilbehørsskoen Speil (Mirror)...106, Tilbehørssko til blitsenhet (ekstrautstyr) Knapp for forhåndsvisning av dybdeskarphet (fokalplanmerke) Håndtak Programhjul...47, 48, 49, Underkommandohjul... 10, Knapp for (lysmålingsmetode) FUNC. knappen (format)-knapp Innledning: Bli kjent med kameraet

15 Deksel for minnekortspor Fokusvelgerlås Lampe for minnekortaktivitet... 15, knapp Lås for batterideksel Batterideksel Multi selector (Multivelger) * 14 Stativhull 15 (avspillingszoom) QUAL (Bildestørrelse/-kvalitet)-knapp... 34, (miniatyr)-knapp ISO (ISO-følsomhet)-knapp (hjelp/beskytt)-knapp... 9, 65 WB (Hvitbalanse)-knapp (meny)-knapp Søkerokular (avspilling)-knapp... 26, 61 2 Øyemusling for søkerokular... 6, 17, Skjerm... 9, 26 3 Diopterjustering (slett)-knapp... 26, 65 4 (AE-L-/AF-L)-knapp... 31, 94 (format)-knapp DK-5 øyemusling for søkerokular Hovedkommandohjul... 10, 91 * Multivelger Du bruker multivelgeren til å navigere på menyene og å kontrollere visningen av fotoinformasjon under avspilling. Vis mer fotoinformasjon Avspilling( 61) Flytt markøren opp Menynavigering ( 9) Vis forrige foto Tilbake til forrige meny Avbryt Vis neste foto Vis undermeny Velg Vis mer fotoinformasjon Flytt markøren ned Hjelp Hvis du vil ha mer informasjon om den gjeldende modusen eller et menyelement, trykker du på -knappen nederst i venstre hjørne av skjermen. Hjelp vises når du trykker på -knappen; for å rulle nedover skjermen, trykker du opp eller ned på multivelgeren. Hjelp er tilgjengelig i modiene (auto) og digitalt motivprogram, eller når ikonet vises nederst i venstre hjørne på skjermen. LCD-belysningen Når du holder strømbryteren i -posisjon, aktiveres lysmålerne og kontrollpanelets bakgrunnsbelysning (LCDbelysningen), slik at displayet kan leses i mørket. Når strømbryteren slippes, forblir belysningen aktiv så lenge kameraets lysmålere er aktive, eller til utløserknappen slippes. Innledning: Bli kjent med kameraet 3

16 Programhjulet D80-kameraet inneholder følgende elleve fotograferingsmodi: Avanserte modi (Eksponeringsmodi) Velg disse modiene for å få full kontroll over kamerainnstillingene. P Programautomatikk ( 47): Kameraet velger lukkerhastighet og blenderåpning, brukerkontroller og andre innstillinger. S Lukkerprioritert automatikk ( 48): Velg høye lukkerhastigheter for å fryse gjenstander i bevegelse, og lave lukkerhastigheter for å gjøre gjenstander i bevegelse uskarpe. A Blenderprioritert automatikk ( 49): Juster blenderåpningen for å gjøre bakgrunnsdetaljer mykere, eller øk dybdeskarpheten, slik at både hovedmotivet og bakgrunnen kommer i fokus. M Manuell ( 50): Tilpass lukkerhastighet og blenderåpning slik at det passer med bildet du har tenkt å ta. Modi for pek-og-skyt (digitalt motivprogram) Valg av digitalt motivprogram optimaliserer automatisk innstillingene slik at det passer den valgte scenen, og gjør kreativ fotografering så enkelt som å dreie programhjulet. Auto ( 19): Kameraet justerer innstillingene automatisk for å produsere optimale resultater enkelt med pek-og-skyt Anbefales for førstegangsbrukere av digitale kameraer. Portrait (Portrett) ( 24, 25): Ta portretter med bløt bakgrunnsfokus. Landscape (Landskap) ( 24, 25): Bevare detaljer i landskapsbilder. Close up (Nærbilde) ( 24, 25): Ta klare nærbilder av blomster, insekter og andre små gjenstander. Sports (Sport) ( 24, 25): Frys bevegelse på dynamiske sportsbilder. Night landscape (Nattlandskap) ( 24, 25): Ta landskapsbilder om natten. Night portrait (Nattportrett) ( 24, 25): Ta portretter mot en svakt belyst bakgrunn. 4 Innledning: Bli kjent med kameraet

17 Kontrollpanel Lukkerhastighet... 48, 50 9 K (vises når antall gjenværende bilder er Verdi for eksponeringskompensasjon over 1000 eksponeringer) Verdi for blitskompensasjon Fotograferingsmodus ISO-følsomhet Selvutløser/fjernkontroll... 37, 38 Finjustering av hvitbalanse eller fargetemperatur... 58, Blenderåpning (f/-nummer)... 49, 50 Justeringstrinn for alternative innstillinger Antall bilder i alternativsekvens... 56, 140 Indikator for PC-tilkobling Indikator for ISO-følsomhet Indikator for eksponeringskompensasjon Indikator for ISO AUTO Indikator for blitskompensasjon Batteriindikator Indikator for fleksiprogram Blitssynkroniseringsmodus... 40, Focus area (Fokusfelt)... 30, 87 5 Bildekvalitet Modus for autofokusfelt... 30, 87 6 Bildestørrelse AF-modus Hvitbalansemodus Fremdriftsindikator for alternative innstillinger Antall gjenværende eksponeringer Lysmålingsmetode Antall bilder som gjenstår før minnebufferen er full Indikator for multieksponering Svart-hvitt-indikator Indikator for PC-modus Indikator for pipesignal Registrering av forvalgt hvitbalanseverdi Indikator som viser at klokken ikke er stilt...103, Alternativindikator Minnekort med stor kapasitet Når det er nok minne igjen på minnekortet til å ta tusen eller flere bilder med gjeldende innstillinger, vises antall gjenværende eksponeringer i tusen, rundet ned til nærmeste hundre. (Hvis det for eksempel er plass til omtrent eksponeringer, vises eksponeringsantallet som 1,2K) Innledning: Bli kjent med kameraet 5

18 Visning for søker Hvis batteriet er helt utladet, eller ikke er lagt i, blir søkeren mørk. Søkeren blir normal igjen når du setter inn et helt oppladet batteri Rutenett (vises når On (På) er valgt for den egendefinerte innstillingen 8 (Grid display (Motivnett)) Elektronisk-analog eksponeringsvisning...50 Eksponeringskompensasjon Referansesirkel på 8 mm for sentrumsdominert lysmåling...52, Indikator for blitskompensasjon Indikator for eksponeringskompensasjon Advarsel om at minnekort ikke er satt inn , Antall gjenværende eksponeringer Batteriindikator Antall bilder som gjenstår før 5 Svart-hvitt-indikator minnebufferen er full Fokusklammer (fokusfelt)...19, 21, 30 Registrering av forvalgt hvitbalanseverdi Fokusklammer for standardbilde (fokusfelt)...21, 87 Verdi for eksponeringskompensasjon...54 Verdi for blitskompensasjon Fokusklammer for bredbilde (fokusfelt)...87 Indikator for PC-tilkobling Fokusindikator Blits klar-indikator FV-lås (Flash Value blitsverdi) Automatisk indikator for ISO-følsomhet Autoeksponeringslås (AE-lås) Batteriindikator Lukkerhastighet...48, Alternativindikator Blenderåpning (f/-nummer)...48, K (vises når antall gjenværende bilder er over 1000 eksponeringer) Kan skjules med Egendefinert innstilling 9 ( 89) Kontrollpanel og søker Reaksjonstid og lysstyrke i kontrollpanelet og søkeren kan variere med temperaturen. På grunn av egenskapene til denne typen skjerm kan det være du ser tynne linjer som stråler ut fra det valgte fokusfeltet. Dette er normalt og tyder ikke på funksjonsfeil. 6 Innledning: Bli kjent med kameraet

19 Tilbehør som følger med Hurtiglader MH-18a( 12) Bruk EN-EL3e-batteriet og MH-18a-hurtigladeren som leveres med kameraet. LADE-lampe Strømadapterkontakt Inntak for strømadapter Oppladbart EN-EL3e-litiumionbatteri ( 12, 13) Bruk EN-EL3e-batteriet til D80-kameraet. Veggstøpsel (fasongen kan variere, avhengig av salgsland) Negativ pol Signalkontakt Positiv pol Batteripoldeksel. Bruk av oppladbare litiumionbatterier fra leverandører som ikke har det holografiske Nikon-merket vist ovenfor, kan påvirke kameraets normale funksjon eller resultere i at batteriene overopphetes, tar fyr, sprekker eller lekker. Bruk bare originalt elektronisk tilbehør fra Nikon Nikons kameraer bygger på avansert teknologi og inneholder kompliserte elektroniske kretser. Bruk bare originalt elektronisk tilbehør (inkludert objektiver, blitser, batteriladere, batterier, strømadaptere) fra Nikon som er spesifisert for ditt digitale Nikon-kamera. Dette tilbehøret er konstruert slik at det tilfredsstiller kravene til riktig og sikker bruk av de elektroniske kretsene. BRUK AV TILBEHØR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG. Hvis du vil ha mer informasjon om Nikon-tilbehør, kontakter du en autorisert Nikon-forhandler. Innledning: Bli kjent med kameraet 7

20 Bærestropp Fest bærestroppen som vist nedenfor. BM-7 LCD-skjermdeksel Det leveres et klart plastikkdeksel med kameraet for å holde skjermen ren og beskytte den når kameraet ikke er i bruk. Når du skal sette dekselet på plass, setter du delen som stikker ut øverst på dekselet, inn i det tilsvarende hullet over kameraskjermen ( ), og deretter trykker du på den nederste delen av dekselet til det festes på plass med et klikk ( ). Når du skal fjerne dekselet, holder du kameraet godt og drar nedre del av dekselet forsiktig utover, som vist til høyre. Søkerdiopteret DK-21 Før du fester søkerdiopteret DK-5 og annet søkertilbehør ( 122), fjerner du søkerdiopteret ved å plassere fingrene under kantene på hver side, og lar det skli av som vist til høyre. 8 Innledning: Bli kjent med kameraet

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning No Her finner du det Finn det du søker etter, i: i Innholdsfortegnelsen 0 x xvii Finn elementer etter funksjon eller menynavn. i Stikkordsregister for spørsmål og svar 0 iv

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX L100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2332136

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX L100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2332136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NIKON COOLPIX L100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NIKON COOLPIX L100 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalt speilreflekskamera (SLR). For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

DIGITAL KAMERA. Bruksanvisning

DIGITAL KAMERA. Bruksanvisning DIGITAL KAMERA Bruksanvisning No Her finner du det Finn det du ser etter, i: i Stikkordregisteret for spørsmål og svar s. iv ix Vet du hva du vil gjøre, men vet ikke funksjonsnavnet? Finn det i stikkordregisteret

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

En samling eksempelfoto SB-900

En samling eksempelfoto SB-900 En samling eksempelfoto SB-900 Dette heftet inneholder teknikker, eksempelfoto og en oversikt over blitsmulighetene når du fotograferer med SB-900. No Velge passende belysningsmønster SB-900 inneholder

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning Noen av egenskapene til COOLPIX L610 La kameraet overta G-modus (Enkel automodus)... A 36 Bare sikt kameraet mot motivet og kameraet vil velge egnet motivprogram.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No COOLPIX P330 Anbefalte funksjoner Bildestabilisering...A104 Du kan sette bildestabiliseringseffekten til enten Normal eller Aktiv. Når du velger Aktiv, kompenseres

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Fremhevede funksjoner på COOLPIX S6500 Morsomme bilderedigeringseffekter som er enkle å bruke under fotografering p Hurtigeffekter... A30, 39 Lag bilder med effekter

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Eksepsjonell kvalitet og spennende potensial

Eksepsjonell kvalitet og spennende potensial 8, 1 megapiksler 3,5x zoom Vibrasjonsreduksjon 2,5-tommers LCD Eksepsjonell kvalitet og spennende potensial COOLPIX P3 og P4 gir deg uante bildemuligheter i et attraktivt, kompakt kamerahus. Med enestående

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok 9356921 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet PT-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

Teknisk veiledning No

Teknisk veiledning No Teknisk veiledning No Innledning Denne tekniske veiledningen inneholder informasjon om grunnleggende teknikker som ble brukt på to av de mer teknisk avanserte bildene i D800/D800E-brosjyren. Benytt deg

Detaljer

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Alle skjermbilder

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Komplett bruksanvisning

Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning sfortegnelse For sikkerhets skyld Klargjør Ta bilder Vise Koble til Oppsettsmenyen Tekniske merknader No Takk for at du valgte et Nikon COOLPIX S01 digitalkamera.

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

HD Kamera Quick start guide

HD Kamera Quick start guide HD Kamera Quick start guide 1. Introduksjon Takk for at du har kjøpt Veho Muvi HD Kamera. Det er lite, kompakt og enkelt i bruk slik at du kan gjøre opptak og ta bilder når som helst og hvor som helst

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO BRUKERVEILEDNING COBR HD PRO 01. Dette har du mottatt...3 02. Samling og tilkobling... 4 03. Kombinasjonsmuligheter... 6 04. Installer TGRNO HD VisionLab-programvaren på PC en din... 7 05. Brug TGRNO HD

Detaljer

Copyright. Varemerker

Copyright. Varemerker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 Viltkamera SG560-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

Bruksanvisning (med garanti) DIGITALKAMERA

Bruksanvisning (med garanti) DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA Bruksanvisning (med garanti) Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker kameraet. For å sikre riktig bruk av kameraet, sørg for at du leser "For din egen sikkerhet" (side xiii). Oppbevar

Detaljer

DIGITALT SPEILREFLEKSKAMERA. Livet er et mester verk. CCD med. 10,2 effektive megapiksler

DIGITALT SPEILREFLEKSKAMERA. Livet er et mester verk. CCD med. 10,2 effektive megapiksler DIGITALT SPEILREFLEKSKAMERA Livet er et mester verk CCD med 10,2 effektive megapiksler 2 Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2,8g IF-ED Eksponeringskontroll: [A] 1/160 sekund, f/2,8 Hvitbalanse: Auto

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera. Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto

Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera. Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Kodak EasyShare DX6340 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 Viltkamera SG968K-10M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 09.12.2013 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com

Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Besøk Kodak på Internett på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak og EasyShare er varemerker for Eastman Kodak Company. P/N

Detaljer

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger FUJIFILM X100T bruksanvisning bruksanvisning Bruksanvisning (Grunnleggende bruk: ) Bruksanvisning (PDF, tilgjengelig på denne nettsiden: ) Om denne bruksanvisningen Innledning Vise denne bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART R837. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART R837 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart R837 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Dette dokumentet forklarer nye teknologier som ikke er å finne i tidligere modeller. Stor sensor med høy

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera

W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera Brukerhåndbok INNHOLD 2-i-1 bryterprobe 4,9 mm------------------------2 Produktoversikt------------------------------------4 Førstegangs bruk----------------------------------5

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Lenco Digital fotoramme DPA-800 Bruksanvisning 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Vennligst les denne instruksjonsboken før du tar i bruk Lenco Digital

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer