NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o"

Transkript

1 NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO Flytende rente Obligasjonsforetaket I AS obligasjonslån 2004/2009 ISIN: NO Flytende rente Obligasjonsforetaket II AS obligasjonslån 2004/2009 ISIN: NO ,10 % Obligasjonsforetaket III AS obligasjonslån 2005/2015 ISIN: NO , 30 % Obligasjonsforetaket IV AS bond issue 2006/2016 ISIN: NO NO Obligasjonsforetaket V AS obligasjonslån 2006/2016 med ombyttingsrett for obligasjonseier mellom fast og flytende rente Oslo, 29. april 2009 Årsregnskapene 2008 for Obligasjonsforetakene Årsregnskapene for Obligasjonsforetaket I, II, IV og V er lagt ut på Oslo børs via børsmelding. Årsregnskapet for Obligasjonsforetaket III AS er vedlagt denne meldingen. Med vennlig hilsen NORSK TILLITSMANN ASA Hans Bernhard Lind M A IL IN G A D D R E S S P.O.B O X I 4 7 O V I K A, N - O I l 6 O S L O L O C A T IO N H A A K O N V II G A T E I, O S L O, N O R W A Y phone fax org.nr no MVA m trustee.no

2 Årsregnskap 2008 Obligasjonsforetaket IIIAS Obligasjonsforetaket III AS ,733

3 Årsberetning for 2008 Virksomhetens art og lokalisering Obligasjonsforetaket IIIAS ("Selskapet") ble stiftet 8. juli Den 5, august 2005 utstedte Selskapet et obligasjonslån med forfall 20. september 2015 pålydende NOK Selskapet kjøpte samtidig obligasjoner pålydende NOK som skal holdes til forfall 20. september 2015, Selskapet utvidet innehavet og utstedte obligasjoner med NOK Ervervede obligasjoner og obligasjonslån utgjør etter dette NOK Netto effekt er en differanse på renteinntekter og renteutgifter på 0,075 % p.a. Disse inntektene skal dekke driftsutgifter for Selskapet. Selskapet er et rent special purpose gjennomstrømningsselskap hvor det er ingen egenkapitalinteresse og egenkapitalen er derfor tilpasset dette. Selskapet er formelt ansvarlig for gjelden i selskapet, men den reelle verdien av gjelden er betinget av verdien på de ervervede obligasjonene. Selskapet har hatt et lavt aktivitetsnivå i Selskapet forventer også et lavt aktivitetsnivå i 2009, hvor kontroll av betalingsstrømmer, oppfølging av eksisterende aktiva og passiva samt relevant rapportering vil utgjøre storparten av aktivitetene. Selskapet er lokalisert i Oslo, Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Resultatet for perioden har vært preget av den globale finansielle situasjonen som eksisterer og som alle er berørt av. Den største usikkerheten er knyttet til verdien av de ervervede obligasjonene som igjen er betinget av utviklingen på 110 referansekreditter som er ratet etter internasjonale anerkjente kriterier. Den verdivurderingen som er gjort er fortsatt beheftet med risiko om at det kan skje endringer i tiden fremover som tilsier at verdien vil være annerledes. Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat i samsvar med god regnskapsskikk. Fortsatt drift og egenkapitalsituasjonen Med bakgrunn i nedskrivning av verdien på de ervervede obligasjonene er den reelle egenkapitalen tapt. Selskapet har vurdert dette i styremøter og ved avholdelse av ekstraordinær generalforsamling. Idet formålet med reglene i aksjelovens 3-4 og 3-5 primært er å verne selskapets kreditorer, er det styrets oppfatning at selskapets situasjon er forsvarlig per dato fordi selskapets øvrige kreditorer - revisor, forretningsfører, tillitsmann og styre, har på samme måte som obligasjonseierne, alle vært fullt ut klar over og innforstått med selskapets kapitalstruktur siden oppstarten. Selskapet må antas å være insuffisient, men er ikke illikvid i det selskapet mottar de samme løpende inntekter som tidligere og utgiftene ikke har økt. Selskapet er derfor ikke Obligasjonsforetaket III AS

4 insolvent. Idet selskapet ikke anses for insolvent legger styret til grunn at det ikke foreligger noe behov for å begjære gjeldsforhandling eller konkurs. Ut fra dette har styret lagt til grunn fortsatt drift og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø/Iikestilling Det er ingen ansatte i Obligasjonsforetaket IIIAS, Det er således heller ikke iverksatt noen spesielle tiltak i forhold til likestilling. Ytre miljø Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Kontantstrøm og egenkapital Kontantstrømmen i selskapet er tilstrekkelig til å dekke de løpende kostnadene, men det er ingen kapasitet til å kunne dekke ikke forutsigbare kostnader. Selskapets totale egenkapital per var negativ på kr Selskapet betalte ikke utbytte i Finansiell risiko Finansielle risikoer i Selskapet består hovedsaklig av kreditt-, markeds- og likviditet- og renterisiko. Kredittrisiko Kredittrisikoen er hovedsakelig knyttet til tapspotensialet i Selskapets beholdning av de ervervede obligasjonene utstedt av Oakham Rated S.A. series 2. Disse obligasjonene er sikret gjennom Oakham Rated S.As erverv av rentebærende papirer. De ervervede obligasjonene er eksponert risikomessig mot en kredittportefølje på ved at utsteder av de ervervede obligasjonene, Oakham Rated S.A., har inngått en kredittswap avtale ( Credit Default Swap ) med Bear Stearns Credit Products Inc. som motpart. En reduksjon i hovedstolen på de ervervede obligasjonene vil sannsynligvis medføre at Selskapet mister sin evne til å oppfylle sine forpliktelser. Verdien på de ervervede obligasjonene kan påvirkes betydelig av kredittrisiko i den underliggende kredittporteføljen. Verdien på de ervervede obligasjonene kan variere betydelig mer enn den implisitte markedsverdien på kredittporteføljen. Videre kan kredittbegivenheter i kredittporteføljen ha betydelige effekter på verdien av de ervervede obligasjonene. Det kan ikke utelukkes at de ervervede obligasjonene blir verdiløse grunnet kredittbegivenheter i Kredittporteføljen. Dette vil forekomme i det tilfelle hvor samlede realiserte tap i Kredittporteføljen overstiger en såkalt øverste transje grense ( Tranche Limit ). Obligasjonsforetaket III AS 988,

5 Markedsrisiko Verdien på de ervervede obligasjonene kan påvirkes betydelig av markedets syn på kredittrisiko. Verdien på de ervervede obligasjonene kan variere betydelig mer enn den til enhver tid implisitte markedsverdien på kredittporteføljen. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at Selskapet ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser til rett tid og er særlig knyttet til renteforfall og tilbakebetaling av hovedstol på lånet. Det er også en potensiell likviditetsrisiko knyttet til mangelfull utbetaling av avkastning på de ervervede obligasjonene. Renterisiko Renterisiko oppstår som et resultat av ulik rentebindingstid knyttet til fordringer og gjeld. Selskapet har ikke slik risiko da de ervervede obligasjonene betaler fast kupongrente og obligasjonslånet også har fast rente.. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår årets regnskapsmessige underskudd på kr disponeres som følger: Overført fra annen egenkapital kr Udekket tap: kr Oslo, Obligasjonsforetaket 111 AS

6 RESULTATREGNSKAP Note Renteinntekter Rentekostnader Nedskrivning obligasjon Netto renteinntekter 3 ( ) Andre driftskostnader Driftsresultat ( ) Netto finansinntekter ( ) Resultat før skatt ( ) ( ) Skattekostnad ( ) Resultat etter skatt ( ) ( ) Resultatdisponering Styret foreslår at årets underskudd på kr øverføres slik: Fra annen egenkapital: kr Udekket tap: kr Obligasjonsforetaket 111AS

7 BALANSE Pr Obligasjoner Utsatt skattefordel Sum anleggsmidler Påløpne renteinntekter Forskudd sbetalte kostnader Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Note Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Udekket tap Sum egenkapital Obligasjonslån Sum langsiktig gjeld Gjeld til selskaper i samme konsern Avsetning påløpne rentekostnader Avsetning påløpne driftskostnader Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD ( ) 5 ( ) Oslo, Obligasjonsforetaket III AS

8 KONTANTSTRØMOPPSTILUNG Likvider tilført/brukt på virksomheten Resultat før skatt Betalbar skatt Endring i andre tidsavgrensningsposter Nedskrivning obligasjon Netto likviditet fra virksomheten ( ) (52 488) ( ) 0 ( ) 0 ( ) Likvider tilført/brukt på investeringer Investeringer i varige driftsmidler Netto likviditetsendring fra investeringer 0 0 Likvider tilført/brukt på finansiering Innbetalt egenkapital Innbetalt fra utstedt obligasjonslån Netto likviditetsendring fra finansiering 0 0 Netto endring i likviditet for året ( ) Kontanter & bankinnskudd pr Kontanter & bankinnskudd pr Obligasjonsforetaket ill AS ,733

9 Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, og utarbeidet i henhold til norske regnskapsstandarder for store foretak og god regnskapsskikk. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Ervervede obligasjoner De ervervede obligasjoner er ervervet med formål å holde disse til forfall. Det er kun ved ønske fra obligasjon sei erne om innfrielse av de ervervede obligasjonene at Selskapet vil selge/innfri de ervervede obligasjonene før forfall. De ervervede obligasjonene blir vurdert som anleggsmiddel beskrevet over. Endring i rentenivå på eiendelene gir samme utslag på rentenivået på gjeldssiden og er dermed nøytraliserende. Verdivurderinger er basert på vurderinger av den egenkapitalbufferen som de ervervede obligasjonene har opp mot sannsynligheten for at det kommer tap i den underliggende porteføljen som kan bli dekket innenfor egenkapitalbufferen. I tillegg er det gjort verdianslag på de ervervede obligasjonene basert på risiko for tap, spread (marginer) og rentenivå som grunnlag for den verdivurderingen som er gjort. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på bakgrunn av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Inntektsføring Inntektene er bokført basert på avtalte rente på obligasjonen. Obligasjonsforetaket IIIA S

10 Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Det var i 2008 ingen ansatte i selskapet. Selskapet har således ikke inngått obligatorisk tjenestepensjonsavtale. Godtgjørelse til styrets leder var kr Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør kr inklusiv merverdiavgift og gjelder lovpålagt revisjon. Note 3 Obligasjoner Pålydende Debitorkategori valuta Kostpris Balanseført verdi Rente Investorforetak (100%) NOK ,175 % De ervervede obligasjonene er utstedt av Oakham Rated S.A. og er ervervet av Selskapet fra Swedbank AB (publ) som på forhånd har ervervet disse fra Bear, Stearns International Limited. Obligasjonene utgjør en obligasjonsserie, Secured Limited Recourse Fixed Rate Credit-Linked Notes due 2015 (Series 2). Renter er fra ,125 %. Forfallstidspunkt for renteinnbetalinger er 20. september hvert år. Det er ikke inngått noen avtale om sikring av verdien på obligasjonen. Moody s kredittratingpå de ervervede obligasjonene har i Selskapets eiertid utviklet seg som følger: 5, august 2005 A2 13. november 2008 Caal De spreadene (marginene) som de underliggende kredittreferansene blir handlet på innenfor de ulike ratingene har økt betydelig i løpet av høsten 2008 og inn i Dette kan medføre at en kredittreferanse blir nedgradert fra sin respektive rating, og kan samtidig påvirke den totale ratingen for de ervervede obligasjonene. Det er betydelig usikkerhet knyttet til verdsettelsen av de ervervede obligasjonene per 31. desember De ervervede obligasjonene er bokført til antatt virkelig verdi hvor anskaffelseskost er nedskrevet med verdiendring som følge av den kredittrisikoen som er i markedet. De vurderingene som selskapet har gjort per har tatt utgangspunkt i rapporter fra forvalter av de underliggende referansekredittene som tilhører de ervervede obligasjonene. Følgende vurderinger er gjort: Størrelsen og endringen i egen kap italbufferen Om det har vært credit events Kommentarer om de underliggende referansekredittene tilsier mulig tap Vurderinger av gjenværende egenkapitalbuffer mot sannsynligheten for at det inntreffer credit events som vil tære på egen kap italbufferen. Obligasjonsforetaket III AS 988,

11 Utviklingen i egenkapitalbufferen har vært: Dato EK-buffer ,49 % ,18% De ervervede obligasjonene tåler 11 konkurser med en tapsdekning (loss given default) på 36 % før bufferen er spist opp og hovedstolen (MNOK 684,5) begynner å ta tap. Per har det vært 6 konkurser. Under er en tabell som viser konsekvensene under ulike scenarier; ;;A'- A ' :25 % 30 % 36 % 40 % 45 % \ 50 % Antall selskaper i konkurs før CDO er i misligho Antall selskaper i konkurs før CDO er helt tapt Verdivurderingen pr 31. desember 2008 er basert på diskontering av kontraktsfestede kontantstrømmer hvor usikkerheten til obligasjonens enkelte kontantstrømmer er estimert basert på historiske konkurssannsynligheter for Caal ratede obligasjoner over den historisk mest risikable åtteårsperioden hvor data er tilgjengelig for Selskapet (1986 til 1993). Usikkerheten for hver enkelt kontantstrøm er så konvertert til en kredittspread (margin beregnet ut fra anerkjent metodikk) som er lagt på swaprenten pr 31. desember Obligasjonens estimerte verdi er bestemt som summen av kontraktsfestede kontantstrømmer diskontert med disse risikojusterte rentene. Basert på en slik analyse er det gjennomført en nedskrivning av obligasjonens bokførte verdi med kr Det foreligger betydelig risiko for at verdien som faktisk vil realiseres kan avvike fra verdien i den verdivurderingen som er gjort per 31. desember Note 4 Aksjekapital og aksjonærforhold Aksjekapitalen i Obligasjonsforetaket IIIAS per : Antall Pålydende Bokført Aksjer Aksjonærer i Obligasjonsforetaket III AS per var: Antall Eierandel Stiftelsen Bondum % Sum 100 Obligasjonsforetaket III AS

12 Note 5 Egenkapital Aksjekapital Overkurs Per Årets resultat Per Per Årets resultat Per Annen egenkap. Udekket tap Sum ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) Note 6 Skatt Årets skattekostnad består av: Resultat før skatt Midlertidige forskjeller verdivurdering Permante forskjeller Anvendelse av underskudd til fremføring Skattegrunnlag Skatteavregning 2006 Endring utsatt skattefordel Netto skattekostnad Midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Skatt 28 % ( ) ( ) (3 510) ( ) 0 ( ) 0 (556) ( ) ( ) Endring ( ) ( ) ( ) ( ) Utsatt skattefordel knytter seg til underskudd til fremføring i det driftsmessige resultatet hvor selskapet vurderer at det er stor sannsynlighet for at dette blir anvendt og er dermed bokført som en eiendel i balansen/utsatt skattefordel. Underskudd knyttet til nedskrivning av obligasjonen er ikke oppført som eiendel i balansen/utsatt skattefordel. Note 7 Gjeld Obligasjonslån Obligasjonslånet på NOK forfaller Det er ingen endring i lånets størrelse fra Renteutbetaliner skjer en gang i året den 20. september. Ligningsverdi til bruk for obligasjonseierne er beregnet ut fra rentenivå, omsetningsnivå og skjønnsmessige vurderinger, og er satt til 10 % av pålydende. Note 8 Kontanter og kontantekvivalenter Det er ingen bundne midler i selskapet. Obligasjonsforetaket III AS

13 Note 9 Konserntilknytning Morseselskapet er stiftelsen Bondum som har forretningskontor i Oslo hvor Selskapet inngår i konsernregnskapet. Note 10 Konsernmellomværende Selskapet har i en gjeld på kr til Obligasjonsforetaket IV AS. Note 11 Hendelser etter balansedagen Egenkapitalbufferen utgjorde per ,13 %. Obligasjonsforetaket III AS

14 P ttc E m TERHOUsE(dOPERS PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 NO-0106 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Obligasjonsforetaket II! AS Revisjonsberetning for 2008 Vi har revidert årsregnskapet for Obligasjonsforetaket II! AS for regnskapsåret 2008, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling 31. desember 2008 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 28. april 2009 PricewaterhouseCoopers AS MagnekSem Statsautorisert revisor Alta Arendal Bergen Bodø Drammen Egersund Florø Fredrikstad Førde Gardermoen Gol Hamar Hammerfest Hardanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Lyngseidet Mandal Mo i Rana Moide Mosjøen Måløy Namsos Oslo Sandefjord Sogndal Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ulsteinvik Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

15 Erklæring fra styret Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet per 31. desember 2008 og for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008 er utarbeidet i samsvar med regnskapsregler for norske foretak, og at opplysningene gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultat og stilling til selskapet, sammen med en beskrivelse de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor. Oslo, 28, br G. Birkeland Styrets leder Obligasjonsforetaket III AS

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS årsrapport 2012 KLP Kreditt AS Forsidefoto: Kari Jacobsen KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Juryens

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For å ret 2013

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For å ret 2013 Årsberetning og regnskap for JotunKraft AS For å ret 2013 5. måi 2014 1 JotunKraft AS ÅRSBERETNING 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er omsetning av kraft og annen aktivitet knyttet

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Årsrapport 2012 Årsberetning 2012 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999.

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Årsrapport 1999 Årsrapport 1999 Sense Communications International AS Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Hva har vi oppnådd? Sense har i løpet

Detaljer

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For a ret 2012

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For a ret 2012 Årsberetning og regnskap for JotunKraft AS For a ret 2012 8. april 2013 1 JotunKraft AS ÅRSBERETNING 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er omsetning av kraft og annen aktivitet

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180

Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180 Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180 side 1 side 2 Årsberetning 2014 Forretningsområder Netfonds Bank AS yter investeringstjenester gjennom et elektronisk system for selvbetjent handel

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer